SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den kl. 10:00. i Kommunestyresalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen"

Transkript

1 SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf eller Epost: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. TILLEGG - SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/13 13/2079 ALTA IF - ØKONOMISKE UTFORDRINGER 12/13 13/912 NORDLYSCAFE AS - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Vedlagt: Forslag til innspill på Høring angående Leveringsplikt for fartøy med torsketrålløyve. Alta, Laila Davidsen Leder Charlotte Brekkan Sætrum Sekretær Alta kommune ALTA Tlf

2 Sak 11/13 ALTA IF - ØKONOMISKE UTFORDRINGER Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Arkiv: 223 C2 Arkivsaksnr.: 13/2079 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/13 Kommunestyret /13 Formannskapet Administrasjonens innstilling: For å unngå en konkurs/avvikling av Alta IF, bevilger Kommunestyret et tilskudd på kr.1 mill., samt gir kommunal garanti for et lån på inntil 2 mill. Garantiens løpetid er 5 år. Alta IF tar opp lånet i lokal bank, og tilbakebetales av idrettslaget over 5 år. Tilskuddet til Alta kommune finansieres fra bufferfondet. Det stilles følgende forutsetninger for kommunalt tilskudd og garanti på lån: 1. Toppfotballen skilles ut i et eget aksjeselskap, og selskapets aksjekapital forutsettes finansiert med friske (ikke kommunale) eksterne midler. Styret i aksjeselskapet skal sørge for at virksomheten er selvfinansierende. 2. Fotballgruppas kreditorer bidrar med minst kr.2 mill i gjeldssanering som ikke skal belaste idrettslaget videre. 3. Eventuelt øvrig kapitalbehov må dekkes av Alta IF selv eller andre eksterne kilder utenom kommunen. Kommunestyret delegerer til Formannskapet å godkjenne nærmere detaljer i en endelig løsning innenfor den økonomiske rammen som er stilt til disposisjon. SAKSUTREDNING: Vedlegg: 1. Søknad og dokumentasjon fra Alta IF av Side 2 av 7

3 Sak 11/13 Bakgrunn: Alta IF er av ulike årsaker havnet i en meget vanskelig økonomisk situasjon, og idrettslaget står i dag i reell fare for å bli slått konkurs/avviklet. Samlet sett har Alta IF i dag en gjeld på ca. 7 mill. Når det gjelder dokumentasjon av gjeld/kreditorer vises det til vedlegg. De økonomiske utfordringene har bygget seg opp over tid, og har etter det rådmannen kan se ikke blitt tatt på alvor tidlig nok. Mye av de økonomiske utfordringene kan relateres til toppfotballsatsingen både for kvinner, og spesielt deltakelse i Adeccoligaen for menn. Hvorfor idrettslaget er havnet i denne situasjonen ønsker rådmannen ikke i denne saksutredningen å spekulere for mye i, men det kan nok stilles store spørsmålstegn ved den økonomiske styringen og kontrollen med pengebruken i idrettslaget, og da særskilt innenfor fotballgruppa. Det er i tillegg litt utydelig hvorvidt de styrende organene i klubben har hatt kontroll og oversikt. Det er imidlertid et ugjenkallig faktum at Alta IF som idrettslag i dag står økonomisk på kanten av stupet. Etter rådmannens vurdering er det tilnærmet umulig for Alta kommune å forholde seg helt passiv til at et av våre to største idrettslag står i fare for å forsvinne, og de konsekvensene det vil få for mange barn og unge i Alta samfunnet. Styret i Alta IF har etter rådmannens vurdering egentlig lagt hele idrettslagets fremtid i hendene til Alta kommune. Dette vurderes som en altfor lettvindt løsning. Skal idrettslaget komme seg ut av denne situasjonen er det mange parter som må bidra, ikke minst idrettslaget selv og da spesielt toppfotballen. Her må ambisjonsnivået senkes betydelig de nærmeste årene. Alta kommune vil kun ha fokus på barne- og ungdomsaktivitetene, og bidra økonomisk til at disse aktivitetene kan videreføres. Økonomiske konsekvenser: I henhold til innstillingen vil utlegget for Alta kommune bli på kr 1 mill, som finansieres ved bruk av bufferfondet. I tillegg gis det en kommunal garanti på inntil kr 2 mill i en lokal bank. Dersom idrettslaget får til en løsning hvor kommunen, dagens kreditorer, idrettsalget selv og andre eksterne kilder bidrar i en redningsaksjon vil etter rådmannens vurdering risikoen for at garantien må innfries være innenfor forsvarlige grenser. Side 3 av 7

4 Sak 11/13 Garantien skal brukes som refinansiering av den gjenstående gjelden etter gjeldssanering, og ikke til økning av samlet gjeld. For å sikre at Alta IF tar de nødvendige grep er det stilt noen klare betingelser før utbetaling av tilskudd og kommunal garanti kan effektueres. Vurdering: Det har vært reist spørsmål om Alta kommune kan gi garanti på lån til Alta IF med pant/sikkerhet i lagets anlegg/areal. Dette er vurdert som lita aktuelt, da det kan stilles spørsmålstegn ved om idrettslaget i realiteten har noen verdier som lar seg realisere. Alta kommune har i hvert fall i dag ingen planer eller intensjoner om å regulere idrettsarealene til andre utbyggingsformål. En konkurs har også vært diskutert som en mulig løsning på de økonomiske utfordringene. Etter rådmannens vurdering er heller ikke dette noen god eller akseptabel løsning. En konkurs vil gi for store negative konsekvenser for barne- og ungdomsaktivitetene, og som i tillegg er en del av idrettslaget som er uforskyldt i dagens problemer. Rådmannen har heller ikke pr i dag en fullstendig oversikt over alle konsekvensene en konkurs vil kunne medføre. Etter rådmannens vurdering er den beste løsningen å få til et spleiselag mellom kommunen, kreditorer, idrettslaget selv og andre eksterne kilder. Etter de informasjoner rådmannen sitter inne med gjennom dialog med Alta IF vil dette være en akseptabel løsning, og som vurderes som gjennomførbar. Etter den skisserte oppryddingen vil Alta IF (utenom aksjeselskapet) sitte igjen med en totalgjeld på i underkant av kr 2 mill. Vurdert ut fra det inntektspotensialet idrettslaget har/vil få for fremtiden skal det være fullt mulig å betjene en slik gjeld. Side 4 av 7

5 Sak 12/13 NORDLYSCAFE AS - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Saksbehandler: Britt Hågensen Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 13/912 Saksnr.: Utvalg Møtedato 12/13 Kommunestyret /13 Formannskapet / Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens innstilling: 1. I medhold av alkohollovens 1-4b, 1-7a, c, 4-2 og 4-4 gis det alminnelig skjenkebevilling til Nordlyscafe as, Org. nr , Markedsgata 21-25, 9510 Alta. 2. Alkoholholdig drikk gruppe 3: Inne i restaurant og Bar. Alkoholholdig drikk gruppe 2: Ute på inngjerdet område godkjent av Alta kommune. 3. Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes daglig leder Frederik Andreas Andersen f og som stedfortreder godkjennes Ina Rapp Nyborg f Bevillingen gis for perioden d. d til Bevillingsgebyret utgjør pr.tiden minimum kr 4.050,- pr. år, jfr. al 7-1 og forskrifter av om omsetning av alkoholholdig drikk, jfr Avgiften sluttavregnes pr Det vises til Alta kommunes til en hver tid gjeldende reglement for salg og skjenking av alkoholholdige drikker og bestemmelser vedr.mislighold av bevillingen. SAKSUTREDNING: Vedlegg: Søknad datert Andre saksdok.: saksmappe 13/912 og 12/4583 Side 5 av 7

6 Sak 12/13 Bakgrunn: Alta kommune har mottatt søknad fra Nordlyscafe As (Du verden) om servering og skjenkebevilling. De skal starte opp i de gamle lokalene til Dolly Dimpels i Amfi. Konseptet er restaurant og bar, hvor de skal ha matservering på dag og tidlige kveld og deretter pub. Nordlyscafe As er en ny etablert bedrift i Alta, som er den 3 restauranten i konseptet Du verden hvor de tidligere er etablert i Bodø og Solvær. Eiere av bedriften er AMJ Capital As som eies av Alf Mangor Johannessen som eier 100 % av aksjene. Eier av den faste eiendommen er Komsa Eiendom As org. nr Som styrer for skjenkebevillingen søkes daglig leder Frederik Andreas Andersen f og som stedfortreder søkes Ina Rapp Nyborg f Begge har bestått kunnskapsprøven i alkohol jfr. 1-7c. Høring/merknader: I henhold til politiet og skatt og avgiftsmyndighetene foreligger det ikke noen opplysninger om at bevillingshaver og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten, har gjort seg skyldig i brudd på alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen. Vurdering: Det er konkretisert i alkoholloven hvilke hensyn bevillingsmyndigheten kan legge vekt på ved tildeling av salgs- og skjenkebevillinger, jfr. al 1-7a. De eksempler som er nevnt i lovteksten er ikke uttømmende men eksempler på hva kommunen ved skjønnsutøvelse kan vektlegge: antall salgs- eller skjenkesteder stedets karakter beliggenhet og målgruppe trafikk og ordensmessige hensyn hensynet til lokalmiljøet om bevillingssøker og andre sentrale personer i virksomheten er egnet til å ha salgs- eller skjenkebevilling I henhold til k-vedtak 31/08 er det ikke satt noen tak på antall bevillinger i Alta kommune. Det er heller ikke andre forhold som tilsier at ikke bevilling skal innvilges. Side 6 av 7

7 Sak 12/13 Med denne bakgrunn vil administrasjonen tilrå at søknaden innvilges med skjenking i gruppe 3 innendørs i restauranten/pub og i gruppe 2 utendørs på inngjerdet område. Side 7 av 7

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial Sak 6/08 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem 12.03.2008 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 20.05.2015, saksnr. 22/15 Behandling:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 Arkivsaksnr. i Formannskapssalen

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

- Bevilling for en enkelt anledning - Ambulerende skjenkebevilling - Drikkeforbudet etter alkoholloven 8-9. rådgiver Stian Eriksen

- Bevilling for en enkelt anledning - Ambulerende skjenkebevilling - Drikkeforbudet etter alkoholloven 8-9. rådgiver Stian Eriksen - Bevilling for en enkelt anledning - Ambulerende skjenkebevilling - Drikkeforbudet etter alkoholloven 8-9 rådgiver Stian Eriksen Bevilling for en enkelt anledning Bevilling for en enkelt anledning Kommunen

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 1/2015 Kommunestyret holder møte den 19.02.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører Rita Dreyer Medlem

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Melhus kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMITE FOR LIV OG LÆRE Møtested: Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. Møtedato: 28.08.2013 Tid: 09.00 Kl. 11.00 Utdeling av Kulturstipend til Sigurd Julius SAKSLISTE

Detaljer

Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg

Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.04.2015 11691/2015 2015/1009 202 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/48 Formannskapet 22.04.2015 Bystyret 07.05.2015 Søknad om sluttfinansiering til

Detaljer

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Frogn kommune 21. DESEMBER 2007 RAPPORT 10/07 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-30647/2012 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/12

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

FORMANNSKAP 05.04.11 KOMMUNESTYRE 28.04.11 INNSTILLING:

FORMANNSKAP 05.04.11 KOMMUNESTYRE 28.04.11 INNSTILLING: LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Venke Strat Thorsen Dato: SAKSFRAMLEGG Unntatt offentlighet: Referanse Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 05.04.11 KOMMUNESTYRE 28.04.11

Detaljer

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Innhold 1. INNLEDNING 3 1.1 Datagrunnlag 3 1.2 Kategorisering av alkoholholdig drikk 4 2. KOMMUNALE SALGSBEVILLINGER

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøter: AP og SV: kl. 08.00 ØVRIGE: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer