Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING Om banken Utvikling forvaltningskapital siste åtte år (i millioner)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2011...3 1.1 Om banken...3 1.1.1 Utvikling forvaltningskapital siste åtte år (i millioner)...3 1."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2011

2 Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING Om banken Utvikling forvaltningskapital siste åtte år (i millioner) Rammevilkår Regnskap Resultat Disponering av overskuddet Utvikling av renteinntekt, rentekostnad, andre driftsinntekter og andre driftskostnader (i tusen) Balansen Endring i innskudd og utlån siste åtte år (i tusen) Selskapets vurdering av regnskapet Rettvisende bilde Egenkapitalbevis Eierandelskapital Utbyttepolitikk Utvikling egenkapitalbevis Investorpolitikk Informasjon via internett Eierforhold Virksomhetsstyring, intern kontroll og risikostyring Styrets arbeid Revisjonsutvalg Intern kontroll og risikostyring Kredittrisiko Finansielle risikoer Operasjonell risiko Strategisk samarbeid og leverandørstrategi Terra Gruppen AS Midt Norsk Sparebankgruppe ViS Midt-Norge AS Eiendomskreditt Kredittforeningen for sparebanker SDC DnB og Terra Markets AS Nets Gaver og gavefond Marked, kunder og produkter Organisasjon og ledelsesstyring Styring av virksomheten (Corporate Governance) Bemanning og organisasjonsstruktur Ansatte og arbeidsmiljø Kompetanse Likestilling Fortsatt drift Fremtidsutsikter Nøkkeltall Resultat og balanse Resultatregnskap Balanse pr Eiendeler Balanse pr Gjeld og EK Kontantstrømanalyse Noter (Innholdsfortegnelse) Revisjonsberetning Kontrollkomiteens årsrapport Sparebankens tillitsvalgte Gaveutdeling for regnskapsåret

3 1 STYRETS ÅRSBERETNING Om banken Nesset Sparebank er en selvstendig sparebank stiftet i 1878 med kontor beliggende i Eidsvåg i Nesset kommune. Bankens forvaltningskapital var pr på MNOK og det ble utført 16 årsverk. Pr hadde vi i overkant av kunder Utvikling forvaltningskapital siste åtte år (i millioner) 1400 Forvaltningskapital Forvaltningskapital Rammevilkår Fjoråret var usedvanlig begivenhetsrikt med mange små og store hendelser som overrasket. Ute, i den store verden, fikk vi i årets første uker starten på den arabiske vår, hvor etablerte regimer ble styrtet, en etter en. Senere fikk vi det tragiske jordskjelvet i Japan med resulterende tsunami og atomulykke. Våren var også preget av fornyet uro knyttet til europeiske lands kredittverdighet, en uro som toppet seg i ukene før jul og som fortsetter den dag i dag. Av forhold som ligger utenfor vår kontroll kan det også nevnes lyspunkter. Den økonomiske veksten i fattige fremvoksende land, med Kina i spissen, var uventet sterk. Krigen i Irak er over og det var ingen europeiske land eller større europeiske banker som gikk over ende. Norge gjorde et nytt kjempefunn i Nordsjøen. Oljeprisene steg gjennom året ganske så uventet var et normalår for norsk økonomi. Veksten i kjøpekraften til folk flest var god fordi vi nok en gang bevilget oss selv normal lønnsvekst samtidig som prisveksten ble uventet svak. Litt overraskende var veksten i privat konsum moderat gjennom hele fjoråret fordi folk satte til side en vesentlig større andel av sin inntekt til sparing enn de gjorde året før. Spareraten økte til tross for at nordmenn ble klart rikere gjennom fjoråret. Husholdningene som eide sin egen bolig ved inngangen til året kunne også glede seg over en uventet sterk prisvekst på det som tross alt er deres viktigste formuesobjekt. Byggemarkedene startet året friskt, men skal en tro de siste igangsettingstallene var det en klar utflating mot slutten av fjoråret. Oljeinvesteringene steg imidlertid til nye rekorder godt hjulpet av stigende oljepriser. Ved årets utgang var oljenæringene preget av uvanlig stor optimisme, ikke minst takket være våre nye funn. Arbeidsmarkedet viste en gradvis bedring gjennom året. Sysselsettingen i offentlig sektor fortsatte etter et 3

4 sterkt 2009, men gledelig nok steg også den private sysselsettingen. Tilgangen på arbeidskraft var imidlertid også god og ledigheten holdt seg noenlunde stabil. Norges Bank var på tå hev det meste av fjoråret og lovet nordmenn en serie rentehevinger etter at de satte opp sin signalrente på forsommeren. Uroen ute og overnevnte edruelighet fra nordmenn flest holdt imidlertid videre renteøkninger stangen, før Norges Bank ble tvunget til å kutte rentene med så mye som et halvt prosentpoeng ved årets siste rentemøte. Kredittveksten var moderat gjennom året. For Oslo Børs ble dessverre fjoråret en nedtur. Dette til tross for både lavere renter og stigende oljepris. Med fjorårets skuffelse friskt i minne, kan vi bare slå fast at børsen sjelden har vært så attraktivt priset som den var ved utgangen av Nesset sparebank har sitt sete i Nesset kommune. Kommunen viser dessverre folketallsnedgang, samt at vi har et begrenset næringsliv. Som bank ønsker vi å bidra til å snu denne negative utviklingen og vi erfarer at det er mange gode krefter som arbeider i samme retning. Samtidig opplever vi en positiv utvikling i egen region. Vi får en stadig større andel av så vel privatkunder som næringslivskunder utenom egen kommune. Dette opplever vi som meget positivt og vi mener å kunne bidra til en positiv utvikling også hos disse kundene. 1.3 Regnskap Resultat 2011 ble et meget godt regnskapsår for banken, med et resultat før skatt på 9,87 MNOK eller 0,84 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Dette er 2,45 MNOK lavere enn i 2010 da tilsvarende resultat var på 12,32 MNOK og 1,13 %. Avvik i resultat fra fjoråret skyldes i hovedsak: Engangsinntekter for 2010 i form av o Tilbakeføring av AFP-forpliktelse o Tilbakeføring av mva + renter i forbindelse med utviklingsarbeid utført av SDC Rentenetto Rentenettoen er på 2,00 %, ned fra 2,26 % for I kroner er rentenettoen i 2011 redusert med 0,94 MNOK i forhold til En nedgang i kronebeløpet skyldes økt konkurranse og fortsatt økt press på rentemarginen. Styret er oppmerksom på at rentenettoen kan falle i årene fremover, og dette må kompenseres med økning i andre driftsinntekter. Utvikling rentenetto siste 7 år (i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital) Utvikling rentenetto 3 2,5 2 2,79 2,73 2,59 2,59 2,37 2,26 2,00 1,5 Utvikling rentenetto 1 0,

5 Totale andre inntekter Totale andre driftsinntekter utgjorde 8,07 MNOK, det samme som i fjor. De totale netto driftsinntektene var pr på 0,69 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Utvikling netto totale andre driftsinntekter siste 7 år (i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital) Netto totale inntekter 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0,94 0,86 0,79 0,74 0,72 0,74 0, Netto totale inntekter Kostnader Bankens kostnader er økt fra 1,70 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital i 2010 til 1,74 % i Kostnader i prosent av inntekter var på 64,79 % i 2011, opp fra 56,57 % i Banken har som langsiktig mål å kunne stabilisere seg rundt 55,00 %. Utvikling totale kostnader siste 7 år (i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital) Totale kostnader 2,50 2,00 1,50 2,30 2,01 2,05 2,11 1,86 1,70 1,74 1,00 Totale kostnader 0,50 0, Mislighold og tap Også i 2011 har misligholdet vært lavt (restanse og overtrekk over 90 dager). Brutto mislighold pr var på 5,24 MNOK, mens netto mislighold (fratrukket individuelle nedskrivninger) var på 4,64 MNOK. Samme tall for 2010 var på 6,87 MNOK og 5,37 MNOK. 5

6 Netto tap er belastet årets resultat med 1,30 MNOK, tilsvarende 0,11 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mens det for 2010 ble belastet tap med 1,88 MNOK, tilsvarende 0,17 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Med bakgrunn i dagens portefølje og risikoprofil forventes tapene å ligge på et nivå fra 0,30 % til 0,50 % årlig. Dette er på et nivå som styret vurderer som akseptabelt Disponering av overskuddet Årets overskudd etter skatt ble på kroner Overskuddet disponeres slik: (egenkapitalbeviseiernes brøk er 35,04 %) Overført til gaveutdeling i 2012 kroner Overført til sparebankens fond kroner Utbytte til egenkapitalbeviseierne kroner Overført til utjevningsfond kroner Utvikling av renteinntekt, rentekostnad, andre driftsinntekter og andre driftskostnader (i tusen) Renteinntekter Rentekostnader Andre driftsinntekter Andre driftskostnader Balansen Forvaltningskapitalen i Nesset Sparebank var ved utgangen av 2011 på 1.236,00 MNOK. Dette er en økning på 97,72 MNOK eller 8,58 % i forhold til året før Brutto utlån Brutto utlån til kunder økte med 10,75 % i Økningen innenfor privatmarkedet var på 71,62 MNOK eller 7,68 % av brutto utlån. Innenfor næringsliv var det en økning på 28,59 MNOK noe som tilsvarer 3,07 % av brutto utlån. Veksten har vært jevnt fordelt på eksisterende kunder og nye kunder Innskudd Innskudd fra kunder økte i løpet av året med 10,21 % fra 796,98 MNOK til 878,34 MNOK. Banken hadde ingen meglede innskudd ved utgangen av året. 6

7 Innskudd finansierte ved utgangen av året 85,77 % av netto utlån, mot 86,29 % ved utgangen av Obligasjonslån utgjorde ved årsskiftet 81,5 MNOK, økning på 41,5 MNOK fra Gjeld til kredittinstitusjoner utgjorde ved årsskiftet 135,66 MNOK mot 165,20 MNOK i Nedskrivninger på utlån Totale nedskrivninger på utlån utgjør ved årsskiftet 8,16 MNOK fordelt med 4,91 MNOK i individuelle nedskrivninger og 3,25 MNOK i gruppevise nedskrivninger Egenkapital og kapitaldekning Bankens egenkapital på 84,40 MNOK består av sparebankens fond på 55,85 MNOK, gavefond 0,30 MNOK, eierandelskapital på 25 MNOK og utjevningsfond på 3,25 MNOK. Ansvarlig lån er på 30 MNOK og fondsobligasjonslån er på 15 MNOK. Av fondsobligasjonslånet på 15 MNOK kan 9,97 MNOK brukes som kjernekapital. Resterende på 5,03 MNOK brukes da som tilleggskapital. Bankens kapitaldekning er ved årsskiftet 19,05 % som fordeler seg på kjernekapital 13,89 % og tilleggskapital 5,16 %. Pr var kapitaldekningen 20,82 %. Lovens krav til kapitaldekning er 8 %. Bankens kapitaldekning er 73,05 MNOK utover lovens krav. Bankens beregningsgrunnlag for kapitaldekning sett i forhold til forvaltningskapitalen var pr på 53,5 %. Pr var den på 56,5 %. ICAAP beregningen for 2011 anslår kapitalkravet til 93,90 MNOK. Basert på dette og at ICAAP beregningen er en worst case beregning, vurderer styret måltallet på 17 prosent kapitaldekning til å ligge godt over kapitalkravet etter Basel II. Vi viser ellers til bankens Pilar 3 dokument pr som er lagt ut på bankens hjemmeside Endring i innskudd og utlån siste åtte år (i tusen) Innskudd Brutto utlån

8 1.4 Selskapets vurdering av regnskapet 2011 har vært et nytt positivt år for Nesset Sparebank. Styret konstaterer at banken for 2011 har et av de beste resultatene i bankens historie. Dermed fortsetter den gode utviklingen banken har hatt de senere årene, tross uro i finansmarkedet også i For Nesset Sparebank er det svært hyggelig at man for åttende år på rad oppnådde et resultat godt i overkant av forventinger og budsjett, og som dermed styrker bankens vekst og soliditet. Dette sikrer arbeidsplassene og gir grunnlag for at lokalbanken kan være en betydelig samfunnsaktør i Nesset kommune og øvrig nærområde. Samtidig har banken resultater og en økonomi som gir eierne av egenkapitalbevis i banken solid avkastning på deres investeringer. Året 2011 har vært preget av godt og konstruktivt samarbeid mellom styret og administrasjon i banken. Det er ikke foretatt forandringer i arbeidsstokken i Det er fortsatt fokus på god kostnadsstyring, opprettholdelse av andre driftsinntekter og rentenetto i kronebeløp. Likviditeten ved årsskiftet er svært god med høy innskuddsdekning og funding med god spredning på fremtidige forfall. Styret har i løpet av 2011 fortsatt arbeidet med sterk fokus på rapportering og oversikt over kravene som stilles til banken etter Basel II reglementet og øvrige endringer i rammevilkår for banknæringen. Sammen med bankens administrasjon har man hatt løpende vurdering av situasjonen for hele tiden å sikre god kontroll av de ulike risikoområdene i banken. Særlig fokus har det vært på kravet til totalkapital, det såkalte ICAAP. Styret ble også utnevnt til Revisjonsutvalg på forstanderskapets møte i februar Det ble i den sammenheng gjennomført nødvendige opplæringstiltak i 2010, og 2011 er dermed det første hele året som revisjonsutvalg for styret. Dette medfører økt fokus på rapportering og forberedelser til møtene, og derav merarbeid for administrasjon og styret. Banken fremstår etter 2011 som en robust og selvstendig lokalbank med god kompetanse i ledelse og hos de øvrige ansatte. Banken har også et godt samarbeid med andre banker i Midt Norsk Sparebankgruppe. Nøkkeltallene slik de fremgår av regnskapet viser positiv utvikling med en egenkapitalforrentning på 8,82 %, en kostnadsprosent på 64,79 %, en kapitaldekning på 19,05 % og en kjernekapital på 13,89 % Bankens forvaltningskapital har kommet opp på 1.236,00 MNOK, som da viser en vekst fra 1.138,28 MNOK året før. Banken har hatt en gjennomsnittlig forvaltningskapital på 1.180,21 MNOK.i Dette er innenfor rammer i vedtatt langsiktig strategi. Hele året har vi hatt en positiv og god likviditet til konkurransedyktig pris i markedet. Rentenettoen er fortsatt under press, men banken har likevel oppnådd en rentenetto på 2,00 % for 2011 som er et tall som står seg relativt godt sammenlignet med andre banker. Banken har en sterk posisjon innenfor Terra Gruppen AS, blant annet når det gjelder inntekter fra forsikringssalget. Dette har også vært tilfelle for Sparebankforeningen og FNO har satt fokus på godt og profesjonelt styrearbeid i Dette følges opp av administrasjonen og i styrearbeidet i banken. På høstparten gjennomførte en 2-dagers strategisamling med deltakelse av administrasjonen, avdelingsledere, styret, forstanderskapets leder og representant fra Terra Gruppen AS med hovedfokus på videre vekst og utvikling for Nesset Sparebank. 8

9 Styret takker administrasjon og øvrige ansatte for engasjement vel gjennomført jobb i Rettvisende bilde Årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende oversikt av bankens finansielle stilling og av resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Begrepet rettvisende oversikt innebærer at det i årsberetningen blant annet blir gitt: En rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten og dens stilling En redegjørelse om både finansielle og ikke finansielle resultatindikatorer som er relevante for virksomheten, inkludert opplysninger om miljø- og personalsaker En beskrivelse av de mest sentrale risiki virksomheten står ovenfor En redegjørelse dersom det er ekstraordinære forhold som har påvirket årsregnskapet En redegjørelse dersom det etter regnskapsårets slutt har inntruffet forhold av vesentlig betydning for stilling og resultat 1.5 Egenkapitalbevis Eierandelskapital Nesset Sparebank hadde ved utgangen av 2011 en eierandelskapital på 25 MNOK fordelt på egenkapitalbevis, hver andel pålydende kroner 100,-. Utover dette består egenkapitalbeviseiernes kapital av utjevningsfondet på 3,25 MNOK Utbyttepolitikk Nesset Sparebank har som økonomiske mål for sin virksomhet å oppnå resultater som gir god og stabil avkastning på bankens samlede egenkapital. Nesset Sparebank legger til grunn at overskuddet fordeles mellom egenkapitalbeviseierne og sparebankens fond i henhold til deres andel av bankens egenkapital. Nesset Sparebank vektlegger et konkurransedyktig kontantutbytte. For regnskapsåret 2011 blir egenkapitalbeviseiernes andel av overskuddet 10,15 kroner per egenkapitalbevis. Egenkapitalbeviseierne mottar avkastning i form av utbytte eller ved at det blir satt av til utjevningsfondet. Dette fondet skal bidra til å stabilisere egenkapitalbeviseiernes kontantutbytte over tid. Styret foreslår et kontantutbytte på kroner 9,15 per bevis, og en avsetning på kroner 1,00 per egenkapitalbevis til utjevningsfond Utvikling egenkapitalbevis Inntjening pr. bevis 13,70 12,72 10,17 10,05 13,23 10,15 - herav kontantutbytte per bevis 10,25 10,80 10,00 8,53 11,23 9,15 - herav avsatt til utjevningsfond per bevis 3,45 1,95 0,17 1,52 2,00 1,00 Bokført egenkapital per bevis 106,39 108,31 108,48 110,00 112,00 113,00 Egenkapitalbevisbrøken 44,56 42,37 40,31 38,48 36,98 35, Investorpolitikk Banken legger betydelig vekt på at korrekt, relevant og tidsriktig informasjon om bankens utvikling og resultater skal skape tillit overfor investormarkedet. Informasjon til markedet formidles gjennom hjemmesider på internett, pressemeldinger, samt utsendelse av regnskapsrapporter til eierne. 9

10 1.5.5 Informasjon via internett Banken er tilgjengelig via internett med informasjon som dekker investorer, presse, eiere samt meglerbransjen. Adressen på internett er: Eierforhold Nesset Sparebank har som mål å få til en god likviditet i egenkapitalbevisene og vi har oppnådd en god spredning av eierne som i dag representerer kunder, regionale investorer, samt norske sparebanker. Antall eiere i 2011 er redusert med 3 til 105. Andelen egenkapitalbevis eiet av investorer i Møre og Romsdal utgjør pr ,2 % mot 88,6 % pr De 20 største eierne er notert med 68,2 % av eierandelskapitalen ved årsskiftet. Av disse er 19 hjemmehørende i Møre og Romsdal. 1.6 Virksomhetsstyring, intern kontroll og risikostyring Styrets arbeid Styret har avholdt 12 styremøter i 2011 og behandlet 240 saker. Møtene skjer etter fastsatt årsplan. Det ble i løpet av året avholdt 2 møter i forstanderskapet. I tillegg har det blitt avholdt fellesmøte med styret, kontrollkomiteen, forstanderskapets leder og revisor. I 2011 har styret som tidligere vektlagt arbeidet med bedre intern kontroll og risikostyring, oppfølgning av store engasjement og svakt klassifiserte næringslivsengasjement. Styret mottar hvert kvartal statusrapporter for de ulike risikoområder i banken. Både revisor og kontrollkomiteen mottar styrepapirene før hvert styremøte. Første varamedlem til styret får tilsendt samme sakspapir som styremedlemmer. Ved valget i 2011 ble det gjenvalg på de 4 styremedlemmene som var på valg, henholdsvis Jan Erik Nerland, Knut Arne Bugge, Lars Otto Motrø og Anne Grete Klokset Revisjonsutvalg I henhold til Sparebanklovens 17 c foreligger det nå en plikt for sparebankene å ha et revisjonsutvalg. Dette utvalget skal være et forberedende og rådgivende arbeidsutvalg for styret. Etter at det ble gitt mulighet for at det samlende styret kan fungere som bankens revisjonsutvalg, innstilte styret ovenfor bankens forstanderskap at hele styret skal utgjøre bankens revisjonsutvalg. Innstillingen med forslag til vedtak, ble lagt fram for bankens forstanderskap i møte 18. februar 2010 og ble enstemmig vedtatt. Revisjonsutvalget skal samlet ha den kompetanse som ut fra selskapets organisasjon og virksomhet er nødvendig for å ivareta sine oppgaver. Minst et av medlemmene i revisjonsutvalget skal være uavhengig av virksomheten og ha kvalifikasjoner innen regnskap og revisjon. I forstanderskapsmøte 17. februar 2011 ble Svein Atle Roseth valgt som det medlemmet som er uavhengig av virksomheten og ha kvalifikasjoner innen regnskap og revisjon. 10

11 1.6.3 Intern kontroll og risikostyring Banken skal arbeide i samsvar med lover og forskrifter som er relevante for finansnæringen, og i samsvar med interne retningslinjer. Styret har med bakgrunn i sitt kontrollansvar fastsatt prinsipper for internkontrollen på ulike aktivitetsområder, og kontroll er etablert i samsvar med lover og forskrifter, pålegg fra Finanstilsynet og retningslinjer gitt av styret. Banken har delt arbeidet med risikostyring inn i følgende risikoområder: Kredittrisiko Finansiell risiko Operasjonell risiko Gjennom et samarbeid i Midt Norsk Sparebankgruppe og ViS Midt Norge AS har vi innført et eget policybasert risikostyringssystem Kredittrisiko Kredittrisiko representerer den største risikokategorien for banken og er i vesentlig grad knyttet til utlån og garantier og i liten grad til verdipapirer da bankens verdipapirbeholdning med kredittrisiko er lav. Bankens retningslinjer på kredittområdet er nedfelt i en kreditthåndbok og en vedtatt kredittpolicy. I henhold til disse dokumentene er det overordnede mål for kredittvirksomheten å ha engasjementsporteføljer med en kvalitet og sammensetning som sikrer bankens lønnsomhet på kort og lang sikt. Det kan nevnes at dokumentene gir rammer for eksponering, geografisk markedsområde m.v. Policydokumentet legger også opp til at banken har utarbeidet ulike stresstester som er knyttet mot en eventuell krise, i markedet eller i banken. Bankens administrasjon og styret har hovedfokus på svakt klassifiserte kunder. Utvikling og tiltak på disse kundene rapporteres til styret på hvert styremøte. I tillegg presenteres de 20 største næringslivsengasjementene, de 10 største landbruksengasjementene og de 20 største privatengasjementene for styret hvert halvår. Bankens kredittrisiko refererer seg i vesentlig grad til næringslivsporteføljen. Det er som tidligere år begrenset risiko i bankens landbruksportefølje og privatkundeportefølje. Størrelsen på vår næringslivsportefølje og antallet næringslivskunder tilsier at vi har meget god oversikt over vår kredittrisiko. Dette tilsier at vi henfører det vesentligste av våre nedskrivninger til den enkelte kunde. De individuelle nedskrivinger, samt nedskrivninger basert på gruppevise kundeklassifiseringer, gjenspeiler etter vår mening bankens risiko. Bransjefordeling gjennomgås i styremøte årlig. Mislighold, overtrekk og restanser overvåkes nøye og hvert kvartal blir oversiktene rapportert til styret. Styret vurderer bankens kredittrisiko som fra moderat til lav Store engasjement Store engasjement kan i seg selv utgjøre en stor risiko. Dette gjør seg særlig gjeldende hvis de utgjør en stor andel av den totale portefølje og samtidig er konsentrert om enkelte bransjer eller næringer. (klyngerisiko) Banken har derfor egne retningslinjer for å håndtere denne risikoen. Et stort engasjement kan etter loven maksimalt utgjøre 25 % av netto ansvarlig kapital. Alle store engasjement ut over 10 % av bankens netto ansvarlige kapital skal rapporteres hvert kvartal til tilsynsmyndighetene. Dette betyr at største enkeltengasjement banken kunne ha i 2011 var på 30,5 MNOK. Antall engasjement over 10 % av netto ansvarlig kapital er pr på 9 og i sum utgjør de 163,68 MNOK. (herav 2 finanskunder med totalt 34,47 MNOK) I bankens kredittpolicy er det vedtatt at sum totale store engasjement skal ligge under 200 % av bankens netto ansvarlig kapital. Pr er banken på 130,00 %. 11

12 Styret vurderer bankens klyngerisiko innenfor utlån som lav Finansielle risikoer Dette området er ment å dekke alle risikoer for banken unntatt kredittrisiko og operasjonell risiko Likviditetsrisiko Likviditetsrisikoen vil avhenge av bankens balansestruktur, likviditeten i markedet og bankens kredittverdighet. Bankens utlånsportefølje har stort sett lang restløpetid, mens det meste av innskuddene enten ikke har eller har svært kort oppsigelsestid. Banken har derfor en likviditetsrisiko. Men siden innskuddene er fordelt på mange innskytere og banken driver godt, anser styret det som lite sannsynlig at store mengder kundeinnskudd skal forsvinne ut samtidig. På bakgrunn av dette ser vi på kundeinnskuddene som en langsiktig finansiering. Banken hadde ved årsskiftet to obligasjonslån på til sammen 81,50 MNOK, enn økning på 41,50 MNOK fra I tillegg har banken 6 sertifikatlån på totalt 120,00 MNOK. Banken hadde ved årsskiftet ingen meglede innskudd. Bankens totale innskudd utgjør ca. 85,1 % av bankens brutto utlån pr Dette er en nedgang på 0,5 % fra Bankens likviditetsindikator 1 og 2 er pr på henholdsvis 106,1 og 114,0 Gjennomsnitt av likviditetsindikator 1 og 2 blir 110,1. Banken har trekkrettighet i DnB på 56 MNOK og det vesentligste av dette er til enhver tid i reserve. Bankens likviditetsstyring gjennomføres i henhold til vedtatt likviditetspolicy. I tillegg til spredning av fundingkilder legger policydokumentet opp til at vi skal ha rammer innenfor ulike tidsintervall alt etter bankens netto refinansieringsbehov. Banken har også utarbeidet ulike stresstester som er knyttet mot en eventuell krise, enten i markedet eller i banken. Dette policydokumentet blir gjennomgått og revidert årlig i styret. Likviditeten følges opp daglig og rapporteres til styret på hvert styremøte. Styret vurderer likviditetsrisikoen til å være under kontroll ut fra gjennomførte tiltak og vedtatte kontrollrutiner. Styret vurderer bankens likviditetsrisiko som fra moderat til lav Innskudd Det ligger ikke noen begrensinger i hvor store innskudd en bank kan ta i mot, men store enkeltinnskudd innebærer en viss likviditetsrisiko. Banken har i likviditetspolicyen sagt at et enkelt innskudd ikke skal overstige 5 % av de totale innskudd. Unntak kan gjøres for kunder som over mange år har hatt et etablert kundeforhold. Ved årsskiftet hadde vi et kundeinnskudd over 5 % av de totale innskudd. Styret vurderes bankens klyngerisiko innenfor innskudd som lav Renterisiko Renterisikoen er i stor grad avhengig av løpetid på bankens balanseposter og da spesielt på lån og innskudd. Banken har pr et fastrenteinnskudd og åtte fastrentelån. Det vil for resterende innskudd og utlån til enhver tid være mulig å endre rentene i takt med endring i markedet ellers. 12

13 Banken hadde ved årsskiftet to obligasjonslån på totalt 81,50 MNOK, seks sertifikatlån på til sammen 120,00 MNOK, ansvarlig lån på 30,00 MNOK og fondsobligasjonslån på 15,00 MNOK. Alle lånene har renteregulering kvartalsvis. På bakgrunn av dette er derfor liten risiko forbundet med renteregulering. Rentemarginen rapporteres månedlig til styret. Styret vurderer bankens renterisiko som lav Valutarisiko Banken har ved årsskiftet et valutalån. Nevnte valutalån var ved årsskiftet sikret og oppgjørsbeløp avtalt pr I tillegg har banken valuta for bruk til veksling til fremmed valuta for kunder. Denne beholdningen er svært lav og var ved årsskiftet på 0,16 MNOK. Styret vurderer bankens valutarisiko som lav Markedsrisiko (kursrisiko) Banken har ved utgangen av året aksjer og fondsandeler på 33,48 MNOK. Utover likvide fondsplasseringer på 21,23 MNOK, er investeringen for en stor del av strategisk karakter, da det meste er investering i tilknytning til Terra Gruppen AS. Bankens markedspolicy tilsier at disse investeringene eksklusiv likvide fondsplasseringer, ikke skal overstige 20 % av EK pr Pr var tallet 15,34 %. Beholdningen av obligasjoner består pr av finansobligasjoner, plasseringer i obligasjoner utstedt av kommuner/fylkeskommuner og plasseringer i obligasjoner utstedt av kraftselskap. Hele beholdningen er klassifisert som øvrige omløpsobligasjoner. Sum netto gevinst av verdipapir og valuta var i 2011 på 0,60 MNOK. Samtidig har styret vedtatt samlet eksponering og i hvilke typer selskap det kan eksponeres i. Måltallene for dette rapporteres kvartalsvis til styret. Markedspolicy er vedtatt og blir gjennomgått og revidert årlig i styret. Styret vurderer at bankens kursrisiko er fra moderat til lav. Dette ut i fra at vi har noen fastrenteobligasjoner. De øvrige obligasjonene har renteregulering hver 3. mnd Soliditetsrisiko Med soliditetsrisiko forstår vi risikoen for at bankens egenkapital blir for lav, herunder at tilsynsmyndigheter ikke lenger har tiltro til bankens soliditet. Lovens minstekrav for kapitaldekning i banker er 8 %. Bankens kapitaldekning pr er på 19,05 %. Det er bankens vurdering at risikoen for å komme ned i en kapitaldekning som tilsynsmyndighetene finner utilfredsstillende er svært liten, da det etter våre beregninger krever en kombinasjon av svært store utlånstap, store verdipapirtap og dårlig/manglende inntjening i en lengre periode. Gitt de risikostyringsmekanismer vi har i dag og det begrensede marked vi opererer i så anser vi en slik situasjon for å være lite trolig. Styret vurderer at bankens soliditetsrisiko er lav Operasjonell risiko I tillegg til bankens kredittrisiko og finansielle risiko, er banken også utsatt for operasjonell risiko. Dette er risikoen for tap på grunn av utilstrekkelige eller mislykkede interne prosesser, systemer og kontrollrutiner, kompetansesvikt, menneskelige feil og systemer eller eksterne hendelser. For å avdekke den operasjonelle risikoen har banken etablert rutiner for intern kontroll. Administrasjonen er ansvarlig for å utvikle kontrollopplegget, men selve gjennomføringen av 13

14 tilfredsstillende intern kontroll er den enkelte avdelingsleders ansvar. Disse rapporterer en gang pr. år til banksjef, som videre rapporterer til styret. Bankens intern kontroll gjennomgås og oppdateres årlig. Den største operasjonelle risikoen for banken er en eventuell svikt i IT-løsninger. Vi har også i løpet av året gjennomgått våre rutiner og prosesser tilknyttet de nye systemene. Banken har også fokus på hvordan vi best mulig kan tilpasse oss alle de nye lover og forskrifter som kommer og skal implementeres i de nærmeste årene. Dette medfører en stor kompetanseutfordring for en liten organisasjon som oss. Banken vil bruke ViS Midt Norge AS og Terra Gruppen AS aktivt i dette arbeidet. Det er styrets oppfatning at med den løpende rapporteringen om driften gjennom året, samt gjennomføringen av internkontrollen, er bankens kontrollopplegg for risikohåndtering godt ivaretatt. Banken har en policy for operasjonell risiko og retningslinjer for hendelsesrapportering som rulleres årlig i styret. Styret vurderer at bankens operasjonelle risiko er lav. 1.7 Strategisk samarbeid og leverandørstrategi Terra Gruppen AS Finanskonsernet Terra-Gruppen er eid av 78 selvstendige og lokalt forankrede norske sparebanker og OBOS (Oslo Bolig- og Sparelag). Nesset Sparebank er aksjonær i Terra Gruppen AS med en eierandel i Terra Gruppen AS på 0,50 %. Sammen med de andre aksjonærene i Terra Gruppen AS utgjør aksjonærbankene derfor en av Norges største finansgrupperinger, med en samlet forvaltningskapital på om lag 280 milliarder kroner. Stor og solid kundemasse Bankene som er tilsluttet Terra Gruppen AS har totalt ca kunder og de har landets høyeste kundetilfredshet og lojalitet både i personmarkedet og bedriftsmarkedet blant banker med fysisk kundekontakt i Norge. Terrabankene har samlet en betydelig distribusjonskapasitet med 190 bankkontorer i 105 kommuner. Slik sett bidrar Terra og sparebankene til mangfold i finansnæringen, lokal verdiskaping og nærhet til kundene. Konkurransedyktige produkter til bankene Terra Gruppens produktselskap har siden selskapet ble etablert i 1997 levert konkurransedyktige produkter og tjenester som dekker aksjonærbankenes behov. De viktigste produktselskapene er Terra BoligKreditt som bidrar til bankenes funding med boliglån og Terra Forsikring som leverer skade- og personforsikring. Terra Finans og Kredittbank (tidligere Terra KortBank og Terra Finans) produserer løsninger innen debet- og kredittkort og leasing og salgspantlån, mens Terra Forvaltning leverer fondsprodukter for personkunder og bankene. Terra Markets leverer aksje- og obligasjonshandel samt analyse og corporatetjenester og Terra Aktiv Eiendomsmegling driver meglerkjedene Terra og Aktiv. Terra Gruppen AS har vokst kraftig siden starten gjennom etableringer, organisk vekst og oppkjøp. I 2011 ble konsernets produktselskap organisert i tre divisjoner for å hente ut synergier på tvers av produktselskap og for å oppnå en bedre utnyttelse av konsernets ressurser. Videre bidrar organiseringen til å videreutvikle Terra som en salgs- og markedsrettet produkt- og tjenesteleverandør for bankene. Stordriftsfordeler i Terra Alliansen Terra Gruppens datterselskap Terra Alliansen AS bidrar til at Nesset Sparebank og de andre bankene oppnår gode vilkår for effektiv drift og strategiske og økonomiske gevinster. Gjennom Terra Alliansen AS får Nesset Sparebank levert fellestjenester innen IT, betalingsformidling og kompetanseutvikling 14

15 gjennom Terra Skolen. Terra Gruppen AS er største aksjonær i SDC som leverer bankenes ITsystemer og Terra Alliansen AS utøver et tett samarbeid med SDC (Skandinavisk Date Center AS) innen drift og utvikling. Med et profesjonalisert prosjekt og utviklingsmiljø leverer Terra Alliansen AS også nye digitale løsninger som kundeløsninger på nett og mobil og integrerte løsninger som effektiviserer kunde og saksbehandlersystemene i bankene. Utover disse fellestjenestene leverer Terra Gruppen AS tjenester innen økonomi- og regnskapsservice, merkevarebygging og kommunikasjon. I tillegg arbeider Terra Gruppen AS med å fremme av bankenes næringspolitiske interesser gjennom dialog med relevante myndigheter. For 2011 fikk banken utbetalt utbytte på kr , Midt Norsk Sparebankgruppe I tillegg til samarbeidet i Terra Gruppen AS er det utviklet et nært samarbeid mellom Terrabankene i Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal. Denne grupperingen skal arbeide for at enkeltansattes og enkeltbankers kompetanse, og samarbeidsgruppens totalkompetanse, aktivt kan anvendes for å løse felles utfordringer og problemstillinger ViS Midt-Norge AS Et selskap eid av 25 sparebanker i Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal. Selskapet kan tilby oss tjenester innenfor mange områder relatert til bankvirksomhet. De har i løpet av året vært en viktig støttespiller på det som er kommet av nye lover og regler. For 2011 fikk banken utbetalt utbytte på kr , Eiendomskreditt Et selskap eid av 85 selvstendige sparebanker (98,93 %) og 2 ansatte (1,07 %) i Eiendomskreditt. Selskapet kan tilby oss avlastning av lån, fastrenteinnskudd, garantier m.v. For 2011 fikk banken utbetalt utbytte på kr , Kredittforeningen for sparebanker Selskapet er organisert som en kredittforening med eierandelskapital. Kredittforeningen for sparebanker har som formål å yte mellomlange og langsiktige lån til medlemmene. Vi har gått inn med 0,46 MNOK i eierandelskapital av en totalsum på 50 MNOK. Selskapet har 49 egenkapitalbeviseiere, fordelt på 48 banker og Eiendomskreditt AS. For 2011 fikk banken utbetalt utbytte på kr , SDC På IT-siden er SDC sammen med EDB Business Partner vår viktigste leverandør DnB og Terra Markets AS For likviditet og sikringsinstrumenter bruker vi DnB og Terra Markets AS Nets På oppgjørssiden bruker banken Nets. For 2011 fikk banken utbetalt utbytte på kr ,46. 15

16 1.8 Gaver og gavefond Banken ønsker å være en aktiv aktør med hensyn til å dele ut gaver. Hensikten for banken er å bruke midlene strategisk for å styrke lokalsamfunnet. Dette gjelder på alle plan som for eksempel kultur, idrett og foreningsliv. Banken ser det som meget viktig å ivareta oppvekst og trivsel i et lite lokalsamfunn. En viktig målgruppe for tildelingene er barn og unge. I 2011 har banken bidratt med om lag 1,50 MNOK kroner til slike formål. For bruk i 2012 er det overført 0,46 MNOK til gaver til allmennyttige formål. 1.9 Marked, kunder og produkter I bankens visjon står det at banken skal være en selvstendig, attraktiv, lønnsom og solid finansinstitusjon. Banken er totalleverandør av tjenester innen områdene Finansiering Innskudd og andre plasseringer Betalingsformidling Finansiell informasjon Økonomisk rådgivning Skadeforsikring Livsforsikring Aksjer og aksjefond Innskuddspensjon, både for privat og næringsliv Skadeforsikringsproduktene har gitt en jevn økning også i Ved årsskiftet hadde banken provisjonsgrunnlag på ca. 28,9 MNOK i årlig premie. På betalingsformidlingsområdet opplever banken en vekst i antall brukere av nettbank, avtalegiro og kort. Manuelle giroer levert i banken holder seg stabilt. Bruken av brevgiro er fallende og sjekk er et produkt som nesten ikke benyttes. Som de aller fleste andre banker har også vi et totalkundekonsept som er veldig godt og populært blant våre kunder. I løpet av året har vi opplevd en jevn økning av totalkunder. Barn, ungdommer og studenter er viktige segmenter for banken. For å ivareta denne kundegruppen tilbyr vi skreddersydde produkter gjennom blant annet: Gratis nettbank Gratis telebank Gratis kort God rente på tenåringskonto, ungdomskonto og studentkonto God rente på Boligsparing for ungdom 16

17 Utvikling portefølje skadeforsikring, i MNOK siste 7 år 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 17,9 19,0 20,9 23,0 24,6 26,5 28,9 Portefølje skadeforsikring 10,0 5,0 0, Utvikling nettbank, telebank og mobilbank, antall avtaler siste 5 år Nettbank Telebank Mobilbank 1.10 Organisasjon og ledelsesstyring Styring av virksomheten (Corporate Governance) Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse danner grunnlag for virksomhetsstyringen i Nesset Sparebank. Banken har vedtatt en egen policy som omhandler Eierstyring og Selskapsledelse. Denne policyen er i tråd med Norsk Anbefaling. Styret legger vekt på å etterleve punktene i Anbefalingen så langt de passer. Tilpasninger er imidlertid gjort ut i fra det hensyn at en sparebank er en selveiende institusjon, og at styringsstrukturen og sammensetningen av styringsorganene adskiller seg fra aksjeselskaper. Det er styrets oppfatning av bankens virksomhetsstyring er tilfredsstillende og i overensstemmelse med Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse. Policydokumenter er lagt ut på bankens hjemmeside. Banken er en egenkapitalbevisbank med visjon om at vi skal være en selvstendig, attraktiv, solid og lønnsom finansinstitusjon. Viktig for kundebehandlingen i banken er blant annet forutsetninger om faglige dyktige ansatte, god rådgivning og god etisk standard. Banken har kontinuerlig fokus på etikk og handlingsregler, deriblant en årlig gjennomgang både med de ansatte og styre. Det er ikke rapportert brudd på de etiske regler i Det oppleves som om banken har en høy etisk standard internt og i korrespondanse med kunder. De etiske retningslinjer er lagt ut på bankens hjemmeside. 17

18 Nesset Sparebank er organisert i samsvar med Sparebankloven og Lov om finansinstitusjoner og finansieringsvirksomhet. For å utvikle et godt tillitsforhold mellom banken og de viktigste interessegruppene er det nødvendig med gode styringssystem for virksomheten: Et kompetent og uavhengig styre Gode interne styringsprosesser En objektiv og uavhengig eksternrevisor Åpen og god kommunikasjon med ansatte, eierne og omgivelsene ellers Gode interne rutiner for å etterleve strenge etiske prinsipp Styremedlemmene i banken har yrkesbakgrunn fra forskjellige områder. Det kan nevnes: Politiker, tidligere forsikringsassurandør Serviceleder, medeier i bedriften NAV-leder Lærer Selvstendig næringsdrivende Industriarbeider Ansattes representant Bankens styre består av 7 medlemmer, hvorav 1 fra de ansatte. 2 av de 7 valgte medlemmene er kvinner. (28,6 %) Banksjef er ikke medlem av styret. Styret arbeider etter en årsplan og har årlig en vurdering om endringer i arbeidsmåten skal gjennomføres med sikte på forbedringer. Styret gjennomfører årlig en strategisamling. Bankens strategidokument blir revidert årlig. Godtgjørelse til styret er avgrenset til styrehonorar. Banken har ingen spesialavtaler eller annen form for individuelle avlønningsordninger av ledere eller øvrige ansatte. Fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til banksjef besluttes av styret i styremøte. Styret blir informert en gang i året om de øvrige ansattes lønnsbetingelser. Bankens forstanderskap har 21 medlemmer og er sammensatt av 5 innskytervalgte medlemmer, 5 kommunevalgte medlemmer, 8 egenkapitalbeviseiervalgte medlemmer og 3 medlemmer valgt av de ansatte. 9 av de 21 valgte medlemmene er kvinner. (42,9 %) Forstanderskapets ordinære årsmøte avvikles vanligvis i februar. Innkalling med fullstendig saksliste kunngjøres ved skriftlig innkalling til forstanderskapets medlemmer. Bankens kontrollkomité består av 3 medlemmer fordelt på 2 menn og 1 kvinne. De ulike valg av tillitsvalgte i banken gjøres i henhold til de retningslinjene som er nedfelt i bankens vedtekter. Egne valgkomiteer for valgmøte for innskyterne og egenkapitalbeviseierne forbereder disse valgene. Det er også en egen valgkomite som forbereder de øvrige valgene i bankens forstanderskap. Bankens revisor arbeider etter en årlig plan for revisjonsarbeidet. Ekstern revisor deltar i fellesmøte/styremøte som gjelder årsoppgjøret. Ekstern revisor skriver en uavhengig attestasjon om bankens intern kontroll. Gjennom årsrapporten og kvartalsrapportene forsøker banken å gi mest mulig informasjon ut til markedsaktørene, eierne og kunder. Dette gjøres for at de skal ha et mest mulig korrekt bilde av bankens situasjon Bemanning og organisasjonsstruktur Ved utgangen av 2011 hadde banken 15 fast ansatte, og av disse var 2 på deltid. Inkludert i dette er 1 renholder i 50 % stilling. I tillegg har banken hatt 1 vikar i Antall årsverk pr var 15,87. Fordelt på kjønn har banken totalt 9 kvinner og 7 menn i den daglige drift. Ledergruppen i banken består av 3 medlemmer fordelt på 2 menn og 1 kvinne. 18

19 Etter gjeldende pensjonsordninger har ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser. Ordningen omfatter alderspensjon, uførepensjon, ektefelle- og barnepensjon. Netto pensjonskostnader blir medtatt i personalkostnadene i regnskapet. Banken gikk fra over til den nye AFP ordningen som benevnes Fellesordningen for AFP, Avtalefestet pensjon i privat sektor. Av andre forsikringer de ansatte har kan nevnes: Gruppelivsforsikring Operasjonsforsikring Kritisk sykdom Ansatte og arbeidsmiljø Bankens kjerneverdier lokal, etterrettelig, varm og effektiv er rammen for de aktiviteter banken gjennomfører innenfor personalområdet. For å leve opp til kjerneverdiene er det viktig at bankens personalpolitikk sikrer et vedlikehold og en videreutvikling av ansattes kompetanse som gjør at ansatte er i stand til å skape de individuelle resultater som må til for å nå bankens totale og langsiktige mål. Arbeidsmiljøet anses som godt og det avholdes regelmessig møter mellom ansatte og ledelsen hvor tema omfatter alle forhold som kan videreutvikle banken som en god og attraktiv arbeidsplass. De ansattes tillitsvalgte og ledelsen møtes ved behov og har drøftelser av saker som er av viktighet for begge parter, blant annet forhold som angår arbeidsmiljø og trivsel på arbeidsplassen. Samarbeidet mellom ledelsen og de ansattes tillitsvalgte har vært godt. Banken har i løpet av 2011 gjennomgått og oppdatert rutine- og produktbeskrivelser. Bankens sikkerhetsrutiner ble i 2011 oppdatert og gjennomgått med de ansatte. Bankens helse, miljø- og sikkerhetsdokument er gjennomgått og i samarbeid med Hjelp 24 AS er det gjennomført forebyggende helsetiltak for de ansatte. Forbedringstiltak innen HMS gjennomføres når det påvises svakheter. For øvrig har banken en løpende prosess med henblikk på å ha arbeidsplasser med en optimal ergonomi. I løpet av året har banksjef hatt medarbeidersamtale med hver enkelt ansatt. Sykefraværet i 2011 var på 98 dager hvilket tilsvarer 2,69 % av faktiske dagsverk. Sykefravær utover 16 dager utgjør 0 %. Fravær på grunn av syke barn utgjør 0,27 %. I 2010 var sykefraværet på 2,99 %. Det er ikke forekommet ulykker med personskade i banken i løpet av Bankens virksomhet er ikke av en slik karakter at det forurenser det ytre miljø. Det tilstrebes en miljøbevist holdning til papirbruk, avfallshåndtering og gjenvinning Kompetanse For å hevde seg i den økende konkurransen i finansmarkedet, er det nødvendig å være tilpasset de markedsmessige forventningene, både på kompetanse og ikke minst tilgjengelighet. Banken sikrer dette blant annet gjennom utvikling av sine medarbeidere for å kunne bli autorisert som finansiell rådgiver og forsikringsrådgiver Finansiell rådgiver Bakgrunnen for autorisering av finansielle rådgivere er for å skape høy legitimitet og troverdighet hos myndigheter, publikum og i finansbedriftene. At alle som arbeider innenfor feltet finansiell rådgivning har den nødvendige kompetanse og etterlever god rådgivningsskikk er av avgjørende betydning for kundene. Det er imidlertid også viktig for den alminnelige tillit som finansnæringen er avhengig av og for næringens omdømme. En felles 19

20 minstestandard og en felles test i et kontrollert miljø av at rådgiverne oppfyller kravene til denne standarden bidrar til å gi ordningen legitimitet og troverdighet. Alle som driver med finansiell rådgivning i banken skal sertifiseres. Denne sertifiseringen består av en kunnskapsprøve og en praktisk prøve. Med finansiell rådgivning forstås personlig veiledning og anbefalinger knyttet til plasseringer av kundens finansielle formue. Ved utgangen av 2011 har banken 5 ansatte som er sertifisert som finansiell rådgiver Forsikringsrådgiver Alle som driver med salg av forsikring i banken skal sertifiseres. Denne sertifiseringen består av en kunnskapsprøve og en praktisk prøve. Ved utgangen av 2011 har banken 7 ansatte som er sertifisert som forsikringsrådgiver Likestilling Av bankens 16 ansatte er fordelingen 9 kvinner og 7 menn. I bankens ledelse er det 2 menn og 1 kvinne. Styret har 2 kvinnelige og 5 mannlige medlemmer. Både styret og bankens ledelse er bevisst på de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme likestilling i virksomheten og styret. Det er for øyeblikket ikke iverksatt konkrete tiltak for å fremme dette arbeidet, men styrets målsetting på sikt er å innfri samfunnets forventninger. Banken har en ansettelses- og lønnspolitikk som ikke diskriminerer mellom kjønnene Fortsatt drift Årsregnskapet bygger på forutsetningen om fortsatt drift og det gir etter styrets vurdering en tilfredsstillende beskrivelse av bankens stilling ved årsskiftet. Banken har en soliditet som overstiger myndighetenes krav med god margin Fremtidsutsikter Bankens strategi tilsier god inntjening gjennom begrenset og kontrollert vekst. Banken budsjetterte i 2011 med en utlånsvekst på 10,0 % og et overskudd før skatt på 9,55 MNOK. Banken oppnådde en utlånsvekst på 10,8 % og et overskudd før skatt på 9,68 MNOK. Konkurransesituasjonen forventes å bli ytterligere skjerpet, med fortsatt press på rentemarginen. Styret antar at det største presset vil komme innenfor godt sikrede boliglån. Av den grunn satser banken på å øke andre inntekter. Styret har fokus på kostnadsstyring og engasjementssikring. Styret mener å ha god kontroll over bankens risikoer og det er etablert gode kontrollrutiner. Med styrket egenkapital og en god kapitaldekning, samt meget god oppslutning fra lokalmiljøet og kundene borger for at man i 2011 har lagt nødvendig grunnlag for en sunn og god drift for Nesset Sparebank både i 2012 og i årene fremover. 20

21 1.14 Nøkkeltall 2011 % 2010 % 2009 % 2008 % 2007 % Renteinnt. og lign. innt , , , , ,24 Rentekost. og lign. kostn , , , , ,65 Netto renteinntekter , , , , ,59 Nto provisjons- og andre innt , , , , ,82 Kursgevinster 602 0, , , , ,08 Lønn og adm.kostnader , , , , ,70 Avskrivninger 560 0, , , , ,18 Andre driftskostnader , , , , ,17 Tap på utlån og garantier , , , , ,05 Nedskrivning av aksjer 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Gevinst anleggsaksjer 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Resultat før skatt , , , , ,23 Skattekostnad , , , , ,30 Årsoverskudd , , , , ,93 *Nøkkeltall målt i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital Budsjettet for 2012 viser et resultat før skatt på i overkant av 10,30 MNOK etter at det er tatt høyde for normale tap. Regnskapet for januar 2012 viser at banken er i rute i forhold til budsjettet. Hele 2011 var et aktivt år for banken og det krevde en stor innsats i hele organisasjonen. Styret vil takke alle kunder, forretningsforbindelser, tillitsmenn, ledelse og medarbeidere for godt samarbeid og ønske lykke til med arbeidet i Eidsvåg, 31. desember februar 2012 Svein A. Roset Arne Botten Knut Arne Bugge Jan-Erik Nerland Styreleder Anne Grete Klokset Lars Otto Motrø Ann Kristin Dyvik Jan-Børge Silseth Ansattes representant Banksjef 21

22 2 Resultat og balanse 2.1 Resultatregnskap 2011 RESULTATREGNSKAP 2011 Noter Renteinntekter og lignende inntekter (tall i tusen) Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lign. inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapir Andre renteinntekter og lignende inntekter Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner 6.1 og Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapir Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Sum utbytte og andre inntekter av verdipapir med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapir m/variabel avkastning 3 og Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle derivater Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Sum netto andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Ordinære avskrivninger Sum avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

Delårsrapport 1. kvartal 2012

Delårsrapport 1. kvartal 2012 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Nesset Sparebank på MFK kamp med Nessets 13 åringer. Innholdsfortegnelse 1 Beretning...3 1.1 Resultatregnskapet...3 1.2 Balansen...3 1.3 Risikovurdering...3 1.3.1 Kredittrisiko...3

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2010...3 1.1 Om banken...3 1.1.1 Utvikling forvaltningskapital siste åtte år...3 1.2 Rammevilkår...3 1.

Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2010...3 1.1 Om banken...3 1.1.1 Utvikling forvaltningskapital siste åtte år...3 1.2 Rammevilkår...3 1. ÅRSRAPPORT 2010 Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2010...3 1.1 Om banken...3 1.1.1 Utvikling forvaltningskapital siste åtte år...3 1.2 Rammevilkår...3 1.3 Regnskap 2010...4 1.3.1 Resultat...4

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Fellesstarten for trimmerne har gått i avslutningsrennet på Raudsand. Innholdsfortegnelse 1 Beretning... 3 1.1 Resultatregnskapet... 3 1.2 Balansen... 3 1.3 Risikovurdering...

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2012

Delårsrapport 1. halvår 2012 Delårsrapport 1. halvår 2012 Nesset Sparebank Fotballskole 2012 Innholdsfortegnelse 1 Halvårsberetning...3 1.1 Regnskapsprinsipper...3 1.2 Resultatregnskapet...3 1.3 Balansen...3 1.4 Risikovurdering...4

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 Innholdsfortegnelse 1 Beretning pr. 30.09.2012... 3 1.1 Regnskapsprinsipper... 3 1.2 Resultatregnskapet... 3 1.3 Balansen... 3 1.4 Risikovurdering... 4 1.4.1 Kredittrisiko...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2013 er kr. 5,848 mill. mot kr. 6,822 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 31.03.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 7,0 mill. mot 6,3 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2013

Delårsrapport 1. halvår 2013 Delårsrapport 1. halvår 2013 Nesset Sparebank Fotballskole 2013 Innholdsfortegnelse 1 Halvårsberetning... 3 1.1 Regnskapsprinsipper... 3 1.2 Resultatregnskapet... 3 1.3 Balansen... 3 1.4 Risikovurdering...

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2013 er kr. 9,410 mill. mot kr. 10,926 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Nøtterø Sparebank 2 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 3. kvartal 2007: Bankens resultat før tap og skatt var 32,43 mill. kroner mot 30,95 mill. kroner på samme tid i

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2013 er kr. 2,284 mill. mot kr. 3,662 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 22,3 mill. mot 19,6 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,8 mill. mot 12,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 7 Konsern...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -3. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 14,1 mill. mot 12,8 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Banken på fotballkamp med kommunens 13-åringer

ÅRSRAPPORT 2012. Banken på fotballkamp med kommunens 13-åringer ÅRSRAPPORT 2012 Banken på fotballkamp med kommunens 13-åringer Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2012... 3 1.1 Om banken... 3 1.1.1 Utvikling forvaltningskapital siste åtte år (i millioner)...

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har to heleide datterselskap, Fosen Eiendom AS og Austrått Innovasjon

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank 2012 Kvartalsrapport Q1 Orkdal Sparebank 31.03.2012 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 10,0 mill. kr, mot 10,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er tapsført på utlån og garantier 0,4 mill. kr mot 0,6 mill. kr. for samme periode i fjor.

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Delårsrapport pr. 31.03.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,3 mill. mot 6,4 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,6 mill. mot 19,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer