Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE"

Transkript

1 Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

2 Forord Denne rapporten er ment å gi en statusoppdatering av hva prosjektet har realisert til nå, samt en oversikt over arbeidsmålene i prosjektbeskrivelsen. Rapporten skal også si noe om hvordan vi har jobbet og hva vi har erfart i forbindelse med arbeidsmålene som er utført/ under arbeid. Jeg mener dette er erfaringer som er viktig å ta med både i det videre arbeidet i prosjektet, og i det boligsosiale samarbeidet internt i kommunen. Kanskje kan andre som jobber med prosjekter også lære av våre erfaringer? Ann-Kristin N. Strandheim Prosjektleder kommune» Side 2

3 Innhold Forord... 2 Innledning og bakgrunn... 4 Prosjektets varighet... 4 Prosjektets økonomi... 4 Mål for prosjektet... 4 Oppsummering av prosjektperioden... 5 Arbeidsmål Arbeidsmål Arbeidsmål Arbeidsmål Arbeidsmål Arbeidsmål Arbeidsmål Arbeidsmål Arbeidsmål Arbeidsmål Arbeidsmål Arbeidsmål Arbeidsmål kommune» Side 3

4 Innledning og bakgrunn Hammerfest kommune inngikk partnerskapsavtale med Husbanken i I den første arbeidsplanen som ble inngått mellom kommunen og Husbanken var det et mål for kommunen å utarbeide Boligsosial handlingsplan. Arbeidet med den boligsosiale handlingsplanen pågikk i hele 2011, og planen ble vedtatt av kommunestyret 8. desember samme år. Gjennom arbeidet med handlingsplanen kom det fram at Hammerfest kommune har vesentlige utfordringer knyttet til blant annet boligforvaltning, boligtildeling, boligtilbud for vanskeligstilte og bruk av boligsosiale virkemidler. På denne bakgrunn ble det søkt Husbanken om kompetansetilskudd til prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet i Hammerfest kommune». I søknaden til Husbanken forklarte kommunen at vi har vesentlige utfordringer knyttet til det boligsosiale området, og at vi ønsker å «løfte» utfordringene både administrativt og i praktisk hverdag. Prosjektet ble imøtekommet med tilsagn om tilskudd på kr ,- fra Husbanken. Prosjektets varighet Kompetansetilskuddet fra Husbanken er gitt for to år, og det forutsettes at prosjektet skal være sluttført innen utgangen av Husbanken har godkjent å endre prosjektperioden til Prosjektets økonomi I henhold til prosjektbeskrivelsen skal prosjektet finansieres med kompetansetilskudd fra Husbanken på kr ,- og egenandel for Hammerfest kommune på kr ,-. Totalt kr , overførte Husbanken kr ,- til kommunen som første delutbetaling av kompetansetilskuddet. Mål for prosjektet Formålet med prosjektet er en god boligforvaltning i Hammerfest kommune. I dette ligger en helhetlig strategi for å mestre boligsosiale utfordringer, et «nytt» boligkontor, en samordnet boligtildeling, samt rutiner og avtaler på områder som hører inn under boligkontorets oppgaver. Boligsosial handlingsplan har 31 tiltak. Disse er gruppert og formulert som 13 arbeidsmål i prosjektet. Arbeidsmål av strategisk eller sektorovergripende art: 1. Rekruttering prosjektleder og igangsetting av prosjektet 2. Langsiktig planlegging av boligsosialt arbeid etablering av en strategisk boligsosial gruppe 3. Samhandling og kompetanse 4. Prosjekt konsekvenser med fortetting av minoriteter 5. Revisjon av den boligsosiale handlingsplanen kommune» Side 4

5 Arbeidsmål som omfatter boligforvaltningsenheten: 6. En ny administrativ organisering av boligkontoret etablering av boligforvaltningsenheten 7. Låne- og tilskuddsordninger synliggjøring og prioritering 8. Økonomisk rådgivning som del av boligforvaltningen 9. Boligtildelingsutvalg samordnet boligtildeling Arbeidsmål som omfatter tiltak i regi av andre: 10. Tiltak som skal følges opp av Hammerfest Eiendom KF 11. Tiltak som skal følges opp av Innvandrertjenesten 12. Tiltak som skal følges opp av sektor for Helse og omsorg 13. Tiltak som skal følges opp av NAV for hvert av arbeidsmålene blir presentert på side Tabellen tar for seg et arbeidsmål om gangen, oppgir referanse og gjengir arbeidsmål med delmål slik de er formulert i prosjektbeskrivelsen. Etter hvert delmål oppgis status. Der det er nødvendig med utfyllende informasjon har tabellen et kommentarfelt. Avslutningsvis deler prosjektleder sine erfaringer fra arbeidet. Oppsummering av prosjektperioden Prosjektleder og prosjektet ble tatt godt i mot i kommuneorganisasjonen fra dag en. Da prosjektleder innkalte til oppstartsmøter var alle imøtekommende og glade for at de boligsosiale utfordringene havnet på dagsorden. Tjenestene/ enhetene fortalte åpent om arbeidsdagen sin og egne utfordringer, og alle hadde konstruktive forslag til løsninger. Engasjementet var stort, og kunnskapsnivået høyt. Det viste seg imidlertid raskt at forventningene til prosjektet og prosjektleders fullmakter ikke stemte med virkeligheten. Prosjektleder og ressursgruppa brukte derfor tid innledningsvis til å avgrense prosjektet og skape en felles forståelse av hva prosjektet har ansvar for og hva det ikke har ansvar for. Det ble også arrangert informasjonsmøte der deltagerne fikk høre foredrag fra Husbanken om boligsosialt arbeid generelt, om den boligsosiale handlingsplanen som lå til grunn for prosjektet, og informasjon om selve prosjektet. Målet var å sette prosjektet inn i en sammenheng slik at deltagerne skulle forstå hva vi ønsket med prosjektet og hvorfor. Assisterende rådmann innledet møtet, noe prosjektleder mener var viktig for å vise at prosjektet er forankret i øverste ledelse. Med assisterende rådmann, kommunalsjef og leder for Servicekontoret i ressursgruppa og med strategisk ledergruppe som styringsgruppe har prosjektet bred forankring i organisasjonen. Dette bidro til at prosjektet fikk en god start, og har hatt betydning for fremgangen i prosjektet. Ved forespørsel om deltagelse har virksomhetsledere sendt representanter for sin tjeneste, til tross for at alle har mye og gjøre. Prosjektet har opprettet to arbeidsgrupper. En som foreslo «nytt boligkontor» og en som arbeidet fram forslag til samordnet boligtildeling. Deltagerne i begge gruppene møttes første gang til workshop etter informasjonsmøtet i februar. Gruppene møttes jevnlig hver for seg i perioden februar juni Problemstillingene til de to gruppene går inn i hverandre, så det ble også arrangert to fellesmøter der gruppene presenterte forslagene for hverandre og diskuterte aktuelle problemstillinger/ utfordringer. Prosjektleder opplevde at dette var veldig kommune» Side 5

6 lærerikt og inspirerende for de som deltok. ble utvekslet og nye innspill ble tatt til etterretning i det videre arbeidet. I april dro 7 representanter fra de to gruppene på studietur til Bodø. Vi valgte Bodø kommune fordi kommunen tidligere hadde en boligforvaltning som var spredt over flere avdelinger, men har gjennomgått en omorganisering blant annet for å få en samordnet boligtildeling. Bodø kommune hadde vært der vi er nå, og de hadde kommet seg dit vi ønsker å komme. Representantene fra Bodø kommune fortalte ærlig om prosessen de har vært gjennom og nye utfordringer som har dukket opp. Dette var veldig lærerikt for oss! Gruppen deltok også på kurs i forvaltningsrett i regi av Husbanken, og vi alle dro hjem med ny, viktig lærdom i bagasjen. Gruppearbeidene ble avsluttet i juni med tur til Akkarfjord på Sørøya. Her ble de to anbefalingene fra arbeidsgruppene presentert og diskutert. Noen korrigeringer ble gjort før alle var enige om sluttresultatet, og vi kunne feire egen arbeidsinnsats med grillmat. En hyggelig opplevelse som styrket samholdet og fellesskapsfølelsen ytterligere. Fokuset til prosjektet har vært på et overordnet nivå. Den strategiske boligsosiale gruppen er i drift, et nytt prosjekt er startet, det er laget forslag til nytt boligkontor, samordnet boligtildeling er vedtatt, og gjennom revideringen av Boligsosial handlingsplan er ansvar for tiltak fordelt i organisasjonen. Kurs, seminarer og fagdager er også prioritert. Framover blir fokuset på samarbeid og arbeidsprosesser. Det som prioriteres først er å få på plass samordnet boligtildeling. Det skal også lages rutinebeskrivelser, og det skal gjennomføres en kompetansekartlegging for å avdekke det boligsosiale kompetansebehovet i kommunen. Prosjektleders erfaring er at forankring og planlegging er viktig i prosjektarbeid. Ting tar mer tid enn man tror og stadig er det uforutsette oppgaver/ henvendelser som må prioriteres, men når arbeidet er planlagt blir det lettere å holde fokuset på prosjektets formål. kommune» Side 6

7 Arbeidsmål 1: Rekruttering prosjektleder og igangsetting av prosjektet Referanse Tiltak 9 i Boligsosial handlingsplan Rekruttere prosjektleder for perioden Husbanken har godkjent å endre prosjektperioden til Prosjektleder er ansatt for perioden Etablere prosjektorganisasjonen. Prosjektet er organisert med en ressursgruppe bestående av assisterende rådmann, kommunalsjef sektor Kultur og samfunn, og leder for Servicekontoret. Gruppen ble opprinnelig etablert i 2010 da partnerskapsavtalen ble inngått mellom kommunen og Husbanken. Gruppen fungerer som kommunens «strategiske boligsosiale gruppe» og møtes månedlig. Gruppen har ansvar for oppfølging av arbeidsplanen og prosjektet. Gruppen er godt forankret i ledelsen, og har opparbeidet god forståelse for og kunnskap om boligsosiale utfordringer. Styringsgruppen til prosjektet består av strategisk ledergruppe (rådmann, assisterende rådmann og tre kommunalsjefer) og daglig leder for Hammerfest Eiendom KF. Husbanken er observatør. Styringsgruppen har det overordnede ansvaret for prosjektet og er ansvarlig for rapportering til Husbanken. Så langt i prosjektperioden har gruppen møttes tre ganger. I oppstartsperioden brukte prosjektleder tid på å planlegge prosjektet. Det ble blant annet utarbeidet milepælplan og en formålsstruktur som var nyttig for at prosjektleder og ressursgruppen skulle få en felles forståelse av prosjektet. Ressursgruppen brukte tid på forarbeidet, og ble enige om avgrensningen av prosjektet; hva er prosjektets ansvar og hva inngår ikke i prosjektet. Prosjektleder gjennomførte oppstartsmøter med enhetene som jobber boligsosialt, og fikk en forståelse av deres situasjon og utfordringer. Det ble arrangert et informasjonsmøte der Husbanken fortalte om boligsosialt arbeid, det ble fortalt om arbeidet med Boligsosial handlingsplan, og prosjektet ble presentert. Assisterende rådmann ønsket velkommen og innledet møtet, noe som var et viktig signal om at prosjektet er godt forankret og skal prioriteres. Etter informasjonsmøtet var det workshop for medlemmene i prosjektets to arbeidsgrupper. Senere i prosjektperioden erfarte prosjektleder at det var nyttig at alle gruppemedlemmene hadde fått presentert bakgrunnen for prosjektet slik at de hadde en felles forståelse av hva gruppen skulle arbeide med og hvorfor. Prosjektet og arbeidsgruppene fikk en god start på denne måten. kommune» Side 7

8 Arbeidsmål 2: Langsiktig planlegging av boligsosialt arbeid etablering av en strategisk boligsosial gruppe Referanse Tiltak 8 i Boligsosial handlingsplan Etablere gruppen. Det er etablert en gruppe som har ansvar for partnerskapsavtalen kommunen har med Husbanken, den felles handlingsplanen som rulleres årlig og oppfølging av målene i denne. Gruppen er etablert med faste møter og det er hensiktsmessig å la denne gruppen være «strategisk boligsosial gruppe» framfor å etablere en ny gruppe innen dette feltet. Gruppen fungerer også som ressursgruppe for dette prosjektet. Gruppens rolle som strategisk boligsosial gruppe forankres og det etableres faste rutiner for møter der både oppfølging av den boligsosiale handlingsplanen, den felles arbeidsplanen med Husbanken og andre aktuelle boligpolitiske tiltak er på dagsorden. I forbindelse med prosjektet har gruppen diskutert boligpolitiske utfordringer som salg av kommunale leiligheter, leie til ansatte, prosjektsøknad fra Innvandrertjenesten etc. Representanter fra gruppen har deltatt på fagdag, kurs og studietur i regi av Husbanken. Gruppen arbeider med å holde seg faglig oppdatert, og gruppens rolle som strategisk boligsosial gruppe er forankret. Delmål 3 Gruppen møter Husbanken og går gjennom den felles arbeidsavtalen en gang hvert halvår. Gruppen er i ordinær drift. Gruppen møtes månedlig. Utfordringen til gruppen er det boligpolitiske aspektet og samarbeidet mot enhetene, for eksempel planavdelingen og Hammerfest Eiendom KF: Innmelding av behov i forbindelse med nye reguleringsplaner/ utbyggingsavtaler. Skal gruppen være høringsinstans? Fra leie til eie; hvilke boliger skal selges til hvem? Hva skal inntektene brukes til? Hvilke boliger og brukergrupper bør prioriteres når det skal bygges om/ bruken skal endres? Skal boligen selges eller renoveres? Gruppen er godt forankret hos øverste ledelse, men det kan være at virksomhetsledere og fagledere har liten kunnskap om denne gruppen og den felles arbeidsplanen kommunen har med Husbanken. Potensialet til gruppen er større. kommune» Side 8

9 Arbeidsmål 3: Samhandling og kompetanse Referanse Tiltak 12 og 13 i Boligsosial handlingsplan Kartlegge den boligsosiale kompetansen innen kommuneorganisasjonen. Arbeidet er planlagt utført våren Foreslå kompetansehevende tiltak og prioritere hvor i organisasjonen boligsosial kompetanse skal bygges opp. Arbeidet er planlagt utført våren Delmål 3 Utarbeide samhandlingsavtaler og rutinebeskrivelser for involverte enheter. Arbeidet er planlagt utført våren Prosjektet har prioritert å få på plass den overordnede strukturen rundt det boligsosiale arbeidet: Forslag til sammensetning på et «nytt» boligkontor, ny boligtildelingen og revidert Boligsosial handlingsplan. Før arbeidet med kompetansekartleggingen starter er ressursgruppen kommet til enighet om at samordnet boligtildeling og rutinebeskrivelser skal prioriteres. Med samordnet boligtildeling får vi en boligsosial møtearena, og muligens vil kompetansekartleggingen ses i sammenheng med de som er involvert i dette arbeidet. kommune» Side 9

10 Arbeidsmål 4: Prosjekt konsekvenser med fortetting av minoriteter Referanse Tiltak 22 i Boligsosial handlingsplan Utforme prosjektbeskrivelse og søknad om kompetansemidler fra Husbanken til forprosjekt. For å ta stilling til om problemstillingen fortsatt var relevant innkalte prosjektleder en gruppe bestående av kommunalsjef Barn og unge, kommunalsjef Kultur og samfunn, virksomhetsleder Vo-senter og fagleder Innvandrertjenesten. Gruppen kom fram til at kommunen ønsket å søke om kompetansetilskudd til et prosjekt der fortetting er en del av helheta, men som omformuleres slik at prosjektet fører til noe konkret. Virksomhetsleder Vo-senter formulerte utkast til prosjektbeskrivelse og søknad. Gruppen diskuterte, omformulerte og ble enige om prosjektbeskrivelsen. Søknad om kompetansetilskudd ble imøtekommet av Husbanken, og i forbindelse med utlysning av stilling som prosjektleder møttes gruppen og kom til enighet om utlysningsteksten. Prosjektleder ble ansatt høsten 2013, og i september hadde de to prosjektlederne oppstartsmøte. Det er meget lærerikt å komme sammen på tvers av fagenhetene. Ulike erfaringer og ulik kompetanse fører til en mer helhetlig forståelse av problemstillingen som diskuteres. Fagenhetene blir presentert for nye vinklinger på kjente problemstillinger, og når det stilles spørsmålstegn ved enhetens forståelse av virkeligheten må man sette ord på også det man til daglig ikke reflekterer over men nærmest tar for gitt/ «hverdagskunnskap». Dette er kompetanseheving for alle som deltar! kommune» Side 10

11 Arbeidsmål 5: Revisjon av den boligsosiale handlingsplanen Referanse Tiltak 31 i Boligsosial handlingsplan Revidere den boligsosiale handlingsplanen, tekstdel og tiltaksdel. Revidere den boligsosiale handlingsplanen, primært tiltaksdel. Tjenestene som nevnes i planens tekstdel og de med ansvar for tiltak i planen er kontaktet i forbindelse med revideringen av planen. Innspillene fra tjenestene har bidratt til en oppdatert tekstdel og har resulterte i fire nye tiltak (tiltak 19, 20, 21 og 23 i vedlegg 1). Andre endringer er resultat av: Helse og omsorgstjenesteloven fra 2012 Budsjett og økonomiplanen for 2013 Stortingsmelding nr. 17 ( ) «Byggje bu leve» Husbankens boligpolitikkanalyse for Hammerfest (Januar 2013) NIBR-rapport 2013:5 «Bostedsløse i Norge 2012 en kartlegging» Før den reviderte planen ble sendt på høring var den til uttalelse hos ressursgruppa og styringsgruppa til prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet i Hammerfest kommune». Handlingsplanen ble sendt på høring til 31 adressater. Det kom 6 høringssvar. De som sendte høringssvar var: Rus- og psykiatritjenesten Husbanken Akkarfjord bygdelag Fag- og forvaltningsenhet i sektor Helse og omsorg Helse og omsorg Helsesøstertjenesten/ Forebyggende tjenester Boligsosial handlingsplan er en temaplan men administrasjonen valgte å legge den til offentlig ettersyn i perioden I denne perioden kunne planen leses på Servicekontoret, Hammerfest bibliotek og på kommunens hjemmeside. Temaet engasjerer alle berørte enheter og engasjementet er stort. Noen av enhetene leverte helt nye forslag til tekst i planen, mens andre gjorde små justeringer. Da planen ble sendt på høring kom det imidlertid viktige innspill fra enheter som ikke hadde så mye å melde i startfasen av revideringen. Engasjementet tyder på at planen har «havnet på dagsorden» i kommuneorganisasjonen og at de ansatte har fått et eierskapsforhold til planen. Etter revideringsprosessen er Boligsosial handlingsplan implementert i større grad en den var før revideringen startet. Det var også interessant at en av tjenestene og Hammerfest Eiendom KF foreslo samme nye tiltak. Det vitner om at de som tildeler/ har brukere i kommunal bolig og eiendomsselskapet har felles forståelse av situasjonen, til tross for ulike roller. kommune» Side 11

12 Arbeidsmål 6: En ny administrativ organisering av boligkontoret etablering av boligforvaltningsenheten Referanse Tiltak 7 i Boligsosial handlingsplan Gjennomgå dagens organisering med tanke på å identifisere styrker og svakheter. Prosjektleder og ressursgruppa ble enige om en arbeidsgruppe bestående av: Virksomhetsleder Servicekontoret Begge ansatte ved Boligkontoret Økonomisk rådgiver Representant fra Hammerfest Eiendom KF Representant fra lønn- og personalavdelingen Representant fra Fagforbundet Arbeidsgruppen fikk navnet «Nytt boligkontor» og møttes jevnlig i perioden Arbeidsgruppen hadde også to møter med en arbeidsgruppe som foreslo ny boligtildeling. I anbefalingen fra arbeidsgruppen blir det beskrevet hvordan boligkontoret er organisert og arbeider i dag. Den organisatoriske plasseringen under Servicekontoret foreslås opprettholdt, men det anbefales å endre kompetansesammensettingen ved å ansette en fagleder og en boligkoordinator. I dag har kontoret to ansatte i 100 % stilling. Beskrive dagens rutiner, arbeidsprosesser, fullmakter, vedtaksmyndighet osv. Foreslå endringer og eventuelt nye rutiner. Arbeidsgruppen har beskrevet hvilke oppgaver Boligkontoret utfører i dag og hvem det samarbeider med. Arbeidsgruppen foreslår at kontoret skal fortsette med de oppgavene de har i dag, men det anbefales endringer når det gjelder boligtildeling og oppfølging av leietaker. Videre anbefales etablering av en tverrfaglig gruppe som skal arbeide tett opp mot Boligkontoret. Delmål 3 Gjennomgå dagens stillinger stillingsbeskrivelser, stillingsbetegnelser, innplassering osv. og foreslå endringer. Virksomhetsleder Servicekontoret er leder for de to ansatte ved Boligkontoret og får ansvar for stillingsbeskrivelser og stillingsbetegnelser. Arbeidet er planlagt utført høsten 2013 og våren Delmål 4 Delmål 5 Gjennomgå eksempler på prosesser og organisasjonsmodeller for boligforvaltningsenheter i andre kommuner. Studiebesøk er aktuelt. Arbeidsgruppen innhentet eksempler fra andre kommuner, og dro på studiebesøk til Bodø kommune. I Bodø deltok representantene også på kurs i forvaltningsrett i regi av Husbanken. Foreslå endelig organisering av boligforvaltningen. Beskrive kompetansebehovet i enheten. Arbeidsgruppen anbefaler at den organisatoriske plasseringen opprettholdes, men at bemanningen økes fra to til fire årsverk. Arbeidsgruppens anbefaling var ferdig før sommerferien. Styringsgruppa til prosjektet har fått anbefalingen og blitt presentert for innholdet på to møter høsten Styringsgruppa er enig i anbefalingen og ser behov for kommune» Side 12

13 en fagleder og en boligkoordinator, men det er ikke penger i budsjettet til nye stillinger. Det vurderes nå om ressursbruken i kommuneorganisasjonen kan endres. Erfaringene fra gruppearbeidet er gode og viktige. De ansatte kom fra ulike steder i organisasjonen og hadde forskjellig kunnskap om Boligkontoret. Dette var viktig da gruppen ble satt sammen, fordi vi ønsket noen som så på Boligkontoret med «nye øyne» og som kunne stille spørsmål ved hvorfor ting er som de er. De ansatte ved Boligkontoret og økonomisk rådgiver måtte forklare sitt arbeid for resten av gruppen. Ved å gjøre dette satte de ord på den «tause» kunnskapen (oppgaver vi gjør uten å tenke fordi det er blitt rutine), og dermed ble det mulig å diskutere og få ny innsikt. Det var interessant å se at organisatoriske endringer som ble sett på som viktige da gruppen møttes innledningsvis, ikke ble anbefalt fordi gruppen fikk ny forståelse av situasjonen når de sammen fikk belyst flere sider av problemstillingen. kommune» Side 13

14 Arbeidsmål 7: Låne- og tilskuddsordninger synliggjøring og prioritering Referanse Tiltak 10, 11 og 25 i Boligsosial handlingsplan Gjennomgå rutinebeskrivelser og analysere dagens bruk av virkemidler. Foreslå endringer. Virksomhetsleder Servicekontoret og de ansatte ved Boligkontoret startet arbeidet med å lage rutinebeskrivelser høsten Foreslå og iverksette rutiner og metoder for bedre synliggjøring av de forskjellige tilskuddsordningene. Arbeider er planlagt utført våren Delmål 3 Utarbeide informasjonsfolder. Arbeider er planlagt utført våren Delmål 4 Utarbeide rutiner for tilskudd til tilpasning av boliger som ivaretar behovet til husstander med sterkt funksjonshemmede barn. Arbeider er planlagt utført våren Delmål 5 Foreslå hvordan de forskjellige tilskuddene kan benyttes slik at flest mulig kan skaffe seg eller bli boende i egen bolig. Arbeider er planlagt utført våren kommune» Side 14

15 Arbeidsmål 8: Referanse Økonomisk rådgivning som del av boligforvaltningen Ikke eget tiltak, men oppgaven er omtalt i prosjektsøknad og tilsagn. Beskrive rutiner for samhandling mellom økonomisk rådgiver og Boligkontoret/ andre i boligforvaltningen. Virksomhetsleder Servicekontoret, økonomisk rådgiver og de ansatte ved Boligkontoret startet arbeidet med å lage rutinebeskrivelser høsten Utvikle strategier for å arbeide forebyggende. Økonomisk rådgiver: Deltar på møter i en tverrfaglig gruppe hos NAV Samarbeider med prosjektleder for ettervern hos NAV Samarbeider med rus- og psykiatritjenesten om økonomisk rådgivning til personer med rus/ psykiatriproblemer Planlegger opplæring i økonomi som et forebyggende tiltak Økonomisk rådgiver har mange samarbeidspartnere både internt i kommunen og eksternt. Rådgiver jobber både med å forebygge økonomiske problemer og med å informere om økonomiske ordninger/ gjeldsrådgivning. Økonomisk rådgiver har et godt samarbeid med Boligkontoret, og denne kompetansesammensetningen gjør at vanskelige saker kan løses til beste for bruker. Økonomisk rådgiver og Boligkontoret har faste møter. Prosjektleder erfarer at økonomisk rådgiver både ser nødvendigheten av og er vant til å jobbe tverrfaglig. Økonomisk rådgiver har kunnskap som er relevant for alle som jobber boligsosialt og hans samarbeid med andre enheter bidrar til at aktuelle problemstillinger blir belyst fra flere sider. kommune» Side 15

16 Arbeidsmål 9: Boligtildelingsutvalg samordnet boligtildeling Referanse Tiltak 7, 8 og i Boligsosial handlingsplan Etablere nye retningslinjer for boligtildeling tilpasset en samordnet boligtildelingsprosess. Prosjektleder og ressursgruppa ble enige om en arbeidsgruppe bestående av: Fagleder Innvandrertjenesten En ansatt ved Boligkontoret Representant fra Hammerfest Eiendom KF Representant fra Helse og omsorg Representant fra NAV ReHabiliteringskoordinator Arbeidsgruppen fikk navnet «Samordnet boligtildeling og fleksibel bruk av boligmassene» og møttes jevnlig i perioden Arbeidsgruppen hadde også to møter med arbeidsgruppen som foreslo nytt boligkontor. Delmål 3 Delmål 4 Delmål 5 I anbefalingen fra arbeidsgruppen blir det beskrevet hvem som skal ha en rolle og hva denne går ut på, det foreslås en ny rutine for tildeling av bolig, oppfølging i forbindelse med leieavtaler. Gruppen foreslår også to sett kriterier for tildeling av bolig: Gjennomgangsbolig Bolig til helse- og omsorgsformål I dag er boligtildelingen spredt på flere enheter. Etablere rutiner for saksbehandling og tildeling. Styringsgruppen vedtok forslaget i møte Rutinen er foreslått men skal ferdigstilles høsten Etablere rutiner for samhandling mellom boligtildeler (kommuneorganisasjonen) og boligforvalter (Hammerfest Eiendom KF). Dette må på plass i forbindelse med ny boligtildeling. Arbeidet starter høsten Vurdere alternativer for gjennomgående saksbehandlingssystem og foreslå løsning. Avdekke juridiske og arkivmessige utfordringer med dette. Dette må på plass i forbindelse med ny boligtildeling. Arbeidet starter høsten Et tildelingsutvalg for samordnet tildeling er i ordinær drift. Forventer ny boligtildeling fra kommune» Side 16

17 Det var veldig lærerikt for deltagerne i denne gruppen å komme sammen og utveksle erfaringer. Innledningsvis hadde deltagerne en forståelse av at mange av problemstillingene bare gjaldt deres tjeneste og deres brukere, men når de snakket sammen erfarte de at problemstillingene og utfordringene er de samme i de forskjellige tjenestene/ enhetene. Deltagerne hadde mange erfaringer og dele med hverandre, og prosjektleder opplevde det som om enkelte har følt seg litt alene i jobben sin. Avgjørelser har vært vanskelig å fatte alene, og deltagerne uttrykte behov for et nettverk/ en faggruppe å diskutere med. I løpet av samarbeidet ble arbeidsgruppen et team med masse boligsosial kompetanse. Det forventes at terskelen for å ta kontakt på tvers av fagenheter er lavere nå enn før gruppearbeidet startet. En annen ting prosjektleder opplevde som viktig, var at skillet mellom de ulike enhetene/ sektorene ble borte. Det var ikke «oss» og «dem», men «vi» som jobber mot samme brukere og har samme utfordringer. Holdningene er endret og deltagerne har fått ny forståelse og respekt for hverandres arbeid. «Sammen for Hammerfest!» er kommunens visjon og «lagånd» er en av verdiene til kommunen, så fellesskapsfølelsen som oppsto blant deltagerne har betydning både for personal- og omdømmearbeidet som gjøres i kommunen. kommune» Side 17

18 Arbeidsmål 10: Referanse Tiltak som skal følges opp av Hammerfest Eiendom KF Tiltak 1 6, 14 og 17 (samt tiltak 19 og 21 i samarbeid med Innvandrertjenesten) i Boligsosial handlingsplan Sikre kontakt med Hammerfest Eiendom KF. Etablering av felles møtearena. Hammerfest Eiendom KF er representert i styringsgruppa til prosjektet og i begge arbeidsgruppene til prosjektet. Foretaket har også kommet med innspill til Boligsosial handlingsplan. Hammerfest Eiendom KF er representert på tverrfaglige møter hos NAV, sammen med blant annet økonomisk rådgiver og rus- og psykiatritjenesten. Delmål 3 I forbindelse med ny boligtildeling vil det opprettes en felles møtearena. Prioritere tiltak og en plan for igangsetting og gjennomføring av de enkelte tiltakene. Boligsosial handlingsplan ble vedtatt i kommunestyret Prosjektleder har informert om at planen er vedtatt og planlegger et besøk hos Hammerfest Eiendom vinteren Tiltakene ivaretas og gjennomføres av Hammerfest Eiendom KF. Både Boligkontoret og Hammerfest Eiendom KF ønsker et tettere samarbeid. I forbindelse med boliger gjør de ansatte ulike deler av samme jobb, og mister helheten i arbeidet sitt. En samordnet boligtildeling der begge parter er representert vil være et godt utgangspunkt for samarbeid. kommune» Side 18

19 Arbeidsmål 11: Tiltak som skal følges opp av Innvandrertjenesten Referanse Tiltak 18 20, samt tiltak 21 i Boligsosial handlingsplan Sikre kontakt med Innvandrertjenesten. Etablering av felles møtearena. Innvandrertjenesten har kommet med innspill til Boligsosial handlingsplan, og er ansvarlig for prosjektet «Liten by store boligutfordringer!» (arbeidsmål 4). Leder for Innvandrertjenesten var leder for arbeidsgruppen som foreslo ny boligtildeling, og i forbindelse med samordnet boligtildeling vil det opprettes en felles møtearena. Delmål 3 Tjenesten samarbeider tett mot Boligkontoret. Prioritere tiltak og utarbeide plan for igangsetting og gjennomføring av de enkelte tiltakene. Boligsosial handlingsplan ble vedtatt i kommunestyret Prosjektleder har informert om at planen er vedtatt og planlegger et besøk hos Innvandrertjenesten høsten Tiltakene ivaretas og gjennomføres av Innvandrertjenesten. Innvandrertjenesten er engasjert i boligsosiale utfordringer og har startet et prosjekt for blant annet å kartlegge boligsituasjonen blant innvandrere og få flere boliger. Tjenesten arbeider tett mot Boligkontoret både i forbindelse med boliger, startlån og bostøtte. Etablering av en felles møtearena i forbindelse med boligtildeling vil styrke samarbeidet ytterligere. kommune» Side 19

20 Arbeidsmål 12: Tiltak som skal følges opp av sektor for Helse og omsorg Referanse Tiltak 16, og 30 i Boligsosial handlingsplan Sikre kontakt med sektor for Helse og omsorg. Etablere felles møtearena med sektor for Helse og omsorg ved kommunalsjef, fagstab og involverte virksomheter. Kommunalsjef for Helse og omsorg sitter i styringsgruppa til prosjektet. To representanter fra sektoren satt i arbeidsgruppen som jobbet fram forslag om samordnet boligtildeling. Tildelingsutvalget som opprettes i forbindelse med samordnet boligtildeling vil bli en felles møtearena. Sørge for at det skjer en prioritering av tiltak og en gjennomføring av de enkelte tiltakene i sektoren. Boligsosial handlingsplan ble vedtatt i kommunestyret Prosjektleder har informert om at planen er vedtatt og planlegger å besøke fagstab, tjenesten for funksjonshemmede og rus- og psykiatritjenesten. Delmål 3 Vurdere behovet for å søke kompetansemidler til et eget prosjekt innenfor sektor for Helse og omsorg. Rus- og psykiatritjenesten er i dialog med Husbanken i forbindelse med søknad om kompetansetilskudd. Søknadsfrist mars Delmål 4 Tiltakene ivaretas og gjennomføres av sektor for Helse og omsorg. Kurs, seminar og fagdager, ofte i regi av Husbanken, fungerer som gode møtearenaer for ansatte i kommunen. Ved slike anledninger møtes man på tvers av fagenheter/ sektorer og det er tid til å diskutere aktuelle problemstillinger fordi man er tatt ut av den daglige driften av kommuneorganisasjonen. kommune» Side 20

Mange enheter en bruker. Et eksempel på systematisk samarbeid og organisering av boligtildeling i Hammerfest kommune

Mange enheter en bruker. Et eksempel på systematisk samarbeid og organisering av boligtildeling i Hammerfest kommune Mange enheter en bruker Et eksempel på systematisk samarbeid og organisering av boligtildeling i Hammerfest kommune Bakgrunn 2010: Hammerfest kommune inngikk partnerskapsavtale med Husbanken 2011: Arbeidet

Detaljer

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE FORORD Denne sluttrapporten gir en beskrivelse av prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet

Detaljer

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 9. Vedlegg 2: Statusoppdatering på tiltak fra 2011 Status Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 Videreført 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er oppdatert til enhver

Detaljer

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 9. Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 Realisering Pri. Kap. Tiltak Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4.6 1 Det utarbeides en elektronisk boligoversikt som er Eiendom oppdatert

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Vedlegg 2 21.10.2011 Pri Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Realisering Kap Tiltak Ansvarlig 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

RAPPORT FOR KOMPETANSEHEVENDE TILSKUDD

RAPPORT FOR KOMPETANSEHEVENDE TILSKUDD RAPPORT FOR KOMPETANSEHEVENDE TILSKUDD 1 Innledning Narvik kommune inngikk partnerskapsavtale med Husbanken region Bodø i 2009. Med bakgrunn i denne fikk Narvik kommune tilsagn på kr. 150 000,- til kompetansehevende

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering

Skjema for halvårsrapportering Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til oppdragsgivere.

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester Arkivsak: 2016/1261-6 Arkiv: F17 Saksbeh: Marit Mo Wroldsen Dato: 03.08.2016 Søknad om deltakelse i Husbankens kommuneprogram - Bolig for velferd 2016-2020

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Bergen, 15. mai 2013 Mariann Dannevig, programleder i Lillehammer kommune Jeg skal snakke om: Hvorfor kommunen søkte om deltakelse

Detaljer

Kjapt om Nes kommune innbyggere vekstkommune. Landbrukskommune. Spredt boligbebyggelse i kretser. Årnes kommunesenteret

Kjapt om Nes kommune innbyggere vekstkommune. Landbrukskommune. Spredt boligbebyggelse i kretser. Årnes kommunesenteret Kjapt om Nes kommune 20 410 innbyggere vekstkommune Landbrukskommune Spredt boligbebyggelse i kretser Årnes kommunesenteret To-nivå modell Hvordan vi er organisert Boligkontoret er organisert i virksomheten

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON 1. INNLEDNING Kommunestyret i Gjøvik kommune vedtok i møtet den 28.10.2010 at kommunen skulle søke opptak i Husbankens Boligsosiale utviklingsprogram. Husbanken har innvilget

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 NEDRE EIKER KOMMUNE Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015

Prosjektrapport Veien fram 2013-2015 Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015 Sak nr. 2012/7931 1 Innledning I Norge eier de fleste sin egen bolig. 80 % av husholdningene bor i eide borettslagsleiligheter, eierseksjonssameier eller eneboliger.

Detaljer

for Samhandlingsarena for boligpolitiske utfordringer i Tromsø kommune 27.05.2011 Side 1 av 8

for Samhandlingsarena for boligpolitiske utfordringer i Tromsø kommune 27.05.2011 Side 1 av 8 Prosjektrapport Samhandlingsarena for boligpolitiske utfordringer i Tromsø kommune Prosjektrapport for Samhandlingsarena for boligpolitiske utfordringer i Tromsø kommune 27.05.2011 Side 1 av 8 Prosjektrapport

Detaljer

BASIS Fase I Larvik kommune ( ) SLUTTRAPPORT

BASIS Fase I Larvik kommune ( )  SLUTTRAPPORT BASIS Fase I Larvik kommune (1.11.2010 31.7.2011) SLUTTRAPPORT INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. HENSIKT MED SLUTTRAPPORTEN, FASE I... 3 1.2. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 3 2. REFERANSER... 3 3.

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann ARENDAL KOMMUNE Eiendom Husbanken Region Sør Serviceboks 626 4809 ARENDAL Dato: 26.03.2010 Vår ref 20) 0/6203-1 Deres ref: Arkivkode: F17/&40 Saksbeh.: Gøril Onarheim Christiansen Tlf: 91 78 63 67 Søknad

Detaljer

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre!

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre! Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot 2027 Vi vil bli bedre! Nittedal kommune Bakgrunn i lovverket for helhetlig boligplan Folkehelseloven 4 og 5; fremme folkehelse og ha nødvendig

Detaljer

På vei til egen bolig

På vei til egen bolig På vei til egen bolig Småhusprosjektet i Balsfjord Kommune 2009 Innhold Innledning...3 Studietur...4 Situasjonen i Balsfjord Kommune...7 Finansieringsmuligheter for boliger for vanskeligstilte...7 Vurderinger

Detaljer

Sluttrapport «Prosjekt utvikling og gjennomføring av boligsosiale tiltak i Haugesund kommune»

Sluttrapport «Prosjekt utvikling og gjennomføring av boligsosiale tiltak i Haugesund kommune» Haugesund kommune Sluttrapport «Prosjekt utvikling og gjennomføring av boligsosiale tiltak i Haugesund kommune» 2012-2013 Prosjektleder John Arne Ulland john.arne.ulland@haugesund.kommune.no Innhold 1.

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer

Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer 2010-2015 Måloppnåelse, lurt og dumt, hva nå? Husbankens julelunsj 14. desember 2015 Fra start til mål? I vedlegg til søknaden til Husbanken (nov. 2009) skriver

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Saknr. Politisk behandling Møtedato

SÆRUTSKRIFT. Saknr. Politisk behandling Møtedato Side 1 av 6 Eidsberg kommune Kommunestyret SÆRUTSKRIFT Saknr. Politisk behandling Møtedato 3/11 Eldrerådet 26.04.11 3/11 Råd for funksjonshemmede 26.04.11 12/11 Hovedutvalg for helse- og velferd 27.04.11

Detaljer

Prosjektplan "boligsosial utviklingsarena i Bodø"

Prosjektplan boligsosial utviklingsarena i Bodø Samfunnskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2013 19334/2013 2013/1477 L70 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Eldrerådet 08.04.2013 13/4 Råd for funksjonshemmede 09.04.2013

Detaljer

Husbanken. mål, rolle og virkemiddel, kopling til regional og kommunal planlegging

Husbanken. mål, rolle og virkemiddel, kopling til regional og kommunal planlegging Husbanken mål, rolle og virkemiddel, kopling til regional og kommunal planlegging Disposisjon Del 1: Bolig i det kommunale plansystemet Del 2: De kommunale boligoppgavene Del 3: Samarbeid med Husbanken

Detaljer

Rådmannens rolle i ledelsesforankring og utvikling av en helhetlig boligpolitikk - «Slik gjør vi det i Bodø»

Rådmannens rolle i ledelsesforankring og utvikling av en helhetlig boligpolitikk - «Slik gjør vi det i Bodø» Rådmannens rolle i ledelsesforankring og utvikling av en helhetlig boligpolitikk - «Slik gjør vi det i Bodø» Rolf Kåre Jensen Rådmann Bodø kommune Næringsliv/ arbeidsliv Administrasjonskommune (fylkeskommune,

Detaljer

FRA LEIE TIL EIE -et prosjekt i Søgne kommune

FRA LEIE TIL EIE -et prosjekt i Søgne kommune FRA LEIE TIL EIE -et prosjekt i Søgne kommune FRA LEIE TIL EIE -et prosjekt i Søgne kommune Et prosjekt kan være vellykket ut fra to perspektiver: Man har fått avklart hva som er mulig å få til Man har

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! Hans Erik Skari

Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! Hans Erik Skari Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! 07.02.17 Hans Erik Skari Dagsorden 1. Bærekraftige boliganskaffelser. «Elverum har hjerterom» 2. Byutvikling. «Ydalir - bærekraftig bydel med 800

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering

Skjema for halvårsrapportering Skjema for halvårsrapportering 20.06..2013 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til oppdragsgivere.

Detaljer

Fragmentering og koordinering i boligsosialt arbeid

Fragmentering og koordinering i boligsosialt arbeid Fragmentering og koordinering i boligsosialt arbeid Mangler i gjennomføringen av den boligsosiale politikken Den kommunale boligpolitikken omtales ofte som fragmentert og lite koordinert Kunnskapen om

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 27. august 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 27. august 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 27. august 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

PROSESSPLAN Boligpolitisk handlingsplan

PROSESSPLAN Boligpolitisk handlingsplan PROSESSPLAN Boligpolitisk handlingsplan 2018-2021 Bodø 01.12.2016, Lise Henriette Rånes, Boligkoordinator Revidert 01.02.2017 Innhold Bakgrunn... 1 Omfang... 2 Organisering... 2 Rolleavklaring... 3 Framdriftsplan...

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken - et tilbud fra Husbanken 2 er etablert som en langsiktig satsing basert på gjensidig forpliktende samarbeid mellom kommunen og Husbanken. Kommunene er Husbankens sentrale samarbeidspartner og vi har felles

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen for å dokumentere

Detaljer

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune 1 1. Formalia Kommunens navn: Drammen kommune Prosjektleder: Glenny Jelstad Programstart: November 2010 Rapporteringsdato: 15.1.2012 Behandlet

Detaljer

Arendal 20.05.15. Hvordan kan vi bruke foranalysen, for å få mest mulig ut av analysen i det praktiske arbeidet

Arendal 20.05.15. Hvordan kan vi bruke foranalysen, for å få mest mulig ut av analysen i det praktiske arbeidet Arendal 20.05.15 Hvordan kan vi bruke foranalysen, for å få mest mulig ut av analysen i det praktiske arbeidet Dialog med kommunene og husbanken, hva har dere av erfaringer som vi kan dra nytte av? Boligsosial

Detaljer

Samordnet innsats i kommunen

Samordnet innsats i kommunen Samordnet innsats i kommunen Bamble kommune Bambles naboer er Kragerø, Porsgrunn og Skien Ca 14 000 innbyggere (null forventet befolkningsvekst) Tre tettsteder: Langesund, Stathelle og Herre Noen utfordringer:

Detaljer

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT:

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT: Lørenskog kommune PUBLISERT: TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus BOLIG, RUS OG PSYKISK HELSE OMRÅDE: BOLIGSOSIALT ARBEID HELSE OG OMSORG Hvordan lykkes med en overordnet boligsosial strategi?

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Mål for programmet Statlige mål 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 3. Økt boligsosial kompetanse

Detaljer

Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram. Tanja og Irene

Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram. Tanja og Irene Gjennomgang av kommunenes resultater i Boligsosialt utviklingsprogram Tanja og Irene Slik Husbanken Region øst «ser» programkommunene Gjennomgang og status basert på rapportering og møter 2 Dialog og diskusjon

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 31. august 2011

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 31. august 2011 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 31. august 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Veien til egen bolig

Veien til egen bolig Trondheim kommune Sluttrapport "Samhandling om færre i midlertidig bolig" Veien til egen bolig 1 Innhold 1. Bakgrunn og hensikt... 3 2. Felles oppsummering... 3 3. Oppsummering fra de enkelte bydelsprosjektene...

Detaljer

Helhetlig planlegging og bolig Byggeløfte. Alta kommune

Helhetlig planlegging og bolig Byggeløfte. Alta kommune Helhetlig planlegging og bolig Byggeløfte Alta kommune Bestilling Kort om prosjektet: hvorfor det valgte navnet? Hva er mål/ målene? Hvordan prosjektet ble satt i gang? Hvor kom ideen ifra? Hvordan prosjektet

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012 Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012 Halvårsrapport fra Drammen kommune 20. juni 2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Detaljer

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Kompetanse 2015-18 Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Du kan ikke lære et menneske noe, du kan bare hjelpe det l å oppdage det i seg selv. Galileo Galilei (1564 1642) 1. Innledning... 2 2. Kompetanse...

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

Innspill til Husbanken- Boligsosialt utviklingsprogram

Innspill til Husbanken- Boligsosialt utviklingsprogram Innspill til Husbanken- Boligsosialt utviklingsprogram 14.6.12 Navn: Gina Anette Brekke, - rådgiver på helsefaglige spørsmål for kommunalsjef og rådmann i Halden kommune. Medlem i arbeidsgruppen i boligsosialt

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

OM Kongsberg une BOLIGSOSIAL FAGDAG HELHETLIG BOLIGPLAN SOM VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID. Årets barne og ungdomskommune 2013

OM Kongsberg une BOLIGSOSIAL FAGDAG HELHETLIG BOLIGPLAN SOM VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID. Årets barne og ungdomskommune 2013 BOLIGSOSIAL FAGDAG 2101 2015 HELHETLIG BOLIGPLAN 2014 2018 SOM VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID OM Kongsberg une Årets barne og ungdomskommune 2013 Norges mest attraktive sted 2014 Side 1 29012015 Boligsosial

Detaljer

Boligkartlegging i Sandefjord kommune

Boligkartlegging i Sandefjord kommune Boligkartlegging i Sandefjord kommune Hva har vi hva trenger vi hvordan dekke det vi ikke har? Bakgrunn: Sandefjord er en av kommunene i sør som har inngått et partnerskap med Husbanken i forhold til vanskeligstilte

Detaljer

Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning

Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning Arbeids- og velferdsdirektoratet Seniorrådgiver Bodil Storm-Olsen Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning (NKFs konferanse 14. februar 2012) Grensegangen mellom NAV og kommunene Ca 19000 ansatte

Detaljer

bodø Prosjektrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig" KOMMUNE Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ

bodø Prosjektrapport- Skaffe vanskeligstilte egnet bolig KOMMUNE Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ bodø KOMMUNE Helse- og sosialavdelingen Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ Prosjektrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig" Bodø kommune har ca.360 kommunale gjennomgangsboliger som tildeles vanskeligstilte.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE. 31. januar 2012

ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE. 31. januar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE 31. januar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN SARPSBORG KOMMUNE

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN SARPSBORG KOMMUNE 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN SARPSBORG KOMMUNE 21. mai 2012 2 Leserveiledning Del 1 Programplan Programplanen beskriver hva kommunen vil oppnå med boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 58/12 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV STRATEGIER

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 58/12 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV STRATEGIER TOLGA KOMMUNE Møtested: Malmplassen Gjestegård Møtedato: 21.06.2012 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. 58/12 Tittel BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV

Detaljer

Læringsnettverk Bosetting, Kvalifisering og Inkludering ARBEIDSBOKA Kapittel Rissa kommune

Læringsnettverk Bosetting, Kvalifisering og Inkludering ARBEIDSBOKA Kapittel Rissa kommune Læringsnettverk Bosetting, Kvalifisering og Inkludering ARBEIDBOKA Kapittel 1-4 - Rissa kommune Endeling versjon av arbeidsboka sendes inn før 4. nettverkssamling - innen 20.februar 2016. endes til: dag.langfjaeran@ks.no

Detaljer

Bård Misund Morten Myking

Bård Misund Morten Myking Bård Misund Morten Myking Stjørdal 19.10.2016 Boligsosial arbeid og planlegging Molde kommune fra 2009 1. Plan- og utviklingsstyret oppnevnt som styringsgruppe i møte 03.11.09. 3b. Kommunale boliger Antall:

Detaljer

Slutt rappor t Prosj ekt Fokus komm une Hadsel

Slutt rappor t Prosj ekt Fokus komm une Hadsel Prosjektinformasjon Prosjektreferanse: 2012/8114-5 Oppdragsgiver: Hadsel Kommunestyre Slutt rappor t Prosj ekt Fokus komm une Hadsel Stokmarknes 10. mars 2014 Hadsel Eiendom KF Lars øyvind Bech Prosjektansvarlig

Detaljer

AVSLUTNING AV BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER VED ROGER NILSSEN OG FREDRIK ANDERSON INNLEGG PÅ RØROSKONFERANSEN DEN

AVSLUTNING AV BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER VED ROGER NILSSEN OG FREDRIK ANDERSON INNLEGG PÅ RØROSKONFERANSEN DEN AVSLUTNING AV BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER VED ROGER NILSSEN OG FREDRIK ANDERSON INNLEGG PÅ RØROSKONFERANSEN DEN 25.05.16 BAKGRUNN FOR BOSO Satsning i Husbanken. Samarbeidsavtale fra 01.03.11

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram hva har vi gjort som er lurt særlig for mennesker med vansker knyttet til rus og psykisk helse

Boligsosialt utviklingsprogram hva har vi gjort som er lurt særlig for mennesker med vansker knyttet til rus og psykisk helse Boligsosialt utviklingsprogram 2009-2015 hva har vi gjort som er lurt særlig for mennesker med vansker knyttet til rus og psykisk helse Røros, 25. mai 2016 ved Mariann Dannevig, Anne Karin Lien, Ellen

Detaljer

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Bolig for (økt ) velferd Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Visjon: Alle skal bo godt & trygt Nasjonale mål & innsatsområder En særlig innsats mot barnefamilier

Detaljer

Kunsten å se hele bildet

Kunsten å se hele bildet Kunsten å se hele bildet Om boligpolitikk i Malvik kommune Malvik kommune har gjennom mange år utmerket seg med en aktiv boligpolitikk, og har vist at mange vanskeligstilte på boligmarkedet kan hjelpes

Detaljer

Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune. Vedtatt i politiråd

Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune. Vedtatt i politiråd Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune Vedtatt i politiråd 12.03.15 Vedtatt i politirådsmøte 12. mars 2015 Mål Gjennom et forpliktende tverrfaglig forebyggende samarbeid skal SLT-arbeidet bidra til å

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 9. februar 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 9. februar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 9. februar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 31. august 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbankens rolle i norsk boligpolitikk Statens viktigste virkemiddel mht. gjennomføring

Detaljer

Arbeid med boligplan i Hamar kommune

Arbeid med boligplan i Hamar kommune Arbeid med boligplan i Hamar kommune Erfaringer med boligsosial planlegging Miguel da Luz rådgiver Strategiavdelingen Husbanken Region Øst, 6. mai 2011 Hvorfor boligplan? Boligpolitikk: All offentlig aktivitet

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram

Boligsosialt utviklingsprogram Boligsosialt utviklingsprogram Fra foranalyse til programplan og tiltak Asker kommune Husbanken Midt, 18.09.13 Christine Frantzen, programleder BOSO Asker > Søknad 2009 og 2010 > Idedugnad boligsosial

Detaljer

Bolig som forutsetning for god rehabilitering

Bolig som forutsetning for god rehabilitering Bolig som forutsetning for god rehabilitering Rusforum 2011 Bente Bergheim, Husbanken region Hammerfest 7. nov. 2011 1 Husbankens utvikling Fra generell boligforsyning til særlige boligsosiale utfordringer

Detaljer

Foyer Bodø En utfordring og mulighet for utsatt ungdom til å stå på egne bein i egen bolig, i jobb eller utdanning

Foyer Bodø En utfordring og mulighet for utsatt ungdom til å stå på egne bein i egen bolig, i jobb eller utdanning Foyer Bodø En utfordring og mulighet for utsatt ungdom til å stå på egne bein i egen bolig, i jobb eller utdanning Bakgrunn God bolig viktig forutsetning for starten av et voksenliv Ikke alle unge har

Detaljer

Fra null til nitti på femti sekunder - eller hvordan vi har jobbet med forankring av boligsosialt arbeid i Lillehammer

Fra null til nitti på femti sekunder - eller hvordan vi har jobbet med forankring av boligsosialt arbeid i Lillehammer Fra null til nitti på femti sekunder - eller hvordan vi har jobbet med forankring av boligsosialt arbeid i Lillehammer Presentasjon for Husbanken Region Nord og åtte kommuner torsdag 27. oktober 2011 v/mariann

Detaljer

Arendal kommune desember 2014

Arendal kommune desember 2014 Arendal kommune desember 2014 Skjema for halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Tromsø kommune Organisering BSHP Metodikk

Boligsosialt arbeid i Tromsø kommune Organisering BSHP Metodikk Boligsosial lederkonferanse, Oslo 01.10.10 1 Boligsosialt arbeid i Tromsø kommune Organisering BSHP Metodikk Boligsosial lederkonferanse, Oslo 01.10.10 2 Organisasjonskart Tromsø kommune Rådmannen Kommunalsjef

Detaljer

Bo-team. Fra prosjekt til metodebok. Bo-team Metodebok i boligsosialt arbeid

Bo-team. Fra prosjekt til metodebok. Bo-team Metodebok i boligsosialt arbeid Bo-team Fra prosjekt til metodebok Bostedsløse i Tønsberg 2004: 104 registrerte bostedsløse Tønsberg en småby med storbyproblematikk Nasjonal satsning på bostedsløshetsproblematikk «Prosjekt bostedsløs»

Detaljer

BOLIGSOSIAL PLATTFORM

BOLIGSOSIAL PLATTFORM BOLIGSOSIAL PLATTFORM fokus på vanskeligstilte på boligmarkedet 3-årig prosjekt Kompetansemidler fra Husbanken Rapport 2010-2012 1. Generell informasjon Prosjektnavn Boligsosial plattform Målsetting 1)

Detaljer

SEMINAR OM BOLIGSOSIALT ARBEID I GJØVIK MANAGER STIAN ARE OLSEN SJEFSKONSULENT KRISTIAN DYRKORN KONSULENT HEGE HELLVIK

SEMINAR OM BOLIGSOSIALT ARBEID I GJØVIK MANAGER STIAN ARE OLSEN SJEFSKONSULENT KRISTIAN DYRKORN KONSULENT HEGE HELLVIK SEMINAR OM BOLIGSOSIALT ARBEID I GJØVIK MANAGER STIAN ARE OLSEN SJEFSKONSULENT KRISTIAN DYRKORN KONSULENT HEGE HELLVIK PROGRAM 09:00 09:15 Velkommen ved Gjøvik kommune 09:15-09:45 Rambøll presenterer foranalysen

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan Faglig prosjektnettverk Alta

Boligpolitisk handlingsplan Faglig prosjektnettverk Alta Boligpolitisk handlingsplan 2017-2021 Faglig prosjektnettverk 27.09.2017 - Alta Bestillingen Kort om prosjektet: Navn Hva er mål/ målene? Hvordan fikk en til forankringen av prosjektet på alle nivå Utfordringer

Detaljer

Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi Side 1. Boligsosialt utviklingsprogram et tilbud fra Husbanken

Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi Side 1. Boligsosialt utviklingsprogram et tilbud fra Husbanken Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi 09.02.10 10.53 Side 1 2010 Boligsosialt utviklingsprogram et tilbud fra Husbanken Husbanken Boligsosialt A4+ A5_A5 v4 Kopi 09.02.10 10.53 Side 2 Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Desembersamling. Boligsosialt utviklingsprogram 2015

Desembersamling. Boligsosialt utviklingsprogram 2015 Desembersamling Boligsosialt utviklingsprogram 2015 Ny kommunesatsing For å realisere Bolig for velferd er det er en prioritert oppgave for Husbanken i 2015 å utvikle en ny felles kommunesatsing Satsingen

Detaljer

Langsiktig arbeid og planlegging

Langsiktig arbeid og planlegging Langsiktig arbeid og planlegging «Null visjon» for bostedsløshet i Haugesund Gode resultater begynner med en god plan Å bo - Boligsosial temaplan 1. Programplan (2014-2018) Kunnskapsgrunnlag Lokal status

Detaljer

Forslag til planstrategi for Fauske kommune

Forslag til planstrategi for Fauske kommune Forslag til planstrategi for Fauske kommune 2017-2020 Kommunal planstrategi for Fauske kommune 1.Innledning Arbeidet med planstrategi omfatter en gjennomgang av plansystemet der det skal vurderes om det

Detaljer

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM

MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM SLUTTRAPPORTERING I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM MAL SLUTTRAPPORT (ÅRSTALL) Juni 2015 KOMMUNE: 1 Formål med sluttrapport: Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i Boligsosialt utviklingsprogram med vekt

Detaljer

Nedre Eiker kommune desember 2014

Nedre Eiker kommune desember 2014 Nedre Eiker kommune desember Skjema for halvårsrapportering 20.12.14 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd.

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd. Helsenettverk Lister Møtedato: 15.4.2010 Saksfremlegg Saksnr: 2/10 Stillinger innen rusomsorg i Lister Om tiltaket: 26. januar 2010 deltok ledere for rusomsorg i kommunene i Lister sammen med en representant

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Frokostmøte om bosetting og integrering av flyktninger Drammen - oktober 2015

Frokostmøte om bosetting og integrering av flyktninger Drammen - oktober 2015 Frokostmøte om bosetting og integrering av flyktninger Drammen - oktober 2015 Bolig for velferd «En særlig innsats for vanskeligstilte barnefamilier.» www.larvik.kommune.no www.twitter.com/larvik 27.10.2015

Detaljer

Husbanken region Midt-Norge. Programbeskrivelse. Boligsosialt utviklingsprogram

Husbanken region Midt-Norge. Programbeskrivelse. Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken region Midt-Norge Programbeskrivelse Boligsosialt utviklingsprogram 2013-2016 www.husbanken.no Innledning Boligsosialt utviklingsprogramer Husbankens strategiske verktøy for å støtte opp under

Detaljer