Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE"

Transkript

1 Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

2 Forord Denne rapporten er ment å gi en statusoppdatering av hva prosjektet har realisert til nå, samt en oversikt over arbeidsmålene i prosjektbeskrivelsen. Rapporten skal også si noe om hvordan vi har jobbet og hva vi har erfart i forbindelse med arbeidsmålene som er utført/ under arbeid. Jeg mener dette er erfaringer som er viktig å ta med både i det videre arbeidet i prosjektet, og i det boligsosiale samarbeidet internt i kommunen. Kanskje kan andre som jobber med prosjekter også lære av våre erfaringer? Ann-Kristin N. Strandheim Prosjektleder kommune» Side 2

3 Innhold Forord... 2 Innledning og bakgrunn... 4 Prosjektets varighet... 4 Prosjektets økonomi... 4 Mål for prosjektet... 4 Oppsummering av prosjektperioden... 5 Arbeidsmål Arbeidsmål Arbeidsmål Arbeidsmål Arbeidsmål Arbeidsmål Arbeidsmål Arbeidsmål Arbeidsmål Arbeidsmål Arbeidsmål Arbeidsmål Arbeidsmål kommune» Side 3

4 Innledning og bakgrunn Hammerfest kommune inngikk partnerskapsavtale med Husbanken i I den første arbeidsplanen som ble inngått mellom kommunen og Husbanken var det et mål for kommunen å utarbeide Boligsosial handlingsplan. Arbeidet med den boligsosiale handlingsplanen pågikk i hele 2011, og planen ble vedtatt av kommunestyret 8. desember samme år. Gjennom arbeidet med handlingsplanen kom det fram at Hammerfest kommune har vesentlige utfordringer knyttet til blant annet boligforvaltning, boligtildeling, boligtilbud for vanskeligstilte og bruk av boligsosiale virkemidler. På denne bakgrunn ble det søkt Husbanken om kompetansetilskudd til prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet i Hammerfest kommune». I søknaden til Husbanken forklarte kommunen at vi har vesentlige utfordringer knyttet til det boligsosiale området, og at vi ønsker å «løfte» utfordringene både administrativt og i praktisk hverdag. Prosjektet ble imøtekommet med tilsagn om tilskudd på kr ,- fra Husbanken. Prosjektets varighet Kompetansetilskuddet fra Husbanken er gitt for to år, og det forutsettes at prosjektet skal være sluttført innen utgangen av Husbanken har godkjent å endre prosjektperioden til Prosjektets økonomi I henhold til prosjektbeskrivelsen skal prosjektet finansieres med kompetansetilskudd fra Husbanken på kr ,- og egenandel for Hammerfest kommune på kr ,-. Totalt kr , overførte Husbanken kr ,- til kommunen som første delutbetaling av kompetansetilskuddet. Mål for prosjektet Formålet med prosjektet er en god boligforvaltning i Hammerfest kommune. I dette ligger en helhetlig strategi for å mestre boligsosiale utfordringer, et «nytt» boligkontor, en samordnet boligtildeling, samt rutiner og avtaler på områder som hører inn under boligkontorets oppgaver. Boligsosial handlingsplan har 31 tiltak. Disse er gruppert og formulert som 13 arbeidsmål i prosjektet. Arbeidsmål av strategisk eller sektorovergripende art: 1. Rekruttering prosjektleder og igangsetting av prosjektet 2. Langsiktig planlegging av boligsosialt arbeid etablering av en strategisk boligsosial gruppe 3. Samhandling og kompetanse 4. Prosjekt konsekvenser med fortetting av minoriteter 5. Revisjon av den boligsosiale handlingsplanen kommune» Side 4

5 Arbeidsmål som omfatter boligforvaltningsenheten: 6. En ny administrativ organisering av boligkontoret etablering av boligforvaltningsenheten 7. Låne- og tilskuddsordninger synliggjøring og prioritering 8. Økonomisk rådgivning som del av boligforvaltningen 9. Boligtildelingsutvalg samordnet boligtildeling Arbeidsmål som omfatter tiltak i regi av andre: 10. Tiltak som skal følges opp av Hammerfest Eiendom KF 11. Tiltak som skal følges opp av Innvandrertjenesten 12. Tiltak som skal følges opp av sektor for Helse og omsorg 13. Tiltak som skal følges opp av NAV for hvert av arbeidsmålene blir presentert på side Tabellen tar for seg et arbeidsmål om gangen, oppgir referanse og gjengir arbeidsmål med delmål slik de er formulert i prosjektbeskrivelsen. Etter hvert delmål oppgis status. Der det er nødvendig med utfyllende informasjon har tabellen et kommentarfelt. Avslutningsvis deler prosjektleder sine erfaringer fra arbeidet. Oppsummering av prosjektperioden Prosjektleder og prosjektet ble tatt godt i mot i kommuneorganisasjonen fra dag en. Da prosjektleder innkalte til oppstartsmøter var alle imøtekommende og glade for at de boligsosiale utfordringene havnet på dagsorden. Tjenestene/ enhetene fortalte åpent om arbeidsdagen sin og egne utfordringer, og alle hadde konstruktive forslag til løsninger. Engasjementet var stort, og kunnskapsnivået høyt. Det viste seg imidlertid raskt at forventningene til prosjektet og prosjektleders fullmakter ikke stemte med virkeligheten. Prosjektleder og ressursgruppa brukte derfor tid innledningsvis til å avgrense prosjektet og skape en felles forståelse av hva prosjektet har ansvar for og hva det ikke har ansvar for. Det ble også arrangert informasjonsmøte der deltagerne fikk høre foredrag fra Husbanken om boligsosialt arbeid generelt, om den boligsosiale handlingsplanen som lå til grunn for prosjektet, og informasjon om selve prosjektet. Målet var å sette prosjektet inn i en sammenheng slik at deltagerne skulle forstå hva vi ønsket med prosjektet og hvorfor. Assisterende rådmann innledet møtet, noe prosjektleder mener var viktig for å vise at prosjektet er forankret i øverste ledelse. Med assisterende rådmann, kommunalsjef og leder for Servicekontoret i ressursgruppa og med strategisk ledergruppe som styringsgruppe har prosjektet bred forankring i organisasjonen. Dette bidro til at prosjektet fikk en god start, og har hatt betydning for fremgangen i prosjektet. Ved forespørsel om deltagelse har virksomhetsledere sendt representanter for sin tjeneste, til tross for at alle har mye og gjøre. Prosjektet har opprettet to arbeidsgrupper. En som foreslo «nytt boligkontor» og en som arbeidet fram forslag til samordnet boligtildeling. Deltagerne i begge gruppene møttes første gang til workshop etter informasjonsmøtet i februar. Gruppene møttes jevnlig hver for seg i perioden februar juni Problemstillingene til de to gruppene går inn i hverandre, så det ble også arrangert to fellesmøter der gruppene presenterte forslagene for hverandre og diskuterte aktuelle problemstillinger/ utfordringer. Prosjektleder opplevde at dette var veldig kommune» Side 5

6 lærerikt og inspirerende for de som deltok. ble utvekslet og nye innspill ble tatt til etterretning i det videre arbeidet. I april dro 7 representanter fra de to gruppene på studietur til Bodø. Vi valgte Bodø kommune fordi kommunen tidligere hadde en boligforvaltning som var spredt over flere avdelinger, men har gjennomgått en omorganisering blant annet for å få en samordnet boligtildeling. Bodø kommune hadde vært der vi er nå, og de hadde kommet seg dit vi ønsker å komme. Representantene fra Bodø kommune fortalte ærlig om prosessen de har vært gjennom og nye utfordringer som har dukket opp. Dette var veldig lærerikt for oss! Gruppen deltok også på kurs i forvaltningsrett i regi av Husbanken, og vi alle dro hjem med ny, viktig lærdom i bagasjen. Gruppearbeidene ble avsluttet i juni med tur til Akkarfjord på Sørøya. Her ble de to anbefalingene fra arbeidsgruppene presentert og diskutert. Noen korrigeringer ble gjort før alle var enige om sluttresultatet, og vi kunne feire egen arbeidsinnsats med grillmat. En hyggelig opplevelse som styrket samholdet og fellesskapsfølelsen ytterligere. Fokuset til prosjektet har vært på et overordnet nivå. Den strategiske boligsosiale gruppen er i drift, et nytt prosjekt er startet, det er laget forslag til nytt boligkontor, samordnet boligtildeling er vedtatt, og gjennom revideringen av Boligsosial handlingsplan er ansvar for tiltak fordelt i organisasjonen. Kurs, seminarer og fagdager er også prioritert. Framover blir fokuset på samarbeid og arbeidsprosesser. Det som prioriteres først er å få på plass samordnet boligtildeling. Det skal også lages rutinebeskrivelser, og det skal gjennomføres en kompetansekartlegging for å avdekke det boligsosiale kompetansebehovet i kommunen. Prosjektleders erfaring er at forankring og planlegging er viktig i prosjektarbeid. Ting tar mer tid enn man tror og stadig er det uforutsette oppgaver/ henvendelser som må prioriteres, men når arbeidet er planlagt blir det lettere å holde fokuset på prosjektets formål. kommune» Side 6

7 Arbeidsmål 1: Rekruttering prosjektleder og igangsetting av prosjektet Referanse Tiltak 9 i Boligsosial handlingsplan Rekruttere prosjektleder for perioden Husbanken har godkjent å endre prosjektperioden til Prosjektleder er ansatt for perioden Etablere prosjektorganisasjonen. Prosjektet er organisert med en ressursgruppe bestående av assisterende rådmann, kommunalsjef sektor Kultur og samfunn, og leder for Servicekontoret. Gruppen ble opprinnelig etablert i 2010 da partnerskapsavtalen ble inngått mellom kommunen og Husbanken. Gruppen fungerer som kommunens «strategiske boligsosiale gruppe» og møtes månedlig. Gruppen har ansvar for oppfølging av arbeidsplanen og prosjektet. Gruppen er godt forankret i ledelsen, og har opparbeidet god forståelse for og kunnskap om boligsosiale utfordringer. Styringsgruppen til prosjektet består av strategisk ledergruppe (rådmann, assisterende rådmann og tre kommunalsjefer) og daglig leder for Hammerfest Eiendom KF. Husbanken er observatør. Styringsgruppen har det overordnede ansvaret for prosjektet og er ansvarlig for rapportering til Husbanken. Så langt i prosjektperioden har gruppen møttes tre ganger. I oppstartsperioden brukte prosjektleder tid på å planlegge prosjektet. Det ble blant annet utarbeidet milepælplan og en formålsstruktur som var nyttig for at prosjektleder og ressursgruppen skulle få en felles forståelse av prosjektet. Ressursgruppen brukte tid på forarbeidet, og ble enige om avgrensningen av prosjektet; hva er prosjektets ansvar og hva inngår ikke i prosjektet. Prosjektleder gjennomførte oppstartsmøter med enhetene som jobber boligsosialt, og fikk en forståelse av deres situasjon og utfordringer. Det ble arrangert et informasjonsmøte der Husbanken fortalte om boligsosialt arbeid, det ble fortalt om arbeidet med Boligsosial handlingsplan, og prosjektet ble presentert. Assisterende rådmann ønsket velkommen og innledet møtet, noe som var et viktig signal om at prosjektet er godt forankret og skal prioriteres. Etter informasjonsmøtet var det workshop for medlemmene i prosjektets to arbeidsgrupper. Senere i prosjektperioden erfarte prosjektleder at det var nyttig at alle gruppemedlemmene hadde fått presentert bakgrunnen for prosjektet slik at de hadde en felles forståelse av hva gruppen skulle arbeide med og hvorfor. Prosjektet og arbeidsgruppene fikk en god start på denne måten. kommune» Side 7

8 Arbeidsmål 2: Langsiktig planlegging av boligsosialt arbeid etablering av en strategisk boligsosial gruppe Referanse Tiltak 8 i Boligsosial handlingsplan Etablere gruppen. Det er etablert en gruppe som har ansvar for partnerskapsavtalen kommunen har med Husbanken, den felles handlingsplanen som rulleres årlig og oppfølging av målene i denne. Gruppen er etablert med faste møter og det er hensiktsmessig å la denne gruppen være «strategisk boligsosial gruppe» framfor å etablere en ny gruppe innen dette feltet. Gruppen fungerer også som ressursgruppe for dette prosjektet. Gruppens rolle som strategisk boligsosial gruppe forankres og det etableres faste rutiner for møter der både oppfølging av den boligsosiale handlingsplanen, den felles arbeidsplanen med Husbanken og andre aktuelle boligpolitiske tiltak er på dagsorden. I forbindelse med prosjektet har gruppen diskutert boligpolitiske utfordringer som salg av kommunale leiligheter, leie til ansatte, prosjektsøknad fra Innvandrertjenesten etc. Representanter fra gruppen har deltatt på fagdag, kurs og studietur i regi av Husbanken. Gruppen arbeider med å holde seg faglig oppdatert, og gruppens rolle som strategisk boligsosial gruppe er forankret. Delmål 3 Gruppen møter Husbanken og går gjennom den felles arbeidsavtalen en gang hvert halvår. Gruppen er i ordinær drift. Gruppen møtes månedlig. Utfordringen til gruppen er det boligpolitiske aspektet og samarbeidet mot enhetene, for eksempel planavdelingen og Hammerfest Eiendom KF: Innmelding av behov i forbindelse med nye reguleringsplaner/ utbyggingsavtaler. Skal gruppen være høringsinstans? Fra leie til eie; hvilke boliger skal selges til hvem? Hva skal inntektene brukes til? Hvilke boliger og brukergrupper bør prioriteres når det skal bygges om/ bruken skal endres? Skal boligen selges eller renoveres? Gruppen er godt forankret hos øverste ledelse, men det kan være at virksomhetsledere og fagledere har liten kunnskap om denne gruppen og den felles arbeidsplanen kommunen har med Husbanken. Potensialet til gruppen er større. kommune» Side 8

9 Arbeidsmål 3: Samhandling og kompetanse Referanse Tiltak 12 og 13 i Boligsosial handlingsplan Kartlegge den boligsosiale kompetansen innen kommuneorganisasjonen. Arbeidet er planlagt utført våren Foreslå kompetansehevende tiltak og prioritere hvor i organisasjonen boligsosial kompetanse skal bygges opp. Arbeidet er planlagt utført våren Delmål 3 Utarbeide samhandlingsavtaler og rutinebeskrivelser for involverte enheter. Arbeidet er planlagt utført våren Prosjektet har prioritert å få på plass den overordnede strukturen rundt det boligsosiale arbeidet: Forslag til sammensetning på et «nytt» boligkontor, ny boligtildelingen og revidert Boligsosial handlingsplan. Før arbeidet med kompetansekartleggingen starter er ressursgruppen kommet til enighet om at samordnet boligtildeling og rutinebeskrivelser skal prioriteres. Med samordnet boligtildeling får vi en boligsosial møtearena, og muligens vil kompetansekartleggingen ses i sammenheng med de som er involvert i dette arbeidet. kommune» Side 9

10 Arbeidsmål 4: Prosjekt konsekvenser med fortetting av minoriteter Referanse Tiltak 22 i Boligsosial handlingsplan Utforme prosjektbeskrivelse og søknad om kompetansemidler fra Husbanken til forprosjekt. For å ta stilling til om problemstillingen fortsatt var relevant innkalte prosjektleder en gruppe bestående av kommunalsjef Barn og unge, kommunalsjef Kultur og samfunn, virksomhetsleder Vo-senter og fagleder Innvandrertjenesten. Gruppen kom fram til at kommunen ønsket å søke om kompetansetilskudd til et prosjekt der fortetting er en del av helheta, men som omformuleres slik at prosjektet fører til noe konkret. Virksomhetsleder Vo-senter formulerte utkast til prosjektbeskrivelse og søknad. Gruppen diskuterte, omformulerte og ble enige om prosjektbeskrivelsen. Søknad om kompetansetilskudd ble imøtekommet av Husbanken, og i forbindelse med utlysning av stilling som prosjektleder møttes gruppen og kom til enighet om utlysningsteksten. Prosjektleder ble ansatt høsten 2013, og i september hadde de to prosjektlederne oppstartsmøte. Det er meget lærerikt å komme sammen på tvers av fagenhetene. Ulike erfaringer og ulik kompetanse fører til en mer helhetlig forståelse av problemstillingen som diskuteres. Fagenhetene blir presentert for nye vinklinger på kjente problemstillinger, og når det stilles spørsmålstegn ved enhetens forståelse av virkeligheten må man sette ord på også det man til daglig ikke reflekterer over men nærmest tar for gitt/ «hverdagskunnskap». Dette er kompetanseheving for alle som deltar! kommune» Side 10

11 Arbeidsmål 5: Revisjon av den boligsosiale handlingsplanen Referanse Tiltak 31 i Boligsosial handlingsplan Revidere den boligsosiale handlingsplanen, tekstdel og tiltaksdel. Revidere den boligsosiale handlingsplanen, primært tiltaksdel. Tjenestene som nevnes i planens tekstdel og de med ansvar for tiltak i planen er kontaktet i forbindelse med revideringen av planen. Innspillene fra tjenestene har bidratt til en oppdatert tekstdel og har resulterte i fire nye tiltak (tiltak 19, 20, 21 og 23 i vedlegg 1). Andre endringer er resultat av: Helse og omsorgstjenesteloven fra 2012 Budsjett og økonomiplanen for 2013 Stortingsmelding nr. 17 ( ) «Byggje bu leve» Husbankens boligpolitikkanalyse for Hammerfest (Januar 2013) NIBR-rapport 2013:5 «Bostedsløse i Norge 2012 en kartlegging» Før den reviderte planen ble sendt på høring var den til uttalelse hos ressursgruppa og styringsgruppa til prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet i Hammerfest kommune». Handlingsplanen ble sendt på høring til 31 adressater. Det kom 6 høringssvar. De som sendte høringssvar var: Rus- og psykiatritjenesten Husbanken Akkarfjord bygdelag Fag- og forvaltningsenhet i sektor Helse og omsorg Helse og omsorg Helsesøstertjenesten/ Forebyggende tjenester Boligsosial handlingsplan er en temaplan men administrasjonen valgte å legge den til offentlig ettersyn i perioden I denne perioden kunne planen leses på Servicekontoret, Hammerfest bibliotek og på kommunens hjemmeside. Temaet engasjerer alle berørte enheter og engasjementet er stort. Noen av enhetene leverte helt nye forslag til tekst i planen, mens andre gjorde små justeringer. Da planen ble sendt på høring kom det imidlertid viktige innspill fra enheter som ikke hadde så mye å melde i startfasen av revideringen. Engasjementet tyder på at planen har «havnet på dagsorden» i kommuneorganisasjonen og at de ansatte har fått et eierskapsforhold til planen. Etter revideringsprosessen er Boligsosial handlingsplan implementert i større grad en den var før revideringen startet. Det var også interessant at en av tjenestene og Hammerfest Eiendom KF foreslo samme nye tiltak. Det vitner om at de som tildeler/ har brukere i kommunal bolig og eiendomsselskapet har felles forståelse av situasjonen, til tross for ulike roller. kommune» Side 11

12 Arbeidsmål 6: En ny administrativ organisering av boligkontoret etablering av boligforvaltningsenheten Referanse Tiltak 7 i Boligsosial handlingsplan Gjennomgå dagens organisering med tanke på å identifisere styrker og svakheter. Prosjektleder og ressursgruppa ble enige om en arbeidsgruppe bestående av: Virksomhetsleder Servicekontoret Begge ansatte ved Boligkontoret Økonomisk rådgiver Representant fra Hammerfest Eiendom KF Representant fra lønn- og personalavdelingen Representant fra Fagforbundet Arbeidsgruppen fikk navnet «Nytt boligkontor» og møttes jevnlig i perioden Arbeidsgruppen hadde også to møter med en arbeidsgruppe som foreslo ny boligtildeling. I anbefalingen fra arbeidsgruppen blir det beskrevet hvordan boligkontoret er organisert og arbeider i dag. Den organisatoriske plasseringen under Servicekontoret foreslås opprettholdt, men det anbefales å endre kompetansesammensettingen ved å ansette en fagleder og en boligkoordinator. I dag har kontoret to ansatte i 100 % stilling. Beskrive dagens rutiner, arbeidsprosesser, fullmakter, vedtaksmyndighet osv. Foreslå endringer og eventuelt nye rutiner. Arbeidsgruppen har beskrevet hvilke oppgaver Boligkontoret utfører i dag og hvem det samarbeider med. Arbeidsgruppen foreslår at kontoret skal fortsette med de oppgavene de har i dag, men det anbefales endringer når det gjelder boligtildeling og oppfølging av leietaker. Videre anbefales etablering av en tverrfaglig gruppe som skal arbeide tett opp mot Boligkontoret. Delmål 3 Gjennomgå dagens stillinger stillingsbeskrivelser, stillingsbetegnelser, innplassering osv. og foreslå endringer. Virksomhetsleder Servicekontoret er leder for de to ansatte ved Boligkontoret og får ansvar for stillingsbeskrivelser og stillingsbetegnelser. Arbeidet er planlagt utført høsten 2013 og våren Delmål 4 Delmål 5 Gjennomgå eksempler på prosesser og organisasjonsmodeller for boligforvaltningsenheter i andre kommuner. Studiebesøk er aktuelt. Arbeidsgruppen innhentet eksempler fra andre kommuner, og dro på studiebesøk til Bodø kommune. I Bodø deltok representantene også på kurs i forvaltningsrett i regi av Husbanken. Foreslå endelig organisering av boligforvaltningen. Beskrive kompetansebehovet i enheten. Arbeidsgruppen anbefaler at den organisatoriske plasseringen opprettholdes, men at bemanningen økes fra to til fire årsverk. Arbeidsgruppens anbefaling var ferdig før sommerferien. Styringsgruppa til prosjektet har fått anbefalingen og blitt presentert for innholdet på to møter høsten Styringsgruppa er enig i anbefalingen og ser behov for kommune» Side 12

13 en fagleder og en boligkoordinator, men det er ikke penger i budsjettet til nye stillinger. Det vurderes nå om ressursbruken i kommuneorganisasjonen kan endres. Erfaringene fra gruppearbeidet er gode og viktige. De ansatte kom fra ulike steder i organisasjonen og hadde forskjellig kunnskap om Boligkontoret. Dette var viktig da gruppen ble satt sammen, fordi vi ønsket noen som så på Boligkontoret med «nye øyne» og som kunne stille spørsmål ved hvorfor ting er som de er. De ansatte ved Boligkontoret og økonomisk rådgiver måtte forklare sitt arbeid for resten av gruppen. Ved å gjøre dette satte de ord på den «tause» kunnskapen (oppgaver vi gjør uten å tenke fordi det er blitt rutine), og dermed ble det mulig å diskutere og få ny innsikt. Det var interessant å se at organisatoriske endringer som ble sett på som viktige da gruppen møttes innledningsvis, ikke ble anbefalt fordi gruppen fikk ny forståelse av situasjonen når de sammen fikk belyst flere sider av problemstillingen. kommune» Side 13

14 Arbeidsmål 7: Låne- og tilskuddsordninger synliggjøring og prioritering Referanse Tiltak 10, 11 og 25 i Boligsosial handlingsplan Gjennomgå rutinebeskrivelser og analysere dagens bruk av virkemidler. Foreslå endringer. Virksomhetsleder Servicekontoret og de ansatte ved Boligkontoret startet arbeidet med å lage rutinebeskrivelser høsten Foreslå og iverksette rutiner og metoder for bedre synliggjøring av de forskjellige tilskuddsordningene. Arbeider er planlagt utført våren Delmål 3 Utarbeide informasjonsfolder. Arbeider er planlagt utført våren Delmål 4 Utarbeide rutiner for tilskudd til tilpasning av boliger som ivaretar behovet til husstander med sterkt funksjonshemmede barn. Arbeider er planlagt utført våren Delmål 5 Foreslå hvordan de forskjellige tilskuddene kan benyttes slik at flest mulig kan skaffe seg eller bli boende i egen bolig. Arbeider er planlagt utført våren kommune» Side 14

15 Arbeidsmål 8: Referanse Økonomisk rådgivning som del av boligforvaltningen Ikke eget tiltak, men oppgaven er omtalt i prosjektsøknad og tilsagn. Beskrive rutiner for samhandling mellom økonomisk rådgiver og Boligkontoret/ andre i boligforvaltningen. Virksomhetsleder Servicekontoret, økonomisk rådgiver og de ansatte ved Boligkontoret startet arbeidet med å lage rutinebeskrivelser høsten Utvikle strategier for å arbeide forebyggende. Økonomisk rådgiver: Deltar på møter i en tverrfaglig gruppe hos NAV Samarbeider med prosjektleder for ettervern hos NAV Samarbeider med rus- og psykiatritjenesten om økonomisk rådgivning til personer med rus/ psykiatriproblemer Planlegger opplæring i økonomi som et forebyggende tiltak Økonomisk rådgiver har mange samarbeidspartnere både internt i kommunen og eksternt. Rådgiver jobber både med å forebygge økonomiske problemer og med å informere om økonomiske ordninger/ gjeldsrådgivning. Økonomisk rådgiver har et godt samarbeid med Boligkontoret, og denne kompetansesammensetningen gjør at vanskelige saker kan løses til beste for bruker. Økonomisk rådgiver og Boligkontoret har faste møter. Prosjektleder erfarer at økonomisk rådgiver både ser nødvendigheten av og er vant til å jobbe tverrfaglig. Økonomisk rådgiver har kunnskap som er relevant for alle som jobber boligsosialt og hans samarbeid med andre enheter bidrar til at aktuelle problemstillinger blir belyst fra flere sider. kommune» Side 15

16 Arbeidsmål 9: Boligtildelingsutvalg samordnet boligtildeling Referanse Tiltak 7, 8 og i Boligsosial handlingsplan Etablere nye retningslinjer for boligtildeling tilpasset en samordnet boligtildelingsprosess. Prosjektleder og ressursgruppa ble enige om en arbeidsgruppe bestående av: Fagleder Innvandrertjenesten En ansatt ved Boligkontoret Representant fra Hammerfest Eiendom KF Representant fra Helse og omsorg Representant fra NAV ReHabiliteringskoordinator Arbeidsgruppen fikk navnet «Samordnet boligtildeling og fleksibel bruk av boligmassene» og møttes jevnlig i perioden Arbeidsgruppen hadde også to møter med arbeidsgruppen som foreslo nytt boligkontor. Delmål 3 Delmål 4 Delmål 5 I anbefalingen fra arbeidsgruppen blir det beskrevet hvem som skal ha en rolle og hva denne går ut på, det foreslås en ny rutine for tildeling av bolig, oppfølging i forbindelse med leieavtaler. Gruppen foreslår også to sett kriterier for tildeling av bolig: Gjennomgangsbolig Bolig til helse- og omsorgsformål I dag er boligtildelingen spredt på flere enheter. Etablere rutiner for saksbehandling og tildeling. Styringsgruppen vedtok forslaget i møte Rutinen er foreslått men skal ferdigstilles høsten Etablere rutiner for samhandling mellom boligtildeler (kommuneorganisasjonen) og boligforvalter (Hammerfest Eiendom KF). Dette må på plass i forbindelse med ny boligtildeling. Arbeidet starter høsten Vurdere alternativer for gjennomgående saksbehandlingssystem og foreslå løsning. Avdekke juridiske og arkivmessige utfordringer med dette. Dette må på plass i forbindelse med ny boligtildeling. Arbeidet starter høsten Et tildelingsutvalg for samordnet tildeling er i ordinær drift. Forventer ny boligtildeling fra kommune» Side 16

17 Det var veldig lærerikt for deltagerne i denne gruppen å komme sammen og utveksle erfaringer. Innledningsvis hadde deltagerne en forståelse av at mange av problemstillingene bare gjaldt deres tjeneste og deres brukere, men når de snakket sammen erfarte de at problemstillingene og utfordringene er de samme i de forskjellige tjenestene/ enhetene. Deltagerne hadde mange erfaringer og dele med hverandre, og prosjektleder opplevde det som om enkelte har følt seg litt alene i jobben sin. Avgjørelser har vært vanskelig å fatte alene, og deltagerne uttrykte behov for et nettverk/ en faggruppe å diskutere med. I løpet av samarbeidet ble arbeidsgruppen et team med masse boligsosial kompetanse. Det forventes at terskelen for å ta kontakt på tvers av fagenheter er lavere nå enn før gruppearbeidet startet. En annen ting prosjektleder opplevde som viktig, var at skillet mellom de ulike enhetene/ sektorene ble borte. Det var ikke «oss» og «dem», men «vi» som jobber mot samme brukere og har samme utfordringer. Holdningene er endret og deltagerne har fått ny forståelse og respekt for hverandres arbeid. «Sammen for Hammerfest!» er kommunens visjon og «lagånd» er en av verdiene til kommunen, så fellesskapsfølelsen som oppsto blant deltagerne har betydning både for personal- og omdømmearbeidet som gjøres i kommunen. kommune» Side 17

18 Arbeidsmål 10: Referanse Tiltak som skal følges opp av Hammerfest Eiendom KF Tiltak 1 6, 14 og 17 (samt tiltak 19 og 21 i samarbeid med Innvandrertjenesten) i Boligsosial handlingsplan Sikre kontakt med Hammerfest Eiendom KF. Etablering av felles møtearena. Hammerfest Eiendom KF er representert i styringsgruppa til prosjektet og i begge arbeidsgruppene til prosjektet. Foretaket har også kommet med innspill til Boligsosial handlingsplan. Hammerfest Eiendom KF er representert på tverrfaglige møter hos NAV, sammen med blant annet økonomisk rådgiver og rus- og psykiatritjenesten. Delmål 3 I forbindelse med ny boligtildeling vil det opprettes en felles møtearena. Prioritere tiltak og en plan for igangsetting og gjennomføring av de enkelte tiltakene. Boligsosial handlingsplan ble vedtatt i kommunestyret Prosjektleder har informert om at planen er vedtatt og planlegger et besøk hos Hammerfest Eiendom vinteren Tiltakene ivaretas og gjennomføres av Hammerfest Eiendom KF. Både Boligkontoret og Hammerfest Eiendom KF ønsker et tettere samarbeid. I forbindelse med boliger gjør de ansatte ulike deler av samme jobb, og mister helheten i arbeidet sitt. En samordnet boligtildeling der begge parter er representert vil være et godt utgangspunkt for samarbeid. kommune» Side 18

19 Arbeidsmål 11: Tiltak som skal følges opp av Innvandrertjenesten Referanse Tiltak 18 20, samt tiltak 21 i Boligsosial handlingsplan Sikre kontakt med Innvandrertjenesten. Etablering av felles møtearena. Innvandrertjenesten har kommet med innspill til Boligsosial handlingsplan, og er ansvarlig for prosjektet «Liten by store boligutfordringer!» (arbeidsmål 4). Leder for Innvandrertjenesten var leder for arbeidsgruppen som foreslo ny boligtildeling, og i forbindelse med samordnet boligtildeling vil det opprettes en felles møtearena. Delmål 3 Tjenesten samarbeider tett mot Boligkontoret. Prioritere tiltak og utarbeide plan for igangsetting og gjennomføring av de enkelte tiltakene. Boligsosial handlingsplan ble vedtatt i kommunestyret Prosjektleder har informert om at planen er vedtatt og planlegger et besøk hos Innvandrertjenesten høsten Tiltakene ivaretas og gjennomføres av Innvandrertjenesten. Innvandrertjenesten er engasjert i boligsosiale utfordringer og har startet et prosjekt for blant annet å kartlegge boligsituasjonen blant innvandrere og få flere boliger. Tjenesten arbeider tett mot Boligkontoret både i forbindelse med boliger, startlån og bostøtte. Etablering av en felles møtearena i forbindelse med boligtildeling vil styrke samarbeidet ytterligere. kommune» Side 19

20 Arbeidsmål 12: Tiltak som skal følges opp av sektor for Helse og omsorg Referanse Tiltak 16, og 30 i Boligsosial handlingsplan Sikre kontakt med sektor for Helse og omsorg. Etablere felles møtearena med sektor for Helse og omsorg ved kommunalsjef, fagstab og involverte virksomheter. Kommunalsjef for Helse og omsorg sitter i styringsgruppa til prosjektet. To representanter fra sektoren satt i arbeidsgruppen som jobbet fram forslag om samordnet boligtildeling. Tildelingsutvalget som opprettes i forbindelse med samordnet boligtildeling vil bli en felles møtearena. Sørge for at det skjer en prioritering av tiltak og en gjennomføring av de enkelte tiltakene i sektoren. Boligsosial handlingsplan ble vedtatt i kommunestyret Prosjektleder har informert om at planen er vedtatt og planlegger å besøke fagstab, tjenesten for funksjonshemmede og rus- og psykiatritjenesten. Delmål 3 Vurdere behovet for å søke kompetansemidler til et eget prosjekt innenfor sektor for Helse og omsorg. Rus- og psykiatritjenesten er i dialog med Husbanken i forbindelse med søknad om kompetansetilskudd. Søknadsfrist mars Delmål 4 Tiltakene ivaretas og gjennomføres av sektor for Helse og omsorg. Kurs, seminar og fagdager, ofte i regi av Husbanken, fungerer som gode møtearenaer for ansatte i kommunen. Ved slike anledninger møtes man på tvers av fagenheter/ sektorer og det er tid til å diskutere aktuelle problemstillinger fordi man er tatt ut av den daglige driften av kommuneorganisasjonen. kommune» Side 20

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE FORORD Denne sluttrapporten gir en beskrivelse av prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet

Detaljer

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 9. Vedlegg 2: Statusoppdatering på tiltak fra 2011 Status Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 Videreført 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er oppdatert til enhver

Detaljer

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8.

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018 Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. desember 2011 Vedtatt i kommunestyret 17. oktober 2013 Saksnummer ephorte:

Detaljer

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD»

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Side 1 1. Forord Boligen fyller helt sentrale behov i livene våre. I den siste offentlige utredningen om boligpolitikken, «Rom for alle en sosial boligpolitikk

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Prosjekt «opprettelse av boligtjeneste»

Prosjekt «opprettelse av boligtjeneste» Sluttrapport Prosjekt «opprettelse av boligtjeneste» 31.10.2014 Stjørdal kommune Sætnan Anne-Lise Tiller Prosjekt opprettelse av boligtjeneste - sluttrapport Side 1 Innledning: Stjørdal kommune har gjennomført

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN - 2013-17

FROSTA KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN - 2013-17 FROSTA KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN - 2013-17 Frosta 2020 Vi skaper en historisk framtid Vedtatt av Frosta Kommunestyre, 29.10.2013. i sak nr. 68/13. 1 FORORD Arbeidet med å revidere Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 HALDEN KOMMUNE ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING 1. mars 2013 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen

Detaljer

Bolig for alle. Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune

Bolig for alle. Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune Prosjektrapport nr. 4/2010 Bolig for alle Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune Forsknings- og fasiliteringsbidraget Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Prosjekt bostedsløse Oppstartsfase del 2

Prosjekt bostedsløse Oppstartsfase del 2 Evelyn Dyb Prosjekt bostedsløse Oppstartsfase del 2 Evaluering av to kommuner og fire organisasjoner 343 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport 343 Evelyn Dyb Prosjekt bostedsløse. Oppstartsfase del 2 Evaluering

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Startlån Rygge kommune

Startlån Rygge kommune Startlån Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 22. april 2014 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

RAPPORT FOR KOMPETANSEHEVENDE TILSKUDD

RAPPORT FOR KOMPETANSEHEVENDE TILSKUDD RAPPORT FOR KOMPETANSEHEVENDE TILSKUDD 1 Innledning Narvik kommune inngikk partnerskapsavtale med Husbanken region Bodø i 2009. Med bakgrunn i denne fikk Narvik kommune tilsagn på kr. 150 000,- til kompetansehevende

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

PS13/11Referatsaker. Side45

PS13/11Referatsaker. Side45 PS13/11Referatsaker Side45 Kulturkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11905/2013 2012/1370 C03 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Komitè for levekår 07.03.2013 STORMEN

Detaljer

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune Malvik Eiendom KF Malvik kommune Mars 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden november 2009 til mars 2010. Undersøkelsen er

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Siv Øverås, Anders Brede Fyhn og Hans Christian Sandlie. Trenger du hjelp? Oppstartevaluering av Samarbeidsprosjektet færre utkastelser

Siv Øverås, Anders Brede Fyhn og Hans Christian Sandlie. Trenger du hjelp? Oppstartevaluering av Samarbeidsprosjektet færre utkastelser Siv Øverås, Anders Brede Fyhn og Hans Christian Sandlie Trenger du hjelp? Oppstartevaluering av Samarbeidsprosjektet færre utkastelser Siv Øverås, Anders Brede Fyhn og Hans Christian Sandlie Trenger du

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Melhus kommune April 2015 - TITTEL - 1 Foreløpig revisjonsrapport Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013

BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013 Til Husbanken Dokumenttype Rapport Dato Juni 2013 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013 2 Dato Juni 2013 Utarbeidet av Rambøll Beskrivelse Følgeevaluering av satsning på boligetablering

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer