SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 16.02.2015 kl. 10:00. i møterom Lille Haldde"

Transkript

1 SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf eller Epost: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/750 FINNMARKSSYKEHUSET - STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN HF HØRING 2/15 14/860 LIVSOPPHOLDSSATSER /15 14/4938 STIFTELSEN UTLEIEBOLIGER - FINANSIERING AV OMSORGSBOLIGER I VERTSHUSHAGEN 4/15 13/1731 STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN 5/15 14/5616 ALTA AUTOSTOP AS - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING 6/15 13/6440 GALLERI ALTA - KLAGE PÅ VEDTAK OM SKJENKESTOPP Alta kommune ALTA Tlf

2 Side 2 av 25 Orienteringer: Nye DOAS/Skansen Aktivitetssenter- v/ Risten Hætta (20 minutter) Oppstart Fontenehus i Alta -v/lisa M Haug og Reidar Svare (20 minutter) Forebygging av Vold og trusler- v/grethe Hansen og instruktørene for Durewallmetoden (20 minutter) Informasjon om OU-prosessen i Helse og Sosial- v/ingunn Torbergsen og John Helland (20 minutter) Alta, Oddveig Hammari Leder Gro Anita Parken Sekretær

3 Sak 1/15 FINNMARKSSYKEHUSET - STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN HF HØRING Saksbehandler: Kenneth Johansen Arkiv: H10 Arkivsaksnr.: 15/750 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Kommunestyret / Formannskapet /15 Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens innstilling: Kommunestyret i Alta vedtar saksutredningen som kommunens innspill til høringen vedrørende Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset HF SAKSUTREDNING: Saksutredning: Vedlegg: Høringsbrev- Høring- Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset HF Høringsutkast Strategisk utviklingsplan Finnmarkssykehuset HF Høringsutkast SU strategi kortversjon Bakgrunn: Det vises til Høring Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset HF av Alta kommune vil med dette gi sine innspill til høringen. Alta kommune er positiv til at Finnmarkssykehuset utarbeider en plan for å møte framtidens utfordringer. Det er viktig at man bygger en helsetjeneste som svarer til utfordringene og behovene i samfunnet, herunder befolkningsutvikling og alderssammensetning, samt den faglige utviklingen. At pasienter kan få sin behandling så nær som mulig, samtidig som kvaliteten på det medisinske tilbudet er tilfredsstillende er av stor betydning. Samtidig er det viktig at kapasiteten på de tilbudene som finnes svarer til behovet i befolkningen, og er på høyde med nasjonale krav og nasjonal standard. En strategiplan bør ha en lengst mulig planhorisont, men Alta kommune finner likevel grunn til å spørre om man kan ha et realistisk bilde over behov, ikke minst som følge av medisinske og tekniske endringer, så langt som 15 år fram i tid. Et så langt tidsperspektiv fordrer at formuleringene er Side 3 av 25

4 Sak 1/15 generelle, og at nå-tidsaktuelle prosesser utelates. I praksis synes høringsutkastet å omhandle utviklingen de kommende 5-7 årene. Strategiplandokumentene har relativt stort omfang. Mye av innholdet i hoveddokumentet er beskrivelse av nåsituasjon og utfordringer. Alta kommune ønsker at helseforetakets ambisjoner for fremtiden kommer klarere fram. Alta kommune kunne i planen ønske seg en bedre balanse mellom fokuset på Hammerfest sykehus og øvrige tilbud, spesielt Kirkenes sykehus og spesialisthelsetjenestene i foretakets mest folkerike opptakskommune. Herunder er vi også kritisk til at idéfase Nye Hammerfest sykehus er inkludert i hoveddokumentet. Alta kommune mener også at psykiatrien er viet liten plass i strategiplanen sammenholdt med somatikken, dette gjelder både for kortversjonen og i hoveddokumentet. Finnmarkssykehusets kanskje viktigste strategi er å være førstevalget for pasienter i Finnmark. Alta kommune bifaller dette, og synes det er en god og riktig ambisjon. For å oppnå å bli og forbli førstevalget er det en del forutsetninger som må oppfylles. Nærhet til pasienter, gode transportrutiner og godt omdømme er sentrale kvaliteter for å være førstevalget. Transport, både til planlagt behandling og ved uforutsette og akutte hendelser er svært avgjørende i Finnmark. Transport til og fra sykehus og behandlingstilbud, med ambulanse, privat befordring og offentlig transport er svært viktig for tryggheten og følelsen av ivaretakelse av den enkelte. Dette gjør transport særlig viktig for omdømmet til foretaket. Det vises her til en rekke medieoppslag. I strategiplanutkastet er dagens ordning med pasientreiser beskrevet, men vi savner ambisjoner for utvikling av tjenesten framover. Alta kommune oppfordrer foretaket til å lage robuste strategier og målsettinger for transport av pasienter i framtiden. Samtidig bør transport av pasienter begrenses til et minimum, av hensyn til pasienter, og for å flytte økonomiske ressurser fra transport til medisinsk behandling. Tilbud nær der pasientene bor, enten ved etablering av tilbud eller økt ambulering er stikkord her. For de sykeste og hardest skadde pasientene er luftambulansetjenesten svært viktig, både med tanke på å komme seg til nærmeste akuttsykehus, men ikke minst for raskest mulig transport til regionalt traumesenter. Alta kommune ber derfor om at luftambulansetilbudet, og krav til dette, gis en sentral plass i planen. Strategier for utvikling av bilambulansetjenesten beskrives svært summarisk og lite utdypende, jfr i hoveddokumentet. Alta kommune ønsker tydelige strategier for bilambulansetjenesten. Finnmarkssykehusets ledelse har i en rekke sammenhenger uttrykt at foretaket skal være det ledende foretaket i landet når det kommer til samhandling. Samtidig foreslås få konkrete strategier eller virkemidler for å realisere dette. Planer for pasientforløp er lite omhandlet, og for oss syns det opplagt at slike forløp vil være viktige redskap, og de må tilpasses de ulike delene av fylket grunnet stor variasjon i reisevei, stor variasjon i lokalt helsetilbud og kulturelle forskjeller. Etter vår mening bør Side 4 av 25

5 Sak 1/15 Finnmarkssykehuset ha planer for å utvikle dette. Vi savner også visjoner for sykestuene i Finnmark i framtiden. Regjeringen legger høsten 2015 fram forslag til nasjonal helse- og sykehusplan, som vil definere mye av foretakenes aktivitet og utvikling framover, og den vil ventelig definere nye begreper for sykehus og helsetjenester. Alta kommune finner derfor grunn til å oppfordre til at man så langt det er mulig tilpasser begrepene i strategisk utviklingsplan til disse, slik at planen får validitet over tid. Ideelt sett burde Finnmarkssykehuset avventet de nasjonale føringene, i stedet for å risikere å lage en strategisk plan som kan ha begrenset betydning dersom den kommer i konflikt med disse føringene. Eksempelvis strategiplanutkastets gjennomgående bruk av begrepet lokalsykehus, som ser ut til å være en benevnelse som ikke vil bli brukt framover i Norge. Da dette er et felt som er under avklaring foreslår vi at man bruker samlebetegnelsen «sykehus» både om de eksisterende lokalsykehusene og det planlagte Alta Nærsykehus. Endelig behandling ville muliggjort å føre denne rammebetingelsen inn i i hoveddokumentet. Tilsvarende kunne Finnmarkssykehuset med fordel ha avventet den nye spesialitetsstrukturen for leger som også vil være en avgjørende rammebetingelse for planlegging av framtidige helsetilbud. Alta kommune har i hovedsak kommentert kortversjonen. Hoveddokumentet er i stor grad fokusert på nåsituasjon, utredninger, areal og bygningsmasse. Av bygninger gjengis flere titalls tegninger av mulige, men ikke vedtatte, sykehusbygg. (Idefase Nye Hammerfest Sykehus, og foreløpige tegninger av Alta Nærsykehus). Dette gjelder særlig kapittel 13 i planen. Alta kommune stiller spørsmål ved hvilken verdi dette kapittelet har i en langsiktig strategiplan. I innledningen til hoveddokumentets kapittel 5 beskrives Finnmark med sine19 kommuner. I oppramsingen finnes likevel bare 18; Berlevåg er utelatt. Alta kommune har følgende innspill til de enkelte punktene i kortversjonen: 1.2 siste avsnitt: I oppramsingen av helsetjenester er DPS ene ikke nevnt. Begrepene «to lokalsykehus, et nærsykehus,..» foreslås omarbeidet til Tre sykehus, flere psykiatrisentre, samisk helsepark osv. 2.2 Her bør det framkomme tydelig at nærhet til pasientene er en kvalitet. Forslag til endring i andre avsnitt: «Teknologiske løsninger, desentralisering og ambulering skal tas i bruk i større grad..» 2.5 første avsnitt endres til «De tre sykehusene..». Andre avsnitt: «Det pågår nå en utredning..» er en formulering som raskt vil være passé i en 15-års-plan. 3.1 Overskriften endres til «Tre sykehus.», og det som omhandler Alta Nærsykehus i avsnitt 3.2 innarbeides i dette avsnittet. 3.2 Se forrige avsnitt. Alta foreslås innarbeidet i 3.1. I 3.2 framkommer følgende : «..sengeenhet i Alta, ( ) spesielt for eldre pasienter med kroniske sykdommer og kreftpasienter». Døgnenheten i Alta skal ikke spesielt betjene eldre pasienter med kroniske sykdommer og kreftpasienter. Dette er Side 5 av 25

6 Sak 1/15 feilaktig, og må endres. Det vises til sluttrapporten for Alta-prosjektet vedtatt av Helse Nord RHF der det presiseres at man vil etablere et tilbud som er likt Sjukestugu i Ål i Hallingdal. I Hallingdal er det få begrensninger på diagnoser og pasientgrupper, derimot er det stor variabilitet i sykdomstilstander. Tilsvarende er det ved sykestua i Alta i dag. I bakgrunnsdokumentet for sluttrapporten, delrapport sykestuemedisin, er ulike diagnoser og tilstander som kan behandles på døgnenheten i Alta framover beskrevet på side Her er det ikke nevnt noe om prioriterte grupper, slik det er i Finnmarkssykehusets utkast til strategidokument. Samme unøyaktighet bes rettet opp også i hoveddokumentets avsnitt Det kanskje viktigste tiltaket for at Finnmarkssykehuset skal være førstevalget er at man bygger gode tilbud nær der pasientene bor. Dette savnes i de mange strekpunktene. Tilsvarende savnes problematisering og tiltakspunkter rundt omdømmebygging- noe som er av vesentlig betydning for å tiltrekke seg pasienter og Her savnes en summering av befolkningen i nedslagsfeltene, med prognostisert utvikling for tidsrommet planen omhandler, gjerne fordelt på aldersgrupper «Sykehuset er vedtatt utbygget..» bør endres til «Sykehuset er under bygging..» og Har brukes begrepet Alta DMS og DMS. Ingen av disse navnene er tradisjonelt brukt om Alta, selv om det har mange fellestrekk med det som omfattes av begrepet distriktsmedisinsk senter. Det anbefales gjennomgående bruk av samme begrep om tjenestene i Alta; Alta Nærsykehus. 4.4 Avsnittet er kort, og virker lite utfyllende for den store virksomheten i foretaket som klinikk for psykisk helsevern og rus utgjør. Side 6 av 25

7 Sak 2/15 LIVSOPPHOLDSSATSER 2015 Saksbehandler: Per Prebensen Arkiv: F10 Arkivsaksnr.: 14/860 Saksnr.: Utvalg Møtedato 2/15 Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens innstilling: Hovedutvalget for helse og sosial vedtar nye veiledende livsoppholdssatser pr i hht. saksfremlegget. Dette innebærer følgende: I hovedsak justeres satsene i hht. statens satser. Dagens normsystem med korttids- og langtidsnorm videreføres Satsene for barn i gruppen mellom år ligger over statens satser og justeres ikke. Satsene for tak på boutgifter i foreldrehjem videreføres. Satsene for etablering videreføres med unntak av satsen for barn som heves fra kr til kr Barnetrygd, grunn- og hjelpestønad holdes utenfor inntektsgrunnlaget som tidligere. SAKSUTREDNING: Saksutredning: Vedlegg: Bakgrunn: Sosialhjelpssatsene i Alta kommune ble sist regulert i april Staten har siden 2001 hatt veiledende retningslinjer for utmåling av stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven jfr. Rundskriv A-1/2014. I rundskriv av fremkommer satsene i de veiledende retningslinjene for Statens veiledende satser Enslige kr. 5700,- kr. 5600,- Ektepar/samboere kr. 9500,- kr. 9300,- Side 7 av 25

8 Sak 2/15 Person i bofellesskap kr kr. 4650,- Barn 0 5 år kr. 2200,- kr. 2150,- Barn 6 10 år kr. 2900,- kr. 2850,- Barn år kr. 3700,- kr. 3600,- De veiledende retningslinjene omfatter utgifter til helt grunnleggende behov, som mat, klær, kommunikasjon, husholdningsartikler og hygiene med mer, og tar videre hensyn til andre sider av dagliglivet, som fritid og sosiale behov. Utgifter til andre nødvendige ting, som bolig, strøm og oppvarming, bolig- og innboforsikring og innbo og utstyr inngår i livsoppholdet, men er ikke inkludert ved fastsettelse av de veiledende retningslinjene, da dette er utgifter som varierer mye. Det foreslås at livsoppholdsnorm justeres opp til statlig norm når det gjelder barn, både på korttidsnorm (første 3 måneder) og langtidsnorm (fra 4. måned) Korttidsnorm og langtidsnorm pr. dato Korttidsnorm, første 3 måneder Langtidsnorm, fra 4. måned Enslige kr Enslige kr Ektepar/samboere kr Ektepar/samboere kr Person i bofellesskap kr Person i bofellesskap kr Barn 0 5 år kr Barn 0 5 år kr Barn 6 10 år kr Barn 6 10 år kr Barn år kr Barn år kr Hjemmeboende ungdom kr Hjemmeboende ungdom kr Akutt hjelp, enslig kr Akutt hjelp, enslig kr Akutt hjelp, ektepar/samb kr Akutt hjelp, ektepar/samb kr Akutt hjelp, pr. barn kr. 760 Akutt hjelp, pr. barn kr. 760 Det foreslås økning av merkede satser gjeldende fra : Korttidsnorm, første 3 måneder Langtidsnorm, fra 4. måned Enslige kr Enslige kr Ektepar/samboere kr Ektepar/samboere kr Person i bofellesskap kr Person i bofellesskap kr Barn 0 5 år kr Barn 0 5 år kr Barn 6 10 år kr Barn 6 10 år kr Barn år kr Barn år kr Hjemmeboende ungdom kr Hjemmeboende ungdom kr Akutt hjelp, enslig kr Akutt hjelp, enslig kr Akutt hjelp ektepar/samb kr Akutt hjelp ektepar/samb kr Akutt hjelp, pr. barn kr. 780 Akutt hjelp, pr. barn kr. 780 Alta kommune har valgt å ha et system med korttids- og langtidssatser. Side 8 av 25

9 Sak 2/15 Korttidsnormen ligger under veiledende satser, utenom for barn år som ligger over veiledende sats. Mens langtidsnormen ligger over veiledende sats når det gjelder ektepar/samboere og barn år. Satsene på barn 0 5 år og barn 6 10 år ligger under i vår korttidsnorm, og det foreslås nå harmonisering med statlige satser, da det er ingenting som tyder på at slike utgifter er lavere i Alta enn i landet som helhet. Her foreslås det derfor økning opptil veiledende norm når det gjelder barn 0 10 år, uavhengig av kort- eller langtidsnorm. Vi gjør oppmerksom på at normen kun er veiledende. Det er den individuelle vurderingen som legges til grunn ved søknad om økonomisk sosialhjelp. Stønad til dekning av boutgifter Veiledende tak på boutgifter endres ikke : Boutgifter i foreldrehjem 2015 Boutgifter i foreldrehjem 2014 Kr. 800 Kr. 800 Leie av et rom (tilgang til fellesarealer) i foreldrehjemmet kr. 800,- pr. måned, beløpet skal dekke ekstra kostnader foreldre har til strøm og slitasje av inventar/bolig. Hvis foreldrene normalt ville leid ut hybel til høyere leiepris, er kommunen pliktig til å ta hensyn til hva foreldrene ville hatt i leieinntekt. Alta kommune er pliktig til å ta hensyn til alle reelle boutgifter i beregningsgrunnlaget når sosialhjelp skal gis. Som boutgifter regnes husleie, renter på boliglån, forsikring, strøm/brensel, kommunale avgifter mv. Hvis boutgiftene er høyere enn en person på sikt kan klare økonomisk, skal det gis råd og veiledning om refinansiering, salg, finne rimeligere bolig, hvordan redusere boutgiftene eller hvordan øke inntekter. Etablering Satsene her ble justert fra , og vår vurdering er at der er nødvendig med en justering her. Det foreslås økning av merkede satser gjeldende fra Ordinært Enslig kr Ektepar/samboere kr Pr. barn i familien kr Når det gjelder etablering av flyktninger, så ble dette ansvaret flyttet ut av NAV-kontoret fra og med Økonomiske konsekvenser : Oppjustering av stønadsnormen antas å ligge innenfor den prisjustering som ligger i budsjettrammene. Vurdering : Side 9 av 25

10 Sak 2/15 Alta kommune endret sist normsystemet i 2014, og i 2015 økes satsene på enslige, ektepar/samboere, person i bofellesskap, barn 0 5 år og barn 6 10 år i korttidsnorm, men kun opptil veiledende statlig norm på barn 0 5 år og 6 10 år. I langtidsnorm økes satsene for enslige, person i bofellesskap, barn 0 5 år og 6 10 år. Disse satsene økes opp til veiledende statlig norm. Det er likevel den individuelle vurderingen som legges til grunn ved søknad om økonomisk sosialhjelp, og normen er kun veiledende. Når det gjelder etablering, er vår vurdering og erfaring at det kun er satsene pr. barn i familien, hvor det er behov for økt sats. Det foreslås at barnetrygd, grunn- og hjelpestønad holdes utenfor inntektsgrunnlaget som tidligere. Det settes ikke tak på boutgifter, da disse skal vurderes særskilt i hvert enkelt tilfelle. Det foreslås tak på leie av rom i foreldrehjem. Hvis foreldrene kan dokumentere tap av leieinntekter, må dette tas hensyn til ved utmåling av sosialhjelp. Side 10 av 25

11 Sak 4/15 STIFTELSEN UTLEIEBOLIGER - FINANSIERING AV OMSORGSBOLIGER I VERTSHUSHAGEN Saksbehandler: Per Prebensen Arkiv: 202 &42 Arkivsaksnr.: 14/4938 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Kommunestyret / Formannskapet /15 Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens innstilling: 1. Alta kommunestyre godkjenner Stiftelsen Utleieboliger i Alta (UBA) sine planer for utbygging av 5 nye heldøgns omsorgsboliger i Vertshushagen innenfor en kostnadsramme på 16 mill.kr. ekskl. mva. 2. Alta kommune søker om investeringstilskudd for heldøgns omsorgsboliger i hht. Husbankens retningslinjer. Tilskuddet må i sin helhet inntektsføres i kommunens investeringsregnskap. 3. Investeringstilskuddet skal gå til å redusere husleieutgiftene ved boligene. Rådmannen bes følge opp de driftsmessige konsekvenser i samarbeid med Stiftelsen Utleieboliger i Alta, og innarbeide dette i kommunens økonomiplan. 4. Boligene vil bli tilknyttet heldøgnsbemanningen ved hjemmetjenesten med base på Vertshuset. Det vil iverksettes oppbemanning ved særskilte behov. 5. Kommunestyret gir forhåndsløfte om kommunal garanti for et lån i Kommunalbanken til fullfinansiering av omsorgsboligene. SAKSUTREDNING: Saksutredning: Andre saksdok. Kommunestyresak 66/13 - Kommunedelplan for helse og sosial Husbankens retningslinjer og veileder for investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Bakgrunn: Side 11 av 25

12 Sak 4/15 I kommunedelplan for helse og sosial er det redegjort for behovet for nye heldøgnstilbud for ulike brukere i Alta. Området Marienlund inneholder 16 trygdeleiligheter som ikke tilfredsstiller dagens krav til omsorgsboliger. Leilighetene har vesentlig vært tildelt eldre brukere. Leilighetene er gamle og nedslitte, og det foreligger planer om å bygge nye omsorgsboliger i området for yngre brukere med bistandsbehov. Som delvis erstatning for bortfall av leiligheter for eldre foreligger nå planer om å bygge 5 omsorgsboliger ved Vertshuset eldresenter. Det fremtidige behovet for omsorgsboliger eldre vil bli ivaretatt i forbindelse med bygging av det nye omsorgssenteret. UBA har kjøpt en tomt i tilknytning til Vertshuset, og har nå prosjektert et nybygg med 5 heldøgns omsorgsboliger med en beregnet kostnad på 16 mill.kr. Byggestart er planlagt til april/mai 2015 med ca. 1 års byggetid. Husbankens investeringstilskudd til heldøgns omsorgsboliger er inntil 45% av byggekostnadene. Dette vil gi aktuelle leietakere en akseptabel husleie. Det er en del formaliteter knyttet til investeringstilskuddet. I retningslinjene punkt 3: Tilskuddet kan bare gis til kommunen, og kan ikke videretildeles. Kommunen avgjør selv om den vil eie sykehjemsplassene/omsorgsboligene selv eller om kommune skal fremskaffe sykehjemsplassene/omsorgsboligene gjennom avtaler på forretningsmessig basis. Husbanken krever at det må foreligge vedtak i kommunestyret om utbygging av enheten. Vedtaket må inneholde kostnadsramme / estimerte byggekostnader, og vedtaket må innarbeides i økonomiplanen. Investeringstilskuddet må inngå i kommunens investeringsbudsjett og kan eventuelt også benyttes til nedbetaling av annen gjeld. Muligheten for å videretildele investeringstilskudd til prosjekter som eies av andre enn kommunen ble avviklet for tilsagn om tilskudd gitt fra UBA søker samtidig om et forhåndsløfte om kommunal garanti for et lån i Kommunalbanken. Dette vil bidra til å holde husleiekostnadene lave. Økonomiske konsekvenser: Stiftelsen Utleieboliger vil eie og drifte boligene, og husleien fra beboerne skal dekke dette. Når det gjelder personellmessige konsekvenser, så skal den enkelte bruker ha enkeltvedtak som spesifiserer hvor mye tjenester den enkelte skal ha. I utgangspunktet vil hjemmetjenesten sone Vest med base på Vertshuset betjene boligene. Tjenestebehovet vil bli vurdert fortløpende. Vurdering: Av formelle grunner må saken behandles av kommunestyret, og et evt. investeringstilskudd gis til kommunen. En av hensiktene med tilskuddet er å få ned lånekostnadene for å oppnå en rimeligere husleie. Det må derfor etableres en ordning som sikrer dette. En måte å gjøre dette på er at investeringstilskuddet går til å nedbetale kommunal gjeld, og på den måten redusere de årlige rente- og avdragsutgiftene til kommunen. Denne innsparingen kan videretildeles UBA, og må budsjetteres særskilt i kommunens driftsbudsjett. Det foreslås at rådmannen får fullmakt til å følge opp dette.. Side 12 av 25

13 Sak 4/15 STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN Saksbehandler: Turid Pedersen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 13/1731 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Kommunestyret / Formannskapet /15 Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens innstilling: Alta kommune viderefører og videreutvikler ROP-teamet i henhold til saksfremlegget, og søker om videre tilskudd etter tilskuddsordningene for SAKSUTREDNING: Saksutredning: Vedlegg: Tilskuddsbrev fra Helsedirektoratet Kap Tilskuddsbrev fra Fylkesmannen i Finnmark Kap og Kap Andre saksdok.: Søknadsskjema Kap Søknadskjema Kap Søknadsskjema Kap Utlysning av tilskuddsordningene HUHS sak juni 2013 HUHS orienteringssak i mars 2013 Bakgrunn: Kommunal forankring: I kommunestyret den 8. desember 2014 ble det vedtatt at: «Administrasjonen bes innarbeide kostnader til tilsyn av nye rus- og psykiatriboliger i budsjett for 2015 innenfor egne rammer». Side 13 av 25

14 Sak 4/15 Plan for psykiatri- og rustjenestene i kommunen, vedtatt av kommunestyret 23. juni 2014; «Styrke Psykiatri- og Rustjenesten, med 5 stillinger til ivaretakelse av lavterskeltilbud, aktivitet, oppfølging og tilgjengelighet» og «Styrke Psykiatri- og Rustjenesten, med Stillinger til ivaretakelse av tjenester til målgruppen, samt drift av botiltakene». Kommunedelplan for helse og sosial vedtatt i kommunestyret «opprette differensierte boog tjenestetilbud for mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer», «utvide åpningstid for psykiatri- og rustjenesten..», «utvikle samhandlingsmodeller» med mer. Nasjonal forankring: Regjeringen har videreført en politikk hvor opptrappingsplan innenfor rus- og psykisk helse i kommunene gis gjennom tilskuddsordninger for å sikre kapasitetsøkning innen feltet. Tilskuddsordningenes formål er satsningsområder i nasjonale planer som omhandler helse og omsorgstjenester og sosiale tjenester; å bidra til utvikling og utprøving av modeller for samhandling, for å sikre at personer med rusmiddel- og psykiatrilidelser skal ha helhetlige, fleksible og individuelt tilpassende behandlings- og oppfølgingstjenester. Kommunale tjenester skal være lett tilgjengelig og spesialisthelsetjenesten skal understøtte kommunen. Å bidra til at kommunen bedre kan ivareta og bistå bostedsløse, vanskeligstilte på boligmarkedet og rusmiddelmisbrukeres behov for oppfølging i bolig. Tilskudd: Alta kommune søkte om tilskudd fra Arbeids- og Velferdsdirektoratet den 30. januar 2013, samt tilskudd fra Helsedirektoratet den 15.februar I 2014 er det søkt om videreføring av tilskuddene, samt nytt tilskudd etter kap , hvor kommunen har blitt innvilget totalt kr ,-. Tilskuddene gis vanligvis i en periode på 3 år. Dette forutsetter årlige søknader fra kommunen, viser for øvrig til tildelingsbrevene. Målgruppe for søknadene er pasienter med ROP- lidelser (samtidig rus- og psykiatrilidelser). Formålet med tilskuddet er Ved å gi døgntjenester i bolig, bidra til å styrke pasientenes funksjon og livskvalitet. For øvrig informasjon om tilskuddene, se vedlegg. Status: I august 2013 ble det opprettet 3 årsverk fordelt på 3 miljøterapeuter og 1 miljøarbeider. Når kommunen i 2014 fikk ytterligere tilskudd, ble ROP-teamet økt til 5,5 årsverk i løpet av høsten I januar 2015 er det 4,5 årsverk hvorav 3 årsverk er faste stillinger og resterende er midlertidige stillinger. Side 14 av 25

15 Sak 4/15 ROP-teamet går i delturnus, med arbeidstid fra kl frem til kl 21.30, og lørdag kl Søndag er ubemannet. Hovedfokus til teamet er målene som er beskrevet i prosjektbeskrivelsen. Teamet er oppsøkende ut til pasienten, med fokus på fysisk og psykisk helse og rus, boligsosialt arbeid/dagligdagse gjøremål, hjelp til kontakt med offentlige instanser. Det er blitt opprettet en samhandlingsmodell mellom DPS Vest Finnmark avdeling Alta og Alta kommune. Formålet med samhandlingsmodellen er «å bidra til at mennesker med ROP- lidelser, sikres tilgjengelig, fleksible, helhetlig og sammenhengende tjenester». Mål for samhandlingsmodellen; «å sikre at personer med ROP-lidelser får rett behandling til rett tid» Samhandlingsteamet består av; VPP, Post Alta, Psykiatri- og Rustjenesten, fastlege ved behov, Nav Alta. APAT (ambulerende psykiatrisk akutt team) ved DPS Vest Finnmark involveres fra nyttår. Samhandlingsteamet har møter hver uke. Psykiatri- og Rustjenesten opplever at innleggelser i spesialisthelsetjenesten er noe redusert, gjennom at pasienten får behandling lokalt. ROP-teamet følger pasient til lege, og bidrar til at pasienten får bedre/riktigere hjelp enn når pasient henvender seg alene. ROP-teamet har også i noen tilfeller bidratt til at tvangsvedtak har vært unødvendig. ROP-teamet har kontakt med 40 pasienter. De fleste av pasientene var fra tidligere i kontakt med Psykiatri- og rustjenesten. Dette har medført at det er blitt frigjort tid, slik at pasienter som står på venteliste får oppfølging tidligere av øvrig personell ved Psykiatri- og Rustjenesten. Viser til informasjon i Hovedutvalgsmøte 27. oktober Økonomi: Budsjett, 2015: 5,5 årsverk/ansatte i turnus kr ,- Ledelse fag og adm kr ,-* Ansettelse kr ,- Andre utg.(bil, husl,mm) kr ,-* SUM kr ,- Tilskudd Avdir og Hdir kr ,- Egenfinansiering Alta K. kr ,-* SUM Kr ,- Foreløpig regnskap for 2014: Andre utg. (bil, husl, mm) Kr ,- Lønn 2014 kr ,- Ledelse (fag og adm) mm kr ,- Kompetanse-/utviklingstiltak kr ,- Til overføring 2015 Kr ,- Side 15 av 25

16 Sak 4/15 Tilskudd Av-dir/H-dir kr ,- SUM Kr ,- Kr ,- *Egenfinansiering av prosjektet vil i stor grad være tidsbruk til administrasjon, kompetanse/faglig oppfølging, husleie, bilutgifter mm, og samhandling med DPS Vest Finnmark for å sikre delmål som er beskrevet i prosjektbeskrivelsen. De eksterne tilskuddene vil i sin helhet benyttes til lønnskostnader i prosjektet. Noe egenfinansiering på lønn. De nytilsatte i prosjektet vil ivareta pasientoppfølgingen. Pasientoppfølgingen vil være organisert slik at delmål kan nås, også gjennom samhandling både med DPS og kommunale tjenesteytere. Vurdering: Psykiatri- og Rustjenesten anbefaler en delturnus med to ansatte på samme vakt. Det bør derfor være 5,5 årsverk som er fordelt over ulike stillingsstørrelser for å få dekket ettermiddag/kveld og noe av helgen. Ved at kommunen har et tilbud om tjenester utover dagtid, kan kommunen unngå svært dyre tiltak rundt en pasient. Tiltaket sikrer at kompetanse innenfor ROP-lidelser utvikles, som igjen kan føre til reduksjon av innleggelser i spesialisttjenestene. For å kunne nå målene i tiltaket, må det være rom for tett samhandling med DPS, fastlege, NAV, frivillige aktører, og psykiatri- og rustjenesten. Dette krever at ansatte i tiltaket har dagvakter i tillegg til ettermiddag/kveld og helg. Kommunestyret har bedt om at tilsyn og oppfølging av beboere i nye rus- og psykiatriboliger, innarbeides i budsjett. Ved å opprettholde ROP-teamet med 5,5 årsverk, vil Psykiatri- og Rustjenesten kunne ha mulighet til tilsyn og oppfølging av beboerne i Dalebakken, samt beboere i andre kommunale og private boliger. Oppsummert: forberedt til å gi tjenester når pasienter blir utskrevet fra spesialisthelsetjenesten unngår dyre enetiltak etter press fra spesialisthelsetjenesten kompetanseutvikling sammen med DPS samhandling med DPS v/rusteamet, spesielt i akutte situasjoner oppfølging av pasienter om ettermiddag, kveld og helg dagtjenestene vil merke mindre trykk fordeles over døgnet redusert venteliste i Psykiatri- og Rustjenesten økt kompetanse og kvalitet i Psykiatri- og Rustjenestene trygghet hos pasienten kan oppnås redusert ensomhet, isolasjon, og unnvikelse tilsyn og oppfølging av beboere i kommunale- og private boliger. Side 16 av 25

17 Sak 5/15 ALTA AUTOSTOP AS - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING Saksbehandler: Britt Hågensen Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 14/5616 Saksnr.: Utvalg Møtedato 5/15 Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens innstilling: Hovedutvalget for helse og sosial gir med dette serveringsbevilling til Alta Autostop As, org.nr ved bensin stasjon, Rurveien 1, 9515 Alta. Som styrer for bevillingen godkjennes Finn Egil Valle f SAKSUTREDNING: Saksutredning: Vedlegg: Søknad datert Andre saksdok.: Saksmappe 14/5616 Bakgrunn: Alta kommune har mottatt søknad om serveringsbevilling fra Alta Autostop As om servering av mat på bensin stasjon. Konseptet er drift av biliststasjon. Eier av Alta Autostop As er Finn Egil S. Valle. Eier av den faste eiendommen er Esso Norge As, org.nr Som styrer for serveringsbevillingen søkes daglig leder og eier Finn Egil S. Valle f godkjent. Han har bestått etablererprøven for serveringsvirksomhet. Høring/merknader: I henhold til Politiet og skatteetaten foreligger det ikke noen opplysninger om at søker og eiere har gjort seg skyldig i brudd i forhold til straffelovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion mv. Vurdering: Administrasjon anbefaler søknaden innvilget. Side 17 av 25

18 Sak 6/15 GALLERI ALTA - KLAGE PÅ VEDTAK OM SKJENKESTOPP Saksbehandler: Grethe Hansen Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 13/6440 Saksnr.: Utvalg Møtedato 6/15 Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens innstilling: Hovedutvalget for helse og sosial opprettholder sitt vedtak fra sak 61/14 den SAKSUTREDNING: Saksutredning: Vedlegg: Andre saksdok.: Saksmappe 13/6440 Bakgrunn for klage: I møte 2. desember 2014 vedtok hovedutvalget for helse og sosial å inndra skjenkebevillingen for Galleri Alta for en periode på fem -5- dager på bakgrunn av overtredelse av alkoholloven. Bakgrunnen for inndragningen var at hovedutvalget anså det som bevist at Galleri Alta AS hadde skjenket alkohol til en mindreårig og således ikke overholdt 1-5, 2. ledd i alkoholloven av 2. juni 1989 og 2-2 jfr. 2-4 i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk av 8. juni Overtredelsen anses som en alvorlig overtredelse i henhold til kommunens retningslinjer, og skal alltid medføre en inndragning i 1-7 dager. I vurderingen av hvor mange dager bevillingen skulle inndras ble det blant annet sett hen til kommunens tidligere praksis og om skjenkestedet hadde iverksatt tiltak for å forhindre at slike hendelser skjer igjen. Det vises her til vurderingen i saksframlegget. Side 18 av 25

19 Sak 6/15 Klage og klagefrist: Skjenkestedet har anledning til å påklage vedtaket innen tre uker etter at vedtaket ble mottatt. Jfr. Forvaltningslovens 27. Vedtaket ble sendt ut herfra 12. desember Klagen fra Galleri Alta innkom på e-post 5. januar Klagen anses å være rettidig innkommet. Regelverk rundt saksbehandling: En inndragning av skjenkebevilling etter 1-8 er å anse som ett enkeltvedtak, som kan påklages til fylkesmannen jfr. alkohollovens Fylkesmannen kan prøve om vedtaket er innholdsmessig lovlig, er truffet av rett organ og om det er blitt til på lovlig måte. Dersom fylkesmannen finner at vedtaket er lovlig og at det er blitt til på en lovlig måte kan ikke kommunens skjønn overprøves. Kommune må overholde bestemmelsene om saksbehandling som finnes i lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar Før saken oversendes fylkesmannen plikter Hovedutvalget som har avgjort saken i første omgang å vurdere klagen medfører at vedtaket bør oppheves eller endres, jfr. fvl 33. Klagers anførsler: I e-post av 5. januar med emnefelt: «Klage» anføres det følgende: «2. KLAGE PÅ BESLUTNING OM 5-DAGERS SKJENKESTOPP (det bemerkes at jeg har klagd på dette både til kommune og politi tidligere) Alta kommune har besluttet å stenge vår skjenking for 5 dager. Begrunnelsen er at de ikke finner noen grunn til å tvile på at 2 personer under 18 har latt seg skjenke hos oss på Galleri Alta. Sak: Begge to har innrømmet at de har blitt nektet inngang på Galleriet, og det ble bråk i gata rundt dette. Rop og skrik fra guttene som forsøkte å presse seg inn på utestedet førte til at politiet dukket opp. Guttene nektet å forsone seg med at de ikke kunne få oppholde seg i lokalet og ropte høylydt at de skulle få Galleri Alta stengt ila ei uke. De hevdet også at de hadde vært inne på Galleriet tidligere samme kveld å fått kjøpe øl. Fra vår side så vi at en av dem kom infor døra hvor han grep fatt i en øl fra nærmeste bord. Ølen ble han fratatt og gutten umiddelbart satt på dør. Utenfor laget han bråk og ville inn. Kameraten hans filmet opptrinnet på mobil. Selve klagen: Hverken politi eller kommune har gjort noe forsøk på å etterforske og slik påvise at vi i det hele tatt har solgt øl til mindreårige. En full 16 årings uttalelse (NN) er lagt til grunn og intet mer. Guttens far simpelthen nekter å tro at vi får straff på bakgrunn av sin berusede sønns uttalelse. Politiet har ikke tatt blodprøve, ikke tatt kontakt med barnevernet, men de har ifølge faren vist ham en logg som tilsier at vi har hatt flere slike tilfeller på GA. Det stemmer Side 19 av 25

20 Sak 6/15 ikke, i så fall har politiet vist fram en falsk logg. At politiet heller ikke lar oss på Galleriet slippe til med vår forklaring styrker vår oppfatning av at de forsøker "å få noe på oss". Jeg har også etterspurt statistikk på bråk på utestedene i Alta. Etter alt å dømme har Galleri Alta minst bråk på av alle. Vet at vi har hatt en 2-3 tilfeller på ett år og det er svart lite. I kommunens brev er det flere faktiske feilaktigheter som jeg i kommende uke vil belyse nærmere. Politiet ser også ut til sammen med Altapostens Arne Reginiussen å både anklage og ferdigdømme oss, uten å samle inn et minimum av bakgrunnsinformasjon. Derfor vil jeg også klage inn begge disse parter» I e-post av 20. januar 2015 med emnefelt: «Info til klage» anføres følgende: VEDLEGG TIL KLAGE PÅ VEDTAK OM 5 DAGERS SKJENKESTOPP (AV ) Feil i kjennelsen Side 4 av 9 Bakgrunn: «Da politiet kom til åstedet viste det seg at 2 16-åringer hadde vært inne og blitt skjenket». Dette stemmer ikke, det som skjedde var at den ene 16-åringen påsto at han hadde blitt skjenket, og det bestrider vi som jobber på Galleriet. Her blir påstand fra en full 16-åring presentert som fakta. Videre, midt på side 4 av 9: «I redegjørelse...» Kommunen har her valgt å bruke en rask og irritert fra meg i steden for å bruke mitt offisielle svar som inneholder alt som er relevant. Men ved å bruke mitt «affektsvar» settes jeg i dårlig lys, som tydeligvis er kommunens hensikt. Oppklarende: 3. siste avsnitt «Ramstad skriver avsluttningsvis..» Det var for oss på Galleriet tydelig at gutten var ute på tokt for å skade oss, han ropte jo det selv, og det var han selv som løp til politiet, som det ville ikke overraske oss om han har forsøkt å arrangere et kjøp hos oss. Dette er imidlertid en hypotese, en mulighet, altså ikke et faktum, og vi har intet som antyder at han har gjort en handel med oss. Side 5 tredje avsnitt: «Ramstad viser til dørvakta..» Det er politiets jobb å avhøre de impliserte som kan ha nøkkelinformasjon, og det har de spektakulært unnlatt å gjøre. De gir oss ikke en sjanse. Side 5 6. avsnitt: Susanne Kristensen sier at det er lite bråk. Javel, men de har jo oversikt over hvor mye, og jeg har etterspurt tall på dette, men de tallene holdes tilbake, hvorfor det? Hvordan ligger så vi an i forhold til andre utesteder? Side 5 7. avsnitt: «Ramstad skriver ikke at de har gjort noen tiltak i etterkant». Joda, vi har sluttet å engasjere dørvakta som var på jobb den dagen, NN. Så da er det en utlending til på Nav. Nå bruker vi andre dørvakter, Chris Lenche, Kai Henning Skimelid. Side 7 under Vurdering: Saken er fremstilt feil i kjennelsen. Slik var det: Guttene ble fratatt øl og satt på dør, og den ene, NN, hang i kragen på dørvakta og ropte og skrek. Han var særdeles aggressiv. Kameraten, NN, filmet det hele fra begynnelsen. Ja hvorfor gjorde han det? Har politiet sett filmen? I samme avsnitt: «Det er kommunens ansvar å føre bevis for det faktiske grunnlaget for inndragning..» Vel, hverken politi eller kommune har forsøkt å skaffe noe som helst belegg for påstanden til den fulle 16-åringen. Side 20 av 25

21 Sak 6/15 Midt på side 7: Politiet tror at guttene hadde lite å vinne på å dikte opp historien... Dette er jo bare synsing fra politiets side. Lite å vinne, ja hvem er det som vinner i denne saken? Guttene ble satt på dør, men prøve å komme inn med vold. Er det naturlig opptreden for en 16-åring? Å prøve å sloss seg inn på et utested du vet du er mange år for ung til å besøke? Nei, det gjør ikke 16-åringer flest. På den annen side, hvis det hadde lyktes dem å kjøpe øl, ville de ikke være mer tjent med å holde lav profil for å slippe unna med udåden? Hele saken bygger på politiets manglende evne til å gjøre et minimum av etterforskning. I en slik sak er A å intervjue alle parter, og da gutten allerede hadde sakt sitt sto vi for tur. Men nei, politiet var fornøyd med den ene partens verjon ja nettopp, den fulle forsmådde 16- åringens versjon, også var det vare å løpe i avisen. 4. siste avsnitt: «Ramtad åpner for en ny forklaring..» Nei, Ramstad gjør det politiet burde ha gjort, altså finne ut hva som egentlig har skjedd. Ramstad prøver ikke å dekke til noe, skjule noe, men finne ut av de faktiske forhold. Har guttene kjøpt øl eller ikke? Er det så vanskelig å finne ut av det? Har politiet sjekket kontoutskriftene til gutten? Har de gjort noe som helst? Tror ikke det. Jeg vil ikke gjøre som politiet i denne saken, å bare påsto noe som om det er faktisk. Ingen hos oss husker å ha solgt øl til gutten, det er det vi kan si, og det står vi på inntel det motsatte er bevist. Ei dør er ikke bombesikker, og baren er heller ikke det, men vi sjekker normalt intenst i døra, og enda mer intenst i baren, så sjansen for glipp er liten, men den er alltid til stedet. Men vi forbedrer oss stadig, så feilprosenten hvis den er der blir mindre for hver helg. Den kritikken vi får er at vi maser for mye om leg, og det kan være irriterende for gjestene. MOMENTER SOM HAR RELEVANS FOR KLAGEN a) Vedtaket i seg selv er injurierende da det påstår, uten skygge av tvil, og uten engang å forsøke å påvise, at Galleri Alta på noe tidspunkt har overtrådt skjenkeloven. b) Vedtaket må underkjennes da det kun bygger på en påstand fra en full (og trolig hevnlysten) 16 åring (NN) som ble bortvis fra Galleri Alta etter å ha brutt seg inn, rappet en øl, og blitt satt på dør. c) Det er all grunn til å tro at politiet, og videre kommunen, bruker den hendelsen til å «få noe på Galleri Alta» som ellers, påviselig, har hatt plettfri drift i forhold til den regelmessige skjenkekontrollen som har vært gjennomført på Galleri Alta. Alt tyder også på at vi har minst bråk i Alta. d) Politiet har fullstendig unnlatt å gjøre et minimum av etterforskning, som pkt. 1 i det her tilfellet ville være å forhøre oss på Galleriet om forholdet. Vi har ikke kommet til ordet. Politiet gikk rett over gangen og i avisen med saken uten å snakke med oss; Vi, de voksne med rette kvalifikasjoner, og de edrue, som ville kunne gi faktiske opplysniger. e) Galleri Alta har vært i kontakt med guttens far, som finner det ubegripelig at denne saken reises mot oss på bagrunn av hans fulle sønns uttalelser. Videre tar han intet ansvar i forhold til manglende tilsyn med sin sønn, og hverken politi eller kommune ser ut til å finne noe klandeverdig i guttens farlige opptreden. f) Gutten ropte flere ganger at han skulle få Galleri Alta stengt ila ei uke, og det tyder på en agenda. Side 21 av 25

22 Sak 6/15 g) Siden denne saken utelukkende bygger på rykter kan det nevnes at vi har fått høre at vår nemesis journalist Arne Reginiussen (nå avsatt fra Altaposten) har vært observert sammen med NN og en politibetjen fra Honningsvåg (som har gitt oss litt ubehag på Galleriet) nettopp den dagen 16 åringen aksjonerte mot oss. h) Det er altså mer som taler for avtalt spill mot oss en for at vi har skjenket mindreårige. i) Har man tatt blodprøve av guttene? NN opplevde jeg som heller psykotisk, så det ville være nærliggende å tro at han også kunne være påvirket av annet stimuli enn alkohol. Det ser ut for at det offentlige finner guttens farlige og selvdestruktive oppførsel helt ok, men er den det? Hvem har ansporet han til dette attacket? Som 16-åring vet man forskjell på god og dårlig oppførsel, og det å snike seg inn på utesteder er vel ikke hverken trygt eller ønskelig. Vi fant det nødvendig å beskytte gutten da det var flere gjester som lot seg provosere av hans opptreden. j) Kommunen har, ved urettmessig å holde tilbake uteservering, allerede påført oss økonomiske sanksjoner for flere hundre tusen siden oppstart. Denne «straffen» oppleves for oss som enda et skudd for baugen. k) Skjenkekontrollen besøker oss flere ganger i måneden, og har aldri funnet hverken overskjenking, bråk, eller andre uregelmessigheter. Hvorfor ikke? Kan det være fordi vi ikke har noen svin på skogen? Men svin kan skapes, manes fram, skaffes til veie. l) Er det politiets og kommunens oppgave å sparke opp så mye støv at det blir uråd å se hånd for seg for så å la beskyldninger og synsing råde? Åpner Alta for at «hopotetiske lovbrudd» gir streng straff? I så fall er vi så politisk totalitær at de helt basale demokratiske grunnprinsipper er satt til side for å slippe til et byråkratisk kammeraderi som tjener egen agenda og ikke loven og langt fra det generelle publikum» VURDERING: Vurdering av klagens innhold Klagen og vedlegget «info til klage» er langt og omfattende, nedenfor drøftes og kommenteres kun det administrasjonen anser relevant for vår behandling av klagen. Av klagen oppfattes det at Galleri Alta hevder at Alta kommune ikke har hatt tilstrekkelig bevis til å kunne konkludere med at skjenkestedet har overtrådt alkohollovens bestemmelser. Det hevdes at vedtaket må underkjennes på bakgrunn av at det bygger på en påstand fra en full 16 åring. Det hevdes at politiet i denne saken burde avhørt guttene, samt ansatte på Galleriet for det ble konkludert med at skjenkestedet hadde skjenket alkohol til en gutt på 16 år. Det hevdes videre at hverken politiet eller Alta kommune har forsøkt å skaffe noe belegg for påstanden til den fulle 16 åringen. Det nevnes at man kunne sjekket kontoutskriftene til gutten. Side 22 av 25

23 Sak 6/15 I klagen framkommer det at ingen ved skjenkestedet kan huske å ha solgt alkohol til 16 åringen. Når det gjelder iverksettelse av tiltak for å forhindre at slike hendelser skjer igjen opplyses det at skjenkestedet har sluttet å bruke den dørvakten som var på jobb den aktuelle kvelden. Det opplyses også at skjenkestedet normalt sjekker intenst i døren og mer intenst i baren slik at sjansen for glipp er liten, men alltid å tilstede. Det anføres videre at skjenkekontrollørene er innom flere ganger i måneden og at de aldri har funnet verket overskjenking, bråk eller andre uregelmessigheter. Det oppfattes også at skjenkestedet mener at 5 dagers inndragning er for lenge. Regelverk og bevisvurdering: Kommunen kan i medhold av alkoholloven 1-8 inndra en bevilling for resten av bevillingsperioden eller kortere tid dersom bevillingshaver ikke oppfyller sine forpliktelser i medhold av alkoholloven. Ved vurderingen av om bevillingen bør inndras, og for hvor lenge, kan det blant annet legges vekt på type overtredelse, overtredelsens grovhet, om bevillingshaveren kan klandres for overtredelsen og hva som er gjort for å rette opp forholdet. Det kan også legges vekt på tidligere praktisering av bevillingen. «I forarbeidene til loven: Ot.prp nr. 31( ) er det skrevet følgende i forhold til 1-8: «Det er heller intet krav om at overtredelsen skal ha vedvart over lengre tid. Enkeltstående overtredelser kan også, dersom de er graverende, være tilstrekkelige for inndragning. Imidlertid må bevillingsmyndigheten selv konkludere med at det foreligger slik overtredelse som loven omtaler. Dom eller vedtatt forelegg må anses som bevis, men også politirapporter og vitneutsagn vil etter omstendighetene kunne være tilstrekkelige bevis. I saker om inndragning av bevilling vil det ofte stå påstand mot påstand. Bevillingsmyndigheten vil måtte foreta en vanlig bevisvurdering når den skal ta stilling til inndragningsspørsmålet. I denne sammenheng kan vitneutsagn være tilstrekkelig bevis så sant bevillingsmyndigheten finner å kunne legge til grunn at utsagnet er pålitelig og korrekt. Departementet ser ingen grunn til å stille beviskrav som adskiller seg fra de krav man ellers stiller i forvaltningen.» I dom fra Hålogaland lagmannsrett LG kan det synes som om det legges til grunn at beviskravet i inndragningssaker er noe høyere, men ikke mye høyere enn alminnelig sannsynlighetsovervekt. Imidlertid legges det til grunn i høringsnotat fra helse og omsorgsdepartementet av 8. oktober 2013 at beviskravet er alminnelig sannsynlighetsovervekt, noe som samsvarer med forvaltningsrettens hovedregel. Kommunen har bevisbyrden og dermed ansvar for å føre bevis for det faktiske grunnlaget for inndragningsvedtaket. Det rettslige spørsmålet her blir om Alta kommune kan konkludere med at beviskravet er oppfylt. Saken baserer seg i stor grad på melding fra politiet der det beskrives at de fikk melding om bråk på Galleri Alta 11.oktober 2014 kl. 01:50. Det beskrives at da politiet kom til stede viste det seg at det Side 23 av 25

24 Sak 6/15 var to 16 åringer som hadde vært inne på utestedet og kjøpt alkohol. De hadde gått ut av lokalet, og da de skulle inn igjen ble de nektet adgang. De betjentene som var på jobb har på forespørsel uttalt at guttene hadde fortalt at hadde vært inne i lokalet og kjøpt drinker, og at det ikke var første gang de var inne. Guttene hadde vært opptatt av at de skulle få drukket opp det de hadde kjøpt siden de hadde betalt for det. Politiet anså guttene som troverdige, og har uttalt at de ikke kunne se hva guttene skulle oppnå med å lyve. I denne saken står ord mot ord. Fra politiets side legges det til grunn at de to mindreårige guttene hadde fått kjøpt alkohol. Deres oppfatning er basert på samtale med guttene. Politiet har konkludert med at guttene framstår som troverdige basert på samtale med dem. Fra Galleri Alta hevdes det at guttene ikke har fått kjøpe alkohol, men at den ene tok ett glass som sto ved dørvakten. I forarbeidene er det skrevet at vitneutsagn kan være tilstrekkelige bevis, forutsatt at bevillingsmyndigheten finner å kunne legge til grunn at utsagnet er pålitelig og korrekt. Det er også skrevet at politirapporter og vitneutsagn etter omstendighetene kan være tilstrekkelig bevis. Det kan tenkes at politiet burde snakket med representanter for Galleriet for å få deres versjon av hendelsen. Imidlertid vil det antas at Galleriet også under denne samtalen ville nektet for at guttenes beskrivelse av hendelsen var korrekt. Bevisvurderingen ville således være den samme som nå. Når det gjelder kommunens saksbehandling forut for vedtaket så pålegger 17 i Lov om behandlingsmåte i forvaltningssaker av 10. februar 1967 kommunen å utrede saken så langt det er nødvendig for å avgjøre saken på en forsvarlig måte. I denne saken har Galleriet fått mulighet til å uttale seg, samt komme med eventuelle bevis/vitneførsel som styrker deres versjon av hendelsesforløpet. Galleriet har i sin klage kommet med navn på den ene mindreårige gutten som skal ha fått kjøpt alkohol, og anførslene i klagen tyder på at galleriet mener representant for kommunen burde snakket med gutten. Alta kommune legger til grunn at politiet gjennom sin samtale med guttene har fått tilstrekkelig informasjon til å vurdere hvorvidt guttenes versjon av hendelsesforløpet framsto som troverdig. Administrasjonen har ikke funnet grunn til å ta kontakt med gutten for å foreta en vurdering av hans troverdighet. Dette basert på at det er snakk om et barn, kommunen anses ikke å ha avhørskompetanse, samt at vi ikke finner grunn til å tvile på de vurderinger som politiet har gjort. Det er heller ikke vanlig praksis at kommunen i slike saker kontakter de gjestene som har vært involvert i skjenkesteders overtredelser av alkoholloven. Vurdering av reaksjon: Galleri Alta skriver i klagen at det ikke er riktig at de ikke har iverksatt tiltak etter hendelsen. Det beskrives fra deres side at de har sluttet å bruke den dørvakten som var på arbeid den dagen. Det antas at bakgrunnen for dette er knyttet til det at dørvakten synes å være årsaken til at guttene slapp inn på skjenkestedet i første omgang. Side 24 av 25

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen Sakstittel: STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskap

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/ Arkiv: U63 &18 Saksbehandler: Grethe Hansen GALLERI ALTA - KLAGE PÅ VEDTAK OM SKJENKESTOPP

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/ Arkiv: U63 &18 Saksbehandler: Grethe Hansen GALLERI ALTA - KLAGE PÅ VEDTAK OM SKJENKESTOPP SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/6440-63 Arkiv: U63 &18 Saksbehandler: Grethe Hansen Sakstittel: GALLERI ALTA - KLAGE PÅ VEDTAK OM SKJENKESTOPP Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens

Detaljer

Innledning. Kortsiktig plan for et langsiktig perspektiv

Innledning. Kortsiktig plan for et langsiktig perspektiv Det vises til Høring Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset HF 2015-2030 av 19.01.15. Alta kommune vil med dette gi sine innspill til høringen. Følgende høringssvar fra Alta kommune, baserer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/6440-54 Arkiv: U63 &18 Saksbehandler: Grethe Hansen GALLERI ALTA - BRUDD PÅ LOV OM SKJENKING AV ALKOHOL

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/6440-54 Arkiv: U63 &18 Saksbehandler: Grethe Hansen GALLERI ALTA - BRUDD PÅ LOV OM SKJENKING AV ALKOHOL SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/6440-54 Arkiv: U63 &18 Saksbehandler: Grethe Hansen Sakstittel: GALLERI ALTA - BRUDD PÅ LOV OM SKJENKING AV ALKOHOL Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Innstilling:

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 17.02.2014 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/2319 SCANDIC ALTA - SKJENKEBEVILLING Saksbehandler: Britt Hågensen Arkiv: U63 Saksnr.: Utvalg Møtedato DS 138/16 Kommunestyret 21.06.2016 PS 4/17 Hovedutvalg

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 08.02.2016 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: U63 &18 Saksbehandler: Britt Hågensen PARILA PUB AS - BRUDD PÅ ALKOHOLLOVEN - PRIKKTILDELING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: U63 &18 Saksbehandler: Britt Hågensen PARILA PUB AS - BRUDD PÅ ALKOHOLLOVEN - PRIKKTILDELING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/2540-8 Arkiv: U63 &18 Saksbehandler: Britt Hågensen Sakstittel: PARILA PUB AS - BRUDD PÅ ALKOHOLLOVEN - PRIKKTILDELING Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 06.05.2015 kl. 09:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde Møtedato: 17.02.2014 Tid: 10:00 11.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Hammari Oddveig FRP Nestleder Jørstad

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2087-15 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: HAN SKJENKE AS - BRUDD PÅ LOV OM SKJENKING AV ALKOHOL

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2087-15 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: HAN SKJENKE AS - BRUDD PÅ LOV OM SKJENKING AV ALKOHOL Saksfremlegg Saksnr.: 08/2087-15 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: HAN SKJENKE AS - BRUDD PÅ LOV OM SKJENKING AV ALKOHOL Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Innstilling:

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2015 Osen kommune Innhold Formål Innholdsfortegnelse 1. Alkoholpolitiske målsetninger 2. Definisjon av alkoholholdig drikk 3. Avgjørelsesmyndighet 4. Behandlingstid 5.

Detaljer

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING STORE HØVDING AS CLUB GOSSIP Arkivsaksnr.: 09/13692

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING STORE HØVDING AS CLUB GOSSIP Arkivsaksnr.: 09/13692 Saksframlegg INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING STORE HØVDING AS CLUB GOSSIP Arkivsaksnr.: 09/13692 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar skjenkebevillingen

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Alta kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Bojobesk Møtedato: 03.06.2014 Tid: 10:00 12:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Hammari Oddveig FRP Nestleder

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Saksfremlegg Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådmannens innstilling:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. Brudd på forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. av 8. juni 2005 nr og 4-2.

Saksframlegg. Brudd på forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. av 8. juni 2005 nr og 4-2. Saksframlegg Inndragning av skjenkebevilling - Klokkesvingen Bar og Pub Arkivsaksnr.: 04/39951 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar med hjemmel i alkoholloven 1-8, jf. retningslinjer for reaksjoner

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 11.02.2013 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset møterom Dønnamannen. Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00 Tilleggspapirer Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2855-47 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS SØKNAD OM ENDRING I SKJENKEVILLKÅR

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2855-47 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS SØKNAD OM ENDRING I SKJENKEVILLKÅR Saksfremlegg Saksnr.: 08/2855-47 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS SØKNAD OM ENDRING I SKJENKEVILLKÅR Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG Møtedato: 14.04.2010 Møtested: Rådhuset - Rådstua Møtetid: Kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 36. Varamedlemmer møter

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 09:30. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 09:30. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 05.11.2014 kl. 09:30 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Saksframlegg. Inndragningen er begrunnet i følgende avdekket ved skjenkekontroll 7. juli 2007:

Saksframlegg. Inndragningen er begrunnet i følgende avdekket ved skjenkekontroll 7. juli 2007: Saksframlegg INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING - SAUPSTAD PUB Arkivsaksnr.: 04/9851 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar skjenkebevillingen til Ayzel Øzdemir, org.nr 985 531 544 Saupstad Pub, Saupstadringen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde Møtedato: 18.02.2013 Tid: 10:00 14:00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Olsen Ivan FRP Nestleder Jørstad Claus

Detaljer

Saknsnr Utvalg 27115. LOPPA KOMMUNE Helse- og sosialetaten. st/rs. 02.tt.2015 20151792-0 I

Saknsnr Utvalg 27115. LOPPA KOMMUNE Helse- og sosialetaten. st/rs. 02.tt.2015 20151792-0 I LOPPA KOMMUNE Helse- og sosialetaten Saksframlegg Dato: Arkivref: 02.tt.2015 20151792-0 I Karine Patterson karine.patterson@loppa. kommune.no Saknsnr Utvalg 27115 361r5 st/rs Levekårsutvalget Formannskap

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Søknad om skjenking i gruppe 2 i bussen innvilges.

SAKSFREMLEGG. Søknad om skjenking i gruppe 2 i bussen innvilges. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/981-3 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: TAPPELUFT OPPLEVELSER AS - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I PERIODEN 2012-2016 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse-

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 20.05.2015, saksnr. 22/15 Behandling:

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde Møtedato: 24.08.2015 Tid: 10:00 13:05 Innkalte: Part Funksjon Navn Forfall H Leder Hammari Oddveig FRP Nestleder Jørstad

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden 01.03.08 30.06.12. Kap. 1 Alminnelige bestemmelser. 1. 1. Alkoholpolitiske retningslinjer inngår som en del av Kongsvinger kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Klage på avslag på søknad om skjenkebevilling Safin Ali Ahmed - Mexico Sombrero Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Trondheim kommune. Klage på avslag på søknad om skjenkebevilling Safin Ali Ahmed - Mexico Sombrero Arkivsaksnr. Klage på avslag på søknad om skjenkebevilling Safin Ali Ahmed - Mexico Sombrero Arkivsaksnr.: 05/32811 Saksframlegg Forslag til vedtak: Formannskapet stadfester sitt vedtak av 8. november 2005 og avslår

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - THE STOCKPOT AS

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - THE STOCKPOT AS SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - THE STOCKPOT AS Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 18.03.2015, saksnr. 9/15 Behandling: Innstillingen vedtatt med 7 stemmer mot

Detaljer

Saksframlegg. Inndragning av skjenkebevilling - Proviantgruppen AS - Mojo Tapas & Cocktail Arkivsaksnr.: 04/8340

Saksframlegg. Inndragning av skjenkebevilling - Proviantgruppen AS - Mojo Tapas & Cocktail Arkivsaksnr.: 04/8340 Saksframlegg Inndragning av skjenkebevilling - Proviantgruppen AS - Mojo Tapas & Cocktail Arkivsaksnr.: 04/8340 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar med hjemmel i alkoholloven 1-8, jf. retningslinjer

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg

MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 05.03.2015 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO SDAH1-13/13568-2 1988/14 31.01.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Skjenkeutvalget 21/13 04.12.2013 Enstemmig

Detaljer

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Thorsrud Arkivsaksnr.: 14/937 Arkiv: F30 REFUSJON AV UTGIFTER TIL ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: Alternativ

Detaljer

Klageavgjørelse etter alkoholloven klage på tildeling av 6 prikker Munken AS

Klageavgjørelse etter alkoholloven klage på tildeling av 6 prikker Munken AS Deres ref.: 16/02523 Vår dato: 24.04.2017 Vår ref.: 2017/1228 Arkivnr.: 551 Stavanger kommune Postboks 8001 4068 Stavanger Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Saksframlegg. Enslige personer under 25 år uten barn Akseptert boutgift,

Saksframlegg. Enslige personer under 25 år uten barn Akseptert boutgift, Saksframlegg ØKONOMISK SOSIALHJELP - SATSER FOR 2008 Arkivsaksnr.: 08/6127 Forslag til innstilling: 1. Satser for økonomisk sosialhjelp per 1 april 2008. Sats per 01.04. 2008 Enslige kr 4 720 Ektepar /

Detaljer

Praksis ved skjenkekontroll Reaksjonsmønster ved brudd på skjenkereglene

Praksis ved skjenkekontroll Reaksjonsmønster ved brudd på skjenkereglene Praksis ved skjenkekontroll Reaksjonsmønster ved brudd på skjenkereglene Ansvar Bevillingshavers ansvar, jf. alkoholloven, alkoholforskriften og lovens forarbeider: Bevillingen skal utøves på en slik måte

Detaljer

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms.

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms Innhold: Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. 1. Forskriften regulerer 2. Åpningstider

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker. Saksnr.: Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker. Saksnr.: Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200602604-71 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA Formannskapet behandlet saken den 13.10.2014, saksnr. 95/14 Behandling: Innstillingen

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg Prinsippsak - retningslinjer - reaksjoner ved overtredelse av alkohollovens bestemmelser ved arrangementer over kortere perioder Arkivsaksnr.: 05/38028 Forslag til vedtak: Rådmannen ber formannskapet

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle ordfører om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle ordfører om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Sjøvang grendehus på Sjøli (MERK!) Møtedato: 17.09.2009 Tid: Kl. 09:00 Saksliste: Saksnr. Tittel 48/09 SANKSJONSSAK BJØRNEHIET PUB; BRUDD PÅ ALKOHOLLOVENS

Detaljer

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING LILLE LONDON A/S LILLE LONDON Arkivsaksnr.: 08/2818

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING LILLE LONDON A/S LILLE LONDON Arkivsaksnr.: 08/2818 Saksframlegg INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING LILLE LONDON A/S LILLE LONDON Arkivsaksnr.: 08/2818 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar skjenkebevillingen

Detaljer

Saksfremlegg. Bevilling i gruppe 3 innendørs i serveringsbyggets Radic stua og Veni stua, samt relaks avdeling på hems.

Saksfremlegg. Bevilling i gruppe 3 innendørs i serveringsbyggets Radic stua og Veni stua, samt relaks avdeling på hems. Saksfremlegg Saksnr.: 10/3533-4 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: TAPPELUFT OPPLEVELSER AS SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE. SORTLAND KOMMUNE «Soa_Navn» BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret: 14. juni 2012 (sak 18/12 )

SORTLAND KOMMUNE. SORTLAND KOMMUNE «Soa_Navn» BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER Vedtatt av kommunestyret: 14. juni 2012 (sak 18/12 ) SORTLAND KOMMUNE «Soa_Navn» Dato: «Sdo_DokDato» Sbh.: «Sbr_Navn» Direkte tlf.: «Sbr_Tlf» Ref.: «Sdo_DokID» Dok.nr: «Sdo_DokNr» SORTLAND KOMMUNE BEVILLINGSREGLEMENT FOR ALKOHOLSAKER 2012-2016 Vedtatt av

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl

HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2008 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Roy Mienna for Siv O. Gamst Geir A. Iversen

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 31.08.2015 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

BUDSJETT 2009 - DRØFTINGER

BUDSJETT 2009 - DRØFTINGER HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Odd Ivar Gladsø til sak 132/08 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465

Saksframlegg. Trondheim kommune. Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465 Saksframlegg Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar med hjemmel i alkoholloven 1-8, jf. retningslinjer for

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Alkoholpolitiske retningslinjer for 2012-2016 INNHOLD 1. Mål for Balsfjord kommunes alkoholpolitikk 2. Alminnelige bestemmelser 2.1 Definisjon av alkoholholdige drikker 2.2

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1563. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1563. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1563 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 20.05.2015 Formannskapet 01.06.2015 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING

Detaljer

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune utkast Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider for

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016 Klepp kommune HELSE, SOSIAL OG OMSORG Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING

Detaljer

Fagnotat - Fjøsangerveien 30, Bien - Klage på vedtak om inndragning av skjenkebevilling

Fagnotat - Fjøsangerveien 30, Bien - Klage på vedtak om inndragning av skjenkebevilling BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200602604-81 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol MØTEINNKALLING Møtetid: 28.01.2014 kl. 18:00 Møtested: Husvik møterom Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SSP AVD. UPPER CRUST/POINT HAUGESUND

Detaljer

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING- TRONDHEIM ARRANGEMENT AS- ROCKHEIM Arkivsaksnr.: 10/29872

Saksframlegg. INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING- TRONDHEIM ARRANGEMENT AS- ROCKHEIM Arkivsaksnr.: 10/29872 Saksframlegg INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING- TRONDHEIM ARRANGEMENT AS- ROCKHEIM Arkivsaksnr.: 10/29872 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar å inndra skjenkebevillingen

Detaljer

Opphevet - Bergen kommune - klage over vedtak om inndragning av skjenkebevilling - Sjøboden Bergen AS

Opphevet - Bergen kommune - klage over vedtak om inndragning av skjenkebevilling - Sjøboden Bergen AS Saksbehandler, innvalgstelefon Reidun Våge Danielsen, 55 57 22 36 Vår dato 20.02.2015 Deres dato Vår referanse 2015/661 551 Deres referanse Bergen kommune Kontor for skjenkesaker Postboks 7700 5020 BERGEN

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse

Anonymisert versjon av uttalelse Anonymisert versjon av uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 16. juli 2010 fra A. Ombudet har kommet med uttalelse i saken i dag. Uttalelsen er lagt ved dette brevet. A

Detaljer

«Trivelig uteliv» Informasjonsmøte med bevillingshavere

«Trivelig uteliv» Informasjonsmøte med bevillingshavere «Trivelig uteliv» Informasjonsmøte med bevillingshavere Agenda Kontrollvirksomheten Sanksjoner og virkemidler Helena Arnesen, avd.leder Personal og service Bevillingssteder i Ullensaker Pr. 31.desember

Detaljer

QUIZ - TRIVELIG UTELIV ROMERIKE. 1. Er det aldersgrense for skjenking av drikke med alkoholprosent mellom 0,7 og 2,5?

QUIZ - TRIVELIG UTELIV ROMERIKE. 1. Er det aldersgrense for skjenking av drikke med alkoholprosent mellom 0,7 og 2,5? QUIZ - TRIVELIG UTELIV ROMERIKE 1. Er det aldersgrense for skjenking av drikke med alkoholprosent mellom 0,7 og 2,5? a) Nei, det er ingen aldersgrense. b) Ja, det er 18 års aldersgrense. 2. Kan skjenkestedet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/73-8 Arkiv: 143 Saksbehandler: Per Prebensen FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM - KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG SOSIAL

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/73-8 Arkiv: 143 Saksbehandler: Per Prebensen FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM - KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG SOSIAL SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/73-8 Arkiv: 143 Saksbehandler: Per Prebensen Sakstittel: FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM - KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG SOSIAL 2018-2025 Planlagt behandling: Kommunestyret Planutvalget

Detaljer

Fagnotat - Engen 24, Spisestedet Engen - Klage på inndragning av skjenkebevilling for en periode på 2 uker (14 dager)

Fagnotat - Engen 24, Spisestedet Engen - Klage på inndragning av skjenkebevilling for en periode på 2 uker (14 dager) BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201221682-29 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bjørn Hagen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 07/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bjørn Hagen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 07/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Hagen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 07/00884-023 QUALITY SPA & RESORT KRAGERØ - SØKNAD OM RETT TIL SKJENKING PÅ HOTELLETS OVERNATTINGSROM Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp?

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? NAV GULEN Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? Bestemmelsens primære mål er å sikre alle som oppholder seg i Norge forsvarlig livsopphold. Du har krav på økonomisk sosialhjelp når du ikke har

Detaljer

Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til utvalgssekretær på e-post: line.ertsaas@verdal.kommune.no eller tlf 740 48257.

Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til utvalgssekretær på e-post: line.ertsaas@verdal.kommune.no eller tlf 740 48257. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 09.10.2014 Tid: 12:00 (etter

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 28.01.2016 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

ALKOHOLKONTROLLUTVALGETS ROLLE I INNDRAGNINGSSAKER, ORIENTERING OM KONTROLL

ALKOHOLKONTROLLUTVALGETS ROLLE I INNDRAGNINGSSAKER, ORIENTERING OM KONTROLL UTSKRIFT AV MØTEBOK / Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Saksnr: 0170/05 Saksbeh. Liv Kari Flaten Arkivsaksnr. 05/01636-008 Org.enhet Bygge- og bevillingssaker Møtedato 18.10.2005 Utvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 08.12.2014 Kl. 16:30 INVITASJON Kl. 18.00 INNKALLING Møtested: Fraunar møterom, Frogn rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte den 26.02.2015 kl. 10:00 i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte den 26.02.2015 kl. 10:00 i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 26.02.2015 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Måsøy kommune har som målsetting å redusere helseskader gjennom redusert forbruk av alkoholvarer.

Måsøy kommune har som målsetting å redusere helseskader gjennom redusert forbruk av alkoholvarer. ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE FOR PERIODEN 2016-2020 Vedtatt av kommunestyret 03.03.16 sak 1/16 Revidert av kommunestyret 08.12.16 sak 67/16 Utarbeidet med hjemmel i alkoholloven av 2.06.1989

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte. den kl. 10:00. i møterom Kommuenstyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte. den kl. 10:00. i møterom Kommuenstyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte den 21.03.2017 kl. 10:00 i møterom Kommuenstyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 19/09 SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING VESTFOLD GOLFBKUBB 2

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 19/09 SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING VESTFOLD GOLFBKUBB 2 STOKKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE Tilleggssaker Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.03.2009 Tidspunkt: 1900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Helse- og sosialutvalget

Møteinnkalling. Helse- og sosialutvalget Nes Kommune Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget Dato: 30.08.2017 kl. 15:30 Sted: Helse- og servicesenteret, møterom HOS Arkivsak: 15/01248 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest på tlf 32068300

Detaljer

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. juli 2009

Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. juli 2009 BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200705993-66 Emnekode: -7513 Saksbeh: EAFE Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 3. juli 2009

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

UTTALELSE TIL ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN

UTTALELSE TIL ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN STAVANGER KOMMUNE Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Bymiljo og utbygging Juridisk Postadr.:Postboks8001, 4068 Stavanger Besøksadr.:OlavKyrresgate 23 Telefon:4005. Faks: E-post:postmottak.bmu@stavanger.kommune.no

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 11/ ONKEL OSKAR - INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING FOR EN PERIODE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 11/ ONKEL OSKAR - INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING FOR EN PERIODE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turi Berg Clausen, ADM Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 11/1581-2 ONKEL OSKAR - INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING FOR EN PERIODE Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 29.04.2013 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.05.2017 Tid: 10:00-12:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jensen Kristin AP Medlem Kristensen

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Formannskap Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00 Saksnr Tittel Saksliste 15/23 Kultur Cafe - Søknad om serverings- og skjenkebevilling

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 22.04.2016 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA Formannskapet behandlet saken den 13.10.2014, saksnr. 95/14 Behandling: Innstillingen

Detaljer

Verdal, 26. april 2013. Bjørn Iversen ordfører (s) Angående utvidelse/tilbygg til Arken, Øysteins gate 1, gnr. 19, bnr. 72... 4

Verdal, 26. april 2013. Bjørn Iversen ordfører (s) Angående utvidelse/tilbygg til Arken, Øysteins gate 1, gnr. 19, bnr. 72... 4 Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.05.2013 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Lov om sosiale tjenester i NAV

Lov om sosiale tjenester i NAV Boligsosial konferanse, Langesund 25. oktober 2012 Lov om sosiale tjenester i NAV Boliger til vanskeligstilte Midlertidig botilbud v/ Beate Fisknes, Arbeids- og velferdsdirektoratet Lov om sosiale tjenester

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 22. mars 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 22. mars 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200016026-161 Emnekode: - Saksbeh: EAFE Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 22. mars

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde, Alta helsesenter Møtedato: 17.01.2017 Tid: 10:00-12:00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jensen Kristin

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GUTENBERG AS

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GUTENBERG AS SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GUTENBERG AS Formannskapet behandlet saken den 24.11.2014, saksnr. 124/14 Behandling: Innstillingen vedtatt med 9 stemmer mot 2 (KrF). Vedtak: Karmøy

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Arbeidsmøte skolestruktur Møtedato: 11.03.2014 Tid: 12:00-15:30. 15.30 Ordinært formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201516956-6 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer