Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no"

Transkript

1 Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015

2 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø hatt den sterkeste prisveksten s. 6 Gjennomsnittspriser 3-roms blokk og 4-roms småhus s. 7 Boligmarkedet Sterk boligprisvekst selv korrigert for ulike prisdeflatorer s. 8 Rentekostnadene er stabile, til tross for en galopperende gjeldsvekst s. 9 Signaler om økt byggeaktivitet s. 10 Bygging og befolkningsvekst s. 11 Regionale forskjeller s. 12 Høy omsetning og lav formidlingstid s. 13 Norsk økonomi Næringslivet melder om svakere vekstutsikter s. 14 Stigende ledighet pga. omstilling i oljesektoren s. 15 Forbrukertilliten svekkes s. 16 Lave renter i uoverskuelig fremtid s. 17 Kronekursen preges av oljeprisen s. 18 Side 2

3 Fortsatt stigende boligpriser Boligprisene økte med 2,0 prosent i 2. kvartal 2015 NBBL presenterte ny prisstatistikk fra 4. kvartal Statistikken viser tall beregnet etter ny modell fra 1. kvartal 2009 og framover. Det er endringer i utvalget for statistikken, endringer i beregningsmodellen og helt ny teknisk løsning. Utvalget av omsatte boliger i statistikken omfatter bare boligbyggelag som registrerer sine data i BBL DK og omfatter derfor bl.a. ikke OBOS-priser. Side 3 Kilde: NBBL

4 Fortsatt stigende boligpriser II Boligprisene økte med 2,0 prosent i 2. kvartal 2015 Prisene på borettslagsboliger har dermed steget 6,7 prosent det siste året. Utviklingen viser at boligmarkedet enn så lenge trosser de svakere utsiktene for norsk økonomi. En prisvekst på 2,0 prosent i 2. kvartal betyr at boligprisveksten fortsatt er solid, men gir allikevel ikke grunn til like mye bekymring for den sterke prisveksten som tidligere. Prisbildet er vanligvis sterkt i dette kvartalet, noe som faktisk kan indikere at vi går en forholdsvis rolig høst i møte. En gradvis nedkjøling av et opphetet norsk boligmarked vil være et gode, ikke minst for alle som skal inn på boligmarkedet for første gang. Nøkkeltall 2. kvartal 2015 Gjennomsnittlig totalpris: Kr Endring i totalpris: 2,0% Gjennomsnittlig kjøpesum: Kr Gjennomsnittlig fellesgjeld: Kr Fellesgjelden utgjør: 12,5% av totalpris Omsatte boliger i utvalget Oppgang i totalpris fra 2. kvartal ,7% Side 4 Kilde: NBBL

5 Gjennomsnitt- og kvm. pris i regionene 3-roms blokk og 4-roms småhus 2. kvartal 2015 Priser på boliger i blokk Priser på boliger i småhus Gjennomsnittspris Kvm. pris Gjennomsnittspris Kvm. pris 3-rom Alle 3-roms Alle Oslo Bergen Trondheim Stavanger Tromsø Akershus Øvrig Østlandet Øvrig Vestlandet Øvrig Nord-Norge roms Alle 4-roms Alle Oslo Bergen Trondheim Stavanger Tromsø Akershus Øvrig Østlandet Øvrig Vestlandet Øvrig Nord-Norge Tabellene viser regionale priser som en snittpris for alle omsatte boliger i utvalget presentert etter region for henholdsvis blokk og småhus. I tillegg til gjennomsnittsprisen velger vi å presentere prisen for 3-roms blokk og 4-roms småhus som er de mest vanlige boligstørrelsene. Side 5 Kilde: NBBL

6 Regional prisvekst siste år *) Prisutviklingen for borettslagsboliger har stort sett vært høy i de fleste storbyene de siste 12 månedene. Både Bergen og Oslo kan vise til tosifret prisvekst. Stavanger virker å være preget av nedturen i petroleumssektoren og er den eneste av de store byene som har hatt negativ prisvekst siste året. Ut fra forventninger om redusert vekst og økende arbeidsløshet framover, antar vi det blir en viss moderasjon i prisveksten også i de andre storbyene over de nærmeste kvartalene. *) Vi minner om at den regionale prisstatistikken er basert på få observasjoner, og tilfeldige utslag i priser og prisutvikling kan forekomme. Side 6 Kilde: NBBL

7 Regional prisvekst fra Tromsø og Nord Norge har hatt størst vekst Side 7 Kilde: NBBL

8 Sterk vekst i boligprisene reelt - korrigert for endring i inntekt, KPI og byggekostnader Side 8 Kilder: Norges Bank, SSB og NBBL

9 Gjeld- og rentebelastning i forhold til inntekt Rentekostnadene er stabile til tross for en galopperende gjeldsvekst Side 9 Kilder: Revidert nasjonalbudsjett 2015 og NBBL

10 Signaler om økt boligbygging Bygg og anleggsaktørene i Norges Bank sitt Regionale nettverk melder at byggeaktiviteten stiger. De neste seks månedene er det ventet vekst i produksjonen på om lag to prosent, noe som indikerer at antall byggetillatelser kan nærme seg i løpet av Til sammenligning ble det gitt byggetillatelser i Side 10 Kilder: Norges Bank, SSB og NBBL

11 Boligbygging og befolkningsvekst Ønsket nivå på boligbyggingen varierer over tid som følge av blant innvandring, urbanisering etc. Det er derfor vanskelig å si hva som er et tilstrekkelig nivå på boligbyggingen. Det siste 10-året har vi hatt et betydelig i innvandringen, noe som har bidratt til økt etterspørsel i boligmarkedet spesielt i pressområder som Oslo og Bergen. På neste foil ser vi nærmere på de regionale forskjellene i ulike storbyområder. I 2011 var det 2,23 personer per bebodd bolig i Norge. Side 11 Kilder: SSB, NIBR og NBBL

12 Boligbygging og befolkningsvekst Regionale forskjeller Side 12 Kilder: SSB og NBBL

13 Aktiviteten i boligmarkedet Stigende omsetning og lav formidlingstid Side 13 Kilder: Norges Bank og NBBL

14 BNP-vekst Næringslivet melder om svakere vekstutsikter For øyeblikket har vi et delt bilde av norsk økonomi. Lavere oljepris har ført til nedbemanninger og lavere aktivitet i oljerelaterte næringer, men samtidig stiger kredittveksten, og detaljhandelen har økt med 1,8 pst siste år selv om det var en nedgang fra april til mai. Hittil har vi altså bare sett moderate smitteeffekter over på fastlandsøkonomien. Selv om det er ventet at de negative ringvirkningene fra oljesektoren vil tilta, bidrar lave renter og en svekket kronekurs til moderat vekst i andre deler av økonomien. Dersom utviklingen i norsk økonomi viser seg å bli betydelig svakere enn ventet har Norge et sikkerhetsnett i form av et meget stort handlingsrom i finanspolitikken (økt bruk av Oljefondet). Side 14 Kilder: Norges Bank, SSB og NBBL

15 Arbeidsmarkedet Stigende arbeidsledighet pga. omstilling i oljesektoren Arbeidsledighetsraten (AKU) har i løpet av det siste året steget fra 3,3 til 4,2 prosent. Grafen til høyre viser dette ved at det er blitt flere ledige samtidig som veksten i sysselsettingen har flatet ut. Norge har forøvrig likevel en langt lavere ledighetsrate enn de fleste av våre handelspartnere. Det forventes at ledighetsraten vil stige noe også neste år. Side 15 Kilder: SSB og NBBL

16 Forbrukertillit Fortsatt tiltro til boligmarkedet, tross svekket tro på norsk økonomi FNO sitt forventningsbarometer viser at folket er preget av at utsiktene til norsk økonomi er noe svakere. Delspørsmålene i spørreundersøkelsen viser imidlertid at svekkelsen først og fremst skyldes svakere tiltro til landets økonomi, mens troen på egen økonomi fortsatt ligger på et høyt nivå. Forskjellen mellom troen på egen og landets økonomi kan muligens forklare hvorfor boligprisene stiger samtidig som utsiktene for norsk økonomi svekkes. Side 16 Kilder: FNO, SSB og NBBL

17 Pengepolitikk Lav rente i uoverskuelig fremtid Styringsrenten ble som ventet kuttet fra 1,25 til 1,0 prosent i juni. Norges Bank anslår nå at renten først settes opp i Grafen viser hvordan Norges Bank gang på gang har revidert ned sine egne renteprognoser (rentebanen) de siste årene. En helt teknisk beregning av rentebanen tilsier at det nå er 68 prosent sannsynlighet for at styringsrenten kuttes ytterligere i løpet av høsten. Side 17 Kilde: Norges Bank og NBBL

18 Valuta Kronekursen preges av oljeprisen Kronen har svekket seg betydelig det siste året, i stor grad drevet av svakere utsikter for oljebransjen (og dermed norsk økonomi). Samtidig signaliserer Norges Bank at styringsrenten vil ligge nært dagens lave nivå i flere år fremover. Til sammenligning forventer den amerikanske sentralbanken å øke styringsrenten i et langt raskere tempo, noe som også kan bidra til å forklare dollarstyrkelsen. På virkelig lang tilsier kjøpekraftsparitet teorien om at en like vare bør koste det samme på tvers av landegrenser at den norske kronen fortsatt er overvurdert. Side 18 Kilder: Norges Bank, Federal Reserve, Riksbanken, FRED og NBBL

19 God sommer hilsen oss i NBBL! For nærmere informasjon om rapporten, kontakt Christian Frengstad Bjerknes, eller Bente Johansen,

20 Avslutningsvis Uttalelsene i denne rapporten reflekterer NBBLs oppfatning på det tidspunkt analysen ble utarbeidet og oppdateres kvartalsvis. NBBL etterstreber at kildene vi baserer oss på, vurderes som pålitelige. Rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av eiendom eller finansielle instrumenter. NBBL påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av rapporten.

Landrapport fra Norge NBO:s styremøte mai 2015 Færøyene

Landrapport fra Norge NBO:s styremøte mai 2015 Færøyene Landrapport fra Norge NBO:s styremøte mai 2015 Færøyene Nøkkeltall for Norge Folketall 5 165 802 Forventet BNP-utvikling 1,5 % Inflasjonsstakt 2,1 % Arbetsledighetsrate 4,1 % Styringsrente 1,25% Gjeld/disponibel

Detaljer

NR. 12/2014. Oslo, 02.02.2015 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder eiendomsrådgivning. Side 1/12

NR. 12/2014. Oslo, 02.02.2015 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder eiendomsrådgivning. Side 1/12 Side 1/12 NR. 12/2014 Det bygges fremdeles for få boliger i Norge sett i forhold til befolkningsveksten, og med de største utfordringene i Osloområdet. Boligprisene i Oslo har steget i 2014, men husholdningenes

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Landrapport fra Norge NBO:s styremøte 12. februar 2015 Stockholm

Landrapport fra Norge NBO:s styremøte 12. februar 2015 Stockholm Landrapport fra Norge NBO:s styremøte 12. februar 2015 Stockholm Nyckeltal för Norge Folkmängd 5 156 451 Förväntad BNP-utveckling 1,5 % Inflationstakt 2,1 % Arbetslöshet 3,7 % Styrränta 1,25% Bolåneskuld/disponibel

Detaljer

BnP vekst QoQ omregnet til årlig. -2-4 -6-8 -10 feb. 08 jul. 09 nov. 10 apr. 12 aug. 13 des. 14. USA EU sonen Norge

BnP vekst QoQ omregnet til årlig. -2-4 -6-8 -10 feb. 08 jul. 09 nov. 10 apr. 12 aug. 13 des. 14. USA EU sonen Norge Månedsrapport 05/14 Markedskommentar Flere makro begivenheter har satt sitt preg på måneden så langt. Det rapporteres om stadig bedre økonomiske forhold i USA ledet an av en jevnt fallende arbeidsledighet,

Detaljer

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte 29 maj 2012 i Malmö

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte 29 maj 2012 i Malmö Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte 29 maj 2012 i Malmö Nyckeltal för Norge maj 2012 Förväntad BNP-utveckling 2,7 % Inflationstakt 1,3 % Arbetslöshet 3,4 % Bostadsbyggande prognos för påbörjande

Detaljer

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai markedsrapport tema: Familiebanken drar opp boligprisene? 2 2012 mai Sammendrag 1 Huseiernes boligindikator 2. kvartal 2 Vurderinger av boligmarkedet 4 Familiebanken drar opp boligprisene? 8 Tall og fakta

Detaljer

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte 21. november 2012 Göteborg

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte 21. november 2012 Göteborg Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte 21. november 2012 Göteborg Nyckeltal för Norge november 2012 Förväntad BNP-utveckling 3,5 % Inflationstakt 0,9 % Arbetslöshet 3,1 % Bostadsbyggande prognos för

Detaljer

April 2015 NELFO - MARKEDSRAPPORT 1/2015

April 2015 NELFO - MARKEDSRAPPORT 1/2015 April 2015 NELFO - MARKEDSRAPPORT 1/2015 Innhold Kommentar 2 Om rapporten 2 Norsk økonomi 3 Byggemarkedet 5 Nye boliger 6 Nye yrkesbygg 7 ROT-bolig 8 ROT-yrkesbygg 9 Tabeller 11 Elektromarkedet 13 Tabeller

Detaljer

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte 1. mars 2012 i Århus

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte 1. mars 2012 i Århus Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte 1. mars 2012 i Århus Nyckeltal för Norge 2012 Förväntad BNP-utveckling 2,2 % Inflationstakt 1,3 % Arbetslöshet 3.4 % Bostadsbyggande prognos för påbörjande Antal

Detaljer

LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi

LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 13/14 LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi 1. Blandet i industrilandene 2. Makrobildet i Norge 3. Hvordan går det på arbeidsmarkedet?

Detaljer

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 7-2013 ike Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING SAMMENDRAG Norges Bank, prognosemakere og markedet for rentepapirer forventer

Detaljer

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte i Odense november 2013

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte i Odense november 2013 Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte i Odense november 2013 NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer www.nbo.nu Nyckeltal för Norge november 2013. Folkmängd 5 077 798 Förväntad

Detaljer

Nytt rentekutt i mai eller juni

Nytt rentekutt i mai eller juni Nytt rentekutt i mai eller juni 13. april 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mars, men presenterte en ny prognose som viser at renten vil bli satt ned enten i mai eller juni. Det

Detaljer

SØF-rapport nr. 06/10. Regionale effekter av finanskrisen

SØF-rapport nr. 06/10. Regionale effekter av finanskrisen Regionale effekter av finanskrisen Ole Henning Nyhus Per Tovmo SØF-prosjekt nr. 7500: Den økonomiske utviklingen i Trondheimsregionen Prosjektet er finansiert av Fokus Bank SENTER FOR ØKONOMISK FORSKNING

Detaljer

Økonomisk overblikk 4/2014

Økonomisk overblikk 4/2014 Økonomisk overblikk 4/2014 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 4/2014 Utsikter for 2015-2016 Næringslivets Hovedorganisasjon Desember 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Konjunkturrapport FOR DE SKANDINAVISKE LANDENE

Konjunkturrapport FOR DE SKANDINAVISKE LANDENE Norge høy aktivitet, veksten dempes Sverige konjunkturoppgang i lavere tempo Danmark veksten lar vente på seg Konjunkturrapport FOR DE SKANDINAVISKE LANDENE September 2014 Forord Formålet med konjunkturrapporten

Detaljer

Her hjemme ble vi blant annet presentert revidert nasjonalbudsjett for 2015. Håper alle hadde en riktig fin 17. mai feiring!

Her hjemme ble vi blant annet presentert revidert nasjonalbudsjett for 2015. Håper alle hadde en riktig fin 17. mai feiring! INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 20 2015 Intro Fra Storbritannia ble vi presentert den kvartalsvise inflasjonsrapporten, mens vi fra eurosonen og flere av medlemslandene ble presentert foreløpige

Detaljer

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET DESember Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

FINANSIELT UTSYN 2015

FINANSIELT UTSYN 2015 FINANSIELT UTSYN 215 Finansielt utsyn 215 Finanstilsynet har siden 1994 regelmessig analysert og vurdert risikoen for finansielle stabilitetsproblemer i det norske finansmarkedet på bakgrunn av utviklingen

Detaljer

BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT. Februar 2015

BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT. Februar 2015 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT Februar 2015 Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og en vurdering av BNLs september-prognoser for ba-markedet, i lys av oppdatert

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

NBBLs BOLIGSTATISTIKK

NBBLs BOLIGSTATISTIKK 9 NBBLs BOLIGSTATISTIKK 213 Norske Boligbyggelag Om statistikken Norske Boligbyggelag Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er interesseorganisasjonen for boligbyggelag. Per 31.12.213 var 5 boligbyggelag

Detaljer

markedsrapport Unge møter stengte dører i boligmarkedet tema: august

markedsrapport Unge møter stengte dører i boligmarkedet tema: august markedsrapport tema: Unge møter stengte dører i boligmarkedet 3 212 august Hovedfunn 1 Huseiernes BoligIndikator 3. kvartal 2 Kampen om sentrumsleilighetene 4 Markedsoppdatering 8 Tall og fakta 12 Les

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 214 November 214 Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og de norske bygge- og anleggsmarkedene med prognoser for perioden

Detaljer

Internasjonal økonomi

Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 6/7. Internasjonal økonomi Veksten i verdensøkonomien er fortsatt høy. Særlig gjelder det Kina og India, men også i en del andre asiatiske land, Latin-Amerika og

Detaljer

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014 Månedsrapport 4/14 Markedskommentar Inflasjonen viser seg sterkere i Norge enn mange, også Norges Bank hadde sett for seg. Markedets forventning lå på 2,5 % mens konsumpris indeksen (KPI-JAE) faktisk kunne

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer