markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai"

Transkript

1 markedsrapport tema: Familiebanken drar opp boligprisene? mai

2 Sammendrag 1 Huseiernes boligindikator 2. kvartal 2 Vurderinger av boligmarkedet 4 Familiebanken drar opp boligprisene? 8 Tall og fakta 11 Les om Huseiernes BoligIndikator - og at drahjelp fra familien presser opp boligprisene. Peter Batta Administrerende direktør i Huseiernes Landsforbund

3 Sammendrag Etter en periode med flat utvikling i boligprisene mot slutten av fjoråret, kom det et prisløft i første kvartal på over 5 prosent som forsterket seg videre i april. Den siste tiden har vært preget av mye mediedekning rundt boligmarkedet. Flere omtaler et lavt tilbud av nye boliger som en viktig forklaringsfaktor for den høye prisveksten. I en tale han holdt nylig, hevdet sentralbanksjef Øystein Olsen at det er en mangel på rundt boliger i Norge. Norske boligeiere har hatt god vekst i sin realinntekt. Troen på fremtiden og egen økonomi er stigende. Økonomiske problemer i Europa er ikke nok til å dempe det norske boligmarkedet. De fleste boliger selges raskt. Det er relativt få boliger tilgjengelig. Markedet er fortsatt preget av høy aktivitet. Mange boligobjekter selges til langt over verditakst. Vår prognose: Huseiernes BoligIndikator (HBI) angir en forventet vekst i boligpriser de neste fire kvartal på 7-8 prosent. Hovedfunn i rapporten HBI er noe sterkere enn i forrige kvartal, på grunn av lavere rente, høyere lønnsvekst og stigende optimisme. Det bygges fortsatt for lite i forhold til befolkningsvekst og økonomi. Boligmarkedet er fortsatt preget av klar underdekning av nye boliger. Boligbygging i året som kommer anslås til mellom og enheter, mens befolkningsveksten tilsier et behov på til enheter i samme periode. Gapet mellom tilbud og etterspørsel er altså i størrelsesorden enheter. Samlet familieøkonomi på tvers av generasjoner betyr mer enn før i boligmarkedet. Høy boligprisvekst de siste årene er blitt forsterket av formuesvekst og økonomisk støtte innen familien. Foreldre og besteforeldre bidrar med lån, stiller sikkerhet for lån eller gir forskudd på arv. Dette har vi valgt å kalle Familiebanken i det norske boligmarkedet. Sterk boligprisvekst, lave renter, god lønnsutvikling, bedre pensjon og større arveoppgjør har økt formuen for folk flest. Lavere fødselstall fra 1975 til 2000 har bidratt til at boliger og annen arv fordeles på færre arvinger. Dagens regelverk gjør det gunstig å overføre midler som forskudd på arv og dette øker. Veksten i Pensjonsfondet de siste 10 årene har bidratt til å bygge ut og trygge fremtidens velferdsordninger. Det gjør en stor andel av nordmenn til trygge betalere, nærmest uansett hva som skjer med konjunkturene. Sterk vekst i antall innbyggere gir høyt press i boligmarkedet. En stor andel av innbyggerveksten kommer fra innvandring. I 2011 kom det til Norge nesten mennesker som trengte tak over hodet. Regionale forskjeller: En bolig på 100 kvm i Hedmark og Oslo med pris på hhv og kroner i 1993 har utviklet seg dramatisk forskjellig. I dag er disse objektene steget til hhv. 1,8 millioner og 4,3 millioner kroner. Huseiernes BoligIndikator 2. kvartal 2012: 7-8 % Forrige kvartal: 6-7% 1

4 Huseiernes BoligIndikator (HBI) Hovedkonklusjoner HBI viser stigning for andre kvartal Det skyldes at forventingene til egen økonomi og lønnsoppgjøret er blitt høyere siden januar måned. Nedsatt styringsrente til 1,5 prosent i mars og vekst i kreditt gjør at betalingsevnen er høy blant norske forbrukere. Etterspørselen etter boliger vokser fortsatt raskere enn ferdigstillelsen av nye boliger. Boligbehovet for de neste fire kvartalene er høyt. Betalingsviljen er god grunnet et godt arbeidsmarked. Samlet ventes det fortsatt sterk etterspørsel i boligmarkedet. På tilbudssiden er det ikke store endringer. Det indikerer fortsatt stigende boligpriser. Viktige drivere i 2012 Prisene i boligmarkedet påvirkes av en rekke faktorer. Forholdet mellom antall tilgjengelige boliger og befolkningens boligbehov, utbyggernes aktivitet, kjøpers og selgers betalingsevne og tro på fremtiden er blant de viktigste faktorene. I de store byene er det ventet fortsatt sterk befolkningsvekst det neste året. Prognosene presentert i denne rapporten viser at forventet befolkningsvekst er sterkere enn tilbudet av nye boliger i store deler av landet. Det gir et underliggende press på boligprisene. I tillegg til boligknapphet påvirkes prisene selvsagt også av hvor og hvordan folk velger å bo i årene fremover. Husholdningenes økonomi er fortsatt sterk. Rentene er lave og kredittveksten fortsetter. Sysselsettingsnivået i økonomien er høyt, ledigheten er lav og realinntektene vokser. Samtidig viser myndighetene stor iver etter å begrense kredittveksten for å dempe prisene i boligmarkedet. Husholdningene har de siste månedene vært mer positive til egen og norsk økonomi. Prisveksten i slutten av 2011 var svakt negativ. I starten av året snudde denne trenden og viste god prisvekst i de første fire månedene av året. Faremomenter På nedsiden kan nye negative hendelser internasjonalt skape uro her hjemme. En ny bankkrise som følge av en forverring av gjeldskrisen i Europa kan drive opp de markedsstyrte rentene. Det vil øke norske boligrenter. Styringsrenten er nå på et lavt nivå slik at sentralbanken har begrenset med handlingsrom for å møte en slik utvikling. Vi vil på sikt trolig merke svakere internasjonal etterspørsel i deler av nasjonalt næringsliv. Raskere gjeninnhenting i Europa enn forventet er generelt bra for Norge. Det kan gi Norges Bank mer handlingsrom i rentesettingen. Dermed kan det komme noen flere rentehevelser enn det markedet venter i dag. Det vil redusere husholdningenes lånekapasitet og kan virke dempende på låneviljen i boligmarkedet. Tidligere endringer fra Finanstilsynet ser ut til å være begrunnet i en frykt for ustabilitet i boligmarkedet. Dette skyldes at noen husholdninger har svært høy gjeldsgrad. Bankenes utlånsundersøkelse viste en forventning om noe strammere kredittpraksis, og dette kan redusere husholdningens tilgang på lån og dermed betalingsevne. Politisk oppmerksomhet rundt boligmarkedet og høye priser har vært økende i den siste tiden. Det kan utløse endringer i skatte- og avgiftspolitikken. Regler for beregning av ligningsverdier, kommunal eiendomsskatt og skattesats i formuesskatten kan være eksempler på slike endringer. Oppside Arbeidsledigheten er lav og lønnsveksten 2012 ser ut til å bli høy. Sammen bidrar det til å øke inntektene til husholdningene. Det gir økt betalingsevne og en mulig oppside i boligprisene. Lønnsvekst gir også høyere priser på nybygg, noe som i sin tur kan heve prisene på brukte boliger ytterligere. Flere er nå mindre skeptiske til utviklingen i Europa. Tilliten i markedet vil kunne øke ved ytterligere stabilisering, noe som vil bidra til å øke husholdningenes betalingsvilje. 2

5 Hva er Huseiernes BoligIndikator? HBI er en temperaturmåler på det norske boligmarkedet. Høy prisforventning betyr at det er knapphet på boliger og sterk etterspørsel i markedet. Lav prisforventning indikerer at det er omvendt. Totalindikatoren kommer frem ved at flere faktorer vektes sammen for å danne et helhetsinntrykk. De ulike faktorene er byggeaktivitet, boligbehov, betalingsevne og betalingsvilje. Byggeaktivitet er en indikator på hvor mange boliger som bygges. Høy aktivitet betyr at det er gode marginer i bransjen. Det vil på sikt gi flere boliger i markedet, men det betyr også at det er lite tilgjengelig kapasitet på utbyggersiden. Hvis aktiviteten blir for høy i forhold til etterspørselen vil det gi utslag i reduksjon i en annen indikator, nemlig betalingsviljen. Boligbehovet avhenger av faktorer som befolkningsvekst, innvandring, flyttetrender og urbanisering. Det er lokale variasjoner mellom by og land, men ser en Norge som helhet er det et raskt voksende boligbehov. Betalingsevne handler om størrelsen på lommeboken til Ola Nordmann. Høy lønnsvekst, lave renter og lav ledighet er faktorer som bidrar til å holde konsumentenes betalingsevne høy. Betalingsvilje handler om forbrukeres tillit til egen økonomi i fremtiden og forventningene til boligmarkeder. Høye forventninger skaper økt etterspørsel i boligmarkedet. De ulike faktorene i boligmarkedet er drøftet nærmere i neste kapittel. Huseiernes BoligIndikator 2. kvartal 2012: 7-8 % Forrige kvartal: 6-7% Byggeaktivitet Boligbehov Betalingsevne Betalingsvilje 3

6 Vurderinger av boligmarkedet Ut fra våre vurderinger bygges det i størrelsesorden færre boliger enn befolkningsveksten tilsier det neste året. Lønnsveksten blir trolig noe sterkere enn tidligere forventet med et oppgjør rundt 4 prosent. Frykten for ny runde med gjeldskrise i Europa er noe redusert. De siste årene har nordmenns økonomi vært preget av økende gjeldsbelastning. Gjelden og boligprisene har vokst hånd i hånd. Både gjeld og boligpriser er nå på et høyt nivå. Gjelden har økt mest blant de gruppene som allerede har høy gjeld i forhold til inntekt. De siste fem årene har gjeldsopptaket også vokst kraftig i gruppene med de høyeste inntektene. Et høyt gjeldsnivå kan gjøre husholdningene sårbare ved renteoppgang, arbeidsledighet og redusert inntekt. Rentenivået i Norge har i lengre tid vært lavt, og prognosene fra Norges Bank tilsier at renten skal holde seg lav lenge. Et vedvarende lavt rentenivå øker faren for store gjeldsbelastninger i deler av husholdningene og kan i verste fall bidra til ubalanse i boligmarkedet. I 2011 var gjeldsgraden på 205 prosent mot 165 prosent før boligkrakket i Historien har vist at brå og kraftige priskorrigeringer fører til fall i forbruk og boliginvesteringer, som igjen gir negative ringvirkninger i resten av økonomien. De fleste husholdninger har mulighet til å justere annet forbruk som ferier, utstyr og oppussing først. Vi vet også at familien kan gi økonomiske bidrag på tvers av generasjoner hvis det kniper. Boligprisveksten tar seg opp igjen Boligprisveksten de siste 12 måneder er på drøyt 8 prosent. Prisveksten var sterkest for leiligheter og noe lavere for tomanns- og eneboliger. Regionalt var det også forskjeller. Det er i byene at prisveksten er størst. Flere fylker har hatt lav boligprisvekst. Hedmark, Vestfold, Agder-fylkene og Hordaland utenom Bergen har en gjennomsnittlig prisvekst som bare er halvparten av den resten av landet opplever. Drammen har høyest prisvekst det siste året med 9 prosent. Forskjellene i prisvekst forsterker den allerede store forskjellen på boligpriser mellom byene og distriktene. Byggekostnadene øker Kostnadene ved å oppføre boliger stiger noe raskere enn den generelle prisveksten, noe som bl.a. har å gjøre med lønnsveksten i Norge. Det siste året steg konsumprisene med 1 prosent, mens kostnadene ved å bygge bolig steg med ca 3 prosent. I 1. kvartal 2012 steg byggekostnadene med rundt 1 prosent. Fall i nordiske boligpriser I fjerde kvartal 2011 ble det notert et boligprisfall på omlag 4 prosent i Danmark og Sverige. Boligprisene i Norge utviklet seg nøytralt over det samme kvartalet. Boligprisene i Norge, Danmark og Sverige har fulgt hverandre fra årtusenskiftet, og frem til finanskriseåret I Danmark har det vært et større prisfall rundt finanskrisen, mens prisene i Norge og Sverige har holdt seg bedre Prisutvikling per kvm Enebolig Delt bolig Leilighet Kilde: NEF, EFF, Finn.no, Econ Pöyry 0

7 Ubalanse mellom befolkningsvekst og boligtilbud I følge SSB ble ca boliger ferdigstilt i løpet av de siste fire kvartaler. Befolkningsveksten i samme periode var på omlag innbyggere. Estimert boligbehov ved en slik befolkningsvekst er i overkant av boenheter. Underdekning av boliger siste 12 måneder gir økende knapphet på boliger og press på boligprisene. Endringer i befolkningen påvirker også behovet for bolig. Faktorer som seniorbølge, sentralisering, innvandring og flyttemønstre påvirker så vel folks valg av boligtype som lokalisering. Senere etablering, skilsmissemønster og høyere levealder spiller også inn på behovet for antall boenheter. Det neste året er det ventet fortsatt høy befolkningsvekst, med nesten flere innbyggere. Endringer i befolknings- og boligmønstre gir et beregnet boligbehov på mellom og det neste året. Boligbehovet øker særlig i Oslo, Akershus og vestlandsfylkene Hordaland og Rogaland. Veksten i antall husholdninger i Oslo alene er anslått til ca Knapphet på boliger og høye priser kan påvirke boligpreferansene og medføre at deler av denne etterspørselen flyttes til omkringliggende distrikter. Dette kan omtales som en bølgeeffekt i boligprisene og etterspørselen rundt storbyene. Drammen hadde høyest prisvekst i april med 9 prosent fra i fjor. Prisutvikling, enebolig i Norden. 2000K1= Norge Danmark Sverige 250 Høyere aktivitet i byggebransjen Byggetakten øker og det igangsettes stadig flere boliger i Norge. I 2011 ble det igangsatt bygging av over boliger. Dette var en klar økning fra 2010, da tallet var ca Igangsatte boliger i første kvartal 2012 var på rundt boliger. I 2011 ble det ferdigstilt boliger; en svak økning fra ca boliger i Anslag på ferdigstillelse for neste fire kvartal ligger i intervallet boliger. Høyere aktivitet i byggebransjen indikerer gode marginer. Det er for tiden uvanlig mange boligprosjekter under arbeid. Se egen tabell bak i rapporten for mer detaljerte tall på bygging og behov for boliger. Kraftig befolkningsvekst gjør at vi de neste årene nasjonalt må bygge tilsvarende et nytt Drammen i året! Vedvarende lave renter Styringsrenten fra Norges Bank ble satt ned til 1,5 prosentpoeng i første kvartal. Det forsterker trenden med vedvarende lave renter. Banker tilbyr for tiden boliglån til rundt 3,5 prosent rente. Forventet boliglånsrente ved utgangen av 2012 ligger nå i intervallet 2,8 til 4,4 prosent. Frem til sommeren 2015 er det ventet at renten vil ligge i intervallet 4,2 til 6,8 prosent. De siste årene har vist at dette er meget usikkert. Påslag i banksektoren er beregnet for et boliglån på 2 millioner kroner, med 80 prosent lånegrad Igangsatte boliger Kilde: SSB, SCB, DS 0 Kilde: SSB

8 Vekst i låneopptaket Lave renter reduserer kostnaden ved å ha lån. Renteutgiftene som andel av husholdningenes inntekter de siste årene er derfor blitt lavere. Kredittnivået økte også svakt. Norges Banks utlånsundersøkelse viser imidlertid at bankene forventer en noe strengere utlånspraksis fremover. Husholdningene har fra 2009 og frem til i dag hatt en jevn vekst i bruttogjelden. Veksten er svakere enn før finanskrisen. I årene før finanskrisen ( ) lå årlig vekst i husholdningens gjeld på ca 11,5 prosent. Etter finanskrisen, dvs. fra januar 2009 frem til i dag, har gjeldsveksten vært på ca 6,5 prosent årlig. 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 14 % 12 % 10 % 0 % 0 % Kilde:SSB Husholdningenes årlige gjeldsvekst, K2 Forventet markedsrente - boliglån 7.0 % 6.0 % 5.0 % 4.0 % 3.0 % 2.0 % Kilde: NyAnalyse 8 % 6 % 4 % 2 % 7.0 % 6.0 % 5.0 % 4.0 % 3.0 % 2.0 % Lavere gjeldsvekst tyder på at forventningene til husholdningene fortsatt er gode, men at deres vilje til å ta opp nye lån har sunket. Vi forventer at husholdningenes lånevilje vil fortsette omtrent slik fremover, så fremt vi ikke får et tilbakeslag i økonomien. Betalingsviljen øker noe fra forrige kvartal Betalingsviljen for bolig har lenge vært høy. Det skyldes en sterk tro på norsk økonomi, konkurranse på etterspørselssiden og troen på bolig som en solid plassering. Betalingsvilje for boliger handler mye om tro på egen økonomi og på hva man tror en bolig vil være verdt i fremtiden. Hvis en tror at boligprisene vil fortsette å stige, oppleves det ikke like risikofylt å ta store lån eller å by høyt for en bolig. Hvis boligprisene utvikler seg jevnt, kan en boliginvestering vise seg å gi en grei avkastning. Økt usikkerhet i økonomien vil derimot redusere troen på fremtidig avkastning i boligmarkedet. Markedsundersøkelser for forbrukertillit indikerer at den norske forbrukeren nå ser lysere på fremtiden. Dette er et skifte i forventing, da det for bare få måneder siden var slik at norske forbrukere var mer negative til egne økonomiske utsikter. Internasjonal økonomi stabiliseres Det er utsikter til lav vekst i de fleste industriland. Usikkerheten er stor om den videre utviklingen i Europa, men risikoen for en bankkrise som følge av misligholdt statsgjeld fremstår nå som lavere enn tidligere. Nedbetaling av lån i offentlig sektor, banker og husholdninger vil trolig legge en demper på økonomisk vekst i mange industriland de neste årene. Internasjonalt har gjeldskrisen også ført til lavere forventninger hos husholdninger og bedrifter. Bankene har strammet inn i sin kredittpraksis og det er blitt vanskeligere å få lån. USA har hentet seg noe inn. Arbeidsledigheten der er ca 8 prosent. Det vil trolig ta flere år før ledigheten i USA er tilbake på nivåer forut for finanskrisen. Styringsrentene ligger lavt i mange land 6

9 og vil gjøre det lenge. Den amerikanske sentralbanken har sagt at styringsrenten trolig vil ligge nær null fram til slutten av I Storbritannia, hvor styringsrenten er 0,5 prosent, ventes det heller ikke renteøkning de neste par årene. I euroområdet ventes de kortsiktige rentene å holde seg på dagens lave nivå på mellom 0,25 og 0,5 prosent i det nærmeste året. Kronekursen påvirkes av forskjellen mellom renter hjemme og ute. Hvis rentene i Norge er vesentlig høyere fører det normalt til en sterkere krone. Det skaper utfordringer for deler av konkurranseutsatt næringsliv. Råvarepriser generelt er fortsatt høye. Oljeprisen ligger i dag godt over 100 dollar og den blir trolig liggende høyt i lang tid fremover. arbeidsledigheten forblir lav. Det betyr trolig at lønnsoppgjørene i kan bli gode for norske ansatte. Da vil de også etterspørre mer bolig isolert sett. Nye egenkapitalkrav Kravet til 15 prosent egenkapital ved kjøp av bolig har nå trådt i kraft. I tillegg er det fra Finanstilsynet presisert at bankene skal vurdere kundens betalingsevne opp mot en renteøkning på 5 prosentpoeng. Fra meglerhold er det rapportert om at foreldrene oftere er med på visning. Det tyder på at de nye reglene har bidratt til at familien er mer involvert i boligkjøpet. Les mer om dette i neste kapitel. Norsk økonomi i vekst God sysselsettingsvekst, lave renter og forventninger til god realvekst i lønninger vil medføre god kjøpekraft i husholdningssektoren gjennom I fjor var veksten i konsum lav. Dette var trolig basert på frykt for svekkelser i egen økonomi og moderate forventninger til lønnsvekst. Trenden ble brutt i januar, og ulike målinger viser en mer positiv tro på økonomien. Forventningene til konsum og vekst i år og i 2013 er derfor noe bedret. SSB forventer en vekst i fastlands-bnp på om lag 3 prosent for 2012 og 2013, mens konsumveksten ventes å ligge i overkant av 3 prosent. En robust vekst i fastlandsøkonomien gir en sterk økning i arbeidskraftsbehovet. Tilbudet av arbeidskraft vil trolig øke, men Arbeidsledighet i utvalgte land år år 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Norge Tyskland Danmark USA Finland Frankrike UK Sverige Polen Italia Portugal Hellas Spania Kilde: Eurostat, observasjon des 11- feb % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 7

10 Familiebanken drar opp boligprisene? Boligeiere i 2012 Siden 1990-tallet har norsk økonomi og arbeidsliv utviklet seg svært gunstig. Oljeog gassformuen har gitt oss langt større rikdom enn landene rundt oss, og sparingen i Pensjonsfondet sikrer en viktig del av fremtidig velferd. Samtidig skaper gode offentlige finanser en trygghet for arbeidsplasser i offentlig og privat sektor. Norge har dermed relativt gode forutsetninger for å møte fremtidens utfordringer. Bolig har normalt vært en meget lønnsom investering over de siste 10-årene, og nesten alle kjøp de siste 20 årene har gitt god avkastning på sikt. Selv om prisutviklingen har vært god, er det store forskjeller på prisveksten mellom de som valgte å bosette seg sentralt, og de som gikk for en mer landlig tilværelse. Prisveksten har vært høyest i Rogaland, Hordaland og Oslo. Den var lavest i Hedmark og Oppland. I søylediagrammet vises de store forskjellene i verdiutvikling. I 1993 kostet en typisk bolig på 100 kvm i Hedmark rundt kroner. En lignende bolig i Oslo kostet da kroner. I dag er boligen i Oslo verdt nesten 2,5 millioner mer enn boligen i Hedmark. Generasjoner av boligeiere som har sittet i markedet over noe tid, har altså opparbeidet seg en betydelig formue. Boligen er kanskje den samme. Men befolkningsvekst, høyere byggekostnader, lave renter og god kjøpekraft bidrar til at betalingsviljen i dag er mye høyere for den samme boligen. Så lenge lommeboken til norske forbrukere er godt fylt, og vi har tro på norsk økonomi i fremtiden, er det mye som skal til for å rokke ved denne situasjonen. Familiebanken gir viktige bidrag Utviklingen i samlet inntekt og formue for norske familier styrer en stor del av boligprisutviklingen. Norske familier med utgangspunkt i tre generasjoner (barn, foreldre og besteforeldre), har i dag langt mer boligformue, bankinnskudd og aksjebeholdning enn de hadde for 30 år siden. Bare fra 2005 til 2010 økte nordmenns bankinnskudd med 35 prosent og gjennomsnittlig formue økte kraftig. Det er en rekke viktige faktorer som står bak den kraftige styrkingen av familienes økonomi. Mor har som oftest tatt lønnet arbeid utenfor hjemmet. Når barna flytter hjemmefra går løpende utgifter ned, og foreldregenerasjonen har to greie inntekter. Med slike forutsetninger er det i mange tilfeller mulighet til å bidra til barns første bolig. En annen bidragsyter til dagens formuesoppbygging er fallet i fødselsrater etter andre verdenskrig. Færre barn per voksen, betyr at få barn skal dele en større arv. Samtidig blir den økonomiske forsørgerbyrden til foreldrene lavere. Dette er effekter som utspiller seg i dag og som gir et formuesløft i store deler av befolkningen. Foreldre- og besteforeldregenerasjonen støtter oftere de unge når de skal inn i Prisvekst i ulike deler av landet. Bolig på 100 kvadratmeter Pris i 1993 Pris i 2012 Prisvekst 8 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Kilde: Eff, FINN.no og Pöyry (mangler tall for Sogn og fjordane Fremstilling av NyAnalyse Telemark Vestfold Agderfylkene Rogaland Hordaland Trøndelagsfylkene Møre- og Romsdal Nord-Norge

11 boligmarkedet. Det skyldes troen på bolig som en god investering, at de selv har bedre råd og mer formue, holdningsendringer i forhold til forskudd på arv og skatteregler som gjør det gunstig. Den som er født etter 1980, er enebarn og har foreldre som etablerte seg i en storby, har stor sannsynlighet for å få et viktig bidrag til boligbudsjettet, enten som forskudd på arv eller sikkerhet for ekstra opplåning. Disse effektene har vi kalt bidraget fra Familiebanken i boligmarkedet. Faktorene er med på å forklare deler av en sterk boligprisvekst over lang tid. Mangel på bolig skaper prisvekst Det er ventet at vi vil være en million flere innbyggere i Hvor skal alle bo? Et grovt anslag viser at boligbehovet til en million innbyggere er på rundt en halv million boliger. For hver femte eksisterende bolig må det altså bygges en ny, og det på bare 16 år. I følge SSB er det de siste årene blitt ferdigstilt rundt boliger årlig. Antallet må økes med 50 prosent for å møte befolkningsveksten. Mangel på boliger gir kraftig prisvekst, noe som skaper store økonomiske forskjeller mellom de som har mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet og de som forblir leietakere. Det er noen lyspunkter for unge på boligjakt. Høye boligpriser har gitt økt aktivitet i byggebransjen, og nivået på igangsatte prosjekter er rekordhøyt. Areal er det nok av i Norge, og selv i sentrale strøk er det fortsatt gode muligheter for utvikling. Det er tomter som i fremtiden kan bygges ut, man kan bygge i høyden eller utvide bygrensene. Fødselsrater i Norden 3.5 NOR SWE DNK FIN 3.5 Ung og lovende men gjeld til pipa Førstegangsetablerere ser at boligprisene stadig stiger, og låneviljen øker. Det kan se farlig ut når unge ønsker å låne både fire og fem ganger egen inntekt. Det kommer ofte i tillegg til store studielån. Det er tydelig at nordmenns tillit til egen økonomi og evne til å betjene lån er høy. Men har unge nordmenn for stor tro på seg selv? Noen vil alltid ta for stor risiko, men det er lite trolig at stabiliteten i boligmarkedet rammes av disse mindre gruppene. Mange som ønsker seg inn på boligmarkedet opplever det første møtet med banken som vanskelig. Bankene har retningslinjer fra Finanstilsynet på hvor mye de kan låne ut. Det stilles krav til egenkapital på minst 15 prosent og en skal kunne tåle en renteøkning på fem prosentpoeng. Med en brutto inntekt på kroner og et studielån på kroner vil man kunne låne rundt 1,5 millioner kroner til bolig. En må også kunne stille med sparepenger eller tilleggssikkerhet for at lånerammen skal komme innenfor kravet på 85 prosent. De som har behov for å bo i en storby, får det vanskelig med å komme inn på boligmarkedet med en slik finansiering. En må da enten leie bolig, eller finne andre løsninger. De som låner penger i en bank, bytter kjøpekraft i fremtiden mot kjøpekraft i dag. Troen på sterk lønnsvekst de første årene i arbeidslivet gjør at mange er villige til å presse privatøkonomien i en periode, og kanskje vil de selv mene at det er forsvarlig å gå ut over bankenes retningslinjer. Gjeld ift inntekt. Andel av husholdningene 3-4 ganger 4-5 ganger Gjeld større enn 5 ganger inntekt 16 % 16 % % 14 % % 12 % % 8 % 10 % 8 % % 6 % % 4 % Kilde: Verdensbanken 2 % 0 % Kilde: SSB % 0 % 9

12 De som har hjelpsomme foreldre med ryddig økonomi, kan få økt kjøpekraft i jakten på sin første bolig. Det er samtidig med på å skape et prispress i dette segmentet av boligmarkedet. Fornuftige boliginvesteringer Nordmenn er ikke bolighaier som overbyr hverandre uten kontakt med den virkelige verden. De fleste har en trygghet i familiens samlede formue, statens sparing i Pensjonsfondet og et godt arbeidsmarked. Vi kan også legge til at flere har høyere utdanning, og at kvinner har høy yrkesdeltagelse i Norge. I og rundt storbyene er det knapphet på byggeklare tomter og boliger. Kombinasjonen fører til en sterk konkurranse om attraktive boliger. Skal en inn på dagens boligmarked må de fleste være villige til å presse egen økonomi. Det bidrar til et høyt boligprisnivå og gjeldsvekst. Mangel på boliger er med på å begrense tilgangen på arbeidskraft og den økonomiske veksten i pressområder. Et godt tilbud av boliger og byggeklare tomter som gir en stabil og forutsigbar boligprisvekst er trolig bedre for samfunnet. Det ligger en bunnplanke i boligmarkedet som vi kan kalle status og holdninger. Med det tenker vi på at 8 av 10 eier egen bolig og at dette skaper et stabilt marked. Det er ingen grunn til at nordmenn skal bli lei av boliginvesteringer med det første. Figur: De unge låner på oljeformuen, Familiebanken, utdanning og inntekt. Inntekt Utdanning Foreldre og besteforeldres formue, bolig og arv Oljestaten og Pensjonsfondet Figuren over viser hvordan ulike elementer i den norske samfunnsmodellen er med på å skape en trygghet for unge menneskers boliglån. Vi tror denne effekten er for lite belyst i diskusjonen rundt den sterke boligprisutviklingen gjennom de siste årene. Visste du at... Boligprisveksten siden 1993 er på over 400 prosent Befolkningen skal vokse med 1 million innbyggere frem til En stor andel kommer fra innvandring. Det årlig må bygges minst boliger i de neste 15 årene hvis vi skal ha nok til å møte befolkningsveksten. 1 av 7 husholdninger i dag har gjeld som overstiger tre ganger egen inntekt. En kvadratmeter bolig i snitt koster rett under kr. 10

13 Tall og fakta Estimat: Boligbehov K K1 Lav Medium Høy Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Norge Kilde: NyAnalyse Estimat: Antall nye boliger K K1 Lav Medium Høy Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Norge Makroøkonomiske hovedstørrelser Prognoser Realøkonomi Konsum i husholdninger mv. 2,2 3,2 4,0 3,9 4,0 Konsum i offentlig forvaltning 1,5 2,2 2,8 3,1 2,4 Bruttonasjonalprodukt, Fastlands-Norge 2,6 2,7 2,8 3,4 3,4 Arbeidsmarked Sysselsatte personer 1,4 1,1 1,4 1,3 1,4 Arbeidsledighetsrate (nivå) 3,3 3,4 3,5 3,5 3,4 Priser og lønninger Årslønn 4,3 3,6 3,7 4,4 4,9 Konsumprisindeksen (KPI) 1,2 1,3 1,7 2,1 2,6 Boligpris 8,0 5,5 5,8 5,8 6,7 Inntekter, renter og valuta Husholdningenes disponible realinntekt 4,0 3,6 3,8 3,7 2,7 Husholdningenes sparerate (nivå) 8,2 8,4 8,3 8,2 7,0 Pengemarkedsrente (nivå) 2,9 2,8 3,1 3,8 4,7 Utlånsrente, rammelån (nivå) 3,6 3,8 4,0 4,6 5,3 Realrente etter skatt (nivå) 2,1 2,3 2,1 2,1 2,1 Kilde: SSB Økonomiske analyser 1/2012, Prosentvis endring fra året før der ikke annet fremgår. Disclaimer: Rapporten er ment for å gi et generelt inntrykk av situasjonen i boligmarkedet. Anslag og estimater er beregnet av NyAnalyse. Anslagene er basert på informasjon tilgjengelig per mars/april Alle anslag har en tilknyttet usikkerhet. Rapporten er ikke utarbeidet for å danne grunnlag for investeringsbeslutninger. Det tas forbehold om at det kan forekomme feil i fakta og/ eller beregninger. Bilder; Forside - Shutterstock 11

14 Markedsrapporten fra Huseiernes Landsforbund utgis fire ganger i året. I rapportene følge vi boligmarkedet og utviklingen i trender. Vi vil også ta opp temaer vi mener er interessant å få debattert. Rapporten er et samarbeidsprosjekt mellom Huseiernes Landsforbund og utredningsselskapet NyAnalyse. Rapporten utgis i samarbeid med: NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier

Boligmarkedet Nr

Boligmarkedet Nr Boligmarkedet 2016 Nr. 1-2016 Boligprisene vil øke med 3-4 prosent i 2016 Slik blir boligmarkedet i 2016 Historisk lave renter og begrensede ringvirkninger fra oljekrakket Økt ledighet, utsikter til svak

Detaljer

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider 1 2012 januar Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i 2012 6 Markedsoppdatering

Detaljer

markedsrapport Unge møter stengte dører i boligmarkedet tema: august

markedsrapport Unge møter stengte dører i boligmarkedet tema: august markedsrapport tema: Unge møter stengte dører i boligmarkedet 3 212 august Hovedfunn 1 Huseiernes BoligIndikator 3. kvartal 2 Kampen om sentrumsleilighetene 4 Markedsoppdatering 8 Tall og fakta 12 Les

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Finansiell stabilitet 2/11. Pressekonferanse, 29. november 2011

Finansiell stabilitet 2/11. Pressekonferanse, 29. november 2011 Finansiell stabilitet /11 Pressekonferanse, 9. november 11 Utsiktene for finansiell stabilitet er svekket Uroen i de internasjonale finansmarkedene har tiltatt Bankene må bli mer robuste Bankene må ha

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

markedsrapport To-delt boligmarked i 2013 20 kommuner på topp og bunn tema: november

markedsrapport To-delt boligmarked i 2013 20 kommuner på topp og bunn tema: november markedsrapport tema: To-delt boligmarked i 2013 20 kommuner på topp og bunn 4 2012 november Viktige funn og trender 1 Huseiernes BoligIndikator 4. kvartal 2 Reguleringskaos 3 To-delt boligmarked i 2013

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Frokostmøte i Husbanken Konjunkturer og boligmarkedet. Anders Kjelsrud

Frokostmøte i Husbanken Konjunkturer og boligmarkedet. Anders Kjelsrud 1 Frokostmøte i Husbanken 19.10.2016 Konjunkturer og boligmarkedet Anders Kjelsrud Oversikt Kort om dagens konjunktursituasjon og modellbaserte prognoser Boligmarkedet Litt om prisutviklingen Har vi en

Detaljer

Boligfinansiering og gjeldsproblemer

Boligfinansiering og gjeldsproblemer Boligfinansiering og gjeldsproblemer Penger til besvær 2012 Oslo 30. 31. oktober Emil R. Steffensen Direktør Finans- og Forsikringstilsyn, Finanstilsynet Agenda Bakgrunn Boligpriser og husholdningsgjeld

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter

Makroøkonomiske utsikter Makroøkonomiske utsikter Byggevaredagen 9. april 2014 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no 2012M01 2012M02 2012M03 2012M04 2012M05 2012M06 2012M07 2012M08

Detaljer

Løsningsforslag kapittel 11

Løsningsforslag kapittel 11 Løsningsforslag kapittel 11 Oppgave 1 Styringsrenten påvirker det generelle rentenivået i økonomien (hvilke renter bankene krever av hverandre seg i mellom og nivået på rentene publikum (dvs. bedrifter,

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2007

Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 30. august

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika CME SSB 12. juni Torbjørn Eika 1 Konjunkturtendensene juni 2014 Økonomiske analyser 3/2014 Norsk økonomi i moderat fart, som øker mot slutten av 2015 Små impulser fra petroleumsnæringen framover Lav, men

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 Det månedlige Boligmeteret for november 2014 er gjennomført av Prognosesenteret AS for for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.11.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Boligkonferansen 19. mars 2015 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse Roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no BNP-vekst 2014 (IMF) Investeringer

Detaljer

Boligpriser, kreditt og finansiell stabilitet Polyteknisk forening 18. november 2013 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen

Boligpriser, kreditt og finansiell stabilitet Polyteknisk forening 18. november 2013 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Boligpriser, kreditt og finansiell stabilitet Polyteknisk forening 18. november 213 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen INNHOLD Boligmarkedet Husholdningenes finanser Den norske bankkrisen Risikofaktorer

Detaljer

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen The World according to First Finanskrisen bidro til en voldsom nedtur Politikksvarene ble

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen DATO:

Boliglånsundersøkelsen DATO: Boliglånsundersøkelsen 2016 DATO: 21.12.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 Oppsummering 4 2 Bakgrunn 5 3 Undersøkelsen 6 4 Nedbetalingslån 7 4.1 Belåningsgrad 7 4.2 Låntakers betjeningsevne 10 4.3 Gjeldsgrad

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Boligmeteret Desember 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Frokostmøte i Sparebank SR-Bank. mars Effektive valutakurser 99= GBP 9 8 NOK NZD 9 8 7 SEK 7 99 99 99 99 998 Kilde: EcoWin

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå september 2007

Arbeidsmarkedet nå september 2007 Arbeidsmarkedet nå september 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 27. september

Detaljer

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn RENTEKOMMENTAR 27.MARS 2014 Figurer og bakgrunn Norges Banks beslutning Styringsrenten uendret på 1,5 prosent Minimale endringer i rentebanen Første renteoppgang anslås til sommeren 2015 Veksten i norsk

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Boligpriser flater ut s. 3 Prisene på borettslagsboliger vs. «totalmarkedet» s. 5 Gjennomsnittspriser 3-roms blokk

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2006

Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Finanskrise - Hva gjør Regjeringen?

Finanskrise - Hva gjør Regjeringen? Finanskrise - Hva gjør Regjeringen? Finansforbundet. august Statssekretær Henriette Westhrin 1 Disposisjon Den internasjonale finanskrisen Kort om utvikling og tiltak Hva gjør Regjeringen for å dempe utslagene

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Finansiell stabilitet og boligmarkedet

Finansiell stabilitet og boligmarkedet Finansiell stabilitet og boligmarkedet Direktør Birger Vikøren Boligkonferansen 5. mai 21 Disposisjon Hvorfor er boligmarkedet viktig for norsk økonomi? Analyser av boligmarkedet Hvordan vil endringer

Detaljer

Norsk økonomi vaksinert mot

Norsk økonomi vaksinert mot CME 21. juni 2011 Andreas Benedictow Torbjørn Eika Norsk økonomi vaksinert mot nedturer i utlandet? Eller tegner SSB et for optimistisk bilde? SSBs prognoser juni 2011: Internasjonal lavkonjunktur trekker

Detaljer

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Demografisk utvikling v/ Sissel Monsvold, OBOS Hva skal jeg snakke om? Befolkningsvekst og - prognoser Norge Regioner

Detaljer

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye 77.000 planlegger kjøp av fritidsbolig i norge verden i tall.. gamle helter er borte finanskrisen siden våren 2007??? høna og

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter. www.vista-analyse.no

Makroøkonomiske utsikter. www.vista-analyse.no Makroøkonomiske utsikter Vista Analyse Et av Norges sterkeste faglige miljøer innen samfunnsøkonomisk analyse n n n Vista Analyse Våre oppdrag og kunder n n n n n n n Innhold dagens tema n n n n n n BNP-vekst

Detaljer

Ser vi lyset i tunnelen?

Ser vi lyset i tunnelen? RAPPORT 3 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Ser vi lyset i tunnelen? ROGALAND OVER DET VERSTE? Resultatindeksen for Rogaland er nå på det samme nivået som Hordaland, og det er økt

Detaljer

Ny boliglånsforskrift - hvordan slår det ut for ungdom som vil etablere seg?

Ny boliglånsforskrift - hvordan slår det ut for ungdom som vil etablere seg? Ny boliglånsforskrift - hvordan slår det ut for ungdom som vil etablere seg? Finans Norges skolekonferanse, 7.9.2017 Michael H. Cook, Finans Norge Nordmenn eier typisk sin egen bolig Politisk målsetting

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 4. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 4. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 4. kvartal 2015 Markedssyn 2016 Boligprisene «flater» ikke ut, men stiger om lag 5% 1. NBBLs prisstatistikk NBBL anslår at boligprisene vil stige om lag 5% i

Detaljer

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik 17 september 2012 En klassisk kredittdrevet finanskrise Finanskrisens sykel drevet av psykologi: Boom: Trigget av lav rente og (ofte)

Detaljer

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik 17 oktober 2012 En klassisk kredittdrevet finanskrise Finanskrisens sykel drevet av psykologi: Boom: Trigget av lav rente og (ofte)

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 2014: Moderat økning i internasjonal vekst Store negative impulser fra petroleumsnæringen, positive impulser fra finans-

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det,

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Beskjeden fremgang SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, men øker

Detaljer

Byggestatistikk 2010 NBBL

Byggestatistikk 2010 NBBL Byggestatistikk 21 NBBL Hovedtall for 21 Antall igangsatte boliger: 1 454 Antall ferdigstilte boliger: 412 Antall boliger skaffet til veie (i tillegg til de igangsatte) til medlemmer: 268 NBBLs prognose

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem Region Sør. mai SG 5, Region Sør, Kristiansand Mandatet. Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale og

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå mai 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

HUSEIERNES LANDSFORBUND Boligmarkedet 2014

HUSEIERNES LANDSFORBUND Boligmarkedet 2014 HUSEIERNES LANDSFORBUND Boligmarkedet 214 Myndighetene skaper dobbelt-krise i boligmarkedet Vinnerkommuner og taperkommuner DESEMBER 213 Huseiernes BoligIndikator 2 Norgeskartet for boligpriser 4 Drivere

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker 22. november 2011

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker 22. november 2011 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker. november Hovedpunkter Fra finanskrise til gjeldskrise Hva nå Europa? Hvordan påvirkes Norge av problemene ute? Fase

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november Nr. 4 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 1.-25. november NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Det meldes

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN OSLO 16. DESEMBER 2016

NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN OSLO 16. DESEMBER 2016 NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN OSLO 6. DESEMBER 6 Svak utvikling ute BNP. Sesongjustert volumindeks. Sverige USA Storbritannia Euroområdet Fastlands-Norge 9 6 8 6 Kilder:

Detaljer

Boligmeteret november 2013

Boligmeteret november 2013 Boligmeteret november 2013 Det månedlige Boligmeteret for november 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 26.11.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

«Boligprisveksten normaliseres»

«Boligprisveksten normaliseres» Boligmarkedsrapport 1. kvartal 2017 «Boligprisveksten normaliseres» Markedsutsikter «Boligprisveksten normaliseres» NBBL forventer at boligprisveksten kommer ned på et mer bærekraftig nivå i løpet av 2017.

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Bergen, 3. november 217 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi Boligmarkedet Pengepolitikken 2 Tema Utsikter for internasjonal

Detaljer

Kommuneøkonomien i tiden som kommer Per Richard Johansen, 8.5.2015

Kommuneøkonomien i tiden som kommer Per Richard Johansen, 8.5.2015 Kommuneøkonomien i tiden som kommer Per Richard Johansen, 8.5.2015 Startpunktet Høye oljepriser ga oss høy aktivitet i oljesektoren, store inntekter til staten og ekspansiv finanspolitikk Finanskrisa ga

Detaljer

Europakommisjonens vinterprognoser 2015

Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Rapport fra finansråd Bjarne Stakkestad ved Norges delegasjon til EU Europakommisjonen presenterte 5. februar hovedtrekkene i sine oppdaterte anslag for den økonomiske

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser en omsetningsvekst på 4,5 prosent for 1. tertial 2015 Omsetningstallene

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN, 24. NOVEMBER 2015

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN, 24. NOVEMBER 2015 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN,. NOVEMBER 5 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Avtakende vekst Ettervirkninger av finanskrisen Fallet i oljeprisen Fra særstilling

Detaljer

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang)

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Hovedpunkter Oljepris dempes av høy produksjon Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Regionen oljenedgangen flater ut (men både

Detaljer

Sentralbanksjef Svein Gjedrem

Sentralbanksjef Svein Gjedrem Pengepolitikken og utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringsforeningen i Trondheim. november Næringsforeningen i Trondheim. november Kapasitetsutnyttelse og produksjonsvekst BNP-vekst

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen

Boliglånsundersøkelsen Offentlig rapport Boliglånsundersøkelsen 2014 DATO: 12.12.2014 2 Finanstilsynet Innhold 1 Oppsummering 4 2 Bakgrunn 5 3 Undersøkelsen 5 4 Nedbetalingslån 6 4.1 Nedbetalingslån etter belåningsgrad 6 4.2

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN 22. september 217 Tema Målet for pengepolitikken Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Målet for pengepolitikken

Detaljer

NR. 12/2014. Oslo, 02.02.2015 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder eiendomsrådgivning. Side 1/12

NR. 12/2014. Oslo, 02.02.2015 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder eiendomsrådgivning. Side 1/12 Side 1/12 NR. 12/2014 Det bygges fremdeles for få boliger i Norge sett i forhold til befolkningsveksten, og med de største utfordringene i Osloområdet. Boligprisene i Oslo har steget i 2014, men husholdningenes

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem Region Nord. mai SG 5, Region Nord, Bodø Mandatet. Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale og internasjonale

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN HAMMERFEST 23. JUNI

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN HAMMERFEST 23. JUNI DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN HAMMERFEST. JUNI BNP handelspartnerne Sesongjustert volumindeks.. kv. 8 = 8 Storbritannia Euroområdet Sverige USA 8 9 7 Storbritannia Euroområdet Sverige

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem Sparebank, Svalbard. april SG, Sparebank, Svalbard Mandatet. Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale

Detaljer

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Makroøkonomiske analyser 2016 Internasjonalt, nasjonalt og per fylke. Gjennomført av Menon Economics for SpareBank 1 SMN

Makroøkonomiske analyser 2016 Internasjonalt, nasjonalt og per fylke. Gjennomført av Menon Economics for SpareBank 1 SMN Makroøkonomiske analyser 2016 Internasjonalt, nasjonalt og per fylke Gjennomført av Menon Economics for SpareBank 1 SMN 1 UTSIKTER FOR VERDENSØKONOMIEN Det forventes solid økonomisk vekst globalt, til

Detaljer

Boligmeteret. Juni 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015

Boligmeteret. Juni 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015 Boligmeteret Juni 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Evig opptur & evig boligmangel?

Evig opptur & evig boligmangel? Evig opptur & evig boligmangel? Finansnæringens syn på boligmarkedet Boligkonferansen Oslo, 14. mai 2013 Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank.no Hva mener eierne? (Bolig)byggerne er i

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2007

Arbeidsmarkedet nå juni 2007 Arbeidsmarkedet nå juni 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no og Jorunn Furuberg

Detaljer

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Vekst er helt avgjørende for aksjemarkedet Viktige årsaker til oppgangen siden

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER 16. DESEMBER 2016

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER 16. DESEMBER 2016 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER. DESEMBER Vekstanslagene ute er lite endret BNP globalt og handelspartnere. Årsvekst. Prosent ),,,,, Globalt Handelspartnere Anslag PPR / Anslag

Detaljer

NORGE I EN OMSTILLINGSTID - UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI

NORGE I EN OMSTILLINGSTID - UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI NORGE I EN OMSTILLINGSTID - UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 15. OKTOBER 15 Agenda Internasjonal økonomi Olje og norsk økonomi Pengepolitikken Agenda Internasjonal

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Boligmeteret Mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Boligmeteret Mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler Boligmeteret Mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 21.03.2017 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN ARCTIC SECURITIES 19. JUNI

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN ARCTIC SECURITIES 19. JUNI DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN ARCTIC SECURITIES 9. JUNI BNP handelspartnerne Sesongjustert volumindeks.. kv. 8 = 8 Storbritannia Euroområdet Sverige USA 8 9 7 Storbritannia Euroområdet

Detaljer

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 23. OKTOBER 2015

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 23. OKTOBER 2015 OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 3. OKTOBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Strukturelle forhold Finanskrisen Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den registrerte arbeidsledigheten var ved utgangen av april på 38 800 personer, noe som tilsvarer 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er over 20 år siden arbeidsledigheten

Detaljer

UTVIKLINGEN I BOLIGMARKEDET OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTVIKLINGEN I BOLIGMARKEDET OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTVIKLINGEN I BOLIGMARKEDET OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Oslo, 7. november 217 Tema Utsikter for norsk økonomi Boligmarkedet Pengepolitikken 2 Tema Utsikter for norsk økonomi Boligmarkedet

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. Nr. 1 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. februar NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer