Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE"

Transkript

1 Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

2 FORORD Denne sluttrapporten gir en beskrivelse av prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet 1 i Hammerfest kommune». Rapporten sier hvordan prosjektet ble gjennomført, i hvilken grad arbeidsmålene ble realisert, og hva vi erfarte i forbindelse med prosjektarbeidet. Det vi lærte i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet i Hammerfest kommune» har vært med på å peke ut kursen for videre arbeid i kommunen. Kunnskapen vi har tilegnet oss har blant annet ført til to nye prosjekter i kommunen og et uttrykt behov for en boligpolitisk handlingsplan. Tusen takk til alle dyktige ansatte i kommunen som har sittet i arbeidsgrupper og deltatt på møter. Ved å samarbeide gjør vi hverandre gode! Prosjektleder Ann Kristin N. Strandheim 1 Begrepet «boligforvaltningsenhet» slik det er brukt i dette prosjektet åpner for misforståelser. Forvaltning betegner ofte å styre eller administrere egne/ innleide yrkesbygg/ boliger og knyttes til skatter/ avgifter, forsikringer og administrasjon av objekter. Sluttrapport: «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet i Hammerfest kommune» Side 1

3 Innhold FORORD SAMMENDRAG OG VIKTIGSTE RESULTATER STRATEGISK BOLIGSOSIAL GRUPPE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN SØKNAD OM KOMPETANSETILSKUDD TIL NYE PROSJEKTER BOLIGKONTORET BOLIGTILDELING KOMPETANSEHEVING LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER INNLEDNING OG BAKGRUNN PROSJEKTETS VARIGHET OG ØKONOMI ORGANISERING AV PROSJEKTET NÆRMERE OM DE FORSKJELLIGE ROLLENE BESKRIVELSE AV PROSJEKTARBEIDET AVGRENSNING STRATEGIER FORANKRING ARBEIDSGRUPPER STUDIUR DAGSTUR TVERRFAGLIG SAMARBEID KOMPETANSEHEVING RESULTAT «Vi har en helhetlig strategi for å mestre boligsosiale utfordringer» «Nytt boligkontor er på plass» «Samordnet boligtildeling er i daglig drift» «Ansvar for tiltak i boligsosial handlingsplan er fordelt» SENTRALE LÆRINGSPROSESSER SOM ER GJENNOMFØRT STUDIETUR, GRUPPEARBEID OG WORKSHOP LÆRING AVSLUTNING BOLIGPOLITIKK Sluttrapport: «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet i Hammerfest kommune» Side 2

4 6.2. SAMARBEID BOLIGSOSIAL OVERSIKT PROSJEKTER REFLEKSJONER RUNDT VIDEREFØRING I DRIFT REFERANSER Sluttrapport: «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet i Hammerfest kommune» Side 3

5 1. SAMMENDRAG OG VIKTIGSTE RESULTATER Prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet i Hammerfest kommune» er gjennomført for å få en god boligforvaltning i Hammerfest kommune. Prosjektet har utgangspunkt i Boligsosial handlingsplan (vedtatt i 2011) og dens 31 tiltak. Planen involverer mange aktører, blant annet rådmann som kommuneorganisasjonens øverste leder, kommunalsjefer, sektorer, tjenester, Hammerfest Eiendom KF og NAV. Iverksetting og gjennomføring av tiltakene i Boligsosial handlingsplan forutsatte at aktørene prioriterte arbeidet og igangsatt nødvendige tiltak for å oppnå de forskjellige målene. Rollen som koordinator og pådriver ble lagt til prosjektleder. Prosjektleder og prosjektet ble tatt godt i mot i kommuneorganisasjonen. Da prosjektleder innkalte til oppstartsmøter var alle imøtekommende og glade for at de boligsosiale utfordringene havnet på dagsorden. De ansatte fortalte åpent om arbeidsdagen sin og tjenestens utfordringer, og alle hadde konstruktive forslag til løsninger. Engasjementet var stort og kunnskapsnivået høyt. Fra starten av var prosjektet forankret hos øverste administrative ledelse, og i forbindelse med revidering av boligsosial handlingsplan og oppretting av arbeidsgrupper ble prosjektet forankret i fagenhetene i kommunen. 1.1 STRATEGISK BOLIGSOSIAL GRUPPE I forbindelse med inngåelse av partnerskapsavtale med Husbanken i 2010 ble det opprettet en strategisk boligsosial gruppe som har ansvar for oppfølging av avtalen og den felles arbeidsplanen kommunen har med Husbanken. Denne gruppen har fungert som ressursgruppe for prosjektet, og har i løpet av prosjektperioden utviklet boligsosial forståelse og kompetanse. I 2014 ble gruppen utvidet slik at den fungerer som ressursgruppe også for prosjektet «Liten by store boligutfordringer». Samhandlingen og dialogen mellom de to prosjektene og den strategiske boligsosiale gruppen har ført til god samordning av det boligsosiale arbeidet i kommunen. Tanken er at gruppens kompetanse skal benyttes også til nye prosjekter med boligsosial vinkling. Gruppen er godt etablert og har månedlige møter. Sluttrapport: «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet i Hammerfest kommune» Side 4

6 1.2 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN Et av de første arbeidsmålene prosjektet gjennomførte var å revidere boligsosial handlingsplan. Dette ble gjort i samarbeid med fagenhetene som har ansvar for tiltak i planen eller blir berørt av planen. Blant andre rus- og psykiatritjenesten og innvandrertjenesten bidro aktivt med ny tekst om sitt fagområde og forslag til nye tiltak (Hammerfest kommune, 2013). Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring internt og eksternt blant annet til råd/ utvalg og lag/ foreninger. Revidert utgave ble vedtatt i kommunestyret i oktober 2013, og i ettertid har prosjektleder hatt dialog med alle som har ansvar for tiltak i planen. Samtlige fagenheter kjenner til planen og arbeider med «sine» tiltak. 1.3 SØKNAD OM KOMPETANSETILSKUDD TIL NYE PROSJEKTER Et av arbeidsmålene i prosjektet var å søke Husbanken om boligsosialt kompetansetilskudd til prosjektet «Liten by store boligutfordringer». Søknaden fikk positivt svar og prosjektleder ble ansatt høsten Prosjektet er godt etablert og har blant annet, i samarbeid med boligkontoret og Husbanken, gjennomført et arrangement med fokus på å få innvandrere til å kjøpe bolig ved bruk av startlån. Prosjektet jobber med å kartlegge boligsituasjonen blant innvandrere i byen og fikk våren 2014 politisk vedtak om kjøp av fem boliger til innvandrere. Prosjektet har fått innvilget tilsagn om midler fra Husbanken for enda et år. De to prosjektene har som sagt felles ressursgruppe og møtes månedlig. I tillegg utveksler prosjektlederne erfaringer og hjelper hverandre med prosjektarbeidet og eventuelle arrangementer. I 2014 har prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet i Hammerfest kommune» søkt Husbanken om boligsosialt kompetansetilskudd til prosjektene «Boligkoordinator» og «Unge i sårbare overganger». Dette var ikke arbeidsmål i prosjektbeskrivelsen, men behovet for prosjektene ble tydeliggjort av prosjektarbeidet. Sluttrapport: «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet i Hammerfest kommune» Side 5

7 1.4 BOLIGKONTORET To arbeidsgrupper har vært aktive i prosjektperioden. Arbeidsgruppen «Nytt boligkontor» konkluderte med at den organisatoriske plasseringen til boligkontoret og det nære samarbeidet med økonomisk rådgiver fungerte godt, men at behovet for langsiktig boligsosial/ boligpolitisk planlegging, helhetstenking og oppfølging av leietaker ikke lot seg gjennomføre med dagens bemanning. Gruppen anbefalte to nye årsverk: En fagansvarlig og en boligkoordinator. Arbeidsgruppen gjorde også en kartlegging av boligkontorets ansvarsområder, og i etterkant av gruppearbeidet har boligkontoret og økonomisk rådgiver utarbeidet rutinebeskrivelser og stillingsbeskrivelser for å tydeliggjøre egne ansvarsområder. 1.5 BOLIGTILDELING Den andre arbeidsgruppen «Samordnet boligtildeling og fleksibel bruk av boligmassene» anbefalte en ny boligtildelingsrutine som innebærer at alle vedtak om kommunal bolig og tildeling av kommunal bolig til vanskeligstilte på boligmarkedet i Hammerfest fattes av boligtildelingsutvalget. Sammensetningen av utvalget, ny rutine og kriterier for tildeling av bolig ble administrativt vedtatt av rådmann i juni 2014 og trår i kraft 1. september Gruppen er i drift med faste møter hver 14 dag. Nytt søknadsskjema og brevmaler er laget. Resultatet blir bedre service til bruker, bedre oversikt og mer rettferdig saksbehandling, i tillegg til at boligtildelingsutvalget får innsikt i de ulike fagenhetenes utfordringer og lærer av hverandre. 1.6 KOMPETANSEHEVING Den største kompetansehevingen er forventet å finne sted i boligtildelingsutvalget. Bakgrunnen for dette er de erfaringene prosjektet har med arbeidsgrupper. De to arbeidsgruppene som ble opprettet i forbindelse med prosjektet var tverrfaglige og bredt sammensatt av personer med ulik kompetanse. I begge arbeidsgruppene var det enighet om at alle lærte av hverandre og fikk større forståelse for de andre (fag-)enhetenes behov. Fellesskapsfølelsen ble tydelig i løpet av gruppearbeidet og gruppene framsto som samlet. Den samme kompetansehevingen finner sted på boligkontorets ukentlige møter, i ressursgruppens månedlige møter, i styringsgruppen og andre grupper. 1.7 LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER Prosjektleder har deltatt på ukentlige møter med leder for servicesenteret (faglig ansvarlig for boligkontoret), økonomisk rådgiver og de ansatte på boligkontoret. Disse møtene, samt internt workshop og kurs i Husbanken, ligger til grunn for en analyse om bruken av låne- og tilskuddordninger. Analysen er laget som et arbeidsdokument med tiltak og er sendt leder for servicesenteret og boligkontoret. Det er også utarbeidet en informasjonsfolder om lån- og tilskuddsordninger. Sluttrapport: «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet i Hammerfest kommune» Side 6

8 2. INNLEDNING OG BAKGRUNN Hammerfest kommune inngikk partnerskapsavtale med Husbanken i I den første arbeidsplanen som ble inngått mellom kommunen og Husbanken var det et mål for kommunen å utarbeide en boligsosial handlingsplan. Arbeidet med den boligsosiale handlingsplanen pågikk i hele 2011, og planen ble vedtatt av kommunestyret 8. desember samme år. Gjennom arbeidet med handlingsplanen kom det fram at Hammerfest kommune har vesentlige utfordringer knyttet til blant annet boligforvaltning, boligtildeling, boligtilbud for vanskeligstilte og bruk av boligsosiale virkemidler. På denne bakgrunn ble det søkt Husbanken om kompetansetilskudd til prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet i Hammerfest kommune». I søknaden til Husbanken forklarte kommunen at vi har vesentlige utfordringer knyttet til det boligsosiale området, og at vi ønsker å «løfte» utfordringene både administrativt og i praktisk hverdag. Prosjektet ble imøtekommet med tilsagn om tilskudd på kr ,- fra Husbanken. Tittelen på prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet i Hammerfest kommune» formulerte prosjektets hovedmål, og av prosjektsøknaden fremgår følgende (Hammerfest kommune, 2012): Det forventes at gjennom prosjekt med hensikt å gjennomføre endringer som foreslått i planens kapittel 5 (Boliger, tjenester og virkemidler, GJ) vil Hammerfest kommune kunne få en vesentlig bedre boligforvaltning. I dette ligger mer hensiktsmessig administrativ organisering, og ikke minst forbedrede arbeidsprosesser innen alle områder som hører inn under et boligkontors oppgaver. I tilsagnet fra Husbanken forventes følgende (Hammerfest kommune, 2012): Innen 3 år skal det utvikles en mer helhetlig strategi for håndtering av de boligsosiale utfordringene. Denne skal bidra til et større handlingsrom og et mer målrettet arbeid for å oppnå kommunale og statlige målsettinger innenfor det totale boligsosiale området i kommunen. Herunder blant annet boligforvaltning, boligtildeling, boligoppfølging av vanskeligstilte, økonomiske rådgivning og økonomiske virkemidler. Sluttrapport: «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet i Hammerfest kommune» Side 7

9 2.1 PROSJEKTETS VARIGHET OG ØKONOMI Kompetansetilskuddet fra Husbanken er gitt for to år, og det forutsettes at prosjektet skal være sluttført innen utgangen av Husbanken har godkjent å endre prosjektperioden til , og prosjektleder er ansatt fra I henhold til prosjektbeskrivelsen skal prosjektet finansieres med kompetansetilskudd fra Husbanken på kr ,- og egenandel for Hammerfest kommune på kr ,-. Totalt kr ,- September 2013 overførte Husbanken kr ,- til kommunen som første delutbetaling av kompetansetilskuddet. Søknad om siste delutbetaling sendes Husbanken i august ORGANISERING AV PROSJEKTET Til å lede arbeidet med prosjektet og sørge for framdrift er følgende prosjektorganisasjon benyttet: Prosjekteier Hammerfest kommune Prosjektansvar Assisterende rådmann Organisatorisk plassering Prosjektet ligger under service og intern utvikling v/ servicesenteret (tidligere servicekontoret) i sentraladministrasjonen Styringsgruppe Strategisk ledergruppe (rådmann, assisterende rådmann og tre kommunalsjefer) og daglig leder for Hammerfest Eiendom KF Husbanken er observatør Ressursgruppe Strategisk boligsosial gruppe (assisterende rådmann, kommunalsjef kultur og samfunn (tidligere samfunn og utvikling) og leder for servicesenteret Daglig oppfølging/ Leder for servicesenteret personalansvar Prosjektleder Tilsettes for perioden Endret til Prosjektleder ansatt Arbeidsgrupper Det var planlagt tre arbeidsgrupper, men prosjektet landet på to grupper: Arbeidsgruppe 1 Nytt boligkontor Arbeidsgruppe 2 Samordnet boligtildeling og fleksibel bruk av boligmassene Prosjektdeltakere Bolig- og økonomiteamet i servicesenteret Hammerfest Eiendom KF Innvandrertjenesten Helse og omsorg v/ fag og forvaltningsenheten v/ rus- og psykiatritjenesten NAV Andre roller Husbanken Andre kommuner Partnerskapskommunene Bodø og Alta Sluttrapport: «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet i Hammerfest kommune» Side 8

10 2.3 NÆRMERE OM DE FORSKJELLIGE ROLLENE Styringsgruppen har det overordnede ansvaret for prosjektet og står dermed ansvarlig for rapporteringen fra prosjektet til Husbanken. Styringsgruppen har møter 2-4 ganger per år. Prosjektansvaret ligger hos assisterende rådmann som er kommunens kontaktperson mot Husbanken. Ressursgruppen har ansvaret for den fortløpende oppfølgingen av prosjektet og samhandlingen med prosjektleder. Gruppen har også ansvaret for oppfølging av målene i partnerskapsavtalen mellom Husbanken og kommunen, og den årlige arbeidsplanen som utarbeides i forbindelse med denne. På denne måten sikrer en et godt grunnlag for helhetstenkning og framdrift, i og med at en kan se mål og tiltak i den boligsosiale handlingsplanen opp mot de overordnede målene i partnerskapsavtalen med arbeidsplan. Ressursgruppen har månedlige møter med prosjektleder. Ressursgruppen rapporterer til styringsgruppen. Prosjektleder har ansvaret for den daglige driften av prosjektet og ansvaret for oppfølgingen av arbeidsmål i prosjektet. Prosjektleder arbeider etter ressursgruppens anvisninger og rapporterer til ressursgruppen. Prosjektleder har ansvar for at det kalles inn til møter og for møteprotokoll fra møtene med ressursgruppen og arbeidsgrupper. Arbeidsgrupper benyttes for å løse enkeltoppgaver i prosjektet. Arbeidsgruppene samarbeider nært med prosjektleder. Prosjektet etablerte to arbeidsgrupper, en som omhandler boligkontoret og en som omhandler boligtildeling. Arbeidsgruppe 1 «Nytt boligkontor» besto av: Virksomhetsleder servicekontoret (nå servicesenteret) som er leder for boligkontoret Begge ansatte ved boligkontoret Økonomisk rådgiver som arbeider i team med boligkontoret og deres felles leder Representant fra Hammerfest Eiendom KF Representant fra lønn- og personalavdelingen Representant fra Fagforbundet Arbeidsgruppe 2 «Samordnet boligtildeling og fleksibel bruk av boligmassene» besto av: Fagleder innvandrertjenesten En ansatt ved boligkontoret Representant fra Hammerfest Eiendom KF Representant fra Helse og omsorg Representant fra NAV ReHabiliteringskoordinator Sluttrapport: «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet i Hammerfest kommune» Side 9

11 3. BESKRIVELSE AV PROSJEKTARBEIDET Formålet med prosjektet er en god boligforvaltning i Hammerfest kommune. I dette ligger en helhetlig strategi for å mestre boligsosiale utfordringer, et «nytt» boligkontor, en samordnet boligtildeling, samt rutiner og avtaler på områder som hører inn under boligkontorets oppgaver. Boligsosial handlingsplan har 31 tiltak (Hammerfest kommune, 2011). Disse er gruppert og formulert som 13 arbeidsmål i prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet i Hammerfest kommune» (Hammerfest kommune, 2012). Arbeidsmål av strategisk eller sektorovergripende art: 1. Rekruttering prosjektleder og igangsetting av prosjektet 2. Langsiktig planlegging av boligsosialt arbeid etablering av en strategisk boligsosial gruppe 3. Samhandling og kompetanse 4. Prosjekt konsekvenser med fortetting av minoriteter 5. Revisjon av den boligsosiale handlingsplanen Arbeidsmål som omfatter boligforvaltningsenheten: 6. En ny administrativ organisering av boligkontoret etablering av boligforvaltningsenheten 7. Låne- og tilskuddsordninger synliggjøring og prioritering 8. Økonomisk rådgivning som del av boligforvaltningen 9. Boligtildelingsutvalg samordnet boligtildeling Arbeidsmål som omfatter tiltak i regi av andre: 10. Tiltak som skal følges opp av Hammerfest Eiendom KF 11. Tiltak som skal følges opp av Innvandrertjenesten 12. Tiltak som skal følges opp av sektor for Helse og omsorg 13. Tiltak som skal følges opp av NAV Status for hvert av arbeidsmålene blir presentert i vedlegg 8. Tabellen tar for seg et arbeidsmål om gangen, oppgir referanse og gjengir arbeidsmål med delmål slik de er formulert i prosjektbeskrivelsen. Etter hvert delmål oppgis status. Der det er nødvendig med utfyllende informasjon har tabellen et kommentarfelt. Avslutningsvis deler prosjektleder erfaringer fra arbeidet. Sluttrapport: «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet i Hammerfest kommune» Side 10

12 3.1 AVGRENSNING Hammerfest kommune har en hensikt med gjennomføringen av prosjektet (formålet) og kommunen ved ledergruppa har vedtatt en prosjektbeskrivelse med mål for prosjektet. Målene uttrykker at prosjektet skal levere visse resultater, og når målene nås bidrar de til god boligforvaltning i kommunen (formålet). Det er imidlertid viktig med en bevisst avgrensning av prosjektet slik at de involverte vet hva prosjektet skal jobbe med og hva prosjektet ikke har ansvar for. En formålsstruktur er et hjelpemiddel som klarlegger prosjektets retning og omfang, og illustrerer hva prosjektet skal omfatte og hva det ikke skal befatte seg med (Andersen, Grude, & Haug, 6. utgave, 3. opplag 2011). Da prosjektarbeidet startet opplevde prosjektleder at det ikke var samsvar mellom forventningene til prosjektet ute i organisasjonen og prosjektleders fullmakter. Prosjektleder og ressursgruppa brukte derfor tid innledningsvis til å avgrense prosjektet og skape en felles forståelse av hva prosjektet har ansvar for og hva det ikke har ansvar for. Når ressursgruppa var kommet fram til en felles forståelse av prosjektet ble det arrangert informasjonsmøte der deltagerne fikk høre foredrag fra Husbanken om boligsosialt arbeid generelt, om den boligsosiale handlingsplanen som lå til grunn for prosjektet, og informasjon om selve prosjektet. Målet var å sette prosjektet inn i en sammenheng slik at deltagerne skulle forstå hva vi ønsket med prosjektet og hvorfor. Assisterende rådmann innledet møtet, noe prosjektleder opplevde som viktig. Både fordi assisterende rådmann sitter i kommunens strategiske boligsosiale gruppe og fordi det var et uttrykk for at prosjektet var forankret hos øverste ledelse. Prosjektarbeid er tverrfaglig samarbeid mot et felles mål, og det er viktig å synliggjøre at prosjektets mål bidrar til den utviklingen kommunen ønsker. Innledningsvis i prosjektet utarbeidet prosjektleder derfor en formålsstruktur som avgrenser og konkretiserer prosjektet slik at det blir enklere å holde fokus på hva det er prosjektet jobber for å oppnå. Formålsstrukturen tar utgangspunkt i prosjektets formål «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet i Hammerfest kommune»; Hvorfor gjør vi dette? Jo, vi ønsker en god boligforvaltning i Hammerfest kommune! Vi ønsker en god boligforvaltning og for å få en god boligforvaltning må vi ha: en helhetlig strategi for å mestre boligsosiale utfordringer nytt boligkontor samordnet boligtildeling fordelt ansvaret for tiltak i Boligsosial handlingsplan På denne måten blir formålet brutt ned i mer detaljerte formål som hver for seg utdyper det overordnede formålet. Formålsstrukturen viser hva som kreves for å nå det overordnede formålet/ god boligforvaltning. Delformålene er deretter brutt ned ytterligere for å illustrere hva som kreves for å nå den ønskede situasjon. Formålsstrukturen til prosjektet er presentert på neste side. Det som er markert rødt i formålsstrukturen er viktig for å få god boligforvaltning i kommunen, men det er ikke prosjektets ansvar. Sluttrapport: «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet i Hammerfest kommune» Side 11

13 Sluttrapport: «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet i Hammerfest kommune» Side 12

14 3.2 STRATEGIER FORANKRING Et av suksesskriteriene til prosjektet var forankringen. Prosjektet hadde en historikk og var eget tiltak i Boligsosial handlingsplan for perioden Ved å organisere prosjektet slik at ressursgruppen var den samme som den strategiske boligsosiale gruppen som ble opprettet i forbindelse med inngåelse av partnerskapsavtale med Husbanken i 2010, sikret man kontinuitet og samhandling på det boligsosiale området. Med assisterende rådmann, kommunalsjef og leder for servicesenteret i ressursgruppa og med strategisk ledergruppe som styringsgruppe har prosjektet bred forankring i organisasjonen. Dette bidro til at prosjektet fikk en god start, og har hatt betydning for fremgangen i prosjektet. Ved forespørsel om deltagelse har virksomhetsledere sendt representanter for sin tjeneste, til tross for at alle har mye og gjøre. Samarbeidet med Husbanken og den felles arbeidsplanen gav også tyngde til prosjektet som en viktig del av det boligsosiale og boligpolitiske arbeidet kommunen skal prioritere ARBEIDSGRUPPER Prosjektet opprettet to arbeidsgrupper. En som foreslo «nytt boligkontor» og en som arbeidet fram forslag til samordnet boligtildeling. Deltagerne i begge gruppene møttes første gang til workshop etter informasjonsmøtet i februar Deretter møttes gruppene jevnlig hver for seg i perioden februar juni Problemstillingene til de to gruppene gikk inn i hverandre, så det ble også arrangert to fellesmøter der gruppene presenterte forslagene for hverandre og diskuterte aktuelle problemstillinger/ utfordringer. Prosjektleder opplevde at dette var veldig lærerikt og inspirerende for de som deltok. Erfaringer ble utvekslet og nye innspill ble tatt til etterretning i det videre arbeidet STUDIUR I april 2013 dro 7 representanter fra de to gruppene på studietur til Bodø. Vi valgte Bodø kommune fordi kommunen tidligere hadde en boligforvaltning som var spredt over flere avdelinger, men har gjennomgått en omorganisering blant annet for å få en samordnet boligtildeling. Bodø kommune hadde vært der vi er nå, og de hadde kommet seg dit vi ønsker å komme. Representantene fra Bodø kommune fortalte ærlig om prosessen de har vært gjennom og nye utfordringer som har dukket opp. Dette var veldig lærerikt for deltagerne. Gruppen deltok også på kurs i forvaltningsrett i regi av Husbanken, og vi alle dro hjem med ny, viktig lærdom. Bildet er fra studieturen. Sluttrapport: «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet i Hammerfest kommune» Side 13

15 3.2.4 DAGSTUR Gruppearbeidene ble avsluttet i juni 2013 med tur til Akkarfjord på Sørøya. Her ble de to anbefalingene fra arbeidsgruppene presentert og diskutert. Noen korrigeringer ble gjort før alle var enige om sluttresultatet, og vi kunne feire egen arbeidsinnsats med grillmat. En hyggelig opplevelse som styrket samholdet og fellesskapsfølelsen ytterligere. Det ble også tid til å besøke kamelene i Akkarfjord TVERRFAGLIG SAMARBEID Prosjektet skulle bidra til å etablere arenaer som kan være i funksjon også etter at prosjektet er avsluttet. Prosjektet har god erfaring med tverrfaglig samarbeid og forventer følgende: Nettverksbygging og erfaringsutveksling på tvers av fag o Gjør det lettere å ta kontakt i andre sammenhenger Kompetanseheving både når det gjelder fag og kunnskap om organisasjonen o Kunnskap om de forskjellige (fag-)enhetene gir økt forståelse og respekt for andres arbeid Bedre kvalitet på tjenester til bruker Bedre omdømme Når vi kommer sammen fra ulike enheter belyses utfordringer fra flere sider og den samlede kompetansen heves. Dette er til beste for bruker av kommunale tjenester. Dette ser vi blant annet i følgende etablerte grupper: Gruppe: Deltagere: Oppgave: Strategisk boligsosial gruppe Assisterende rådmann, kommunalsjef kultur og samfunn og leder servicesenteret (prosjektledere og leder) Boligtildelingsutvalget BØ-team Boligtilpasningsgruppen Ansvarsgrupper Boligkontoret, innvandrertjenesten, helse og omsorg, NAV og Hammerfest Eiendom KF Boligkontoret, økonomisk rådgiver og leder for servicesenteret Boligkontoret, økonomisk rådgiver, ergo og fysioterapitjenesten, byggesaksavdelingen og Husbanken Økonomisk rådgiver, NAV, rehabiliteringskoordinator og rus- og psykiatritjenesten Følge opp arbeidsplan med Husbanken og være ressursgruppe for boligsosiale prosjekter Vedtar og tildeler kommunal bolig til vanskeligstilte på boligmarkedet Diskuterer blant annet vanskelige startlånssaker Behandler søknader om boligtilskudd til tilpasning Følge opp bruker av kommunale tjenester Sluttrapport: «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet i Hammerfest kommune» Side 14

16 Tverrfaglig samarbeid finner også sted utenfor etablerte grupper. Økonomisk rådgiver har blant annet gjennomført opplæring i personlig økonomi i samarbeid med NAV og Voksenopplæringssenteret. Hos NAV var målgruppen unge og fokuset var blant annet på forbruksgjeld. Hos innvandrertjenesten fikk deltagerne blant annet veiledning om hvordan gjøre innkjøp på en økonomisk måte. Boligkontoret og servicekontoret har deltatt på arrangement om startlån i regi av innvandrertjenesten, og i forbindelse med ny rus- og psykiatriplan deltok mange fra ulike fagenheter på workshop KOMPETANSEHEVING I løpet av prosjektperioden har problemstillinger i forbindelse med vanskeligstilte på boligmarkedet stadig vært på agendaen, både i kommunen og sentralt. Både prosjektet og den strategiske boligsosiale gruppen/ ressursgruppen har prioritert og delta på ulike arenaer og på de månedlige møtene har ressursgruppen diskutert aktuelle problemstillinger, rapporter og modeller. Styringsdokumenter I kommunen: Plan for Rus og Psykisk helsearbeid (planlagt vedtatt i 2014) Kommuneplanens arealdelplan for Rypefjord og Hammerfest (vedtatt i 2014) Sjumilssteget kommuneanalyse (gjennomført i 2014) Boligsosial handlingsplan for perioden (vedtatt i 2013) Re-/ habiliteringsplan (vedtatt 2013) Folkehelseplan for Hammerfest kommune for perioden (vedtatt i 2012) Fra sentralt hold: Nye statlige føringer for startlånsordningen (2014) Husbankens boligpolitikkanalyse for Hammerfest kommune, januar 2013 Bostedsløse i Norge 2012 en kartlegging, NIBR-rapport 2013:5 «Byggje bu leve» Meld. St. 17 ( ) «Ryktet forteller hvor du bor» Rapport IRIS 2012/316 Møtearenaer Prosjektet har prioritert å delta på forskjellige arenaer der kunnskap ble formidlet, og i ressursgruppen ble erfaringer utvekslet og den samlede forståelsen hevet. Ved å møte andre som arbeider med boligsosiale og boligpolitiske utfordringer fikk vi bekreftet at vi var på riktig vei, og vi fikk nye ideer om hvordan veien videre kunne se ut. Sluttrapport: «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet i Hammerfest kommune» Side 15

17 Eksempler på arrangementer der prosjektet har deltatt: Boligkonferansen i Trondheim 2014 (arrangør Kommunale boligadministrasjoners landsråd/ KBL) Fagsamlinger i regi av Husbanken o Planprosess og forankring, Bodø 2014 o Boligpolitikk, Tromsø 2013 Kunnskapsmøter i regi av Husbanken o Normalisering og integrering, Bodø 2013 Seminar i regi av Husbanken o Startlån og tilskudd, Hammerfest 2014 o « boliger er ikke nok!», Alta 2013 o Gode boligløsninger for de vanskeligstilte, Molde 2013 Seminar om boligsosialt arbeid og prosjektarbeid i regi av Husbanken og Fylkesmannen, Karasjok 2013 Kurs i regi av Husbanken og KBL o Forvaltnings- og husleierett, Bodø 2013 o Kommunal boligutleie til de mest vanskeligstilte, Tromsø 2012 Rusforum i Finnmark 2013 (arrangør Fylkesmannen i Finnmark) Mange kommuner har samme utfordringer og det er viktig å utveksle erfaringer og lære av hverandre. Eksempler på erfaringsutveksling mellom kommuner: Hammerfest kommune har vært på studietur til Bodø for å få kunnskap om hvordan de har organisert boligkontoret og hvordan de tildeler boliger (Bildet er tatt på studieturen) NAV-Alta har vært i Hammerfest og utvekslet erfaringer fra boligsosialt arbeid Alta Kommune har hospitert hos boligkontoret for å se på saksbehandlingen av startlån Sluttrapport: «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet i Hammerfest kommune» Side 16

18 4. RESULTAT For å si hva prosjektet har resultert i tar vi utgangspunkt i formålsstrukturen som ble presentert på side «Vi har en helhetlig strategi for å mestre boligsosiale utfordringer» Prosjektet gjennomføres for at Hammerfest kommune skal få en god boligforvaltning. Det innebærer blant annet at kommunen har en helhetlig strategi for å mestre boligsosiale utfordringer. Med «helhetlig strategi» menes en bevisst boligpolitikk som synliggjøres i kommuneplanens arealdel og samfunnsdel, og som inngår i del- og temaplaner. Prosjektets ansvar i denne sammenheng var å revidere Boligsosial handlingsplan. I den «helhetlige strategien» inngår også partnerskapsavtale med Husbanken og samarbeidsavtale med Hammerfest Eiendom KF. Prosjektet sitt ansvar var å forankre den strategiske boligsosiale gruppens rolle. Gruppen skal følge opp den felles arbeidsplanen med Husbanken og den boligsosiale handlingsplanen, samt sette andre aktuelle boligpolitiske tiltak på dagsorden. Prosjektet skulle også bidra til å øke den boligsosiale kompetansen i kommunen. I forbindelse med «helhetlig strategi» har prosjektet hatt ansvar for: at boligsosial handlingsplan er revidert (og implementert i organisasjonen) at strategisk boligsosial gruppe sin rolle er forankret og at det er etablert faste rutiner for møter samhandling og kompetanse at det er søkt Husbanken om kompetansetilskudd (til nye prosjekter) Boligpolitikk Revidert utgave av Boligsosial handlingsplan ble vedtatt politisk i oktober 2013, men for å få en helhetlig boligpolitikk i kommunen gjenstår mye arbeid. Boligpolitikk inngår i del- og temaplaner der det er naturlig, og synliggjøres i kommuneplanenes arealdel. Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet i 2014, og det forventes at kommunens boligpolitikk også vil synliggjøres i planen. Administrasjonen har uttrykt behov for en formulert boligpolitikk, gjerne i form av en boligpolitisk handlingsplan, og det er forståelse for nødvendigheten av en slik plan. Partnerskapsavtale Et annet viktig element i kommunens helhetlige strategi er partnerskapsavtalen som ble inngått med Husbanken i Partnerskapsavtalen utgår i 2014, men kommunen og Husbanken er enige om å Sluttrapport: «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet i Hammerfest kommune» Side 17

19 videreføre samarbeidet. Prosjektet har ikke ansvar i denne sammenheng, men arbeidsplanen gjennomgås på ressursgruppens månedlige møter, og prosjektleder deltar på de halvårlige møtene mellom Husbanken og kommunen. Strategisk boligsosial gruppe Den strategiske boligsosiale gruppen som ble etablert i forbindelse med partnerskapsavtalen i 2010 møtes hver måned. Gruppen fungerer som ressursgruppe for prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet i Hammerfest kommune» og ble i 2014 utvidet i forbindelse med prosjektet «Liten by store boligutfordringer». Tanken er at gruppen kan fungere som ressursgruppe også for framtidige boligsosiale prosjekter i kommunen. Kompetanseheving I prosjektperioden har den strategiske boligsosiale gruppen søkt og fått tilsagn om midler til kompetansehevende tiltak. Deltagelse på kurs, fagdager, kunnskapsmøter og studietur i regi av Husbanken bidrar til å øke gruppens kompetanse samt opprette kontakt og erfaringsutveksling på tvers av kommunegrensene. Boligsosial kompetanseheving har også funnet sted hos deltakerne i prosjektarbeidet, både de som har deltatt i gruppearbeid og de som har deltatt på møter og i diskusjoner. Kompetansehevingen fortsetter når personer fra ulike enheter møtes og samhandler i etablerte grupper. Læringen som foregår på slike arenaer er todelt. På den ene side lærer deltagerne av og om hverandre når de samhandler på tvers av fagenhetene. De får informasjon om andre enheters ansvarsområder, arbeidsmetoder og utfordringer. På den andre side blir deltagerne bevisst egne ansvarsområder og rutiner når de må beskrive og forklare arbeidsprosessene for deltagere fra andre fagenheter. Deltagerne lærer av å formidle egen kunnskap. Kompetansetilskudd Prosjektarbeid øker kompetansen i organisasjonen, og i prosjektbeskrivelsen er det et eget arbeidsmål (arbeidsmål 4) å søke Husbanken om kompetansetilskudd til et prosjekt for å kartlegge konsekvenser med fortetting av minoriteter. Resultatet ble prosjektet «Liten by store boligutfordringer» som er godt etablert i dag. Prosjektet er underlagt innvandrertjenesten og har den strategiske boligsosiale gruppen som ressursgruppe. Underveis i prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet i Hammerfest kommune» ble det tydelig at oppfølgingen av kommunale leietakere var for dårlig. Begge arbeidsgruppene i prosjektet foreslo at det ble opprettet en stilling som boligkoordinator. I denne forbindelse utarbeidet prosjektet søknad om kompetansetilskudd til prosjektet «Boligkoordinator». Samhandlingen med andre enheter resulterte også i søknad om kompetansetilskudd til prosjektet «Unge i sårbare overganger». Søknad om kompetansetilskudd til disse prosjektene var ikke arbeidsmål i prosjektbeskrivelsen, men de kom som et resultat av prosjektarbeidet. Samarbeidsavtale For å ha en helhetlig strategi for å mestre boligsosiale utfordringer er det også nødvendig med en samarbeidsavtale mellom Hammerfest kommune og Hammerfest Eiendom KF. Dette for å avklare ansvarsfordelingen. En slik avtale er ikke prosjektet sitt ansvar. Sluttrapport: «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet i Hammerfest kommune» Side 18

20 4.2 «Nytt boligkontor er på plass» Boligsosial handlingsplan for perioden ønsket en profesjonell enhet som samarbeider på tvers av sektorer og enheter. Planen foreslo å samle de to saksbehandlerne som utgjør boligkontoret og økonomisk rådgiver i egen enhet, løsrevet fra Servicesenteret. Som en del av prosjekt «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet i Hammerfest kommune» ble det opprettet en tverrfaglig arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen kartla boligkontorets oppgaver og ansvarsområder, og foreslo en endring i kompetansesammensetningen. Den organisatoriske plasseringen av boligkontoret foreslås opprettholdt, men bemanningen foreslås økt fra 2 til 4 årsverk (Hammerfest kommune, arbeidsgruppe 1, 2013). Saksbehandlerne på boligkontoret og økonomisk rådgiver har et godt og etablert samarbeid, og ukentlige møter der de sammen med leder løser vanskelige saker til beste for bruker. Arbeidsgruppe 1 «Nytt boligkontor» foreslo: å beholde dagens organisatoriske plassering o Organisert under Servicesenteret o Samarbeider tett med økonomisk rådgiver o Samarbeider med fagenhetene å ansette en fagansvarlig o Jobbe mot fagmiljøene i tverrfaglige grupper/ nettverk o Langsiktig planlegging; mål og boligsosiale strategier o Koordinering av arbeidet å ansette en boligkoordinator o Veiledning o Oppfølgning av leietaker Arbeidsgruppen mente at dagens organisering burde videreføres, men at kommunen hadde behov for langsiktig boligsosial/ boligpolitisk planlegging og oppfølging av leietaker. Langsiktig planlegging: Boligsosial handlingsplan fra 2011 foreslo at rådmann, en kommunalsjef og en fra planavdelinga skulle ivareta den langsiktige planleggingen. Kommunen har i dag en velfungerende strategisk boligsosial gruppe bestående av assisterende rådmann, kommunalsjef kultur og samfunn og leder servicesenteret. Gruppen møtes månedlig, og fungerer som ressursgruppe for de boligsosiale prosjektene. Sluttrapport: «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet i Hammerfest kommune» Side 19

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Forord Denne rapporten er ment å gi en statusoppdatering av hva prosjektet har realisert til nå, samt

Detaljer

RAPPORT FOR KOMPETANSEHEVENDE TILSKUDD

RAPPORT FOR KOMPETANSEHEVENDE TILSKUDD RAPPORT FOR KOMPETANSEHEVENDE TILSKUDD 1 Innledning Narvik kommune inngikk partnerskapsavtale med Husbanken region Bodø i 2009. Med bakgrunn i denne fikk Narvik kommune tilsagn på kr. 150 000,- til kompetansehevende

Detaljer

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 9. Vedlegg 2: Statusoppdatering på tiltak fra 2011 Status Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 Videreført 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er oppdatert til enhver

Detaljer

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 9. Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 Realisering Pri. Kap. Tiltak Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4.6 1 Det utarbeides en elektronisk boligoversikt som er Eiendom oppdatert

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken - et tilbud fra Husbanken 2 er etablert som en langsiktig satsing basert på gjensidig forpliktende samarbeid mellom kommunen og Husbanken. Kommunene er Husbankens sentrale samarbeidspartner og vi har felles

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Rådmannens rolle i ledelsesforankring og utvikling av en helhetlig boligpolitikk - «Slik gjør vi det i Bodø»

Rådmannens rolle i ledelsesforankring og utvikling av en helhetlig boligpolitikk - «Slik gjør vi det i Bodø» Rådmannens rolle i ledelsesforankring og utvikling av en helhetlig boligpolitikk - «Slik gjør vi det i Bodø» Rolf Kåre Jensen Rådmann Bodø kommune Næringsliv/ arbeidsliv Administrasjonskommune (fylkeskommune,

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015

Prosjektrapport Veien fram 2013-2015 Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015 Sak nr. 2012/7931 1 Innledning I Norge eier de fleste sin egen bolig. 80 % av husholdningene bor i eide borettslagsleiligheter, eierseksjonssameier eller eneboliger.

Detaljer

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Vedlegg 2 21.10.2011 Pri Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Realisering Kap Tiltak Ansvarlig 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er

Detaljer

for Samhandlingsarena for boligpolitiske utfordringer i Tromsø kommune 27.05.2011 Side 1 av 8

for Samhandlingsarena for boligpolitiske utfordringer i Tromsø kommune 27.05.2011 Side 1 av 8 Prosjektrapport Samhandlingsarena for boligpolitiske utfordringer i Tromsø kommune Prosjektrapport for Samhandlingsarena for boligpolitiske utfordringer i Tromsø kommune 27.05.2011 Side 1 av 8 Prosjektrapport

Detaljer

Prosjektplan "boligsosial utviklingsarena i Bodø"

Prosjektplan boligsosial utviklingsarena i Bodø Samfunnskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2013 19334/2013 2013/1477 L70 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Eldrerådet 08.04.2013 13/4 Råd for funksjonshemmede 09.04.2013

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann ARENDAL KOMMUNE Eiendom Husbanken Region Sør Serviceboks 626 4809 ARENDAL Dato: 26.03.2010 Vår ref 20) 0/6203-1 Deres ref: Arkivkode: F17/&40 Saksbeh.: Gøril Onarheim Christiansen Tlf: 91 78 63 67 Søknad

Detaljer

Sjumilssteget Hammerfest kommune. Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre

Sjumilssteget Hammerfest kommune. Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre Sjumilssteget Hammerfest kommune Erfaringar med kommunekartlegging og veien videre Prosjektplan Bakgrunn Mandat Mål med Sjumilssteget Målgruppe Organisering og involverte Suksessfaktorer Om Sjumilssteget

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune 1 1. Formalia Kommunens navn: Drammen kommune Prosjektleder: Glenny Jelstad Programstart: November 2010 Rapporteringsdato: 15.1.2012 Behandlet

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 9. februar 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 9. februar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 9. februar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 27. august 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 27. august 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 27. august 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune

Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune Utkast til planprogram for Boligsosial handlingsplan for Hvaler kommune 2013 2016 1 Versjon 0.1 ephorte 2012/1105 Innhold Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne...4 1. Forord...4 2.

Detaljer

«Boligpolitisk handlingsplan» Prosjektplan

«Boligpolitisk handlingsplan» Prosjektplan «Boligpolitisk handlingsplan» Prosjektplan 2015 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Mandat og prosjektmål... 4 3 Prosjektorganisering... 5 4 Hovedaktiviteter... 6 4.1 Kartlegging og analyse... 6 4.2 Medvirkning...

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

På vei til egen bolig

På vei til egen bolig På vei til egen bolig Småhusprosjektet i Balsfjord Kommune 2009 Innhold Innledning...3 Studietur...4 Situasjonen i Balsfjord Kommune...7 Finansieringsmuligheter for boliger for vanskeligstilte...7 Vurderinger

Detaljer

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Prosjekt: Omstilling av Alta kommune for å få til den gode kommune med en bærekraftig økonomisk utvikling Bakgrunn: 1. Kommunestyrets vedtak i forbindelse med behandling av budsjett 2010, hvor det ble

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Kompetanse 2015-18 Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Du kan ikke lære et menneske noe, du kan bare hjelpe det l å oppdage det i seg selv. Galileo Galilei (1564 1642) 1. Innledning... 2 2. Kompetanse...

Detaljer

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd.

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd. Helsenettverk Lister Møtedato: 15.4.2010 Saksfremlegg Saksnr: 2/10 Stillinger innen rusomsorg i Lister Om tiltaket: 26. januar 2010 deltok ledere for rusomsorg i kommunene i Lister sammen med en representant

Detaljer

Boligsosial handlingsplan utkast

Boligsosial handlingsplan utkast Agenda 1. Status på arbeidet med Boligsosial handlingsplan 2. Status på delprosjektene Boligtjenesten og Leie til eie 3. Forslag til prioriterte innsatsområder i 2012 4. Økonomi 5. Eventuelt Boligsosial

Detaljer

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Interne utlysninger; Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Prosjektleder Senior på Tiller & Strinda Trondheim kommune har gitt Sjetne og Strinda Frivilligsentraler tilskudd til igangsettelse av

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 31. august 2011

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 31. august 2011 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 31. august 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE

Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE Hvordan skal kommunen som boligeier møte framtiden? BÆRUM KOMMUNE 12. februar 2014 Agenda Gjennomgang av følgende områder: Utgangspunktet for arbeidet Noen fakta Utfordringer og tiltak Fremdrift Hva skal

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

Kjetil Wold Henriksen, Bygg og eiendomssjef BOLIG SOM PÅVIRKNINGSFAKTOR I FOLKEHELSE ARBEIDET

Kjetil Wold Henriksen, Bygg og eiendomssjef BOLIG SOM PÅVIRKNINGSFAKTOR I FOLKEHELSE ARBEIDET Kjetil Wold Henriksen, Bygg og eiendomssjef BOLIG SOM PÅVIRKNINGSFAKTOR I FOLKEHELSE ARBEIDET En liten reise i Ringsakers boligverden Et dumt spørsmål En «God nyhet» Boligsosialt arbeid Tilvisningsavtaler

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Nasjonal konferanse om kommunal boligforvaltning, NKF, 14.02.2012 Karin Lindgård,ass.regiondirektør Husbanken Region

Detaljer

Vannområdeutvalg og prosjektleder

Vannområdeutvalg og prosjektleder Miljøvernkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.06.2011 36909/2011 2011/5519 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/97 Formannskapet 30.06.2011 Vannområdeutvalg og prosjektleder Sammendrag I perioden

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Mål for programmet Statlige mål 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 3. Økt boligsosial kompetanse

Detaljer

Planprogram Boligsosial handlingsplan 2015 2019. Bakgrunn og overordnede føringer for arbeidet. Status Skien kommune

Planprogram Boligsosial handlingsplan 2015 2019. Bakgrunn og overordnede føringer for arbeidet. Status Skien kommune Planprogram Boligsosial handlingsplan 2015 2019 Bakgrunn og overordnede føringer for arbeidet Boligsosial handlingsplan skal revideres ref. Skien bystyre 19.4.2012 (sak 46/12) om kommunal planstrategi

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING ÅRS- OG HALÅRSRAPPORTERING 29. august 2012 1 BOLIGSOSIALT UTIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

TIDLIG INNSATS - STATUS I FORHOLD TIL VEDTAK I BUDSJETT

TIDLIG INNSATS - STATUS I FORHOLD TIL VEDTAK I BUDSJETT MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 27.05.2015 Tid: 18:00 TILLEGG SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/15 15/1038 TIDLIG INNSATS - STATUS I FORHOLD

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG

EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG 1 Innledning Sandefjord kommune har mottatt statlige prosjektmidler til styrking og utvikling av tjenester tilknyttet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE. 31. januar 2012

ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE. 31. januar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE 31. januar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Slutt rappor t Prosj ekt Fokus komm une Hadsel

Slutt rappor t Prosj ekt Fokus komm une Hadsel Prosjektinformasjon Prosjektreferanse: 2012/8114-5 Oppdragsgiver: Hadsel Kommunestyre Slutt rappor t Prosj ekt Fokus komm une Hadsel Stokmarknes 10. mars 2014 Hadsel Eiendom KF Lars øyvind Bech Prosjektansvarlig

Detaljer

Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger. Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune

Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger. Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune Trondheim kommune Formålet med presentasjonen? du skal være mer

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012 Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012 Halvårsrapport fra Drammen kommune 20. juni 2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Detaljer

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. "Min bolig - mitt hjem"

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Min bolig - mitt hjem SLUTTRAPPORT for prosjektet "Min bolig - mitt hjem" Gode eksempler på ulike boformer for mennesker med utviklingshemning Y urw;rgstwmrr,ede Forord Målet med denne rapporten er å presentere gjennomføringen

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 )

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 ) Oppstart: Figur 1: rådmann Rune Opstad, Lena Røsæg Olsen, Ragnvald Storvoll, Eli Margrethe Antonsen og Bente Ervik Vi hadde oppstart av prosjektet 1.november 2004. Dette var 3 mnd etter planlagt oppstart.

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Frivillighet og næromsorg

Prosjektbeskrivelse. Frivillighet og næromsorg Prosjektbeskrivelse Frivillighet og næromsorg 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn 3 Mål 3 Rammer og organisering 4-5 Prosjektfaser 6 - Innledende fase - forberedende arbeid 6 - Hovedfase 7 - Sluttfase 7 Møteplan

Detaljer

ÅRSRAPPORTERING FOR 2011 FRA RINGSAKER KOMMUNE. 30. januar 2012

ÅRSRAPPORTERING FOR 2011 FRA RINGSAKER KOMMUNE. 30. januar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRSRAPPORTERING FOR 2011 FRA RINGSAKER KOMMUNE 30. januar 2012 2 Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen for å dokumentere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 09:00 STEIGEN KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

OM Kongsberg une KRISTIANSAND PROGRAMKONFERANSE 18.11 2014 HELHETLIG BOLIGPLAN 2014 2018 VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID

OM Kongsberg une KRISTIANSAND PROGRAMKONFERANSE 18.11 2014 HELHETLIG BOLIGPLAN 2014 2018 VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID KRISTIANSAND PROGRAMKONFERANSE 1811 2014 HELHETLIG BOLIGPLAN 2014 2018 VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID OM Kongsberg une Årets barne og ungdomskommune 2013 / Norges mest attraktive sted 2014 Side 1 13112014

Detaljer

Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning

Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning Arbeids- og velferdsdirektoratet Seniorrådgiver Bodil Storm-Olsen Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning (NKFs konferanse 14. februar 2012) Grensegangen mellom NAV og kommunene Ca 19000 ansatte

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 13.03.2012 Arkiv: :FE-400 Arkivsaksnr.: 11/844 Journalpostløpenr.: 12/8435 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Samhandling

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Samhandling Anne Regi Ring Anne Christine Ringstad-Nerli Madeleine Krogsether Eva Kristin Gunnarsbråten Marit Sollerud Hege Nordby KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Samhandling PROBLEMSTILLING Hvordan

Detaljer

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Bakgrunn Altamodellen består i å organisere kommunale og spesialisthelsetjenester i et felles bygg der viktige målsettinger

Detaljer

Rapport Kompetansesenter Rus Midt-Norge

Rapport Kompetansesenter Rus Midt-Norge Rapport Kompetansesenter Rus Midt-Norge Prosjekt om koordinering av tjenesteytingen til mennesker med psykiske problem og ruslidelser i kommunen Av Rita Valkvæ 13.05.2013 Avdelingsleder Møre og Romsdal

Detaljer

Programlederrollen i praksis. Siri Anette Brandtzæg Rådgiver i Strategiavdelingen og programleder for Boligsosialt utviklingsprogram i Hamar

Programlederrollen i praksis. Siri Anette Brandtzæg Rådgiver i Strategiavdelingen og programleder for Boligsosialt utviklingsprogram i Hamar Programlederrollen i praksis Siri Anette Brandtzæg Rådgiver i Strategiavdelingen og programleder for Boligsosialt utviklingsprogram i Hamar Hamar Mine refleksjoner om programmet i Hamar om programlederrollen

Detaljer

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming.

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Bergen, 17.01.2011 Til Helse- og omsorgsdepartementet Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Nasjonalt nettverk

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Prosjektrapport fra Informasjonsprosjektet i prosjekt bostedsløse i Helse- og velferdsetaten, Oslo kommune.

Prosjektrapport fra Informasjonsprosjektet i prosjekt bostedsløse i Helse- og velferdsetaten, Oslo kommune. 1 Sammendrag Bakgrunn Informasjonsprosjektet knyttet til Prosjekt bostedsløse startet i oktober 2002 og avsluttet 31.12.2004. Formålet med Informasjonsprosjektet var å ha et overordnet ansvar i Oslo for

Detaljer

BOLIGSOSIAL PLATTFORM

BOLIGSOSIAL PLATTFORM BOLIGSOSIAL PLATTFORM fokus på vanskeligstilte på boligmarkedet 3-årig prosjekt Kompetansemidler fra Husbanken Rapport 2010-2012 1. Generell informasjon Prosjektnavn Boligsosial plattform Målsetting 1)

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER

BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM I RINGSAKER «ROLLEN SOM PROGRAMANSVARLIG» VED KOMMUNALSJEF OLE MARTIN HERMANSEN Ringsaker. Organisering. Administrativ forankring. Politisk forankring. Sentrale tiltak i

Detaljer

Prosjektstyring. på Frikirketorget

Prosjektstyring. på Frikirketorget Prosjektstyring på Frikirketorget 11 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Organisasjonsstrukturen...2 Prosjektorganisering...2 Hvor kommer prosjekt fra?...2 Prosjektstyringsmodellen på Frikirketorget...2

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 26. august 2011

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 26. august 2011 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 26. august 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Kunsten å se hele bildet

Kunsten å se hele bildet Kunsten å se hele bildet Om boligpolitikk i Malvik kommune Malvik kommune har gjennom mange år utmerket seg med en aktiv boligpolitikk, og har vist at mange vanskeligstilte på boligmarkedet kan hjelpes

Detaljer

Veien til egen bolig

Veien til egen bolig Trondheim kommune Sluttrapport "Samhandling om færre i midlertidig bolig" Veien til egen bolig 1 Innhold 1. Bakgrunn og hensikt... 3 2. Felles oppsummering... 3 3. Oppsummering fra de enkelte bydelsprosjektene...

Detaljer

Vefsn kommune. Prosjekt. Egeneid bolig 2012-2013. Sluttrapport. Vefsn kommune. Boligkontoret 28.03.2014. EN «11i Norge.

Vefsn kommune. Prosjekt. Egeneid bolig 2012-2013. Sluttrapport. Vefsn kommune. Boligkontoret 28.03.2014. EN «11i Norge. Sluttrapport Egeneid bolig Vefsn kommune - Prosjekt Egeneid bolig 2012-2013 Sluttrapport Vefsn kommune Boligkontoret 28.03.2014 EN «11i Norge Arkivsaknr: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 3 1.1 Aktivitetsplan

Detaljer

Arbeid med boligplan i Hamar kommune

Arbeid med boligplan i Hamar kommune Arbeid med boligplan i Hamar kommune Erfaringer med boligsosial planlegging Miguel da Luz rådgiver Strategiavdelingen Husbanken Region Øst, 6. mai 2011 Hvorfor boligplan? Boligpolitikk: All offentlig aktivitet

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.09.2009 92/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.09.2009 92/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802813 : E: 223 U01 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.09.2009 92/09 EN VISJON OG MULIGHETSSTUDIE

Detaljer

Bolig for velferd (2014 2020)

Bolig for velferd (2014 2020) Bolig for velferd (2014 2020) En samlet velfersstatlig strategi Et oppdrag om å samle og målrette den offentlige innsatsen overfor vanskeligstilte på boligmarkedet 5 departementer står bak strategien:

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om:

Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om: Tiende gang. Et utvalg fra fagets hjemmesider NB! Case osv. er ikke tatt med Hvilke metoder og tilnærmingsmåter passer for krevende prosjekter og endringsoppgaver? Prosjekt og prosjektarbeid Et prosjekt

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Stabile og gode boliger for barnefamilier

Stabile og gode boliger for barnefamilier NAV Kristiansund Sluttrapport Periode januar 2013 mars 2014 Prosjektgruppa ved Wenche Rolland, Anett Hauknes, Per Ola Harstad og Linda Rambjør Kristiansund 15.05.2014 Stabile og gode boliger for barnefamilier

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Organisering av kommunens næringsarbeid Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2008/3272 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen Sakstittel: STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskap

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Interkommunalt samarbeid om gjeldsrådgivning - prosjektsøknad Saksbehandler: E-post: Tlf.: Joar Harry Aksnes joar.aksnes@innherred-samkommune.no Arkivref: 2009/3512 - / Saksordfører:

Detaljer

Bakgrunn Arbeidet med ny studieplan i medisin har siden januar 2010 vært prosjektorganisert slik:

Bakgrunn Arbeidet med ny studieplan i medisin har siden januar 2010 vært prosjektorganisert slik: Bakgrunn Arbeidet med ny studieplan i medisin har siden januar 2010 vært prosjektorganisert slik: En styringsgruppe med dekan (leder), studentrepresentant, prorektor utdanning, UNN-direktør, klinikkleder

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Velferdsteknologi «Trygg sammen»

Velferdsteknologi «Trygg sammen» Velferdsteknologi «Trygg sammen» Et felles prosjekt mellom Gran kommune og Lunner kommune Prosjektbeskrivelse Gran kommune og Lunner kommune Foreløpig utgave, mai 2015 Bakgrunn Velferdsteknologi (VFT)

Detaljer

Husbankens programbeskrivelse viser til statsbudsjettet for 2010 når de overordnede målene defineres:

Husbankens programbeskrivelse viser til statsbudsjettet for 2010 når de overordnede målene defineres: Notat Vår saksbehandler: Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: Per Olaf Skogshagen Telefon: 98 23 11 40 12/3391 TI-&17 13.01.2012 Boligsosialt utviklingsprogram Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Prosjekt «opprettelse av boligtjeneste»

Prosjekt «opprettelse av boligtjeneste» Sluttrapport Prosjekt «opprettelse av boligtjeneste» 31.10.2014 Stjørdal kommune Sætnan Anne-Lise Tiller Prosjekt opprettelse av boligtjeneste - sluttrapport Side 1 Innledning: Stjørdal kommune har gjennomført

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i kommunene

Boligsosialt utviklingsprogram i kommunene Boligsosialt utviklingsprogram i kommunene Søknadsmal Søknadsprosess Søknadsbehandling 5. mar. 2009 2 Søknad-mal, prosess,beh_5.03.09.doc 1 1. Innledning Dette dokumentet beskriver søknadsmal, søknadsprosess

Detaljer

Prosjektskisse: Satsingen «Løft for bedre ernæring», delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler

Prosjektskisse: Satsingen «Løft for bedre ernæring», delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler Prosjektskisse: Satsingen «Løft for bedre ernæring», delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler Satsingen Løft for bedre ernæring, delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler 1. Kort om hensikt

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

Sola kommune. Sluttrapport Forprosjekt Elin-k. Elektronisk informasjonsutveksling mellom fastleger og pleie og omsorgstjenester

Sola kommune. Sluttrapport Forprosjekt Elin-k. Elektronisk informasjonsutveksling mellom fastleger og pleie og omsorgstjenester Sola kommune Forprosjekt Elin-k Elektronisk informasjonsutveksling mellom fastleger og pleie og omsorgstjenester 14.04.09 Godkjent av: Vigdis Torjussen Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring

Detaljer

Forvaltning av startlån

Forvaltning av startlån www. v efik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Forvaltning av startlån ALTA KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15

Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 Kristin Myraunet Hals og Ingrid Lindebø Knutsen Husbanken Midt-Norge 26.11.15 1. des. 2015 1 1 Hva skal vi snakke om? 1. Husbanken og hvordan vi jobber 2. Bolig for velferd 2014-2020 3. En særlig innsats

Detaljer