Delårsrapport 1. kvartal 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårsrapport 1. kvartal 2012"

Transkript

1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Nesset Sparebank på MFK kamp med Nessets 13 åringer.

2 Innholdsfortegnelse 1 Beretning Resultatregnskapet Balansen Risikovurdering Kredittrisiko Likviditetsrisiko Markedsrisiko Regnskapet Resultatet pr Kvartalsvis resultat Kvartalsvis resultat i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital Nøkkeltall Utdrag fra balansen Noteopplysninger Tap og mislighold Kapitaldekning Risikoklassifisering Bransjefordeling innskudd, utlån og garantier Avslutning

3 1 Beretning 1.1 Resultatregnskapet Resultat før skatt etter 1. kvartal utgjør 2,52 MNOK, mot 2,29 MNOK for tilsvarende periode i fjor. I % av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør det 0,81 %, samme som i fjor. Tap på utlån er bokført med 0,17 MNOK, mens det til samme tid i fjor var bokført tap med 0,19 MNOK. Etter beregnet skatt på 0,76 MNOK ble resultatet 1,77 MNOK mot 1,61 MNOK til samme tid i fjor. Netto rente- og kredittprovisjoner utgjør per 1. kvartal 5,86 MNOK som er en økning fra 5,77 MNOK fra i fjor. Regnet i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital var rentenettoen 1,87 % mot 2,03 % i fjor. Netto andre driftsinntekter utgjør 2,31 MNOK, mot 1,81 MNOK for samme periode i fjor. Økningen skyldes i hovedsak økt gevinst på verdipapir og økt inntekt på salg av bankens produkter. Lønns- og personalkostnader utgjør 3,29 MNOK, en økning på 0,56 MNOK fra tilsvarende periode i fjor. De øvrige driftskostnadene utgjør 2,19 MNOK mot 2,36 MNOK i fjor. I % av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør driftskostnadene 1,75 % mot 1,80 % for samme periode i fjor. Kostnaden i % av inntektene utgjør 66,99 % som er en nedgang fra 67,26 % sammenlignet med 1. kvartal i Regnskapet for 1. kvartal 2012 er ikke revidert. 1.2 Balansen Forvaltningskapitalen per utgjør 1.266,71 MNOK mot 1.162,81 MNOK på samme tid i fjor. Ved årsskiftet var forvaltningskapitalen 1.236,00 MNOK. Bokført verdi av ihendehaverobligasjoner var per 1. kvartal 45,91 MNOK som er en nedgang på ca. 5,14 MNOK sammenlignet med samme tid i fjor. Banken har aksjer og andeler i aksjefond til bokført verdi 48,82 MNOK mot 31,51 MNOK på samme tid i fjor. Netto utlån per utgjør 1.065,50 MNOK, som er en økning på 131,36 MNOK sammenlignet med 1. kvartal i fjor. Økningen utgjør 14,06 %. Banken har avlastet 2,64 MNOK i utlån i TBK. (Terra Boligkreditt AS) Hensyntatt denne avlastningen vil økningen være på 14,34 %. Innskudd fra kunder utgjør 895,50 MNOK mot 798,76 MNOK etter 1. kvartal i fjor. Banken har for tiden ingen meglerinnskudd. Økningen i innskuddene utgjør 12,11 %. Innskudd utgjør 84,05 % av netto utlån mot 85,51 % til samme tid i fjor. 1.3 Risikovurdering Kredittrisiko og likviditetsrisiko er de vesentlige risikoområdene for Nesset Sparebank. Andre risikoområder som kursrisiko, renterisiko og valutarisiko er av mindre betydning da banken har en forholdsvis liten verdipapirbeholdning, valutaeksponering og for tiden kun sju fastrentelån Kredittrisiko Kredittrisikoen for Nesset Sparebank er i det vesentlige knyttet til utlån og garantier og i liten grad til verdipapir da bankens verdipapirbeholdning med kredittrisiko er lav. Bankens administrasjon og styret har hovedfokus på kunder med størst risiko. Utvikling og tiltak på disse kundene rapporteres til styret på hvert styremøte. 3

4 I tillegg nevnes at de 20 største næringslivsengasjementene, de 10 største landbruksengasjementene og de 20 største privatengasjementene presenteres for styret hvert halvår. Bankens kredittrisiko refererer seg i vesentlig grad til næringslivsporteføljen. Det er som tidligere år begrenset risiko i vår landbruksportefølje og vår privatkundeportefølje. Når det gjelder overtrekk og restanser så følges dette opp jevnlig og hvert kvartal blir oversiktene gjennomgått i styret. Utviklingen på alle risikoengasjement på næringsliv legges frem i hvert styremøte. Styret vurderer kredittrisikoen til å være innenfor akseptabelt nivå. Buss til Molde Likviditetsrisiko Banken har i dag en innskuddsdekning på ca. 83,40 % sett i forhold til brutto utlån. Medregnet avlastet lån i TBK (Terra Boligkreditt AS) blir innskuddsdekningen på 83,20 %. Banken har per dato ingen meglede innskudd. Banken har utstedt to obligasjonslån på til sammen 73,5 MNOK og 7 sertifikatlån på totalt 138 MNOK. Pr er bankens likviditetsindikator 1 på 98,6 og likviditetsindikator 2 på 108,3. Det gir et snitt på 103,5 Banken har en trekkrettighet i annen bank på 61 MNOK. Det meste av dette er til enhver tid i reserve og har nesten ikke vært benyttet i Styret vurderer likviditetsrisikoen til å være under kontroll ut fra gjennomførte tiltak, men styret og administrasjonen følger likviditetens utvikling nøye. 4

5 1.3.3 Markedsrisiko Banken har per aksjer og fondsandeler på 48,82 MNOK. Utover likvide fondsplasseringer på 37,02 MNOK, er investeringene for en stor del av strategisk og samfunnsøkonomisk karakter, den største posten er investering en i tilknytning til Terra Gruppen AS. Bankens markedspolicy tilsier at disse investeringene eksklusiv likvide fondsplasseringer ikke skal overstige 20 % av EK per Per var tallet 13,97 %. Beholdningen av obligasjoner består pr av finansobligasjoner, plasseringer i obligasjoner utstedt av kommuner/fylkeskommuner og plasseringer i obligasjoner utstedt av kraftselskap. Hele beholdningen er klassifisert som øvrige omløpsobligasjoner. Sum netto gevinst av verdipapir og valuta var per på 0,35 MNOK. Samtidig har styret vedtatt samlet eksponering og i hvilke typer selskap det kan eksponeres i. Måltallene for dette rapporteres kvartalsvis til styret. Styret vurderer at bankens kursrisiko er fra moderat til lav. Dette ut i fra at vi har noen fastrenteobligasjoner. De øvrige obligasjonene har renteregulering hver 3. mnd. Omvisning på stadion, her i æreslosjen. 5

6 2 Regnskapet 2.1 Resultatet pr Beløp i hele tusen % av gj.sn. Forvaltningskapital Renteinntekter og lignende inntekter 4,78 4,61 4, Rentekostnader og lignende kostnader 2,91 2,57 2, Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,87 2,03 2, Utbytte og andre inntekter av verdipapir med variabel avkastn. 0,00 0,01 0, Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 0,76 0,77 0, Provisjonskostnader og kostander ved banktjenester 0,14 0,17 0, Netto gevinst/tap av verdipapir og valuta 0,11 0,03 0, Andre driftsinntekter 0,00 0,00 0, Netto andre driftsinntekter 0,74 0,64 0, Sum driftsinntekter 2,61 2,67 2, Lønn og generelle administrasjonskostnader 1,57 1,61 1, Avskrivninger 0,05 0,05 0, Andre driftskostnader 0,13 0,13 0, Sum driftskostnader 1,75 1,80 1, Resultat av ordinær drift før tap 0,86 0,88 0, Tap på utlån og garantier 0,10 0,07 0, Netto gevinst/tap av verdipapir som er anleggsmiddel -0,04 0,00 0, Resultat av ordinær drift før skatt 0,81 0,81 0, Skatt på ordinært resultat 0,24 0,24 0, Resultat av ordinær drift etter skatt 0,57 0,57 0, Kvartalsvis resultat Beløp i hele tusen 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapir med variabel avkastn Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostander ved banktjenester Netto gevinst/tap av verdipapir og valuta Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat av ordinær drift før tap Tap på utlån og garantier Netto gevinst/tap av verdipapir som er anleggsmiddel Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt

7 2.3 Kvartalsvis resultat i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,87 2,02 2,13 2,07 2,03 Netto andre driftsinntekter 0,74 0,75 0,52 0,91 0,65 Sum driftskostnader 1,75 2,29 1,67 1,40 1,80 Resultat av ordinær drift før tap 0,86 0,48 0,98 1,58 0,88 Tap på utlån og garantier 0,10 0,13 0,12 0,14 0,07 Netto gevinst/tap av verdipapir som er anleggsmiddel -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 Skatt på orinært resultat 0,24 0,00 0,26 0,42 0,24 Resultat av ordinær drift etter skatt 0,56 0,35 0,60 1,02 0, Nøkkeltall Utlånsvekst siste 12 mnd 13,91 10,75 10,30 9,05 5,72 Utlånsvekst siste 12 mnd inkludert overflyttet lån til TBK 14,19 10,75 10,30 9,05 5,72 Innskuddsvekst siste 12 mnd 12,11 10,21 3,50-1,47 0,87 Egenkapitalrentabilitet etter skatt 8,34 8,82 10,06 11,09 8,07 Kostnad i % av inntekter 64,99 64,79 58,63 56,55 67,26 Kostnad i % av inntekter eks. kursgevinster 70,00 66,04 59,14 58,21 68,05 Innskudd i % av netto utlån (innskuddsdekning) 84,04 85,77 83,06 82,79 84,74 Vekst i forvaltningskapital siste 12 mnd 8,93 8,58 11,47 1,93 9,71 Vegard Forren forteller om hva han tror om kampen. 7

8 2.5 Utdrag fra balansen Beløp i hele tusen Eiendeler Kontanter og fordring på sentralbanken Utlån til og fordring på kredittinstitusjoner Brutto utlån til og krav på kunder Nedskrivinger på utlån (minus) Netto utlån til og krav på kunder Sertifikat, obligasjoner og andre rentebærende papir Aksjer, fond og grunnfondsbevis Eierinteresser i konsernselskap Goodwill og andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Obligasjonslån Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetninger til forpliktelser og kostnader Ansvarlig lånekapital Fondsobligasjonslån Sum gjeld Egenkapital Sparebankens fond Grunnfond Gavefond Utjevningsfond Overskudd hittil i år Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Garantier Bokført verdi av eiendeler som er stilt som sikkerhet for pantegjeld og lignende

9 3 Noteopplysninger 3.1 Tap og mislighold alle tall i tusen Nedskriving på individuelle utlån Nedskr. på individuelle utlån ved periodens begynnelse Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt nedskriving på individuelle utlån Økt nedskriving på tidl. nedskriving individuelle utlån Nye nedskrivinger på individuelle utlån i perioden Tilbakeført nedskriving på individuelle utlån i perioden Nedskriving på individuelle utlån ved periodens slutt Nedskriving på grupper av utlån Nedskr. på grupper av utlån ved periodens begynnelse Periodens avsetning Periodens tilbakeføring Nedskriving på grupper av utlån ved periodens slutt Kostnadsførte tap i perioden Periodens endring i nedskriving på individuelle utlån Periodens endring i nedskriving på grupper av utlån Periodens konst.tap som det tidl.år er nedskrevet tap for Periodens konst.tap som det tidl.år ikke er nedskr. tap for Periodens inngang på tidligere perioders konst.tap Gevinst salg anleggsaksjer Periodens tapskostnader Mislighold (engasjement > 90 dgr.) Samlede misligholdte engasjement Individuelle nedskrivinger på utlån Netto mislighold Øvrige engasjement hvor det er foretatt nedskrivn. utlån (Engasjement som ikke er definert som mislighold) Engasjementer hvor det er foretatt nedskrivinger Individuelle nedskrivinger på utlån Netto øvrige eng.ment hvor det er foretatt nedskrivn. utlån

10 3.2 Kapitaldekning Bankens ansvarlige kapital utgjør pr ,91 MNOK som består av Sparebankens fond, eierandelskapital, fondsobligasjonslån og ansvarlig lån. Resultatet hittil i år på 1,77 MNOK er ikke regnet med. Målt mot risikovektet beregningsgrunnlag på 699,10 MNOK er kapitaldekningen på 18,01 %. Kjernekapitalen utgjør 13,14 %. Dette gir et overskudd av ansvarlig kapital på 69,98 MNOK. Sum Grunnlag Kapitalkrav Kapitalkrav Kapitalkrav Stater og sentralbanker Lokale og regionale myndigheter Offentlige eide foretak Multilaterale utviklingsbanker Internasjonale organisasjoner Institusjon Foretak Massemarkedsengasjement Engasjement med pantesikkerhet i fast eiendom Forfalte engasjement Høyrisikoengasjement Obligasjoner med fortrinnsrett Andeler i verdipapirfond Øvrige engasjement Sum kapitalkrav kredittrisiko Kapitalkrav operasjonell risiko Fradrag i kapitalkravet - ansvarlig kapital Fradrag i kapitalkravet - nedskrivninger Totalt kapitalkrav Ansvarlig lån Tilleggskapital Kjernekapital - netto Beregningsgrunnlag Overskudd av ansvarlig kapital Kapitaldekning 18,01 19,05 Kjernekapitaldekning 13,14 13,89 10

11 3.3 Risikoklassifisering Brutto utlån Garantier Risikoklassifisering Lav 87,51 % 87,92 % 82,59 % 68,70 % Normal 9,40 % 8,92 % 14,80 % 27,33 % Høy 3,09 % 3,16 % 2,61 % 3,97 % Sum 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Beløp i kr Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Risikoklassifisering Lav 0,00 % 0,00 % 33,16 % 32,62 % Normal 0,00 % 0,00 % 57,77 % 54,71 % Høy 100,00 % 100,00 % 9,07 % 12,67 % Sum 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Beløp i kr Banken benytter seg av et risikoklassifiseringssystem for utlån, kreditter og garantier. Næringslivsengasjementene er klassifisert ut i fra nøkkeltall i regnskapet, etablerte sikkerheter samt interne og eksterne forhold knyttet til det enkelte engasjement. For privatkunder baserer klassifiseringen seg på kundens økonomi og sikkerhet. Misligholdte og tapsutsatte engasjementer inngår i de klassifiserte volumene. 3.4 Bransjefordeling innskudd, utlån og garantier Bransje Innskudd Utlån Garantier Kredittmaks Overtr/Restanse UbenyKreditt SumRiskSaldo Bygg og Anlegg Handel Industri, kraft og Bergverk Primærnæring Tjenesteytende næring Transport Personmarked Sum Avlastet lån i TBK - Personmarked Sum inkludert avlastet lån i TBK

12 4 Avslutning Styret vurderer regnskapet for 1. kvartal 2012 som tilfredsstillende. Rentenettoen er fortsatt under press på grunn av konkurranse i markedet og dette har vi forsøkt kompensert med sterkere fokus på inntjening fra andre virksomhetsområder. Banken mener å ha et godt grunnlag for å være en god bank for både privatkunder og mindre næringslivskunder. Eidsvåg, 31. mars april 2012 Svein Atle Roseth Arne Botten Jan-Erik Nerland Knut Arne Bugge Styreleder Anne Grete Klokset Lars Otto Motrø Ann Kristin Dyvik Ansattes representant Sjefen sjøl stakk innom for å si noen ord. 12

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Fellesstarten for trimmerne har gått i avslutningsrennet på Raudsand. Innholdsfortegnelse 1 Beretning... 3 1.1 Resultatregnskapet... 3 1.2 Balansen... 3 1.3 Risikovurdering...

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2013

Delårsrapport 1. halvår 2013 Delårsrapport 1. halvår 2013 Nesset Sparebank Fotballskole 2013 Innholdsfortegnelse 1 Halvårsberetning... 3 1.1 Regnskapsprinsipper... 3 1.2 Resultatregnskapet... 3 1.3 Balansen... 3 1.4 Risikovurdering...

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2014

Delårsrapport 1. kvartal 2014 Delårsrapport 1. kvartal 2014 Avslutningsrennet på Osmarka Innholdsfortegnelse 1 Beretning pr. 31.03.2014... 3 1.1 Regnskapsprinsipper... 3 1.2 Resultatregnskapet... 3 1.3 Balansen... 3 1.4 Risikovurdering...

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Innholdsfortegnelse 1 Beretning pr. 30.09.2014... 3 1.1 Regnskapsprinsipper... 3 1.2 Resultatregnskapet... 3 1.3 Balansen... 3 1.4 Risikovurdering... 4 1.4.1 Kredittrisiko...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Rentenettoen per Q2 er på 34,5 MNOK, mot 34,7 MNOK på samme tid i fjor. I prosent av GFK utgjør dette henholdsvis 1,87 % og 1,98 %.

Rentenettoen per Q2 er på 34,5 MNOK, mot 34,7 MNOK på samme tid i fjor. I prosent av GFK utgjør dette henholdsvis 1,87 % og 1,98 %. Orkdal Sparebank har ved utgangen av andre kvartal (Q2) 2015 et resultat før tap og skatt på 25,3 MNOK (mot 26,7 MNOK per Q2 2014). I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) utgjør dette 1,37

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer