Delårsrapport 1. halvår 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårsrapport 1. halvår 2012"

Transkript

1 Delårsrapport 1. halvår 2012 Nesset Sparebank Fotballskole 2012

2 Innholdsfortegnelse 1 Halvårsberetning Regnskapsprinsipper Resultatregnskapet Balansen Risikovurdering Kredittrisiko Likviditetsrisiko Markedsrisiko Halvårsregnskapet Resultat pr Kvartalsvis resultat Kvartalsvis resultat i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital Nøkkeltall Utdrag fra balansen Noteopplysninger Tap og mislighold Kapitaldekning Risikoklassifisering Erklæring fra ansvarlige personer Avslutning Nesset Sparebank Fotballskole

3 1 Halvårsberetning 1.1 Regnskapsprinsipper Halvårsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og forskrifter om årsregnskap i banker. De samme regnskapsprinsippene som banken benytter ved årsoppgjøret er fulgt ved oppstilling av halvårsregnskapet. 1.2 Resultatregnskapet Resultat før skatt etter 1. halvår utgjør 6,81 MNOK, mot 6,40 MNOK for tilsvarende periode i fjor. Tap på utlån og garantier er bokført med 0,32 MNOK, mens det til samme tid i fjor var bokført med 0,58 MNOK. Resultat etter beregnet skatt er 4,81 MNOK mot 4,52 MNOK til samme tid i fjor. Netto rente- og kredittprovisjoner utgjør 1. halvår 12,61 MNOK som er en økning fra 11,67 MNOK fra i fjor. Regnet i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital var rentenettoen 2,04 %, mens den i fjor til samme tid var på 2,06 %. Netto andre driftsinntekter utgjør 4,59 MNOK, mot 4,39 MNOK for samme periode i fjor. Lønns- og personalkostnader utgjør 5,41 MNOK, en økning på 0,82 MNOK fra tilsvarende periode i fjor. De øvrige driftskostnadene utgjør 4,66 MNOK mot 4,49 MNOK i fjor. I % av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør driftskostnadene 1,63 % mot 1,61 % for samme periode i fjor. Styret og administrasjonen følger kostnadsutviklingen nøye. Regnskapet for 1. halvår 2012 er ikke revidert. 1.3 Balansen Pr utgjør bankens forvaltningskapital 1.231,01 MNOK mot 1.139,05 MNOK på samme tid i fjor. Ved årsskiftet var forvaltningskapitalen 1.236,00 MNOK. Bokført verdi av ihendehaverobligasjoner var på 45,97 MNOK, mot 46,23 MNOK til samme tid i fjor. Banken har aksjer, egenkapitalbevis og andeler i aksjefond til bokført verdi på 50,40 MNOK, som er en økning på 17,52 MNOK fra samme tid i fjor. Økningen skyldes i hovedsak at banken har kjøpt likvide fond og aksjer i selskap tilhørende Terra Gruppen AS. Beholdningen består i hovedsak av anleggsmidler. Netto utlån pr utgjør 1.072,40 MNOK, som er en økning på 95,69 MNOK sammenlignet med 1. halvår i fjor. Økningen utgjør 9,80 %. Innskudd fra kunder utgjør 899,09 MNOK mot 815,74 MNOK etter 1. halvår i fjor. Banken har 5 innskudd med rentebinding utover 3 måneder. Innskudd utgjør 83,84 % av netto utlån mot 83,52 % til samme tid i fjor. Banken har 8 obligasjonslån/sertifikatlån på til sammen 179,5 MNOK, en fondsobligasjon på 15 MNOK og et ansvarlig lån på 30 MNOK. 3

4 1.4 Risikovurdering Kredittrisiko og likviditetsrisiko er de vesentlige risikoområdene for Nesset Sparebank. Andre risikoområder som kursrisiko, renterisiko og valutarisiko er av mindre betydning da banken har en forholdsvis liten verdipapirbeholdning, valutaeksponering og for tiden kun sju fastrentelån Kredittrisiko Kredittrisikoen for Nesset Sparebank er i det vesentlige knyttet til utlån og garantier og i liten grad til verdipapir da bankens verdipapirbeholdning med kredittrisiko er lav. Bankens administrasjon og styret har hovedfokus på kunder med størst risiko. Utvikling og tiltak i forhold til disse kundene rapporteres til styret på hvert styremøte. I tillegg presenteres de 20 største næringslivsengasjementene, de 10 største landbruksengasjementene og de 20 største privatengasjementene for styret hvert halvår. Bankens kredittrisiko refererer seg i vesentlig grad til næringslivsporteføljen. Det er som tidligere år begrenset risiko i vår landbruksportefølje og vår privatkundeportefølje. Når det gjelder overtrekk og restanser så følges dette opp jevnlig og hvert kvartal blir oversiktene gjennomgått i styret. Utviklingen på alle risikoengasjement på næringsliv legges frem i hvert styremøte. Styret vurderer kredittrisikoen til å være innenfor akseptabelt nivå Likviditetsrisiko Banken har i dag en innskuddsdekning på ca. 83,2 % sett i forhold til brutto utlån. Inklusiv avlastet lån til Terra Boligkreditt AS er innskuddsdekningen på 82,1 %. Banken har per dato ingen meglede innskudd. Banken har utstedt et obligasjonslån på 41,5 MNOK og sju sertifikatlån på totalt 138 MNOK. Banken har en trekkrettighet i annen bank på 61 MNOK. Vi økte denne trekkrettigheten med 5 MNOK i løpet av 2. kvartal Det meste av dette er til enhver tid i reserve og har nesten ikke vært benyttet i Pr er bankens likviditetsindikator 1 på 101,8 og likviditetsindikator 2 på 108,0. Det gir et snitt på 104,9. Ut i fra Finanstilsynets normtall er dette å anse som lav risiko. Styret vurderer likviditetsrisikoen til å være under kontroll ut fra gjennomførte tiltak, men styret og administrasjonen følger utviklingen av likviditeten nøye Markedsrisiko Banken har per aksjer og fondsandeler på 50,40 MNOK. Utover likvide fondsplasseringer på 37,33 MNOK, er investeringen for en stor del av strategisk karakter, da det meste er investering i tilknytning til Terra Gruppen AS. Bankens markedspolicy tilsier at disse investeringene, eksklusiv likvide fondsplasseringer, ikke skal overstige 20 % av EK per Per var tallet 15,92 %. 4

5 Beholdningen av obligasjoner består pr av finansobligasjoner, plasseringer i obligasjoner utstedt av kommuner/fylkeskommuner og plasseringer i obligasjoner utstedt av kraftselskap. Hele beholdningen er klassifisert som øvrige omløpsobligasjoner. Sum netto gevinst på verdipapir og valuta var per på 0,72 MNOK. Samtidig har styret vedtatt samlet eksponering og i hvilke typer selskap det kan eksponeres i. Måltallene for dette rapporteres kvartalsvis til styret. Styret vurderer at bankens kursrisiko er fra moderat til lav. Dette ut i fra at vi har noen fastrenteobligasjoner. De øvrige obligasjonene har renteregulering hver 3. mnd. Nesset Sparebank Fotballskole

6 2 Halvårsregnskapet 2.1 Resultat pr Beløp i hele tusen % av gj.sn. Forvaltningskapital Renteinntekter og lignende inntekter 4,79 4,65 4, Rentekostnader og lignende kostnader 2,75 2,59 2, Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,04 2,06 2, Utbytte og andre inntekter av verdipapir med variabel avkastn. 0,01 0,10 0, Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 0,75 0,76 0, Provisjonskostnader og kostander ved banktjenester 0,14 0,16 0, Netto gevinst/tap av verdipapir og valuta 0,12 0,08 0, Andre driftsinntekter 0,00 0,00 0, Netto andre driftsinntekter 0,74 0,78 0, Sum driftsinntekter 2,79 2,84 2, Lønn og generelle administrasjonskostnader 1,45 1,42 1, Avskrivninger 0,05 0,05 0, Andre driftskostnader 0,13 0,14 0, Sum driftskostnader 1,63 1,61 1, Resultat av ordinær drift før tap 1,16 1,23 0, Tap på utlån og garantier 0,05 0,10 0, Netto gevinst/tap av verdipapir som er anleggsmiddel 0,00 0,00 0, Resultat av ordinær drift før skatt 1,10 1,13 0, Skatt på ordinært resultat 0,33 0,33 0, Resultat av ordinær drift etter skatt 0,78 0,80 0, Kvartalsvis resultat Beløp i hele tusen 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapir med variabel avkastn Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostander ved banktjenester Netto gevinst/tap av verdipapir og valuta Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat av ordinær drift før tap Tap på utlån og garantier Netto gevinst/tap av verdipapir som er anleggsmiddel Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt

7 2.3 Kvartalsvis resultat i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,17 1,87 2,02 2,13 2,07 Netto andre driftsinntekter 0,74 0,74 0,75 0,52 0,91 Sum driftskostnader 1,48 1,75 2,29 1,67 1,40 Resultat av ordinær drift før tap 1,43 0,86 0,48 0,98 1,58 Tap på utlån og garantier 0,05 0,10 0,13 0,12 0,14 Netto gevinst/tap av verdipapir som er anleggsmiddel 0,00-0,04 0,00 0,00 0,00 Skatt på orinært resultat 0,40 0,24 0,00 0,26 0,42 Resultat av ordinær drift etter skatt 0,98 0,56 0,35 0,60 1, Nøkkeltall Brutto utlånsvekst siste 12 mnd 9,68 13,91 10,75 10,30 9,05 Utlånsvekst siste 12 mnd inkludert overflyttet lån til TBK 11,20 14,19 10,75 10,30 9,05 Innskuddsvekst siste 12 mnd 10,22 12,11 10,21 3,50-1,47 Egenkapitalrentabilitet etter skatt 11,13 8,34 8,82 10,06 11,09 Kostnad i % av inntekter 58,56 64,99 64,79 58,63 56,55 Kostnad i % av inntekter eks. kursgevinster 61,11 70,00 66,04 59,14 58,21 Innskudd i % av netto utlån (innskuddsdekning) 83,84 84,04 85,77 83,06 82,79 Vekst i forvaltningskapital siste 12 mnd 8,07 8,93 8,58 11,47 1,93 Vekst forvaltningskap. siste 12 mnd inkl. overflyttet lån TBK 9,38 8,93 8,58 11,47 1,93 Nesset Sparebank Fotballskole

8 2.5 Utdrag fra balansen Beløp i hele tusen Eiendeler Kontanter og fordring på sentralbanken Utlån til og fordring på kredittinstitusjoner Brutto utlån til og krav på kunder Nedskrivinger på utlån (minus) Netto utlån til og krav på kunder Sertifikat, obligasjoner og andre rentebærende papir Aksjer, fond og grunnfondsbevis Eierinteresser i konsernselskap Goodwill og andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Obligasjonslån Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetninger til forpliktelser og kostnader Ansvarlig lånekapital Fondsobligasjonslån Sum gjeld Egenkapital Sparebankens fond Grunnfond Gavefond Utjevningsfond Overskudd hittil i år Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Garantier Bokført verdi av eiendeler som er stilt som sikkerhet for pantegjeld og lignende

9 3 Noteopplysninger 3.1 Tap og mislighold Beløp i hele tusen Nedskriving på individuelle utlån Nedskr. på individuelle utlån ved periodens begynnelse Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt nedskriving på individuelle utlån Økt nedskriving på tidl. nedskriving individuelle utlån Nye nedskrivinger på individuelle utlån i perioden Tilbakeført nedskriving på individuelle utlån i perioden Nedskriving på individuelle utlån ved periodens slutt Nedskriving på grupper av utlån Nedskr. på grupper av utlån ved periodens begynnelse Periodens avsetning Periodens tilbakeføring Nedskriving på grupper av utlån ved periodens slutt Kostnadsførte tap i perioden Periodens endring i nedskriving på individuelle utlån Periodens endring i nedskriving på grupper av utlån Periodens konst.tap som det tidl.år er nedskrevet tap for Periodens konst.tap som det tidl.år ikke er nedskr. tap for Periodens inngang på tidligere perioders konst.tap Gevinst salg anleggsaksjer Periodens tapskostnader Mislighold (engasjement > 90 dgr.) Samlede misligholdte engasjement Individuelle nedskrivinger på utlån Netto mislighold Øvrige engasjement hvor det er foretatt nedskrivn. utlån (Engasjement som ikke er definert som mislighold) Engasjementer hvor det er foretatt nedskrivinger Individuelle nedskrivinger på utlån Netto øvrige eng.ment hvor det er foretatt nedskrivn. utlån

10 3.2 Kapitaldekning Bankens ansvarlige kapital utgjør per ,31 MNOK som består av Sparebankens fond, eierandelsbeviskapital, fondsobligasjonslån og ansvarlig lån. Resultatet hittil i år på 4,81 MNOK er ikke regnet med. Målt mot risikovektet beregningsgrunnlag på 720,53 MNOK er kapitaldekningen på 17,39 %. Kjernekapitalen utgjør 12,71 %. Dette gir et overskudd av ansvarlig kapital på 67,67 MNOK. Sum Grunnlag Kapitalkrav Kapitalkrav Kapitalkrav Stater og sentralbanker Lokale og regionale myndigheter Offentlige eide foretak Multilaterale utviklingsbanker Internasjonale organisasjoner Institusjon Foretak Massemarkedsengasjement Engasjement med pantesikkerhet i fast eiendom Forfalte engasjement Høyrisikoengasjement Obligasjoner med fortrinnsrett Andeler i verdipapirfond Øvrige engasjement Sum kapitalkrav kredittrisiko Kapitalkrav operasjonell risiko Fradrag i kapitalkravet - ansvarlig kapital Fradrag i kapitalkravet - nedskrivninger Totalt kapitalkrav Ansvarlig lån Tilleggskapital Kjernekapital - netto Beregningsgrunnlag Overskudd av ansvarlig kapital Kapitaldekning 17,39 19,05 Kjernekapitaldekning 12,71 13,89 Ren kjernekapitaldekning 12,03 13, Risikoklassifisering Brutto utlån Garantier Risikoklassifisering Lav 87,19 % 87,92 % 55,37 % 68,70 % Normal 10,98 % 8,92 % 13,87 % 27,33 % Høy 1,83 % 3,16 % 30,76 % 3,97 % Sum 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Beløp i kr Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Risikoklassifisering Lav 0,00 % 0,00 % 32,47 % 32,62 % Normal 0,00 % 0,00 % 58,31 % 54,71 % Høy 100,00 % 100,00 % 9,22 % 12,67 % Sum 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Beløp i kr Banken benytter seg av et risikoklassifiseringssystem for utlån, kreditter og garantier. Næringslivsengasjementene er klassifisert ut i fra nøkkeltall i regnskapet, etablerte sikkerheter samt interne og eksterne forhold knyttet til det enkelte engasjement. For privatkunder baserer klassifiseringen seg på kundens økonomi og sikkerhet. Misligholdte og tapsutsatte engasjementer inngår i de klassifiserte volumene. 10

11 4 Erklæring fra ansvarlige personer Styret og banksjef har den 12. juli 2012 behandlet og godkjent halvårsberetningen og halvårsregnskapet for Nesset Sparebank per 30. juni 2012 og for 1. halvår 2012 og sammenligningstall per 30. juni 2011 og for 1. halvår Halvårsrapporten er avlagt i overensstemmelse med kravene i IAS 34 Delårsrapportering som er godkjent av EU samt norske tilleggskrav i Verdipapirhandelloven. Etter styret og daglig leders beste overbevisning er halvårsregnskapet 2012 utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av bankens eiendeler, gjeld og finansielle stilling og resultat som helhet per 30. juni 2012 og 30. juni Etter styrets og daglig leders beste overbevisning gir halvårsberetningen en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet. Etter styrets og daglig leders beste overbevisning gir også beskrivelsen av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer banken står ovenfor i neste regnskapsperiode, samt beskrivelsen av nærståendes vesentlige transaksjoner, en rettvisende oversikt. Eidsvåg, 30. juni juli 2012 Svein A. Roset Arne Botten Jan Erik Nerland Knut Arne Bugge Styreleder Anne Grete Klokset Lars Otto Motrø Jan-Børge Silseth Banksjef 11

12 5 Avslutning Styret vurderer regnskapet for 1. halvår 2012 som meget tilfredsstillende. Vi har god etterspørsel og vekst i alle forretningsområder. Markedssituasjonen er krevende med tanke på sterk konkurranse og generelt lavt rentemarked. Dette medfører et press på marginer og resultat, som igjen utfordrer bransjens soliditetskrav i kjølvannet av finanskrisen. Banken mener å ha et godt grunnlag for å være en god bank for både privatkunder og små og mellomstore næringslivskunder. Eidsvåg, 30. juni juli 2012 Svein A. Roset Arne Botten Jan Erik Nerland Knut Arne Bugge Styreleder Anne Grete Klokset Lars Otto Motrø Jan-Børge Silseth Banksjef Nesset Sparebank Fotballskole

Delårsrapport 1. halvår 2013

Delårsrapport 1. halvår 2013 Delårsrapport 1. halvår 2013 Nesset Sparebank Fotballskole 2013 Innholdsfortegnelse 1 Halvårsberetning... 3 1.1 Regnskapsprinsipper... 3 1.2 Resultatregnskapet... 3 1.3 Balansen... 3 1.4 Risikovurdering...

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Fellesstarten for trimmerne har gått i avslutningsrennet på Raudsand. Innholdsfortegnelse 1 Beretning... 3 1.1 Resultatregnskapet... 3 1.2 Balansen... 3 1.3 Risikovurdering...

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Innholdsfortegnelse 1 Beretning pr. 30.09.2014... 3 1.1 Regnskapsprinsipper... 3 1.2 Resultatregnskapet... 3 1.3 Balansen... 3 1.4 Risikovurdering... 4 1.4.1 Kredittrisiko...

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2014

Delårsrapport 1. kvartal 2014 Delårsrapport 1. kvartal 2014 Avslutningsrennet på Osmarka Innholdsfortegnelse 1 Beretning pr. 31.03.2014... 3 1.1 Regnskapsprinsipper... 3 1.2 Resultatregnskapet... 3 1.3 Balansen... 3 1.4 Risikovurdering...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Halvårsrapport 2009. (Resultat hittil i år. I parentes vises tall for tilsvarende periode i 2008.)

Halvårsrapport 2009. (Resultat hittil i år. I parentes vises tall for tilsvarende periode i 2008.) Halvårsrapport 2009 Halvårsrapport 2009 Positiv utvikling - Resultat etter skatt: kr. 8,1 mill kr ( kr 16,5 mill). - Netto renteinntekter: kr.28,5 mill (kr.42,5 mill). - Netto provisjons- og andre inntekter:

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 3. kv. 12 2. kv. 12 1. kv. 12 4. kv. 11 3. kv. 11 2. kv. 11 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Dela rsregnskap 1. kvartal 2014

Dela rsregnskap 1. kvartal 2014 Dela rsregnskap 1. kvartal 2014 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.14 31.03.13 2013 Renteinntekter 66.502 4,35 % 55.147 4,11 % 242.867 4,31 % Rentekostnader

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.)

HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) Delårsrapport 1. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 4. kv. 09 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Skue Sparebank Kvartalsrapport IFRS 30.06.2015

Skue Sparebank Kvartalsrapport IFRS 30.06.2015 Skue Sparebank Kvartalsrapport IFRS 30.06.2015 Nøkkeltall 30.06.2015 31.12.2014 30.06.2014 Forvaltningskapital 8.008.509 7.977.627 7.992.566 Brutto utlån 6.398.406 6.190.262 6.190.110 Brutto utlån i prosent

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no.

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsrapport 2008 Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsberetning 2008 Bra resultat Netto renteinntekter: kr.42,6 mill (kr.35,5 mill). Netto

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 14 3. kv. 14 2. kv. 14 1. kv. 14 4. kv. 13 3. kv. 13

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk andre kvartal og første halvår 2010 Positivt resultat i andre kvartal og første halvår

Detaljer

Dela rsregnskap 2. kvartal 2015

Dela rsregnskap 2. kvartal 2015 Dela rsregnskap 2. kvartal 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 30.06.2015 30.06.2014 2014 Renteinntekter 122.213 3,67 % 136.031 4,32 % 271.989 4,19

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.15 31.03.14 2014 Renteinntekter 62.548 3,87 % 66.502 4,35 % 271.989 4,19 % Rentekostnader

Detaljer