markedsrapport Eldrekollektiv - en løsning på floken i boligmarkedet? mars

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "markedsrapport Eldrekollektiv - en løsning på floken i boligmarkedet? mars"

Transkript

1 markedsrapport? Eldrekollektiv - en løsning på floken i boligmarkedet? #1 mars 213

2 Viktige funn og trender 1 Huseiernes BoligIndikator 1. kvartal 2 Enebolig - for dyrt for middelklassen 3 Trippelvinn med eldrekollektivet 4 Fakta om eldrebølgen og boforhold 8 Kjøpekraft, renter og markedet 1 Les om Huseiernes BoligIndikator - og hvordan eldrekollektiv kan løse boligfloken. Peter Batta Administrerende direktør i Huseiernes Landsforbund

3 Viktige funn og trender Siste nytt om boligpris Boligprisene ventes å stige med mellom 6 og 8 prosent i det kommende året. I randsonen rundt storbyene kan prisveksten bli sterkere, mens prisveksten blir noe lavere i distriktene. Eldrekollektiv Vi blir stadig flere eldre og de neste 3 årene vil gruppen på 67 år + dobles. Med eldrebølgen blir de eldre en stadig større gruppe boligeiere. Eldrekollektiv er en trippel-vinnsituasjon: Eldre har det bedre, noe av flokene i boligmarkedet løses og samfunnet avlastes både med leveranse av hjemmetjenester og med behovet for plass på aldershjem. Eldre personer flytter mindre enn yngre og bor gjerne i større familieboliger etter at barn har flyttet ut. Dette gir et overkonsum av knappe boligkvadratmetere i storbyene. Hvis flere eldre flyttet fra enebolig til leiligheter, samtidig som en bygget flere leiligheter tilpasset de unge og aktive eldre, ville en kunne fått bedre effekter på tilbudssiden fra nybygg og en bedre utnyttelse av dagens boligmasse. Denne effekten kan vi kalle et tilbudssjokk færre nybyggskvadratmetere frigjør flere bruktkvadratmetere. I dagens framskrivninger for eldrebølgen mangler det hender til å løse mange av velferdsoppgavene. Med nye metoder og gode løsninger kan vi ta brodden av de største utfordringene. Pleie og omsorg er den største av de kommunale sektorene, og mer enn hver fjerde krone i kommunene går til disse tjenestene. Det er ventet at kostnadene i pleie- og omsorgssektorene i 23 vil være omlag 35 mrd. kroner høyere enn i dag, hvis en beholder dagens standarder. Fakta om eldrebølgen og boforhold Oslo, Bergen og Trondheim er kommunene med størst vekst i antall eldre. Kommuner som Grue, Porsanger og Hvaler vil få blant landets høyeste andel eldre i 23. Se tabell side 12 for flere kommuner. Nordmenn bor generelt bra og 9 av 1 over 3 år eier egen bolig. Halvparten av alderspensjonistene rapporterer å bo svært romslig i en fersk levekårsundersøkelse. Marked USA er på vei tilbake, med fall i ledighet og økt sysselsetting, mens ledigheten i Europa er på rekordhøye nivåer. Siden forrige kvartal er utviklingen noe delt i EU-landene. Land som Frankrike og Polen har redusert sin ledighet, mens ledigheten fortsatt stiger noe i Portugal, Spania og Hellas. Ny bankregulering er i innfasing, noe som trolig vil gi økte kostnader til lånekunder. Samtidig er det forventet noe svakere vekst i utlån. 66. nye innbyggere i landet i 213 gir blandende resultater for Norge. 44. av disse er innvandrere. Uten innvandring ville mange stillinger vært ubesatt, mens boligmarkedet ville vært mindre presset. 1

4 Huseiernes BoligIndikator (HBI) Vår prognose Hva er Huseiernes BoligIndikator? Forventet vekst i boligpriser neste fire kvartal er på 6-8 prosent. Dette er i tråd med prognosene i forrige rapport. Det er ventet en moderat prisvekst videre frem mot sommeren, med et prishopp til høsten. Siste utvikling Innfasing av strengere bankregulering taler isolert for en mer moderat boligprisvekst. På sikt kan ny bankregulering føre til høyere boligrenter, men samtidig har bankenes marginer økt grunnet reduserte innlånskostnader. Utviklingen i andre faktorer knyttet til innvandring, boligbehov og kjøpekraft taler på sin side for en noe kraftigere prisvekst enn tidligere. Befolkningsveksten i forrige kvartal var høy, og trenden ser ut til å vedvare. Ved tredje kvartal i fjor ble det satt innvandringsrekord. Aldri før har flere kommet til Norge i ett kvartal. SSB har nedjustert sine forventninger til BNP-vekst noe, men holder åpent for vekst i privat konsum. Nordmenn ser nå noe mer positivt på norsk økonomi enn tidligere. Fortsatt tynger likevel gjeldskrisen forbrukernes forventinger. Huseiernes BoligIndikator (HBI) tar temperaturen på boligmarkedet i Norge. Ventet boligprisutvikling angis for boligpriser 12 måneder frem i tid. Høy prisforventning betyr at knappheten på boliger vedvarer, kombinert med god kjøpekraft og sterk betalingsvilje, med en sterk etterspørsel i boligmarkedet som resultat. En lav prisforventning vil indikere at det er omvendt. Totalindikatoren kommer frem ved at flere faktorer vektes sammen for å danne et helhetsinntrykk. De ulike faktorene er: Byggeaktivitet som baseres på en kombinasjon av igangsetting og ferdigstilling av boliger. Utvikling i boligbehov som baserer seg på befolkningstrender som sentralisering, innvandring og fødselsoverskudd. Betalingsevne finnes ved å se på utvikling i makroforhold som lønns- og prisvekst, BNP, renter og gjeldsvekst. Betalingsvilje baserer seg på en kombinasjon av omsetningstakt i boligmarkedet, generell stemning i boligmarkedet og forbrukerundersøkelser. Figuren under oppsummerer vurderingene i denne rapporten: Huseiernes BoligIndikator 1. kvartal 213: 6-8 prosent 4. kvartal 212: 6-8 prosent 3. kvartal 212: 6-8 prosent Priseffekt - nybygg Boligbehov Betalingsevne Betalingsvilje Fortsatt høy aktivitet, men det tar lang tid fra igangsetting til ferdigstilling av boliger. Høy befolkningsvekst og innvandringsrekord gir sammen med sentralisering stort boligbehov i sentrale områder. Noe innstramminger fra banker knyttet til ny regulering, men rentenivået er fortsatt lavt. Konsumet vokser. Forventingene til norsk økonomi har bedret seg noe siste kvartal. 2 Eksempelvis vil økt byggeaktivitet senke prispresset, noe som vil gi en pil som peker nedover - mens høy befolkningsvekst øker prispresset, noe som vil gi en pil som peker oppover.

5 Enebolig for dyrt for middelklassen i byene på rundt 2 millioner kroner. Med en slik pris på eneboliger er inngangsbillett uoppnåelig for middelklassen med normale lønninger og god økonomi. Familiene presses av de høye prisene til mindre attraktive strøk i byene, eller til kommunene i randsonene rundt storbyene, hvor prisene er lavere. Manglende evne til å levere boliger Høy vekst i boligpriser fremstår gjerne som noe positivt, det reflekterer høy etterspørsel, gode tider, god tilgang på finansiering og økt kjøpekraft blant konsumentene. Men det viser også en manglende evne i samfunnet til å levere tilstrekkelig antall boliger. Eneboliger +15 % i Oslo Siden inngangen til år 2 har prisene på eneboliger i Oslo steget med over 15 %. Samtidig har prisene på andre varer i samfunnet steget med under 25 %. Et søk på Finn.no i januar 213 viser at det var annonsert rundt 1 eneboliger større enn 15 kvm. Av disse var de 2 rimeligste priset under 7 millioner kroner, mens de resterende boliger hadde en snittpris på 9,6 mill. kroner - og da ser en bort fra high-end -biten av markedet. En rekke av disse boligene hadde i tillegg et vesentlig behov for oppussing - eller er under prosjektering eller oppføring slik at en også må regne med tilleggskostnader utover kjøpesum, slik som dobbeltfinansiering, dokumentavgift osv. Må ha inntekt på 2 millioner kroner DNB har på sine nettsider en kalkulator for å beregne låneevne. Kalkulatoren viser at et par med to yngre barn vil trenge en inntekt på nær 2 millioner kroner for å kjøpe et normalt hus, med en «midt på treet» beliggenhet i Oslo. Samtidig må de skaffe til veie en egenkapital Høye boligpriser står bak økt ulikhet Det er ingen menneskerett å bo sentralt, men utviklingen er også en viktig drivkraft bak etablering og bevaring av sosiale forskjeller mellom grupper i samfunnet. En stadig større andel av befolkningen må søke utenfor sentrumsområdene for å finne en normal enebolig tilpasset familiens behov i alle fall i etableringsfasen. I den grad dette er et problem, er problemet økende. Hvem har skylden? Årsakene til boligmangelen er mange, men det er liten tvil om at en vesentlig del handler om dårlig tilgang på tomter med regulering som er tilpasset markedets behov, kombinert med lange reguleringsprosesser. Problemet må løses, men dagens boligsøkere har ikke tid til å vente på det. Som samfunn er vi derfor nødt til å se etter andre gode løsninger, og det ligger et stort potensiale i eksisterende boliger. Gode betingelser for huseiere er viktig Gode betingelser for kjøp og salg av bolig sikrer at man kan selge en bolig uten å risikere en stor skattesmell. Med mulighet for gunstig utleie gjør norske huseiere kjellerleiligheter, ledige rom og anneks mv. tilgjengelig for utleie. Disse tiltakene bidrar til å sikre at boligmarkedet fungerer bedre enn det ellers ville ha gjort, derfor er det viktig at tiltak som bidrar til god dynamikk og utnyttelse av boligmassen bevares. 3

6 Trippelvinn med eldrekollektivet De eldre trives i bokollektiv, det er økonomisk lønnsomt for kommunene, og det letter trykket i boligmarkedet. Eldrekollektiv er en trippelvinn for samfunnet. Eldrebølgen møter samfunnet Om 2 år vil det være dobbelt så mange over 7 år som det er i dag. Forventet levealder øker, og med dagens standard og behov vil det i 25 være behov for dobbelt så mange sysselsatte i pleie- og omsorgssektoren. Prognosene tilsier at det ikke vil være nok hender til å bevare dagens eldreomsorg. Problemstillingene samfunnet står overfor er mange, og løsningene er det foreløpig mangel på. Mange av fremtidens eldre vil være folk som har bodd i kollektiv da de var unge og studerte. Det er mange unge som ikke ønsker å bo alene, og som ikke flytter for seg selv til tross for at de etter hvert får råd, og mange ville nok ønske å søke sammen i kollektiv igjen når de blir eldre. I en uformell undersøkelse utført av Aftenposten i november 212, sa 6 prosent av de 14. spurte at de kunne tenke seg å bo i kollektiv med andre eldre. Med kollektiv menes private leiligheter med kjøkken og bad som gir boligeierne det privatlivet man ønsker, kombinert med fellesarealer av ulik art som sørger for sosialt samvær og aktivt liv. Kollektiv gunstig og positivt for eldre En undersøkelse gjennomført for Helsedirektoratet (212) viser at 8 % ønsker å leve et selvstendig liv i egen bolig eller i en tilrettelagt bolig med felles tjenester i alderdommen. Med andre ord ønsker det store flertallet verken institusjonsliv eller omsorgsbolig. Samtidig er det allment kjent at mange eldre er ensomme, og med alderen blir mer isolerte når de blir mindre aktive. Det er ikke bare nedsatt bevegelighet og fysisk sykdom som kan senke livskvaliteten når man blir eldre. Eldre mennesker er også spesielt sårbare for psykiske lidelser. Eldrekollektiv kan dekke det sosiale behovet gjennom fellesskap på et annet grunnlag enn det man har på institusjon eller i foreninger og lag. Depresjon og ensomhet Tre av ti over 8 år sier at de er ensomme. Man regner med at det finnes rundt 1. eldre med depresjon i dag. Særlig kan det å nedsatt funksjonsevne, syn eller hørsel bidra til depresjon eller angst blant eldre. Også sykdom som kreft, hjertelidelser og hjerneslag kan utløse depresjon. Særlig i den eldste gruppen er kraftløshet og tap av energi og interesse vanlige symptomer. Dette kan gå ut over evnen til å skjøtte sitt daglige liv fordi personen blir passiv og hjelpeløs. Psykiske plager er mer utbredt blant kvinner enn blant menn. Det trengs gode sosiale arenaer i hverdagen, og med flere eldre er det viktig at vi på boligsiden tilrettelegger for at flest mulig har tilbud som sikrer en positiv og god alderdom uten ensomhet. Det virker også preventivt mot lidelser og øker livskvaliteten. 4

7 Hva er et eldrekollektiv De er ikke mange eldrekollektiv i organisert form i Norge i dag, men i de siste årene har det dukket opp enkelte slike i privat regi. I dag er eldrekollektiv som små minisamfunn: Venner og bekjente går sammen om å kjøpe en tomt der man disponerer hver sin leilighet som er tilrettelagt for alderdom, samtidig som man deler fellesarealer som oppholdsrom, hage og andre fasiliteter. Erfaringene er positive blant de som bor der. De føler seg trygge, har et sosialt liv og kan hjelpe hverandre i hverdagen. I tillegg gir deling av utgifter blant eierne muligheter til mer luksuriøse innslag, som svømmebasseng, treningsrom og organiserte utflukter, hvilket igjen bidrar til et mer aktivt liv. Felles måltider skaper et naturlig samlingspunkt, og et eldrekollektiv trenger ikke å skille seg nevneverdig fra andre typer kollektiv vi er vant med i dag: De som bor der lever sine egne liv på hver sin kant, men samles til felles måltid, til husvask og fest. Et annet kjennetegn ved kollektiv er at de er privat initiert, og dermed basert på en selvstendighet som kan gi en annen følelse av fellesskap enn det en institusjon kan gi. Noen kollektiv velger selv å ansette en sykepleier eller kjøkkenpersonale dersom det er nødvendig. I mange tilfeller vil man også kunne hjelpe hverandre med individuelle utfordringer som er vanskeligere å overkomme når man bor helt alene. Kollektiv ivaretar noen oppgaver som ansatte på en institusjon ellers blir satt til å gjøre. Kollektivet gir trygghet om at noen vet at du har stått opp, kommet hjem eller lager mat og ser til deg når du er syk, og at noen vil feire bursdagen din. Andre kollektiv er mer formelle og mindre tett knyttet. Der spiser man ikke sammen like ofte, men deler for eksempel utearealer, terrasse, grill, festlokale og arrangerer møter fra tid til annen. Lyngvang seniorbofællesskab I Danmark er det over 2 kollektiv for eldre. Det er til og med mulig å søke om støtte til kollektive bofellesskap i mange kommuner. Lyngvang seniorfellesskap ligger i Lyngby, 1 kilometer nord for København. Her deler en gruppe beboere på over 5 år på fellesområder og ett felleshus. I tillegg har hver beboer sin egen leilighet. Til sammen består kollektivet av 2 boliger, hver med sin lille hageflekk. Noen ganger i året har fellesskapet hagedager. Beboerne spiser sammen en gang i måneden og deler felles underholdningsaftener med foredrag, sang, opera og liknende. Arrangementene står de for selv. Noen ganger drar de på felles utflukter. Store beslutninger tas i fellesskap på allmøter. Doyén bofellesskap Doyén bofellsskap ligger på Eidsvoll. Beboerne har egen leilighet med terrasse. Størrelsen på leilighetene varierer. Noen har ett soverom, andre tre. I tillegg deler de på fellesområder som spa, trimrom og festsal. Aktivitetsgruppen arrangerer bridgekvelder, gourmetaftener, vinaftener og torsdagslunsj. En annen gruppe arrangerer turer og kurs. 5

8 Økt flytting kan løse boligfloken Boligmangelen i sentrale strøk i Norge er hovedsakelig et resultat av høy befolkningsvekst. Veksten har drevet etterspørselen etter boliger langt forbi hva utbyggere og kommunale reguleringsvesen har hatt kapasitet til å imøtekomme. Men det ligger også et ubenyttet potensiale i eksisterende boliger, og da spesielt i større eneboliger. I dette segmentet er det for mange eldre lite samsvar mellom behov og tilgang på boareal. Nordmenn flest flytter seg sakte men sikkert oppover på boligstigen gjennom livet. Kultur for å stige ned igjen etter at barn flytter hjemmefra er imidlertid begrenset. Figuren under illustrerer hvordan vi flytter mindre med høyere alder. Spørsmålet er da: Hva kan gjøres for å få flere til å flytte som unge eldre og frigjøre eneboliger og bedre dynamikken i boligmarkedet? Eldrekollektiv bidrar til å løse floken En viktig løsning på boligmangelen er bedre samsvar mellom boligbehov og boligkonsum. De som vil være godt fornøyd med noe mindre boliger - men med større funksjonalitet bør få mulighet til å flytte på seg og dermed frigjøre plass for større familier. For å få til en slik utvikling trengs gode private løsninger kombinert med politisk oppmerksomhet rundt denne muligheten. Bygging av populære eldrekollektiv og leilighetskomplekser tilpasset ønskene til aktive eldre kan være en del av en slik løsning. I tekstboksen vises anslag på hvordan bygging av eldrekollektiv kan være med på å tette dagens boliggap. Nybygg av flere boliger for godt voksne kan bli et viktig virkemiddel i Norge i de kommende årtier. 16% 14% 12% 1% Floken i boligmarkedet I Norge bygges det årlig omlag 1. færre boliger enn det som trengs. Det betyr rundt 3. boenheter årlig. En vekst i byggeaktivitet på en tredjedel er mye, men selv ved en lav andel rettet mot eldre kan en få store positive effekter på boliggapet. Ifølge SSB er det over 2,3 millioner boliger i Norge. Av disse utgjør halvparten eneboliger. I dag blir mange boliger som egner seg for en familie på fire eller flere, bebodd av en eller to personer. En normal enebolig har et areal på minst 15 kvadratmeter. Det vil si at gjennomsnittlig boareal for voksene par eller eldre enslige kan bli svært høyt. Eksempel: 1. Det bygges en leilighet på 6 m2 + fellesareal på 15 m2 = 75 m2. 2. I denne leiligheten flytter det inn et par fra en enebolig. Ved at markedet tilføres 75 m2 boligareal, frigjøres det dobbelte arealet. 3. Bygging av leiligheter tilpasset aktive eldre gir en tilleggseffekt som kan doble tilbudet fremfor å bygge konvensjonelle leiligheter. Denne effekten kan vi kalle et positivt tilbudssjokk. Flytting per år, i prosent av aldersgruppe 16% 14% 12% 1% 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% % Kilde: SSB Alder % 6

9 Gunstig for kommunene Kommunene tilbyr i dag en rekke tjenester til eldre med særlige behov. Blant disse er hjemmetjenesten og alders-/sykehjem, der kapasitetsmangelen er et tilbakevendende tema i den politiske debatten om eldreomsorg. I fremtiden er det også ventet at behovet for slike tjenester vil vokse kraftig. Med dagens forbruk av sykehjem og hjemmetjenester vil kostnadene i sektoren vokse og det vil bli knapt med mennesker med fagbakgrunn til å utføre oppgavene. Dagens eldreomsorg legger i liten grad til rette for alternativer til hjemmesykepleie og institusjon. Det bør legges til rette for bruk av teknologi som gjør at en kan bo lengre hjemme, kombinert med at boligene har muligheter for økt sosialisering, fellesskap og samarbeid. Store eldrekollektiv samler flere eldre i samme bygning. Enkelte bofellesskap i Danmark samler hele kvartal med eldre. Det betyr at kommunen kan konsentrere leveransen av hjemmetjenesten til ett sted. Samtidig vil store, moderne boliger med mange mindre, like leiligheter gi stordriftsfordeler. Slike bygg kan også legge til rette for en rekke tjenester som eldre ikke har råd til alene, men som kan betales i fellesskap ved en form for husleie eller medlemskap. Vaktmestertjenester, kokk og treningsrom er de mest opplagte eksemplene. og dermed kunne bidra til redusert bruk av sykehjem og hjemmetjeneste. Akkurat hvor sterke disse effektene blir, er vanskelig å si, men potensialet er trolig stort. I Danmark har eldrekollektiv allerede rukket å bli en ordning som mange benytter seg av. Flere hundre bofellesskap finnes der, og det er blitt hevdet i medier at eldre klarer seg fem år lengre uten støtte eller hjelp fra det offentlige enn de som lever i miljøer som ikke er tilrettelagt på samme måte. Ikke bare effektiviseres ressursbruken i hjemmetjenester, men helsegevinsten eldrekollektiv ifølge de danske undersøkelsene gir, sørger for store besparelser i seg selv. Eldre er vesentlig lengre friske og ikke pleietrengende når de bor i tilrettelagte forhold. Hjelpemidler innen pleie- og omsorgssektoren har historisk bidratt til at eldre blir mer selvstendige, bor lengre hjemme og har lavere behov for bistand fra offentlig pleieog omsorgssektor. De eldre, pårørende og samfunnet har mye å hente på at vi tar i bruk nye virkemidler fremover, som forebygger pleiebehov ved alderdom og øker livskvalitet. Eldrekollektiv er trolig et av flere slike virkemidler med stort potensial. Eldre hjelper eldre Eldresentre eksisterer allerede i Norge, og man bygger stadig flere. Fordelene ved et tettere kollektiv er mange, også når problemer oppstår. Enkle aktiviteter som handling, vasking, turer på bibliotek eller kino, kan tidvis være vanskelig på egenhånd. I perioder kan man bli syk og føle seg mindre kapabel til å utføre sine daglige gjøremål. I et bofellesskap kan beboerne samarbeide om oppgaver som kjøring til og fra butikken, utflukter og klesvask. Eldrekollektiv påvirker både folkehelse og trivsel. Økt mosjon, aktivitet og stimulanse vil trolig være med på å forbygge sykdomsforløp Vekst i kommunale kostnader Historisk kostnadsutvikling Estimert kostnadsutvikling, demografi Mrd. 211 kroner Kilde: Historiske data fra SSB, fremskrivninger av NyAnalyse

10 Fakta om eldrebølgen og boforhold 1 million eldre i 23 1 kommuner med størst vekst Vi blir stadig flere eldre og i 23 vil - i mange kommuner - flere enn 1 av 4 være over 67 år. Særlig får mange småkommuner høye andeler eldre, men også mange kommuner med litt flere innbyggere vil oppleve dette. I tabellen til høyre vises kommunene med høyest vekst i antall seniorer. Det er mange unge blant de eldre, gruppen er en stor ressurs, men det er samtidig viktig at samfunnet tilpasser seg utviklingen på en god måte. En del av denne utviklingen er at det bygges flere boliger tilpasset innbyggere i aldersgruppen 67 år +. Hvert år blir innbyggergruppen over 67 år omlag 2. flere. I 23 er det ventet at det i befolkningen vil være 1 million personer i denne aldersgruppen, mot 67. personer i dag. Vekst i alle fylker Veksten i antall eldre kommer i alle landets fylker, og sterkest er veksten naturligvis i de fylkene som allerede er tett befolkede. Høyest er veksten i Oslo med 37.2 eldre til 23. Analyser av sammenhengen mellom vekst i andelen eldre i små og store kommuner viser at utviklingen er mindre bærekraftig i de minste kommunene. Vekst i antall 67+ til 23 Oslo 37 2 Bergen 17 7 Trondheim 12 6 Stavanger 8 9 Bærum 7 7 Sandnes 6 1 Fredrikstad 6 1 Kristiansand 6 Tromsø 6 Drammen 4 7 Finnmark Troms Nordland Siden veksten i antall eldre er større i byene vil det også der være et spørsmål om kapasitetsutfordringer og stor kostnadsvekst. Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Vekst i antall eldre til 23-7 Sogn og Fjordane Oppland Hedmark Hordaland Buskerud Rogaland Oslo Telemark Vestfold Akershus Østfold Aust-Agder Vest-Agder

11 Pensjonistene bor svært romslig Med alder bedres boforholdene. I SSBs levekårsundersøkelse fra 212 opplyser halvparten av alderspensjonistene at de bor svært romslig. Samtidig er andelen som opplyser at de bor trangt nesten fraværende. Det samme gjelder for enslige og par uten barn som har fylt 45 år. Selvsagt er det unntak, men med alder øker generelt tilgangen på boareal. Riktignok er det i dag også en del som flytter etter at barn flytter hjemmefra, men i samme undersøkelse svarte 3 av 4 par over 45 år og som bor uten barn, at de hadde bodd i boligen sin i minst 1 år. Blant aleneboende var tallet 3 av 5. 9 av 1 nordmenn eier egen bolig 9 av 1 nordmenn over 3 år eier egen bolig og mange bor i enebolig. Særlig etter fylte 6 øker andelen som bor alene, fra rundt 2 prosent og opp mot 4 prosent. De fleste eldre er også fornøyd eller svært fornøyd med egen bolig. Bor trangere i de store byene Tilgangen på boareal er generelt avtagende med størrelsen på stedet en bor. Best plass har vi i spredtbygde strøk, mens i de større byene bor vi tettere. I byene bor omlag 1 av 5 husholdninger i store boliger. I en by som Oslo er det snakk om over 6. husholdninger. Generelt er altså boforholdene i Norge svært gode, både i by og på land. Mange er fornøyde og har det godt. Allikevel er det som påpekt i denne rapporten trolig rom for forbedringer. Ved økt flytting også i alderdommen kan flere få en bolig tilpasset sine egne boligbehov, det kan gi gode effekter i et ellers svært presset boligmarked. Boforhold etter alder 1 9 Eier boligen Bor i enebolig Bor alene Kilde: SSB 29 Bolig og husholdningsstørrelse 6 Rom Personer Kilde: SSB 29 Boligstørrelse etter bystørrelse 3 25 Andel husholdninger, Prosent By: 2-1. By: Under 4 kvm Kilde: SSB kvm og over 9

12 Kjøpekraft, renter og markedet Kilde: NEF, EFF, Finn.no, Econ Pöyry Enebolig Delt bolig Leilighet Boligprisene opp 8,5 prosent Boligprisene gjorde som ventet et hopp over nyttår med en prisvekst på 3,8 %. Den sterkeste oppgangen var i prisen på eneboliger. Her var veksten på hele 8,7 prosent, mens prisveksten for delt bolig og leilighet var på henholdsvis 5 prosent og 2,3 prosent. Samlede boligpriser er nå 8,5 prosent høyere enn for ett år siden. Fortsatt gode tider i AS Norge Utsiktene generelt i Norge er gode. Den gunstige situasjonen skyldes god økonomisk vekst, høy oljepris og lav arbeidsledighet. Sterk, men stabil etterspørsel etter norske råvarer gir høy aktivitet i store deler av næringslivet, og høye ekstrainntekter i en statskasse som snart renner over. Husholdningene er i hovedsak positive til egen økonomi, de siste månedene er også forventningene til landets økonomi styrket, det viser en undersøkelse av Opinion Perduco. Stabilisering ute Økonomien i våre naboland ser ut til å stabilisere seg noe det siste kvartalet av 212; prisutviklingen i de skandinaviske landene er nøytral. Kvartalsresultatet for tredje kvartal i fjor viser at euroområdet hadde en negativ vekst på -.1 prosent, og nyere tall basert på sanntidsprognoser viser at veksten for fjerde kvartal kan ha beveget seg enda mer nedover, og muligens vært helt ned på -.4 prosent. Etter årsskiftet har det generelt vært mer optimisme og de store globale børsene har opplevd en markant økning. Dette peker i retning av at veksten for første kvartal 213 beveger seg i mer positiv retning. Hos land som Italia, Frankrike, USA og England faller arbeidsledigheten for gruppen år. Samtidig stiger den fortsatt noe for landene som er hardest rammet av Euro-krisen. Spesielt vanskelig er det med den svært høye ledigheten blant de yngste deltagerne i arbeidsmarkedet. Statsunderskuddet i mange euroland ser nå ut til å bedre seg, og euroen har den siste tiden styrket seg. Nedjusterte prognoser for BNP De siste prognoser fra SSB har nedjustert anslagene på vekst i norsk økonomi de neste årene, men fortsatt er det snakk om en god vekst på 2,5 til 3 % de neste årene. Med lav prisstigning og fortsatt god vekst i lønningene forventes det imidlertid at husholdningenes kjøpekraft vil øke mer enn tidligere anslag. En sterkere kronekurs gjør situasjonen for eksporterende bedrifter mer krevende. Høy kronekurs fører til at eksportselskaper blir mindre konkurransedyktige, ettersom både varer og tjenester vil virke dyre og mindre attraktive i utlandet. Dette vil ha en direkte innvirkning på sysselsettingsveksten. Vi har fremdeles en to-delt utvikling i norsk økonomi der den innenlandske prisveksten, og da spesielt prisveksten i boligpriser, tilsier en høyere styringsrente fra sentralbanken, men en høyere styringsrente vil kunne styrke kronekursen ytterligere. Norges Bank forventer i dagens prognoser en renteheving i 213 i perioden mellom mars og august. 1

13 Noe økte renter fra et lavt nivå Flere banker har senket de effektive utlånsrentene på boliglån til 3,3 %, mens de største bankene som DNB og Nordea ligger på 3,6 %. Forventet boliglånsrente ved utgangen av 213 ligger nå i intervallet 3,1 til 4,5 prosent. Rentenivået i Norge har i lengre tid vært lavt, og prognosene fra Norges Bank tilsier at renten lenge skal fortsette å holde seg lav. Styringsrenten ligger i dag på 1,5 prosent. Bankenes påslag overfor kunder er noe senket for de rimeligste bankenes vedkommende, mens de større bankene ligger stabilt med et påslag rundt 2 prosent på et lån på 2 millioner kroner gitt innenfor 75 prosent av boligens verdi. Bankene rapporterer også om økte utlånsmarginer for 4. kvartal 212. Endring i utlånspraksis overfor husholdningene var omlag uendret. I første kvartal venter bankene lite endring i utlånspraksis eller låneetterspørsel fra husholdningssektoren. Flere banker har rapportert om at det vil kreves økte marginer fra kunder i tiden som kommer, basert på strengere regulering av banksektoren. Blant annet stilles det strengere krav til egenkapital. Gjeldsveksten ser ut til å stabilisere seg på et noe lavere nivå enn tidligere. Årsakene til dette er ulike og sammensatte. Egenkapitalkrav til låntaker, endrede forventninger blant husholdningene og et prisnivå som begynner å bli begrenset av betjeningsevnen kan være gode forklaringsfaktorer. Priser i Norge 5% 4% 3% 2% 1% Konsumpris Byggekostnader Boligpris % % Kilde: SSB, EFF, Finn, Pöyry. Konsumpris definert som KPI-JAE Nordisk boligprisutvikling Norge Danmark Sverige Finland Kilde: SSB, SCB, DS Igangsatte boliger % 4% 3% 2% 1% Gode igangsettingstall fra SSB I hele 212 ble det igangsatt bygging av over 3. boenheter. Det er nær nivået i 27 og omlag 1 prosent opp fra 211. Også tallet på antall ferdigstilte boliger var gode. I desember 212 ble det ferdigstilt 2.7 boliger, noe som er det høyeste registrerte siden januar 29. Samlet ble det registrert en ferdigstilling av 26. boliger for 212. Til sammenligning ble det i 211 ferdigstilt 2. boliger Kilde: SSB. Røde markører viser registrerte igangsetting frem tom september

14 1 kommuner med høyest andel eldre Kommuner med 3 + Andel 67+ i 23 innbyggere Grue 28,7 % Porsanger 27,7 % Hvaler 26,6 % Våler(Hedm.) 25,7 % Inderøy 25,7 % Aure 25,7 % Høyanger 25,4 % Røros 25,4 % Sel 25,3 % Åsnes 25,3 % Vekst i Forventet boligbehov nybolig Under dekning Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder ta Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag dt d Nordland Troms Finnmark Norge Kilde: NyAnalyse y Årlig boligprisvekst, omsetningsveid 2% 2% Husholdningenes årlige gjeldsvekst 14% 14% 15% 15% 12% 12% 1% 1% 1% 1% 8% 8% 5% 5% 6% 6% % % % 4% 2% 2% -5% -5% -1% Rekordhøy nettoinnvandring 9 Innvandring Utvandring Netto -1% 9 % Kilde:SSB Forventet boliglånsrente 7% % 7% % 6% % 5% 4 4 4% 4% % 3% Kilde:SSB 2% Kilde: NyAnalyse 2% 12

15 HBI-forventning tidligere rapporter Vekst i BNP 9 Tidligere prisprognoser Faktisk boligprisutvikling 9 5% BNP Prognose 5% 8 8 4% 4% HBI - Forventet prisvekst i %, omsatte boliger neste 12 måneder % 2% 1% % % 3% 2% 1% % -1% 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal 1.kvartal % Kilde: Nasjonalregnskap, Statistisk sentralbyrå. -2% Makroøkonomiske hovedstørrelser Historisk Prognoser Realøkonomi Konsum i husholdninger mv Konsum i offentlig forvaltning Bruttonasjonalprodukt, Fastlands-Norge Arbeidsmarked Sysselsatte personer Arbeidsledighetsrate (nivå) Priser og lønninger Årslønn Konsumprisindeksen (KPI) Boligpris Inntekter og renter Husholdningenes disponible realinntekt Husholdningenes sparerate (nivå) Pengemarkedsrente (nivå) Utlånsrente, rammelån (nivå) Realrente etter skatt (nivå) Kilde: SSB per 4.desember 212, prosentvis endring fra året før der ikke annet fremgår. Rapporten er ment å gi et generelt inntrykk av situasjonen i boligmarkedet. Anslag og estimater er beregnet av NyAnalyse. Anslagene er basert på informasjon tilgjengelig per ultimo januar 213. Alle anslag har en tilknyttet usikkerhet. Rapporten er ikke utarbeidet for å danne grunnlag for investeringsbeslutninger. Det tas forbehold om at det kan forekomme feil i fakta og/eller beregninger. Forside: Eldre og yngre illustrert av Gunhild Sandstad / Creonovo Andre bilder: Shutterstock, istockphoto, ColorBox. Kommuneskjold er hentet fra Wikipedia.no Grafikk/layout ved NyAnalyse 13

16 Markedsrapporten fra Huseiernes Landsforbund utgis fire ganger i året. I rapportene følger vi boligmarkedet og utviklingen i trender. Vi vil også ta opp temaer vi mener er interessant å få debattert. Rapporten utgis i samarbeid med: NyAnalyse as forenkler - forklarer - samfunnet

Boligmarkedet Nr

Boligmarkedet Nr Boligmarkedet 2016 Nr. 1-2016 Boligprisene vil øke med 3-4 prosent i 2016 Slik blir boligmarkedet i 2016 Historisk lave renter og begrensede ringvirkninger fra oljekrakket Økt ledighet, utsikter til svak

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

markedsrapport To-delt boligmarked i 2013 20 kommuner på topp og bunn tema: november

markedsrapport To-delt boligmarked i 2013 20 kommuner på topp og bunn tema: november markedsrapport tema: To-delt boligmarked i 2013 20 kommuner på topp og bunn 4 2012 november Viktige funn og trender 1 Huseiernes BoligIndikator 4. kvartal 2 Reguleringskaos 3 To-delt boligmarked i 2013

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai markedsrapport tema: Familiebanken drar opp boligprisene? 2 2012 mai Sammendrag 1 Huseiernes boligindikator 2. kvartal 2 Vurderinger av boligmarkedet 4 Familiebanken drar opp boligprisene? 8 Tall og fakta

Detaljer

«Boligprisveksten normaliseres»

«Boligprisveksten normaliseres» Boligmarkedsrapport 1. kvartal 2017 «Boligprisveksten normaliseres» Markedsutsikter «Boligprisveksten normaliseres» NBBL forventer at boligprisveksten kommer ned på et mer bærekraftig nivå i løpet av 2017.

Detaljer

HUSEIERNES LANDSFORBUND

HUSEIERNES LANDSFORBUND HUSEIERNES LANDSFORBUND Bankene sender mrd. regning for finanskrisen til boligeierne Markedsrapport 2. kvartal 213 Krev at bankene konkurrerer om deg Viktige funn og trender 1 Huseiernes BoligIndikator

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 Det månedlige Boligmeteret for november 2014 er gjennomført av Prognosesenteret AS for for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.11.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Demografisk utvikling v/ Sissel Monsvold, OBOS Hva skal jeg snakke om? Befolkningsvekst og - prognoser Norge Regioner

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2006

Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Frokostmøte i Sparebank SR-Bank. mars Effektive valutakurser 99= GBP 9 8 NOK NZD 9 8 7 SEK 7 99 99 99 99 998 Kilde: EcoWin

Detaljer

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye 77.000 planlegger kjøp av fritidsbolig i norge verden i tall.. gamle helter er borte finanskrisen siden våren 2007??? høna og

Detaljer

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Boligmeteret Desember 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret november 2013

Boligmeteret november 2013 Boligmeteret november 2013 Det månedlige Boligmeteret for november 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 26.11.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

markedsrapport Unge møter stengte dører i boligmarkedet tema: august

markedsrapport Unge møter stengte dører i boligmarkedet tema: august markedsrapport tema: Unge møter stengte dører i boligmarkedet 3 212 august Hovedfunn 1 Huseiernes BoligIndikator 3. kvartal 2 Kampen om sentrumsleilighetene 4 Markedsoppdatering 8 Tall og fakta 12 Les

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Boligfinansiering og gjeldsproblemer

Boligfinansiering og gjeldsproblemer Boligfinansiering og gjeldsproblemer Penger til besvær 2012 Oslo 30. 31. oktober Emil R. Steffensen Direktør Finans- og Forsikringstilsyn, Finanstilsynet Agenda Bakgrunn Boligpriser og husholdningsgjeld

Detaljer

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Boligkonferansen 19. mars 2015 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse Roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no BNP-vekst 2014 (IMF) Investeringer

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

BYGGEBØRSEN 2016 Salgsmarkedet bolig. Februar 2016, Trondheim Håkon Lutdal, Nybyggsjef

BYGGEBØRSEN 2016 Salgsmarkedet bolig. Februar 2016, Trondheim Håkon Lutdal, Nybyggsjef BYGGEBØRSEN 2016 Salgsmarkedet bolig Februar 2016, Trondheim Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Midt-Norge er regionens ledende aktør innenfor eiendomsomsetning 238 ansatte på 29 kontorer i Sør-

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

Ny Analyse as. Funn fra rapporten Helse-Norge mot 2030 tiltak for å møte eldrebølgen

Ny Analyse as. Funn fra rapporten Helse-Norge mot 2030 tiltak for å møte eldrebølgen Funn fra rapporten Helse-Norge mot 2030 tiltak for å møte eldrebølgen Terje Strøm, Sjeføkonom og partner, NyAnalyse Telenor Expo, 17.oktober 2012 Ny Analyse as f a k t a + k u n n s k a p = v e r d i e

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke»

Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke» Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke» de flyter på lav rente og bedrede utsikter i norsk økonomi Siden forrige rapport har det vært et tydelig omslag i boligmarkedet. Euforien

Detaljer

HUSEIERNES LANDSFORBUND Boligmarkedet 2014

HUSEIERNES LANDSFORBUND Boligmarkedet 2014 HUSEIERNES LANDSFORBUND Boligmarkedet 214 Myndighetene skaper dobbelt-krise i boligmarkedet Vinnerkommuner og taperkommuner DESEMBER 213 Huseiernes BoligIndikator 2 Norgeskartet for boligpriser 4 Drivere

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2007

Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 30. august

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

3. Omsorg. veksten vært større for de private barnehageplassene

3. Omsorg. veksten vært større for de private barnehageplassene 3. Barn og eldre er de to gruppene i samfunnet som har størst behov for tilsyn og hjelp, stell og pleie. Hovedkilden for støtte til omsorgstrengende familiemedlemmer er familien, først og fremst kvinnene.

Detaljer

Utsiktene for norsk næringsliv og Norges Banks rolle

Utsiktene for norsk næringsliv og Norges Banks rolle Utsiktene for norsk næringsliv og Norges Banks rolle Sentralbanksjef Svein Gjedrem Kongsvinger. mars Effektive valutakurser 199=1 1 1 11 NOK 11 1 GBP 1 9 8 NZD 9 8 7 SEK 7 199 199 199 199 1998 Kilde: EcoWin

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Boligmeteret. Juni 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015

Boligmeteret. Juni 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015 Boligmeteret Juni 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // tredje tertial 2017 Et svakt tertial for byggevarehandelen En solid vekst i proffomsetningen til

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - september 2014

Arbeidsmarkedet nå - september 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - september 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Boligpriser flater ut s. 3 Prisene på borettslagsboliger vs. «totalmarkedet» s. 5 Gjennomsnittspriser 3-roms blokk

Detaljer

Boligmeteret Porsgrunn mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Boligmeteret Porsgrunn mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler Boligmeteret Porsgrunn mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 01.03.2017 Faktorer i boligmarkedet Befolkningen og befolkningsprognosene Husholdningene og husholdningssammensetningen

Detaljer

Eldre, alene og bedre plass

Eldre, alene og bedre plass Folke- og boligtellingen 2 (FoB2), foreløpige tall Eldre, alene og bedre plass Vi lever litt lenger enn før. Stadig flere bor alene. Fra 99 til 2 økte antallet husholdninger og boliger med over prosent.

Detaljer

Frokostmøte i Husbanken Konjunkturer og boligmarkedet. Anders Kjelsrud

Frokostmøte i Husbanken Konjunkturer og boligmarkedet. Anders Kjelsrud 1 Frokostmøte i Husbanken 19.10.2016 Konjunkturer og boligmarkedet Anders Kjelsrud Oversikt Kort om dagens konjunktursituasjon og modellbaserte prognoser Boligmarkedet Litt om prisutviklingen Har vi en

Detaljer

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 12/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs boligundersøkelse uke 48/2006: side 2/12 OPAK AS har siden mai 1981 foretatt undersøkelser

Detaljer

BoligMeteret. November Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

BoligMeteret. November Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler BoligMeteret November 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 26.11.2017 Introduksjon Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

PPR 4/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 16. DESEMBER 2015

PPR 4/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 16. DESEMBER 2015 PPR / VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET,. DESEMBER BNP-vekst hos handelspartnerne Eksportvekter. Årsvekst. Prosent. 8 8 - - - 8 7 Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Industriland Fremvoksende

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Byggestatistikk 2010 NBBL

Byggestatistikk 2010 NBBL Byggestatistikk 21 NBBL Hovedtall for 21 Antall igangsatte boliger: 1 454 Antall ferdigstilte boliger: 412 Antall boliger skaffet til veie (i tillegg til de igangsatte) til medlemmer: 268 NBBLs prognose

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga,

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.11.2013. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

NBBLs BOLIGSTATISTIKK

NBBLs BOLIGSTATISTIKK NBBLs BOLIGSTATISTIKK 2016 Om statistikken Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er interesseorganisasjonen for norske boligbyggelag. Per 31.12.2016 var 42 boligbyggelag tilsluttet NBBL. Disse har

Detaljer

Side 1/ NR. 05/2011

Side 1/ NR. 05/2011 3631.1 Side 1/8 NR. 05/2011 I Oslo har boligprisene steget mer enn forventet de siste månedene, selv med en økende boligbygging. Spørsmålet er om boligbyggingen klarer å holde tritt med den tiltagende

Detaljer

Evig opptur & evig boligmangel?

Evig opptur & evig boligmangel? Evig opptur & evig boligmangel? Finansnæringens syn på boligmarkedet Boligkonferansen Oslo, 14. mai 2013 Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank.no Hva mener eierne? (Bolig)byggerne er i

Detaljer

Scenarier for Vestfolds fremtid. Hvor stort er Vestfoldsamfunnets eget handlingsrom?

Scenarier for Vestfolds fremtid. Hvor stort er Vestfoldsamfunnets eget handlingsrom? Scenarier for Vestfolds fremtid Hvor stort er Vestfoldsamfunnets eget handlingsrom? Noen strukturelle forhold er viktige, men er utenfor Vestfolds egen kontroll Uflaks Strukturelle forhold Flaks 09.03.2015

Detaljer

EM1MN Boligmarkedsanalyse BYGGEBØRSEN Trondheim, Håkon Lutdal, Nybyggsjef

EM1MN Boligmarkedsanalyse BYGGEBØRSEN Trondheim, Håkon Lutdal, Nybyggsjef EM1MN Boligmarkedsanalyse BYGGEBØRSEN 2017 Trondheim, 06.02.17 Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Midt-Norge er regionens ledende aktør innenfor eiendomsomsetning 238 ansatte på 29 kontorer i Sør-

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juli 2007

Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 2. august 2007.

Detaljer

Byggebørsen Salgsmarkedet Nybolig. EiendomsMegler 1 Midt-Norge Håkon Lutdal Nybyggsjef 10.2.14

Byggebørsen Salgsmarkedet Nybolig. EiendomsMegler 1 Midt-Norge Håkon Lutdal Nybyggsjef 10.2.14 Byggebørsen Salgsmarkedet Nybolig EiendomsMegler 1 Midt-Norge Håkon Lutdal Nybyggsjef 10.2.14 EiendomsMegler 1 Midt-Norge er regionens ledende aktør innenfor eiendomsomsetning 215 ansatte på 29 kontorer

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN ARCTIC SECURITIES 19. JUNI

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN ARCTIC SECURITIES 19. JUNI DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN ARCTIC SECURITIES 9. JUNI BNP handelspartnerne Sesongjustert volumindeks.. kv. 8 = 8 Storbritannia Euroområdet Sverige USA 8 9 7 Storbritannia Euroområdet

Detaljer

Befolkningen i Norge framover. Marianne Tønnessen

Befolkningen i Norge framover. Marianne Tønnessen Befolkningen i Norge framover Marianne Tønnessen 1 Fire tunge trender Befolkningsvekst Aldring Innvandring Sentralisering 2 Slik framskrives befolkningen Tall for dagens befolkning Forutsetninger: Fruktbarhet

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem Harstad. mars SG Troms Fiskeoppdrettslag.. Effektive valutakurser 99= GBP 9 NOK NZD 9 7 SEK 7 99 99 99 99 99 Kilde: EcoWin SG Troms

Detaljer

HOVEDSTYRET 4. NOVEMBER 2015

HOVEDSTYRET 4. NOVEMBER 2015 HOVEDSTYRET. NOVEMBER 5 Utviklingen ute: BNP hos handelspartnerne Volum. Eksportvekter. Firekvartalersvekst. Prosent.. kv.. kv. 5 8 6 - Fremvoksende økonomier 8 6 - - Industriland -6 6 9 5 Kilder: Thomson

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2016

Arbeidsmarkedet nå august 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå august 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2007

Arbeidsmarkedet nå juni 2007 Arbeidsmarkedet nå juni 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no og Jorunn Furuberg

Detaljer

Store forskjeller i boutgiftene

Store forskjeller i boutgiftene Store forskjeller i boutgiftene Det er store forskjeller i boutgifter mellom landsdelene, men det er forholdsvis små forskjeller i oppfatningen av hvorvidt boutgiftene er tyngende. Agder/Rogaland og er

Detaljer

Sentralbanksjef Svein Gjedrem

Sentralbanksjef Svein Gjedrem Pengepolitikken og utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringsforeningen i Trondheim. november Næringsforeningen i Trondheim. november Kapasitetsutnyttelse og produksjonsvekst BNP-vekst

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den sterke veksten i norsk økonomi fortsatte i 2007. Høykonjunkturen vi er inne i har vært bredt basert og gitt svært lav arbeidsledighet og kraftig økning sysselsettingen

Detaljer

NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN OSLO 16. DESEMBER 2016

NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN OSLO 16. DESEMBER 2016 NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN OSLO 6. DESEMBER 6 Svak utvikling ute BNP. Sesongjustert volumindeks. Sverige USA Storbritannia Euroområdet Fastlands-Norge 9 6 8 6 Kilder:

Detaljer

Eldre mest fornøyd med hvordan de bor

Eldre mest fornøyd med hvordan de bor Boforhold og tilfredshet med Eldre mest fornøyd med hvordan de bor Boligens og familiens størrelse, sannsynligheten for å bo i enebolig eller å være leieboer varierer med alder og dels med hvor i landet

Detaljer

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn RENTEKOMMENTAR 27.MARS 2014 Figurer og bakgrunn Norges Banks beslutning Styringsrenten uendret på 1,5 prosent Minimale endringer i rentebanen Første renteoppgang anslås til sommeren 2015 Veksten i norsk

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - oktober 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni Sammendrag OTs målgruppe blir mindre 8 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret / per juni. Det er omtrent færre enn forrige skoleår.

Detaljer

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit Konjunkturseminar mars 2016 Lars E Haartveit Forbrukertillit Forbrukertillitsindeksen har vært negativ i lang tid Egen økonomi nå under null i februar og mars (mens egen økonomi 12 mnd frem fortsatt er

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN HAMMERFEST 23. JUNI

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN HAMMERFEST 23. JUNI DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN HAMMERFEST. JUNI BNP handelspartnerne Sesongjustert volumindeks.. kv. 8 = 8 Storbritannia Euroområdet Sverige USA 8 9 7 Storbritannia Euroområdet Sverige

Detaljer

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland Konjunktur og bransjeanalyse Konserndirektør Vegard Helland Innhold 1 Kort om konjunkturer 1. Midt-Norge 2 Bedriftslederbarometeret Norge Midt-Norge 3 Et blikk på utvalgte bransjer 1. Landbruk 4. Havbruk

Detaljer

Scenarieanalyse 2010-2020

Scenarieanalyse 2010-2020 Scenarieanalyse 2010 - et i Norge Scenarieanalyse 2010 - Scenarieanalysen er gjennomført på oppdrag av Boligprodusentenes Forening, og har som målsetting å analysere strukturen i boligmassen (tilbudssiden),

Detaljer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større.

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større. HANDELSHØYSKOLEN BI MAN 2832 2835 Anvendt økonomi og ledelse Navn: Stig Falling Student Id: 0899829 Seneste publiserings dato: 22.11.2009 Pengepolitikk Innledning Oppgaven forklarer ord og begreper brukt

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Makroøkonomiske betraktninger rundt urbanisering. Treffpunkt Sandnes 5. mai Jan L. Andreassen, Sjeføkonom Eika Gruppen

Makroøkonomiske betraktninger rundt urbanisering. Treffpunkt Sandnes 5. mai Jan L. Andreassen, Sjeføkonom Eika Gruppen Makroøkonomiske betraktninger rundt urbanisering Treffpunkt Sandnes 5. mai Jan L. Andreassen, Sjeføkonom Eika Gruppen Litt om digi-me http://jansblogg.eika.no/2016/12/boligaret-2016-avsluttes-medutflating-det-meste-av-norge/

Detaljer

Boligmarkedsrapport 1. kvartal 2017 «På nachspiel med Norges Bank»

Boligmarkedsrapport 1. kvartal 2017 «På nachspiel med Norges Bank» Boligmarkedsrapport 1. kvartal 2017 «På nachspiel med Norges Bank» Nachspiel med Norges Bank kan gi 5 prosent boligprisvekst i 2017 Markedssyn 2017 Ved inngangen til 2017 går boligmarked på høygir, dog

Detaljer

BRUKTBOLIGOMSETNING 3/04

BRUKTBOLIGOMSETNING 3/04 NBBL A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund Omsetningsstatistikk for boligsamvirket 3. kvartal 24 BRUKTBOLIGOMSETNING Figur 1: Utvikling i totalpris og kjøpesum i boligsamvirket, kroner i tusen 13 12 11

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - februar 2016

Arbeidsmarkedet nå - februar 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå - februar 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Trangt og dyrt for mange av de yngre aleneboende

Trangt og dyrt for mange av de yngre aleneboende Aleneboendes levekår Boforhold Arne S. Andersen 2. Boforhold Trangt og dyrt for mange av de yngre aleneboende Færre yngre aleneboende er selveiere, flere av de eldre. Bare de yngste bor trangt, mange eldre

Detaljer