Delårsrapport 1. kvartal 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårsrapport 1. kvartal 2014"

Transkript

1 Delårsrapport 1. kvartal 2014 Avslutningsrennet på Osmarka

2 Innholdsfortegnelse 1 Beretning pr Regnskapsprinsipper Resultatregnskapet Balansen Risikovurdering Kredittrisiko Likviditetsrisiko Markedsrisiko Utdrag fra regnskapet Resultatet pr Kvartalsvis resultat Kvartalsvis resultat i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital Nøkkeltall Utdrag fra balansen pr Noteopplysninger Bransjefordeling innskudd, utlån og garantier med mer Verdipapirbeholdning Obligasjoner Fordeling aksjer, aksjefond og rentefond Oversikt lånetyper med forfall Sertifikatlån og obligasjonslån Fondsobligasjoner og ansvarlig lån Tap og mislighold Kapitaldekning Risikoklassifisering største egenkapitalbeviseiere pr Avslutning De aktive løperne går ulike distanser avhengig av alder. 2

3 1 Beretning pr Regnskapsprinsipper Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og forskrifter om årsregnskap i banker. De samme regnskapsprinsippene som banken benytter ved årsoppgjøret er fulgt ved oppstilling av kvartalsregnskapet. 1.2 Resultatregnskapet Resultat før skatt etter 1. kvartal 2014 utgjør 3,85 MNOK, mot 2,63 MNOK for tilsvarende periode i fjor. I % av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør det 1,03 %, mot 0,81 % for tilsvarende periode i fjor. Tap på utlån er bokført med 0,39 MNOK, mens det til samme tid i fjor var bokført tap med 0,47 MNOK. Etter beregnet skatt på 1,10 MNOK ble resultatet 2,75 MNOK mot 1,84 MNOK til samme tid i fjor. Netto rente- og kredittprovisjoner utgjør per 1. kvartal ,58 MNOK som er en økning fra 6,22 MNOK fra i fjor. Regnet i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital var rentenettoen 2,03 % mot 1,92 % i fjor. Netto andre driftsinntekter utgjør 3,92 MNOK, mot 2,62 MNOK for samme periode i fjor. Økningen skyldes i hovedsak økt gevinst på verdipapir, økt utbytte og økt inntekt på salg av bankens produkter. Lønns- og personalkostnader utgjør 3,85 MNOK, en økning på 0,69 MNOK fra tilsvarende periode i fjor. Dette skyldes blant annet at banken har ansatt to nye medarbeidere fra 1. januar De øvrige driftskostnadene utgjør 3,42 MNOK mot 2,58 MNOK i fjor. I % av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør driftskostnadene 1,95 % mot 1,78 % for samme periode i fjor. Kostnaden i % av inntektene utgjør 63,19 % som er en nedgang fra 64,90 % sammenlignet med 1. kvartal i Regnskapet for 1. kvartal 2014 er ikke revidert. 1.3 Balansen Forvaltningskapitalen per utgjør 1.498,00 MNOK mot 1.304,79 MNOK på samme tid i fjor. Ved årsskiftet var forvaltningskapitalen 1.521,43 MNOK. Forretningskapitalen (forvaltningskapital pluss avlastet lån) per utgjør 1.662,18 MNOK mot 1.342,80 MNOK på samme tid i fjor. Ved årsskiftet var forretningskapitalen på 1.666,40 MNOK. Bokført verdi av ihendehaverobligasjoner var per på 20,00 MNOK som er en nedgang på ca. 5,00 MNOK sammenlignet med samme tid i fjor. Banken har aksjer, egenkapitalbevis og andeler i aksjefond til bokført verdi på 81,23 MNOK, som er en økning på 40,90 MNOK fra samme tid i fjor. Den store økningen skyldes plassering i likvide aksjefond. Ellers består beholdningen i hovedsak av anleggsmidler. Netto utlån per utgjør 1.262,15 MNOK, som er en økning på 98,45 MNOK sammenlignet med 1. kvartal i fjor. Økningen utgjør 8,46 %. Banken har avlastet 148,38 MNOK i Eika Boligkreditt AS mot 23,84 MNOK på samme tid i fjor. Banken har avlastet 15,80 MNOK i næringslån med andre banker mot 14,17 MNOK på samme tid i fjor. Hensyntatt disse avlastningene vil økningen være på 18,23 %. 3

4 Innskudd fra kunder utgjør 1.055,86 MNOK mot 908,17 MNOK etter 1. kvartal i fjor. Banken har for tiden ingen meglerinnskudd. Økningen i innskuddene utgjør 16,26 %. Innskudd utgjør % av netto utlån mot 78,04 % til samme tid i fjor. Banken har ni obligasjonslån/sertifikatlån på til sammen 241,5 MNOK, to fondsobligasjoner på til sammen 50 MNOK og et ansvarlig lån på 15 MNOK. 1.4 Risikovurdering Kredittrisiko og likviditetsrisiko er de vesentlige risikoområdene for Nesset Sparebank. Andre risikoområder som kursrisiko, renterisiko og valutarisiko er av mindre betydning da banken har en forholdsvis liten verdipapirbeholdning, valutaeksponering og for tiden kun ti fastrentelån og nitten fastrenteinnskudd Kredittrisiko Kredittrisikoen for Nesset Sparebank er i det vesentlige knyttet til utlån og garantier og i liten grad til verdipapir da bankens verdipapirbeholdning med kredittrisiko er lav. Bankens administrasjon og styret har hovedfokus på kunder med størst risiko. Utvikling og tiltak på disse kundene rapporteres til styret på hvert styremøte. I tillegg nevnes at de 20 største næringslivsengasjementene, de 10 største landbruksengasjementene og de 20 største privatengasjementene presenteres for styret hvert halvår. Bankens kredittrisiko refererer seg i vesentlig grad til næringslivsporteføljen. Det er som tidligere år begrenset risiko i vår landbruksportefølje og vår privatkundeportefølje. Når det gjelder overtrekk og restanser så følges dette opp jevnlig og hvert kvartal blir oversiktene gjennomgått i styret. Utviklingen på alle risikoengasjement på næringsliv legges frem i hvert styremøte. Styret vurderer kredittrisikoen til å være innenfor akseptabelt nivå. 4

5 1.4.2 Likviditetsrisiko Banken har i dag en innskuddsdekning på ca. 83,20 % sett i forhold til brutto utlån. Medregnet avlastet lån i Eika Boligkreditt AS og andre banker blir innskuddsdekningen på 73,67 %. Banken har per dato ingen meglede innskudd. Banken har utstedt fem obligasjonslån og fire sertifikatlån. Fullstendig oversikt over bankens fundingsstruktur vises i kapittel og Banken har en trekkrettighet i annen bank på 75 MNOK. Det meste av dette er til enhver tid i reserve og har nesten ikke vært benyttet i Pr er bankens likviditetsindikator 1 på 111,5 og likviditetsindikator 2 på 114,7. Det gir et snitt på 113,1. Styret vurderer likviditetsrisikoen til å være under kontroll ut fra gjennomførte tiltak, men styret og administrasjonen følger likviditetens utvikling nøye Markedsrisiko Banken har per aksjer og fondsandeler på 81,23 MNOK. Utover likvide fondsplasseringer på 72,52 MNOK, er investeringene for en stor del av strategisk og samfunnsøkonomisk karakter, den største posten er investering en i tilknytning til Eika Gruppen AS. Beholdningen er klassifisert som øvrige omløpsaksjer og anleggsaksjer. Mesteparten er klassifisert som anleggsaksjer. Beholdningen av obligasjoner består pr av finansobligasjoner og plasseringer i obligasjoner utstedt av kommuner/fylkeskommuner. Hele beholdningen er klassifisert som øvrige omløpsobligasjoner. Sum netto gevinst av verdipapir og valuta var per på 0,89 MNOK. Samtidig har styret vedtatt samlet eksponering og i hvilke typer selskap det kan eksponeres i. Måltallene for dette rapporteres kvartalsvis til styret. Styret vurderer at bankens kursrisiko er fra moderat til lav. Dette ut i fra at vi har noen fastrenteobligasjoner. De øvrige obligasjonene har renteregulering hver 3. mnd. 5

6 2 Utdrag fra regnskapet 2.1 Resultatet pr % av gj.sn. forvaltningskapital Renteinntekter og lignende inntekter 4,53 4,59 4, Rentekostnader og lignende kostnader 2,50 2,67 2, Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,03 1,92 1, Utbytte og andre inntekter av verdipapir med variabel avkastn. 0,07 0,00 0, Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 0,87 0,81 0, Provisjonskostnader og kostander ved banktjenester 0,13 0,13 0, Netto gevinst/tap av verdipapir og valuta 0,24 0,13 0, Andre driftsinntekter 0,00 0,00 0, Netto andre driftsinntekter 1,05 0,81 0, Sum driftsinntekter 3,08 2,74 2, Personalkostnader 1,03 0,98 0, Administrasjonskostnader 0,62 0,58 0, Avskrivninger mv av varige driftsmidler og immatrielle eiendeler 0,08 0,06 0, Andre driftskostnader 0,21 0,15 0, Sum driftskostnader 1,95 1,78 1, Resultat av ordinær drift før tap 1,13 0,96 1, Tap på utlån og garantier 0,11 0,15 0, Netto gevinst/tap av verdipapir som er anleggsmiddel 0,00 0,00-0, Resultat av ordinær drift før skatt 1,03 0,81 1, Skatt på ordinært resultat 0,29 0,24 0, Resultat av ordinær drift etter skatt 0,73 0,57 0, Kvartalsvis resultat 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapir med variabel avkastn Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostander ved banktjenester Netto gevinst/tap av verdipapir og valuta Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader Administrasjonskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat av ordinær drift før tap Tap på utlån og garantier Netto gevinst/tap av verdipapir som er anleggsmiddel Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt

7 2.3 Kvartalsvis resultat i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,03 2,28 2,12 1,93 1,92 Netto andre driftsinntekter 1,05 1,06 0,95 1,09 0,82 Sum driftskostnader 1,95 2,30 1,68 1,51 1,78 Resultat av ordinær drift før tap 1,13 1,04 1,39 1,51 0,96 Tap på utlån og garantier 0,11 0,27 0,26 0,12 0,15 Netto gevinst/tap av verdipapir som er anleggsmiddel 0,00-0,04 0,00-0,06 0,00 Skatt på orinært resultat 0,29 0,11 0,33 0,42 0,24 Resultat av ordinær drift etter skatt 0,73 0,70 0,80 1,03 0, Nøkkeltall Brutto utlånsvekst siste 12 mnd 8,08 9,59 9,13 12,14 9,36 Brutto utlånsvekst inkludert avlastet lån siste 12 mnd 18,23 18,04 14,17 14,05 11,26 Lån EBK AS i % av de totale lånene til personmarkedet 14,20 12,02 9,10 4,21 2,75 Innskuddsvekst siste 12 mnd 16,26 17,97 10,98 17,52 1,41 Innskudd i % av netto utlån 83,66 81,64 80,06 87,55 78,04 Innskudd i % av brutto utlån 83,20 81,23 79,67 87,18 77,34 Egenkapitalrentabilitet etter skatt 9,28 9,78 11,48 11,58 8,27 Kostnad i % av inntekter 63,19 59,73 56,12 56,89 64,90 Kostnad i % av inntekter eksklusiv kursgevinster 68,46 64,04 59,76 60,13 68,10 Vekst i forvaltningskapital siste 12 mnd 14,81 17,15 14,82 18,73 3,01 Vekst forvaltningskapital inkl. avlastet lån siste 12 mnd 23,78 24,56 19,07 20,20 4,70 7

8 2.5 Utdrag fra balansen pr Eiendeler Kontanter og fordring på sentralbanken Utlån til og fordring på kredittinstitusjoner Brutto utlån til og krav på kunder Nedskrivinger på utlån (minus) Netto utlån til og krav på kunder Sertifikat, obligasjoner og andre rentebærende papir Aksjer, fond og egenkapitalbevis Eierinteresser i konsernselskap Goodwill og andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Obligasjonslån Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetninger til forpliktelser og kostnader Ansvarlig lånekapital Fondsobligasjonslån Sum gjeld Egenkapital Sparebankens fond Grunnfond Egne egenkapitalbevis Gavefond Utjevningsfond Overkursfond Kompensasjonsfond Overskudd hittil i år Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Garantier Garanti ovenfor Eika Boligkreditt AS Sum garantier Bokført verdi av eiendeler som er stilt som sikkerhet for pantegjeld og lignende Sum forvaltningskapital Avlastet boliglån i Eika Boligkreditt AS Avlastet næringslån med andre banker Sum forretningskapital Garantien ovenfor Eika Boligkreditt AS består av en fellesgarantiramme på 1,48 MNOK en saksgaranti på 12,29 MNOK en tapsgaranti på 13,56 MNOK 8

9 3 Noteopplysninger 3.1 Bransjefordeling innskudd, utlån og garantier med mer Innskudd Utlån Garantier Kredittmaksimum Ubenyttet kreditt Sum risikosaldo Bransje Bygg og Anlegg Handel Industri, kraft og Bergverk Primærnæring Tjenesteytende næring Transport Sum næring inkl. landbruk Personmarked Sum totalt Avlastet lån i EBK - PM Avl. næringsliv andre banker Sum totalt inkl. avl. lån og gar Verdipapirbeholdning Obligasjoner ISIN nr Navn SubType Anskaffelse Bokført verdi Forfall Obligasjon NO Karmøy Kommune NO DnB Bank NO Stadsbygd Sparebank Fondsobl NO Sunndal Sparebank Fondsobl NO Bud, Fræna og Hustad Sp Fondsobl NO Eika Boligkreditt AS Fondsobl NO Spydeberg Sparebank Fondsobl NO Rørosbanken AnsvLån NO Ørskog Sparebank AnsvLån NO Eiendomskreditt AnsvLån Sum Fordeling aksjer, aksjefond og rentefond Oversikt obligasjoner og andre verdipapir Obligasjoner Aksjefond - Rentefond Aksjer Sum

10 3.3 Oversikt lånetyper med forfall Sertifikatlån og obligasjonslån Lånetype Lånenr/ISIN-nr Kapital Siste forfall Obligasjonslån NO Obligasjonslån NO Obligasjonslån NO Obligasjonslån NO Obligasjonslån NO Sertifikatlån - KFS Sertifikatlån - KFS Sertifikatlån - KFS Sertifikatlån - KFS Sum Fondsobligasjoner og ansvarlig lån Lånetype Lånenr/ISIN-nr Kapital Siste forfall Ansvarlig lån NO Fondsobligasjonslån NO Fondsobligasjonslån NO Sum Trimklassen samler en stor og ivrig gjeng. 10

11 3.4 Tap og mislighold Nedskriving på individuelle utlån Nedskr. på individuelle utlån ved periodens begynnelse Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt nedskriving på individuelle utlån Økt nedskriving på tidl. nedskriving individuelle utlån Nye nedskrivinger på individuelle utlån i perioden Tilbakeført nedskriving på individuelle utlån i perioden Nedskriving på individuelle utlån ved periodens slutt Nedskriving på grupper av utlån Nedskr. på grupper av utlån ved periodens begynnelse Periodens avsetning Periodens tilbakeføring Nedskriving på grupper av utlån ved periodens slutt Kostnadsførte tap i perioden Periodens endring i nedskriving på individuelle utlån Periodens endring i nedskriving på grupper av utlån Periodens konst.tap som det tidl.år er nedskrevet tap for Periodens konst.tap som det tidl.år ikke er nedskr. tap for Periodens inngang på tidligere perioders konst.tap Gevinst salg anleggsaksjer Periodens tapskostnader Mislighold (engasjement > 90 dgr.) Samlede misligholdte engasjement Individuelle nedskrivinger på utlån Netto mislighold Øvrige engasjement hvor det er foretatt nedskrivn. utlån (Engasjement som ikke er definert som mislighold) Engasjementer hvor det er foretatt nedskrivinger Individuelle nedskrivinger på utlån Netto øvrige eng.ment hvor det er foretatt nedskrivn. utlån Kapitaldekning Bankens netto ansvarlige kapital utgjør pr ,02 MNOK som består av Sparebankens fond, eierandelskapital, fondsobligasjonslån og ansvarlig lån. Resultatet hittil i år på 2,75 MNOK er ikke regnet med. Målt mot risikovektet beregningsgrunnlag på 873,81 MNOK er kapitaldekningen på 20,49 %. Kjernekapitalen utgjør 18,54 %. Dette gir et overskudd av ansvarlig kapital på 109,12 MNOK. 11

12 Sum Grunnlag Kapitalkrav Kapitalkrav Kapitalkrav Stater og sentralbanker Lokale og regionale myndigheter Offentlige eide foretak Multilaterale utviklingsbanker Internasjonale organisasjoner Institusjon Foretak Massemarkedsengasjement Engasjement med pantesikkerhet i fast eiendom Forfalte engasjement Høyrisikoengasjement Obligasjoner med fortrinnsrett Andeler i verdipapirfond Øvrige engasjement Sum kapitalkrav kredittrisiko Kapitalkrav operasjonell risiko Fradrag i kapitalkravet - ansvarlig kapital Fradrag i kapitalkravet - nedskrivninger Totalt kapitalkrav Ansvarlig lån Tilleggskapital Kjernekapital - netto Beregningsgrunnlag Overskudd av ansvarlig kapital Kapitaldekning i % 20,49 21,10 Kjernekapitaldekning i % 18,54 19,20 Ren kjernekapitaldekning i % 13,17 13, Risikoklassifisering Brutto utlån Garantier Risikoklassifisering Lav 86,24 % 87,51 % 94,66 % 94,28 % Normal 10,59 % 9,88 % 3,42 % 3,96 % Høy 3,17 % 2,61 % 1,92 % 1,76 % Sum 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Beløp i kr Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Risikoklassifisering Lav 0,00 % 0,00 % 29,02 % 27,70 % Normal 0,00 % 0,00 % 54,95 % 55,30 % Høy 100,00 % 100,00 % 16,03 % 17,00 % Sum 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Beløp i kr Banken benytter seg av et risikoklassifiseringssystem for utlån, kreditter og garantier. Næringslivsengasjementene er klassifisert ut i fra nøkkeltall i regnskapet, etablerte sikkerheter, samt interne og eksterne forhold knyttet til det enkelte engasjement. For privatkunder baserer klassifiseringen seg på kundens økonomi og sikkerhet. Misligholdte og tapsutsatte engasjementer inngår i de klassifiserte volumene. 12

13 største egenkapitalbeviseiere pr Eier Egenkapitalbevis Prosentandel Oskar Invest AS ,02 Nesset Kraft AS ,48 Nesset kommune ,08 Joar Heggset ,20 Kari Nerland ,14 Alstadgruppen AS ,00 Nesset Sparebank ,93 Magne Nauste ,10 Kjell Holland ,54 Ailin Moen ,40 Martinus Wågbø ,09 Harald Wahlstrøm ,09 Bodil Bergset ,00 Gudbjørg Frisvoll ,00 Petter Inge Bergset ,00 Henrik Håndes Minnefond ,00 Tor Gunnar Hansen ,74 Jan Erik Nerland ,74 COOP Orkla Møre AS ,69 Tor Bugge ,60 Sum 20 største ,84 Øvrige eiere ,16 Utstedt egenkapitalbevis ,00 Totale antall eiere pr er 126, opp med 4 eiere siden Andelen egenkapitalbevis eiet av investorer i Møre og Romsdal utgjør pr ,5 %, det samme som pr

14 4 Avslutning Styret vurderer regnskapet for 1. kvartal 2014 som meget tilfredsstillende. Vi har god etterspørsel og vekst i alle forretningsområder og har fokus på god kundebetjening, kompetanseutvikling og effektivisering for å skape god langsiktig lønnsomhet. Kunder og egenkapitalbeviseiere skal oppleve bankens som en god og betydelig aktør i lokalsamfunnet. Rentenettoen er fortsatt under press på grunn av konkurranse i markedet og dette har vi forsøkt kompensert med sterkere fokus på inntjening fra andre virksomhetsområder. Banken mener å ha et godt grunnlag for å være en attraktiv bank for både privatkunder og små og mellomstore næringslivskunder. Eidsvåg, 31. mars april 2014 Svein Atle Roseth Arne Botten Jan Erik Nerland Knut Arne Bugge Styreleder Anne Grete Klokset Rune Skjørsæther Solveig Myklebust Ansattes representant 14

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Fellesstarten for trimmerne har gått i avslutningsrennet på Raudsand. Innholdsfortegnelse 1 Beretning... 3 1.1 Resultatregnskapet... 3 1.2 Balansen... 3 1.3 Risikovurdering...

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2013

Delårsrapport 1. halvår 2013 Delårsrapport 1. halvår 2013 Nesset Sparebank Fotballskole 2013 Innholdsfortegnelse 1 Halvårsberetning... 3 1.1 Regnskapsprinsipper... 3 1.2 Resultatregnskapet... 3 1.3 Balansen... 3 1.4 Risikovurdering...

Detaljer

2. kvartal 2015. Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank

2. kvartal 2015. Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank 2. kvartal 2015 Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank Resultat før skatt på 21,4 MNOK Tolvmåneders egenkapitalavkastning på 10,8 prosent Vekst i netto provisjonsinntekter på 5,6 prosent Positiv

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

Ved utgangen av 1. kvartal var forvaltningskapitalen på 4.576 mill. mot kr 4.224 mill. samme periode i fjor. En 12 måneders vekst på 8,3 %

Ved utgangen av 1. kvartal var forvaltningskapitalen på 4.576 mill. mot kr 4.224 mill. samme periode i fjor. En 12 måneders vekst på 8,3 % Odal Sparebanks resultat før tap i 1.kvartal var 11,3 mill., en økning på 1,0 mill. fra 1.kvartal 2014. Økte netto renteinntekter, økte provisjonsinntekter fra Eika Boligkreditt og Eika Forsikring gir

Detaljer

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 %

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall Morbank Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Rentenetto 33.049 1,74 % 33.142 1,84

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 1 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 1-2015 Økonomisk utvikling Flere år med sterk vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld har økt risikoen for at finansiell

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

REGNSKAP 3. KVARTAL 2014

REGNSKAP 3. KVARTAL 2014 REGNSKAP 3. KVARTAL 2014 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 3-2014 Økonomisk utvikling Norsk økonomi har vist en stabil utvikling i årets ni første måneder, med BNP-vekst nær det normale, bare

Detaljer

Høland og Setskog Sparebank

Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport 4. kvartal 2013 Høland og Setskog Sparebank Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport 4. kvartal 2013 Generelt Regnskapet er utarbeidet etter IFRS (International Finance Reporting Standard).

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 2-2014 Økonomisk utvikling Hovedindeksen ved Oslo Børs har økt med 12 % fra årsskiftet, det meste av dette har kommet i 2. kvartal. Det

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2015 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 7,4 mill. kr eller 0,73 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 13 3. kv. 13 2. kv. 13 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12

Detaljer

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 14 3. kv. 14 2. kv. 14 1. kv. 14 4. kv. 13 3. kv. 13

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30.6.2015

Delårsrapport Pr. 30.6.2015 Delårsrapport Pr. 30.6.2015 Side 1 av 7 HOVEDTALL Resultat (1 000 kroner): 30.06.2015 31.03.2015 31.12.2014 30.09.2014 30.06.2014 Resultat før skatt 21.147 7.986 37.629 33.363 21.055 Brutto utlån til kunder

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2009

Delårsrapport 4. kvartal 2009 Delårsrapport 4. kvartal 2009 Postadresse: 63 85 44 40 Bankgiro: 1271.89.02485 Avdelingskontorer: Postboks 33 Fax: 63 85 44 41 Organisasjonsnr: NO937885644 Bjørkelangen Årnes Jessheim 1930 Aurskog Web:

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer