HUSEIERNES LANDSFORBUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HUSEIERNES LANDSFORBUND"

Transkript

1 HUSEIERNES LANDSFORBUND Bankene sender mrd. regning for finanskrisen til boligeierne Markedsrapport 2. kvartal 213 Krev at bankene konkurrerer om deg

2 Viktige funn og trender 1 Huseiernes BoligIndikator 2. kvartal 2 Får regningen for finanskrisen 4 Tap i bankkrisen på 9-tallet 7 Gi banken konkurranse en gang i året 8 Sats på gode vilkår til huseiere 9 Kjøpekraft, renter og markedet 1 Les om Huseiernes BoligIndikator - og om regningen for finanskrisen som sendes til boligeierne. Peter Batta Administrerende direktør i Huseiernes Landsforbund

3 Viktige funn og trender Regningen går til boligeierne I kjølvannet av finanskrisen innføres det nå strengere bankreguleringer i hele Europa. Norske myndigheter signaliserer at de ønsker enda strengere regler og raskere innføring enn ellers i Europa. Argumentet er at det er godt være litt frempå, til tross for at Norge allerede ligger svært langt fremme når det gjelder sikkerhet i det økonomiske systemet. Trippel sikkerhet i det norske boligmarkedet Det norske boligmarkedet støttes av tre faktorer som ikke gjenfinnes i like stor grad i mange andre land: 1: Vi har en lønnsom banksektor med store overskudd, små tap og stor sikkerhet. 2: Vi har svært sterke forbrukere som samarbeider på tvers av generasjoner. 3: Vi har en offentlig økonomi som er svært god og et av verdens største pensjonsfond. Danske Bank, DNB, Nordea, Sparebank 1 SMN er blant bankene som har sendt ut brev med krav om høyere renter på boliglån. Regjering og banker krangler om hvem som har skylden for økte boligrenter. I mellomtiden går en stor del av regningen til boligeierne. Tilleggsregningen til boligeierne kan beløpe seg til 5 mrd. kr eller mer i året; over tid dreier det seg om mange titalls milliarder. Pengene skal gå til økt sikkerhet hos bankene. Er det slik at det er bedre med sikkerhet hos bankene enn i husholdningene? Trygge boligeiere Boligeierne er trygge betalere. Det var lave tap gjennom finanskrisen og vår egen bankkrise på 9-tallet. Tapene kommer først og fremst i næringslivet, ikke hos norske boligeiere. Samlet gir dette en betydelig sikkerhet bak hver husholdning. Det dreier seg om et snitt på 4 millioner kroner. Bankene tjener over 1 millioner kroner om dagen. Med ny bankregulering vil dette tallet øke! Det kan være mye å tjene på å bytte bank. Et regneeksempel viser at en kunde med 2 mil. kr i boliglån kan spare 1. kr i året. Boliglånskunder anbefales å utsette banken for konkurranse en gang i året. Det er kundenes beste virkemiddel for rettferdige vilkår. Siste nytt om boligpris Huseiernes BoligIndikator (HBI)* viser en ventet prisvekst på 5-7 prosent. I randsonen rundt storbyene kan prisveksten bli sterkere, mens prisveksten blir noe lavere i distriktene. * HBI viser ventet prisvekst neste fire kvartal. Se neste side for mer informasjon. 1

4 Huseiernes BoligIndikator (HBI) kvartal 213: 5-7 prosent vekst i boligpriser neste året Forrige kvartal: 6-8 prosent vekst i boligpriser neste året Utvikling i byggeaktivitet Høy og økende aktivitet, men det tar lang tid fra igangsetting til ferdigstilling av boliger Igangsatte boliger per kvartal Bidrag til prispress* K1 K2 K3 K4 213 K1 SSB Boligbehov fra befolkningsendringer Høy befolkningsvekst og innvandringsrekord gir sammen med sentralisering et stort boligbehov i sentrale områder Innvandring Fødselsoverskudd 212 K1 K2 K3 K4 213 K1 Boligbehov fra befolkningsvekst SSB Betalingsevne og kjøpekraft Noe innstramminger fra banker knyttet til ny regulering. Rentenivået har steget, men fortsatt er rentenivået lavt. 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % Bankrenter Vekst i husholdningsinntekt % K4 212 K1 K2 K3 K4 SSB Betalingsvilje og forventninger Konsumet vokser. Forventingene til egen og norsk økonomi er god og har bedret seg noe siste kvartal Utvikling i forventninger Større innkjøp Egen økonomi K1 K2 K3 K4 213 K1 FNO 2 * Eksempelvis vil økt byggeaktivitet senke prispresset, noe som vil gi en pil som peker nedover - mens høy befolkningsvekst øker prispresset, noe som vil gi en pil som peker oppover.

5 Vår prognose Forventet boligprisvekst neste fire kvartal er på 5-7 prosent. Prognosene i forrige rapport lå på 6-8 prosent. Viktige årsaker til nedjustering av prognosene er økende byggeaktivitet i boligmarkedet, regulering som bidrar til å dempe tilgangen på kjøpekraft og svakere vekstutsikter. Det er ventet en moderat prisvekst videre frem mot sommeren, med et prishopp til høsten. Siste utvikling Strengere bankregulering fases nå inn og har gitt høyere boligrenter og overskudd i bankene. Innvandringen ser ut til å være vedvarende høy, det bidrar til at befolkningsveksten kan bli høyere enn tidligere prognoser tilsier. Årets lønnsoppgjør var dramatisk, men endte med moderat lønnsvekst. Hvis det er en trend fremover kan det gi lavere kjøpekraft i husholdningene enn tidligere forventet. Forbrukernes tillit til egen og Norges økonomi er økende, men nordmenn er fortsatt bekymret for hvordan internasjonal uro vil kunne påvirke egen økonomi. Hva er Huseiernes BoligIndikator? Huseiernes BoligIndikator (HBI) tar temperaturen på boligmarkedet i Norge. Ventet boligprisutvikling angis for boligpriser 12 måneder frem i tid. Ventet prisvekst betyr at knappheten på boliger vedvarer, kombinert med god kjøpekraft og sterk betalingsvilje, med en prisvekst i boligmarkedet som resultat. Totalindikatoren kommer frem ved at flere faktorer vektes sammen for å danne et helhetsinntrykk. De ulike faktorene er: Byggeaktivitet baseres på en kombinasjon av igangsetting og ferdigstilling av boliger. Utvikling i boligbehov baserer seg på befolkningstrender som sentralisering, innvandring og husholdningsdannelse. Betalingsevne finnes ved å se på utvikling i makroforhold som lønns- og prisvekst, BNP, renter og gjeldsvekst. Betalingsvilje baserer seg på en kombinasjon av omsetningstakt i boligmarkedet, generell stemning i boligmarkedet og forbrukerundersøkelser. HBI-forventning tidligere rapporter 9 Tidligere prisprognoser Faktisk boligprisutvikling 9 Tidligere prognoser HBI for 2. kvartal 212 anga en forventet prisvekst de neste fire kvartal på 6-8 prosent. Faktisk prisvekst for perioden var 7,6 prosent. HBI - Forventet prisvekst i %, omsatte boliger neste 12 måneder kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal 1.kvartal 2.kvartal

6 Får regningen for finanskrisen Norske myndigheters særnorske kapitalkrav har en kostnad. Politikerne må bestemme seg for hvor stor låneavgift de vil pålegge norske lånekunder målt opp mot hvor solide bankene skal være... DnBs konsernsjef, Rune Bjerke Bank 15 Oljefond 1 93 Per husholdning Nettoformue 1 8 Per husholdning Figuren viser trippelsikringen bak norske husholdninger. Bak hver husholdning er det solid sikring. Boliglånsrentene er satt opp med,3 prosentpoeng for Norges sikreste betalere. Og det kan komme flere renteøkninger. Hvis en samlet banksektor øker boligrenten betyr det en regning til boligeiere på 5 mrd. kr årlig. For en familie med boliglån på 2 millioner kroner utgjør renteøkningen en tilleggsregning på 6. kroner i året. Skal norske boligeiere akseptere denne regningen, som i virkeligheten er feiladressert? I kjølvannet av finanskrisen har myndighetene sendt signaler om at norske banker må øke sikkerheten for å tåle mulige tap. Reguleringsforslag som ligger på bordet innebærer over en dobling av kravet til sikkerhet bak hver utlånte boligkrone. Det har fått bankene til å sette opp rentene. Reaksjonen fra bankenes organisasjon, FNO, var at forslagene synes for strenge sett i forhold til den lave risikoen som erfaringsmessig knytter seg til boligutlån. De som har fulgt debatten kan ledes til å tro at banksektoren er mindre solid enn den faktisk er. Sannheten er at norske banker har en stor buffer og er godt rustet mot et mulig tilbakeslag. I motsetning til mange av de andre landene i Europa har det norske samfunnet svært solid økonomi, rike husholdninger og en stabil banksektor. Det kan virke som om mange har glemt det. Vi kaller det trippel sikkerhet i det norske boligmarkedet! 4

7 Sikkerhet nr. 1: Trygge banker Norsk banksektor sliter ikke, i 213 preges overskriftene av rekordoverskudd. En trygg banksektor er vi alle tjent med, men samfunnet har også behov for god tilgang på rimelige lån både til boliger og virksomheter. Det gir grunnlag for arbeidsplasser, investeringer og nyskaping. Men selv under den mest alvorlige internasjonale finanskrisen på flere generasjoner gikk en samlet norsk banksektor i overskudd, hvert eneste kvartal. Det viser at den norske modellen er godt beskyttet mot internasjonale sjokk. Bankene og kredittforetakene hadde en egenkapital på 34 mrd. kr ved inngangen til året. På tross av det, virker det ikke som om bankene står på barrikadene for å stoppe de foreslåtte krav om strengere regler og enda større kapital. Bankene er få, store og med mye ressurser; godt rustet til å kjempe en kamp for gode næringsvilkår. Boligeierne derimot er mange og små. Men det er kanskje forståelig at kampånden til bankene er sånn passe... Med ny regulering får banksektoren en gullkantet mulighet til å hente inn mer penger fra kundene. Pengene blir bundet, men eierskapet går til bankeierne. I 212 tjente bankene faktisk 1 millioner kroner per dag. Dette tallet vil øke med forslag til ny regulering. Samtidig er økte krav en mulighet for bankene til å rydde opp i egne personalrekker og holde lønns- og bonusutbetalingene til ansatte nede. Men er det bare grådige eiere som står bak? Den største norske bankeieren er jo offentlig sektor selv. De burde kanskje tatt en større bit av regningen? Regningen for en sikrere banksektor er stor. Hvor stor vet vi ikke i dag, men dreier seg minst om mange titalls milliarder. Det er altså et vesentlig beløp. Da er det viktig at denne ekstrasikringen er nødvendig og at kostnaden fordeles mellom ulike deler av samfunnet. Med høye boligpriser i pressområder er det en fare for at boligprisene vil falle fort dersom norsk økonomi utsettes for et negativt sjokk, slik at presset forsvinner plutselig. Men hva kan et slikt sjokk være? I Norges Bank har de funnet ut at en halvering av oljeprisen kan være et slikt sjokk, kanskje utløst av en ny finanskrise verre enn den forrige. Men hvor sannsynlig er egentlig et slikt senario og har ikke norske myndigheter virkemidler for å møte en slik utvikling? I tillegg til at Norge har en stabil, lønnsom og trygg banksektor i dag, signaliserer myndighetene at reglene i Norge skal være strengere og innføres raskere enn det legges opp til etter kravene i de andre europeiske landene. En overføring til bankene er en sikkerhet som flyttes, ikke en sikkerhet som skapes. Så mye tjener bankene per dag 37,5 mill 12,1 6,6 4,9 DnB Nordea Danske Bank Handelsbanken 5

8 Sikkerhet nr. 2: Solide lånekunder I gode tider sparer og investerer Ola Nordmann, formuer går i arv og vi samarbeider økonomisk på tvers av generasjonsledd. Derfor er nordmenn i dag blant verdens sikreste lånekunder. Norske husholdninger har i snitt en nettoformue på 1,8 millioner kroner. Norske familier og lånekunder har opplevd en reallønnsvekst på 4 prosent de siste 1 årene. Norske boligeiere prioriterer boliglån og sparer på andre goder som reise, handling og dyre vaner lenge før det oppstår betalingsproblemer. Sårbarheten til husholdningene er knyttet til utviklingen i boligprisene. Nitti prosent av husholdningenes gjeld er tatt opp med pant i bolig. Skulle boligprisene falle markant, vil formuen til husholdningene og panteverdiene til bankene bli redusert. I myndighetenes økonomiske modeller fremstår en stor andel unge boligkjøpere med høy gjeldsgrad som en potensiell fare. Men en må huske at bankene vurderer risiko fra sak til sak og stiller krav til kausjonist eller tilleggssikkerhet før de aksepterer høy gjeldsgrad. Samtidig stiger boligprisene fort, noe som gjør at etablererne opparbeider seg en økonomisk buffer utover lånet som nedbetales. Figuren under viser at en førstegangsetablerer i 21 typisk vil ha rundt en tredjedel av boligens verdi i egenkapital i dag. Selv ved et tvunget salg må prisreduksjonen altså være svært markant for at bankene skal få store tap på utlånet. Under finanskrisen falt boligprisene med rundt 15 prosent på det meste, og det var ingen store tap på boliglån. Tre år senere var boligprisene forbi toppen fra 27/28. Tap på boliglån har historisk sett vært lave. Under bankkrisen på 9-tallet var kun 2 prosent av tapene på utlån til husholdninger. Tall for inkassosaker viser at kun 1 prosent av utestående i inkassosaker var knyttet til boliglån. Sikkerhet nr. 3: Offentlig økonomi En svært god offentlig økonomi er en viktig sikkerhet i det norske samfunnet. Det gir myndighetene fleksibilitet til å senke renter ved en krise, eller øke pengebruken for å stimulere til økt aktivitet og trygge arbeidsplasser. Det skjedde under forrige krise og det samme vil trolig skje igjen om vi kommer inn i en ny. Midlene i oljefondet utgjør kun en andel av de offentlige ressursene, men fordelt per husholdning er dette en sikkerhet på nesten 2 millioner kroner alene. Trenger vi økt banksikkerhet? I dag er det en stor sikkerhet bak hver husholdning. Ser en på de tre faktorene som er nevnt over, dreier det seg om ca. 4 millioner kroner per husholdning. En rentemargin utover det som kreves til å drive en bank er med på å overføre midler fra husholdningene til banken og dens eiere. Midler i det vi kaller familiebanken er en sikkerhet i seg selv og en viktig forutsetning for stabilitet i den norske samfunnsstrukturen. Egenkapital 43% 33% 27% 24% 15% Gjeld Botid 4 år 3 år 2 år 1 år år Bolig kjøpt i

9 Tap i bankkrisen på 9-tallet Hvis vi tar boliglån over de siste 25 årene i Norge har det vært veldig små tap. Gunn Wærsted adm. Direktør Nordea Bank Norge Under bankkrisen på 9-tallet økte tapene i banksektoren. Særlig var det forretningsbankene som slet med store tap på utlån til primærnæringer, hotell og restaurant og næringseiendom. Tap på boliglån var langt mer begrenset. Det norske folk prioriterte renter og avdrag på sine boliglån og reduserte annet forbruk. Dersom tapene på boliglån i dag skulle bli like store som under bankkrisen på 9-tallet ville banker og kredittforetak kunne tape rundt 8 mrd. kr. Totalt gjennom hele bankkrisen tok bankene tap på rundt 4 prosent av utlån til boliger. 8 mrd. kr. er et stort tap, men et tap som banksektoren vil tåle godt. Det er faktisk ikke mer enn det bankene og kredittforetakene tjener i netto renteinntekter på rundt ett år. I en krise vil banken i tillegg øke inntjeningen på betjente lån, slik at gode boliglånskunder er med på å betale for dårlige. Bankene kan også tære på sikkerhetsbufferen som er innbetalt av kunder over tiår. I dag har norske boliglånskunder lånt 1.88 mrd. kr av bankene. Sikkerhetsbufferen er på 34 mrd. kr og et anslått mulig tap er på 8 mrd. kr. Viktige forhold som tilsier lavere tap under en krise i dag, i forhold til på 9-tallet. Vi kom den gang fra en situasjon med en nylig avregulering av kredittmarkeder. Dagens systemer har fungert over lang tid og regelverket er godt innarbeidet. Gjeldsveksten er langt lavere i dag enn den var på 9-tallet. I enkeltår var kredittveksten over 25 prosent mens den i dag ligger på rundt 6 prosent. Bankene er bedre på risikovurdering, benytter mer informasjon og er strengere regulert. Før bankkrisen var det knapt nok tilsyn med bankene. Skattesystemet gjorde det mulig for de med høye inntekter å få et skattefradrag for renter på opp til 6-7 %. Verdien av rentefradraget ble redusert kraftig i I dag er rentefradraget på 28 %. Prisveksten var høy på 9-tallet mens den i dag er lav. Det gjorde det svært gunstig å lånefinansiere kjøp av næring og eiendom. En stor andel av tapene var på lån til næringseiendom. Bankene har langt større sikkerhetsbuffer i dag enn på 199-tallet, det vil si de har mer egenkapital bak hvert lån. Private innskudd er godt sikret gjennom bankenes sikringsfond og indirekte gjennom statlige garantier. Utlån med pant i bolig Bankens sikkerhetsbuffer Tilsvarende tap på boliglån i bankkrisen 188 mrd.kr

10 Gi banken konkurranse en gang i året DnB Danske Bank Nordea Rimligste bank Effektiv rente 4,23 % 4,33 % 4,28 % 3,69 % Renter per år Markedsandel 33 % 5,6 % 13,5 % Via finansportalen.no har vi innhentet priser på boliglån rett under 2 mill. kroner innenfor 75 % sikkerhet. Beløp å spare fra 1.8 Det er store forskjeller i rente mellom ulike banker. Tall innhentet fra de største banker viser at det kan være over 1. kroner å spare årlig på å bytte bank. I tabellen over ser du rentebetingelser fra DnB, Danske Bank og Nordea, sammenlignet med det som var det laveste rentenivået ved innhenting av priser. Rimeligst var to lokalbanker, tett fulgt av Gjensidige Bank. Bankene tar overpris uten å gi deg som kunde gode vilkår. Lojalitet i kundeforholdet blir kun i begrenset grad verdsatt av bankene i dagens marked. Det beste virkemiddelet mot en enda høyere og raskere renteøkning er altså å kreve økt konkurranse om deg som kunde. Med andre ord vil bankkunder som «shopper» rundt etter bankene med lavest utlånsrente, begrense bankenes handlingsrom til å heve utlånsrenten ytterligere. Lav risiko, pålitelige og alt for lojale. Forbrukerråd Randi Flesland om norske boliglånskunder Skandiabanken er blant bankene som opplever en økt tilstrømning av boliglånskunder. Gode vilkår over tid har bidratt til at dette er blitt et populært alternativ. I en artikkel viste de til at kundestrømmen har vokst med 65 prosent. Hjemmelekse Alle bankkunder bør en gang i året spørre sin bankforbindelse om hva de kan tilby av vilkår. Sjekk gjerne med et par andre banker også. Det er et av dine beste virkemidler mot løpske rentekrav. Nettsider som penger.no kan hjelpe deg med å innhente tilbud. I tillegg kan du få informasjon om ulike bankvilkår på forbrukerrådets nettside finansportalen.no. Mange boligeiere er alt flinke og bytter bank når en aktør skrur opp prisene. Men langt fra alle. Det var kun 5 prosent av bankkundene som byttet hovedbankforbindelse i 212. Kilde: FNO 95 % 5 % Andel som bytter bank Andel som ikke bytter bank Så mye kan du spare: Boliglån i dag 1 mill. 2 mill. 3 mill. 4 mill. Beløp å spare

11 ? 9 Sats på gode vilkår til huseiere I den siste tiden har regjeringen presset på for flere endringer knyttet til boligpolitikken. Blant annet justeringer i skattesystemet og bankregulering. Flere av disse endringene har det til felles at de gjør det dyrere å eie egen bolig eller drive med utleie. Det siste året har debatten og vedtatte sannheter om boligmarkedet endret seg. Fokuset rundt boligboble har avtatt. Det er nå en bred enighet om at det bygges for få boliger i forhold til innvandring og sentraliseringen rundt de store byene. Anslag viser at det bygges 1. færre boliger i året enn det behovet som følger av befolkningsveksten og vedlikeholdet av boligmassen. Det viktigste målet i boligpolitikken er en god tilgang på boliger med en fornuftig og gjennomgående god boligstandard for de fleste. I en slik situasjon vil også boligprisene vokse i takt med prisene ellers i samfunnet. Om en tegner et bilde av situasjonen: Høy boligprisvekst over tid er et symptom på at det er noe som ikke fungerer helt som det skal. Mangel på boliger er diagnosen bak prisveksten. boligbyggerne opererer innenfor strenge og tidkrevende rammer fra kommunale og nasjonale reguleringsmyndigheter. Selv om boligbyggerne reagerer på de høye boligprisene med økt boligbygging, er aktiviteten ikke høy nok til å demme opp for den kraftige veksten i befolkningen. Dagens boligmasse er dermed en viktig nøkkel til å løse boligfloken. Huseiernes Landsforbund har ved mange anledninger tatt til orde for tiltak som kan forbedre boligmassens anvendelse. Gunstige utleievilkår bidrar til at flere prioriterer muligheter for utleiedel eller bygger om kjeller til sokkelleilighet. Lave skatter og avgifter ved kjøp og salg av bolig bidrar til at flere tilpasser boligen til boligbehovet i ulike livsfaser. Tiltak som økt satsing på eldrekollektiv og gunstige rammevilkår for denne boformen kan bidra til at flere bor i funksjonelle leiligheter på sine eldre dager, samtidig som større eneboliger frigjøres til familier. En kjerneoppgave for Huseiernes Landsforbund er den vedvarende kampen for å opplyse og påvirke boligpolitikken i en positiv retning. Det er i all hovedsak markedets oppgave å bygge nye boliger i Norge, men

12 Kjøpekraft, renter og markedet Boligprisene opp 6,6 prosent Boligprisene i april 213 var 6,6 prosent høyere enn året før. Aktivitetene i boligmarkedet antas å holde seg god videre. Frem til april i år ble det omsatt 25. boliger, noe som er på nivå med de siste årene. Fortsatt høy boligprisvekst Enebolig Delt bolig Leilighet I år forventes det en økning i boliginvesteringene, og det anslås at om lag 28. boliger blir ferdigstilt. Anslag tilsier fortsatt en for lav byggetakt i boligmarkedet med en underdekning på rundt 1. boenheter. Det tar simpelthen tid å tilpasse boligmassen til en stadig økende befolkning. Igangsettingen av boliger i første kvartal i år er omlag på nivå med aktivitet de siste årene. Gode tider i AS Norge Utsiktene i Norge er generelt gode. Sysselsettingen er høy, inflasjonen lav og det er mangel på arbeidskraft i flere bransjer. Den gunstige situasjonen skyldes flere forhold, hvor blant annet nye oljefunn og en vedvarende god oljepris er viktige faktorer. Vi har fremdeles en to-delt utvikling i norsk økonomi der den innenlandske prisveksten, og da spesielt prisveksten i boligpriser, tilsier en høyere styringsrente fra sentralbanken, men en høyere styringsrente vil kunne styrke kronekursen ytterligere. Husholdningene er i hovedsak positive til egen økonomi, de siste månedene er også forventningene til landets økonomi styrket, det viser en undersøkelse av Opinion Perduco. Nedjusterte prognoser for BNP De siste prognoser fra SSB har nedjustert anslagene på vekst i norsk økonomi fremover, men fortsatt er det snakk om en god vekst på 2 til 3 % de neste årene Kilde: NEF, EFF, Finn.no, Econ Pöyry Priser i Norge 3% 2% 1% Konsumpris Byggekostnader Boligpris % Kilde: SSB, EFF, Finn, Pöyry. Konsumpris definert som KPI-JAE 5% God, men nedjustert BNP BNP Prognose vekst 4% 3% 2% 1% % % -2% Kilde: Nasjonalregnskap, Statistisk sentralbyrå % 2% 1% % 5% 4% 3% 2% 1% % -1% -2% 1

13 Siden prisveksten i norsk økonomi er lav og forventes å forbli lav i tiden framover, og styringsrenten i andre land er nær null, er det rimelig å forvente at styringsrenten i Norge vil fortsette å holde seg lav. Styringsrenten ligger i dag på 1,5 prosent. Høy innvandring Befolkningsveksten holder seg høy og innvandringen ligger fortsatt på rekordnivå. I 212 vokste befolkningen med 65. mennesker, netto innvandring var på 47.. Svak vekst i nordisk boligpriser Nå stiger boligprisene i alle de nordiske landene. Etter en periode med svak utvikling har prisfallet stoppet opp og markedet er i ferd med å hente inn noe av den svake utviklingen fra slutten av 211. Toppnoteringer på internasjonale børser Etter årsskiftet har det generelt vært mer optimisme i de internasjonale finansmarkedene og flere store globale børser har opplevd en markant økning. Nylig er det registrert all-time-high på flere av de største indeksene. Dette peker i retning av at veksten for første halvår 213 beveger seg i mer positiv retning. Tar tid å friskmelde Eurosonen Vekstanslagene for verdensøkonomien ble nylig nedjustert i en IMF-rapport, og ligger nå på 3,25 prosent for 213. Eurosonen samlet er fremdeles inne i en resesjon og har så langt hatt fem kvartaler på rad med aktivitetsnedgang. Den lave veksten skyldes kutt i offentlige budsjetter, lav samlet investering, lav sysselsettingsvekst, lav reallønnsvekst og generelt lite fremtidstro hos husholdningene. Høy innvandring Kilde:SSB Sterk lønnsutvikling Igangsatte boliger Innvandring Utvandring Netto Lønnsvekst Vekst i det generelle prisnivået Kilde: SSB, tall for er prognoser Kilde: SSB. Gul stolpe og markører viser registrerte igangsetting frem tom mars. 11

14 Variasjonen er stor mellom landene og særlig er det Hellas, Portugal, Italia og Spania som venter svak vekst for 213. Ledigheten i Hellas, Spania og Portugal stiger og er nå på svært høye nivåer. En svakere utvikling i euroområdet er dårlig nytt for oss, ettersom nærmere 8 prosent av vår eksport går til land i Europa. Det er imidlertid verdt å nevne at euro-området har beveget seg vekk fra sitt bunnpunkt i perioden 21-12, og bortsett fra bankkrisen i Kypros, ser euro-krisen ut til å ha avtatt i styrke. Boligprisene i eurosonen gikk ned 2,5 prosent fra 211 til 212. Vi ser en klar todeling av det europeiske boligmarkedet. Mens Estland, Luxemburg og Finland opplevde vekst i boligprisene, dro Nederland, Irland, Portugal og Spania prisutviklingen i negativ retning i 212. Boligprisvekst i Norden 125 Norge Danmark Sverige Finland K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K Kilde: SSB, SCB, DS, SC Oljepriser Virkningen av lavere internasjonal oljepris på boligmarkedet Oljeprisene sammen med oljefunn er med på å drive utvinning og investeringsaktivitet på norsk sokkel. Oljesektoren bruker kun en brøkdel av arbeidskraften i Norge, men lønnsomheten til svært mange næringer er både direkte og indirekte koblet til aktiviteten her. Oljeprisen er derfor på sikt viktig for utviklingen også i boligmarkedet. I den siste tiden har det vært et oljeprisfall, men foreløpig ser det ut til at den negative utviklingen ikke er dramatisk jan-28 jan-29 jan-21 jan-211 jan-212 jan-213 Kilde: EIA $ per fat olje (Europe Brent Spot) BNP vekst hos handelspartnere Vekst i BNP % EU (27 countries) Belgium Denmark Germany Ireland Greece Spain France Italy Hungary Netherlands Austria Poland Portugal Finland Sweden United Kingdom Iceland Norway Switzerland Turkey United States Japan Kilde: EuroStat -6,4 % -4 12

15 Ledighet hos Euroland og handelspartnere 4% 59 % 48 % 41 % 6% 35% 3% år Alle 5% 25% 4% 2% 3% 15% 1% 2% 5% 1% % % Kilde: Eurostat, observasjoner feb 13 - mar 13 Makroøkonomiske hovedstørrelser Historisk Prognoser Realøkonomi Konsum i husholdninger mv Konsum i offentlig forvaltning Bruttonasjonalprodukt, Fastlands-Norge Arbeidsmarked Sysselsatte personer Arbeidsledighetsrate (nivå) Priser og lønninger Årslønn Konsumprisindeksen (KPI) Boligpris Inntekter og renter Husholdningenes disponible realinntekt Husholdningenes sparerate (nivå) Pengemarkedsrente (nivå) Utlånsrente, rammelån (nivå) Realrente etter skatt (nivå) Kilde: SSB per 7.mars 213, prosentvis endring fra året før der ikke annet fremgår. Rapporten er ment å gi et generelt inntrykk av situasjonen i boligmarkedet. Anslag og estimater er beregnet av NyAnalyse. Anslagene er basert på informasjon tilgjengelig per mai 213. Alle anslag har en tilknyttet usikkerhet. Rapporten er ikke utarbeidet for å danne grunnlag for investeringsbeslutninger. Det tas forbehold om at det kan forekomme feil i fakta og/eller beregninger. Bilder: Forside Ann Baekken,. Ellers: Shutterstock, istockphoto, ColorBox. Grafikk/layout ved NyAnalyse 13

16 Huseiernes Landsforbund (HL) er en landsomfattende interesseorganisasjon for eiere av hus, leiligheter, sameier, borettslag og gårdeiere. Forbundet har over 2. medlemmer som tilbys juridisk, teknisk og økonomisk rådgivning. I tillegg har medlemmene tilgang på mange verdifulle rabattavtaler. Markedsrapporten fra Huseiernes Landsforbund utgis fire ganger i året. I rapportene følger vi boligmarkedet og utviklingen i trender. Vi vil også ta opp temaer vi mener er interessant å få debattert. Rapporten utgis i samarbeid med: NyAnalyse as forenkler - forklarer - samfunnet

Boligmarkedet Nr

Boligmarkedet Nr Boligmarkedet 2016 Nr. 1-2016 Boligprisene vil øke med 3-4 prosent i 2016 Slik blir boligmarkedet i 2016 Historisk lave renter og begrensede ringvirkninger fra oljekrakket Økt ledighet, utsikter til svak

Detaljer

Frokostmøte i Husbanken Konjunkturer og boligmarkedet. Anders Kjelsrud

Frokostmøte i Husbanken Konjunkturer og boligmarkedet. Anders Kjelsrud 1 Frokostmøte i Husbanken 19.10.2016 Konjunkturer og boligmarkedet Anders Kjelsrud Oversikt Kort om dagens konjunktursituasjon og modellbaserte prognoser Boligmarkedet Litt om prisutviklingen Har vi en

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter

Makroøkonomiske utsikter Makroøkonomiske utsikter Byggevaredagen 9. april 2014 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no 2012M01 2012M02 2012M03 2012M04 2012M05 2012M06 2012M07 2012M08

Detaljer

Finansiell stabilitet 2/11. Pressekonferanse, 29. november 2011

Finansiell stabilitet 2/11. Pressekonferanse, 29. november 2011 Finansiell stabilitet /11 Pressekonferanse, 9. november 11 Utsiktene for finansiell stabilitet er svekket Uroen i de internasjonale finansmarkedene har tiltatt Bankene må bli mer robuste Bankene må ha

Detaljer

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai markedsrapport tema: Familiebanken drar opp boligprisene? 2 2012 mai Sammendrag 1 Huseiernes boligindikator 2. kvartal 2 Vurderinger av boligmarkedet 4 Familiebanken drar opp boligprisene? 8 Tall og fakta

Detaljer

Boligfinansiering og gjeldsproblemer

Boligfinansiering og gjeldsproblemer Boligfinansiering og gjeldsproblemer Penger til besvær 2012 Oslo 30. 31. oktober Emil R. Steffensen Direktør Finans- og Forsikringstilsyn, Finanstilsynet Agenda Bakgrunn Boligpriser og husholdningsgjeld

Detaljer

Europakommisjonens vinterprognoser 2015

Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Rapport fra finansråd Bjarne Stakkestad ved Norges delegasjon til EU Europakommisjonen presenterte 5. februar hovedtrekkene i sine oppdaterte anslag for den økonomiske

Detaljer

HUSEIERNES LANDSFORBUND Boligmarkedet 2014

HUSEIERNES LANDSFORBUND Boligmarkedet 2014 HUSEIERNES LANDSFORBUND Boligmarkedet 214 Myndighetene skaper dobbelt-krise i boligmarkedet Vinnerkommuner og taperkommuner DESEMBER 213 Huseiernes BoligIndikator 2 Norgeskartet for boligpriser 4 Drivere

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012 Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 1 Hvordan oppstod finanskrisen? 1. Kraftig vekst i gjeld og formuespriser lave lange renter 1 Renteutvikling,

Detaljer

Pressekonferanse. 9. april 2014. Finansielt utsyn 2014 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Direktør Emil R. Steffensen

Pressekonferanse. 9. april 2014. Finansielt utsyn 2014 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Direktør Emil R. Steffensen Pressekonferanse 9. april 2014 Finansielt utsyn 2014 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Direktør Emil R. Steffensen Norsk realøkonomi Arbeidsledighet, sysselsetting og BNP-vekst Vekst i BNP Fastlands-Norge

Detaljer

markedsrapport To-delt boligmarked i 2013 20 kommuner på topp og bunn tema: november

markedsrapport To-delt boligmarked i 2013 20 kommuner på topp og bunn tema: november markedsrapport tema: To-delt boligmarked i 2013 20 kommuner på topp og bunn 4 2012 november Viktige funn og trender 1 Huseiernes BoligIndikator 4. kvartal 2 Reguleringskaos 3 To-delt boligmarked i 2013

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 13 Oversikt Internasjonal økonomi Norsk økonomi Kapitalkrav og samspill med pengepolitikken Internasjonal

Detaljer

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen The World according to First Finanskrisen bidro til en voldsom nedtur Politikksvarene ble

Detaljer

Ung på boligmarkedet. Nr

Ung på boligmarkedet. Nr Ung på boligmarkedet Nr. 7 16 November 16 Innledning Norske myndigheter er bekymret for at høy boligprisvekst og høy gjeld i husholdningene kan utgjøre en fare for den finansielle stabiliteten i norsk

Detaljer

markedsrapport Eldrekollektiv - en løsning på floken i boligmarkedet? mars

markedsrapport Eldrekollektiv - en løsning på floken i boligmarkedet? mars markedsrapport? Eldrekollektiv - en løsning på floken i boligmarkedet? #1 mars 213 Viktige funn og trender 1 Huseiernes BoligIndikator 1. kvartal 2 Enebolig - for dyrt for middelklassen 3 Trippelvinn med

Detaljer

Finansiell stabilitet og boligmarkedet

Finansiell stabilitet og boligmarkedet Finansiell stabilitet og boligmarkedet Direktør Birger Vikøren Boligkonferansen 5. mai 21 Disposisjon Hvorfor er boligmarkedet viktig for norsk økonomi? Analyser av boligmarkedet Hvordan vil endringer

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER 16. DESEMBER 2016

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER 16. DESEMBER 2016 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER. DESEMBER Vekstanslagene ute er lite endret BNP globalt og handelspartnere. Årsvekst. Prosent ),,,,, Globalt Handelspartnere Anslag PPR / Anslag

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

Løsningsforslag kapittel 11

Løsningsforslag kapittel 11 Løsningsforslag kapittel 11 Oppgave 1 Styringsrenten påvirker det generelle rentenivået i økonomien (hvilke renter bankene krever av hverandre seg i mellom og nivået på rentene publikum (dvs. bedrifter,

Detaljer

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Boligkonferansen 19. mars 2015 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse Roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no BNP-vekst 2014 (IMF) Investeringer

Detaljer

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika CME SSB 12. juni Torbjørn Eika 1 Konjunkturtendensene juni 2014 Økonomiske analyser 3/2014 Norsk økonomi i moderat fart, som øker mot slutten av 2015 Små impulser fra petroleumsnæringen framover Lav, men

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Boligpriser flater ut s. 3 Prisene på borettslagsboliger vs. «totalmarkedet» s. 5 Gjennomsnittspriser 3-roms blokk

Detaljer

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik 17 september 2012 En klassisk kredittdrevet finanskrise Finanskrisens sykel drevet av psykologi: Boom: Trigget av lav rente og (ofte)

Detaljer

Finansielt utsyn 2015

Finansielt utsyn 2015 Pressekonferanse Finansielt utsyn 2015 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Fung. direktør for bank- og forsikringstilsyn Erik Lind Iversen Finansiell stabilitet utfordringer Kraftig fall i oljeprisen

Detaljer

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større.

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større. HANDELSHØYSKOLEN BI MAN 2832 2835 Anvendt økonomi og ledelse Navn: Stig Falling Student Id: 0899829 Seneste publiserings dato: 22.11.2009 Pengepolitikk Innledning Oppgaven forklarer ord og begreper brukt

Detaljer

UiO 1. mars 2012, Torbjørn Eika. Økonomisk utsyn over sider med tall, analyser prognoser og vurderinger

UiO 1. mars 2012, Torbjørn Eika. Økonomisk utsyn over sider med tall, analyser prognoser og vurderinger UiO 1. mars 2012, Torbjørn Eika Økonomisk utsyn over 2011 134 sider med tall, analyser prognoser og vurderinger Utsynet: http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/201201/oa2012-1.pdf Pressemelding siste konjunkturrapport:

Detaljer

Norge på vei ut av finanskrisen

Norge på vei ut av finanskrisen 1 Norge på vei ut av finanskrisen Hva skjer hvis veksten i verdensøkonomien avtar ytterligere? Joakim Prestmo, SSB og NTNU Basert på Benedictow, A. og J. Prestmo (2011) 1 Hovedtrekkene i foredraget Konjunkturtendensene

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016 Makroøkonomiske utsikter Kari Due-Andresen August 2016 Kina: BNP Industriproduksjon 10,0 12,5 15,0 Prosent, 1011 17 18 19 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kilde: Macrobond BNP år/år 0,0

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Trondheim 3. november 217 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Holberggrafene. 20. mars 2015

Holberggrafene. 20. mars 2015 1 Holberggrafene 20. mars 2015 QE(r) i USA, Japan og Europa preger finansmarkedene - Høyere aksjepriser, lave renter og store valutabevegelser ECBs plan for kjøp av obligasjoner (Volum pr. mnd. inntil

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker 22. november 2011

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker 22. november 2011 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker. november Hovedpunkter Fra finanskrise til gjeldskrise Hva nå Europa? Hvordan påvirkes Norge av problemene ute? Fase

Detaljer

De økonomiske utsiktene og pengepolitikken

De økonomiske utsiktene og pengepolitikken De økonomiske utsiktene og pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Oslo, 9. november Bytteforhold til utlandet Varer. Indeks,. kv. 99 =,, I alt,, Tradisjonelle varer, 99 997 999, Kilder: Statistisk

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

markedsrapport Unge møter stengte dører i boligmarkedet tema: august

markedsrapport Unge møter stengte dører i boligmarkedet tema: august markedsrapport tema: Unge møter stengte dører i boligmarkedet 3 212 august Hovedfunn 1 Huseiernes BoligIndikator 3. kvartal 2 Kampen om sentrumsleilighetene 4 Markedsoppdatering 8 Tall og fakta 12 Les

Detaljer

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik 17 oktober 2012 En klassisk kredittdrevet finanskrise Finanskrisens sykel drevet av psykologi: Boom: Trigget av lav rente og (ofte)

Detaljer

Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål

Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål Rundskriv Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål RUNDSKRIV: 11/2010 DATO: 03.03.2010 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forretningsbanker Sparebanker FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum

Detaljer

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Vekst er helt avgjørende for aksjemarkedet Viktige årsaker til oppgangen siden

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

UTSIKTER FOR FINANSIELL STABILITET (FORTSETTELSE FRA FORRIGE HØSTKONFERANSE) Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse 20. september 2010 Arne Skauge

UTSIKTER FOR FINANSIELL STABILITET (FORTSETTELSE FRA FORRIGE HØSTKONFERANSE) Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse 20. september 2010 Arne Skauge UTSIKTER FOR FINANSIELL STABILITET (FORTSETTELSE FRA FORRIGE HØSTKONFERANSE) Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse 20. september 2010 Arne Skauge Verden slik den så ut! Hva har skjedd? 1. Finansuro sensommeren

Detaljer

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Frokostmøte i Sparebank SR-Bank. mars Effektive valutakurser 99= GBP 9 8 NOK NZD 9 8 7 SEK 7 99 99 99 99 998 Kilde: EcoWin

Detaljer

Hovedstyremøte 17. desember 2003

Hovedstyremøte 17. desember 2003 Hovedstyremøte 7. desember 3 Hovedstyremøte 7. desember 3 Tolvmånedersveksten i KPI-JAE ble i Inflasjonsrapport 3/3 anslått å øke til rundt ¼ prosent neste sommer og stabiliseres på målet fra høsten 5

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN HAMMERFEST 23. JUNI

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN HAMMERFEST 23. JUNI DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN HAMMERFEST. JUNI BNP handelspartnerne Sesongjustert volumindeks.. kv. 8 = 8 Storbritannia Euroområdet Sverige USA 8 9 7 Storbritannia Euroområdet Sverige

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Bodø, 26. april 2013

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Bodø, 26. april 2013 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Bodø,. april Hovedpunkter Renteprognosen Utviklingen internasjonalt Global vekst Europa USA Norsk økonomi Aktiviteten holder seg

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Stavanger, 8. november 17 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

NORGES BANK MEMO. Etterprøving av Norges Banks anslag for 2013 NR 3 2014

NORGES BANK MEMO. Etterprøving av Norges Banks anslag for 2013 NR 3 2014 NORGES BANK MEMO Etterprøving av Norges Banks anslag for 2013 NR 3 2014 Norges Bank Memo Nr. 3 2014 Norges Bank Adresse: Bankplassen 2 Post: Postboks 1179 Sentrum, 0107 Oslo Telefon: 22316000 Telefaks:

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN ARCTIC SECURITIES 19. JUNI

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN ARCTIC SECURITIES 19. JUNI DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN ARCTIC SECURITIES 9. JUNI BNP handelspartnerne Sesongjustert volumindeks.. kv. 8 = 8 Storbritannia Euroområdet Sverige USA 8 9 7 Storbritannia Euroområdet

Detaljer

Hovedstyremøte 22. september 2004

Hovedstyremøte 22. september 2004 Hovedstyremøte. september Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent

Detaljer

Holberggrafene. 27. januar 2017

Holberggrafene. 27. januar 2017 Holberggrafene 27. januar 2017 1 Bolig fenger 2 Vi har over halvparten av formuen vår i bolig Husholdningenes samlede formue Bolig 5.400 mrd. 54% Hytter 600 mrd. 6% 10.000 mrd. kroner Bankinnskudd 1.200

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Agenda Dårlig gli i norsk økonomi. Vibeke Hammer Madsen, adm. direktør i Hovedorganisasjonen Virke. Detaljhandelen 2014. Lars Haartveit, sjeføkonom i Hovedorganisasjonen Virke.

Detaljer

Finanskrise - Hva gjør Regjeringen?

Finanskrise - Hva gjør Regjeringen? Finanskrise - Hva gjør Regjeringen? Finansforbundet. august Statssekretær Henriette Westhrin 1 Disposisjon Den internasjonale finanskrisen Kort om utvikling og tiltak Hva gjør Regjeringen for å dempe utslagene

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 4. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 4. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 4. kvartal 2015 Markedssyn 2016 Boligprisene «flater» ikke ut, men stiger om lag 5% 1. NBBLs prisstatistikk NBBL anslår at boligprisene vil stige om lag 5% i

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

«Boligprisveksten normaliseres»

«Boligprisveksten normaliseres» Boligmarkedsrapport 1. kvartal 2017 «Boligprisveksten normaliseres» Markedsutsikter «Boligprisveksten normaliseres» NBBL forventer at boligprisveksten kommer ned på et mer bærekraftig nivå i løpet av 2017.

Detaljer

Finansiell stabilitet 2/08

Finansiell stabilitet 2/08 Finansiell stabilitet 2/8 Pressekonferanse 2. desember 28 Fra uro til krise 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 Differanse mellom tremåneders pengemarkedsrente og forventet styringsrente. Prosentenheter. 1. jun.

Detaljer

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 2014: Moderat økning i internasjonal vekst Store negative impulser fra petroleumsnæringen, positive impulser fra finans-

Detaljer

Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. 5-dagers glidende gjennomsnitt 1. juni februar ,5

Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. 5-dagers glidende gjennomsnitt 1. juni februar ,5 .. Hovedstyremøte. februar Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. -dagers glidende gjennomsnitt. juni. februar, mnd USA mndeuro mnd Storbritannia mnd Norge, mnd

Detaljer

Aktuell kommentar. Bolig og gjeld. Nr. 9 2009. av Bjørn H. Vatne, spesialrådgiver i Finansmarkedsavdelingen i Norges Bank*

Aktuell kommentar. Bolig og gjeld. Nr. 9 2009. av Bjørn H. Vatne, spesialrådgiver i Finansmarkedsavdelingen i Norges Bank* Nr. 9 9 Aktuell kommentar Bolig og gjeld av Bjørn H. Vatne, spesialrådgiver i Finansmarkedsavdelingen i Norges Bank* * Synspunktene i denne kommentaren representerer forfatterens syn og kan ikke nødvendigvis

Detaljer

En ekspansiv pengepolitikk defineres som senking av renten, noe som vil medføre økende belåning og investering/forbruk (Wikipedia, 2009).

En ekspansiv pengepolitikk defineres som senking av renten, noe som vil medføre økende belåning og investering/forbruk (Wikipedia, 2009). Oppgave uke 47 Pengepolitikk Innledning I denne oppgaven skal jeg gjennomgå en del begreper hentet fra Norges Bank sine pressemeldinger i forbindelse med hovedstyrets begrunnelser for rentebeslutninger.

Detaljer

Hovedstyremøte 1. juli 2004

Hovedstyremøte 1. juli 2004 Hovedstyremøte. juli Foliorenten ) 7 7 jan apr jul okt jan apr ) Tidspunktet for rentemøter er markert med kryss. Kilde: BNP i USA, euroområdet, Japan og UK. Endring fra samme kvartal året før. Prosent..

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem Region Sør. mai SG 5, Region Sør, Kristiansand Mandatet. Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale og

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Nasjonalbudsjettet Ekspedisjonssjef Knut Moum 20. oktober 2009

Nasjonalbudsjettet Ekspedisjonssjef Knut Moum 20. oktober 2009 Nasjonalbudsjettet 1 Ekspedisjonssjef Knut Moum. oktober 9 Bedring i penge- og kredittmarkedene etter et svært turbulent år Risikopåslag på tremåneders pengemarkedsrenter. Prosentpoeng Norge Euroområdet

Detaljer

Boligpriser, kreditt og finansiell stabilitet Polyteknisk forening 18. november 2013 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen

Boligpriser, kreditt og finansiell stabilitet Polyteknisk forening 18. november 2013 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Boligpriser, kreditt og finansiell stabilitet Polyteknisk forening 18. november 213 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen INNHOLD Boligmarkedet Husholdningenes finanser Den norske bankkrisen Risikofaktorer

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 1. kvartal 2016. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 1. kvartal 2016. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 1. kvartal 2016 Markedssyn «Summer is coming» 1. NBBLs prisstatistikk NBBLs prisstatistikk for borettslagsboliger viser en prisoppgang på 1,6 prosent i årets

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Visesentralbanksjef Jarle Bergo Sparebanken Sogn og Fjordane, Førde,. oktober Land med inflasjonsmål Australia Canada Island Mexico New Zealand Norge Polen OECD-land

Detaljer

Kommuneøkonomien i tiden som kommer Per Richard Johansen, 8.5.2015

Kommuneøkonomien i tiden som kommer Per Richard Johansen, 8.5.2015 Kommuneøkonomien i tiden som kommer Per Richard Johansen, 8.5.2015 Startpunktet Høye oljepriser ga oss høy aktivitet i oljesektoren, store inntekter til staten og ekspansiv finanspolitikk Finanskrisa ga

Detaljer

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene. Sjeføkonom Inge Furre 23.

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene. Sjeføkonom Inge Furre 23. SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene Sjeføkonom Inge Furre 23. november 2011 Produksjonen er lavere enn før finanskrisen i flere store land

Detaljer

Resultat for 1.kvartal, Pressemøte Snorre Storset, administrerende direktør, Nordea Norge

Resultat for 1.kvartal, Pressemøte Snorre Storset, administrerende direktør, Nordea Norge Resultat for 1.kvartal, 2016 Pressemøte Snorre Storset, administrerende direktør, Nordea Norge 1 Resultatfremgang i krevende kvartal Nordea Bank Norge leverer et driftsresultat for 1.kvartal 2016 på NOK

Detaljer

Hovedstyremøte. 25. juni Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 mai Vektet median

Hovedstyremøte. 25. juni Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 mai Vektet median Hovedstyremøte. juni Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar mai KPI prosent trimmet snitt, Vektet median, KPI-JAE ) -, -, ) KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer og uten

Detaljer

Torgeir Høien Deflasjonsrenter

Torgeir Høien Deflasjonsrenter Torgeir Høien Deflasjonsrenter Deflasjonsrenter Oslo, 7. januar 2015 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Vi trodde på lave renter i 2014 og fikk rett 4 Skal rentene opp fra disse nivåene? Markedet tror det

Detaljer

Penger til besvær Finansnæringens samfunnsansvar

Penger til besvær Finansnæringens samfunnsansvar Penger til besvær Finansnæringens samfunnsansvar Tone Lunde Bakker Country Manager Danske Bank Radisson Blu Plaza Hotel, Onsdag 30. oktober 2013 Innhold Nordmenn og privatøkonomi Samfunnsansvar hva legger

Detaljer

Rammebetingelser for norske banker

Rammebetingelser for norske banker Rammebetingelser for norske banker 1. november 2012 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Disposisjon Økonomiske utsikter og risikofaktorer Norske bankers økonomiske stilling Finansiering og OMF Nye

Detaljer

Hovedstyremøte. 17. desember Vekstanslag for 2009 Gitt av IMF ved ulike tidspunkt i April November 2008

Hovedstyremøte. 17. desember Vekstanslag for 2009 Gitt av IMF ved ulike tidspunkt i April November 2008 Hovedstyremøte. desember - Vekstanslag for Gitt av IMF ved ulike tidspunkt i April Oktober November Verden Industriland Fremvoksende økonomier og utviklingsland ) - ) IMF har uttalt at det i lys av den

Detaljer

NORSK PENGEPOLITIKK I PRAKSIS VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN 28. OKTOBER 2014, NTNU

NORSK PENGEPOLITIKK I PRAKSIS VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN 28. OKTOBER 2014, NTNU NORSK PENGEPOLITIKK I PRAKSIS VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN. OKTOBER, NTNU Eidsvoll mai «Ingen stat kan bestå uten et velfungerende pengevesen. En egen valuta ville være et symbol på landets suverenitet

Detaljer

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider 1 2012 januar Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i 2012 6 Markedsoppdatering

Detaljer

NR. 12/2014. Oslo, 02.02.2015 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder eiendomsrådgivning. Side 1/12

NR. 12/2014. Oslo, 02.02.2015 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder eiendomsrådgivning. Side 1/12 Side 1/12 NR. 12/2014 Det bygges fremdeles for få boliger i Norge sett i forhold til befolkningsveksten, og med de største utfordringene i Osloområdet. Boligprisene i Oslo har steget i 2014, men husholdningenes

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN 22. september 217 Tema Målet for pengepolitikken Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Målet for pengepolitikken

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Norsk økonomi vaksinert mot

Norsk økonomi vaksinert mot CME 21. juni 2011 Andreas Benedictow Torbjørn Eika Norsk økonomi vaksinert mot nedturer i utlandet? Eller tegner SSB et for optimistisk bilde? SSBs prognoser juni 2011: Internasjonal lavkonjunktur trekker

Detaljer

Finansiell stabilitet 2/06

Finansiell stabilitet 2/06 Finansiell stabilitet / Pressekonferanse. desember Høy kredittvekst til person- og næringsmarkedet Bankene og kredittforetakenes utlånsvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Jan. sep. Personmarkedet Næringsmarkedet

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Norsk økonomi i en turbulent tid. Elisabeth Holvik Sjeføkonom

Norsk økonomi i en turbulent tid. Elisabeth Holvik Sjeføkonom Norsk økonomi i en turbulent tid Elisabeth Holvik Sjeføkonom Norsk økonomi rammet av 4 strukturelle endringer Oljealder på hell Eldrebølge Svakere produktivitetsvekst Lavere kredittvekst som følge av allerede

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Dårlig glid i norsk økonomi Fortsatt lav fart i den norske økonomien Detaljhandelen, et av de viktigste barometre for temperaturen i norsk økonomi, viser svak utvikling 30 prosent

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Bergen, 3. november 217 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi Boligmarkedet Pengepolitikken 2 Tema Utsikter for internasjonal

Detaljer

Endrer innvandringen måten norsk økonomi fungerer på?

Endrer innvandringen måten norsk økonomi fungerer på? Endrer innvandringen måten norsk økonomi fungerer på? Steinar Holden Økonomisk institutt, UiO http://folk.uio.no/sholden/ Samfunnsøkonomenes høstkonferanse 8. oktober Tema for den neste halvtimen Arbeidsinnvandring

Detaljer