Delårsrapport 1. kvartal 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårsrapport 1. kvartal 2013"

Transkript

1 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Fellesstarten for trimmerne har gått i avslutningsrennet på Raudsand.

2 Innholdsfortegnelse 1 Beretning Resultatregnskapet Balansen Risikovurdering Kredittrisiko Likviditetsrisiko Markedsrisiko Regnskapet Resultatet pr Kvartalsvis resultat Kvartalsvis resultat i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital Nøkkeltall Utdrag fra balansen Noteopplysninger Tap og mislighold Kapitaldekning Risikoklassifisering Bransjefordeling innskudd, utlån og garantier Avslutning Nye startnr ble tatt i bruk på Skicupen. 2

3 1 Beretning 1.1 Resultatregnskapet Resultat før skatt etter 1. kvartal utgjør 2,63 MNOK, mot 2,52 MNOK for tilsvarende periode i fjor. I % av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør det 0,81 %, det samme som for tilsvarende periode i fjor. Tap på utlån er bokført med 0,47 MNOK, mens det til samme tid i fjor var bokført tap med 0,17 MNOK. Etter beregnet skatt på 0,79 MNOK ble resultatet 1,84 MNOK mot 1,77 MNOK til samme tid i fjor. Netto rente- og kredittprovisjoner utgjør per 1. kvartal 6,22 MNOK som er en økning fra 5,86 MNOK fra i fjor. Regnet i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital var rentenettoen 1,92 % mot 1,87 % i fjor. Netto andre driftsinntekter utgjør 2,62 MNOK, mot 2,31 MNOK for samme periode i fjor. Økningen skyldes i hovedsak økt gevinst på verdipapir og økt inntekt på salg av bankens produkter. Lønns- og personalkostnader utgjør 3,16 MNOK, en nedgang på 0,13 MNOK fra tilsvarende periode i fjor. De øvrige driftskostnadene utgjør 2,58 MNOK mot 2,19 MNOK i fjor. I % av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør driftskostnadene 1,78 % mot 1,75 % for samme periode i fjor. Kostnaden i % av inntektene utgjør 64,90 % som er en nedgang fra 66,99 % sammenlignet med 1. kvartal i Regnskapet for 1. kvartal 2013 er ikke revidert. 1.2 Balansen Forvaltningskapitalen per utgjør 1.304,79 MNOK mot 1.266,71 MNOK på samme tid i fjor. Ved årsskiftet var forvaltningskapitalen 1.298,64 MNOK. Forretningskapitalen (forvaltningskapital pluss avlastet lån) per utgjør 1.342,80 MNOK mot 1.282,54 MNOK på samme tid i fjor. Ved årsskiftet var forretningskapitalen på 1.337,82 MNOK. Bokført verdi av ihendehaverobligasjoner var per 1. kvartal 31,30 MNOK som er en nedgang på ca. 14,61 MNOK sammenlignet med samme tid i fjor. Banken har aksjer og andeler i aksjefond til bokført verdi 40,34 MNOK mot 48,82 MNOK på samme tid i fjor. Netto utlån per utgjør 1.163,71 MNOK, som er en økning på 98,21 MNOK sammenlignet med 1. kvartal i fjor. Økningen utgjør 9,22 %. Banken har avlastet 23,84 MNOK i Eika Boligkreditt AS mot 2,64 MNOK på samme tid i fjor. Banken har avlastet 14,17 MNOK i næringslån med andre banker mot 13,19 MNOK på samme tid i fjor. Hensyntatt denne avlastningen vil økningen være på 11,26 %. Innskudd fra kunder utgjør 908,17 MNOK mot 895,50 MNOK etter 1. kvartal i fjor. Banken har for tiden ingen meglerinnskudd. Økningen i innskuddene utgjør 1,41 %. Innskudd utgjør 78,04 % av netto utlån mot 84,05 % til samme tid i fjor. 1.3 Risikovurdering Kredittrisiko og likviditetsrisiko er de vesentlige risikoområdene for Nesset Sparebank. Andre risikoområder som kursrisiko, renterisiko og valutarisiko er av mindre betydning da banken har en forholdsvis liten verdipapirbeholdning, valutaeksponering og for tiden kun åtte fastrentelån og trettifem fastrenteinnskudd. 3

4 1.3.1 Kredittrisiko Kredittrisikoen for Nesset Sparebank er i det vesentlige knyttet til utlån og garantier og i liten grad til verdipapir da bankens verdipapirbeholdning med kredittrisiko er lav. Bankens administrasjon og styret har hovedfokus på kunder med størst risiko. Utvikling og tiltak på disse kundene rapporteres til styret på hvert styremøte. I tillegg nevnes at de 20 største næringslivsengasjementene, de 10 største landbruksengasjementene og de 20 største privatengasjementene presenteres for styret hvert halvår. Bankens kredittrisiko refererer seg i vesentlig grad til næringslivsporteføljen. Det er som tidligere år begrenset risiko i vår landbruksportefølje og vår privatkundeportefølje. Når det gjelder overtrekk og restanser så følges dette opp jevnlig og hvert kvartal blir oversiktene gjennomgått i styret. Utviklingen på alle risikoengasjement på næringsliv legges frem i hvert styremøte. Styret vurderer kredittrisikoen til å være innenfor akseptabelt nivå. Nye start og målseil var også i bruk i skicupen Likviditetsrisiko Banken har i dag en innskuddsdekning på ca. 77,34 % sett i forhold til brutto utlån. Medregnet avlastet lån i Eika Boligkreditt AS og andre banker blir innskuddsdekningen på 74,92 %. Banken har per dato ingen meglede innskudd. Nedenfor vises bankens fundingstruktur pr

5 Fundingstruktur Lån KFS Ansvarlig lån Lån Eika Lån KFS Lån KFS Obligasjonsl Obligasjonsl ån ån Lån KFS Lån KFS Lån KFS Lån KFS Fondsobl.sjo Fondsobl.sjo n n Pr er bankens likviditetsindikator 1 på 101,6 og likviditetsindikator 2 på 108,3. Det gir et snitt på 105,0. Banken har en trekkrettighet i annen bank på 64 MNOK. Det meste av dette er til enhver tid i reserve og har nesten ikke vært benyttet i Styret vurderer likviditetsrisikoen til å være under kontroll ut fra gjennomførte tiltak, men styret og administrasjonen følger likviditetens utvikling nøye Markedsrisiko Banken har per aksjer og fondsandeler på 40,34 MNOK. Utover likvide fondsplasseringer på 27,16 MNOK, er investeringene for en stor del av strategisk og samfunnsøkonomisk karakter, den største posten er investering en i tilknytning til Eika Gruppen AS. Beholdningen er klassifisert som øvrige omløpsaksjer og anleggsaksjer. Mesteparten er klassifisert som anleggsaksjer. Beholdningen av obligasjoner består pr av finansobligasjoner, plasseringer i obligasjoner utstedt av kommuner/fylkeskommuner og plasseringer i obligasjoner utstedt av kraftselskap. Hele beholdningen er klassifisert som øvrige omløpsobligasjoner. Sum netto gevinst av verdipapir og valuta var per på 0,42 MNOK. Samtidig har styret vedtatt samlet eksponering og i hvilke typer selskap det kan eksponeres i. Måltallene for dette rapporteres kvartalsvis til styret. Styret vurderer at bankens kursrisiko er fra moderat til lav. Dette ut i fra at vi har noen fastrenteobligasjoner. De øvrige obligasjonene har renteregulering hver 3. mnd. 5

6 2 Regnskapet 2.1 Resultatet pr Beløp i hele tusen % av gj.sn. Forvaltningskapital Renteinntekter og lignende inntekter 4,59 4,78 4, Rentekostnader og lignende kostnader 2,67 2,91 2, Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,92 1,87 2, Utbytte og andre inntekter av verdipapir med variabel avkastn. 0,00 0,00 0, Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 0,81 0,76 0, Provisjonskostnader og kostander ved banktjenester 0,13 0,14 0, Netto gevinst/tap av verdipapir og valuta 0,13 0,11 0, Andre driftsinntekter 0,00 0,00 0, Netto andre driftsinntekter 0,81 0,74 0, Sum driftsinntekter 2,74 2,61 2, Lønn og generelle administrasjonskostnader 1,56 1,57 1, Avskrivninger 0,06 0,05 0, Andre driftskostnader 0,15 0,13 0, Sum driftskostnader 1,78 1,75 1, Resultat av ordinær drift før tap 0,96 0,86 1, Tap på utlån og garantier 0,15 0,10 0, Netto gevinst/tap av verdipapir som er anleggsmiddel 0,00-0,04-0, Resultat av ordinær drift før skatt 0,81 0,81 0, Skatt på ordinært resultat 0,24 0,24 0, Resultat av ordinær drift etter skatt 0,57 0,57 0, Kvartalsvis resultat Beløp i hele tusen 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapir med variabel avkastn Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostander ved banktjenester Netto gevinst/tap av verdipapir og valuta Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat av ordinær drift før tap Tap på utlån og garantier Netto gevinst/tap av verdipapir som er anleggsmiddel Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt

7 2.3 Kvartalsvis resultat i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,92 2,19 2,41 2,17 1,87 Netto andre driftsinntekter 0,82 0,75 0,86 0,74 0,74 Sum driftskostnader 1,78 2,15 1,83 1,48 1,75 Resultat av ordinær drift før tap 0,96 0,79 1,44 1,43 0,86 Tap på utlån og garantier 0,15 0,89 0,14 0,05 0,10 Netto gevinst/tap av verdipapir som er anleggsmiddel 0,00 0,00 0,00 0,00-0,04 Skatt på orinært resultat 0,24-0,02 0,38 0,40 0,24 Resultat av ordinær drift etter skatt 0,57-0,08 0,92 0,98 0, Nøkkeltall Utlånsvekst siste 12 mnd 9,36 13,20 11,26 9,68 13,91 Utlånsvekst siste 12 mnd inkludert avlastet lån 11,26 15,35 13,09 11,20 14,19 Innskuddsvekst siste 12 mnd 1,41 1,11 5,83 10,22 12,11 Egenkapitalrentabilitet etter skatt 8,27 8,42 11,58 11,13 8,34 Kostnad i % av inntekter 64,90 61,49 57,59 58,56 64,99 Kostnad i % av inntekter eks. kursgevinster 68,10 64,64 60,70 61,11 70,00 Innskudd i % av netto utlån (innskuddsdekning) 78,04 76,71 78,90 83,84 84,04 Vekst i forvaltningskapital siste 12 mnd 3,01 5,07 3,91 8,07 8,93 Vekst forvaltningskap. siste 12 mnd inkl. avlastet lån 4,70 6,55 7,33 10,04 9,68 Gule ledertrøyer i de aktive klassene ble også tatt i bruk. 7

8 2.5 Utdrag fra balansen Beløp i hele tusen Eiendeler Kontanter og fordring på sentralbanken Utlån til og fordring på kredittinstitusjoner Brutto utlån til og krav på kunder Nedskrivinger på utlån (minus) Netto utlån til og krav på kunder Sertifikat, obligasjoner og andre rentebærende papir Aksjer, fond og grunnfondsbevis Eierinteresser i konsernselskap Goodwill og andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Obligasjonslån Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetninger til forpliktelser og kostnader Ansvarlig lånekapital Fondsobligasjonslån Sum gjeld Egenkapital Sparebankens fond Grunnfond Gavefond Utjevningsfond Overskudd hittil i år Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Garantier Bokført verdi av eiendeler som er stilt som sikkerhet for pantegjeld og lignende Sum forvaltningskapital Avlastet boliglån i Eika Boligkreditt AS Avlastet næringslån med andre banker Sum forretningskapital

9 3 Noteopplysninger 3.1 Tap og mislighold alle tall i tusen Nedskriving på individuelle utlån Nedskr. på individuelle utlån ved periodens begynnelse Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt nedskriving på individuelle utlån Økt nedskriving på tidl. nedskriving individuelle utlån Nye nedskrivinger på individuelle utlån i perioden Tilbakeført nedskriving på individuelle utlån i perioden Nedskriving på individuelle utlån ved periodens slutt Nedskriving på grupper av utlån Nedskr. på grupper av utlån ved periodens begynnelse Periodens avsetning Periodens tilbakeføring Nedskriving på grupper av utlån ved periodens slutt Kostnadsførte tap i perioden Periodens endring i nedskriving på individuelle utlån Periodens endring i nedskriving på grupper av utlån Periodens konst.tap som det tidl.år er nedskrevet tap for Periodens konst.tap som det tidl.år ikke er nedskr. tap for Periodens inngang på tidligere perioders konst.tap Gevinst salg anleggsaksjer Periodens tapskostnader Mislighold (engasjement > 90 dgr.) Samlede misligholdte engasjement Individuelle nedskrivinger på utlån Netto mislighold Øvrige engasjement hvor det er foretatt nedskrivn. utlån (Engasjement som ikke er definert som mislighold) Engasjementer hvor det er foretatt nedskrivinger Individuelle nedskrivinger på utlån Netto øvrige eng.ment hvor det er foretatt nedskrivn. utlån

10 3.2 Kapitaldekning Bankens netto ansvarlige kapital utgjør pr ,46 MNOK som består av Sparebankens fond, eierandelskapital, fondsobligasjonslån og ansvarlig lån. Resultatet hittil i år på 1,84 MNOK er ikke regnet med. Målt mot risikovektet beregningsgrunnlag på 748,15 MNOK er kapitaldekningen på 19,71 %. Kjernekapitalen utgjør 17,37 %. Dette gir et overskudd av ansvarlig kapital på 87,61 MNOK. Sum Grunnlag Kapitalkrav Kapitalkrav Kapitalkrav Stater og sentralbanker Lokale og regionale myndigheter Offentlige eide foretak Multilaterale utviklingsbanker Internasjonale organisasjoner Institusjon Foretak Massemarkedsengasjement Engasjement med pantesikkerhet i fast eiendom Forfalte engasjement Høyrisikoengasjement Obligasjoner med fortrinnsrett Andeler i verdipapirfond Øvrige engasjement Sum kapitalkrav kredittrisiko Kapitalkrav operasjonell risiko Fradrag i kapitalkravet - ansvarlig kapital Fradrag i kapitalkravet - nedskrivninger Totalt kapitalkrav Ansvarlig lån Tilleggskapital Kjernekapital - netto Beregningsgrunnlag Overskudd av ansvarlig kapital Kapitaldekning 19,71 19,83 Kjernekapitaldekning 17,37 17,46 Ren kjernekapitaldekning 11,38 11,45 10

11 3.3 Risikoklassifisering Brutto utlån Garantier Risikoklassifisering Lav 88,44 % 87,50 % 52,92 % 46,30 % Normal 9,88 % 10,48 % 11,24 % 16,12 % Høy 1,68 % 2,02 % 35,84 % 37,58 % Sum 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Beløp i kr Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Risikoklassifisering Lav 0,00 % 0,00 % 32,51 % 32,23 % Normal 0,00 % 0,00 % 52,38 % 56,31 % Høy 100,00 % 100,00 % 15,11 % 11,46 % Sum 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Beløp i kr Banken benytter seg av et risikoklassifiseringssystem for utlån, kreditter og garantier. Næringslivsengasjementene er klassifisert ut i fra nøkkeltall i regnskapet, etablerte sikkerheter samt interne og eksterne forhold knyttet til det enkelte engasjement. For privatkunder baserer klassifiseringen seg på kundens økonomi og sikkerhet. Misligholdte og tapsutsatte engasjementer inngår i de klassifiserte volumene. 3.4 Bransjefordeling innskudd, utlån og garantier Bransje Innskudd Utlån Garantier Kredittmaks Overtr/restanse UbenyKreditt SumRiskSaldo Bygg og Anlegg Handel Industri, kraft og Bergverk Primærnæring Tjenesteytende næring Transport Personmarked Sum Avlastet lån i EBK - Personmarked Avlastet næringsliv Sum inkludert avlastet lån

12 4 Avslutning Styret vurderer regnskapet for 1. kvartal 2013 som tilfredsstillende. Rentenettoen er fortsatt under press på grunn av konkurranse i markedet og dette har vi forsøkt kompensert med sterkere fokus på inntjening fra andre virksomhetsområder. Banken mener å ha et godt grunnlag for å være en god bank for både privatkunder og mindre næringslivskunder. Eidsvåg, 31. mars april 2013 Svein Atle Roseth Arne Botten Jan Erik Nerland Knut Arne Bugge Styreleder Anne Grete Klokset Rune Skjørsæther Ann Kristin Dyvik Ansattes representant Et lite utvalg lovende skiløpere 12

Delårsrapport 1. halvår 2013

Delårsrapport 1. halvår 2013 Delårsrapport 1. halvår 2013 Nesset Sparebank Fotballskole 2013 Innholdsfortegnelse 1 Halvårsberetning... 3 1.1 Regnskapsprinsipper... 3 1.2 Resultatregnskapet... 3 1.3 Balansen... 3 1.4 Risikovurdering...

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 2-2014 Økonomisk utvikling Hovedindeksen ved Oslo Børs har økt med 12 % fra årsskiftet, det meste av dette har kommet i 2. kvartal. Det

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 1 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 1-2015 Økonomisk utvikling Flere år med sterk vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld har økt risikoen for at finansiell

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2015 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 7,4 mill. kr eller 0,73 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Ved utgangen av 1. kvartal var forvaltningskapitalen på 4.576 mill. mot kr 4.224 mill. samme periode i fjor. En 12 måneders vekst på 8,3 %

Ved utgangen av 1. kvartal var forvaltningskapitalen på 4.576 mill. mot kr 4.224 mill. samme periode i fjor. En 12 måneders vekst på 8,3 % Odal Sparebanks resultat før tap i 1.kvartal var 11,3 mill., en økning på 1,0 mill. fra 1.kvartal 2014. Økte netto renteinntekter, økte provisjonsinntekter fra Eika Boligkreditt og Eika Forsikring gir

Detaljer

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 %

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall Morbank Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Rentenetto 33.049 1,74 % 33.142 1,84

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 14 3. kv. 14 2. kv. 14 1. kv. 14 4. kv. 13 3. kv. 13

Detaljer

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 13 3. kv. 13 2. kv. 13 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

2. kvartal 2015. Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank

2. kvartal 2015. Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank 2. kvartal 2015 Sterkt halvårsresultat for Sunndal Sparebank Resultat før skatt på 21,4 MNOK Tolvmåneders egenkapitalavkastning på 10,8 prosent Vekst i netto provisjonsinntekter på 5,6 prosent Positiv

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport III 2013 Norsk og internasjonal økonomi Usikkerheten omkring utvidelse av gjeldstaket for USA har igjen lagt en demper på den gryende optimismen i landet. Det

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Stabil volumutvikling -Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill kr ( kr 4,9 mill). -Netto renteinntekter: kr. 12,0 mill (kr.19,5 mill). -Netto provisjons-

Detaljer