markedsrapport To-delt boligmarked i kommuner på topp og bunn tema: november

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "markedsrapport To-delt boligmarked i 2013 20 kommuner på topp og bunn tema: november"

Transkript

1 markedsrapport tema: To-delt boligmarked i kommuner på topp og bunn november

2 Viktige funn og trender 1 Huseiernes BoligIndikator 4. kvartal 2 Reguleringskaos 3 To-delt boligmarked i kommuner på topp og bunn 8 Kjøpekraft, renter og markedet 10 Les om Huseiernes BoligIndikator - og delingen av boligmarkedet i 2013 Peter Batta Administrerende direktør i Huseiernes Landsforbund

3 Viktige funn og trender Boligmarkedet i 2013 Boligprisene ventes å stige med mellom 6 og 8 prosent i I sentrale områder blir prisveksten sterkere, mens prisveksten blir lavere i distriktene nye innbyggere i landet i 2013 er en positiv utvikling for Norge. 2 av 3 er innvandrere. Uten innvandring hadde både sysselsettingen og boligmarkedet sviktet i store deler av landet. En bølge av arbeidsinnvandrere treffer Norge. Ved første kvartal i år ble det satt ny innvandringsrekord. Netto innvandring var på hele innbyggere! Byggebransjen ferdigstilte mindre areal i 2011 enn i år 2000, selv om befolkningsveksten nå er nesten tre ganger så høy. Nasjonalt burde det blitt bygget flere boliger for å demme opp for det økte nyboligbehovet i Med sterk befolkningsvekst og stabil boligbygging er det liten tvil om at det blir stor etterspørsel etter boligene som finnes også i årene som kommer. Den sterke prisveksten og omsetningen kommer i Oslo, Akershus, Vestfold, Østfold, Buskerud, Hordaland og Rogaland. I disse fylkene forventes det god konkurranse om boliger og høy kjøpekraftsutvikling. Her kan vi nok se tosifret prisvekst i enkeltkommuner. Ni av ti nye innbyggere kommer i de 110 kommunene som har flere enn innbyggere i dag. Det forventes kraftig lønnsvekst også til neste år. Sammen med lave boliglånsrenter og en lav generell prisvekst fører det til kjøpefest for mange nordmenn. I fylker med svak næringsutvikling vil vi se en prisvekst som følger veksten i byggekostnader og kostnader ved økte kvalitetskrav. Her blir prisveksten gjerne 3-5 prosent. I de svakeste kommunene er det fraflytting og negativ utvikling i kjøpekraften. Her er det overskudd av boliger og lite som tilsier god fart i markedet for brukte boliger. De svakeste kommunene ligger i fylkene Hedmark, Oppland, Nordland og Troms. Viktige momenter Norge er ellers en øy av velstand midt i et opprørt europeisk hav hvor kutt i velferd og boligprisnedgang er hverdagen. Elendigheten i utlandet holder rentene her hjemme på historiske bunnivåer, i frykt for å skade konkurranseutsatt næringsliv. USA er på vei tilbake, med fall i ledighet og økt sysselsetting, mens ledigheten i Europa er på rekordhøye nivåer. Boligeiere i Norge får en lavere rente enn realøkonomien skulle tilsi, men storbankene tar en stor del av kaken med høye marginer. Vi oppfordrer alle boliglånskunder til å forhandle hardt med banken sin og vurdere alternative tilbud. 1

4 Huseiernes BoligIndikator (HBI) Vår prognose Forventet vekst i boligpriser er på 6-8 prosent det neste året. Dette er i tråd med prognosene fra forrige rapport. Boligprisene ventes ellers å ligge på dagens nivå ut året. Normalt kommer det en markert prisvekst på nyåret, da flere er i kjøpsmodus og mange attraktive objekter kommer ut på markedet. Utvikling siste kvartal Den sterke boligprisutviklingen gjør at flere boligprosjekter nå er blitt lønnsomme. Resultatet er at byggeaktiviteten øker. Etter et lite hvileskjær i sommer settes spaden i jorden på mange prosjekter. I løpet av de neste tolv månedene forventes det at stadig flere prosjekter ferdigstilles. Dette bidrar isolert sett til lavere prisvekst. Ny regulering, blant annet en mer omfattende garantiordning for nyboligkjøpere, er med på å øke byggekostnadene. Befolkningsveksten i forrige kvartal var høy, og trenden ser ut til å vedvare. Ved første kvartal i år ble det satt ny netto innvandringsrekord. Hele flere flyttet inn til Norge enn de som flyttet ut. Norges Bank forventer å holde styringsrenten lav i lengre tid enn det som før ble antatt. Bankene tjener mer på trygge utlån til huseiere enn tidligere. Det er derfor viktig at vi alle bruker vår forbrukermakt og krever gunstigere betingelser på lån og innskudd. Lav prisvekst og høy lønnsvekst. Prisfallet i Danmark og Sverige har stoppet opp. Årsakene kan være mange, men en normalisering hos våre nærmeste naboer tyder på en bedret utvikling i hele Norden. Det påvirker norske forventninger positivt. Vi er positive til egen økonomi, men usikkerheten knyttet til Euro-sonen gjør oss noe avventende. Hva er Huseiernes BoligIndikator? Huseiernes BoligIndikator (HBI) tar temperaturen på boligmarkedet i Norge. Ventet boligprisutvikling angis for solgte boliger i kommende periode på 12 måneder. Høy prisforventning betyr at det er knapphet på boliger, god kjøpekraft og sterk betalingsvilje, med sterk etterspørsel i boligmarkedet som resultat. En lav prisforventning vil indikere at det er omvendt. Totalindikatoren kommer frem ved at flere faktorer vektes sammen for å danne et helhetsinntrykk. De ulike faktorene er byggeaktivitet, utvikling i boligbehov, betalingsevne og betalingsvilje. Figuren under oppsummerer vurderingene i denne rapporten: Huseiernes BoligIndikator 4. kvartal 2012: 6-8 prosent 3. kvartal 2012: 6-8 prosent 2. kvartal 2012: 7-8 prosent Priseffekt - nybygg Boligbehov Betalingsevne Betalingsvilje Høyeste målte aktivitet på år, men det tar lang tid fra igangsetting til ferdigstilling av boliger. Høy befolkningsvekst og innvandringsrekord gir sammen med sentralisering stort boligbehov i sentrale områder. Rentene holder seg lave lengre, lav ledighet og høy lønnsvekst. Gjeldsveksten ser ut til å stabilisere seg på lavere nivå. Konsumet vokser. Samtidig vedvarer bekymringen for svak Euro-sone. Gjeldsveksten stabiliserer seg på lavere nivå. 2 De grønne pilene viser endring i ulike faktorers bidrag til prisvekst siden forrige rapport. Eksempelvis vil økt byggeaktivitet senker prispresset - noe som vil gi en pil som peker nedover, mens høy befolkningsvekst øker prispresset - noe som vil gi en pil som peker oppover.

5 tema: Reguleringskaos For å få fart på boligbyggingen etter andre verdenskrig måtte noe gjøres. Det ble gitt store subsidier fra staten og billige tomter fra kommunene til mange boligbyggelag. Prisreguleringen ble laget for å unngå at noen få skulle gjøre store penger på skattebetalernes regning. Men rask befolkningsvekst gir også en sterk vekst i boligbehov. Da er det en utfordring at rammevilkårene for nybygging stadig endres. Prisdrivende regulering av areal, byggeprosesser og boligkvaliteter er med på å gjøre mange boligprosjekter ulønnsomme, da byggekostnadene rett og slett blir for høye. Det er nå over 30 år siden prisreguleringen i boligmarkedet ble opphevet. Reguleringen fulgte ikke trendene i markedet og med tiden ble regelverket omgått. Store pengebeløp skiftet hender under bordet, samtidig kviet mange lovlydige seg for å flytte, da en kunne risikere å bli stående uten tak over hodet om en ikke hadde sterk nok økonomi til å kjøpe uregulerte boliger. Problemene ble satt på spissen i den klassiske komedien Norske byggeklosser med Rolv Wesenlund fra Filmen viser at gode hensikter fra politikere kan ha utilsiktede og negative konsekvenser i samfunnet. Uten et velfungerende prissystem oppstod det store kødannelser mens feilaktige signaler gikk til utbyggere. Systemet ga store negative konsekvenser og medførte sosial ulikhet mellom grupper. Boligeierne må ta regningen Den sterke befolkningsveksten har sammenheng med at vi over tid har hatt en svært positiv utvikling i Norge. Det gir økonomiske rammer som skaper tro på fremtiden og tryggheten som trengs for å stifte familie. Med fri flyt i Europa ønsker stadig flere å flytte til Norge. Det må vi være glade for. Norge har for lenge manglet et klart mål og en helhetstenkning for boligpolitikk. Mange gode krefter har dermed fått gjennomslag for endringer, uten at noen tar et overordnet blikk og sjekker at boligeieren - som blir sittende med regningen kan og vil betale. Under ett år igjen Mens stortingsvalget nærmer seg, leter de politiske kreftene etter løsningen på boligmangelen. Partiene må huske at det ikke blir flere boliger ved at en fjerner rentefradrag eller øker skattebelastningen, dette vil tvert i mot redusere betalingsevnen og bidra til å gjøre færre utbyggingsprosjekter lønnsomme. Med økonomisk vekst vil det alltid være behov for flere dyktige mennesker. Det er derfor lite ønskelig å begrense tilflytting rundt storbyene og arbeidsinnvandringen til landet. Tiltak som gjør det raskere og enklere å bygge kan derimot ha noe for seg. Huseiernes Landsforbund går gjerne i dialog med landets politikere og andre for å diskutere morgendagens gode løsninger. I mellomtiden er det viktig at myndighetene har en klar forståelse av problemene som finnes før de søkes løst med ny regulering. 3

6 tema: To-delt boligmarked i 2013 Slik blir 2013 Store regionale forskjeller i boligmarkedet i Skillet blir tydelig grunnet ulik vekst i folketall, sysselsetting og kjøpekraft. Mange kommuner i områder med fraflytting og et svakt arbeidsmarked vil se fallende priser på brukte boliger. Sterk kjøpekraftsutvikling, med gode lønnsoppgjør i 2012 og inn i 2013, sikrer en generell prisvekst på 6-8 prosent. Formuesvekst over generasjoner bidrar til at Familie-Banken er fylt. Det gir god kjøpekraft, betjeningsevne og stabilitet. Fortsatt lave renter fra sentralbankene og rentefall på lån mellom banker vil i 2013 føre til økt konkurranse om boliglånskunder og lavere boliglånsrenter. Sterk innvandring til hele landet og befolkningsvekst i sentrale strøk gir økende knapphet på boliger. En byggenæring som får fordyrende forskrifter og økende krav til nye boliger gjør at det blir ferdigstilt færre boliger enn ønskelig. Opprydding i byråkratikaos lar vente på seg, selv om gode initiativ er igangsatt. Offentlig sektor står for et rekordhøyt oljepengeforbruk, som fører til en svært lav ledighet og gir nordmenn tro på egen økonomi. Høyere boligpriser har gjort flere prosjekter lønnsomme og vi ser nå en økende aktivitet i bygge- og anleggsvirksomhetene. Slik deles markedet i 2013 Den høye prisveksten kommer i de sentrale strøkene knyttet til de økonomiske hovedregioner, med vekst i etterspørsel etter arbeidskraft og en sterk befolkningsvekst. Den sterkeste prisvekst er ventet i randkommunene rundt de store byene, særlig Oslo, Stavanger og Bergen, men Trondheim er også med i det gode selskap. Her blir det knapt om boliger. I disse regionene kan vi se prisvekst på over 10 prosent i deler av markedet, herunder for leiligheter i bykjernen. I randsonen er det gjerne rekkehus og mindre eneboliger som har den sterkeste prisveksten. Dette er boenheter som passer for voksende familier som flytter ut av bykjernen til roligere områder. En balansert prisutvikling kommer i de mindre sentrale områdene. Her er det svak befolkningsvekst, slik at det også etterspørres færre boliger. Samtidig er det kapasitet i byggenæringen og ingen reell mangel på steder å bygge. Her vil prisutvikling følge veksten i byggekostnader så lenge renten holder seg lav. Prisveksten vil trolig ligge i intervallet 3-5 prosent for de fleste boligene. Omsetningen er gjerne moderat og prisvariasjonene kan være store mellom ulike objekter. Den svakeste prisveksten er ventet å se i deler av innlandskommunene, fjellregionene og deler av de nordlige områdene. Her er det fraflytting og omsetningen er begrenset. Med ledige boliger er det kjøpers marked. Det betyr liten, om noen, prisvekst. Den sterke innvandringstrenden sikrer at det er færre kommuner hvor markedet faller helt sammen. På side 8-9 kan du se oversikt over kommunene med sterkest vekst og kommunene som ikke følger med på utviklingen. Forskjellene er store, på sikt er det svært uheldig om ikke hele landet tas i bruk. 4

7 Norgeskartet for boligprisvekst Oslo, Akershus, Vestfold, Østfold, Buskerud, Hordaland og Rogaland er fylkene hvor den sterkeste prisveksten er ventet. Fylkene er markert i lys rød på norgeskartet. En kombinasjon av sterk sysselsettingsvekst, god kjøpekraftsutvikling og balanse mellom boligbygging og befolkningsvekst er lagt til grunn for vurderingen. Tromsø De sterke fylkene Norgeskartet viser forholdet mellom vekst i boligbehov (blå søyle) og forventet nybygging i 2013 (grønn søyle). Rød søyle viser underdekning av boliger for De fleste fylkene har en god balanse mellom vekst i tilbud og etterspørsel. I kommunene med sterkest befolkningsvekst klarer ikke reguleringsmyndigheter og utbyggere å holde tempo oppe. Det gir flere innbyggere som konkurrerer om færre kvadratmeter. Nasjonalt er det beregnet en underdekning på boliger i Bergen Stavanger Kristiansand Oslo Trondheim Vekst i Forventet boligbehov nybolig Under dekning Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder ta Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag dt d Nordland Troms Finnmark Norge Kilde: NyAnalyse y 5

8 Høy lønnsvekst og lav prisvekst 5.0 Lønnsvekst Vekst i det generelle prisnivået Boliggap på boenheter I 2013 er det ventet at det vil bli ferdigstilt rundt boenheter, mens vi i samme år har en ventet befolkningsvekst på innbyggere. Det tilsier et behov på mellom og boenheter. I tillegg rives noen boliger hvert år, slik at vi nasjonalt har et samlet nyboligbehov på omlag boenheter. Prognosene viser altså et boliggap på rundt boenheter. Mangelen på bolig kommer først og fremst i de store kommunene. Det er dit folk flytter og det er der innvandrerne samles. Ni av ti nye innbyggere kommer i de 110 kommunene som har flere enn innbyggere i dag. Det betyr at størsteparten av boligmangelen er ventet å komme i og rundt de store byene. Boligbehovet øker særlig i og rundt Oslo, Akershus og vestlandsfylkene Hordaland og Rogaland. I Rogaland viser prognosene at byggeaktiviteten kompenserer for de nye innbyggerne, men det er knapphet på boliger i området i dag og kjøpekraften er ventet å øke mye også i året som kommer. Oslo har den kraftigste prosentvise veksten i befolkning, fulgt av Akershus og Rogaland. Her blir det stadig bygget færre kvadratmeter for hver nye innbygger. I tillegg til at knappheten drar opp prisene, blir det også dyrere å bygge. Økte kostnader til bygningsarbeidere og materialer er en driver. Men flere forskrifter og krav til nyboliger og utbyggere bidrar også sitt til at oppføringskostnadene stiger. På sikt smitter økte priser på nyboliger over på brukte boliger i attraktive strøk. Denne mekanismen, fra regulering til nybolig og deretter til bruktbolig, er med på å påvirke forventningene til at boligprisene skal stige i fremtiden Kilde: SSB, tall for er prognoser Færre kvm per hode Pris per kvm Kvm per nye innbygger (høyre akse) Kilde: NyAnalyse, NEF, EFF, Finn.no, Pöyry, SSB Høy befolkningsvekst og få boliger Innvandring Befolkningsvekst Ferdigstilt areal, 1000 kvm (høyre akse) Kilde: NyAnalyse, SSB

9 Boligmangel hindrer vekst På Øst- og Vestlandet er dyre boliger med på å begrense den faktiske befolkningsveksten. Befolkningsvekst sprer seg da til omkringliggende områder som ringer i vannet. Når nye områder tas i bruk skjer det gjerne en tilpasning til storbyenes prisnivå. Denne effekten har vi sett i Drammen og tilsvarende har skjedd rundt oljeklyngen på Vestlandet. Familiebanken gir viktige bidrag God sysselsettingsvekst, lave renter og forventninger til god realvekst i lønninger vil medføre god kjøpekraft i husholdningssektoren gjennom Utviklingen i samlet inntekt og formue for norske familier styrer en stor del av boligprisutviklingen. Norske familier med utgangspunkt i tre generasjoner (barn, foreldre og besteforeldre) har i dag langt mer boligformue, bankinnskudd og aksjebeholdning enn de hadde for 30 år siden. Bare fra 2005 til 2010 økte nordmenns bankinnskudd med 35 prosent og gjennomsnittlig formue økte kraftig. De fleste indikatorer peker på en fortsettelse av denne utviklingen gjennom Dyrere inngangsbillett på boligmarkedet i 2013 vil trolig mobilisere mer økonomisk støtte fra foreldre og besteforeldre. Det siste usikkerhetsmomentet Betalingsviljen avhenger gjerne av tiltro til egen lommebok, nasjonaløkonomien, forventningene til boligmarkedet og konkurransen med andre kjøpere. Frykten de fleste har i dag knytter seg til hvordan internasjonale konjunkturer vil smitte over på norsk økonomi. Frykten er reelt begrunnet, men et stort oljefond er med på å skape stabilitet. Ved negative impulser utenfra kan en vente motvirkende reaksjoner fra myndighetene. Særlig negativt for boligmarkedet ville det være med en ny overraskende krise i banksektoren. Andre virkningsmekanismer, slik som endret etterspørsel etter norske olje og eksportprodukter, vil gi virkninger over tid, noe som myndighetene bedre kan kompensere for. Fare for prisfall? Norsk økonomi er svært sterk og det gir bra fremtidstro, men det er alltid en økonomisk risiko forbundet med investeringer, også boligkjøp. Historisk har boliger i Norge vært en svært god investering, men i land som er preget av dårlige tider får boligeiere dårlig avkastning. Ved starten av finanskrisen falt boligprisene her hjemme med mellom 10 og 20 prosent i mange fylker. Prisfallet ble raskt stoppet opp av et kraftig fall i styringsrenten. Historisk, i et svært langt tidsperspektiv, har boligprisene vokst med kostnadene i samfunnet. I tillegg forventer en at økte krav til kvaliteter på boliger vil heve det lange prisbildet. Det er vesentlige forskjeller i boligstandard på en nybolig i dag og en bolig bygget for hundre år siden. De siste årene har norske boligpriser vokst raskt og i dag er prisnivået mange steder i landet nokså høyt. Med en kvadratmeterpris som langt overstiger byggekostnader er det en langsiktig nedside i prisbildet. Typisk byggepris er nå på rundt kroner per kvadratmeter. I tillegg kommer tomtekostnad. De siste 20 årene har imidlertid boligkjøp vært en svært god investering. Det kan være vanskelig å sikre seg mot prisfall. Det viktigste en kan gjøre er å kombinere boligkjøp med en sunn privatøkonomi. Et langvarig prisfall i sentrale strøk kan bare ventes med en nedgangskonjunktur i Norge. Det må en forhåpentligvis vente lenge på...? 7

10 Topp 20: Kommunene med veksttrykk Solsiden Her er Norges topp 20 vekstkommuner! Høy innbyggervekst, godt arbeidsmarked og positivitet er kjennetegn God utvikling i kjøpekraft Tilgang på jobber i oljeklynge eller kunnskaps-/tjenestenæring Randkommuner rundt Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim Les mer om metodikk bak rangeringen på side 12 Befolkning Vekst i befolkning 2013 Vekst i antall ansatte Andel arbeidsledige Akershus Gjerdrum % 4.2 % 1.3 % Nittedal % 2.3 % 1.7 % Oppegård % 2.4 % 1.8 % Ullensaker % 3.6 % 2.5 % Ås % 3.2 % 2.0 % Hordaland Askøy % 3.4 % 1.8 % Etne % 4.5 % 1.4 % Os % 3.6 % 1.9 % Sund % 2.8 % 2.3 % Oslo Oslo % 3.2 % 3.2 % Rogaland Hå % 3.4 % 1.3 % Randaberg % 2.6 % 1.3 % Rennesøy % 5.5 % 0.9 % Sandnes % 3.6 % 1.8 % Sola % 3.7 % 1.4 % Vindafjord % 3.5 % 1.8 % Sør-Trøndelag Melhus % 3.3 % 1.9 % Midtre Gauldal % 2.8 % 1.9 % Vestfold Sande % 3.1 % 2.5 % Østfold Våler % 3.9 % 2.3 % 8

11 Bunn 20: Krise-kommunene I skyggen Her er 20 av kommunene som kommer til kort når det gjelder vekst Utfordringer i lokalt næringsliv og arbeidsmarked som svikter Lav eller negativ innbyggervekst Nedgang i sysselsetting og svak kjøpekraftsutvikling Usentral beliggenhet Uten innvandring ville forholdene vært enda verre Tradisjonelt landbruk eller ensidige industristeder Befolkning Vekst i befolkning 2013 Vekst i antall ansatte Andel arbeidsledige Aust-Agder Risør % 0.2 % 2.7 % Hedmark Eidskog % -0.6 % 3.7 % Grue % -0.9 % 1.9 % Trysil % -3.2 % 4.8 % Våler % -1.0 % 3.0 % Åsnes % -0.7 % 2.7 % Nordland Fauske % 0.3 % 2.6 % Meløy % -1.9 % 6.5 % Vefsn % 0.4 % 1.9 % Oppland Sel % -1.2 % 2.2 % Søndre Land % -0.4 % 1.8 % Sogn og fjordane Høyanger % 1.2 % 1.7 % Årdal % -2.4 % 3.9 % Sør-Trøndelag Bjugn % -0.2 % 2.7 % Hemne % -0.8 % 2.2 % Åfjord % 0.2 % 1.3 % Telemark Drangedal % 0.3 % 2.7 % Kragerø % -0.3 % 2.7 % Tinn % -0.8 % 2.0 % Troms Lyngen % -3.6 % 1.8 % 9

12 Kjøpekraft, renter og markedet Kilde: NEF, EFF, Finn.no, Econ Pöyry Enebolig Delt bolig Leilighet Boligprisene opp 7,6 prosent Boligprisene gjorde et hopp over sommeren. De siste månedene har boligprisene som normalt utviklet seg nøytralt. Tolvmånedersvekst i boligprisene er nå på 7,6 prosent. Hvis dagens prisnivå holdes ut året, vil 2012 ha samlet prisvekst på 7,7 prosent, som er i tråd med HBI-forventningen fra starten av året. Høye marginer i banksektoren Rentenivået i Norge har i lengre tid vært lavt, og prognosene fra Norges Bank tilsier at renten lenge skal fortsette å holde seg lav. Styringsrenten ligger i dag på 1,5 prosent. Banker tilbyr for tiden boliglån til rundt 3,5 prosent rente, som er marginalt under nivået for boliglånsrentene i forrige kvartal. Forventet boliglånsrente ved utgangen av 2012 ligger nå i intervallet 3,3 til 3,7 prosent. Ut neste år er det ventet at boliglånsrenten vil ligge mellom 3 og 4,5 prosent. Bankenes påslag overfor kunder ligger stabilt, med rundt 2 prosent på et lån på 2 millioner kroner gitt innenfor 75 prosent av boligens verdi. Bankene rapporterer også om økte utlånsmarginer for 3. kvartal. Endring i utlånspraksis overfor husholdningene var omlag uendret. I fjerde kvartal venter bankene lite endring i utlånspraksis eller låneetterspørsel fra husholdningssektoren Fortsatt gode tider i AS Norge Utsiktene generelt i Norge er gode. Stor etterspørsel etter råvarer gir høy aktivitet i store deler av næringslivet og høye ekstrainntekter i en statskasse som snart renner over. En sterk nasjonaløkonomi sikrer tro på fremtiden, liten risiko for nedgangskonjunkturer og fylte lommebøker for Ola Nordmann. Vi har lav arbeidsledighet og høy reallønnsvekst. Den økonomiske veksten for fastlands-norge er anslått til oppunder 4 prosent i år og rundt 3 prosent i Siste pengepolitiske rapport fra Norges Bank nedjusterte rentebanen ytterligere, og de spår den første renteøkningen mellom mars og august neste år. Boliglånsrentene har foreløpig ikke fulgt pengemarkedsrentene nedover, og vi har påpekt denne skjevheten i media. La oss håpe at konkurransen i markedet på sikt sikrer lavere boliglånsrenter. Høy kjøpekraft sikres bla. ved en lønnsvekst på over 4 prosent og dermed stiger privatkonsumet med det tilsvarende i Det er fortsatt en todeling av norsk økonomi, hvor oljeklyngen opplever boom og ensidige industriregioner med svakere eksport til et kriserammet Europa sliter. Kronen er sterk, noe som gjør konkurranseevnen svakere enn ellers. Oljeinvesteringene er ventet å øke med ca 9 prosent i 2013 og dermed stimulere den delen av næringslivet. Husholdningene er i hovedsak positive til egen økonomi, men noe mer nøytrale til landets økonomi enn før sommeren. Dette er trolig en følge av stadig negativ oppmerksomhet om krisen i Europa. En usikkerhetsfaktor angående boligmarkedet de neste årene er om arbeidsinnvandringen skyter videre fart med mennesker fra søreuropeiske land (jf. markedsrapport nr 1/2012). Da blir det ekstra utfordringer for balansen i markedet. 10

13 Gjeldsveksten ser ut til å stabilisere seg på et noe lavere nivå enn tidligere. Ulike årsaker til denne utviklingen er mulig. Endringer i bankregulering og krav til låntaker, endrede forventninger blant husholdningene og et prisnivå som begynner å bli begrenset av betjeningsevnen kan være forklaringsfaktorer. Stopp i nordisk prisfall I første kvartal 2012 falt boligprisene i Sverige og Danmark med 4 prosent fra fjerde kvartal I samme periode steg norske boligpriser med 3 prosent. Boligprisene i Norge, Danmark og Sverige har fulgt hverandre fra årtusenskiftet, og frem til finanskriseåret I Danmark har det vært et større prisfall rundt finanskrisen, mens prisene i Norge og Sverige har holdt seg bedre. I det siste kvartalet har prisfallet stoppet opp hos våre nordiske naboer. Dette er en svært positiv utvikling, som kan indikere en normalisering og økt økonomisk aktivitet. Boligprisene vokser raskere enn byggekostnadene Til tross for at byggekostnadene for bolig jevnt har vokst mer enn prisen på andre varer og tjenester, er ikke veksten i nærheten av å ta igjen utviklingen i boligprisene. Den kraftige veksten i boligpriser kan i begrenset grad spores tilbake til generell prisvekst eller en spesifikk kostnadsøkning innen byggeindustrien. Forskriftsendringer og reguleringskrav til nye boliger har imidlertid bidratt til å gjøre nye boliger dyrere. Høyere aktivitet i byggebransjen Ifølge SSB ble det igangsatt boliger i løpet av de tolv foregående månedene. Så langt i år utgjorde det boliger. Det er en vekst på enheter i forhold til tilsvarende periode i Frem til september i år har antallet fullførte boliger steget kraftig. Så langt i år er det rapportert om ferdigstillelse av omlag boliger, en økning på enheter i forhold til samme periode i Priser i Norge 40% 30% 20% 10% Konsumpris Byggekostnader Boligpris 0% Kilde: SSB, EFF, Finn, Pöyry. Konsumpris definert som KPI-JAE Nordisk boligprisutvikling Igangsatte boliger Norge Danmark Sverige Finland Kilde: SSB, SCB, DS 40% 30% 20% 10% 0% Kilde: SSB. Røde markører viser registrerte igangsetting frem tom september. 0 11

14 Mørke skyer, men lyspunkter ute Det er ingen store endringer for Europa siden forrige rapport. Ifølge statsbudsjettet 2013 er forventet vekst hos våre handelspartnere 1,25 prosent i 2012 og 1 ¾ prosent i I 2013 er veksten i USA anslått til drøyt 2 prosent, mens Eurosonen ligger på 0,5 prosent i 2012 og svake 0,2 prosent i Store handelspartnere som Sverige og Storbritannia ligger med vekstanslag på hhv -0,8 og 1,5 prosent for Asiatiske land vokser fortsatt, bla. er Kinas vekst på rundt 8 prosent i år og i Arbeidsledigheten er fortsatt høy i Europa, og den er ventet å ligge på rundt 10 prosent i Deler av EU opplever nå resesjon. Den europeiske sentralbanken har sagt at de vil gjøre alt for å holde Eurosonen samlet. Dermed holdes renten uendret på 0,75 prosent, og ulike kvantitative tiltak er på gang for å sikre pengeflyten og lån til næringslivet. De store kuttene i offentlige budsjetter i land som Spania og Hellas øker muligheten for sosial uro som kommer ut av kontroll. Arbeidsledighetstall for amerikansk økonomi viser forsiktig bedring. Tallene for oktober viser en nedgang i ledighetsraten til 7,9 prosent. Sysselsettingen økte med personer. Trenden i USA etter finanskrisen går altså sakte mot en bedre kapasitetsutnytting i økonomien, mens ledigheten lå relativt flatt tidligere i år. Omlag 59 prosent av befolkningen er nå sysselsatt, noe som er en liten forbedring fra september (0,4 prosentpoeng). Husholdningenes årlige gjeldsvekst 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Kilde:SSB Forventet boliglånsrente 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % Kilde: NyAnalyse 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % * Slik er kommunene rangert I Norge er det 429 kommuner, alle med ulik størrelse, næringsliv og utfordringer. I små kommuner er også boligmarkedet begrenset og det gir derfor liten mening å uttale seg generelt i slike tilfeller. Derfor er det kun sett på kommuner med mer enn 3000 innbyggere. Kommunene er rangert basert på faktorer som inngår i HBI, det vil si byggeaktivitet, befolkningsvekst, kjøpekraft og forventninger. For å finne de sterke vekstkommunene er det tatt utgangspunkt i kommunene med sterk befolkningsvekst og lav byggeaktivitet. I tillegg er det sett på forhold som påvirker kjøpekraften, slik som arbeidsledighet, sysselsetting, lønnsvekst og andre kjøpekraftsindikatorer. For å finne kommunene med svake vekstutsikter er det tatt utgangspunkt i kommunene som er preget av svak befolkningsutvikling. I tillegg er det sett på momenter som negativ utvikling i sysselsetting, høy arbeidsledighet og andre kjøpekraftindikatorer. Kommunene er rangert basert på de ulike indikatorene, og vektet sammen til en endelig topp/bunn 20 plassering. 12

15 HBI-forventning tidligere rapporter Rekordhøy nettoinnvandring Innvandring Utvandring HBI - Forventet prisvekst i %, omsatte boliger neste 12 måneder kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Kilde:SSB 0 Makroøkonomiske hovedstørrelser Prognoser Realøkonomi Konsum i husholdninger mv. 2, Konsum i offentlig forvaltning Bruttonasjonalprodukt, Fastlands-Norge Arbeidsmarked Sysselsatte personer Arbeidsledighetsrate (nivå) Priser og lønninger Årslønn Konsumprisindeksen (KPI) Boligpris Inntekter og renter Husholdningenes disponible realinntekt Husholdningenes sparerate (nivå) Pengemarkedsrente (nivå) Utlånsrente, rammelån (nivå) Realrente etter skatt (nivå) Kilde: SSB Økonomiske analyser 4/2012, Prosentvis endring fra året før der ikke annet fremgår. Rapporten er ment for å gi et generelt inntrykk av situasjonen i boligmarkedet. Anslag og estimater er beregnet av NyAnalyse. Anslagene er basert på informasjon tilgjengelig per medio november Alle anslag har en tilknyttet usikkerhet. Rapporten er ikke utarbeidet for å danne grunnlag for investeringsbeslutninger. Det tas forbehold om at det kan forekomme feil i fakta og/eller beregninger. Forside: Bysentrum i Ålesund - Fotograf: Les Haines Andre bilder; Shutterstock, istockphoto, ColorBox. Kommuneskjold er hentet fra Wikipedia.no Grafikk/layout ved NyAnalyse 13

16 Markedsrapporten fra Huseiernes Landsforbund utgis fire ganger i året. I rapportene følge vi boligmarkedet og utviklingen i trender. Vi vil også ta opp temaer vi mener er interessant å få debattert. Rapporten utgis i samarbeid med: NyAnalyse as forenkler - forklarer - samfunnet

Boligmarkedet Nr

Boligmarkedet Nr Boligmarkedet 2016 Nr. 1-2016 Boligprisene vil øke med 3-4 prosent i 2016 Slik blir boligmarkedet i 2016 Historisk lave renter og begrensede ringvirkninger fra oljekrakket Økt ledighet, utsikter til svak

Detaljer

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai markedsrapport tema: Familiebanken drar opp boligprisene? 2 2012 mai Sammendrag 1 Huseiernes boligindikator 2. kvartal 2 Vurderinger av boligmarkedet 4 Familiebanken drar opp boligprisene? 8 Tall og fakta

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

markedsrapport Unge møter stengte dører i boligmarkedet tema: august

markedsrapport Unge møter stengte dører i boligmarkedet tema: august markedsrapport tema: Unge møter stengte dører i boligmarkedet 3 212 august Hovedfunn 1 Huseiernes BoligIndikator 3. kvartal 2 Kampen om sentrumsleilighetene 4 Markedsoppdatering 8 Tall og fakta 12 Les

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Demografisk utvikling v/ Sissel Monsvold, OBOS Hva skal jeg snakke om? Befolkningsvekst og - prognoser Norge Regioner

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

HUSEIERNES LANDSFORBUND Boligmarkedet 2014

HUSEIERNES LANDSFORBUND Boligmarkedet 2014 HUSEIERNES LANDSFORBUND Boligmarkedet 214 Myndighetene skaper dobbelt-krise i boligmarkedet Vinnerkommuner og taperkommuner DESEMBER 213 Huseiernes BoligIndikator 2 Norgeskartet for boligpriser 4 Drivere

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Boligkonferansen 19. mars 2015 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse Roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no BNP-vekst 2014 (IMF) Investeringer

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter

Makroøkonomiske utsikter Makroøkonomiske utsikter Byggevaredagen 9. april 2014 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no 2012M01 2012M02 2012M03 2012M04 2012M05 2012M06 2012M07 2012M08

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

markedsrapport Eldrekollektiv - en løsning på floken i boligmarkedet? mars

markedsrapport Eldrekollektiv - en løsning på floken i boligmarkedet? mars markedsrapport? Eldrekollektiv - en løsning på floken i boligmarkedet? #1 mars 213 Viktige funn og trender 1 Huseiernes BoligIndikator 1. kvartal 2 Enebolig - for dyrt for middelklassen 3 Trippelvinn med

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Frokostmøte i Husbanken Konjunkturer og boligmarkedet. Anders Kjelsrud

Frokostmøte i Husbanken Konjunkturer og boligmarkedet. Anders Kjelsrud 1 Frokostmøte i Husbanken 19.10.2016 Konjunkturer og boligmarkedet Anders Kjelsrud Oversikt Kort om dagens konjunktursituasjon og modellbaserte prognoser Boligmarkedet Litt om prisutviklingen Har vi en

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Frokostmøte i Sparebank SR-Bank. mars Effektive valutakurser 99= GBP 9 8 NOK NZD 9 8 7 SEK 7 99 99 99 99 998 Kilde: EcoWin

Detaljer

HUSEIERNES LANDSFORBUND

HUSEIERNES LANDSFORBUND HUSEIERNES LANDSFORBUND Bankene sender mrd. regning for finanskrisen til boligeierne Markedsrapport 2. kvartal 213 Krev at bankene konkurrerer om deg Viktige funn og trender 1 Huseiernes BoligIndikator

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Boligpriser flater ut s. 3 Prisene på borettslagsboliger vs. «totalmarkedet» s. 5 Gjennomsnittspriser 3-roms blokk

Detaljer

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika CME SSB 12. juni Torbjørn Eika 1 Konjunkturtendensene juni 2014 Økonomiske analyser 3/2014 Norsk økonomi i moderat fart, som øker mot slutten av 2015 Små impulser fra petroleumsnæringen framover Lav, men

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland Konjunktur og bransjeanalyse Konserndirektør Vegard Helland Innhold 1 Kort om konjunkturer 1. Midt-Norge 2 Bedriftslederbarometeret Norge Midt-Norge 3 Et blikk på utvalgte bransjer 1. Landbruk 4. Havbruk

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - september 2014

Arbeidsmarkedet nå - september 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - september 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2007

Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 30. august

Detaljer

Løsningsforslag kapittel 11

Løsningsforslag kapittel 11 Løsningsforslag kapittel 11 Oppgave 1 Styringsrenten påvirker det generelle rentenivået i økonomien (hvilke renter bankene krever av hverandre seg i mellom og nivået på rentene publikum (dvs. bedrifter,

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2006

Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

«Boligprisveksten normaliseres»

«Boligprisveksten normaliseres» Boligmarkedsrapport 1. kvartal 2017 «Boligprisveksten normaliseres» Markedsutsikter «Boligprisveksten normaliseres» NBBL forventer at boligprisveksten kommer ned på et mer bærekraftig nivå i løpet av 2017.

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider 1 2012 januar Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i 2012 6 Markedsoppdatering

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye 77.000 planlegger kjøp av fritidsbolig i norge verden i tall.. gamle helter er borte finanskrisen siden våren 2007??? høna og

Detaljer

Befolkningen i Norge framover. Marianne Tønnessen

Befolkningen i Norge framover. Marianne Tønnessen Befolkningen i Norge framover Marianne Tønnessen 1 Fire tunge trender Befolkningsvekst Aldring Innvandring Sentralisering 2 Slik framskrives befolkningen Tall for dagens befolkning Forutsetninger: Fruktbarhet

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juli 2007

Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 2. august 2007.

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. Nr. 1 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. februar NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // tredje tertial 2017 Et svakt tertial for byggevarehandelen En solid vekst i proffomsetningen til

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2007

Arbeidsmarkedet nå juni 2007 Arbeidsmarkedet nå juni 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no og Jorunn Furuberg

Detaljer

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 Nr. 2 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

BYGGEBØRSEN 2016 Salgsmarkedet bolig. Februar 2016, Trondheim Håkon Lutdal, Nybyggsjef

BYGGEBØRSEN 2016 Salgsmarkedet bolig. Februar 2016, Trondheim Håkon Lutdal, Nybyggsjef BYGGEBØRSEN 2016 Salgsmarkedet bolig Februar 2016, Trondheim Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Midt-Norge er regionens ledende aktør innenfor eiendomsomsetning 238 ansatte på 29 kontorer i Sør-

Detaljer

Europakommisjonens vinterprognoser 2015

Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Rapport fra finansråd Bjarne Stakkestad ved Norges delegasjon til EU Europakommisjonen presenterte 5. februar hovedtrekkene i sine oppdaterte anslag for den økonomiske

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - oktober 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

De økonomiske utsiktene og pengepolitikken

De økonomiske utsiktene og pengepolitikken De økonomiske utsiktene og pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Oslo, 9. november Bytteforhold til utlandet Varer. Indeks,. kv. 99 =,, I alt,, Tradisjonelle varer, 99 997 999, Kilder: Statistisk

Detaljer

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008 Nr. 5 juli 28 Aktuell kommentar Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Av: Marita Skjæveland, konsulent i Norges Bank Finansiell stabilitet Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Marita

Detaljer

NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN OSLO 16. DESEMBER 2016

NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN OSLO 16. DESEMBER 2016 NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN OSLO 6. DESEMBER 6 Svak utvikling ute BNP. Sesongjustert volumindeks. Sverige USA Storbritannia Euroområdet Fastlands-Norge 9 6 8 6 Kilder:

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 4. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 4. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 4. kvartal 2015 Markedssyn 2016 Boligprisene «flater» ikke ut, men stiger om lag 5% 1. NBBLs prisstatistikk NBBL anslår at boligprisene vil stige om lag 5% i

Detaljer

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 2014: Moderat økning i internasjonal vekst Store negative impulser fra petroleumsnæringen, positive impulser fra finans-

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 4 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7. november OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktene

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 Det månedlige Boligmeteret for november 2014 er gjennomført av Prognosesenteret AS for for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.11.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november Nr. 4 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 1.-25. november NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Det meldes

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Bergen, 3. november 217 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi Boligmarkedet Pengepolitikken 2 Tema Utsikter for internasjonal

Detaljer

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser en omsetningsvekst på 4,5 prosent for 1. tertial 2015 Omsetningstallene

Detaljer

Boligfinansiering og gjeldsproblemer

Boligfinansiering og gjeldsproblemer Boligfinansiering og gjeldsproblemer Penger til besvær 2012 Oslo 30. 31. oktober Emil R. Steffensen Direktør Finans- og Forsikringstilsyn, Finanstilsynet Agenda Bakgrunn Boligpriser og husholdningsgjeld

Detaljer

Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke»

Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke» Boligmarkedsrapport 2. kvartal 2017 «Boligprisene synker ikke» de flyter på lav rente og bedrede utsikter i norsk økonomi Siden forrige rapport har det vært et tydelig omslag i boligmarkedet. Euforien

Detaljer

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Boligmeteret Desember 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

NBBLs BOLIGSTATISTIKK

NBBLs BOLIGSTATISTIKK NBBLs BOLIGSTATISTIKK 2016 Om statistikken Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er interesseorganisasjonen for norske boligbyggelag. Per 31.12.2016 var 42 boligbyggelag tilsluttet NBBL. Disse har

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Evig opptur & evig boligmangel?

Evig opptur & evig boligmangel? Evig opptur & evig boligmangel? Finansnæringens syn på boligmarkedet Boligkonferansen Oslo, 14. mai 2013 Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank.no Hva mener eierne? (Bolig)byggerne er i

Detaljer

Scenarier for Vestfolds fremtid. Hvor stort er Vestfoldsamfunnets eget handlingsrom?

Scenarier for Vestfolds fremtid. Hvor stort er Vestfoldsamfunnets eget handlingsrom? Scenarier for Vestfolds fremtid Hvor stort er Vestfoldsamfunnets eget handlingsrom? Noen strukturelle forhold er viktige, men er utenfor Vestfolds egen kontroll Uflaks Strukturelle forhold Flaks 09.03.2015

Detaljer

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det,

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Beskjeden fremgang SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, men øker

Detaljer

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang)

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Hovedpunkter Oljepris dempes av høy produksjon Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Regionen oljenedgangen flater ut (men både

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 3 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 3. - 28. september 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Boligmarkedet Nr

Boligmarkedet Nr Boligmarkedet 2017 Nr. 8 2016 Boligprisene vil øke med 7-9 prosent i 2017 Hovedtrekk for boligmarkedet i 2017 Ringvirkningene fra oljenedturen var mer begrenset enn fryktet og ledigheten går noe ned. Rentebunnen

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr Nr. 3 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av august og første halvdel av september 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Boligmeteret november 2013

Boligmeteret november 2013 Boligmeteret november 2013 Det månedlige Boligmeteret for november 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 26.11.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER 16. DESEMBER 2016

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER 16. DESEMBER 2016 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER. DESEMBER Vekstanslagene ute er lite endret BNP globalt og handelspartnere. Årsvekst. Prosent ),,,,, Globalt Handelspartnere Anslag PPR / Anslag

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 3 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. AUGUST OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Norge på vei ut av finanskrisen

Norge på vei ut av finanskrisen 1 Norge på vei ut av finanskrisen Hva skjer hvis veksten i verdensøkonomien avtar ytterligere? Joakim Prestmo, SSB og NTNU Basert på Benedictow, A. og J. Prestmo (2011) 1 Hovedtrekkene i foredraget Konjunkturtendensene

Detaljer

Byggestatistikk 2010 NBBL

Byggestatistikk 2010 NBBL Byggestatistikk 21 NBBL Hovedtall for 21 Antall igangsatte boliger: 1 454 Antall ferdigstilte boliger: 412 Antall boliger skaffet til veie (i tillegg til de igangsatte) til medlemmer: 268 NBBLs prognose

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Optimismen er tilbake

Optimismen er tilbake RAPPORT 1 2017 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Optimismen er tilbake ETTERSPØRSELSDREVET OPPGANG Særlig mellomstore og eksportorienterte bedrifter melder om sterk økning i etterspørselen.

Detaljer

NORGES BANK MEMO. Etterprøving av Norges Banks anslag for 2013 NR 3 2014

NORGES BANK MEMO. Etterprøving av Norges Banks anslag for 2013 NR 3 2014 NORGES BANK MEMO Etterprøving av Norges Banks anslag for 2013 NR 3 2014 Norges Bank Memo Nr. 3 2014 Norges Bank Adresse: Bankplassen 2 Post: Postboks 1179 Sentrum, 0107 Oslo Telefon: 22316000 Telefaks:

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

BRUKTBOLIGOMSETNING 3/04

BRUKTBOLIGOMSETNING 3/04 NBBL A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund Omsetningsstatistikk for boligsamvirket 3. kvartal 24 BRUKTBOLIGOMSETNING Figur 1: Utvikling i totalpris og kjøpesum i boligsamvirket, kroner i tusen 13 12 11

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - juni 2015

Arbeidsmarkedet nå - juni 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juni 215 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Kommuneøkonomien i tiden som kommer Per Richard Johansen, 8.5.2015

Kommuneøkonomien i tiden som kommer Per Richard Johansen, 8.5.2015 Kommuneøkonomien i tiden som kommer Per Richard Johansen, 8.5.2015 Startpunktet Høye oljepriser ga oss høy aktivitet i oljesektoren, store inntekter til staten og ekspansiv finanspolitikk Finanskrisa ga

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN ARCTIC SECURITIES 19. JUNI

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN ARCTIC SECURITIES 19. JUNI DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN ARCTIC SECURITIES 9. JUNI BNP handelspartnerne Sesongjustert volumindeks.. kv. 8 = 8 Storbritannia Euroområdet Sverige USA 8 9 7 Storbritannia Euroområdet

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN HAMMERFEST 23. JUNI

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN HAMMERFEST 23. JUNI DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN HAMMERFEST. JUNI BNP handelspartnerne Sesongjustert volumindeks.. kv. 8 = 8 Storbritannia Euroområdet Sverige USA 8 9 7 Storbritannia Euroområdet Sverige

Detaljer

Stillasdagene

Stillasdagene Norge i vekst Byggenæringen på høygir? Stillasdagene 21.09.11 Ketil Lyng Adm. dir. BNL Byggenæringen i Norge er helt avhengig av verden Våre hovedsatsinger Stortingsmeldingen og byggingspolitikk Energieffektivisering

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Vekst er helt avgjørende for aksjemarkedet Viktige årsaker til oppgangen siden

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 2015

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 2015 UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

Landrapport fra Norge NBOs styremøte 26. mai 2016 Reykjavik

Landrapport fra Norge NBOs styremøte 26. mai 2016 Reykjavik Landrapport fra Norge NBOs styremøte 26. mai 2016 Reykjavik Nøkkeltall for Norge Folketall 5 223 256 Forventet BNP-utvikling 0,8 % Inflasjonsstakt 3,2 % Arbetsledighetsrate 4,6 % Styringsrente 0,50% Gjeld/disponibel

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 1. kvartal 2016. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 1. kvartal 2016. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 1. kvartal 2016 Markedssyn «Summer is coming» 1. NBBLs prisstatistikk NBBLs prisstatistikk for borettslagsboliger viser en prisoppgang på 1,6 prosent i årets

Detaljer