Det strategiskeboligsosialeog boligpolitiskearbeidetharogsåværtsentraltmedoppstartav revideringboligpolitisk handlingsplani 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det strategiskeboligsosialeog boligpolitiskearbeidetharogsåværtsentraltmedoppstartav revideringboligpolitisk handlingsplani 2011."

Transkript

1 PROSJEKT BOLIGSOSIALT OG BOLIGPOLITISK ARBEID

2 Bakgrunn Narvik kommuneinngikk høsten2009partnerskapsavtalemedhusbankenregionbodø. Avtalenble signertav ordføreren.bakgrunnfor partnerskapsavtalen var at kommunen hadde enfragmentertboligsosialtjenesteog lite fokuspåområdet.kommunenutnyttet ogsåi liten gradhusbankensvirkemidler. Våren2010ansatteNarvik kommuneegenprosjektlederi prosjektet«boligsosialtog boligpolitisk arbeid». Fremtil årsskiftet2010/2011haddekommunenprosjektlederi en100 % stilling og i 2012var prosjektlederi 40 % stilling. Dettemedbakgrunni at detvar flere prosjektmedarbeidere i andreprosjekter. Prosjektmål Målet for prosjektet var å utarbeideenoverordnetplanfor samordningavkommunenstotale tjenestetilbudog boligmassesominngåri boligsosialtog boligpolitisk arbeid. Narvik kommuneskalhaensamordnetog koordinertboligpolitikk. Kommunenskalleggetil rettefor et differensiertbotilbudfor personermedbehovfor bistandfor å mestresin bosituasjon. Organisering av prosjektet Prosjektethaddei 2010fem delprosjektermedfokuspåinternorganiseringog rutinerog på detstrategiskearbeidet. Flereav dissedelprosjekteneble videreførti 2011og 2012.I 2011og 2012var detstortfokus rettetmot barnog ungeog eldre.det ble igangsatto størredelprosjekterpådisseområdene 1. Morgendagensboligerfor eldre 2. Unge,bolig og boevne Beggedisseprosjektenevidereføresi 2013.Det vil bli levertegnerapporterfor disse prosjekteneinnenutgangenav 2013 Det strategiskeboligsosialeog boligpolitiskearbeidetharogsåværtsentraltmedoppstartav revideringboligpolitisk handlingsplani Prosjekteter underlagtstyringsgruppen«omsorg2012», somorganisereralleprosjekter innenforhelseog omsorgi kommunen.det er viktig at prosjektetmeddetsdelprosjektersesi sammenhengmedandrepågåendeutviklingsprosjekterog omorganiseringer i Narvik kommune. Partnerskapsavtalen underlagtrådmannsteamet og prosjektlederapportertil prosjekteier. 2

3 Figurenillustrereroppbygningavprosjektenehvor manharhovedfokuspåinterntsamarbeidog intern organiseringog rutinerog før maninvolverereksternesamarbeidsaktører. Prosjektorganisering Prosjekteier Prosjektleder Prosjektmedarbeider i Morgendagensboliger for eldre Prosjektmedarbeidereunge,bolig ogboevne Styringsgruppe Prosjekteter underlagtomsorg2011 Prosjektgruppe2011 Utvidet prosjektgru pe Referansegruppe internt KommunalsjefWencheFolberg MarianneDobakKvensjø ToveRøsvik MargitLiveltenogAnnHildeOlsen Rådmannsteamet og økonomisjef,2 hovedstillitsvalgteog hovedvernsombudog HOSrådgiver Prosjektleder,prosjektmedarbeider (eldre) enhetslederhj.tj, enhetslederrop,rådgiver rådmannstemaet, fagansvarlig tildelingskontoret,avdelingsledernav, enhetslederbarn,ungeog familie, enhetsleder nærmiljøog legetj.,futv og LO prosjektmedarbeider unge,bolig og boevne EnhetslederByggforvaltning,enhetsleder arealog byggesak,(enhetermedbarnog unge somprimærmålgruppe vedfinansieringav prosjekt)enhetslederkultur NAV 3

4 Referansegruppevil bli konsultertvedbehov Referansegruppe eksternt Referansegruppe vil bli konsultert ved behov Arbeidsgrupper Byggforvaltning Fysio -og Ergoterapitjenesten Hjemmetjenesten Areal og byggesak Enhetfor Rusog psykiatri Enhetfor funksjonshemmede/avlastningbarn og unge Kultur Skole barnehage Fagog forvaltning Enhetutviklingshemmede Kemnerenheten Ungdomsrådet Eldrerådet Rådetfor likestilling av funksjonshemmede Husbanken Narvik Boligstiftelse Brukergrupper Namsmannen HIN Forskningsparken Futurum Narvik Næringsforum Politi Ofoten tverrfag lig opplæringskontor Kriminalomsorgen Videregående skole Fylkesmannen IMDI Norut Andre kommuner Ved behov under de ulike delprosjektene Situasjon Narvik kommunehartildelingsrettpåboligergjennomnarvik Boligstiftelse,samtat kommunenhartildelingsrettpåleiligheteri Sentrum-og Allen borettslag.viderehar kommunenboligeri bofellesskapog UH boligersamtat tildeling påboligertil flyktninger sombor i privateboligermedleiekontraktergjennomnav. I denboligpolitiskeanalysen 1 utarbeidetav Husbankenfor 2011visertall at 16 % avbefolkninger over67 år,5,6% av befolkninger over80 år (2010) I 2030vil 22 % av befolkningværeover67 år. En synkendeandelav befolkningenvil væreyrkesaktivemot % enpersonsfamilier i aldersgruppenover80 år bor 61 % alene 89 % bor i tettbebygdestrøk økningav antallungesosialhjelpsmottakere 18 % av elevenesluttetpåvideregåendeskolei Vedlegg1 4

5 Høyereandeluførepensjonisterog personermedlav inntektennsammenlignbare kommuner(harstadog Rana) Politisk forankring Det harværtviktig for kommunenmedensterkpolitisk forankringav heleprosjektet.det har værtrapportjevnlig til detpolitiskesystemet.detteharblitt somfølger: Prosjektlederog prosjektmedarbeidereharvedflere anledningerorientertkomiteerog bystyret om statusdeulike delprosjektene Ordførerenhardeltattpåevalueringsmøterog konferanser sammenmed administrasjonen Detharværtgitt egenopplæringtil nytt bystyret innenfortematikken Ved politiskesakerharmanrefererttil prosjektetslik at sakenkanseesi sammenheng meddeulike delprosjektene Representant fra Husbankenharholdt orienteringtil bystyret Kartleggingerog analyser gjort av prosjektetharblitt lagt til grunn i kommunens planverkog annenutredning Prosjektetharværtvist til kommunensøkonomi- og budsjettplan. Politikerehar deltattpåflere seminarerog kursvedrørendetematikken Delprosjekt Boligkontor Narvik kommuneønsketåsamletjenestenerundtbolig i tjenestenevedåetablereet boligkontor.målet medetableringav boligkontorvar å samordnetjenestenesomforvalter boligspørsmålslik at mansikrereneffektiv bruk av ressurserinkluderthusbankens virkemidler,boligmasseog boligsosialetjenester. I forkantav etableringenbledetgjort en kartleggingav alle enhetersomutførtetjenesterinnenforområdet.tjenestenevar fordelt på byggforvaltningsomtildelte gjennomgangsbolig.tildelingskontoretsomtildelte omsorgsboligerog NAV somhaddehusbankensvirkemidlerog administreringenav flyktningboliger.det var ingenrutinereller kriterier somble brukt til tildelingeneeller klagemuligheteni henholdtil gjennomgangsboliger. Organisatorisker boligkontoretunderlagtforvaltningsenheten, og er blantanneti samme enhetsomtildelingskontoret.tildelingskontoretildeler tjenesterinnenforomsorgog omsorgsboliger.boligkontoreter bemannetmedto årsverk. Boligkontoretble etablerti Følgenderutinerble utarbeidet: Rutinersaksgang RutinerKOSTRA RutinermellomNAV og boligkontor Rutinervarslingssystem/reduserefravikelseav bolig mellomboligstiftelsenog boligkontorog saksgangmellompersoneri kommunaletjenester(oppfølgningav 2 Vedlegg2 beslutningsdokument til styringsgruppenom etableringavboligkontor 5

6 vedtak/individuell plan)og personerutenandrekommunaletjenester (forebygging) Rutineklagebehandling Vedtaksskriving Rutinerog ansvarfordelingmellomboligkontorog andreenhetermedbrukerei kommunaleboliger Rutinerog møteplassermellomboligstiftelsenog boligkontor. Rutinerfor bestiling av bolig til bosatteflytninger bådemellomnav flyktning og Boligkontorog mellomboligkontorog boligstiftelsen. Rutinerfor dialog/samarbeidmellomboligkontorog bank/meglereom HusbankensvirkemidlerRutinerbostøtte GrensesnittmedNAV Bystyret fattetfølgendevedtak 3 Retningslinjerfor tildeling av kommunaleutleieboliger Retningslinjerfor startlån Retningslinjerfor tilskuddetableringog tilpasning Det ble utarbeidetegetsøknadsskjemakommunaleboliger 4, samtutarbeidetnye husleiekontraktertil bofellesskap. Det ble ogsåutarbeidetegenevalueringsplan.evalueringenskjer i 2013.Evalueringsplanener beskreveti vedlegg2. Følgendeskalevalueres Organiseringenav boligkontoretmedtankepåbemanning,oppgaverog organisatorisktilknytning Samarbeidmedandreinterneenheter Samarbeidmedeksterneaktører Retningslinjerfor tildeling av bolig Søknadsskjemafor kommunalbolig Effekter av boligkontoret Selvom boligkontoretikke harværti virke i merennoverkantav ett år ser kommunen positiveeffekter.ved å samletjenesteneinnenfortildeling boligeri sammeenhetharmanfått bedreoversiktog pådennemåtenkanmangi et bedrehelhetligtilbud til denenkelte.alle somsøkerfår skriftlig vedtakmedklagemulighet. Pådenne måtenivaretarkommunen rettsikkerhetentil denenkelte.etableringenavboligkontoretharmedførtet meroversiktlig bilde enhetenesommedførerbedresamhandlingpåtverr av enheteneog medeksterne samarbeidsaktører. Boligkontoretopplevesogsåsommer tilgjenglig ennvedtidligere organiseringenfor brukereog samarbeidsaktører. Boligkontoretutarbeideregneresultatmål for boligkontoreti enhetensvirksomhetsplan. 3 Vedlegg3 vedtatteretningslinjer 4 Vedlegg4 søknadsskjemafor kommunaleutleieboliger 6

7 Det hari prosjektperiodenværtet bevistfokuspåhusbankensvirkemidler.ved oppstart av boligkontoretdisponertekommunen10 millioner kronertil startlån.det ble sammeår tatt opp 6 millioner i enekstrabevilling.i 20120g 2013er detsøktom 35 millioner kronertil startlån. Boligkontoretharetablertengodkontaktmedbankerog meglerei kommunen bådefor å gi informasjonom Husbankensvirkemidlerog for å samarbeideom enkeltsaker. Delprosjekt Strategisk boligsosialtog boligpolitisk arbeid Kommunenhari prosjektetvalgt å satsepådetstrategiskeboligsosialeog boligpolitiske arbeidet.målet meddettevar å sikreenhelhetligboligsosialog boligpolitisk planleggingi ett lengreperspektiv.sikreat deboligsosialeog boligpolitiskemåleneblir forankreti kommunensplanverk.delprosjektetinnholdtfølgendeprosjekter Revideringav boligpolitisk handlingsplan Universellutformingog miljø Effektiv utnyttelseavboligmassen Utarbeidemåleindikatorerfor boligsosialtarbeid Utarbeidemåleindikatorerfor boligsosialtarbeid Kompetansehevingstiltak Oppfølgningav boligsosial analyse Planforankring Bestillerkompetanse Utbyggingsavtaler Effekter av delprosjektet Prosjektetharskaptenbevissthetrundttematikkeni heleorganisasjonen.det er værtviktig for kommunenå forankreprosjektetog tematikkeni kommunensplanverk. Universell utforming,tomteforsyning og miljø harværttemai utarbeidelseni kommunensarealplaneri prosjektperioden.med bakgrunni detteble vedtatti kommunedelplanfor Narvikhalvøya bestemmelserom enhøy dekningsgradav universellutforming.i bestemmelsene 2.4 heter det:«prinsippenefor universellutformingskal leggestil grunnvedutformingav alle publikumsrettedebygninger,fellesarealer,trafikkanleggmedmer.universellutforming innebærerat utformingenavbådedetoffentligeromogbebyggelseskalværeslik at denkan brukesav alle, utenspesialtilpasningerfor enkeltgrupper.det skalredegjøresfor hvordan dissehensyner ivaretatt. Vedutarbeidelseav reguleringsplanfor nyeboliger skalfølgendesikres: - Minimum50 % av boenhetenei felt medsmåhusbebyggelse skalha universellutforming. - Minimum75 % avboenhetenefor blokkbebyggelseog rekkehusbebyggelse skalha universellutforming. Alle fellesarealerog trafikkarealeri boligområderskalfor øvrig planleggesog utformes etterprinsippeneomuniversellutforming.«det bleogsåi KDP Narvikhalvøya vedtattegen«veilederfor universellutforming 5 somskal fungeresomretningsgivendei alle plan- ogbyggesaker. Kommunensfokuspådetboligsosialtog boligpolitiskearbeidetnevnessærskilti sakom planstrategi.i sakom oppstartav kommunal planstrategi hvor deti forslagetskalutarbeides et kunnskapsgrunnlagi forbindelsemedutarbeidelsenav planstrategien,er detboligsosiale 5 Vedlegg5 veilederfor universellutforming 7

8 arbeidetnevntsomfølger Boligsosialtog boligpolitiskarbeider i deseinereåreneet prioritert satsingsområdei Narvik kommune.områdetvil bli gitt spesieltoppmerksomhet i kunnskapsgrunnlaget. Pådennemåtenvil temaeneblitt ensærskiltoppmerksomhetpålinje meddenasjonaleforventningene. I vedtattekommunedelplanfor oppvekst ermålgruppenforeslåtttil 0-24 år. Plantemaener Levekår,folkehelseog velferd Barnefattigdomog marginaliseringav unge Kultur, fritid og nærmiljø Oppvekststruktur og strategiskelæringsmål Helhetligog samordnetjenestetilbudet. I planprogrammetpekesdetpåviktighetenav bomiljøer.det skalogsåkartleggesungei alderen16-24 år medfokuspålevekårog marginaliseringenav unge.pådennemåten implementeresdelprosjektunge,bolig og boevnedirektei planverket.det er i kommunedelplanenfor oppvekst vedtattegnemål, strategierog tiltak for ungei overgangfasersomskaletablere segi egenbolig og Husbankensvirkemidler. Det hari heleperiodenværtet sterktfokuspåkompetansehevingi kommunen.det er blitt gjennomførtflere tiltak båderettetmot politikereog administrasjonen.enhetslederinnenfor helseog omsorghardeltattpåflere seminarerknyttettil kommunensboligpolitikk. Kommunenholdt et seminari samarbeidhusbanken,høgskoleni Narvik, Forskningsparken og Futurummedover85 deltakereknyttettil Helse,teknologiog fremtidensbomuligheter. deltagernevar ansattefra flere kommuner, forskningsbedrifter,brukerorganisasjoner, politikere.detvar avholdt flereseminarerpåtversav enhetersomjobbermedtematikkenfor åsikrekompetansehevingogbedresamhandlingen.ansattei Narvik kommuneharogså deltattpåflere studieturer,kursog seminarer.detteharmedførtenhøyere gradav bevissthet og ensamhandling innenfortjenestene.tjenesteneharogsåfått informasjonom hverandre, detteharogsåmedførtat manharfått et bedrehelhetligtilbud. BoligmassensomNarvik kommunendisponererharjevnlig værtgjennomgåttmedtankepåå sikreenmerhensiktmessi g utnyttelseavboligmassen.pådennemåtenharmanvurdert fremtidig behovog enny fordelingsnøkkelpåboligmasseniht brukergruppe.dettehargitt kommunenenbedreoversikt.det harallikevel værtendel utfordringerveddettedadethar værtvanskelig å haoversiktoverdettedabehovetstadigendrerseg. Denboligpolitiskeanalysensomble utarbeidetavhusbankeni samarbeidmedkommunen harblitt lagt til grunni all planverki perioden.kommunenharvalgt å følgedeområdenemed utfordringerfortløpende.kommunengjennomførteblantannetenegenkartleggingav bostedsløse.konklusjonenefra dettevar at ingenav dekartlagtebefinnersegi gruppensom ståruten tak overhodet eller bor pågata.alle kartlagteanseså haet forsvarligbotilbud pr situasjonsdato.det ble kartlagt11 personer.av disseanses5 personerikke å værebostedsløs pr bruktedefinisjon.pr anslåsåværesekspersoner. 6 Vedlegg6 kommunedelplanfor oppvekst

9 Hovedtyngdenav dekartlagteer mennunder34 år, menkjent rusproblematikk.alle er enslige,og deflestetok selvkontaktmedhjelpeapparatet for åfå hjelp til sin bosituasjon.av dekartlagtebor deflestehosvennerog familie. I forbindelsemedkommunensansvarsombestillerav boliger/bygg til Boligstiftelsenjobbes detsammenmedboligstiftelsenå utarbeideenoverordnetplanfor å sikrekompetanse, planleggingog gjennomføringav byggeprosessen. Dettearbeidetfortsettesi Delprosjekt Fra kommunal bolig til eid bolig Det ble i kartleggingeni forkantav etableringenav Boligkontoretregistrertat flere av desom boddei kommunalbolig haddegjort detoverlangtid. Det er mål for kommunenmedhøyere turnoveri dekommunaleboligeneog at flere kangåovertil eid bolig. I denforbindelseble deti kommunensattfokuspåpersonersomkunnegåfra kommunalbolig til egeneid bolig. Målet var å utarbeidestrategiersomsikrerat personeretablerersegi egenleid eller eid bolig. Økeandelenav personerfra kommunaleboligertil egenleid eller eid bolig. Effekt av Delprosjektet Det ble i 2012jobbetkommunenoppmot personersommansåhaddemulighettil å etablere segi egenbolig vedhjelp av Husbankensvirkemidler.Kommunensmålsetningfor 2012var at manskullefå tre personerfra kommunalbolig til egeneid bolig vedhjelp av Husbankens virkemidler.pr desember2012haddesekspersoneretablertsegi egenbolig fra kommunal bolig vedhjelp av Husbankensvirkemidler. Delprosjekt Samarbeidsavtalemed Narvik Boligstiftelse Målet meddelprosjekteter å utarbeideenforpliktendesamarbeidsavtalemednarvik Boligstiftelse. Effekt av delprosjektet.: Samarbeidsavtalener pr desember2012ikke vedtatt Delprosjekt å lære å bo i Norge Hovedmåletmedprosjekteter å gi denenkeltegodbokompetansefor å sikremulighetenfor egenomsorgog selvstendighet i sin situasjon.målgruppener flyktninger. Delprosjektet ønskerfølgenderesultater: Godhelse Bedreintegrering Ivaretakelseav egenhelsegjennomgodbokompetansesominnebærergodhygiene, ivaretakelseav egenøkonomiog forebyggingav skaderog ulykker. Værei standtil å eie,eller leie bolig selv. Prosjektetvil videreføresi 2013 og deter ønskeligat prosjektetskalseesi sammenhengmed inngåttpartnerskapsavtalemedimdi. Videreønskermanå sepåprosjekteti samarbeid med Kommunaltlærings-og mestringssenter. (KLMS) Det vil seespåulike finansieringsmuligheter. Effekt av delprosjektet: 9

10 Delprosjekteter ikke fullført, deter derforpr dagdatoikke mulighettil å si noeom effekten av prosjektet. Samarbeidmed andre Det er i heleperiodenværtopprettetsamarbeidog nettverkbådeinternti kommunenog med eksternesamarbeidsnettverk. Detteharværtviktig for å sikreat kommunenharnåddsine målsetninger.det harogsåværtmedå skapeenstørrekompetansepåområdetogbedre tjenester. Veien videre PartnerskapsavtalenmellomNarvik kommuneog HusbankenregionBodøvarertil Narvik kommuneharetablertvarigetiltak medpartnerskapsavtalenogflereavprosjektethar godtoveri driftsfasen.kommunenserflere positiveringvirkningerav partnerskapsavtalen og arbeidetsomer blitt gjort og vil fortsettemeddetsterkefokusetpådisseområdenei årene somkommer. 10

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

Der Ungdom Er (DUE) - Hvordan ivaretas boligfokus og inntektssikring i forhold til dette arbeidet? - Erfaringer fra Bodø kommune.

Der Ungdom Er (DUE) - Hvordan ivaretas boligfokus og inntektssikring i forhold til dette arbeidet? - Erfaringer fra Bodø kommune. Der Ungdom Er (DUE) - Hvordan ivaretas boligfokus og inntektssikring i forhold til dette arbeidet? - Erfaringer fra Bodø kommune. Jan Arne Leding Leder DUE-tiltaket I Bodø Daniel Wie SAndbakk Prosjektleder

Detaljer

PROSESSPLAN Boligpolitisk handlingsplan

PROSESSPLAN Boligpolitisk handlingsplan PROSESSPLAN Boligpolitisk handlingsplan 2018-2021 Bodø 01.12.2016, Lise Henriette Rånes, Boligkoordinator Revidert 01.02.2017 Innhold Bakgrunn... 1 Omfang... 2 Organisering... 2 Rolleavklaring... 3 Framdriftsplan...

Detaljer

Søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram. Presentasjon for Husbanken 10. mars 2010

Søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram. Presentasjon for Husbanken 10. mars 2010 Søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram Presentasjon for Husbanken 10. mars 2010 Kongsvinger kommune har store boligsosiale utfordringer og stort behov for kompetanse og økt innsats i utviklingen

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 NEDRE EIKER KOMMUNE Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Samordnet innsats i kommunen

Samordnet innsats i kommunen Samordnet innsats i kommunen Bamble kommune Bambles naboer er Kragerø, Porsgrunn og Skien Ca 14 000 innbyggere (null forventet befolkningsvekst) Tre tettsteder: Langesund, Stathelle og Herre Noen utfordringer:

Detaljer

Mange enheter en bruker. Et eksempel på systematisk samarbeid og organisering av boligtildeling i Hammerfest kommune

Mange enheter en bruker. Et eksempel på systematisk samarbeid og organisering av boligtildeling i Hammerfest kommune Mange enheter en bruker Et eksempel på systematisk samarbeid og organisering av boligtildeling i Hammerfest kommune Bakgrunn 2010: Hammerfest kommune inngikk partnerskapsavtale med Husbanken 2011: Arbeidet

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Vedlegg 1 til kommunedelplan for oppvekst 2012-2025

Vedlegg 1 til kommunedelplan for oppvekst 2012-2025 Vedlegg 1 til kommunedelplan for oppvekst 2012-2025 Dette dokumentet er et vedlegg til kommunedelplan for oppvekst og viser ulik statistikk over utvikling av tjenester og nøkkeltall knyttet til målgruppen

Detaljer

RAPPORT FOR KOMPETANSEHEVENDE TILSKUDD

RAPPORT FOR KOMPETANSEHEVENDE TILSKUDD RAPPORT FOR KOMPETANSEHEVENDE TILSKUDD 1 Innledning Narvik kommune inngikk partnerskapsavtale med Husbanken region Bodø i 2009. Med bakgrunn i denne fikk Narvik kommune tilsagn på kr. 150 000,- til kompetansehevende

Detaljer

KARTLEGGING AV PROGRAMKOMMUNENE 2013

KARTLEGGING AV PROGRAMKOMMUNENE 2013 KARTLEGGING AV PROGRAMKOMMUNENE 2013 Metode og gjennomføring Målgruppe: Husbanken Region Midt Norges programkommuner Metode: webundersøkelse Tema for undersøkelsen: prioriterte boligsosiale oppgaver Gjennomføring:

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Mål for programmet Statlige mål 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 3. Økt boligsosial kompetanse

Detaljer

Nedre Eiker kommune desember 2014

Nedre Eiker kommune desember 2014 Nedre Eiker kommune desember Skjema for halvårsrapportering 20.12.14 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Prosjektplan "boligsosial utviklingsarena i Bodø"

Prosjektplan boligsosial utviklingsarena i Bodø Samfunnskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2013 19334/2013 2013/1477 L70 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Eldrerådet 08.04.2013 13/4 Råd for funksjonshemmede 09.04.2013

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Foyer Bodø En utfordring og mulighet for utsatt ungdom til å stå på egne bein i egen bolig, i jobb eller utdanning

Foyer Bodø En utfordring og mulighet for utsatt ungdom til å stå på egne bein i egen bolig, i jobb eller utdanning Foyer Bodø En utfordring og mulighet for utsatt ungdom til å stå på egne bein i egen bolig, i jobb eller utdanning Bakgrunn God bolig viktig forutsetning for starten av et voksenliv Ikke alle unge har

Detaljer

Bård Misund Morten Myking

Bård Misund Morten Myking Bård Misund Morten Myking Stjørdal 19.10.2016 Boligsosial arbeid og planlegging Molde kommune fra 2009 1. Plan- og utviklingsstyret oppnevnt som styringsgruppe i møte 03.11.09. 3b. Kommunale boliger Antall:

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012 Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 12. juni 2012 Halvårsrapport fra Drammen kommune 20. juni 2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Detaljer

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune 1 1. Formalia Kommunens navn: Drammen kommune Prosjektleder: Glenny Jelstad Programstart: November 2010 Rapporteringsdato: 15.1.2012 Behandlet

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann ARENDAL KOMMUNE Eiendom Husbanken Region Sør Serviceboks 626 4809 ARENDAL Dato: 26.03.2010 Vår ref 20) 0/6203-1 Deres ref: Arkivkode: F17/&40 Saksbeh.: Gøril Onarheim Christiansen Tlf: 91 78 63 67 Søknad

Detaljer

Handlingsplan Husbankens kommuneprogram For Halden kommune

Handlingsplan Husbankens kommuneprogram For Halden kommune Halden kommune HB 7.S.52 12.2016 Handlingsplan Husbankens kommuneprogram 2016-2020 For Halden kommune 1 Halden kommune Kommunens navn Kontaktperson: Kristian Marhaug Programstart: Høsten 2016 Dato utarbeidet:

Detaljer

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Bolig for (økt ) velferd Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Visjon: Alle skal bo godt & trygt Nasjonale mål & innsatsområder En særlig innsats mot barnefamilier

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering

Skjema for halvårsrapportering Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til oppdragsgivere.

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Prosjektplan for utarbeidelse av Boligpolitisk handlingsplan

Prosjektplan for utarbeidelse av Boligpolitisk handlingsplan Boligkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23546/2012 2011/1064 2 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/17 Komitè for levekår 03.05.2012 12/23 Komite for plan, næring og miljø

Detaljer

Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunn for prosjektet Bakgrunn for prosjektet Barnefattigdomsprosjektet 2009 2011 - Funn: Mange barnefamilier bodde dårlig i kommunale boliger - Funn: Mange av barnefamiliene som bodde dårlig hadde fremmedspråklig bakgrunn

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE Skjema for halvårsrapportering 20.06. NEDRE EIKER KOMMUNE Formålet med rapporteringen: - Dokumenterte mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. - Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Foyer Bodø Bolig for vekst

Foyer Bodø Bolig for vekst Foyer Bodø Bolig for vekst Bakgrunn God bolig viktig forutsetning for starten av et voksenliv Ikke alle unge har pårørende som gir tett oppfølging, trygge rammer og annen form for omsorg «På leit utsatt

Detaljer

Planprogram Boligsosial handlingsplan 2015 2019. Bakgrunn og overordnede føringer for arbeidet. Status Skien kommune

Planprogram Boligsosial handlingsplan 2015 2019. Bakgrunn og overordnede føringer for arbeidet. Status Skien kommune Planprogram Boligsosial handlingsplan 2015 2019 Bakgrunn og overordnede føringer for arbeidet Boligsosial handlingsplan skal revideres ref. Skien bystyre 19.4.2012 (sak 46/12) om kommunal planstrategi

Detaljer

Omstilling med varig effekt - slik gjør vi det i Narvik. Lars Norman Andersen kommunalsjef

Omstilling med varig effekt - slik gjør vi det i Narvik. Lars Norman Andersen kommunalsjef Omstilling med varig effekt - slik gjør vi det i Narvik Lars Norman Andersen kommunalsjef Narvik kommune Ca. 18400 innbyggere Narvik kommune er politisk organisert etter formannskapsmodellen og administrativt

Detaljer

Rådmannens rolle i ledelsesforankring og utvikling av en helhetlig boligpolitikk - «Slik gjør vi det i Bodø»

Rådmannens rolle i ledelsesforankring og utvikling av en helhetlig boligpolitikk - «Slik gjør vi det i Bodø» Rådmannens rolle i ledelsesforankring og utvikling av en helhetlig boligpolitikk - «Slik gjør vi det i Bodø» Rolf Kåre Jensen Rådmann Bodø kommune Næringsliv/ arbeidsliv Administrasjonskommune (fylkeskommune,

Detaljer

Sluttrapport fra Narvik kommune Kompetansetilskudd kompetansehevende tiltak

Sluttrapport fra Narvik kommune Kompetansetilskudd kompetansehevende tiltak Sluttrapport fra Narvik kommune Kompetansetilskudd kompetansehevende tiltak 2012-2014 Gro Monsen Innledning Narvik kommune inngikk partnerskapsavtale med Husbanken, region Bodø, i 2009. Resultatet ble

Detaljer

BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE

BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE NFK 11.11 2015 Overordnet status på boligpolitikken Mye godt arbeid i gang i de 10 kommunene Boligpolitikken har fått mer fokus Prispress på både brukt og nytt Det

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. Saknr. Politisk behandling Møtedato

SÆRUTSKRIFT. Saknr. Politisk behandling Møtedato Side 1 av 6 Eidsberg kommune Kommunestyret SÆRUTSKRIFT Saknr. Politisk behandling Møtedato 3/11 Eldrerådet 26.04.11 3/11 Råd for funksjonshemmede 26.04.11 12/11 Hovedutvalg for helse- og velferd 27.04.11

Detaljer

Arendal 20.05.15. Hvordan kan vi bruke foranalysen, for å få mest mulig ut av analysen i det praktiske arbeidet

Arendal 20.05.15. Hvordan kan vi bruke foranalysen, for å få mest mulig ut av analysen i det praktiske arbeidet Arendal 20.05.15 Hvordan kan vi bruke foranalysen, for å få mest mulig ut av analysen i det praktiske arbeidet Dialog med kommunene og husbanken, hva har dere av erfaringer som vi kan dra nytte av? Boligsosial

Detaljer

Planprogram. Høringsutkast

Planprogram. Høringsutkast Målselv mulighetslandet Kommunedelplan helse- og omsorg 2017-2029 Planprogram Høringsutkast Innhold 1. Innledning... 3 2. Planarbeidets formål... 3 3. Rammer og føringer... 3 4. Utredningstemaer... 3 5.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! Hans Erik Skari

Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! Hans Erik Skari Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! 07.02.17 Hans Erik Skari Dagsorden 1. Bærekraftige boliganskaffelser. «Elverum har hjerterom» 2. Byutvikling. «Ydalir - bærekraftig bydel med 800

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk 2014-2017 INNHOLD Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk... - 1-1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planprogrammet...

Detaljer

Prosjekt - Boligsosial strategi

Prosjekt - Boligsosial strategi Side 0 av 9 Vadsø Kommune Prosjekt - Boligsosial strategi Sluttrapport Side 1 av 9 Innhold 1 Innledning... 2 2 Prosjektet boligsosial strategi... 3 2.1 Prosjektorganisering... 3 2.2 Prosjektmål... 3 2.3

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune fokus på bo- og levevilkår for vanskeligstilte barnefamilier Nettverkssamling «Bedre bo og levekår for vanskeligstilte barnefamilier» Værnes 9.11.2016 Victoria Smenes, Prosjektmedarbeider

Detaljer

Boligsosial handlingsplan utkast

Boligsosial handlingsplan utkast Agenda 1. Status på arbeidet med Boligsosial handlingsplan 2. Status på delprosjektene Boligtjenesten og Leie til eie 3. Forslag til prioriterte innsatsområder i 2012 4. Økonomi 5. Eventuelt Boligsosial

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Tromsø kommune Organisering BSHP Metodikk

Boligsosialt arbeid i Tromsø kommune Organisering BSHP Metodikk Boligsosial lederkonferanse, Oslo 01.10.10 1 Boligsosialt arbeid i Tromsø kommune Organisering BSHP Metodikk Boligsosial lederkonferanse, Oslo 01.10.10 2 Organisasjonskart Tromsø kommune Rådmannen Kommunalsjef

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT:

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT: Lørenskog kommune PUBLISERT: TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus BOLIG, RUS OG PSYKISK HELSE OMRÅDE: BOLIGSOSIALT ARBEID HELSE OG OMSORG Hvordan lykkes med en overordnet boligsosial strategi?

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen for å dokumentere

Detaljer

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Vedlegg 2 21.10.2011 Pri Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Realisering Kap Tiltak Ansvarlig 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er

Detaljer

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa..

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa.. Prosjektplan Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år Januar 2017- januar 2018 Vedtatt av styringsgruppa.. 1 Innhold Bakgrunn... 3 Prosjektmål... 3 Målgruppe... 4 Prosjektorganisering...

Detaljer

PROGRAMLEDERSAMLING 12. og 13. juni 2014

PROGRAMLEDERSAMLING 12. og 13. juni 2014 PROGRAMLEDERSAMLING 12. og 13. juni 2014 John Dutton 13. Juni 2014 Inntrykk og resultater fra programsatsingen i Drammen Hvilke råd kan vi gi til nye kommuner og Husbanken? Innsats om boligsosialt arbeid

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Hvorfor boligsosial planlegging? 2 Behov for planlegging av botilbud

Detaljer

«Boligpolitisk handlingsplan» Prosjektplan

«Boligpolitisk handlingsplan» Prosjektplan «Boligpolitisk handlingsplan» Prosjektplan 2015 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Mandat og prosjektmål... 4 3 Prosjektorganisering... 5 4 Hovedaktiviteter... 6 4.1 Kartlegging og analyse... 6 4.2 Medvirkning...

Detaljer

Programansvarlig : Heidi Nordermoen

Programansvarlig : Heidi Nordermoen 2012 2015 Boligsosialt arbeid er kommunenes samlede innsats for å framskaffe og tildele boliger, yte tjenester og iverksette tiltak som kan bedre den enkeltes forutsetning for å mestre sin bo- og livssituasjon.

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Boligsosial handlingsprogram i Drammen noen fakta tall

Boligsosial handlingsprogram i Drammen noen fakta tall Boligsosial handlingsprogram i Drammen noen fakta tall Innbyggere: 62 566 ( 1.1.2010) Mange innvandrere: 20,3 % av befolkningen Høy andel sosialhjelpsmottakere i forhold til landet (3 % av befolkningen

Detaljer

Fragmentering og koordinering i boligsosialt arbeid

Fragmentering og koordinering i boligsosialt arbeid Fragmentering og koordinering i boligsosialt arbeid Mangler i gjennomføringen av den boligsosiale politikken Den kommunale boligpolitikken omtales ofte som fragmentert og lite koordinert Kunnskapen om

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Porsgrunn kommunes Boligsosiale programsatsing i BASIS Boligsosialt Arbeid Satsing I Sør

Porsgrunn kommunes Boligsosiale programsatsing i BASIS Boligsosialt Arbeid Satsing I Sør Porsgrunn kommunes Boligsosiale programsatsing i BASIS Boligsosialt Arbeid Satsing I Sør Laila B. Finkenhagen Fagleder Bygge- og eiendomsavdeling Bystyre sak nr. 13/10 Overordnet mål for programsatsingen

Detaljer

Bo oppfølgingstjenesten Livskvalitet & vekst

Bo oppfølgingstjenesten Livskvalitet & vekst Bo oppfølgingstjenesten Livskvalitet & vekst Resultater fra driftsåret 2010 1 Hovedmål for Bo oppfølgingstjenesten Gi oppfølging til vanskeligstilte verdalinger som har utfordringer med å mestre sitt bo

Detaljer

Husbankkonferansen Bolig for velferd

Husbankkonferansen Bolig for velferd Husbankkonferansen 2017 Bolig for velferd Nasjonale mål for boligpolitikken Boliger for alle i gode bomiljø Trygg etablering i eid eller leid bolig Boforhold som fremmer velferd og deltakelse 2 Vanskeligstilte

Detaljer

Byregionen Harstad Formål:

Byregionen Harstad Formål: Byregionen Harstad Formål: Øke bevisstheten om regionens muligheter Skape regionalt samspill Styrke den regionale vekstkraften Prosjekteier PE Sør-Troms regionråd (STRR) Styringsgruppe SG* ByR Byregionen

Detaljer

Finnmark fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeshuset 9815 Vadsø

Finnmark fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeshuset 9815 Vadsø Finnmark fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeshuset 9815 Vadsø SØKNADSSKJEMA - REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER - UTDANNING 1. Prosjektnavn Byggeløfte Bygging av passivhus/lavenergihus, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Bolig for velferd (2014 2020)

Bolig for velferd (2014 2020) Bolig for velferd (2014 2020) En samlet velfersstatlig strategi Et oppdrag om å samle og målrette den offentlige innsatsen overfor vanskeligstilte på boligmarkedet 5 departementer står bak strategien:

Detaljer

Freskt Bodø. Samhandling for å utvikle folkehelse i Bodø

Freskt Bodø. Samhandling for å utvikle folkehelse i Bodø Freskt Bodø Samhandling for å utvikle folkehelse i Bodø Bærende ide: Økt satsing på, og prioritering av, forebyggende og helsefremmende arbeid er nødvendig for å møte framtidens helseutfordringer. Forebygging

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG

EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG 1 Innledning Sandefjord kommune har mottatt statlige prosjektmidler til styrking og utvikling av tjenester tilknyttet

Detaljer

Siste utkast pr 27.6.2012

Siste utkast pr 27.6.2012 Siste utkast pr 27.6.2012 I Røros kommune skal alle ha tilgang til å eie eller leie egen bolig og oppleve en trygg bosituasjon (Utvalgsinnstilling 27.juni 2012). Innhold Utvalgets innstilling... 2 Arbeidsgruppas

Detaljer

Rapportering fra programarbeidet «Tak på eget liv»

Rapportering fra programarbeidet «Tak på eget liv» Rapportering fra programarbeidet «Tak på eget liv» Programplanen vedtatt av Formannskapet 11.4.2012 1. Boligflyt Mål: Sikre samarbeid på tvers og klare ansvarsforhold i boligtildelingsprosessen og oppfølging

Detaljer

Handlingsplan for Husbankens Kommuneprogram

Handlingsplan for Husbankens Kommuneprogram HB 7.S.52 11.2016 Handlingsplan for Husbankens Kommuneprogram 2016-2020 for... kommune Kommunens navn: Kontaktperson: Programstart: Dato utarbeidet: Behandlet/vedtatt: Utarbeidet av: Telefon: E-post: Handlingsplan

Detaljer

Slutt rappor t Prosj ekt Fokus komm une Hadsel

Slutt rappor t Prosj ekt Fokus komm une Hadsel Prosjektinformasjon Prosjektreferanse: 2012/8114-5 Oppdragsgiver: Hadsel Kommunestyre Slutt rappor t Prosj ekt Fokus komm une Hadsel Stokmarknes 10. mars 2014 Hadsel Eiendom KF Lars øyvind Bech Prosjektansvarlig

Detaljer

Langsiktig arbeid og planlegging

Langsiktig arbeid og planlegging Langsiktig arbeid og planlegging «Null visjon» for bostedsløshet i Haugesund Gode resultater begynner med en god plan Å bo - Boligsosial temaplan 1. Programplan (2014-2018) Kunnskapsgrunnlag Lokal status

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester Arkivsak: 2016/1261-6 Arkiv: F17 Saksbeh: Marit Mo Wroldsen Dato: 03.08.2016 Søknad om deltakelse i Husbankens kommuneprogram - Bolig for velferd 2016-2020

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for Helse, sosial-

Detaljer

Nedre Eiker kommune juni 2014

Nedre Eiker kommune juni 2014 Nedre Eiker kommune juni Skjema for halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON 1. INNLEDNING Kommunestyret i Gjøvik kommune vedtok i møtet den 28.10.2010 at kommunen skulle søke opptak i Husbankens Boligsosiale utviklingsprogram. Husbanken har innvilget

Detaljer

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre!

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre! Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot 2027 Vi vil bli bedre! Nittedal kommune Bakgrunn i lovverket for helhetlig boligplan Folkehelseloven 4 og 5; fremme folkehelse og ha nødvendig

Detaljer

Sandefjord kommune desember 2013

Sandefjord kommune desember 2013 Sandefjord kommune desember 2013 Skjema for halvårsrapportering 18.12.13 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

BOLIGSOSIAL PLATTFORM

BOLIGSOSIAL PLATTFORM BOLIGSOSIAL PLATTFORM fokus på vanskeligstilte på boligmarkedet 3-årig prosjekt Kompetansemidler fra Husbanken Rapport 2010-2012 1. Generell informasjon Prosjektnavn Boligsosial plattform Målsetting 1)

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Programansvarliges rolle og ansvar TAK PÅ EGET LIV

Programansvarliges rolle og ansvar TAK PÅ EGET LIV Programansvarliges rolle og ansvar TAK PÅ EGET LIV Kritiske suksessfaktorer Faglige problemstillinger Boveiledning Booppfølgingsavtale(BOFA) til alle som har behov. Botid og sirkulasjon av boliger Kunnskapsutvikling

Detaljer

UTVIKLINGSPROGRAM BOLIGSOSIALT ARBEID

UTVIKLINGSPROGRAM BOLIGSOSIALT ARBEID UTVIKLINGSPROGRAM BOLIGSOSIALT ARBEID Drammen kommune 2. februar 21 Tone Danielsen, ass. regiondirektør 8. feb. 21 1 Husbanken og Drammen kommune Virkemidler 29: Tilskudd til videretildeling: 4 95 Tilskudd

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan Faglig prosjektnettverk Alta

Boligpolitisk handlingsplan Faglig prosjektnettverk Alta Boligpolitisk handlingsplan 2017-2021 Faglig prosjektnettverk 27.09.2017 - Alta Bestillingen Kort om prosjektet: Navn Hva er mål/ målene? Hvordan fikk en til forankringen av prosjektet på alle nivå Utfordringer

Detaljer

Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene og høring av planprogram.

Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene og høring av planprogram. Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.10.2016 68613/2016 2015/427 144 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet 21.11.2016 Råd for funksjonshemmede 17.11.2016 Ruspolitisk

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering

Skjema for halvårsrapportering Skjema for halvårsrapportering 20.06..2013 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til oppdragsgivere.

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/328-52

Frosta kommune Arkivsak: 2013/328-52 Frosta kommune Arkivsak: 2013/328-52 Arkiv: 144 Saksbehandler: Torgunn Østbø Dato: 26.09.2013 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 16.10.2013 Kommunestyret 29.10.2013 Boligsosial

Detaljer

Programsamling BASIS Husbanken Region Sør. Nytt fra Drammen etablering av prosjekt Boligtjenesten

Programsamling BASIS Husbanken Region Sør. Nytt fra Drammen etablering av prosjekt Boligtjenesten Programsamling BASIS Husbanken Region Sør Nytt fra Drammen etablering av prosjekt Boligtjenesten Bakgrunn: hvorfor prosjekt boligtjenesten? Et av tiltakene i boligsosial handlingsplan Noen av erfaringene

Detaljer

Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015

Prosjektrapport Veien fram 2013-2015 Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015 Sak nr. 2012/7931 1 Innledning I Norge eier de fleste sin egen bolig. 80 % av husholdningene bor i eide borettslagsleiligheter, eierseksjonssameier eller eneboliger.

Detaljer

Frokostmøte Husbanken Sør

Frokostmøte Husbanken Sør Hvordan lykkes i det boligsosiale arbeidet? Frokostmøte Husbanken Sør 14. mai 2013 Boligsosiale utfordringer - 2010 Mange fattige Høye utleiepriser Mange bostedsløse Mange truet av utkastelse Boligløft

Detaljer

VERDAL KOMMUNE, PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING. HANDLINGSPLAN FOR KOMMUNENS UU-AKTIVITET 2008

VERDAL KOMMUNE, PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING. HANDLINGSPLAN FOR KOMMUNENS UU-AKTIVITET 2008 VERDAL KOMMUNE, PILOTKOMMUNE UNIVERSELL UTFORMING. HANDLINGSPLAN FOR KOMMUNENS UU-AKTIVITET 2008 HOVEDMÅL; Implementere Universell utforming -strategien i planlegging og oppfølging av offentlige og private

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Boligsosial handlingsplan 2011-2020 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Kristin Bratseth kristin.bratseth@verdal.kommune.no Arkivref: 2011/324 - /F17 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 9. februar 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 9. februar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 9. februar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Rapport fra Risør kommune 2011

Rapport fra Risør kommune 2011 Risør Rapport fra Risør kommune 2011 Universell utforming, K1 Innledning Risør kommune vedtok v/formannskapet å søke om å bli ressurskommune for universell utforming under tiltak K1 i Regjeringens handlingsplan

Detaljer

for Samhandlingsarena for boligpolitiske utfordringer i Tromsø kommune 27.05.2011 Side 1 av 8

for Samhandlingsarena for boligpolitiske utfordringer i Tromsø kommune 27.05.2011 Side 1 av 8 Prosjektrapport Samhandlingsarena for boligpolitiske utfordringer i Tromsø kommune Prosjektrapport for Samhandlingsarena for boligpolitiske utfordringer i Tromsø kommune 27.05.2011 Side 1 av 8 Prosjektrapport

Detaljer

SØKNAD OM DELTAKELSE I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGPROGRAM

SØKNAD OM DELTAKELSE I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGPROGRAM E f 9 JUN 2009 SØKNAD OM DELTAKELSE I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGPROGRAM Det vises til Husbanken, Region Øst sitt brev av 10.03.2009. Lørenskog kommune søker med dette om deltakelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 20.desember 2012

Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 20.desember 2012 Boligsosialt utviklingsprogram Halvårsrapport 20.desember 2012 Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Detaljer

OMRÅDEREGULERING SKISENTRUM(SENTRUMSPLANEN) FORSLAGTILPLANPROGRAM

OMRÅDEREGULERING SKISENTRUM(SENTRUMSPLANEN) FORSLAGTILPLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING SKISENTRUM(SENTRUMSPLANEN) FORSLAGTILPLANPROGRAM Behandleti Kommuneplanutvalgetog kommunestyreti Skikommune19.06.13 2 INNHOLD: Sentralebegreper:...3 1. Skikommuneønskerinnspill til utarbeidingav

Detaljer

Oppvekstsatsingen statusrapport

Oppvekstsatsingen statusrapport Fellesadministrasjonen, avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.02.2012 11541/2012 2012/1518 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Komitè for levekår 08.03.2012 Oppvekstsatsingen

Detaljer