Delårsrapport 1. halvår 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårsrapport 1. halvår 2013"

Transkript

1 Delårsrapport 1. halvår 2013 Nesset Sparebank Fotballskole 2013

2 Innholdsfortegnelse 1 Halvårsberetning Regnskapsprinsipper Resultatregnskapet Balansen Risikovurdering Kredittrisiko Likviditetsrisiko Markedsrisiko Halvårsregnskapet Resultat pr Kvartalsvis resultat Kvartalsvis resultat i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital Nøkkeltall Utdrag fra balansen Noteopplysninger Tap og mislighold Kapitaldekning Risikoklassifisering Bransjefordeling innskudd, utlån og garantier Erklæring fra ansvarlige personer Avslutning Nesset Sparebank Fotballskole

3 1 Halvårsberetning 1.1 Regnskapsprinsipper Halvårsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og forskrifter om årsregnskap i banker. De samme regnskapsprinsippene som banken benytter ved årsoppgjøret er fulgt ved oppstilling av halvårsregnskapet. 1.2 Resultatregnskapet Resultat før skatt etter 1. halvår utgjør 7,46 MNOK, mot 6,81 MNOK for tilsvarende periode i fjor. Tap på utlån og garantier er bokført med 0,86 MNOK, mens det til samme tid i fjor var bokført med 0,32 MNOK. Resultat etter beregnet skatt er 5,26 MNOK mot 4,81 MNOK til samme tid i fjor. Netto rente- og kredittprovisjoner utgjør 1. halvår 12,63 MNOK som er en økning fra 12,61 MNOK fra i fjor. Regnet i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital var rentenettoen 1,88 %, mens den i fjor til samme tid var på 2,04 %. Netto andre driftsinntekter utgjør 6,25 MNOK, mot 4,59 MNOK for samme periode i fjor. Lønns- og personalkostnader utgjør 5,23 MNOK, en nedgang på 0,18 MNOK fra tilsvarende periode i fjor. De øvrige driftskostnadene utgjør 5,51 MNOK mot 4,66 MNOK i fjor. I % av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør driftskostnadene 1,60 % mot 1,64 % for samme periode i fjor. Styret og administrasjonen følger kostnadsutviklingen nøye. Regnskapet for 1. halvår 2013 er ikke revidert. 1.3 Balansen Pr utgjør bankens forvaltningskapital 1.461,56 MNOK mot 1.231,01 MNOK på samme tid i fjor. Ved årsskiftet var forvaltningskapitalen 1.298,64 MNOK. Forretningskapitalen (forvaltningskapital pluss avlastet lån) per utgjør 1.527,76 MNOK mot 1.271,02 MNOK på samme tid i fjor. Ved årsskiftet var forretningskapitalen på 1.337,82 MNOK. Bokført verdi av ihendehaverobligasjoner var på 33,95 MNOK, mot 45,97 MNOK til samme tid i fjor. Banken har aksjer, egenkapitalbevis og andeler i aksjefond til bokført verdi på 84,15 MNOK, som er en økning på 33,75 MNOK fra samme tid i fjor. Økningen skyldes i hovedsak at banken har kjøpt likvide fond.. Beholdningen består i hovedsak av anleggsmidler. Netto utlån pr utgjør 1.206,89 MNOK, som er en økning på 134,49 MNOK sammenlignet med 1. halvår i fjor. Økningen utgjør 12,54 %. Banken har avlastet 37,12 MNOK i Eika Boligkreditt AS mot 14,94 MNOK på samme tid i fjor. Banken har avlastet 29,08 MNOK i næringslån med andre banker mot 17,02 MNOK på samme tid i fjor. Hensyntatt denne avlastningen vil økningen være på 14,44 %. Innskudd fra kunder utgjør 1.056,65 MNOK mot 899,09 MNOK etter 1. halvår i fjor. Banken har 32 innskudd med rentebinding utover 3 måneder, totalt 43,07 MNOK. Innskudd utgjør 87,55 % av netto utlån mot 83,84 % til samme tid i fjor. Banken har 10 obligasjonslån/sertifikatlån på til sammen 226,5 MNOK, to fondsobligasjoner på tilsammen 50 MNOK og et ansvarlig lån på 15 MNOK. 3

4 1.4 Risikovurdering Kredittrisiko og likviditetsrisiko er de vesentlige risikoområdene for Nesset Sparebank. Andre risikoområder som kursrisiko, renterisiko og valutarisiko er av mindre betydning da banken har en forholdsvis liten verdipapirbeholdning, valutaeksponering og for tiden kun åtte fastrentelån Kredittrisiko Kredittrisikoen for Nesset Sparebank er i det vesentlige knyttet til utlån og garantier og i liten grad til verdipapir da bankens verdipapirbeholdning med kredittrisiko er lav. Bankens administrasjon og styret har hovedfokus på kunder med størst risiko. Utvikling og tiltak i forhold til disse kundene rapporteres til styret på hvert styremøte. I tillegg presenteres de 20 største næringslivsengasjementene, de 10 største landbruksengasjementene og de 20 største privatengasjementene for styret hvert halvår. Bankens kredittrisiko refererer seg i vesentlig grad til næringslivsporteføljen. Det er som tidligere år begrenset risiko i vår landbruksportefølje og vår privatkundeportefølje. Når det gjelder overtrekk og restanser så følges dette opp jevnlig og hvert kvartal blir oversiktene gjennomgått i styret. Utviklingen på alle risikoengasjement på næringsliv legges frem i hvert styremøte. Styret vurderer kredittrisikoen til å være innenfor akseptabelt nivå Likviditetsrisiko Banken har i dag en innskuddsdekning på ca. 87,2 % sett i forhold til brutto utlån. Inklusiv avlastet lån til Eika Boligkreditt AS og avlastet lån til næringsliv er innskuddsdekningen på 82,7 %. Banken har per dato ingen meglede innskudd. Nedenfor vises bankens fundingstruktur pr Lån KFS Ansvarlig lån Lån Eika Lån KFS Lån KFS Obligasjonsl Obligasjonsl ån ån Lån KFS Lån KFS Lån KFS Lån KFS Fondsobl.sjo Fondsobl.sjo n n Fundingstruktur 4

5 Banken har utstedt to obligasjonslån på henholdsvis 41,5 MNOK og 25 MNOK og åtte sertifikatlån på totalt 160,0 MNOK. Banken har en trekkrettighet i annen bank på 64 MNOK. Vi økte denne trekkrettigheten med 3 MNOK i løpet av 2. kvartal Det meste av dette er til enhver tid i reserve og har nesten ikke vært benyttet i Pr er bankens likviditetsindikator 1 på 109,6 og likviditetsindikator 2 på 116,9. Det gir et snitt på 113,3. Ut i fra Finanstilsynets normtall er dette å anse som lav risiko. Styret vurderer likviditetsrisikoen til å være under kontroll ut fra gjennomførte tiltak, men styret og administrasjonen følger utviklingen av likviditeten nøye Markedsrisiko Banken har per aksjer og fondsandeler på 84,15 MNOK. Utover likvide fondsplasseringer på 75,54 MNOK, er investeringen for en stor del av strategisk karakter, da det meste er investering i tilknytning til Eika Gruppen AS. Beholdningen av obligasjoner består pr av finansobligasjoner, plasseringer i obligasjoner utstedt av kommuner/fylkeskommuner og plasseringer i obligasjoner utstedt av kraftselskap. Hele beholdningen er klassifisert som øvrige omløpsobligasjoner. Sum netto gevinst på verdipapir og valuta var per på 0,99 MNOK. Samtidig har styret vedtatt samlet eksponering og i hvilke typer selskap det kan eksponeres i. Måltallene for dette rapporteres kvartalsvis til styret. Styret vurderer at bankens kursrisiko er fra moderat til lav. Dette ut i fra at vi har noen fastrenteobligasjoner. De øvrige obligasjonene har renteregulering hver 3. mnd. 5

6 2 Halvårsregnskapet 2.1 Resultat pr Beløp i hele tusen % av gj.sn. Forvaltningskapital Renteinntekter og lignende inntekter 4,54 4,79 4, Rentekostnader og lignende kostnader 2,66 2,75 2, Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,88 2,04 2, Utbytte og andre inntekter av verdipapir med variabel avkastn. 0,10 0,01 0, Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 0,81 0,75 0, Provisjonskostnader og kostander ved banktjenester 0,12 0,14 0, Netto gevinst/tap av verdipapir og valuta 0,15 0,12 0, Andre driftsinntekter 0,00 0,00 0, Netto andre driftsinntekter 0,93 0,74 0, Sum driftsinntekter 2,81 2,79 2, Personalkostnader 0,78 0,88 1, Administrasjonskostnader 0,62 0,58 0, Avskrivninger mv av varige driftsmidler og immatrielle eiendeler 0,06 0,05 0, Andre driftskostnader 0,15 0,13 0, Sum driftskostnader 1,60 1,64 1, Resultat av ordinær drift før tap 1,21 1,16 1, Tap på utlån og garantier 0,13 0,05 0, Netto gevinst/tap av verdipapir som er anleggsmiddel -0,03 0,00-0, Resultat av ordinær drift før skatt 1,11 1,11 0, Skatt på ordinært resultat 0,33 0,33 0, Resultat av ordinær drift etter skatt 0,78 0,78 0, Kvartalsvis resultat Beløp i hele tusen 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapir med variabel avkastn Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto gevinst/tap av verdipapir og valuta Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader Administrasjonskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat av ordinær drift før tap Tap på utlån og garantier Netto gevinst/tap av verdipapir som er anleggsmiddel Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt

7 2.3 Kvartalsvis resultat i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,93 1,92 2,19 2,41 2,17 Netto andre driftsinntekter 1,09 0,82 0,75 0,86 0,74 Sum driftskostnader 1,51 1,78 2,15 1,83 1,48 Resultat av ordinær drift før tap 1,51 0,96 0,79 1,44 1,43 Tap på utlån og garantier 0,12 0,15 0,89 0,14 0,05 Netto gevinst/tap av verdipapir som er anleggsmiddel -0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 Skatt på orinært resultat 0,42 0,24-0,02 0,38 0,40 Resultat av ordinær drift etter skatt 1,03 0,57-0,08 0,92 0, Nøkkeltall Brutto utlånsvekst siste 12 mnd 12,14 9,36 13,20 11,26 9,68 Utlånsvekst siste 12 mnd inkludert overflyttet lån til EBK 14,00 11,26 15,35 13,09 11,20 Innskuddsvekst siste 12 mnd 17,52 1,41 1,11 5,83 10,22 Egenkapitalrentabilitet etter skatt 11,58 8,27 8,42 11,58 11,13 Kostnad i % av inntekter 56,89 64,90 61,49 57,59 58,56 Kostnad i % av inntekter eks. kursgevinster 60,13 68,10 64,64 60,70 61,11 Innskudd i % av netto utlån (innskuddsdekning) 87,55 78,04 76,71 78,90 83,84 Vekst i forvaltningskapital siste 12 mnd 18,73 3,01 5,07 3,91 8,07 Vekst forvaltningskap. siste 12 mnd inkl. avlastet lån 20,20 4,70 6,55 7,33 10,04 Nesset Sparebank Fotballskole

8 2.5 Utdrag fra balansen Beløp i hele tusen Eiendeler Kontanter og fordring på sentralbanken Utlån til og fordring på kredittinstitusjoner Brutto utlån til og krav på kunder Nedskrivinger på utlån (minus) Netto utlån til og krav på kunder Sertifikat, obligasjoner og andre rentebærende papir Aksjer, fond og grunnfondsbevis Eierinteresser i konsernselskap Goodwill og andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Obligasjonslån Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetninger til forpliktelser og kostnader Ansvarlig lånekapital Fondsobligasjonslån Sum gjeld Egenkapital Sparebankens fond Grunnfond Gavefond Utjevningsfond Overskudd hittil i år Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Garantier Bokført verdi av eiendeler som er stilt som sikkerhet for pantegjeld og lignende Sum forvaltningskapital Avlastet boliglån i Eika Boligkreditt AS Avlastet næringslån med andre banker Sum forretningskapital

9 3 Noteopplysninger 3.1 Tap og mislighold Beløp i hele tusen Nedskriving på individuelle utlån Nedskr. på individuelle utlån ved periodens begynnelse Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt nedskriving på individuelle utlån Økt nedskriving på tidl. nedskriving individuelle utlån Nye nedskrivinger på individuelle utlån i perioden Tilbakeført nedskriving på individuelle utlån i perioden Nedskriving på individuelle utlån ved periodens slutt Nedskriving på grupper av utlån Nedskr. på grupper av utlån ved periodens begynnelse Periodens avsetning Periodens tilbakeføring Nedskriving på grupper av utlån ved periodens slutt Kostnadsførte tap i perioden Periodens endring i nedskriving på individuelle utlån Periodens endring i nedskriving på grupper av utlån Periodens konst.tap som det tidl.år er nedskrevet tap for Periodens konst.tap som det tidl.år ikke er nedskr. tap for Periodens inngang på tidligere perioders konst.tap Gevinst salg anleggsaksjer Periodens tapskostnader Mislighold (engasjement > 90 dgr.) Samlede misligholdte engasjement Individuelle nedskrivinger på utlån Netto mislighold Øvrige engasjement hvor det er foretatt nedskrivn. utlån (Engasjement som ikke er definert som mislighold) Engasjementer hvor det er foretatt nedskrivinger Individuelle nedskrivinger på utlån Netto øvrige eng.ment hvor det er foretatt nedskrivn. utlån

10 3.2 Kapitaldekning Bankens ansvarlige kapital utgjør per ,29 MNOK som består av Sparebankens fond, eierandelsbeviskapital, fondsobligasjonslån og ansvarlig lån. Resultatet hittil i år på 5,26 MNOK er ikke regnet med. Målt mot risikovektet beregningsgrunnlag på 808,56 MNOK er kapitaldekningen på 18,59 %. Kjernekapitalen utgjør 16,24 %. Dette gir et overskudd av ansvarlig kapital på 85,60 MNOK. Sum Grunnlag Kapitalkrav Kapitalkrav Kapitalkrav Stater og sentralbanker Lokale og regionale myndigheter Offentlige eide foretak Multilaterale utviklingsbanker Internasjonale organisasjoner Institusjon Foretak Massemarkedsengasjement Engasjement med pantesikkerhet i fast eiendom Forfalte engasjement Høyrisikoengasjement Obligasjoner med fortrinnsrett Andeler i verdipapirfond Øvrige engasjement Sum kapitalkrav kredittrisiko Kapitalkrav operasjonell risiko Fradrag i kapitalkravet - ansvarlig kapital Fradrag i kapitalkravet - nedskrivninger Totalt kapitalkrav Ansvarlig lån Tilleggskapital Kjernekapital - netto Beregningsgrunnlag Overskudd av ansvarlig kapital Kapitaldekning 18,59 19,83 Kjernekapitaldekning 16,24 17,46 Ren kjernekapitaldekning 10,70 11,45 10

11 3.3 Risikoklassifisering Brutto utlån Garantier Risikoklassifisering Lav 87,67 % 87,50 % 83,93 % 46,30 % Normal 10,27 % 10,48 % 13,50 % 16,12 % Høy 2,06 % 2,02 % 2,57 % 37,58 % Sum 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Beløp i kr Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Risikoklassifisering Lav 0,00 % 0,00 % 32,00 % 32,23 % Normal 0,00 % 0,00 % 58,83 % 56,31 % Høy 100,00 % 100,00 % 9,17 % 11,46 % Sum 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Beløp i kr Banken benytter seg av et risikoklassifiseringssystem for utlån, kreditter og garantier. Næringslivsengasjementene er klassifisert ut i fra nøkkeltall i regnskapet, etablerte sikkerheter samt interne og eksterne forhold knyttet til det enkelte engasjement. For privatkunder baserer klassifiseringen seg på kundens økonomi og sikkerhet. Misligholdte og tapsutsatte engasjementer inngår i de klassifiserte volumene. 3.4 Bransjefordeling innskudd, utlån og garantier Bransje Innskudd Utlån Garantier Kredittmaks Overtr/restanse UbenyKreditt SumRiskSaldo Bygg og Anlegg Handel Industri, kraft og Bergverk Primærnæring Tjenesteytende næring Transport Sum næring inkludert landbruk Personmarked Sum totalt Avlastet lån i EBK - PM Avlastet næringsliv andre banker Sum totalt inkl. avl. lån og garanti

12 4 Erklæring fra ansvarlige personer Styret og banksjef har den 11. juli 2013 behandlet og godkjent halvårsberetningen og halvårsregnskapet for Nesset Sparebank per 30. juni 2013 og for 1. halvår 2013 og sammenligningstall per 30. juni 2012 og for 1. halvår Halvårsrapporten er avlagt i overensstemmelse med kravene i IAS 34 Delårsrapportering som er godkjent av EU samt norske tilleggskrav i Verdipapirhandelloven. Etter styret og daglig leders beste overbevisning er halvårsregnskapet 2013 utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av bankens eiendeler, gjeld og finansielle stilling og resultat som helhet per 30. juni 2013 og 30. juni Etter styrets og daglig leders beste overbevisning gir halvårsberetningen en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet. Etter styrets og daglig leders beste overbevisning gir også beskrivelsen av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer banken står ovenfor i neste regnskapsperiode, samt beskrivelsen av nærståendes vesentlige transaksjoner, en rettvisende oversikt. Eidsvåg, 30. juni juli 2013 Svein A. Roset Arne Botten Jan Erik Nerland Knut Arne Bugge Styreleder Anne Grete Klokset Rune Skjørsæther Ann Kristin Dyvik Jan-Børge Silseth Ansattes representant Banksjef 12

13 5 Avslutning Styret vurderer regnskapet for 1. halvår 2013 som meget tilfredsstillende. Vi har god etterspørsel og vekst i alle forretningsområder. Markedssituasjonen er krevende med tanke på sterk konkurranse og generelt lavt rentemarked. Dette medfører et press på marginer og resultat, som igjen utfordrer bransjens soliditetskrav i kjølvannet av finanskrisen. Banken mener å ha et godt grunnlag for å være en god bank for både privatkunder og små og mellomstore næringslivskunder. Eidsvåg, 30. juni juli 2013 Svein A. Roset Arne Botten Jan Erik Nerland Knut Arne Bugge Styreleder Anne Grete Klokset Rune Skjørsæther Ann Kristin Dyvik Jan-Børge Silseth Ansattes representant Banksjef Nesset Sparebank Fotballskole

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 %

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall Morbank Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Rentenetto 33.049 1,74 % 33.142 1,84

Detaljer

Ved utgangen av 1. kvartal var forvaltningskapitalen på 4.576 mill. mot kr 4.224 mill. samme periode i fjor. En 12 måneders vekst på 8,3 %

Ved utgangen av 1. kvartal var forvaltningskapitalen på 4.576 mill. mot kr 4.224 mill. samme periode i fjor. En 12 måneders vekst på 8,3 % Odal Sparebanks resultat før tap i 1.kvartal var 11,3 mill., en økning på 1,0 mill. fra 1.kvartal 2014. Økte netto renteinntekter, økte provisjonsinntekter fra Eika Boligkreditt og Eika Forsikring gir

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport III 2013 Norsk og internasjonal økonomi Usikkerheten omkring utvidelse av gjeldstaket for USA har igjen lagt en demper på den gryende optimismen i landet. Det

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport II 2013 Norsk og internasjonal økonomi Flere økonomiske nøkkeltall i USA synes å peke mot en stabil, men forsiktig bedring av økonomien.

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Noter til årsregnskapet 2007

Noter til årsregnskapet 2007 Noter til årsregnskapet 2007 1 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle regnskapsprinsipper 2. Utlån og garantier Nedskrivning på utlån og garantier 2.a Vurderingsprinsipper for

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSREGNSKAP 2011 BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2011...16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...20 NOTER TIL REGNSKAPET...21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF...39

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER. ÅRSRAPPORT 2012 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 12 BALANSE... 13 KONTANTSTRØMANALYSE... 14 NOTER... 15 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010 Foto: Hans Dieter Fleger BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2010...14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...19 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET...20 1 INNLEDNING...20

Detaljer

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 16 Balanse side 18 Noter side 20 Eierstyring og selskapledelse side

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 4. dr i f t s år Kvar t al s r appor t2012 2. k var t al 2012 Side 1 Innhold Kommentarer side 2-5 Resultatregnskap side 6 Balanse. side 7 Kontantstrømanalyse. side 8 Endringer i egenkapitalen. side 8

Detaljer

Odal Sparebank. Årsrapport 2013

Odal Sparebank. Årsrapport 2013 Resultat RESULTATREGNSKAP (i tusen kroner) Noter 2013 2012 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.121 1.534 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer

Detaljer

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III Klepp Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

2011:01 kvartalsrapport

2011:01 kvartalsrapport 2011:01 kvartalsrapport Nøkkeltall (morbank) (Hele tusen) 31.03.2011 31.03.2010 2010 Sum forvaltningskapital 2.211.272 2.285.001 2.260.619 Brutto utlån 1.907.235 1.873.395 1.914.255 Brutto utlån i % av

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Oppdatert mai 2012 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2 RISIKO OG KAPITALSTYRING... 4 2.1 STYRINGSSYSTEM... 4 2.2 RAPPORTERING... 5

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

Oppdatert mars 2011 PILAR III 2010

Oppdatert mars 2011 PILAR III 2010 Oppdatert mars 2011 PILAR III 2010 Innledning.... 3 Pilar 1...3 Standardmetoden...3 Basismetoden...4 Pilar II...4 Pilar III...4 Konsolidering... 5 Pilar I Beregning av Kapitaldekning... 6 Ansvarlig kapital...6

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer