RAPPORT FOR KOMPETANSEHEVENDE TILSKUDD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FOR KOMPETANSEHEVENDE TILSKUDD"

Transkript

1 RAPPORT FOR KOMPETANSEHEVENDE TILSKUDD 1

2 Innledning Narvik kommune inngikk partnerskapsavtale med Husbanken region Bodø i Med bakgrunn i denne fikk Narvik kommune tilsagn på kr ,- til kompetansehevende tiltak brev fra Husbanken datert står det: Husbanken gir med hjemmel i midlertidige retningslinjer for kompetansetilskudd gitt av kommunalog regionaldepartementet i tildelingsbrevet til Husbanken for 2010, tilsagn om tilskudd på inntil kr ,- for å øke kunnskapen innen boligsosialt og boligpolitisk arbeid, jf. arbeidsplan revidert Kompetanseheving i forbindelse med omorganisering og etablering av nytt boligkontor. Kickoff seminar med tema boligsosialt og boligpolitisk arbeid. Hospitering i andre kommuner Kurs i forvaltningsrett og husleierett. Målsettingen er å sikre en helhetlig behandling av søknader og styrke rettssikkerheten til søkere av kommunale boliger. Kurs i Husbankens virkemidler. Målsettingen er økt bruk av virkemidlene. Tiltakene som Narvik kommune har gjennomført er beskrevet i aktivitetesplan og prosjektbeskrivelse for prosjektet Boligpolitisk og boligsosialt arbeid. 2

3 Nettverksmøter Et viktig ledd i partnerskapsavtalen er erfaringsoverføringer mellom Narvik kommune og andre kommuner. Husbanken og Fylkesmannen har skapt et møtepunkt for dette som er nettverksmøter hvor aktuelle temaer blir tatt opp. Narvik kommune har deltatt på to slike nettverksmøter. Målet med disse er å lære av hverandre og diskutere ulike temaer. For deltakende personer fra Narvik kommune har disse møtene vært viktig en læringsarena og erfaringsarena i arbeidet med boligpolitiske teama Brønnøysund april 2010 To personer fra Narvik kommune deltok på nettverksmøte I Brønnøysund. Prosjektleder for partnerskapsavtalen mellom Husbanken og Narvik kommune var på dette tidspunktet nytilsatt og møtet var en del opplæringen som ble gitt til prosjektleder. Møtet var et ledd i å dele erfaringer og informasjon og diskutere aktuelle temaer. Leknes september 2011 Tre personer fra kommunen deltok på nettverksmøte med Husbanken, fylkesmannen og andre kommuner. To av personene som deltok var nyansatte ved boligkontoret og nettverksmøtet var en del av innføringen og opplæringen gitt til dem for under de ulike temaene. Seminar holdt av Narvik kommune Det har i hele prosjektperioden vært fokusert mye på å heve kompetansen i hele organisasjonen, samt hos samarbeidsaktører. Målet er vært å skape en helhetlig tjenester på tvers av enhetene og sikre at alle som jobber opp mot målgruppen har tilstrekkelig kompetanse for å kunne ivareta sine oppgaver. Det har vært viktig for Narvik kommune å fokusere på det politiske nivå slik at kompetansen hos dem er høy. Seminar i Husbankens virkemidler for ansatte i Narvik kommune oktober 2010 Kommunen holdt i samarbeid med Husbanken et internt kurs vedrørende Husbankens virkemidler og hvordan man kunne på tvers av ulike enheter samarbeide for å bedre utnyttelse av virkemidlene. På kurset deltok 25 stykker fordelt over flere enheter. Omkringliggende kommuner var også invitert og deltok. Seminaret var et viktig ledd i øke bevisstheten rundt Husbankens virkemidler og samt å gi informasjon om hvordan kommunen jobbet med dette. Kommunen vil i etterkant avholde flere slike interne seminarer for saksbehandlere som møter målgruppen med fokus på hvordan samhandle og orientere om arbeidet og de prosessene som pågår. Seminar med bank og meglere oktober 2010 Det ble av holdt kurs i samarbeid med Husbank med Husbankens virkemidler hvor bank og meglere i Narvik var invitert. Til sammen deltok 18 personer. Det ble blant annet diskutert hvordan kommunen og bank/meglere kunne samarbeide i fremtiden om å gi det beste tilbudet til hver enkelt ved bruk av samfinansiering mellom bank og kommunen/ husbanken. Kommunen vil i etterkant av møtet avholde årlige slike møtepunkter. Samarbeidsseminar mellom HIN, forskningsparken, Narvik kommune og Futurum Narvik kommune inngikk høsten 2010 samarbeid med Høgskolen i Narvik, Futurum, Norut teknologi og Forskningsparken. Det er opparbeidet et samarbeidsorgan med representanter fra alle disse aktørene. Prosjektet har jobbet med å knytte til seg eksterne aktører med 3

4 kompetanse på området. Felles jobber flere av disse aktørene med prosjekter innenfor innovasjon, helse og teknologi med fellesnevner bolig. Som et ledd i øke kompetansen på teknologi og bolig ble et holdt et samarbeidsseminar kalt helse, teknologi og fremtidens bomuligheter på høgskolen i Narvik i april Det ble invitert flere foredragsholdere til Narvik for å sette fokus på velferdsteknologi og integrert bygningsteknologi. Utfordringen er hvordan man kan tilrettelegge og bygge for at vi kan leve så lenge som mulig, trygt og godt, i våre egne hjem. Det var 90 påmeldte deltakere fra kommunen og andre nordnorske kommuner, forskningsbedrifter, brukerorganisasjoner og politikere. Seminaret fikk god mediedekning og gode tilbakemeldinger fra de som var tilstede. Under seminaret var det flere dyktige foredragsholdere, og det kom fra salen innspill til flere momenter som tilhørerne mente var viktig i planleggingen av fremtidens helse, teknologi og bomuligheter. Prosjektet har jobbet videre med innspillene som frem under plenumsdebatten og jobbet videre med dem i prosjektene. Politikerne har i flere av sine politiske møter og planprosesser referert til seminaret og diskutert temaene videre. Seminar om fremtidens boliger for eldre oktober 2011 Som en oppfølgning av seminaret helse, teknologi og fremtidens bomulighter ble det holdt et seminar med fokus på fremtidens boliger for eldre. Dette var et seminar som ble arrangert i samarbeid mellom Narvik kommune og Husbanken, region Bodø. Seminaret var delt inn i to bolker. Første del var åpent for alle interesserte og det var her 50 påmeldte. I første del ble det holdt innlegg fra Tove Johanna Fagertun og Siri Bjørvik. Del 2 var forbeholdt 20 spesielt inviterte personer fra ulike enheter og interesseorganisasjoner. I denne bolken ble det delt inn i grupper og de fikk utdelt 8 spørsmål de skulle idemyldre rundt og komme med innspill på. Innspillene er tatt med videre i ulike planprosesser og i prosjektet. Erfaringsoverføringer mellom kommuner Et viktig ledd i partnerskapsavtalen er erfaringsoverføringer mellom kommuner og at Narvik kommune deler sine fra de ulike prosjektene og som part i et partnerskap med Husbanken. Prosjektleder har vært i : Tysfjord mai 2011 Prosjektleder deltok på ledermøte i Tysfjord for å orientere om Narvik kommunes igangsatte prosjekter, samt diskutere utfordringer som Tysfjord kommune står overfor når det gjelder de boligsosiale områdene. Harstad mai 2012 Prosjektleder deltok sammen med Husbanken på oppstartsmøte i forbindelse med inngått partnerskapsavtale mellom Harstad kommune og Husbanken for å dele sine erfaringer med partnerskapssamarbeidet i Narvik kommune og orientere om igangsatte prosjekter. Sortland Prosjektmedarbeider i morgendagens boliger for eldre deltok sammen med saksbehandler på tildelingskontoret på et samarbeidsprosjekt på Sortland for å legge frem samarbeidet og prosjektene sammen HIN med fokus på teknologi i fremtidens tjenester. Seminarer hvor Narvik kommune har deltatt 4

5 Tre personer fra Narvik deltok på Fylkesmannen og Husbankens seminar vedrørende barn og unge i Tromsø. Dette var et ledd i satsningen på kommunens prosjekt vedrørende barn og unge. Tre personer fra Narvik kommune deltok på Forskning møter praksisfeltet kunnskapsløftet i Bodø i regi av Husbanken. Seminarer hadde fokus på barn og unge og bolig. Innspill og erfaringer herfra ble brukt videre i kommunens prosjekt vedrørende barn og unge. Møtet ble avholdt den To personer fra Narvik kommunen deltok på seminar Fremtidens boliger i Oslo i februar Erfaringene og innspillene ble delt med ulike aktører som jobber med tematikk i etterkant, samt implementert i prosjektet. Kurs Opplæring og kompetanseheving er viktig for å videreutvikle organisasjonen. Narvik kommune har deltatt på følgende kurs: KBL kurs i forvaltning og husleierett Tre personer deltok på kurs i Trondheim vedrørende forvaltning og husleierett. Kurset ble avholdt høsten Erfaringene fra kurset ble brukt til intern opplæring og den videre prosessen med organisering, rutiner og retningslinjer ved etableringen av Boligkontoret. 5 personer fra kommunen deltok på oppfølningsseminar for boligtilbud for vanskeligstilte i Bodø. Innspillene og erfaringer herfra ble videreformildet på ulike enheter og implementert i prosjektene. Etter at ansatte ved boligkontoret var på plass deltok 3 personer på KBL kurs om forvaltning og husleierett i Tromsø som en del av opplæringen. Narvik kommune avholdt en intern fagdag med prosjektleder og prosjektmedarbeidere med fokus på samhandling og prosess videre. Fagmøter Narvik kommune etablerte Boligkontor med to nyansatte den Et viktig for å lykkes i sine målsetninger har vært å gi en grundig opplæring av de ansatte innenfor arbeidsomåret. De ansatte deltok på fagdag med Husbanken i Bodø i november 2011 hvor de fikk en innføring i det boligsosiale arbeidsomåret, Husbankens virkemidler, samt Husbankens systemer. Rådgiver på Boligkontoret deltok på fagmøte med Husbanken i oktober 2011 med fokus på startlån og systemer. Prosjektleder deltok på møter med Husbanken vedrørende partnerskapsavtalen og gjennomgang av prosjektene ved to anledninger. 5

6 Studietur 10 personer fra Narvik kommune, samt en fra Husbanken deltok møte med Drammen kommune og Papirbredden innovasjon AS. Papirbredden Innovasjon AS er et regionalt innovasjonsselskap for Buskerud. De prioriterer de tre næringsområdene helse, kultur og fornybare ressurser. For studieturens deltakere var målet med møtet å sette seg inn i Arena Helseinnovasjons prosjekter rette mot helse, samt se på om dette var et potensielt samarbeidsarena fremover for Narvik kommune. Samt å lære av de erfaringene som Bærum kommune har på området og hvilke løsninger de bruker. Arena Helseinnovasjon er et verdiskapende nettverk som utvikler kunnskaps- og teknologibaserte helse og omsorgsløsninger tilrettelagt for økt egenmestring og livskvalitet tilpasset hver unike bruker. Nettverket peker på at den kommende eldrebølgen og det stadig synkende antallet personer i arbeid gjør at det må tenkes nytt når det gjelder helse og omsorgstjenester. Med dette som bakgrunn samarbeider næringsliv, akademia og offentlig sektor for å utvikle løsningene for morgendagens helse og omsorgsutfordringer. Det jobbes for å finne løsninger både teknologisk, organisatorisk og pedagogisk. Felles for prosjektene er at de befinner seg i skjæringspunktene mellom næringsliv, det offentlige og akademia. Ved å utvikle samarbeidet mellom de tre sektorene har det bla ført til bedriftsetableringer, økt forskning, nye studier og økte nasjonale og internasjonale bevilgninger til regionens utviklingsarbeid. Prosjektet i Drammen virket å være svært fremtidsrettet i sin utviking av ideer og teknologiske løsninger, og det kan virke som om det enda er noen år før disse løsningen er testet ut og evt. kan tas i bruk i Narvik kommune. Partnerskapssamlinger Husbanken arrangerer årlig i Tromsø partnerskapssamling for kommunene som har inngått partnerskap. I 2011 deltok Narvik kommune med tre deltakere, og i 2012 deltok Narvik kommune med 4 deltakere hvor ordføreren også holdt innlegg på vegne av kommunen om sine erfaringer. Annet Narvik kommune utarbeider ny boligpolitisk handlingsplan. Som en del av forarbeidet til denne ble det bestilt befolkningsgrunnlaget for Narvik kommune pr grunnkrets fra SSB. Effekter av bruken av kompetansetilskudd Narvik kommune hadde før inngåtte partnerskapsavtalen liten fokus på helhetlig boligsosialt og boligpolitisk arbeid. Kommunen bar preg av en fragmentert og lite samhandle kommune når det gjaldt temaet. Dette resulterte blant annet i lav andel i utbetaling av Husbankens virkemidler og lite fokus på kommunens ansvar i henholdt til fremskaffing av kommunale utleieboliger, samt lite publikumsvennlig. Det var også lav kompetanse i organisasjonen både administrativ, men også politisk på dette området. 6

7 I august 2011 etablerte kommunen et boligkontor underlagt Fag og forvaltningsenheten med ansvar for tildeling av kommunale utleieboliger og Husbankens virkemidler. Boligkontoret har to ansatte. Ved bruk av kompetansetilskudd har kommunen løftet kompetansen politisk. Gjennom de ulike seminarene har temaer som boligpolitisk arbeid blitt satt på dagsorden og vært løftet opp i de politiske fora. Temaet var også løftet opp i valgkampen Dette har medført et økt fokus på dette arbeidet i forbindelse med planprosesser og Husbankens virkemidler. Ved etableringen av boligkontor har man kunne gitt en heltlig opplæringen av de ansatte. Dette har vært svært viktig for å lykkes med arbeidet. Man ser allerede at kommunen har hatt en økning i Husbankens virkemidler, samt at tildeling av kommunale utleieboliger skjer i dag etter gitte lover, regler og retningslinjer. Det har vært viktig for kommunen at alle personer som jobber med målgruppene får hevet sin kompetanse. Gjennomføring av seminarer og kurs, samt muligheten for delta på eksterne kurs har vært viktig for å sikre dette. Dette har medført et tettere tverrfaglig samarbeid mellom de ulike enhetene og en bedre og høyere kvalitet på tjenestene. I tillegg ser kommunen at ved å heve kompetansen på tvers av enhetene har gitt positive synergieffekter i planprosesser og temaene har blitt en viktig del av kommunens planlegging og tjenesteutvikling. Narvik kommune har i dag en presset økonomi og er ROBEKlisten frem til Tilsagnet av kompetansetilskuddet medfører at man blitt gitt muligheten til å sette disse temaene på dagsorden og hevet kvaliteten på tjenestene og fokuset på det boligsosialt og boligpolitiske arbeidet dette ville ikke vært mulig uten kompetansetilskudd. Narvik kommune anser tilsagnet som en av de viktigste suksessfaktorene for sitt arbeidet på området. 7

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Halvveis rapportering Styringsgruppemøte 22/03-2012 Godkjent - Arbeidsgruppe 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 STATISTIKK OM PROSJEKTET HITTIL... 3 BARN I PROSJEKTET...

Detaljer

Nasjonalt temanettverk for mennesker med psykiske lidelser som har behov for omfattende tjenester

Nasjonalt temanettverk for mennesker med psykiske lidelser som har behov for omfattende tjenester Nasjonalt temanettverk for mennesker med psykiske lidelser som har behov for omfattende tjenester Årsrapport 2010 Planer 2011 og 2012 Innledning Høgskolen i Østfold har fått i oppdrag fra NAPHA (Nasjonalt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla PPT for Ytre Nordmøre «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg Averøy Aure Kristiansund - Smøla Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Prosjektets

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Når kunnskap gir resultater--- Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering

Detaljer

Når brukere. blir prosjektledere. erfaringsrapport fra et HUSK-prosjekt. VANJA DIETRICHSON og LENI HEMMINGHYTT RØNBECK

Når brukere. blir prosjektledere. erfaringsrapport fra et HUSK-prosjekt. VANJA DIETRICHSON og LENI HEMMINGHYTT RØNBECK Når brukere blir prosjektledere erfaringsrapport fra et HUSK-prosjekt VANJA DIETRICHSON og LENI HEMMINGHYTT RØNBECK VANJA DIETRICHSON LENI HEMMINGHYTT RØNBECK Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Den verdifulle kystkulturen i Nordland

Den verdifulle kystkulturen i Nordland RAPPORT Riksantikvaren er som direktorat for kulturminneforvaltning Miljøverndepartementets rådgivende og utøvende Den verdifulle kystkulturen i Nordland med kulturarven som ressurs for utvikling faginstans

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Rapport Mange flere vil

Rapport Mange flere vil Rapport Mange flere vil Historikk Mestringskurset "Å leve et friskere liv", ÅLFL, er en norsk utgave av Selvhjelpsprogram for kronisk syke og funksjonshemmede, utviklet ved Patient Education Research Center,

Detaljer

Alt henger på boligen vi får ikke gjort noe uten den :

Alt henger på boligen vi får ikke gjort noe uten den : Alt henger på boligen vi får ikke gjort noe uten den : Sosialfaglige utfordringer blant ungdom (16-23) i Trondheim som har rusvansker og boligbehov. Følgeforskning av SAMUR (Samhandlingstiltak for unge

Detaljer

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014 Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet September 2014 EKSEMPEL 1/2014 Årsrapport 2013 for Statens senter for sammenligninger Statens senter

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Rapport. fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel. Juli 2014

Rapport. fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel. Juli 2014 Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel 2013 Juli 2014 1 2 Innhold Oppsummering...5 1. Innledning...6 1.1 KOMs mandat og arbeidsoppgaver...6 1.2 KOMs organisering...8 1.3 KOMs tilstandsrapport

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP Rapport 2009-084 Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP ECON-rapport nr. 2009-084, Prosjekt nr. 5Z080152.10 ISSN: 0803-5113, 978-82-8232-094-8 LEB/EBO/mbh, HBE, 13. oktober 2009 Offentlig Redusert

Detaljer

Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge

Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge Kulturell Dialog AS Evaluering av Der Mennesker Møtes (DMM) som instrument i Fredskorpsets nettverksarbeid i Norge Ansvarlig for rapporten er Kulturell Dialog AS ved prosjektleder Trine Olsen-Slagman og

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Kvalitetssikring av Inn på tunet

Kvalitetssikring av Inn på tunet Foto: Cesilie Asp Kvalitetssikring av Inn på tunet Et nasjonalt utviklingsprosjekt Et samarbeid mellom KS, KSL Matmerk og Norges Bondelag Prosjekteier: Norges Bondelag April 2008 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer