markedsrapport Unge møter stengte dører i boligmarkedet tema: august

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "markedsrapport Unge møter stengte dører i boligmarkedet tema: august"

Transkript

1 markedsrapport tema: Unge møter stengte dører i boligmarkedet august

2 Hovedfunn 1 Huseiernes BoligIndikator 3. kvartal 2 Kampen om sentrumsleilighetene 4 Markedsoppdatering 8 Tall og fakta 12 Les om Huseiernes BoligIndikator - og en trang dør inn i boligmarkedet for de unge. Peter Batta Administrerende direktør i Huseiernes Landsforbund

3 Hovedfunn Venter prisvekst på 6-8 prosent Omsetningen har kommet godt i gang etter sommeren. I mediene kan vi lese om stor interesse og høy aktivitet i budrunder i de store byene. Huseiernes BoligIndikator (HBI) er en indikator på ventet prisvekst det neste året. Fra tredje kvartal 212 og ut andre kvartal 213 ventes en prisvekst på 6-8 prosent. Boligprisene opp 7,8 prosent Siste tolv måneder var prisveksten på 7,8 prosent, med en prisvekst så langt i 212 på 6,6 prosent. Boligprisene gjorde et hopp i januar, etterfulgt av moderat vekst gjennom første halvår. I sommermånedene har markedet, som normalt, vært roligere. Mange er på ferie og det er gjerne ikke de mest attraktive objektene som ligger ute for salg. Kampen om sentrumsleilighetene Sterk prisvekst er en indikasjon på knapphet og særlig er prisveksten sterk for mindre leiligheter, sentralt i de store byene. Disse leilighetene har for mange vært inngangsporten til boligmarkedet. Sterk konkurranse om disse objektene har drevet opp prisene, og mange ser nå at de må finne sin første bolig lenger fra sentrum enn de kunne ønske seg. Befolkningsvekst, sentralisering blant unge og sterk innvandring er faktorer som har bidratt til økt konkurranse i boligmarkedet. Også leiemarkedet er kraftig preget med høye priser i de store byene. Kombinert med lite bygging av ettroms og andre mindre leiligheter gjør det at mange møter stengte dører på boligmarkedet der de helst ville bo. Særlig sliter unge og singelhusholdningene som i mange tilfeller må konkurrere med kjøpekraften til par. Fire forhold av avgjørende betydning 1. Det må bygges flere studentboliger i de store byene. 2. Det må lempes på kravene for godkjenning av små boenheter. 3. Størrelsen på nye leiligheter må i økt grad styres av etterspørselen, i mindre grad av politikernes ønsker. 4. Et gunstig regelverk knyttet til utleie i private hjem må bevares/styrkes. Øvrige funn: De siste seks årene har leieprisene steget med rundt 4 prosent, mens studentstøtten bare har steget med litt over 1 prosent. Det betyr at en større del av studielån og stipend går til å betale for bolig nå, enn tidligere. Det er over 2. studenter i landet, men det er bare studenthybler til rundt 3. studenter. Studenttallet vokser kraftig, mens veksten i antall studenthybler henger etter. Resultatet er at presset i bolig- og leiemarkedet for små enheter øker. 25 prosent flere boliger ble ferdigstilt første halvår 212 sammenlignet med samme periode i 211. Antall prosjekter under arbeid stiger også. Det bygges fortsatt for lite i forhold til befolkningsvekst. Boligbygging i året som kommer anslås til mellom 22.8 og 26. enheter, mens befolkningsveksten tilsier et behov på 32.6 til 36.5 enheter i samme periode. Gapet mellom tilbud og etterspørsel er altså i størrelsesorden 1. enheter. Mangelen er primært i de store byene. Veksttakten i husholdningenes gjeld har avtatt de siste månedene og ligger nå på 4 prosent, mot tidligere 6 prosent. Det kan være en kombinasjon av strengere krav til bankenes utlånspraksis og mer forsiktige husholdninger som står bak en slik utvikling. 1

4 Huseiernes BoligIndikator (HBI) Prisdrivende momenter Prisene i boligmarkedet påvirkes av en rekke faktorer. Forholdet mellom antall tilgjengelige boliger og befolkningens boligbehov, utbyggernes aktivitet, kjøpers og selgers betalingsevne og tro på fremtiden er blant de viktigste faktorene. Vår prognose Huseiernes BoligIndikator (HBI) angir en forventet vekst i boligpriser de neste fire kvartal på 6-8 prosent. Dette er en endring fra forrige kvartals prognose som lå på 7-8 prosent. Det ventes god aktivitet i boligmarkedet utover høsten. Trenden med sterkest vekst i prisene for leiligheter vil trolig vedvare. Viktige endringer fra forrige kvartal Byggeaktiviteten er i ferd med å ta seg noe opp, og flere boliger ferdigstilles. Boligprisvekst bidrar til å gjøre flere boligprosjekter lønnsomme og flere prosjekter er nå i en ferdigstillingsfase. Husholdningenes låneopptak vokser noe saktere enn tidligere. Dette skyldes trolig en kombinasjon av innskjerpelser i bankenes utlånsforskrifter og en svakt avtakende låneiver. I finanskrisen falt gjeldsveksten kraftig, men det brå rentefallet holdt liv i utlånsaktiviteten. Fall i gjeldsvekst kan også være en indikasjon på at en stor andel av husholdningene har tilpasset seg et lavere rentebilde. Økt uro i Euro-området forut før sommeren gjorde husholdningene mer usikre på utvikling i egen økonomi. Børsene falt også noe tilbake. Dette børsfallet er nå innhentet, noe som igjen kan indikerer at husholdningenes forventningene har bedret seg til tidligere nivå. Særlig i sentrale områder er det ventet fortsatt sterk befolkningsvekst det neste året. Det gir et underliggende press på boligprisene. Antallet nye boliger i året som kommer anslås til mellom 22.8 og 26. enheter, mens befolkningsveksten tilsier et behov på 32.6 til 36.5 enheter i samme periode. Prognosene viser med andre ord at det i det neste året etableres 1. flere nye husholdninger enn det ferdigstilles nye boenheter. Mangelen er primært i de store byene. Det bidrar til å skape en todeling i boligmarkedet hvor det blir større forskjeller i pris mellom byområdene og mindre sentrale steder. Prisveksten de siste årene er sterkest i byer som Stavanger, Sandnes, Drammen, Bergen, Oslo og Trondheim. På sikt kan en slik utvikling bidra til å skape større økonomiske forskjeller i befolkningen. Husholdningenes økonomi er fortsatt sterk. Sysselsettingsnivået i økonomien er høyt, arbeidsledigheten er lav, og lønnsveksten i 212 ser ut til å bli høy. Resultatet er økte inntekter til husholdningene, som gir økt betalingsevne og en mulig oppside i boligprisene. Lønnsvekst gir også høyere priser på nybygg, noe som i sin tur kan heve prisene på brukte boliger ytterligere. Rentene er lave, og det ser ut til at dette bildet vil vedvare. En kombinasjon av lave internasjonale konjunkturer og lav prisvekst de siste tolv månedene bidrar til dette. Norge skiller seg fortsatt ut fra resten av verden i den økonomiske utviklingen, med våre høye konjunkturer. Norsk økonomi er trygget av et stort oljefond som kan komme på banen ved negativ påvirkning utenfra. 2

5 Prisdempende momenter Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til utviklingen i Euro-sonen. En ny bankkrise som følge av store tap på gjeld i Europa kan drive opp de markedsstyrte rentene også i Norge. Styringsrenten er nå på et lavt nivå slik at sentralbanken har begrenset med handlingsrom for å møte en slik utvikling. Uro i Euro-sonen påvirker også norske boligkjøperes tiltro til egen økonomi. Redusert kjøpeiver kan medføre raske fall i boligpriser. Tilpasning til strengere bankforskrifter gjør at bankene nasjonalt og internasjonalt er mer forsiktig med å låne ut penger til bedrifter. Det reduserer investeringstakten og kan på sikt føre til en noe lavere økonomisk vekst og dermed lavere vekst i kjøpekraft. Vi vil på sikt trolig merke svakere internasjonale konjunkturer i deler av nasjonalt næringsliv. Dette i form av redusert eksport. Raskere gjeninnhenting i Europa enn forventet er generelt bra for Norge. Det gir også Norges Bank mer handlingsrom i rentesettingen. Dermed kan rentehevelser komme noe raskere enn det markedet venter i dag. Økte renter vil redusere husholdningenes lånekapasitet og gjøre det mindre attraktivt å gå inn i boligmarkedet. Politisk oppmerksomhet rundt boligmarked og prisvekst er høy. De ulike partiene prøver å finne metoder for å møte den kraftige prisutviklingen. Det kan utløse endringer i skatte- og avgiftspolitikken. Regler for beregning av ligningsverdier, kommunal eiendomsskatt og skattesats i formuesskatten kan være eksempler på slike endringer. Imidlertid fremstår det som om det er en relativt bred enighet om at det er mest hensiktsmessig med tiltak som styrker tilbudssiden av markedet. Enklere reguleringsprosesser og økt fleksibilitet for utbyggere kan virke prisdempende. Hva er Huseiernes BoligIndikator? Huseiernes BoligIndikator (HBI) er en forventningsindikator på boligprisutviklingen i Norge. En kan si at HBI er en form for temperaturmåler på det norske boligmarkedet, husholdningsøkonomi og samfunnsutvikling. Høy prisforventning betyr at det er knapphet på boliger, god kjøpekraft og sterk betalingsvilje. Med sterk etterspørsel i boligmarkedet som resultat. Lav prisforventning indikerer at det er omvendt. Totalindikatoren kommer frem ved at flere faktorer vektes sammen for å danne et helhetsinntrykk. De ulike faktorene er byggeaktivitet, boligbehov, betalingsevne og betalingsvilje. Huseiernes BoligIndikator 3. kvartal 212: 6-8 prosent 2. kvartal 212: 7-8 prosent 1. kvartal 212: 6-7 prosent Byggeaktivitet Boligbehov Betalingsevne Betalingsvilje Noe økende aktivitet fra forrige kvartal, men et stykke fra toppnivå forut for finanskrisen Høy befolkningsvekst og sentralisering gir særlig økt boligbehov i sentrale deler av landet. Kjøpekraften er god med lave renter, lav ledighet og høy lønnsvekst. Nye lånekrav begrenser betalingsevne noe. Vi er optimister og konsumet vokser. Samtidig er gjeldsveksten svakere og det er bekymring for Euro-sonen. De grønne pilene viser ulike faktorer sitt bidrag til boligprisvekst. Eksempelvis vil høy byggeaktivitet senker prispresset, mens høy befolkningsvekst øker prispresset. 3

6 Kampen om sentrumsleilighetene Fire forhold av avgjørende betydning 1. Det må bygges flere studentboliger i de store byene. 2. Det må lempes på kravene for godkjenning av små boenheter. 3. Størrelsen på nye leiligheter må styres av etterspørselen, ikke av politikernes ønsker. 4. Et gunstig regelverk knyttet til utleie i private hjem må bevares/styrkes. Det er mange om beinet i boligmarkedet. Med begrenset nybygging i sentrumsområdene stiger boligprisene og det blir dyrere å leie. Hovedkonklusjoner Leiemarkedet i de store byene er sterkt presset av økt tilflytting, innvandring og befolkningsvekst. Studenter, unge arbeidstakere, innvandrere og nyutdannede kjemper om de samme små, sentrumsnære leilighetene. Mange flytter til store byer i forbindelse med høyere studier. Antallet studenter har økt med 13 prosent de siste 5 årene og det bidrar til å forsterke flyttestrømmene. De neste ti årene vil antall studenter kunne øke med 4.. Kun 1 av 7 studenter bor i studentbolig. For å oppnå et mål om at hver femte student skal ha tilbud om studentbolig innen 22, må det bygges rundt 2. studentboliger. Flere studenter i storbyene I disse dager starter over 8. nye, håpefulle studenter på universiteter og høyskoler rundt om i landet. Det er i dag totalt rundt 245. studenter ved landets utdanningsinstitusjoner, og basert på demografi og trendmessig utvikling i utdanningsnivå kan en anta at tallet øker med minst 4. frem mot 22. Det skyldes at vi blir flere unge og at det blir vanligere å velge høyere utdanning. Studenttallet vokser med andre ord kraftig, mens veksten i antall studenthybler henger etter. Resultatet er at presset i kjøpe- og leiemarkedet for små boliger øker. Størsteparten av studentmassen skaffer seg bolig gjennom det private leiemarkedet. Mange bor også hjemme hos foreldre eller får bidrag fra familien. Svært mange studenter foretrekker å bo i sentrum, nær andre studenter, kulturtilbud og kollektivtransport. Gjennomsnittsprisen for en hybel eller rom i kollektiv i Trondheim har økt med nærmere 1 prosent siden forrige kvartal og ligger nå på kroner per måned. I hovedstaden er prisene likevel fortsatt høyest, og studentene må nå ut med kroner i månedsleie for en hybel eller et rom i et kollektiv i Oslo. Høye priser på hybler gjør at studentene i økende grad danner kollektiver og konkurrerer med barnefamilier om større boliger. Det tilsvarer bygging av ca 3. nye studentboliger årlig de neste 7-8 årene. 4

7 Studentboliger fremfor økt studiestøtte De seneste seks årene har leieprisene steget betraktelig mer enn studiestøtten. Fra 26 til 211 steg leieprisene med 4 prosent på landsbasis. I samme periode har den månedlige studiestøtten kun økt med 11 prosent, fra til kroner. Det betyr at en større del av studielån og stipend går til å betale for bolig nå enn tidligere. Det ser med andre ord ut til at studentene er blant taperne i boligmarkedet. Fra høsten 212 får studentene 7.7 kroner å rutte med i måneden. En student i Oslo må regne med å bruke minst 6 prosent av denne studiestøtten til boutgifter. Dekning, studentbolig Studenttall Hybelenheter Kilde: NSO Det kan imidlertid se ut til at studentene vil tape selv med en økning i studiestøtten. For studentene i leiemarkedet vil en slik økning kunne føre til økt prispress i leiemarkedet - og dermed kan deler av økt kjøpekraft spises opp av en økning i leieprisene Antall studenter Antall studenter Demografi Demografi + økt utdanningsnivå 35 3 En økning i antall studentboliger vil derimot senke prispresset noe, og kan gi lavere leiesatser i forhold til en videreføring av dagens situasjon. Det kan være et treffsikkert virkemiddel for å bedre studentvelferden, men også velferden for andre grupper som konkurrerer om tilsvarende leiligheter Trenger 3 nye studentboliger i året Flere unge drar til større byer for å ta utdanning eller finne relevant arbeid. Etter en periode med noe lavere takt i sentraliseringen fra 26-21, er det igjen mer flytting mot storbyene Kilde: SSB, stiplet linje viser trend til 222 Utdanningsnivå i befolkningen 3 Bachelor Master Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) kan huse omlag 1. studenter i studentboliger. I fjor søkte studenter bolig gjennom SiO, og omtrent 4. stod i kø ved semesterstart. Til sammen stod 15. studenter i hele landet i kø for å få bolig ved semesterstart. Hvert år kommer dessuten flere utvekslingsstudenter til Norge fra utlandet, og mange av disse har krav på bolig fra sitt studiested. Prosent Kilde: SSB, stiplet linje viser trend til 222 Prosent 5

8 I dag er dekningsgraden av studentboliger på 13,8 prosent. Det er bred politisk enighet om at høyere dekningsgrad er ønskelig. En ventet økning i antall studenter frem til 22 tilsier at byggetakten må økes raskt bare for å holde tritt med økningen i studentmassen. Det er studentsamskipnadene som bygger studentboligene i dag, og staten dekker deler av byggekostnadene. Regjeringen har i dag som mål å bevilge penger til 1. nye studentboliger hvert år. Hvis man tar utgangspunkt i en økning på 4. nye studenter innen 22, vil det være nødvendig å bygge 21. boliger de neste syv årene for å oppnå et mål om 2 prosent dekning. Det tilsvarer hele 3. nye boliger hvert år fremover. Høy innvandring og urbanisering Nettoinnvandringen i 211 ble rundt 47. mennesker, og i år ser innvandringen ut til å øke ytterligere. Etter at EU ble utvidet med flere nye medlemsland fra Øst-Europa i 24, har arbeidsinnvandringen fra blant annet Polen og Litauen skutt i været. Myndighetene er ikke helt sikre på hvor mange som er her, men ifølge Statistisk sentralbyrå er det over 1. mennesker fra de nye EU-landene. I tillegg bor det trolig nesten like mange svensker og tyskere i Norge samlet sett. Denne viktige arbeidskraften trenger tak over hodet. Det bidrar til mer kamp om plassen rundt storbyer som Oslo, Bergen og Stavanger. Nesten 6 av 1 innvandrere bosetter seg i Oslo, Akershus, Hordaland eller Rogaland. Her ligger også store studentbyer. Samlet vil dette bidra til å øke konkurransen om et sted å bo. I første omgang driver dette opp leieprisene. Etter hvert skapes også press på eie-markedet. Det er mulig at langt flere unge mennesker kommer fra Sør-Europa i årene fremover hvis arbeidsledigheten holder seg høy i deres region. Små leiligheter stadig dyrere De store byene fungerer i dag som startgrop og etableringsplass ikke bare for studenter, men også nyutdannede, unge arbeidstakere og arbeidsinnvandrere. Mange er innom sentrumsnære, små leiligheter i etableringsfasen før de finner en større leilighet eller kjøper hus utenfor sentrumskjernen, gjerne da med en partner. De små leilighetene og hyblene er derfor en viktig inngangsdør til boligmarkedet. Det er på disse leilighetene at prisveksten har vært kraftigst og kvadratmeterprisen nå er høyest. Økt konkurranse og større forskjeller Når tilbudet av leiligheter i de store byene ikke følger etterspørselen, drives prisene opp. Studenter, arbeidsinnvandrere, enslige og nyutdannede kjemper alle om de samme leilighetene med ett til to rom. På samme måte konkurrerer også studentkollektivene med småbarnsfamilier om større leiligheter med flere soverom. Tre studenter som kan tenke seg å bo sammen, kan velge mellom å leie hver sin hybel til rundt 5. kroner, eller legge beløpene sammen og dermed ha evne til å betjene en leie på 15. kroner per måned. En barnefamilie kan da slite med å konkurrere. På grunn av strenge krav for å få banklån og høye boligpriser får stadig flere unge i dag hjelp til å kjøpe bolig hjemmefra. Dette i form av lånegaranti, gaver, forskudd på arv eller ved at foreldre kjøper en leilighet som de leier videre billig til barna. Slike ordninger kan være bra for den enkelte, men virker svært prisdrivende for markedssegmentet. Økt bistand fra familien bidrar også til å bevare og forsterke sosiale og økonomiske forskjeller mellom grupper. Blant studentene må noen jobbe mye ved siden av, mens andre kan sette av mer tid til å fordype seg i studiene. Dette kan igjen skape forskjeller når studentene skal ut på arbeidsmarkedet. 6

9 Behov for satsing på transport Befolkningsvekst i og rundt storbyene skaper også press på transportårene. Mangel på kapasitet gjør pendling mindre attraktivt. Utbygging av gode kollektivtilbud, effektive veier og gode sykkelforbindelser kan være med på å gjøre nye boområder populære. De går i dag en ikke ubetydelig flyttestrøm fra Oslo til Akershus, og det er sannsynlig at boligsituasjonen i hovedstaden er en sentral faktor. Mange fortsetter å være tilknyttet arbeidsmarkedet i hovedstaden selv om de flytter. Lokal regulering påvirker prisene Nasjonalt og lokalt legger politikken føringer på hva slags boliger som skal bygges. Krav til universell utforming av leiligheter gjør at de minste leilighetene nå må bygges større. Andre kvalitetsforskrifter øker byggekostnadene. Samtidig har politikerne i byer som Oslo lagt begrensninger på antallet nye to- og treroms leiligheter i sentrale strøk. I store deler av Oslo får en heller ikke godkjent byggesøknader for boenheter mindre enn 4 kvm, slik at ettroms leiligheter ikke kan bygges. I byer med store studiesteder og sterk tilflytting har prispresset vært sterkest i dette segmentet i boligmarkedet. Det er et tegn på at etterspørselen er svært høy i forhold til tilbudet. Gunstig å leie ut til studenter En rekke unge mennesker som i dag i utgangspunktet har finansiell kapasitet til å betjene et boliglån, får ikke lån i banken som følge av begrensninger i regelverket. De befinner seg derfor på leiemarkedet og har etter hvert relativt høy betalingsvillighet. I sommer har mange studenter vært på jakt etter bosted i nærheten av de store studiestedene. Antall studenter øker stadig, og hvert år er det kø av boligsøkere. Dårlig balanse mellom kapasitet i det lokale boligmarkedet og antall studieplasser fører til press i store deler av leiemarkedet, men også i segmenter av kjøpemarkedet. For den enkelte student blir det både dyrt, trangt og vanskelig. Knapphet kan løses ved at det bygges flere boliger, men det tiltaket som hjelper raskest er bedre utnyttelse av dagens boligmasse. Som boligeier, kan leieinntekter være en fin ekstrainntekt i privatøkonomien. Samtidig kan det være godt å vite at noen er i huset når en ferierer eller hvis uhell skulle oppstå. Mange studenter bidrar også litt praktisk mot avkorting i husleien. Det er viktig for norsk velferdspolitikk at norske boligeiere fortsatt ser det som gunstig - både økonomisk og juridisk - å leie ut og å ta investeringer for å etablere boenheter, for eksempel i kjelleretasjen. Det er derfor uheldig at denne delen av boligmarkedet bremses mer fra politisk hold enn andre segmenter. Stadig flere boliger blir solgt før visning - fenomenet kan bli enda vanligere i fremtiden. Med sterk befolkningsvekst er det viktig med tiltak som stimulerer til økt boligbygging. 7

10 Markedsoppdatering Bankene rapporterer om noe innstramning i praksisen rundt førstehjemslån, men samlet kredittpraksis overfor husholdningene var omlag uendret. I tredje kvartal venter bankene lite endring i utlånspraksis eller låneetterspørsel fra husholdningssektoren. Gjeldsveksten er noe lavere enn tidligere. Ulike årsaker til denne utviklingen er mulig. Endringer i bankregulering og krav til lånetaker, endrede forventninger blant husholdningene og et prisnivå som begynner å bli begrenset av kjøpekraften kan være forklaringsfaktorer. Kraftig befolkningsvekst gjør at vi de neste årene også må ha høy byggeaktivitet! De siste 12 månedene var boligprisveksten på rundt 7,8 prosent. Prisveksten var sterkest for leiligheter og noe lavere for tomanns- og eneboliger. De regionale forskjellene i priser er store. Flere fylker har hatt lav boligprisvekst. Hedmark, Vestfold, Agder-fylkene og Hordaland utenom Bergen har en gjennomsnittlig prisvekst som bare er halvparten av den resten av landet opplever. Drammen har ligget høyest det siste året med 13 prosent økning. Gjelden har økt mest blant de gruppene som allerede har høy gjeld i forhold til inntekt. De siste fem årene har gjeldsopptaket også vokst kraftig i gruppene med de høyeste inntektene. Rentenivået i Norge har i lengre tid vært lavt, og prognosene fra Norges Bank tilsier at renten skal fortsette å holde seg lav lenge. Styringsrenten ligger på 1,5 prosent. Bankenes påslag overfor kunder ligger stabilt, med rundt 2,1 prosent på et lån på 2 millioner kroner gitt innenfor 75 prosent av boligens verdi. Et vedvarende lavt rentenivå øker faren for store gjeldsbelastninger i deler av husholdningene og kan i verste fall bidra til ubalanse i boligmarkedet. I 211 var gjeldsgraden på 25 prosent mot 165 prosent før boligkrakket i Prisutvikling per kvadratmeter Enebolig Delt bolig Leilighet Kilde: NEF, EFF, Finn.no, Econ Pöyry 1 8

11 Boligprisene vokser raskere enn byggekostnadene Til tross for at byggekostnadene for bolig jevnt har vokst mer enn prisen på andre varer og tjenester, er ikke veksten i nærheten av å ta igjen utviklingen i boligprisene. Prisutvikling Konsumpris Byggekostnader Boligpris Bare siden nyttår har boligprisene økt med 6,6 prosent på landsbasis. I samme periode har byggekostnadene steget med 1,68 prosent. Til sammenligning har det generelle prisnivået, målt ved konsumprisindeksen, kun steget med,7 prosent. 2 2 Den kraftige veksten i boligpriser kan i begrenset grad spores tilbake til generell prisvekst eller en spesifikk kostnadsøkning innen byggeindustrien. Forskriftsendringer og reguleringskrav til nye boliger har imidlertid bidratt til å gjøre nye boliger dyrere. Nordiske priser faller I første kvartal 212 falt boligprisene i Sverige og Danmark med 4 prosent fra fjerde kvartal 211. I samme periode steg norske boligpriser med 3 prosent. Boligprisene i Norge, Danmark og Sverige har fulgt hverandre fra årtusenskiftet, og frem til finanskriseåret 28. I Danmark har det vært et større prisfall rundt finanskrisen, mens prisene i Norge og Sverige har holdt seg bedre. Høyere aktivitet i byggebransjen Ifølge SSB ble 22.4 boliger ferdigstilt i løpet av de siste fire kvartaler. I første halvår utgjorde det 11.3 boliger. Det er en vekst på over 25 prosent i forhold til tilsvarende periode i 211. Frem til august har antallet igangsatte boligprosjekter også holdt seg høyt. Nivået er noe lavere enn før finanskrisen, men omlag 4 prosent høyere enn for tilsvarende periode i 29 og Kilde: SSB, EFF, Finn, Pöyry. Konsumpris definert som KPI-JAE Prisutvikling, enebolig i Norden. 2K1= Norge Danmark Sverige Kilde: SSB, SCB, DS Igangsatte boliger Kilde: SSB. Røde markører viser registrerte igangsetting frem til og med juli. 9

12 Økende boligmangel neste året Antallet nye boliger i året som kommer anslås til mellom 22.8 og 26. enheter, mens en ventet befolkningsvekst på 7. innbyggere tilsier et behov på mellom 32.6 og 36.5 boenheter i samme periode. Prognosene viser med andre ord at det i det neste året er et gap mellom ventet vekst i boligbehov og nybygging av bolig på rundt 1. boenheter. Størsteparten av denne mangelen er ventet å komme i og rundt de store byene. Boligbehovet øker særlig i Oslo, Akershus og vestlandsfylkene Hordaland og Rogaland. Knapphet på boliger og høye priser kan påvirke boligpreferansene og medføre at deler av denne etterspørselen flyttes til omkringliggende distrikter. Dette kan omtales som en bølgeeffekt i boligprisene og etterspørselen rundt storbyene. Vedvarende lave renter Styringsrenten fra Norges Bank ligger på 1,5 prosentpoeng etter at den ble satt ned i første kvartal. Sentralbanken styrer renten etter prisveksten, og så lenge prisveksten forblir lav begrenses sannsynligheten for at renten heves. Norges Bank forventer at styringsrenten vil ligge på dagens nivå frem til årsskiftet. Banker tilbyr for tiden boliglån til rundt 3,6 prosent rente, som er på nivå med boliglånsrentene i forrige kvartal. Forventet boliglånsrente ved utgangen av 212 ligger nå i intervallet 3,2 til 4, prosent. Frem til 216 er det ventet at boliglånsrenten vil ligge i intervallet 4,2 til 6,5 prosent. Lav arbeidsledighet Arbeidsledigheten har det siste kvartalet ligget jevnt på rundt 2,4 prosent. Ledigheten falt noe siden første kvartal i år. Siden starten av 29 har ledigheten i Norge ligget stabilt mellom 2,5 og 3 prosent. Ledigheten er større enn under høykonjunkturen i forkant av finanskrisen høsten 28, men rundt 1 prosentpoeng lavere enn den var i 25. Norge har i lang tid hatt den laveste arbeidsledigheten i Europa, foran Nederland og Østerrike. De andre nordiske landene har fortsatt over dobbel så stor ledighet som Norge. Den lave ledigheten betyr at norske arbeidstakere kan føle seg trygge på å finne arbeid, og terskelen for å si opp folk blir høyere. Dette sikrer solid norsk kjøpekraft og stadig vekst i økonomien. Slike positive utsikter gir - i kombinasjon med lave renter - høy betalingsvillighet, særlig for boliger. Kjøpelysten svekket før sommeren Betalingsvilje for boliger handler mye om tro på egen økonomi og på hva man tror en bolig vil være verdt i fremtiden. Betalingsviljen for bolig er fortsatt høy. Det skyldes en sterk tro på norsk økonomi, konkurranse på etterspørselssiden og troen på bolig som en solid plassering. Målinger av konsumentenes forventning til egen og landets økonomi viste en noe svekket fremtidstro før sommeren, da valg i Hellas og andre internasjonale forhold skapte uro. Arbeidsledighet i utvalgte land år år Norge Tyskland Sverige UK Finland Danmark USA Italia Polen Frankrike Portugal Hellas Spania Kilde: Eurostat, observasjoner mai 12 - jul 12

13 Norsk økonomi i vekst God sysselsettingsvekst, lave renter og forventninger til god realvekst i lønninger vil medføre god kjøpekraft i husholdningssektoren gjennom 212 og inn i 213. I fjor var veksten i konsum lav. Dette var trolig basert på frykt for svekkelser i egen økonomi og moderate forventninger til lønnsvekst. Husholdningenes årlige gjeldsvekst, K2 14 % 14 % 12 % 12 % 8 % 8 % Trenden ble brutt i januar, og ulike målinger viser en mer positiv tro på økonomien. Forventningene til konsum og vekst i år og i 213 er derfor noe bedret. SSB forventer en vekst i fastlands-bnp på om lag 3 prosent for 212 og 213, mens konsumveksten ventes å ligge i overkant av 3 prosent. Usikkerhet preger internasjonal økonomi Utsiktene internasjonalt er fortsatt usikre. I Europa preger stadig gjeldsproblemer euroen, og veksten virker å stagnere. Dette kan i verste fall sende eurosonen inn i en ny resesjon. Den europeiske sentralbanken holdt renten uendret på,75 prosent etter rentemøtet tidlig i august, men det er ventet at det på sikt vil komme på plass hjelpetiltak for å bedre situasjonen i eurosonen. Tilliten til sentralbanken er derfor i ferd med å styrkes til tross for at fremtidige tiltak kan være både dyre og smertefulle for medlemslandene. Arbeidsledigheten er fortsatt høy i Europa, og den er ventet å ligge på rundt 1 prosent både i 212 og 213. Fordi de strukturelle problemene varierer fra land til land, skjer likevel stabiliseringen i svært ulikt tempo innad i Europa. Rentene forventes å være lave i Europa og USA i lang tid fremover. Både amerikanske dollar og japanske yen har på grunn av uroen i Europa styrket sin posisjon som tilfluktsvaluta. Sysselsettingsveksten i USA var sterkere enn forventet i juli, og dersom trenden fortsetter vil utsiktene for verdensøkonomien være noe lysere. Arbeidsledigheten er imidlertid fortsatt på over 8 prosent, og høstens kommende presidentvalg er også med på å gjøre situasjonen noe mer usikker. 6 % 4 % 2 % Kilde:SSB Forventet markedsrente - boliglån % % % % 3. Kilde: NyAnalyse Kilde: SSB Prosent Registrerte arbeidsledige 6 % 4 % 2 % % % % % Prosent 11

14 Tall og fakta 12 månders boligprisvekst % 25 % % 15 % 5 % 5 % jan. 3 jan. 4 jan. 5 jan. 6 jan. 7 jan. 8 jan. 9 jan. 1 jan. 11 jan % -5 % % -15 % Klide: NEF, EFF, Finn, Pöyry Ferdigstilt boligareal, siste 12 mnd Tabell: Antall studentboliger Studenttall Hybelenheter Dekningsgrad Agder % Bergen % Bodø % Buskerud % Finnmark % Harstad % Hedmark % Indre Finnmark Narkik % Nesna % Nord Trøndelag % Oppland % Oslo % Romsdal og Nordmøre % Sogn og Fjordane % Stavanger % Stord/Haugesund % Sunnmøre % Telemark % Tromsø % Trondheim % Vestfold % Østfold % Ås % Totalt % Kilde: NSO Gjeld ift inntekt. Andel av husholdningene 16 % 3-4 ganger 4-5 ganger Gjeld større enn 5 ganger inntekt 16 % % 14 % % 12 % 1 kvm kvm 8 % 6 % 4 % 8 % 6 % 4 % % 2 % Kilde: SSB 2 Kilde: SSB Utvikling i Huseiernes BoligIndikator 9 9 Renteutgifter som andel av samlet inntekt HBI - Forventet prisvekst i prosent neste 12 måneder kvartal 2.kvartal 3.kvartal 12 Kilde: SSB

15 Estimat: Antall nye boliger. 212 K3-213 K2 Estimat: Vekst i boligbehov. 212 K3-213 K2 Lav Medium Høy Lav Medium Høy Østfold Østfold Akershus Akershus Oslo Oslo Hedmark Hedmark Oppland Oppland Buskerud Buskerud Vestfold Vestfold Telemark Telemark Aust-Agder Aust-Agder Vest-Agder Vest-Agder Rogaland Rogaland Hordaland Hordaland Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Nordland Troms Troms Finnmark Finnmark Norge Norge Kilde: NyAnalyse Makroøkonomiske hovedstørrelser Realøkonomi Prognoser Konsum i husholdninger mv. 2,4 3,9 4,3 4,6 4,3 Konsum i offentlig forvaltning 1,5 2,3 2,6 2,8 2,5 Bruttonasjonalprodukt, Fastlands-Norge 2,4 3,2 2,8 3,4 3,4 Arbeidsmarked d Sysselsatte personer 14 1,4 21 2,1 14 1,4 15 1,5 15 1,5 Arbeidsledighetsrate (nivå) 3,33 3,33 3,4 3,33 3,2 Priser og lønninger Årslønn 42 4,2 41 4,1 39 3,9 42 4,2 43 4,3 Konsumprisindeksen (KPI) 1,2 1, 1,3 1,9 2,3 Boligpris 8, 7, 6,3 6,9 7,6 Inntekter, renter og valuta Husholdningenes disponible ibl realinntekt 42 4,2 4 4, 45 4,5 4 4, 26 2,6 Husholdningenes sparerate (nivå) 8,2 8,2 8,5 8,1 6,4 Pengemarkedsrente (nivå) 2,9 2,3 2,4 3,1 4, Utlånsrente, rammelån (nivå) 3,6 3,9 3,6 3,9 4,7 Realrente etter skatt (nivå) 1,3 1,8 1,2,9 1,1 Kilde: SSB Økonomiske analyser 3/212, Prosentvis endring fra året før der ikke annet fremgår. Disclaimer: Rapporten er ment for å gi et generelt inntrykk av situasjonen i boligmarkedet. Anslag og estimater er beregnet av NyAnalyse. Anslagene er basert på informasjon tilgjengelig per august 212. Alle anslag har en tilknyttet usikkerhet. Rapporten er ikke utarbeidet for å danne grunnlag for investeringsbeslutninger. Det tas forbehold om at det kan forekomme feil i fakta og/ eller beregninger. Bilder; Shutterstock 13

16 Markedsrapporten fra Huseiernes Landsforbund utgis fire ganger i året. I rapportene følge vi boligmarkedet og utviklingen i trender. Vi vil også ta opp temaer vi mener er interessant å få debattert. Rapporten utgis i samarbeid med: NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier

Boligmarkedet Nr

Boligmarkedet Nr Boligmarkedet 2016 Nr. 1-2016 Boligprisene vil øke med 3-4 prosent i 2016 Slik blir boligmarkedet i 2016 Historisk lave renter og begrensede ringvirkninger fra oljekrakket Økt ledighet, utsikter til svak

Detaljer

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai markedsrapport tema: Familiebanken drar opp boligprisene? 2 2012 mai Sammendrag 1 Huseiernes boligindikator 2. kvartal 2 Vurderinger av boligmarkedet 4 Familiebanken drar opp boligprisene? 8 Tall og fakta

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

markedsrapport To-delt boligmarked i 2013 20 kommuner på topp og bunn tema: november

markedsrapport To-delt boligmarked i 2013 20 kommuner på topp og bunn tema: november markedsrapport tema: To-delt boligmarked i 2013 20 kommuner på topp og bunn 4 2012 november Viktige funn og trender 1 Huseiernes BoligIndikator 4. kvartal 2 Reguleringskaos 3 To-delt boligmarked i 2013

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider 1 2012 januar Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i 2012 6 Markedsoppdatering

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Demografisk utvikling v/ Sissel Monsvold, OBOS Hva skal jeg snakke om? Befolkningsvekst og - prognoser Norge Regioner

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 Det månedlige Boligmeteret for november 2014 er gjennomført av Prognosesenteret AS for for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.11.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Boligpriser flater ut s. 3 Prisene på borettslagsboliger vs. «totalmarkedet» s. 5 Gjennomsnittspriser 3-roms blokk

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2007

Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 30. august

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // tredje tertial 2017 Et svakt tertial for byggevarehandelen En solid vekst i proffomsetningen til

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2006

Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Boligfinansiering og gjeldsproblemer

Boligfinansiering og gjeldsproblemer Boligfinansiering og gjeldsproblemer Penger til besvær 2012 Oslo 30. 31. oktober Emil R. Steffensen Direktør Finans- og Forsikringstilsyn, Finanstilsynet Agenda Bakgrunn Boligpriser og husholdningsgjeld

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008 Nr. 5 juli 28 Aktuell kommentar Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Av: Marita Skjæveland, konsulent i Norges Bank Finansiell stabilitet Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Marita

Detaljer

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Frokostmøte i Sparebank SR-Bank. mars Effektive valutakurser 99= GBP 9 8 NOK NZD 9 8 7 SEK 7 99 99 99 99 998 Kilde: EcoWin

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Europakommisjonens vinterprognoser 2015

Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Rapport fra finansråd Bjarne Stakkestad ved Norges delegasjon til EU Europakommisjonen presenterte 5. februar hovedtrekkene i sine oppdaterte anslag for den økonomiske

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - oktober 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Boligmeteret november 2013

Boligmeteret november 2013 Boligmeteret november 2013 Det månedlige Boligmeteret for november 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 26.11.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - september 2014

Arbeidsmarkedet nå - september 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - september 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Studentenes årlige boligundersøkelse

Studentenes årlige boligundersøkelse Studentboligundersøkelsen 2012 Studentenes årlige boligundersøkelse Også i 2012 ser vi at studenter blir en mer og mer utsatt gruppe på boligmarkedet, og tilgang til billige studentboliger er et av de

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN OSLO 16. DESEMBER 2016

NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN OSLO 16. DESEMBER 2016 NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN OSLO 6. DESEMBER 6 Svak utvikling ute BNP. Sesongjustert volumindeks. Sverige USA Storbritannia Euroområdet Fastlands-Norge 9 6 8 6 Kilder:

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - august 2014

Arbeidsmarkedet nå - august 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - august 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

«Boligprisveksten normaliseres»

«Boligprisveksten normaliseres» Boligmarkedsrapport 1. kvartal 2017 «Boligprisveksten normaliseres» Markedsutsikter «Boligprisveksten normaliseres» NBBL forventer at boligprisveksten kommer ned på et mer bærekraftig nivå i løpet av 2017.

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - oktober 2014

Arbeidsmarkedet nå - oktober 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - oktober 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2007

Arbeidsmarkedet nå juni 2007 Arbeidsmarkedet nå juni 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no og Jorunn Furuberg

Detaljer

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Boligmeteret Desember 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Boligkonferansen 19. mars 2015 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse Roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no BNP-vekst 2014 (IMF) Investeringer

Detaljer

Finansiell stabilitet og boligmarkedet

Finansiell stabilitet og boligmarkedet Finansiell stabilitet og boligmarkedet Direktør Birger Vikøren Boligkonferansen 5. mai 21 Disposisjon Hvorfor er boligmarkedet viktig for norsk økonomi? Analyser av boligmarkedet Hvordan vil endringer

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juli 2007

Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 2. august 2007.

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser en omsetningsvekst på 4,5 prosent for 1. tertial 2015 Omsetningstallene

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå september 2007

Arbeidsmarkedet nå september 2007 Arbeidsmarkedet nå september 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 27. september

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - februar 2016

Arbeidsmarkedet nå - februar 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå - februar 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye 77.000 planlegger kjøp av fritidsbolig i norge verden i tall.. gamle helter er borte finanskrisen siden våren 2007??? høna og

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Byggestatistikk 2010 NBBL

Byggestatistikk 2010 NBBL Byggestatistikk 21 NBBL Hovedtall for 21 Antall igangsatte boliger: 1 454 Antall ferdigstilte boliger: 412 Antall boliger skaffet til veie (i tillegg til de igangsatte) til medlemmer: 268 NBBLs prognose

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 4. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 4. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 4. kvartal 2015 Markedssyn 2016 Boligprisene «flater» ikke ut, men stiger om lag 5% 1. NBBLs prisstatistikk NBBL anslår at boligprisene vil stige om lag 5% i

Detaljer

BRUKTBOLIGOMSETNING 3/04

BRUKTBOLIGOMSETNING 3/04 NBBL A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund Omsetningsstatistikk for boligsamvirket 3. kvartal 24 BRUKTBOLIGOMSETNING Figur 1: Utvikling i totalpris og kjøpesum i boligsamvirket, kroner i tusen 13 12 11

Detaljer

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland Konjunktur og bransjeanalyse Konserndirektør Vegard Helland Innhold 1 Kort om konjunkturer 1. Midt-Norge 2 Bedriftslederbarometeret Norge Midt-Norge 3 Et blikk på utvalgte bransjer 1. Landbruk 4. Havbruk

Detaljer

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn RENTEKOMMENTAR 27.MARS 2014 Figurer og bakgrunn Norges Banks beslutning Styringsrenten uendret på 1,5 prosent Minimale endringer i rentebanen Første renteoppgang anslås til sommeren 2015 Veksten i norsk

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juli 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter

Makroøkonomiske utsikter Makroøkonomiske utsikter Byggevaredagen 9. april 2014 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no 2012M01 2012M02 2012M03 2012M04 2012M05 2012M06 2012M07 2012M08

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå mai 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2016

Arbeidsmarkedet nå august 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå august 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå oktober 2007

Arbeidsmarkedet nå oktober 2007 Arbeidsmarkedet nå oktober 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Torbjørn Årethun, torbjorn.aarethun@nav.no,

Detaljer

Frokostmøte i Husbanken Konjunkturer og boligmarkedet. Anders Kjelsrud

Frokostmøte i Husbanken Konjunkturer og boligmarkedet. Anders Kjelsrud 1 Frokostmøte i Husbanken 19.10.2016 Konjunkturer og boligmarkedet Anders Kjelsrud Oversikt Kort om dagens konjunktursituasjon og modellbaserte prognoser Boligmarkedet Litt om prisutviklingen Har vi en

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - juni 2015

Arbeidsmarkedet nå - juni 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juni 215 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Utsiktene for norsk næringsliv og Norges Banks rolle

Utsiktene for norsk næringsliv og Norges Banks rolle Utsiktene for norsk næringsliv og Norges Banks rolle Sentralbanksjef Svein Gjedrem Kongsvinger. mars Effektive valutakurser 199=1 1 1 11 NOK 11 1 GBP 1 9 8 NZD 9 8 7 SEK 7 199 199 199 199 1998 Kilde: EcoWin

Detaljer

BYGGEBØRSEN 2016 Salgsmarkedet bolig. Februar 2016, Trondheim Håkon Lutdal, Nybyggsjef

BYGGEBØRSEN 2016 Salgsmarkedet bolig. Februar 2016, Trondheim Håkon Lutdal, Nybyggsjef BYGGEBØRSEN 2016 Salgsmarkedet bolig Februar 2016, Trondheim Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Midt-Norge er regionens ledende aktør innenfor eiendomsomsetning 238 ansatte på 29 kontorer i Sør-

Detaljer

Ser vi lyset i tunnelen?

Ser vi lyset i tunnelen? RAPPORT 3 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Ser vi lyset i tunnelen? ROGALAND OVER DET VERSTE? Resultatindeksen for Rogaland er nå på det samme nivået som Hordaland, og det er økt

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Boligmeteret Mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Boligmeteret Mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler Boligmeteret Mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 21.03.2017 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Løsningsforslag kapittel 11

Løsningsforslag kapittel 11 Løsningsforslag kapittel 11 Oppgave 1 Styringsrenten påvirker det generelle rentenivået i økonomien (hvilke renter bankene krever av hverandre seg i mellom og nivået på rentene publikum (dvs. bedrifter,

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER 16. DESEMBER 2016

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER 16. DESEMBER 2016 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER. DESEMBER Vekstanslagene ute er lite endret BNP globalt og handelspartnere. Årsvekst. Prosent ),,,,, Globalt Handelspartnere Anslag PPR / Anslag

Detaljer

Boligmeteret Juni 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Boligmeteret Juni 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler Boligmeteret Juni 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 12.06.2017 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

Makroøkonomiske betraktninger rundt urbanisering. Treffpunkt Sandnes 5. mai Jan L. Andreassen, Sjeføkonom Eika Gruppen

Makroøkonomiske betraktninger rundt urbanisering. Treffpunkt Sandnes 5. mai Jan L. Andreassen, Sjeføkonom Eika Gruppen Makroøkonomiske betraktninger rundt urbanisering Treffpunkt Sandnes 5. mai Jan L. Andreassen, Sjeføkonom Eika Gruppen Litt om digi-me http://jansblogg.eika.no/2016/12/boligaret-2016-avsluttes-medutflating-det-meste-av-norge/

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 2015

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 2015 UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

De økonomiske utsiktene og pengepolitikken

De økonomiske utsiktene og pengepolitikken De økonomiske utsiktene og pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Oslo, 9. november Bytteforhold til utlandet Varer. Indeks,. kv. 99 =,, I alt,, Tradisjonelle varer, 99 997 999, Kilder: Statistisk

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Boligmeteret. Juni 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015

Boligmeteret. Juni 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015 Boligmeteret Juni 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

EM1MN Boligmarkedsanalyse BYGGEBØRSEN Trondheim, Håkon Lutdal, Nybyggsjef

EM1MN Boligmarkedsanalyse BYGGEBØRSEN Trondheim, Håkon Lutdal, Nybyggsjef EM1MN Boligmarkedsanalyse BYGGEBØRSEN 2017 Trondheim, 06.02.17 Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Midt-Norge er regionens ledende aktør innenfor eiendomsomsetning 238 ansatte på 29 kontorer i Sør-

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

NBBLs BOLIGSTATISTIKK

NBBLs BOLIGSTATISTIKK NBBLs BOLIGSTATISTIKK 2016 Om statistikken Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er interesseorganisasjonen for norske boligbyggelag. Per 31.12.2016 var 42 boligbyggelag tilsluttet NBBL. Disse har

Detaljer

Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge

Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge Fafo Østforums årskonferanse 2009 Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge Frøydis Bakken, Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsmarkedet 2004-2008 Årsskiftet 2003/2004: arbeidsmarkedet

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN HAMMERFEST 23. JUNI

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN HAMMERFEST 23. JUNI DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN HAMMERFEST. JUNI BNP handelspartnerne Sesongjustert volumindeks.. kv. 8 = 8 Storbritannia Euroområdet Sverige USA 8 9 7 Storbritannia Euroområdet Sverige

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 12/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs boligundersøkelse uke 48/2006: side 2/12 OPAK AS har siden mai 1981 foretatt undersøkelser

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. Nr. 3 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. september NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Endrer innvandringen måten norsk økonomi fungerer på?

Endrer innvandringen måten norsk økonomi fungerer på? Endrer innvandringen måten norsk økonomi fungerer på? Steinar Holden Økonomisk institutt, UiO http://folk.uio.no/sholden/ Samfunnsøkonomenes høstkonferanse 8. oktober Tema for den neste halvtimen Arbeidsinnvandring

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

Boligmeteret September 2016 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Boligmeteret September 2016 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler Boligmeteret September 2016 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 20.09.2016 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det,

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Beskjeden fremgang SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, men øker

Detaljer

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang)

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Hovedpunkter Oljepris dempes av høy produksjon Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Regionen oljenedgangen flater ut (men både

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. Nr. 1 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. februar NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer