Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter"

Transkript

1 Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter Lover og forskrifter om beskyttelse av arbeidstakere mot smitte Fagkonferansen for sykehushygiene, Gardermoen 14.okt Vigdis Tingelstad, seniorinspektør/ bioingeniør/ kjemiingeniør Østfold og Akershus

2 Arbeidsmiljøloven Lover og forskrifter smittevern Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) Best. nr. 544 Forskrift om biologiske faktorer [Vern mot eksponering for biologiske faktorer (bakterier, virus, sopp m.m.) på arbeidsplassen] Best. nr. 550 med tilhørende veiledning, best. nr Helsepersonell og arbeidsgiveres rettigheter og plikter Onsdag 2

3 Andre lover, eksempler Smittevernloven Forskrift om smittevern i helsetjenesten Spesialisthelsetjenesteloven Helsepersonell og arbeidsgiveres rettigheter og plikter Onsdag 3

4 Smittevernloven 2-1.Plikt til å ha infeksjonskontrollprogram og ansvar for gjennomføring Alle institusjoner som omfattes av forskriften, skal ha et infeksjonskontrollprogram. Infeksjonskontrollprogrammet skal tilpasses den enkelte virksomhet og være basert på en risikovurdering og identifisering av kritiske punkter i institusjonen. Infeksjonskontrollprogrammet skal angi hvem som har det faglige og organisatoriske ansvaret for de tiltak programmet omfatter. Programmet skal også omfatte tiltak for å verne personalet mot smitte. Helsepersonell og arbeidsgiveres rettigheter og plikter Onsdag 4

5 Vinklinger på smittevern Pasientvinkling: Fokus på pasient og helst skal vi unngå å bli smittet selv Smittevernloven Gir pasientene rettigheter Arbeidstakervinkling Fokus på personalet og beskytter vi pasientene samtidig er det fint Arbeidsmiljøloven Gir arbeidstakerne rettigheter Helsepersonell og arbeidsgiveres rettigheter og plikter Onsdag 5

6 Arbeidsmiljøloven Lovens formål: Å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet Helsepersonell og arbeidsgiveres rettigheter og plikter Onsdag 6

7 Plikter Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i AML med tilhørende forskrifter blir overholdt Helsepersonell og arbeidsgiveres rettigheter og plikter Onsdag 7

8 Arbeidstakers plikter AML 14 6, bokstav c, OM ARBEIDSPLIKT Arbeidstaker har plikt til å utføre de arbeidsoppgaver som ligger inn under vedkommendes stillingsbetegnelse MEN: FOR AT ARBEIDSPLIKT SKAL SIES Å FORELIGGE SKAL Arbeidsgiver ha overholdt sine plikter i forhold til arbeidstakerens sikkerhet og helse HVIS IKKE: ARBEIDSTAKER SKAL AVBRYTE ARBEIDET DERSOM ARBEIDSTAKER MENER AT DET IKKE KAN FORTSETTE UTEN Å MEDFØRE FARE FOR LIV ELLER HELSE (Jfr. AML 2-3, annet ledd, bokstav c) Helsepersonell og arbeidsgiveres rettigheter og plikter Onsdag 8

9 Eksempel Arbeidstakeren kommer opp i en situasjon hvor han skal stelle en pasient for eksempel i pasientens hjem. Pasienten har en synlig infeksjon Arbeidstakeren vet ikke hva slags infeksjon dette dreier seg om Arbeidstakeren har ikke tilgang på smittevernsutstyr Hva skal arbeidstakeren gjøre da? Helsepersonell og arbeidsgiveres rettigheter og plikter Onsdag 9

10 Hvorfor kommer arbeidstakeren opp i denne situasjonen? Helsepersonell og arbeidsgiveres rettigheter og plikter Onsdag 10

11 AML 4-5: Særlig om kjemisk og biologisk helsefare Ved håndtering av kjemikalier eller biologisk materiale skal arbeidsmiljøet være tilrettelagt slik at arbeidstaker er sikret mot ulykker, helseskader og særlig ubehag Helsepersonell og arbeidsgiveres rettigheter og plikter Onsdag 11

12 Arbeidsmiljøloven er rettet mot alle arbeidsplasser i Norge Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter er arbeidstakers beste venn! Arbeidsmiljøloven og forskriftene er også arbeidsgivers beste venn dersom arbeidsgiver ønsker å forhindre at arbeidstakerne blir syke eller blir skadet! Helsepersonell og arbeidsgiveres rettigheter og plikter Onsdag 12

13 Internkontroll Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, jfr. Internkontrollforskriften 3 Systematisk HMS- arbeid er den METODEN som arbeidsgiver skal benytte for å ivareta lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Arbeidsgiver er pålagt gjennom lov å innføre og utøve (vedlikeholde) metoden. Dette skal skriftlig dokumenteres! Det er øverste ledelse som skal ta initiativ til å sette i gang arbeidet med systematisk HMS- arbeid! Helsepersonell og arbeidsgiveres rettigheter og plikter Onsdag 13

14 5: Krav til dokumentasjon i det systematiske HMS- arbeidet Internkontroll innebærer at virksomheten skal: 4. Fastsette mål for HMS 5. Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med HMS er fordelt 6. Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene 7. Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt eller i medhold av HMSlovgivningen 8. Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som fastsatt Må dokumenteres skriftlig Må dokumenteres skriftlig Må dokumenteres skriftlig Må dokumenteres skriftlig Må dokumenteres skriftlig Helsepersonell og arbeidsgiveres rettigheter og plikter Onsdag 14

15 Forskrift om biologiske faktorer Forskriftens formål er å beskytte arbeidstakernes helse og sikkerhet og å forebygge at de utsettes for farer som oppstår eller kan oppstå ved at de eksponeres for biologiske faktorer i arbeidslivet Helsepersonell og arbeidsgiveres rettigheter og plikter Onsdag 15

16 Biologiske faktorer Levende og døde mikroorganismer, cellekulturer, endoparasitter og prioner som kan fremkalle infeksjoner, allergi eller giftvirkning hos mennesker. Biologiske faktorer kan være naturlig forekommende eller genmodifiserte Helsepersonell og arbeidsgiveres rettigheter og plikter Onsdag 16

17 Smittevern generelt De fleste lovfestede krav er rettet mot arbeidsgiver Løpende risikovurdering Iverksette verne- og sikkerhetstiltak Dersom fare for smittsom sykdom kan forebygges med vaksine skal arbeidstaker tilbys dette for arbeidsgivers kostnad Arbeidstaker har rett på riktig informasjon og riktig beskyttelse Nødvendig opplæring Nødvendig verneutstyr Det skal foreligge rutiner for å forebygge at smitte skjer (håndtering av avfall/ utstyr) Helsepersonell og arbeidsgiveres rettigheter og plikter Onsdag 17

18 Risikovurdering Hva er risiko? Defineres som uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø og materielle verdier. Risikoen uttrykkes ved sannsynlighet for og konsekvensene av de uønskede hendelsene. Hva er risikovurdering? En vurdering, utført av noen, med basis i en viss kunnskap. Oppdatert kunnskap vil kunne endre den uttrykte risikoen. Sannsynlighet og konsekvens avhenger av den kunnskap og de forutsetninger som gjøres. De er derfor ikke objektive størrelser. Helsepersonell og arbeidsgiveres rettigheter og plikter Onsdag 18

19 Risiko Sannsynlighet Høy risiko Lav risiko Konsekvens Helsepersonell og arbeidsgiveres rettigheter og plikter Onsdag 19

20 Risikovurdering Risikovurdering er en grundig gjennomgang av hva som kan forårsake skader eller sykdom, slik at man kan vurdere om det er tatt tilstrekkelige forholdsregler eller om det bør gjøres mer for å forebygge. Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen: Hva kan gå galt? Hva kan vi gjøre for å hindre at noe går galt? Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom noe går galt? Helsepersonell og arbeidsgiveres rettigheter og plikter Onsdag 20

21 Risikostyring Risikostyring er en prosess som er utformet for å kunne identifisere, vurdere, håndtere og følge opp risiko slik at risikoen er innenfor akseptert nivå. Risikostyring forutsetter: et mål som man skal prøve å nå informasjon og kommunikasjon ledelsesinvolvering Helsepersonell og arbeidsgiveres rettigheter og plikter Onsdag 21

22 Risikostyring Kritiske suksessfaktorer i denne prosessen kan være: Tilstrekkelig opplæring av alle arbeidstakere Dokumenterte lokale rutiner for viktige og/eller risikofylte oppgaver. (Dokumentasjonen kan være loggbøker, møtereferat osv, ikke bare tradisjonelle prosedyrer.) Gjennomgang av at rutinene er hensiktsmessige og blir fulgt opp. (Dette skal gjøres ved revisjoner og vernerunder.) Etablert system for registrering av uønskede hendelser, blant annet for å sikre læring. Helsepersonell og arbeidsgiveres rettigheter og plikter Onsdag 22

23 Forebygge Forebygging av ulykker og nestenulykker skjer gjennom: Risikostyring Risikovurdering Kartlegging Tiltak (barrierer) Opplæring Rutiner Helsepersonell og arbeidsgiveres rettigheter og plikter Onsdag 23

24 Alle arbeidstakere i alle bransjer skal ha beskyttelse mot: Helseskade fra levende biologiske faktorer (smitte) Helseskade (eks: allergi) fra døde biologiske faktorer (endotoksiner, sporer) Helsepersonell og arbeidsgiveres rettigheter og plikter Onsdag 24

25 7 Kartlegging og risikovurdering Arbeidsgiver skal for enhver aktivitet vurdere om det kan være fare for at arbeidstaker utsettes for biologiske faktorer. Arbeidsgiver skal sørge for at slik vurdering gjentas regelmessig og ved enhver endring av forhold som kan ha innvirkning på arbeidstakernes risiko for å bli eksponert for biologiske faktorer. Helsepersonell og arbeidsgiveres rettigheter og plikter Onsdag 25

26 Risikovurdering av biologiske faktorer hvilke biologiske faktorer som kan forekomme hvilke giftige (toksiske), allergiske eller andre skadelige stoffer de biologiske faktorene kan gi opphav til hvilke smitterisikogrupper de biologiske faktorer er plassert i opplysninger om sykdom forårsaket av de biologiske faktorer som arbeidstakerne kan pådra seg i forbindelse med arbeidet, enten av smittsom (infeksiøs), allergisk eller toksisk art anbefalinger fra ansvarlig myndighet om at det bør iverksettes spesielle verne- og sikkerhetstiltak for å beskytte arbeidstakerne når de eksponeres eller kan bli eksponert for biologiske faktorer i sitt arbeidsmiljø sannsynligheten for at arbeidstakere kan få helseskade av de biologiske faktorene kunnskap om at en sykdom som er påvist hos en arbeidstaker kan ha direkte forbindelse med vedkommendes arbeid. Helsepersonell og arbeidsgiveres rettigheter og plikter Onsdag 26

27 10 Vernetiltak Fjerning av kilde Inneslutningstiltak Arbeidstøy og personlig verneutstyr Vaksinasjon Advarselsskilt Helsepersonell og arbeidsgiveres rettigheter og plikter Onsdag 27

28 Vernetiltak forts. Personlig verneutstyr Når det ikke på annen måte kan tas forholdsregler, nest beste løsning Kommer i tillegg til andre, kollektive tiltak, ikke istedenfor Ingen beskyttelse er 100% sikker (gjelder også vaksiner) Helsepersonell og arbeidsgiveres rettigheter og plikter Onsdag 28

29 13 Hygiene og rengjøring Arbeidsgiver skal sørge for at det iverksettes tiltak som forhindrer at arbeidstakerne spiser, drikker eller røyker i arbeidsområder som kan være forurenset med biologiske faktorer. Arbeidsgiver skal sørge for at egnede desinfeksjons-, vaske- og toalettmuligheter stilles til rådighet for arbeidstakere som utsettes for biologiske faktorer. God hygiene og håndvask er det viktigste tiltaket for å bryte smittekjeden! Helsepersonell og arbeidsgiveres rettigheter og plikter Onsdag 29

30 14 Oppbevaring, håndtering, transport og avfallsbehandling Arbeidsgiver skal sikre at innsamling, oppbevaring og fjerning av biologisk avfall skjer uten at arbeidstakerne utsettes for helsefare. Avfallsbeholderne skal være klart og entydig merket og om nødvendig helt tette. Helsepersonell og arbeidsgiveres rettigheter og plikter Onsdag 30

31 16 Opplæring og informasjon Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som settes til arbeid, der de er eller kan bli utsatt for biologiske faktorer, på forhånd får den nødvendige opplæring, øving eller instruksjon i arbeidet, slik at eksponering i størst mulig grad kan unngås eller reduseres. Opplæringen skal særlig inneholde informasjon om risikovurderingen som er foretatt og vesentlige endringer i denne, herunder vernetiltak, hygienekrav og bruk av personlig verneutstyr, inklusive vernetøy. Tilsvarende opplæring skal også gis til verneombud/ hovedverneombud. Helsepersonell og arbeidsgiveres rettigheter og plikter Onsdag 31

32 17 Arbeidstakers medvirkning Planlegging og vurdering av arbeidsmiljø og gjennomføring av nødvendige forebyggende tiltak skal skje i samarbeid med arbeidstaker, verne/ hovedverneombud eller annen representant for arbeidstaker, der det ikke er verneombud/ hovedverneombud. Helsepersonell og arbeidsgiveres rettigheter og plikter Onsdag 32

33 19 Helseundersøkelse Dersom risikovurderingen viser at arbeidstaker kan bli eksponert for helsefarlige biologiske faktorer på en slik måte at det er nødvendig med mer enn vanlige hygieniske vernetiltak, skal arbeidstaker ha egnet helseundersøkelse. Helsepersonell og arbeidsgiveres rettigheter og plikter Onsdag 33

34 Hvordan kan dere bli smittet på et sykehus/ helseinstitusjon? Stikk eller kutt på brukte stikkende eller skjærende instrumenter (betydelig underrapportering) Blod, kroppsvæsker eller vekst av bakterier inn i sår eller skadd hud Søl/ sprut i øyne eller munn (gjennom slimhinnene) Helsepersonell og arbeidsgiveres rettigheter og plikter Onsdag 34

35 Gjenstander funnet i tøy på sykehusvaskeri Hva slags gjenstander? Antall i løpet av 12 mnd ID kort 220 Nøkler 208 Sakser 524 Penner 6401 Pleiernåler/ skilt 264 Verdisaker 90 Smykker/ briller 102 Kosmetikk 453 SPRØYTER 316 Medisiner/ medisinsk utstyr 651 Kontor/ data 22 Søppel 152 Annet 93 TOTALT: 9601 gjenstander Helsepersonell og arbeidsgiveres rettigheter og plikter Onsdag 35

36 Eksempel, melding til Registeret for arbeidsrelaterte sykdommer i 2002 Reparasjonsarbeid mikrobiologisk laboratorium, en montør ble syk Kom bort i et rør fra et avtrekksskap Rørene hadde et seigt belegg som han fikk på underarmene. I løpet av kort tid fikk han et hissig, betent utslett på stedet Bakteriologiske prøver ble tatt som viste oppvekst av en bakterie, gul stafylokokk, som var resistent mot penicillin, en såkalt MRSA bakterie (MethicillinResistent Staphylococcus Aureus) Helsepersonell og arbeidsgiveres rettigheter og plikter Onsdag 36

37 Informasjon fra s svartjeneste: her finner du: Teksten til våre lover, forskrifter og veiledninger Mye nyttig informasjon om arbeid og arbeidsmiljø Du kan abonnere på nyheter Helsepersonell og arbeidsgiveres rettigheter og plikter Onsdag 37

38 Takk for oppmerksomheten! Helsepersonell og arbeidsgiveres rettigheter og plikter Onsdag 38

Ledernes HMS-ansvar. Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009

Ledernes HMS-ansvar. Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009 Ledernes HMS-ansvar Avdeling for personal og organisasjon Anita Pettersen, Marit Fagerheim og Sissel Tjosaas 3.12.2009 Innhold Lovgivning og dens karv til innhold HMS-arbeidet Innholdet i det systematisk

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Rutiner og dokumentasjon for systematisk hms-arbeid i selskapet Vedtatt av IKA s styre 05.12.2013 Innhold 1.0 Innledning...

Detaljer

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE REVISJON 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5 3. Kompetanse

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer................................................. 3 Opplæring................................................. 3

Detaljer

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling HMS-faglig forums konferanse 27.03.2014. Oslo Seniorinspektør Nenad Tomic og seniorinspektør Kristin Austad Tema Presentasjon av : organisering,

Detaljer

HMS OG VAREDISTRIBUSJON

HMS OG VAREDISTRIBUSJON HMS OG VAREDISTRIBUSJON DEN ENKELTE AKTØRS ROLLE VED VAREMOTTAKET HVEM HAR ANSVARET FOR HVA? Ved et varemottak er det mange aktører som har ulike roller og ulikt ansvar. Det finnes en rekke HMS-bestemmelser

Detaljer

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid Byggherren ved konsulentens beskrivelse av arbeidet, setter premissen for at sprengningsarbeidene kan utføres med akseptabelt risikonivå. 2-2. Krav til virksomheter

Detaljer

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). DATO: LOV-2005-06-17-62 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2005 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Arbeidsmiljøloven av 17.juni 2005 nr.62

Arbeidsmiljøloven av 17.juni 2005 nr.62 Arbeidsmiljøloven av 17.juni 2005 nr.62 Lise Johansen, juridisk rådgiver ATNN Arbeidstilsynet 28.11.2011 2 Direktoratet for Arbeidstilsynet (Trondheim) Arbeidstilsynet Oslo Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

Detaljer

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra...

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra... LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeids... Page 1 of 29 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø,

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Infeksjonskontrollprogram. Gjelder for kommuner som har smittevernavtale med Sørlandet sykehus HF

Infeksjonskontrollprogram. Gjelder for kommuner som har smittevernavtale med Sørlandet sykehus HF Infeksjonskontrollprogram Gjelder for kommuner som har smittevernavtale med Sørlandet sykehus HF Utarbeidet av: Smittevernenheten, SSHF Revidert: September 2006 2 Forord Det foreliggende infeksjonskontrollprogrammet

Detaljer

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER 2 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten en veileder 3 INNHOLD 1 Forord 6 2 Innledning 7 3 Slik brukes veilederen 8 4 Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet 9 5 Brukerens

Detaljer

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeids... Side 1 av 56 LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). DATO:

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å legge til rette for intern varsling

Arbeidsgivers plikt til å legge til rette for intern varsling Arbeidsgivers plikt til å legge til rette for intern varsling Særlig om forholdet mellom 3-6 og 3-1; i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet Kandidatnr: 138307 Leveringsfrist:

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.04.2012 2012/7063 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Øystein Eriksen tlf 905 84 879 CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET "TRYGG KRIMINALOMSORG"

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET TRYGG KRIMINALOMSORG DERES DATO DERES REFERANSE 1av 17 VÅR SAKSBEHANDLER Anne Noddeland tlf 32 20 82 64 KRIMINALOMSORGEN REGION SØR Postboks 2120 3103 TØNSBERG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET "TRYGG KRIMINALOMSORG"

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011 HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011 Hvorfor byggherreforskrift? 2 3 4 5 6 7 8 Arbeidstilsynets statistikk per 20.12.2010 Jordbruk, skogbruk, fiske

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Vold og trusler på arbeidsplassen

Vold og trusler på arbeidsplassen Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 597 Vold og trusler på arbeidsplassen Forebygging, håndtering og oppfølging 1 Foto: Colourbox.no Utgitt august 2009 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i Helse Midt-Norge RHF Stjørdal. Stjørdal, 11.mars 2008 INTERNREVISJONEN

Internrevisjonsrapport. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i Helse Midt-Norge RHF Stjørdal. Stjørdal, 11.mars 2008 INTERNREVISJONEN Internrevisjonsrapport Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i Helse Midt-Norge RHF Stjørdal Stjørdal, 11.mars 2008 INTERNREVISJONEN Innholdsfortegnelse 1. Rapportinformasjon... 3 2. Bakgrunn, målsetting

Detaljer