Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE"

Transkript

1 Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

2 Forord Denne rapporten er ment å gi en statusoppdatering av hva prosjektet har realisert til nå, samt en oversikt over arbeidsmålene i prosjektbeskrivelsen. Rapporten skal også si noe om hvordan vi har jobbet og hva vi har erfart i forbindelse med arbeidsmålene som er utført/ under arbeid. Jeg mener dette er erfaringer som er viktig å ta med både i det videre arbeidet i prosjektet, og i det boligsosiale samarbeidet internt i kommunen. Kanskje kan andre som jobber med prosjekter også lære av våre erfaringer? Ann-Kristin N. Strandheim Prosjektleder kommune» Side 2

3 Innhold Forord... 2 Innledning og bakgrunn... 4 Prosjektets varighet... 4 Prosjektets økonomi... 4 Mål for prosjektet... 4 Oppsummering av prosjektperioden... 5 Arbeidsmål Arbeidsmål Arbeidsmål Arbeidsmål Arbeidsmål Arbeidsmål Arbeidsmål Arbeidsmål Arbeidsmål Arbeidsmål Arbeidsmål Arbeidsmål Arbeidsmål kommune» Side 3

4 Innledning og bakgrunn Hammerfest kommune inngikk partnerskapsavtale med Husbanken i I den første arbeidsplanen som ble inngått mellom kommunen og Husbanken var det et mål for kommunen å utarbeide Boligsosial handlingsplan. Arbeidet med den boligsosiale handlingsplanen pågikk i hele 2011, og planen ble vedtatt av kommunestyret 8. desember samme år. Gjennom arbeidet med handlingsplanen kom det fram at Hammerfest kommune har vesentlige utfordringer knyttet til blant annet boligforvaltning, boligtildeling, boligtilbud for vanskeligstilte og bruk av boligsosiale virkemidler. På denne bakgrunn ble det søkt Husbanken om kompetansetilskudd til prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet i Hammerfest kommune». I søknaden til Husbanken forklarte kommunen at vi har vesentlige utfordringer knyttet til det boligsosiale området, og at vi ønsker å «løfte» utfordringene både administrativt og i praktisk hverdag. Prosjektet ble imøtekommet med tilsagn om tilskudd på kr ,- fra Husbanken. Prosjektets varighet Kompetansetilskuddet fra Husbanken er gitt for to år, og det forutsettes at prosjektet skal være sluttført innen utgangen av Husbanken har godkjent å endre prosjektperioden til Prosjektets økonomi I henhold til prosjektbeskrivelsen skal prosjektet finansieres med kompetansetilskudd fra Husbanken på kr ,- og egenandel for Hammerfest kommune på kr ,-. Totalt kr , overførte Husbanken kr ,- til kommunen som første delutbetaling av kompetansetilskuddet. Mål for prosjektet Formålet med prosjektet er en god boligforvaltning i Hammerfest kommune. I dette ligger en helhetlig strategi for å mestre boligsosiale utfordringer, et «nytt» boligkontor, en samordnet boligtildeling, samt rutiner og avtaler på områder som hører inn under boligkontorets oppgaver. Boligsosial handlingsplan har 31 tiltak. Disse er gruppert og formulert som 13 arbeidsmål i prosjektet. Arbeidsmål av strategisk eller sektorovergripende art: 1. Rekruttering prosjektleder og igangsetting av prosjektet 2. Langsiktig planlegging av boligsosialt arbeid etablering av en strategisk boligsosial gruppe 3. Samhandling og kompetanse 4. Prosjekt konsekvenser med fortetting av minoriteter 5. Revisjon av den boligsosiale handlingsplanen kommune» Side 4

5 Arbeidsmål som omfatter boligforvaltningsenheten: 6. En ny administrativ organisering av boligkontoret etablering av boligforvaltningsenheten 7. Låne- og tilskuddsordninger synliggjøring og prioritering 8. Økonomisk rådgivning som del av boligforvaltningen 9. Boligtildelingsutvalg samordnet boligtildeling Arbeidsmål som omfatter tiltak i regi av andre: 10. Tiltak som skal følges opp av Hammerfest Eiendom KF 11. Tiltak som skal følges opp av Innvandrertjenesten 12. Tiltak som skal følges opp av sektor for Helse og omsorg 13. Tiltak som skal følges opp av NAV for hvert av arbeidsmålene blir presentert på side Tabellen tar for seg et arbeidsmål om gangen, oppgir referanse og gjengir arbeidsmål med delmål slik de er formulert i prosjektbeskrivelsen. Etter hvert delmål oppgis status. Der det er nødvendig med utfyllende informasjon har tabellen et kommentarfelt. Avslutningsvis deler prosjektleder sine erfaringer fra arbeidet. Oppsummering av prosjektperioden Prosjektleder og prosjektet ble tatt godt i mot i kommuneorganisasjonen fra dag en. Da prosjektleder innkalte til oppstartsmøter var alle imøtekommende og glade for at de boligsosiale utfordringene havnet på dagsorden. Tjenestene/ enhetene fortalte åpent om arbeidsdagen sin og egne utfordringer, og alle hadde konstruktive forslag til løsninger. Engasjementet var stort, og kunnskapsnivået høyt. Det viste seg imidlertid raskt at forventningene til prosjektet og prosjektleders fullmakter ikke stemte med virkeligheten. Prosjektleder og ressursgruppa brukte derfor tid innledningsvis til å avgrense prosjektet og skape en felles forståelse av hva prosjektet har ansvar for og hva det ikke har ansvar for. Det ble også arrangert informasjonsmøte der deltagerne fikk høre foredrag fra Husbanken om boligsosialt arbeid generelt, om den boligsosiale handlingsplanen som lå til grunn for prosjektet, og informasjon om selve prosjektet. Målet var å sette prosjektet inn i en sammenheng slik at deltagerne skulle forstå hva vi ønsket med prosjektet og hvorfor. Assisterende rådmann innledet møtet, noe prosjektleder mener var viktig for å vise at prosjektet er forankret i øverste ledelse. Med assisterende rådmann, kommunalsjef og leder for Servicekontoret i ressursgruppa og med strategisk ledergruppe som styringsgruppe har prosjektet bred forankring i organisasjonen. Dette bidro til at prosjektet fikk en god start, og har hatt betydning for fremgangen i prosjektet. Ved forespørsel om deltagelse har virksomhetsledere sendt representanter for sin tjeneste, til tross for at alle har mye og gjøre. Prosjektet har opprettet to arbeidsgrupper. En som foreslo «nytt boligkontor» og en som arbeidet fram forslag til samordnet boligtildeling. Deltagerne i begge gruppene møttes første gang til workshop etter informasjonsmøtet i februar. Gruppene møttes jevnlig hver for seg i perioden februar juni Problemstillingene til de to gruppene går inn i hverandre, så det ble også arrangert to fellesmøter der gruppene presenterte forslagene for hverandre og diskuterte aktuelle problemstillinger/ utfordringer. Prosjektleder opplevde at dette var veldig kommune» Side 5

6 lærerikt og inspirerende for de som deltok. ble utvekslet og nye innspill ble tatt til etterretning i det videre arbeidet. I april dro 7 representanter fra de to gruppene på studietur til Bodø. Vi valgte Bodø kommune fordi kommunen tidligere hadde en boligforvaltning som var spredt over flere avdelinger, men har gjennomgått en omorganisering blant annet for å få en samordnet boligtildeling. Bodø kommune hadde vært der vi er nå, og de hadde kommet seg dit vi ønsker å komme. Representantene fra Bodø kommune fortalte ærlig om prosessen de har vært gjennom og nye utfordringer som har dukket opp. Dette var veldig lærerikt for oss! Gruppen deltok også på kurs i forvaltningsrett i regi av Husbanken, og vi alle dro hjem med ny, viktig lærdom i bagasjen. Gruppearbeidene ble avsluttet i juni med tur til Akkarfjord på Sørøya. Her ble de to anbefalingene fra arbeidsgruppene presentert og diskutert. Noen korrigeringer ble gjort før alle var enige om sluttresultatet, og vi kunne feire egen arbeidsinnsats med grillmat. En hyggelig opplevelse som styrket samholdet og fellesskapsfølelsen ytterligere. Fokuset til prosjektet har vært på et overordnet nivå. Den strategiske boligsosiale gruppen er i drift, et nytt prosjekt er startet, det er laget forslag til nytt boligkontor, samordnet boligtildeling er vedtatt, og gjennom revideringen av Boligsosial handlingsplan er ansvar for tiltak fordelt i organisasjonen. Kurs, seminarer og fagdager er også prioritert. Framover blir fokuset på samarbeid og arbeidsprosesser. Det som prioriteres først er å få på plass samordnet boligtildeling. Det skal også lages rutinebeskrivelser, og det skal gjennomføres en kompetansekartlegging for å avdekke det boligsosiale kompetansebehovet i kommunen. Prosjektleders erfaring er at forankring og planlegging er viktig i prosjektarbeid. Ting tar mer tid enn man tror og stadig er det uforutsette oppgaver/ henvendelser som må prioriteres, men når arbeidet er planlagt blir det lettere å holde fokuset på prosjektets formål. kommune» Side 6

7 Arbeidsmål 1: Rekruttering prosjektleder og igangsetting av prosjektet Referanse Tiltak 9 i Boligsosial handlingsplan Rekruttere prosjektleder for perioden Husbanken har godkjent å endre prosjektperioden til Prosjektleder er ansatt for perioden Etablere prosjektorganisasjonen. Prosjektet er organisert med en ressursgruppe bestående av assisterende rådmann, kommunalsjef sektor Kultur og samfunn, og leder for Servicekontoret. Gruppen ble opprinnelig etablert i 2010 da partnerskapsavtalen ble inngått mellom kommunen og Husbanken. Gruppen fungerer som kommunens «strategiske boligsosiale gruppe» og møtes månedlig. Gruppen har ansvar for oppfølging av arbeidsplanen og prosjektet. Gruppen er godt forankret i ledelsen, og har opparbeidet god forståelse for og kunnskap om boligsosiale utfordringer. Styringsgruppen til prosjektet består av strategisk ledergruppe (rådmann, assisterende rådmann og tre kommunalsjefer) og daglig leder for Hammerfest Eiendom KF. Husbanken er observatør. Styringsgruppen har det overordnede ansvaret for prosjektet og er ansvarlig for rapportering til Husbanken. Så langt i prosjektperioden har gruppen møttes tre ganger. I oppstartsperioden brukte prosjektleder tid på å planlegge prosjektet. Det ble blant annet utarbeidet milepælplan og en formålsstruktur som var nyttig for at prosjektleder og ressursgruppen skulle få en felles forståelse av prosjektet. Ressursgruppen brukte tid på forarbeidet, og ble enige om avgrensningen av prosjektet; hva er prosjektets ansvar og hva inngår ikke i prosjektet. Prosjektleder gjennomførte oppstartsmøter med enhetene som jobber boligsosialt, og fikk en forståelse av deres situasjon og utfordringer. Det ble arrangert et informasjonsmøte der Husbanken fortalte om boligsosialt arbeid, det ble fortalt om arbeidet med Boligsosial handlingsplan, og prosjektet ble presentert. Assisterende rådmann ønsket velkommen og innledet møtet, noe som var et viktig signal om at prosjektet er godt forankret og skal prioriteres. Etter informasjonsmøtet var det workshop for medlemmene i prosjektets to arbeidsgrupper. Senere i prosjektperioden erfarte prosjektleder at det var nyttig at alle gruppemedlemmene hadde fått presentert bakgrunnen for prosjektet slik at de hadde en felles forståelse av hva gruppen skulle arbeide med og hvorfor. Prosjektet og arbeidsgruppene fikk en god start på denne måten. kommune» Side 7

8 Arbeidsmål 2: Langsiktig planlegging av boligsosialt arbeid etablering av en strategisk boligsosial gruppe Referanse Tiltak 8 i Boligsosial handlingsplan Etablere gruppen. Det er etablert en gruppe som har ansvar for partnerskapsavtalen kommunen har med Husbanken, den felles handlingsplanen som rulleres årlig og oppfølging av målene i denne. Gruppen er etablert med faste møter og det er hensiktsmessig å la denne gruppen være «strategisk boligsosial gruppe» framfor å etablere en ny gruppe innen dette feltet. Gruppen fungerer også som ressursgruppe for dette prosjektet. Gruppens rolle som strategisk boligsosial gruppe forankres og det etableres faste rutiner for møter der både oppfølging av den boligsosiale handlingsplanen, den felles arbeidsplanen med Husbanken og andre aktuelle boligpolitiske tiltak er på dagsorden. I forbindelse med prosjektet har gruppen diskutert boligpolitiske utfordringer som salg av kommunale leiligheter, leie til ansatte, prosjektsøknad fra Innvandrertjenesten etc. Representanter fra gruppen har deltatt på fagdag, kurs og studietur i regi av Husbanken. Gruppen arbeider med å holde seg faglig oppdatert, og gruppens rolle som strategisk boligsosial gruppe er forankret. Delmål 3 Gruppen møter Husbanken og går gjennom den felles arbeidsavtalen en gang hvert halvår. Gruppen er i ordinær drift. Gruppen møtes månedlig. Utfordringen til gruppen er det boligpolitiske aspektet og samarbeidet mot enhetene, for eksempel planavdelingen og Hammerfest Eiendom KF: Innmelding av behov i forbindelse med nye reguleringsplaner/ utbyggingsavtaler. Skal gruppen være høringsinstans? Fra leie til eie; hvilke boliger skal selges til hvem? Hva skal inntektene brukes til? Hvilke boliger og brukergrupper bør prioriteres når det skal bygges om/ bruken skal endres? Skal boligen selges eller renoveres? Gruppen er godt forankret hos øverste ledelse, men det kan være at virksomhetsledere og fagledere har liten kunnskap om denne gruppen og den felles arbeidsplanen kommunen har med Husbanken. Potensialet til gruppen er større. kommune» Side 8

9 Arbeidsmål 3: Samhandling og kompetanse Referanse Tiltak 12 og 13 i Boligsosial handlingsplan Kartlegge den boligsosiale kompetansen innen kommuneorganisasjonen. Arbeidet er planlagt utført våren Foreslå kompetansehevende tiltak og prioritere hvor i organisasjonen boligsosial kompetanse skal bygges opp. Arbeidet er planlagt utført våren Delmål 3 Utarbeide samhandlingsavtaler og rutinebeskrivelser for involverte enheter. Arbeidet er planlagt utført våren Prosjektet har prioritert å få på plass den overordnede strukturen rundt det boligsosiale arbeidet: Forslag til sammensetning på et «nytt» boligkontor, ny boligtildelingen og revidert Boligsosial handlingsplan. Før arbeidet med kompetansekartleggingen starter er ressursgruppen kommet til enighet om at samordnet boligtildeling og rutinebeskrivelser skal prioriteres. Med samordnet boligtildeling får vi en boligsosial møtearena, og muligens vil kompetansekartleggingen ses i sammenheng med de som er involvert i dette arbeidet. kommune» Side 9

10 Arbeidsmål 4: Prosjekt konsekvenser med fortetting av minoriteter Referanse Tiltak 22 i Boligsosial handlingsplan Utforme prosjektbeskrivelse og søknad om kompetansemidler fra Husbanken til forprosjekt. For å ta stilling til om problemstillingen fortsatt var relevant innkalte prosjektleder en gruppe bestående av kommunalsjef Barn og unge, kommunalsjef Kultur og samfunn, virksomhetsleder Vo-senter og fagleder Innvandrertjenesten. Gruppen kom fram til at kommunen ønsket å søke om kompetansetilskudd til et prosjekt der fortetting er en del av helheta, men som omformuleres slik at prosjektet fører til noe konkret. Virksomhetsleder Vo-senter formulerte utkast til prosjektbeskrivelse og søknad. Gruppen diskuterte, omformulerte og ble enige om prosjektbeskrivelsen. Søknad om kompetansetilskudd ble imøtekommet av Husbanken, og i forbindelse med utlysning av stilling som prosjektleder møttes gruppen og kom til enighet om utlysningsteksten. Prosjektleder ble ansatt høsten 2013, og i september hadde de to prosjektlederne oppstartsmøte. Det er meget lærerikt å komme sammen på tvers av fagenhetene. Ulike erfaringer og ulik kompetanse fører til en mer helhetlig forståelse av problemstillingen som diskuteres. Fagenhetene blir presentert for nye vinklinger på kjente problemstillinger, og når det stilles spørsmålstegn ved enhetens forståelse av virkeligheten må man sette ord på også det man til daglig ikke reflekterer over men nærmest tar for gitt/ «hverdagskunnskap». Dette er kompetanseheving for alle som deltar! kommune» Side 10

11 Arbeidsmål 5: Revisjon av den boligsosiale handlingsplanen Referanse Tiltak 31 i Boligsosial handlingsplan Revidere den boligsosiale handlingsplanen, tekstdel og tiltaksdel. Revidere den boligsosiale handlingsplanen, primært tiltaksdel. Tjenestene som nevnes i planens tekstdel og de med ansvar for tiltak i planen er kontaktet i forbindelse med revideringen av planen. Innspillene fra tjenestene har bidratt til en oppdatert tekstdel og har resulterte i fire nye tiltak (tiltak 19, 20, 21 og 23 i vedlegg 1). Andre endringer er resultat av: Helse og omsorgstjenesteloven fra 2012 Budsjett og økonomiplanen for 2013 Stortingsmelding nr. 17 ( ) «Byggje bu leve» Husbankens boligpolitikkanalyse for Hammerfest (Januar 2013) NIBR-rapport 2013:5 «Bostedsløse i Norge 2012 en kartlegging» Før den reviderte planen ble sendt på høring var den til uttalelse hos ressursgruppa og styringsgruppa til prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet i Hammerfest kommune». Handlingsplanen ble sendt på høring til 31 adressater. Det kom 6 høringssvar. De som sendte høringssvar var: Rus- og psykiatritjenesten Husbanken Akkarfjord bygdelag Fag- og forvaltningsenhet i sektor Helse og omsorg Helse og omsorg Helsesøstertjenesten/ Forebyggende tjenester Boligsosial handlingsplan er en temaplan men administrasjonen valgte å legge den til offentlig ettersyn i perioden I denne perioden kunne planen leses på Servicekontoret, Hammerfest bibliotek og på kommunens hjemmeside. Temaet engasjerer alle berørte enheter og engasjementet er stort. Noen av enhetene leverte helt nye forslag til tekst i planen, mens andre gjorde små justeringer. Da planen ble sendt på høring kom det imidlertid viktige innspill fra enheter som ikke hadde så mye å melde i startfasen av revideringen. Engasjementet tyder på at planen har «havnet på dagsorden» i kommuneorganisasjonen og at de ansatte har fått et eierskapsforhold til planen. Etter revideringsprosessen er Boligsosial handlingsplan implementert i større grad en den var før revideringen startet. Det var også interessant at en av tjenestene og Hammerfest Eiendom KF foreslo samme nye tiltak. Det vitner om at de som tildeler/ har brukere i kommunal bolig og eiendomsselskapet har felles forståelse av situasjonen, til tross for ulike roller. kommune» Side 11

12 Arbeidsmål 6: En ny administrativ organisering av boligkontoret etablering av boligforvaltningsenheten Referanse Tiltak 7 i Boligsosial handlingsplan Gjennomgå dagens organisering med tanke på å identifisere styrker og svakheter. Prosjektleder og ressursgruppa ble enige om en arbeidsgruppe bestående av: Virksomhetsleder Servicekontoret Begge ansatte ved Boligkontoret Økonomisk rådgiver Representant fra Hammerfest Eiendom KF Representant fra lønn- og personalavdelingen Representant fra Fagforbundet Arbeidsgruppen fikk navnet «Nytt boligkontor» og møttes jevnlig i perioden Arbeidsgruppen hadde også to møter med en arbeidsgruppe som foreslo ny boligtildeling. I anbefalingen fra arbeidsgruppen blir det beskrevet hvordan boligkontoret er organisert og arbeider i dag. Den organisatoriske plasseringen under Servicekontoret foreslås opprettholdt, men det anbefales å endre kompetansesammensettingen ved å ansette en fagleder og en boligkoordinator. I dag har kontoret to ansatte i 100 % stilling. Beskrive dagens rutiner, arbeidsprosesser, fullmakter, vedtaksmyndighet osv. Foreslå endringer og eventuelt nye rutiner. Arbeidsgruppen har beskrevet hvilke oppgaver Boligkontoret utfører i dag og hvem det samarbeider med. Arbeidsgruppen foreslår at kontoret skal fortsette med de oppgavene de har i dag, men det anbefales endringer når det gjelder boligtildeling og oppfølging av leietaker. Videre anbefales etablering av en tverrfaglig gruppe som skal arbeide tett opp mot Boligkontoret. Delmål 3 Gjennomgå dagens stillinger stillingsbeskrivelser, stillingsbetegnelser, innplassering osv. og foreslå endringer. Virksomhetsleder Servicekontoret er leder for de to ansatte ved Boligkontoret og får ansvar for stillingsbeskrivelser og stillingsbetegnelser. Arbeidet er planlagt utført høsten 2013 og våren Delmål 4 Delmål 5 Gjennomgå eksempler på prosesser og organisasjonsmodeller for boligforvaltningsenheter i andre kommuner. Studiebesøk er aktuelt. Arbeidsgruppen innhentet eksempler fra andre kommuner, og dro på studiebesøk til Bodø kommune. I Bodø deltok representantene også på kurs i forvaltningsrett i regi av Husbanken. Foreslå endelig organisering av boligforvaltningen. Beskrive kompetansebehovet i enheten. Arbeidsgruppen anbefaler at den organisatoriske plasseringen opprettholdes, men at bemanningen økes fra to til fire årsverk. Arbeidsgruppens anbefaling var ferdig før sommerferien. Styringsgruppa til prosjektet har fått anbefalingen og blitt presentert for innholdet på to møter høsten Styringsgruppa er enig i anbefalingen og ser behov for kommune» Side 12

13 en fagleder og en boligkoordinator, men det er ikke penger i budsjettet til nye stillinger. Det vurderes nå om ressursbruken i kommuneorganisasjonen kan endres. Erfaringene fra gruppearbeidet er gode og viktige. De ansatte kom fra ulike steder i organisasjonen og hadde forskjellig kunnskap om Boligkontoret. Dette var viktig da gruppen ble satt sammen, fordi vi ønsket noen som så på Boligkontoret med «nye øyne» og som kunne stille spørsmål ved hvorfor ting er som de er. De ansatte ved Boligkontoret og økonomisk rådgiver måtte forklare sitt arbeid for resten av gruppen. Ved å gjøre dette satte de ord på den «tause» kunnskapen (oppgaver vi gjør uten å tenke fordi det er blitt rutine), og dermed ble det mulig å diskutere og få ny innsikt. Det var interessant å se at organisatoriske endringer som ble sett på som viktige da gruppen møttes innledningsvis, ikke ble anbefalt fordi gruppen fikk ny forståelse av situasjonen når de sammen fikk belyst flere sider av problemstillingen. kommune» Side 13

14 Arbeidsmål 7: Låne- og tilskuddsordninger synliggjøring og prioritering Referanse Tiltak 10, 11 og 25 i Boligsosial handlingsplan Gjennomgå rutinebeskrivelser og analysere dagens bruk av virkemidler. Foreslå endringer. Virksomhetsleder Servicekontoret og de ansatte ved Boligkontoret startet arbeidet med å lage rutinebeskrivelser høsten Foreslå og iverksette rutiner og metoder for bedre synliggjøring av de forskjellige tilskuddsordningene. Arbeider er planlagt utført våren Delmål 3 Utarbeide informasjonsfolder. Arbeider er planlagt utført våren Delmål 4 Utarbeide rutiner for tilskudd til tilpasning av boliger som ivaretar behovet til husstander med sterkt funksjonshemmede barn. Arbeider er planlagt utført våren Delmål 5 Foreslå hvordan de forskjellige tilskuddene kan benyttes slik at flest mulig kan skaffe seg eller bli boende i egen bolig. Arbeider er planlagt utført våren kommune» Side 14

15 Arbeidsmål 8: Referanse Økonomisk rådgivning som del av boligforvaltningen Ikke eget tiltak, men oppgaven er omtalt i prosjektsøknad og tilsagn. Beskrive rutiner for samhandling mellom økonomisk rådgiver og Boligkontoret/ andre i boligforvaltningen. Virksomhetsleder Servicekontoret, økonomisk rådgiver og de ansatte ved Boligkontoret startet arbeidet med å lage rutinebeskrivelser høsten Utvikle strategier for å arbeide forebyggende. Økonomisk rådgiver: Deltar på møter i en tverrfaglig gruppe hos NAV Samarbeider med prosjektleder for ettervern hos NAV Samarbeider med rus- og psykiatritjenesten om økonomisk rådgivning til personer med rus/ psykiatriproblemer Planlegger opplæring i økonomi som et forebyggende tiltak Økonomisk rådgiver har mange samarbeidspartnere både internt i kommunen og eksternt. Rådgiver jobber både med å forebygge økonomiske problemer og med å informere om økonomiske ordninger/ gjeldsrådgivning. Økonomisk rådgiver har et godt samarbeid med Boligkontoret, og denne kompetansesammensetningen gjør at vanskelige saker kan løses til beste for bruker. Økonomisk rådgiver og Boligkontoret har faste møter. Prosjektleder erfarer at økonomisk rådgiver både ser nødvendigheten av og er vant til å jobbe tverrfaglig. Økonomisk rådgiver har kunnskap som er relevant for alle som jobber boligsosialt og hans samarbeid med andre enheter bidrar til at aktuelle problemstillinger blir belyst fra flere sider. kommune» Side 15

16 Arbeidsmål 9: Boligtildelingsutvalg samordnet boligtildeling Referanse Tiltak 7, 8 og i Boligsosial handlingsplan Etablere nye retningslinjer for boligtildeling tilpasset en samordnet boligtildelingsprosess. Prosjektleder og ressursgruppa ble enige om en arbeidsgruppe bestående av: Fagleder Innvandrertjenesten En ansatt ved Boligkontoret Representant fra Hammerfest Eiendom KF Representant fra Helse og omsorg Representant fra NAV ReHabiliteringskoordinator Arbeidsgruppen fikk navnet «Samordnet boligtildeling og fleksibel bruk av boligmassene» og møttes jevnlig i perioden Arbeidsgruppen hadde også to møter med arbeidsgruppen som foreslo nytt boligkontor. Delmål 3 Delmål 4 Delmål 5 I anbefalingen fra arbeidsgruppen blir det beskrevet hvem som skal ha en rolle og hva denne går ut på, det foreslås en ny rutine for tildeling av bolig, oppfølging i forbindelse med leieavtaler. Gruppen foreslår også to sett kriterier for tildeling av bolig: Gjennomgangsbolig Bolig til helse- og omsorgsformål I dag er boligtildelingen spredt på flere enheter. Etablere rutiner for saksbehandling og tildeling. Styringsgruppen vedtok forslaget i møte Rutinen er foreslått men skal ferdigstilles høsten Etablere rutiner for samhandling mellom boligtildeler (kommuneorganisasjonen) og boligforvalter (Hammerfest Eiendom KF). Dette må på plass i forbindelse med ny boligtildeling. Arbeidet starter høsten Vurdere alternativer for gjennomgående saksbehandlingssystem og foreslå løsning. Avdekke juridiske og arkivmessige utfordringer med dette. Dette må på plass i forbindelse med ny boligtildeling. Arbeidet starter høsten Et tildelingsutvalg for samordnet tildeling er i ordinær drift. Forventer ny boligtildeling fra kommune» Side 16

17 Det var veldig lærerikt for deltagerne i denne gruppen å komme sammen og utveksle erfaringer. Innledningsvis hadde deltagerne en forståelse av at mange av problemstillingene bare gjaldt deres tjeneste og deres brukere, men når de snakket sammen erfarte de at problemstillingene og utfordringene er de samme i de forskjellige tjenestene/ enhetene. Deltagerne hadde mange erfaringer og dele med hverandre, og prosjektleder opplevde det som om enkelte har følt seg litt alene i jobben sin. Avgjørelser har vært vanskelig å fatte alene, og deltagerne uttrykte behov for et nettverk/ en faggruppe å diskutere med. I løpet av samarbeidet ble arbeidsgruppen et team med masse boligsosial kompetanse. Det forventes at terskelen for å ta kontakt på tvers av fagenheter er lavere nå enn før gruppearbeidet startet. En annen ting prosjektleder opplevde som viktig, var at skillet mellom de ulike enhetene/ sektorene ble borte. Det var ikke «oss» og «dem», men «vi» som jobber mot samme brukere og har samme utfordringer. Holdningene er endret og deltagerne har fått ny forståelse og respekt for hverandres arbeid. «Sammen for Hammerfest!» er kommunens visjon og «lagånd» er en av verdiene til kommunen, så fellesskapsfølelsen som oppsto blant deltagerne har betydning både for personal- og omdømmearbeidet som gjøres i kommunen. kommune» Side 17

18 Arbeidsmål 10: Referanse Tiltak som skal følges opp av Hammerfest Eiendom KF Tiltak 1 6, 14 og 17 (samt tiltak 19 og 21 i samarbeid med Innvandrertjenesten) i Boligsosial handlingsplan Sikre kontakt med Hammerfest Eiendom KF. Etablering av felles møtearena. Hammerfest Eiendom KF er representert i styringsgruppa til prosjektet og i begge arbeidsgruppene til prosjektet. Foretaket har også kommet med innspill til Boligsosial handlingsplan. Hammerfest Eiendom KF er representert på tverrfaglige møter hos NAV, sammen med blant annet økonomisk rådgiver og rus- og psykiatritjenesten. Delmål 3 I forbindelse med ny boligtildeling vil det opprettes en felles møtearena. Prioritere tiltak og en plan for igangsetting og gjennomføring av de enkelte tiltakene. Boligsosial handlingsplan ble vedtatt i kommunestyret Prosjektleder har informert om at planen er vedtatt og planlegger et besøk hos Hammerfest Eiendom vinteren Tiltakene ivaretas og gjennomføres av Hammerfest Eiendom KF. Både Boligkontoret og Hammerfest Eiendom KF ønsker et tettere samarbeid. I forbindelse med boliger gjør de ansatte ulike deler av samme jobb, og mister helheten i arbeidet sitt. En samordnet boligtildeling der begge parter er representert vil være et godt utgangspunkt for samarbeid. kommune» Side 18

19 Arbeidsmål 11: Tiltak som skal følges opp av Innvandrertjenesten Referanse Tiltak 18 20, samt tiltak 21 i Boligsosial handlingsplan Sikre kontakt med Innvandrertjenesten. Etablering av felles møtearena. Innvandrertjenesten har kommet med innspill til Boligsosial handlingsplan, og er ansvarlig for prosjektet «Liten by store boligutfordringer!» (arbeidsmål 4). Leder for Innvandrertjenesten var leder for arbeidsgruppen som foreslo ny boligtildeling, og i forbindelse med samordnet boligtildeling vil det opprettes en felles møtearena. Delmål 3 Tjenesten samarbeider tett mot Boligkontoret. Prioritere tiltak og utarbeide plan for igangsetting og gjennomføring av de enkelte tiltakene. Boligsosial handlingsplan ble vedtatt i kommunestyret Prosjektleder har informert om at planen er vedtatt og planlegger et besøk hos Innvandrertjenesten høsten Tiltakene ivaretas og gjennomføres av Innvandrertjenesten. Innvandrertjenesten er engasjert i boligsosiale utfordringer og har startet et prosjekt for blant annet å kartlegge boligsituasjonen blant innvandrere og få flere boliger. Tjenesten arbeider tett mot Boligkontoret både i forbindelse med boliger, startlån og bostøtte. Etablering av en felles møtearena i forbindelse med boligtildeling vil styrke samarbeidet ytterligere. kommune» Side 19

20 Arbeidsmål 12: Tiltak som skal følges opp av sektor for Helse og omsorg Referanse Tiltak 16, og 30 i Boligsosial handlingsplan Sikre kontakt med sektor for Helse og omsorg. Etablere felles møtearena med sektor for Helse og omsorg ved kommunalsjef, fagstab og involverte virksomheter. Kommunalsjef for Helse og omsorg sitter i styringsgruppa til prosjektet. To representanter fra sektoren satt i arbeidsgruppen som jobbet fram forslag om samordnet boligtildeling. Tildelingsutvalget som opprettes i forbindelse med samordnet boligtildeling vil bli en felles møtearena. Sørge for at det skjer en prioritering av tiltak og en gjennomføring av de enkelte tiltakene i sektoren. Boligsosial handlingsplan ble vedtatt i kommunestyret Prosjektleder har informert om at planen er vedtatt og planlegger å besøke fagstab, tjenesten for funksjonshemmede og rus- og psykiatritjenesten. Delmål 3 Vurdere behovet for å søke kompetansemidler til et eget prosjekt innenfor sektor for Helse og omsorg. Rus- og psykiatritjenesten er i dialog med Husbanken i forbindelse med søknad om kompetansetilskudd. Søknadsfrist mars Delmål 4 Tiltakene ivaretas og gjennomføres av sektor for Helse og omsorg. Kurs, seminar og fagdager, ofte i regi av Husbanken, fungerer som gode møtearenaer for ansatte i kommunen. Ved slike anledninger møtes man på tvers av fagenheter/ sektorer og det er tid til å diskutere aktuelle problemstillinger fordi man er tatt ut av den daglige driften av kommuneorganisasjonen. kommune» Side 20

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE FORORD Denne sluttrapporten gir en beskrivelse av prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet

Detaljer

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 9. Vedlegg 2: Statusoppdatering på tiltak fra 2011 Status Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 Videreført 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er oppdatert til enhver

Detaljer

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 9. Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 Realisering Pri. Kap. Tiltak Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4.6 1 Det utarbeides en elektronisk boligoversikt som er Eiendom oppdatert

Detaljer

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Vedlegg 2 21.10.2011 Pri Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Realisering Kap Tiltak Ansvarlig 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er

Detaljer

RAPPORT FOR KOMPETANSEHEVENDE TILSKUDD

RAPPORT FOR KOMPETANSEHEVENDE TILSKUDD RAPPORT FOR KOMPETANSEHEVENDE TILSKUDD 1 Innledning Narvik kommune inngikk partnerskapsavtale med Husbanken region Bodø i 2009. Med bakgrunn i denne fikk Narvik kommune tilsagn på kr. 150 000,- til kompetansehevende

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann ARENDAL KOMMUNE Eiendom Husbanken Region Sør Serviceboks 626 4809 ARENDAL Dato: 26.03.2010 Vår ref 20) 0/6203-1 Deres ref: Arkivkode: F17/&40 Saksbeh.: Gøril Onarheim Christiansen Tlf: 91 78 63 67 Søknad

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

for Samhandlingsarena for boligpolitiske utfordringer i Tromsø kommune 27.05.2011 Side 1 av 8

for Samhandlingsarena for boligpolitiske utfordringer i Tromsø kommune 27.05.2011 Side 1 av 8 Prosjektrapport Samhandlingsarena for boligpolitiske utfordringer i Tromsø kommune Prosjektrapport for Samhandlingsarena for boligpolitiske utfordringer i Tromsø kommune 27.05.2011 Side 1 av 8 Prosjektrapport

Detaljer

Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015

Prosjektrapport Veien fram 2013-2015 Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015 Sak nr. 2012/7931 1 Innledning I Norge eier de fleste sin egen bolig. 80 % av husholdningene bor i eide borettslagsleiligheter, eierseksjonssameier eller eneboliger.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Rådmannens rolle i ledelsesforankring og utvikling av en helhetlig boligpolitikk - «Slik gjør vi det i Bodø»

Rådmannens rolle i ledelsesforankring og utvikling av en helhetlig boligpolitikk - «Slik gjør vi det i Bodø» Rådmannens rolle i ledelsesforankring og utvikling av en helhetlig boligpolitikk - «Slik gjør vi det i Bodø» Rolf Kåre Jensen Rådmann Bodø kommune Næringsliv/ arbeidsliv Administrasjonskommune (fylkeskommune,

Detaljer

På vei til egen bolig

På vei til egen bolig På vei til egen bolig Småhusprosjektet i Balsfjord Kommune 2009 Innhold Innledning...3 Studietur...4 Situasjonen i Balsfjord Kommune...7 Finansieringsmuligheter for boliger for vanskeligstilte...7 Vurderinger

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 27. august 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 27. august 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 27. august 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Prosjektplan "boligsosial utviklingsarena i Bodø"

Prosjektplan boligsosial utviklingsarena i Bodø Samfunnskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2013 19334/2013 2013/1477 L70 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Eldrerådet 08.04.2013 13/4 Råd for funksjonshemmede 09.04.2013

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE. 31. januar 2012

ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE. 31. januar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE 31. januar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune 1 1. Formalia Kommunens navn: Drammen kommune Prosjektleder: Glenny Jelstad Programstart: November 2010 Rapporteringsdato: 15.1.2012 Behandlet

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken - et tilbud fra Husbanken 2 er etablert som en langsiktig satsing basert på gjensidig forpliktende samarbeid mellom kommunen og Husbanken. Kommunene er Husbankens sentrale samarbeidspartner og vi har felles

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 31. august 2011

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 31. august 2011 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 31. august 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Veien til egen bolig

Veien til egen bolig Trondheim kommune Sluttrapport "Samhandling om færre i midlertidig bolig" Veien til egen bolig 1 Innhold 1. Bakgrunn og hensikt... 3 2. Felles oppsummering... 3 3. Oppsummering fra de enkelte bydelsprosjektene...

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012 Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012 Halvårsrapport fra Drammen kommune 20. juni 2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Mål for programmet Statlige mål 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 3. Økt boligsosial kompetanse

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Nedre Eiker kommune desember 2014

Nedre Eiker kommune desember 2014 Nedre Eiker kommune desember Skjema for halvårsrapportering 20.12.14 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Kompetanse 2015-18 Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Du kan ikke lære et menneske noe, du kan bare hjelpe det l å oppdage det i seg selv. Galileo Galilei (1564 1642) 1. Innledning... 2 2. Kompetanse...

Detaljer

Arendal 20.05.15. Hvordan kan vi bruke foranalysen, for å få mest mulig ut av analysen i det praktiske arbeidet

Arendal 20.05.15. Hvordan kan vi bruke foranalysen, for å få mest mulig ut av analysen i det praktiske arbeidet Arendal 20.05.15 Hvordan kan vi bruke foranalysen, for å få mest mulig ut av analysen i det praktiske arbeidet Dialog med kommunene og husbanken, hva har dere av erfaringer som vi kan dra nytte av? Boligsosial

Detaljer

Kunsten å se hele bildet

Kunsten å se hele bildet Kunsten å se hele bildet Om boligpolitikk i Malvik kommune Malvik kommune har gjennom mange år utmerket seg med en aktiv boligpolitikk, og har vist at mange vanskeligstilte på boligmarkedet kan hjelpes

Detaljer

Slutt rappor t Prosj ekt Fokus komm une Hadsel

Slutt rappor t Prosj ekt Fokus komm une Hadsel Prosjektinformasjon Prosjektreferanse: 2012/8114-5 Oppdragsgiver: Hadsel Kommunestyre Slutt rappor t Prosj ekt Fokus komm une Hadsel Stokmarknes 10. mars 2014 Hadsel Eiendom KF Lars øyvind Bech Prosjektansvarlig

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 9. februar 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 9. februar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 9. februar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd.

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd. Helsenettverk Lister Møtedato: 15.4.2010 Saksfremlegg Saksnr: 2/10 Stillinger innen rusomsorg i Lister Om tiltaket: 26. januar 2010 deltok ledere for rusomsorg i kommunene i Lister sammen med en representant

Detaljer

BOLIGSOSIAL PLATTFORM

BOLIGSOSIAL PLATTFORM BOLIGSOSIAL PLATTFORM fokus på vanskeligstilte på boligmarkedet 3-årig prosjekt Kompetansemidler fra Husbanken Rapport 2010-2012 1. Generell informasjon Prosjektnavn Boligsosial plattform Målsetting 1)

Detaljer

Sjumilssteget Hammerfest kommune. Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre

Sjumilssteget Hammerfest kommune. Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre Sjumilssteget Hammerfest kommune Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre Prosjektplan Bakgrunn Mandat Mål med Sjumilssteget Målgruppe Organisering og involverte Suksessfaktorer Om Sjumilssteget

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Tromsø kommune Organisering BSHP Metodikk

Boligsosialt arbeid i Tromsø kommune Organisering BSHP Metodikk Boligsosial lederkonferanse, Oslo 01.10.10 1 Boligsosialt arbeid i Tromsø kommune Organisering BSHP Metodikk Boligsosial lederkonferanse, Oslo 01.10.10 2 Organisasjonskart Tromsø kommune Rådmannen Kommunalsjef

Detaljer

Tiltak. Mål 1 : Heve standard på det kommunale botilbudet. Kommunale boliger. tiltak Ansvarlig 2014 2015 2016 2017 2018

Tiltak. Mål 1 : Heve standard på det kommunale botilbudet. Kommunale boliger. tiltak Ansvarlig 2014 2015 2016 2017 2018 Tiltak Emne: Kommunale boliger Mål 1 : Heve standard på det kommunale botilbudet. 1.1 Lage tids- og fremdriftsplan for oppgradering og vedlikehold av kommunale utleieboliger. 1.2 Utarbeide samarbeidsrutiner

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG

EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG 1 Innledning Sandefjord kommune har mottatt statlige prosjektmidler til styrking og utvikling av tjenester tilknyttet

Detaljer

Foyer Bodø En utfordring og mulighet for utsatt ungdom til å stå på egne bein i egen bolig, i jobb eller utdanning

Foyer Bodø En utfordring og mulighet for utsatt ungdom til å stå på egne bein i egen bolig, i jobb eller utdanning Foyer Bodø En utfordring og mulighet for utsatt ungdom til å stå på egne bein i egen bolig, i jobb eller utdanning Bakgrunn God bolig viktig forutsetning for starten av et voksenliv Ikke alle unge har

Detaljer

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER «ROLLEN SOM PROGRAMANSVARLIG» VED KOMMUNALSJEF OLE MARTIN HERMANSEN Ringsaker. Organisering. Administrativ forankring. Politisk forankring. Sentrale tiltak i

Detaljer

Boligkartlegging i Sandefjord kommune

Boligkartlegging i Sandefjord kommune Boligkartlegging i Sandefjord kommune Hva har vi hva trenger vi hvordan dekke det vi ikke har? Bakgrunn: Sandefjord er en av kommunene i sør som har inngått et partnerskap med Husbanken i forhold til vanskeligstilte

Detaljer

bodø Prosjektrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig" KOMMUNE Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ

bodø Prosjektrapport- Skaffe vanskeligstilte egnet bolig KOMMUNE Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ bodø KOMMUNE Helse- og sosialavdelingen Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ Prosjektrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig" Bodø kommune har ca.360 kommunale gjennomgangsboliger som tildeles vanskeligstilte.

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Arbeid med boligplan i Hamar kommune

Arbeid med boligplan i Hamar kommune Arbeid med boligplan i Hamar kommune Erfaringer med boligsosial planlegging Miguel da Luz rådgiver Strategiavdelingen Husbanken Region Øst, 6. mai 2011 Hvorfor boligplan? Boligpolitikk: All offentlig aktivitet

Detaljer

Det vil i starten av møtet (etter sak 20/16) bli orientert om status for bosetting av flyktninger. Verdal, 2. juni 2016. Trine Reitan/sign.

Det vil i starten av møtet (etter sak 20/16) bli orientert om status for bosetting av flyktninger. Verdal, 2. juni 2016. Trine Reitan/sign. Verdal kommune Møteinnkalling Komite mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 08.06.2016 Tid:

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

«Boligpolitisk handlingsplan» Prosjektplan

«Boligpolitisk handlingsplan» Prosjektplan «Boligpolitisk handlingsplan» Prosjektplan 2015 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Mandat og prosjektmål... 4 3 Prosjektorganisering... 5 4 Hovedaktiviteter... 6 4.1 Kartlegging og analyse... 6 4.2 Medvirkning...

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning

Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning Arbeids- og velferdsdirektoratet Seniorrådgiver Bodil Storm-Olsen Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning (NKFs konferanse 14. februar 2012) Grensegangen mellom NAV og kommunene Ca 19000 ansatte

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram 2010-2014 SLUTTRAPPORT. Sandefjord kommune

Boligsosialt utviklingsprogram 2010-2014 SLUTTRAPPORT. Sandefjord kommune Boligsosialt utviklingsprogram 2010-2014 SLUTTRAPPORT Sandefjord kommune 2 Innhold... Innledning... 5 Sammendrag... 6 Bakgrunn for deltakelse i programmet... 7 Programorganisering... 7 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

Bolig som forutsetning for god rehabilitering

Bolig som forutsetning for god rehabilitering Bolig som forutsetning for god rehabilitering Rusforum 2011 Bente Bergheim, Husbanken region Hammerfest 7. nov. 2011 1 Husbankens utvikling Fra generell boligforsyning til særlige boligsosiale utfordringer

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune 7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune I de foregående kapitlene er det samlet beskrivelser og analyser over ulike områder som er sentrale faktorer i boligpolitikken. Det er videre framskaffet

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/7427-2 60718/15 12.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 03.09.2015 Innvandrerrådet

Detaljer

LOKAL PRAKSIS PÅ VIRKEMIDDELBRUK. Hilde Duelien NAV Kongsvinger

LOKAL PRAKSIS PÅ VIRKEMIDDELBRUK. Hilde Duelien NAV Kongsvinger LOKAL PRAKSIS PÅ VIRKEMIDDELBRUK Hilde Duelien NAV Kongsvinger Hvem defineres som vanskeligstilte på boligmarkedet? De som er uten eid/leid bolig De som står i fare for å miste bolig De som bor i en uegnet

Detaljer

Vefsn kommune. Prosjekt. Egeneid bolig 2012-2013. Sluttrapport. Vefsn kommune. Boligkontoret 28.03.2014. EN «11i Norge.

Vefsn kommune. Prosjekt. Egeneid bolig 2012-2013. Sluttrapport. Vefsn kommune. Boligkontoret 28.03.2014. EN «11i Norge. Sluttrapport Egeneid bolig Vefsn kommune - Prosjekt Egeneid bolig 2012-2013 Sluttrapport Vefsn kommune Boligkontoret 28.03.2014 EN «11i Norge Arkivsaknr: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 3 1.1 Aktivitetsplan

Detaljer

Planprogram Boligsosial handlingsplan 2015 2019. Bakgrunn og overordnede føringer for arbeidet. Status Skien kommune

Planprogram Boligsosial handlingsplan 2015 2019. Bakgrunn og overordnede føringer for arbeidet. Status Skien kommune Planprogram Boligsosial handlingsplan 2015 2019 Bakgrunn og overordnede føringer for arbeidet Boligsosial handlingsplan skal revideres ref. Skien bystyre 19.4.2012 (sak 46/12) om kommunal planstrategi

Detaljer

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Prosjekt: Omstilling av Alta kommune for å få til den gode kommune med en bærekraftig økonomisk utvikling Bakgrunn: 1. Kommunestyrets vedtak i forbindelse med behandling av budsjett 2010, hvor det ble

Detaljer

Porsgrunn kommunes Boligsosiale programsatsing i BASIS Boligsosialt Arbeid Satsing I Sør

Porsgrunn kommunes Boligsosiale programsatsing i BASIS Boligsosialt Arbeid Satsing I Sør Porsgrunn kommunes Boligsosiale programsatsing i BASIS Boligsosialt Arbeid Satsing I Sør Laila B. Finkenhagen Fagleder Bygge- og eiendomsavdeling Bystyre sak nr. 13/10 Overordnet mål for programsatsingen

Detaljer

Kunsten å se hele bildet

Kunsten å se hele bildet Kunsten å se hele bildet Om boligpolitikk i Malvik kommune Malvik kommune har gjennom mange år utmerket seg med en aktiv boligpolitikk, og har vist at mange vanskeligstilte på boligmarkedet kan hjelpes

Detaljer

Prosjekt ufrivillig deltid

Prosjekt ufrivillig deltid Prosjekt ufrivillig deltid Statusrapport apport desember 2013 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Søgne kommune fikk i november 2011 tildelt prosjektmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og VOX, midler som

Detaljer

PROSJEKTPLAN 2007 PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING - BU 31

PROSJEKTPLAN 2007 PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING - BU 31 PROSJEKTPLAN 2007 PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING - BU 31 STYRKING AV UNIVERSELL UTFORMING I KOMMUNAL VIRKSOMHET PORSGRUNN KOMMUNE 10.05.2007 Revidert 10.10.2007 BAKGRUNN Høsten 2005 ble Porsgrunn valgt

Detaljer

Prosjekt «opprettelse av boligtjeneste»

Prosjekt «opprettelse av boligtjeneste» Sluttrapport Prosjekt «opprettelse av boligtjeneste» 31.10.2014 Stjørdal kommune Sætnan Anne-Lise Tiller Prosjekt opprettelse av boligtjeneste - sluttrapport Side 1 Innledning: Stjørdal kommune har gjennomført

Detaljer

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 )

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 ) Oppstart: Figur 1: rådmann Rune Opstad, Lena Røsæg Olsen, Ragnvald Storvoll, Eli Margrethe Antonsen og Bente Ervik Vi hadde oppstart av prosjektet 1.november 2004. Dette var 3 mnd etter planlagt oppstart.

Detaljer

Stabile og gode boliger for barnefamilier

Stabile og gode boliger for barnefamilier NAV Kristiansund Sluttrapport Periode januar 2013 mars 2014 Prosjektgruppa ved Wenche Rolland, Anett Hauknes, Per Ola Harstad og Linda Rambjør Kristiansund 15.05.2014 Stabile og gode boliger for barnefamilier

Detaljer

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Interne utlysninger; Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Prosjektleder Senior på Tiller & Strinda Trondheim kommune har gitt Sjetne og Strinda Frivilligsentraler tilskudd til igangsettelse av

Detaljer

ÅRSRAPPORTERING FOR 2011 FRA RINGSAKER KOMMUNE. 30. januar 2012

ÅRSRAPPORTERING FOR 2011 FRA RINGSAKER KOMMUNE. 30. januar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRSRAPPORTERING FOR 2011 FRA RINGSAKER KOMMUNE 30. januar 2012 2 Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen for å dokumentere

Detaljer

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik Leie til eie Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Stibolts gate Innlegg på programkonferanse i Larvik 15. november 2012 Boligløft for vanskeligstilte: Strakstiltak (1) 1. Utvide

Detaljer

OM Kongsberg une KRISTIANSAND PROGRAMKONFERANSE 18.11 2014 HELHETLIG BOLIGPLAN 2014 2018 VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID

OM Kongsberg une KRISTIANSAND PROGRAMKONFERANSE 18.11 2014 HELHETLIG BOLIGPLAN 2014 2018 VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID KRISTIANSAND PROGRAMKONFERANSE 1811 2014 HELHETLIG BOLIGPLAN 2014 2018 VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID OM Kongsberg une Årets barne og ungdomskommune 2013 / Norges mest attraktive sted 2014 Side 1 13112014

Detaljer

Skal det bo folk i utbygda?

Skal det bo folk i utbygda? Skal det bo folk i utbygda? - og hva skal de bo i? Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken region Bodø 29. jun. 2011 1 Husbanken en støttespiller i bosettingsarbeidet? Boligpolitikkens plass i lokal samfunnsutvikling

Detaljer

"BOLIG FOR VELFERD", HUSBANKEN OG UNGDOM I SVEVET

BOLIG FOR VELFERD, HUSBANKEN OG UNGDOM I SVEVET "BOLIG FOR VELFERD", HUSBANKEN OG UNGDOM I SVEVET FELLES STRATEGI - FELLES ANSVAR! Fem ansvarlige departementer Seks direktorater iverksetter Husbanken koordinerer Frivillige og ideelle organisasjoner

Detaljer

Forvaltning av startlån

Forvaltning av startlån www. v efik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Forvaltning av startlån ALTA KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan utkast

Boligsosial handlingsplan utkast Agenda 1. Status på arbeidet med Boligsosial handlingsplan 2. Status på delprosjektene Boligtjenesten og Leie til eie 3. Forslag til prioriterte innsatsområder i 2012 4. Økonomi 5. Eventuelt Boligsosial

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - 2014 Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap. 0621.63 Kommune Balsfjord kommune

SØKNADSSKJEMA - 2014 Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap. 0621.63 Kommune Balsfjord kommune II SØKNADSSKJEMA - 2014 Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap. 0621.63 Kommune Balsfjord kommune Søknadens kontaktperson Vi gjør oppmerksom på at ved positivt vedtak publiseres beskrivelse av bruken av

Detaljer

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Bakgrunn Altamodellen består i å organisere kommunale og spesialisthelsetjenester i et felles bygg der viktige målsettinger

Detaljer

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer

Veiviser Bolig for velferd. Gi gjennomføringskraft til strategien og bidra til bedre måloppnåelse i det boligsosiale arbeidet lokalt.

Veiviser Bolig for velferd. Gi gjennomføringskraft til strategien og bidra til bedre måloppnåelse i det boligsosiale arbeidet lokalt. Veiviser Gi gjennomføringskraft til strategien og bidra til bedre måloppnåelse i det boligsosiale arbeidet lokalt. Oppdraget veiviseren Strategien sier: Verktøy for kommunene. Være tverrfaglig og gi en

Detaljer

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. "Min bolig - mitt hjem"

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Min bolig - mitt hjem SLUTTRAPPORT for prosjektet "Min bolig - mitt hjem" Gode eksempler på ulike boformer for mennesker med utviklingshemning Y urw;rgstwmrr,ede Forord Målet med denne rapporten er å presentere gjennomføringen

Detaljer

Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune

Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune 2013 2016 1 Versjon 0.1 ephorte 2012/1105 Innhold Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne...4 1. Forord...4 2.

Detaljer

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 10.10.2013 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 10.10.2013 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 10.10.2013 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Tarjei Jensen Bech Medlem AP Ronny Holm Medlem AP Berit

Detaljer

Bydel Grorud, Oslo kommune

Bydel Grorud, Oslo kommune Bydel Grorud, Oslo kommune 2. Kontaktperson: Hanne Mari Førland 3. E-post: hanne.mari.forland@bgr.oslo.kommune.no 4. Telefon: 92023723 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Kompetanseplan 2010-2013

Kompetanseplan 2010-2013 Kompetanseplan 2010-2013 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2010 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i kommunene

Boligsosialt utviklingsprogram i kommunene Boligsosialt utviklingsprogram i kommunene Søknadsmal Søknadsprosess Søknadsbehandling 5. mar. 2009 2 Søknad-mal, prosess,beh_5.03.09.doc 1 1. Innledning Dette dokumentet beskriver søknadsmal, søknadsprosess

Detaljer

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2013 nr. 5

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2013 nr. 5 Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2013 nr. 5 Utdanningstilbud for kommunale boligforvaltere Fred Johansen Høgskolen i Gjøvik 2013 ISSN: 1890-520X ISBN: 978-82-93269-30-4 2 Forord Med bakgrunn i Høgskolen

Detaljer

Husbankens programbeskrivelse viser til statsbudsjettet for 2010 når de overordnede målene defineres:

Husbankens programbeskrivelse viser til statsbudsjettet for 2010 når de overordnede målene defineres: Notat Vår saksbehandler: Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: Per Olaf Skogshagen Telefon: 98 23 11 40 12/3391 TI-&17 13.01.2012 Boligsosialt utviklingsprogram Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

P rosjektmandat. Hverdagsrehabilitering i Trysil kommune Planlagt sluttdato 15.09.2014

P rosjektmandat. Hverdagsrehabilitering i Trysil kommune Planlagt sluttdato 15.09.2014 P rosjektmandat for Innføring av hverdagsrehabilitering i Trysil kommune Prosjektnavn Planlagt startdato 01.12.2012 Hverdagsrehabilitering i Trysil kommune Planlagt sluttdato 15.09.2014 Oppdragsgiver Prosjekteier

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 01.12.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Bjørn Iversen Ordfører (s)

Bjørn Iversen Ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 09.06.2016 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen formannskap. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronald Jenssen Medlem H

Møteprotokoll. Kvænangen formannskap. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronald Jenssen Medlem H Møteprotokoll Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 09.12.2015 Tidspunkt: 12:00-14:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronald Jenssen Medlem H Mariann Larsen

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING ÅRS- OG HALÅRSRAPPORTERING 29. august 2012 1 BOLIGSOSIALT UTIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer