Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune NUE DAL middelalderdalen ETTERUTSENDELSE AV SAKER TIL FORMANNSKAPSMØTE :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune NUE DAL middelalderdalen ETTERUTSENDELSE AV SAKER TIL FORMANNSKAPSMØTE 10.06.13:"

Transkript

1 dl Nore og Uvdal kommune NUE DAL middelalderdalen Møteinnkalling Saksnr: Utvalg: Møtested: Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 15:30 OBS, merk klokkeslettet. TiDLIGERE UTSENDT: Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 33/13 PS 34/13 PS 35/13 Sakstittel Tilleggsbevilgning - lærlinger. PRO. Regnskap og årsrapport Digitale sakspapirer i Nore og Uvdal Lukket/åpent ETTERUTSENDELSE AV SAKER TIL FORMANNSKAPSMØTE : PS 36/13 PS 37/13 P5 38/13 P5 39/13 PS 40/13 PS 41/13 Endring_av_festeavgift_for kirkegårdene. Strategidokument og handlingspian Rådet for nasj onalparkkommuner. Salg_av_industribygg på Rødberg Tertialrapport Budsj ettreguleringer Arbeider vedr. kommunens eiendom på Imingfj el! Miljøringen, avkiaringer etter kommunestyrets behandling av søknad om støtte Nore Uvdal kommune, %dk

2 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 33/13 Tilleggsbevilgning - lærlinger. PRO. PS 34/13 Regnskap og årsrapport PS 3 5/13 Digitale sakspapirer i Nore og Uvdal PS 36/13 Endring av festeavgift for kirkegårdene PS 37/13 Strategidokument og handlingspian Rådet for nasj onalparkkommuner PS 3 8/13 Salg av industribygg Rødberg PS 39/13 Tertialrapport Budsjettreguleringer. PS 40/13 PS 41/13 Arbeider vedrørende kommunens eiendom på Imingfjell Miljøringen, avkiaringer etter kommunestyrets behandling av søknad om støtte

3 i Nore og Uvdal kommune Rødberg Arkiv S aksmappe Avd. Saksbehandler /114 Sentraladministrasjon og fellesfunksjoner Vidar Torgersen Tilleggsbevilgning - lærlinger. PRO. MØTEBEHANDLING: Utvalg Motedato Utvalgssak Formannskap /13 Kommunestyret Saken gjelder: Tilleggsbevilgning - lærlinger fagavdeling pleie, rehabilitering og omsorg. Fakta: Fagavdeling pleie, rehabilitering og omsorg har vært lærebedrift i mange år, og har pr. i dag godkjenning i følgende fag: - Helsefagarbeider - Aktivitørfaget - Institusjonskokk Fagavdelingen har nå 7 lærlinger i helsefag. Dette er et stort antall, gjennomsnittlig er det i norske kommuner en lærling pr 1000 innbygger. Det er inngått ny intensj onsavtale med Kommunenes opplæringskontor, som fra høsten 2013 omfatter 6 lærlinger i fagavdelingen.. Kommunen hadde frem til 2005 eget budsjett for lærlinger. Dette ble takk bort ved en omstillingsprosess samme år. Etter dette har fagavdelingen økt antall lærlinger fra 2 til 7, uten at dette er finansiert særskilt. Fagavdelingen har hittil redusert vikarbudsj ettet for å dekke ordningen. Dette har gitt konsekvenser i form av redusert mulighet til innleie ved fravær, og det er usikkert om det er forsvarlig å videreføre denne praksisen. Fagavdelingen har beregnet reelle kostnader til 6 lærlinger er pr år til kr Dette inkluderer tillegg og sosiale utgifter. Det gis tilskudd fra næringsfondet pr år: kr ,-. Det gis tilskudd fra

4 kommunenes opplæringskontor kr pr år, av dette trekkes 40 % til kommunenes opplæringskontor. Rest tilskudd til Nore og Uvdal kommune er kr For å dekke reelle utgifter til lærlinger har fagavdelingen beregnet et behov for en tilleggsbevilling på kr i Dette inkluderer tillegg og sosiale utgifter. Saksbehandlers vurdering: Avdelingen har hatt mulighet til å ta inn ekstra lærlinger i noen år, men det er usikkert om en kan opprettholde det høye antall lærlinger innenfor ordinært budsjett. Det tilrås av denne grunn eget budsjett for lærlinger i PRO. Inntak av lærlinger anses som positivt for kommunen som arbeidsgiver og som samfunnsutvikler. Det er i stor grad PRO som ta tatt inn lærlinger de siste årene. Fra høsten vil det bli tatt inn inntil 2 lærlinger i bane- og ungdomsarbeiderfaget. Det har i 2 perioder vært tatt inn lærlinger i IKT drifisfag. Totalt sett har kommunen vært aktiv i forhold til mnntak av lærlinger. Antall søkere til lærlingplasser er ikke alltid like mange, men kommunen likevel godt over gjennomsnittet på 1 lærling pr innbygger. I tillegg har kommunestyret vedtatt en tilskuddordning for inntak av lærlinger i private bedrifter. Denne ordningen er godt benyttet, og har bidratt til at mange har tatt fagbrev i yrkesfag. Kostnadene ved dette dekkes over næringsfondet. Rådmannen foreslår at Nore og Uvdal kommune opprettholder tilbudene om lærlingplasser på samme nivå som hittil. Rådmannens forslag til innstilling: Det opprettes eget budsj ett for lærlinger i fagavdeling PRO fra og med For 2013 tilleggsbevilges det kr til tiltaket. Dette inkluderer tillegg og sosiale utgifter. Bevilgningen dekkes av disposisjonsfond.

5 Nore og Uvdal kommune Rødberg Arkiv S aksmappe Avd. S aksbehandler /541 økonomi Anne Rudi Regnskap og årsrapport MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /13 Kommunestyret Saken gjelder: Framleggelse av årsrapport og årsregnskap 2012 for Nore og Uvdal kommunekasse. Fakta: Årsregnskapet for 2012 for Nore og Uvdal kommune ble jfr Regnskapsforskriftene avlagt og sendt Statistisk Sentralbyrå (SSB) innen rapporteringsfristen 15. februar Med referanse til Regnskapsforskriften 10 Regnskapsfrister og behandling av årsregnskap og årsberetning skal formannskapet avgi innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. Fristen for kommunestyrets godkjenning av årsregnskapet er i.juli. Revisor skal for hvert regnskapsår avgi revisjonsberetning til kommunestyret. Revisjonsberetning fra Buskerud Kommunerevisjon IKS følger i regnskapsdokumentet. Kontrollutvalget er i henhold til forskrift om Kontrollutvalg 7 Uttalelse om årsregnskapet tillagt følgende rolle: Når kontrollutvalget er blittforelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse om årsregnskapetfør det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til kommunestyret ellerfylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet ellerfylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret/j5 lkestinget. Kontrollutvalget behandlet Nore og Uvdal kommunes regnskap 2012 i møte 29. april Uttalelse fra Kontrollutvalget følger vedlagt. Samtidig med at årsregnskapet behandles, skal årsrapporten foreligge til behandling i kommunestyret.

6 Saksbehandlers vurdering: Netto driftsresultat i 2012 ble 15,8 millioner kroner eller 5,4 % av sum driftsinntekter. I revidert budsjett var det forutsatt netto driftsresultat på 8,0 millioner kroner som tilsvarer 2,9 % av sum driftsinntekter. Netto driftsresultat betegnes ofte som et mål på kommunens økonomisk balanse. For å sikre kommunens handlefrihet er det anbefalt at netto driftsresultat bør være minimum 3-4 % av driftsinntektene. Avvikfra budsjett Driftsregnskapet viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 2,6 millioner kroner. Av dette kommer 1,4 millioner kroner fra tjenesteyting i fagavdelingene. De største avvikene gjelder fagavdelingene; Helse, sosial og barnevern og Næring, miljø og kommunalteknikk med mindreforbruk og Sentrale styringsorganer med fellesutgifter med merforbruk. Mindreforbruket i Næring, miljø og kommunalteknikk gjelder bl.a. vedlikehold. For å kunne gjennomføre vedtatt vedlikeholdsplan foreslås det at disse midlene tilbakeføres til avdelingen. Viser for øvrig til fagavdelingenes egne kommentarer i årsrapporten. Andre utgifter og inntekter som påvirker resultatet positivt er bl.a. økt skatteinngang og redusert overføring til investeringsregnskapet, mens lavere inntekt på konsesjonskraft enn forutsatt i budsjettet påvirker resultatet negativt. Alle budsjetterte avsetninger er gjennomført. Seivkostområdene: Etterkalkyle på seivkostområdene viser at kommunen bidrar med finansiering av vann, feiing, byggesak og plansaker med til sammen 2,2 millioner kroner i Dette er områder hvor man kan ha 100% dekning med gebyrmnntekter. Områdene Avløp, renovasjon, slam og oppmåling har over 100 % i dekningsgrad i Årets overskuddet innen disse områdene er avsatt til bundne fond eller dekker opp tidligere underskudd innen samme seivkostområde. Viser til detaljert oversikt på side 14 i notene til regnskapet. Investeringsregnskapet for 2012 er avsluttet i balanse. Sum finansieringsbehov utgjør 19,8 millioner kroner. Det er solgt fast eiendom for 4,4 millioner kroner som ikke var budsjettert. Salget gjelder to boliger og innløsning av 2 festetomter. Den ene boligen var lånefinansiert og har pr 1. mai restgjeld på 1,6 millioner kroner som foreslås inndekket av regnskapsmessig overskudd. Ekstra inntekter utover budsjett dekker deler av finansieringsbehovet som var planlagt finansiert med midler overført fra driftsregnskapet. Overføringen fra driftsregnskapet ble 0,8 millioner kroner, mens den var budsjettert til 1,4 millioner kroner. Reduksjonen i overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet påvirker resultatet i driften positivt. Det ble også brukt i million mindre av fondsmidler enn budsjettert. Prosjekter som ikke er ferdigstilt i 2012 er overført til 2013 med til sammen 26 millioner kroner. Overføringen er 1,2 millioner kroner større enn rest prosjekter pr tilsier og er en reserve i Detaljert oversikt på alle investeringsprosjektene er utarbeidet i rådmannens årsrapport fra side 75.

7 Balanseregnskapet Kommunens fondsreserve er 34,2 millioner kroner ved utgangen av Dette er en økning på 5,5 millioner kroner fra Av fondsreserven er 17,1 millioner kroner disponert gjennom tidligere vedtak eller øremerket spesielle formål. Fond til disposisjon pr er dermed kun 5,4 millioner kroner i næringsfond og 11,7 millioner kroner i disposisjonsfond. Langsiktig gjeld er ved utgangen av året 137,7 millioner kroner. Dette er en økning på 12,1 millioner kroner fra året for. Det er foretatt låneopptak til investeringer med 15,9 millioner kroner og 3 million kroner til videre utlån (startlån), mens det er nedbetalt 6,8 millioner kroner i avdrag i år. Arbeidskapitalen er økt med 19,7 millioner kroner i Den store økningen skyldes opptak av lån til investeringsformål hvor investeringen ikke er gjennomført i I forhold til kommunens driftsvolum anses arbeidskapitalen å være god. Revisjonsberetningen inneholder ingen forbehold eller presiseringer. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Det framlagte regnskap godkjennes og fastsettes som årsregnskap for året Årsrapport for året 2012 tas til orientering. 3. Mindreforbruk i 2012 på kroner disponeres slik: o Nedbetale restgjeld på bolig med 1,6 millioner kroner o øke rammen til vedlikehold 2012 med kroner o Avsette til disposisjonsfond kroner Vedlegg: 1. Regnskapsdokumentet for Årsrapport Kontrollutvalgets uttalelse

8 ?4?4?4 CC7 4?4 4?? t ? 074 L ?4P ?45C04CC < 444< 4?4, ?4,å C 44 t44,7403cc C Cc e < &Z 4 4 Nore og Uvdal kommune I Vinner av fotokonkurranse 2012 Foto: Guillermo Aguilar I Å Regnskap 2012 i5. februar 2013.s

9 økonomisk oversikt drift Regnskapsskjema i A Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet Driftsregnskapet 3 4 Oversikter: Revisj onsberetning 5 INNHOLD SIDE Side 2 Fra Pedersen Anne Rudi Rådmann økonomisjef Rødberg februar 2013 NOTER 25 Sentrale styringsorganer og fellesutgifter 18 Næring, miljø og kommunalteknikk 23 Skole, barnehage og kultur 19 Helse, sosial og bameverntjenesten 21 Pleie, rehabilitering og omsorg 22 NAV Numedal 22 Fagavdelingenes regnskap: Balanseregnskapet - Balanseregnskapet 13 hovedoversikt 12 økonomisk oversikt Investeringsregnskap Regnskapsskjema 2 A Regnskapsskjema 2 B Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet Regnskap 2012 Nore og Uvdal kommune

10 Kommunestyret i Nore og Uvdal kommune Referans: 350/2013 Besøksadresse: øvre Eiker vei 14, N-3046 Drammen Telefaks: Bankgire; Besøksadresse: Oslovelen 1, N-3511 Hønefoss Telefaks: Postadresse: Postboks 4197, N-3005 Drammen Telefon: Org.nr: Postadresse: Postboks 123, Sentrum, N-3502 Hønefoss Telefon: Avdelingskontor - Hønefoss HovedkOnter - Dremmen årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for kommunens utarbeidelse av et årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene samlede presentasjonen av årsregnskapet. konklusjon. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Administrasjonssjefens ansvarfor årsregnskapet Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. administrasjonssjefen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,-. Årsregriskapet består av balanse per 31. desember 2012, Vi har revidert årsregnskapet for Nore og Uvdal kommune som viser kr ,- til fordeling drift og et Uttalelse om årsregnskapet REVISORS BERETNING 2012 FOR NORE OG UVDAL KOMMUNE Buskerud Kummunerevisjon IKS 6KRiI1HI

11 Konklusjon for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Nore og Uvdal kommune per 31. desember 2012, og av resultatet regnskapsskikk i Norge. Konklusjon om budsjett Uttalelser om øvrige forhold Formannskapet RMmannen Kopi: Kontrollutvalget daglig leder regnskapsrevisjon/oppdragsansvarlig Inger /(nne Fredriksen ) Buskerud Kommunerevisjon IKS Drammen, 10. april 2013 Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrolihandlinger vi har funnet nødvendig i Konklusjon om registrering og dokumentasjon henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om Konklusjon om årsberetningen årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifier. Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. Buskerud Kommunerevisjon IKS 2 av 2

12 Andre generelle statstilskudd Andre direkte eller indirekte skatter Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt verk og bruk Eiendomsskatt annen fast eiendom FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Tall i i kroner Regnskapsskjema la - Ordinært rammetilskudd Regnskap 2012 budsjett 2012 budsjett 2012 Regnskap Regulert Opprinnelig Driftsregnskapet Side 3 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Sum fordelt til drift (fra skjema 18) Til fordeling drift OverfØrt til investeringsregnskapet FORDELING Netto avsetninger I Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av bundne avsetniriger Bruk av ubundne avsetninger Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk AVSETNINGER OG BRUIC AV AVSETNINGER Netto finansinntekter/-utgifter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteinntekter og utbytte Avdragpå lån FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Sum frie disoonible inntekter Regnskap 2012 Nore og Uvdal kommune

13 Regnskap 2012 Nore og Uvdal kommune Regnskapskjema 1B - driftsregnskapet Regnskap Rev bud Til fordeling jfr la: Budsjett Regnskap Renteinntekter -utgifter ført på fagavdelinger Mottatt avdrag på utlån (Everket) Momskompensasjon investeringer Salg av konsesjonskraft (netto) Premieavvik LØnnsoppgjØr i året Finansutgifter i fagavdelingene Finansinntekter i fagavdelingene Bruk av fond i fagavdelingene Avsatt til fond i fagavdelingene Integreringstilskudd i fagavdelingerie Samhandlingsreformen Avskrivninger Kulturarv Nore kirkelig Fellesråd Andre trosamfunn Fagavdelinger: Sentrale styringsorganer og fellesutgifter Skole, barnehage og kultur Pleie, rehab. Og omsorg Helse, sosial og barnevern NAV Numedal Næring, miljø og kommunalteknikk i Sum fordelt Side 4

14 Regnskap 2012 Nore og Uvdal kommune I Økonomisk oversikt - Drift Regulert OpprInnelig Tall i 1. kroner Note Regnskap 2012 budsjett 2012 budsjett 2012 Regnskap 2011 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter OverfØringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer lnntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt verk og bruk Eiendomsskatt annen fast eiendom Andre direkte og indirekte skatter Sum DRIFTSUTGIFTER I Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto drlftsresultat S EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdragpå lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet lob/ Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmesslg mindreforbruk Side 5

15 Regnskap 2012 Nore og Uvdal kommune Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet Tall i 1 kroner FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Regulert Opprinnelig Regnskap 2012 budsjett 2012 Budsjett 2012 Regnskap Årets f pnansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert Side 6

16 Regnskap 2012 Nore og Uvdal kommune Regnskapsskjema 2 B - Investeringsregnskap Regulert bud Prosj Postsum (T) Regnskap Budsjett 2012 Regnskap 2011 Sum finansieringsutgifter , , , ,61 Sum Finansieringsinntekter , , , , Etableririgslån til videre utlån ,00 0,00 0, ,11 Sum Finansieringsinntekter 0,00 0,00 0, , Kjøp/salg av aksjer 0,00 0,00 0, ,00 Sum finansieringsutgifter , , , , Egenkapitaltilskudd KLP , , , ,00 Sum driftsutgifter i , ,00 i ,00 0, Tak Tunhovd kirke i , ,00 i ,00 0,00 Sum driftsutgifter ,00 i ,00 i ,00 0, Tak Nore kirke i ,00 i ,00 i ,00 0,00 Sum driftsutgifter 0,00 0, ,00 0, Lyssetting inne i alle kirkene 0,00 0, ,00 0,00 Sum driftsutgifter , ,89 0,00 0, Mobildekning Nore , ,89 0,00 0,00 Sum driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Bredbånd 0,00 0,00 0, ,00 Sum driftsutgifter , , , ,00 Sum driftsinntekter 0,00 0,00 0, , IT-utstyr og programvare , , , ,00 Sum driftsutgifter , , , ,67 Sum Finansieringsinntekter , , ,00 0, ljvdal barnehage 0,00 0,00 0, ,67 Sum driftsutgifter 0,00 0,00 0, , RØdberg barnehage 0,00 0,00 0, ,23 Sum driftsutgifter , , , , Skolebygg, Uvdal, Nore ogtunhovd , , , ,50 Sum driftsutgifter 0,00 0,00 0,00 i , Heis paviljong RØdberg skole 0,00 0,00 0, ,00 Sum driftsutgifter , ,00 0, , Fellesa server Numedalskommunene , ,00 0, ,00 Sum driftsutgifter , ,25 0, , Bergtun omsorgsenter , ,25 0, ,00 Sum driftsutgifter 0,00 0, ,00 0, Ombygging vinterhage Bergtun omsorgsenter 0,00 0, ,00 0,00 Sum driftsutgifter , , ,00 0, Motorvarmere , , ,00 0,00 Side 7

17 Regnskap 2012 Nore og Uvdal kommune Regulert bud Prosj Postsum (T) Regnskap Budsjett 2012 Regnskap 2011 Sum driftsutgifter 0,00 0,00 0, ,40 Sum driftsinntekter 0,00 0,00 0, , Balibinge 0,00 0,00 0, ,40 Sum driftsutgifter 0,00 0,00 0, ,35 Sum driftsinntekter 0,00 0,00 0, , Digitalisering RØdberg kino 0,00 0,00 0, ,11 Sum driftsutgifter , ,00 0, ,36 Sum Finansieringsinntekter , ,00 0,00 0, Modernisering Rødberg kino , ,00 0, ,36 Sum driftsutgifter , , , ,50 Sum Finansieringsinntekter , ,50 0, , Kunstgressbane + friidrett p8 Rødberg. Forprosj i , , ,00 0,00 Sum driftsutgifter , ,03 0, ,62 Sum Finansieringsinntekter , ,03 0, , Parkering/trafikksikkerhetsplanen 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum driftsutgifter 0, ,00 0,00 0,00 Sum Finansieringsinntekter 0, ,00 0,00 0,00 RØdungsaga, MØIIa Øktodden, kvern kråkefoss, 8556 Granh 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum driftsutgifter , , , ,00 Sum Finansieringsinntekter 0,00 0,00 0, , Kjøp av grunn , , , ,00 Sum driftsutgifter , , ,00 0, lnfiltrasjonsanlegg Øvre Uvdal , , ,00 0,00 Sum driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Overvåkning vann- og avløpsanlegg 0,00 0,00 0, ,76 Sum driftsutgifter , , ,00 0, Rehabilitering vannverk , , ,00 0,00 Sum driftsutgifter 0,00 0, ,00 0, Rehabilitering avløpsanlegg 0,00 0, ,00 0,00 Sum driftsutgifter , , ,00 0, Vannforsyning Øvre Uvdal, Dagalifjell , , ,00 0,00 Sum driftsutgifter 0,00 0, ,00 0, VannbehandlingsutstyrJrehab. ledninger 0,00 0, ,00 0,00 Sum driftsutgifter , ,06 0, , Digitale tema- og beredskapskart. Arealis , ,06 0, ,80 Sum driftsutgifter 0, ,00 0,00 0, AjourfØring skogkartlegging 0, ,00 0,00 0,00 Sum driftsutgifter , , , ,20 Sum Finansieringsinntekter , , , , Utbedring kommunale veger ,34 0,00 0, ,54 Side 8

18 Regnskap 2012 Nore og Uvdal kommune Regulert bud Prosj Postsum (T) Regnskap Budsjett 2012 Regnskap 2011 Sum driftsutgifter , ,83 0, ,34 Sum driftsinntekter ,00 0,00 0,00 0,00 Sum Finansieringsinntekter , ,83 0, , Gjennomføringstiltak RØdbergplanen 0, ,00 0,00 0,00 Sum driftsutgifter , ,94 0, ,06 Sum Finansieringsinntekter , ,94 0, , GjennomfØringstiltak Norefjord ,24 0,00 0,00 0,00 Sum driftsutgifter , ,04 0, ,22 Sum driftsinntekter 0,00 0,00 0, ,00 Sum Finansieringsinntekter , ,04 0, , Trafikksikkerhetsplanen -tiltak 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter 0,00 0,00 0, , Boligfelt Skogen 0,00 0,00 0, ,15 Sum driftsutgifter , , ,00 0, Boligfelt Hvaale , , ,00 0,00 Sum driftsinntekter 8802 Boligfelt Langodden 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0, ,00 Sum driftsutgifter 0,00 0,00 0, ,78 Sum Finansieringsinntekter 0,00 0,00 0, , Boligfelt Nore 0,00 0,00 0, ,78 Sum driftsutgifter , , , ,90 Sum Finansieringsinntekter , , , , Boligfelt Nordskogen , ,54 0,00 0,00 Sum driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Utbedr.lndustribygg Hvammen 0,00 0,00 0, ,08 Sum driftsutgifter ,25 0,00 0, ,50 Sum driftsinntekter ,70 0,00 0, , Salg av kommunal eiendom ,45 0,00 0, ,50 Sum driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Ungbo 0,00 0,00 0, ,34 Sum driftsutgifter 0,00 0,00 0, ,54 Sum driftsinntekter 0,00 0,00 0, , Bolig vanskeligstilte 0,00 0,00 0, ,54 Sum driftsutgifter 0,00 0, ,00 0, Radontiltak kommunale bygg 0,00 0, ,00 0,00 Sum driftsutgifter , , ,00 0, Sikring av skole og barnehageomrder , , ,00 0,00 Sum driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Reguleringsplan næringsområde Dokkeberg 0,00 0,00 0, ,08 Sum driftsinntekter 0,00 0,00 0, , Sikring av steinbiokk i Thonlia, RØdberg 0,00 0,00 0, ,00 Side 9

19 Regnskap 2012 Nore og Uvdal kommune Regulert bud Prosj Postsum (T) Regnskap Budsjett 2012 Regnskap 2011 Sum driftsutgifter 0,00 0,00 0,00 i ,20 Sum driftsinntekter 0,00 0,00 0, , Rassikring av eksisterende boliger i Hvaalefeltet 0,00 0,00 0,00 i ,20 Sum driftsutgifter 0, ,07 0,00 0, Overføring neste âr- saldering 0, ,07 0,00 0,00 Sum finansieringsutgifter 0,00 0,00 0, ,00 Sum Finansieringsinntekter 0,00 0,00 0, , Merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum Finansieringsinntekter , , , , Finansiering , , , ,85 Side 10

20 Regnskap 2012 Nore og Uvdal kommune Økonomisk oversikt - Tall i i kroner INNTEKTER Investering Regulert Opprinnelig Note Regnskap 2012 budsjett 2012 budsjett 2012 Regnskap 2011 Salg driftsmidler og fast eiendom 11/is Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse o 0 o Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdragpålån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekkede merforbruk Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatttilbundnefond Avsatt til likviditetsreserven Sum finansieringstransaksjoner Finansierlngsbehov FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet lob/ Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering Udekket / Udisponert Side 11

21 Regnskap 2012 Nore og Uvdal kommune Balanseregnskapet Tall i i kroner Note Regnskap 2012 Regnskap 2011 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Premieawik Aksjer og andeler Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Udisponert i investeringsregnskapet Udekket i investeringsregnskapet 0 0 Endring regnskapsprinsipp (drift) Kapitalkonto Sum egenkapital GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Sum memorlakonti 0 0 Side 12

22 næringsfond 33,33% lederopplæring Oppgjør Middelalderuka % 1% Regnskap 2012 Nore og Uvdal kommune Balanseregnskapet Konto Konto (T) Regnskap 2012 Regnskap Tomteområder og industriarealer , , Boliger,skole,barneh, veier, Iedn.nett , , Avskriving , , Adm.bygg, sykehjem, kulturb, brannst , , Avskriving , ,53 LN100 Faste eiendommer og anlegg , , EDB-utstyr, kontormaskiner etc , , Avskriving , , Anleggsmaskiner, inventar og utstyr , , Avskriving , , Brannbiler, teknisk anlegg, renseani. etc , , Avskriving , ,68 LN11O Utstyr, maskiner og transportmidler , , Pensjonsmidler KLP , , Pensjorismidler SPK , ,00 LN12O Pensjonsmidler , , Etableringslån , , So5iale utlån , , Utlån til næringsformål , , Utlån infrastruktur , , Nore Energi AS , ,00 LN13O Utlàn , , Kommunekraft A/S- i 2511, , Nes Prestegjeld Sparebank As, Grunnfondsbevis/ , , Nore og Uvdal Næringspark As , , Buskerud Kraftproduksjon As, andel Mykstufoss 10000, , Buskerud Kommunrevisjon IKS Nupro As Godfarfoss Kraft As Andeler Norske Skog As , , , ,00 andeler ,00 i , , , Andeler Grevsgard Utbyggingslag BA 20000, , Numedalsnett AS , , Numedal Bredbånd As 1,00 1, Nore Energi AS - % , , Egenkapitalinnskudd KLP , , Hallingdal Reiseliv As , ,30 LN14O Aksjer og andeler , , Innestående skogavgift jfr. kto , , SKOLEKONTORETS FORSKOTTSKONTO 1000, , Tilsagn OU-midler - oppvekst Numeda ,00 0, BESTYRER NORE OG UVDAL SYKE- 500,00 500, Forskudd lønn 56000, , Ref.merverdiavgift , , Eidsiva Marked As ,00 0, Ballbinge tippemidler , , Tilsagn Norsk Kulturråd ,00 0, KONSESJONSAVGIFTER ,00 0, DIV.DEB.HSB , , Utestående kommunale fordringer , , Utestående fordringer strøm 54474, , Refusjon folketrygden , , NAV Feriepenger , , Inntektsutjevning , , Refusjonskrav ressurskrevende brukere , , Samhandlingsreformen ,00 0,00 LN15O Kortsiktige fordringer , , BW-fond - 0, ,00 IN 160 Aksjer og andeler 0, ,00 Side 13

23 Langedarg pilotprosjekt DRIFT Regnskap 2012 Nore og Uvdal kommune Konto Konto )T) Regnskap 2012 Regnskap Kassabeholdning , , Folio ( ) , , OCR-Ell< ( ) , , Servicekontor ( ) , , Nore og Uvdal Bygdetun ( ) 10903, , Legekontor ( ) , , Sparebank 1, utb.kort sosial ( ) , , OCR-konto ( ) , , Husbankmidler til utlån ( ) 0, , Startlåri ( ) , , E.O.Simonsens Fond ( ) , , Jordbruksfond ( ) ,95 i , Reguleringsfond Pålsbufj ( , , Skattetrekk ( ) , , Misjon-avholdsarbeid ( ) , , Nore Jordlegat ( ) 5 700, , Gunder Medgardens fond ( ) , ,97 LN 190 Icasse, postgiro, bankinnskudd , , Premieawik KIP , , Premleavvik SPK , , Premieavvik arbeidsgiveravgift , ,80 LN200 Premleavvik , , Disposisjonsfond , , Disposisjonsfond - konsesjonskraft ,00 0, Prosjekt Elektronisk arkiv , , Frivilligsentralen , , Integreringstilskudd flyktninger , , Prosjekt Interkommunalt samarbeid PRO 0, , Kommuneplanarbeid , , Pågående prosjekter skolene , , Leiskole , , Helse, div. formål ,00 0, Kultur, div. formål , , Kulturarvstyret div.formål , , EGENANDEL FORSIKRING , , Brannteknisk dokumentasjon ,00 0,00 1N210 Dlsposlsjonsfond , , NÆRINGSFOND , , Avsatt skogavgift , , E-O.SIMONSENS FOND UVDAL GAMLE STAVKIRKE ,00 -S 976, BYGDEBOK NORE-UVDAL-SKURDALEN , , JORDBRUKSFOND , , E-O.D.SIMONSENS VELFERDS-OG UTDAN.FOND , , REG.FOND PÅLSBUFJORDEN , , Interkommunalt samarbeid 27 FØNK , , Digital fornying (digi) prosj ,00 0, Fri førstelinjerettshjelp , , Statstilskudd norskopplæring fremmedspråklige , , EKT Langedrag leirskole , , Gjør kulturskolen god , , Ernæringsprisen 2007 RØdberg barnehage , , Frivillighetssentralen , , Veiledning likeverdig behandling av ikke-kommunale ,00 0, Ungdomsråd ,00 0, Tilskudd videreutd psykiatri , , Folkehelsearbeid , , Kvalifiseringsprogram NAV , , Flink med folk i første rekke (2314) , , Særskilt tilskudd mindrerige flykninger , , Boligtilskudd fra Husbanken , , Tapsfond Startlån (Husbanken) , ,00 Side 14

24 Gavekonto Gavekonto Grunnlån /1/ /3/ /2 Regnskap 2012 Nore og Uvdal kommune Konto Konto (T) Regnskap 2012 Regnskap Bergtun Bergtun Bergtun - Velferdsmidler ansatte ,00 0,00 betjening , ,65 beboere , , VILTKARTLEGGING , , Viltfond, kommunalt , , Fiskefond , , Ungbo , , Kulturminnevern , , Middelalderuken , , Selvkostfond renovasjon , , Selvkostfond oppmåling , , Selvkostfond Slam ,00 0,00 LN220 Bundne driftsfond , , KAPITALFOND , ,01 LN230 Ubundne investeringsfond , , Trafikksikkerhetsplan , , Avsatt ekstraordinære avdrag Startlån , ,61 LN240 Bundne investerlngsfond , , Regnskapsmessig mindreforbruk , ,06 LN250 Regnskapsmessig mindreforbruk , , Endring regnskapsprinsipp (drift) ,50 i ,50 LN270 Endring regnskapsprinslpp i , , Kapitalkonto anleggsmidler , , Kapitalkonto aksjer og andeler , , Netto pensjonsforpliktelser , , ETABLERINGSLÅN ,56 -S , INNLÅN , , Andre utlån , , SOSIALE UTLÅN , , UTLÅN TIL NÆRINGSFORMÅL , ,00 LN280 Kapitalkonto , , Pensjonsforpliktelser KLP , , Pensjonsforpliktelser SPK , , Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelser , ,00 LN290 Pensjonsforpliktelser , , HUSBANKEN, PUH BOLIGER , , Etabl.Iån , , Etabl.Iån , , Startlån videreutlån Startlån videreutlån , , , , Startlån videreutlån /3/ , , Husbanken - til bolig , , Startlån videreutlån /1/ , , Startlån videreutlån /2/ , , Startlån videreutlån Startlån videreutlån ,00 0, ,00 0, Kommunalbanken utbedring Rødberghall/svØmmehall , , Kommunalbanken Omsorgsboliger/Næringspark , , Kommunalbanken Omsorgsboliger (komp.tils) , , Kommunalbanken omsorg. RØdb (komp.tils) , , Kommunalbanken Omsorg. Rødb/Legekontor , , Kommunalbanken Bergtun omsorgssenter , , Kommunalbanken Kommunehuset , , Kommunalbanken Rødberg skole -fastrente , , Kommunalbanken Rødberg skole , , Kommunalbanken Kirken , , Kommunalbanken fastrente , , Kommunalbanken , , Kommunalbanken , ,00 Side 15

25 NEtTO KOMMUNALT KOMMUNALT MiddelalderbrØd Regnskap 2012 Nore og Uvdal kommune Konto Konto (T) Regnskap 2012 Regnskap Kommunalbanken ,00 0, Kommunekreditt sykehjem/omsorgsboliger (40 år) , , Kommunekreditt sykehj/omsorgb (30 år) fast , , Kommunekreditt Investeringer (20 år) , ,00 LN320 Andre lån , , Påleggstrekk ,00 0, Forskuddstrekk , , Arbeidsgiveravgift , , Leverandør , , Påløpte lønnsutgifter med avgift , , Påløpte strømutgifter ,92 0, PålØpte utgifter , , Påløpte reiseregninger , , Opptjente feriepenger , , Arb.g.avg. opptjente feriepenger ,53 0, Arb.g.avg.feriep. utbet.ferieåret 0, , Påløpte renter pr , , OPPGJ.KONTO M/SKATTINSP , , MISJONS-AVHOLDSARBEIDE , , NORE JOROLEGAT , , GUNDER MEDGARDENS FOND , , Helse, sosial barnevern ,00 0, Nav Numedal ,00 0, TILSAGN - TILSKUDD TIL NÆRINGSFORMÅL , , TILSAGN - LÅN TIL NÆRINGSFORMÅL , , InClub - DRIFT , , Drift Barn hjelper barn , , Drift Stue Bygdetunet , , Aksjon minibuss Frivillighetssentralen , , Rødberg barnehage , , Depositum fra leietakere ,00 0, OmlØpskonto lønn 0, , Inntekter overføres privat lege , , N Flellstyret, salg av Fjellfolkets rike , , Netto lønn ansatte 3 965,60 769, Negativ lønn 3 219, , Øreavrunding 10,74 0, Feilkonto ,00 0,00 LN340 Annen kortsiktig gjeld , , Premieavvik KLP , , Premieavvik SPK , , Premieavvik arbeidsgiveravgift , ,57 LN3SO Premleavvik , , MOTPOST ETAB.LÅN FRA HUSBANKEN , , Ubrukte lånemidler , ,76 LN360 Ubrukte lånemidler , , Negativ selvkost vann ,00 i , Negativ seivkost avløp i , , Negativ selvkost slam 0, , Negativ selvkost byggesak , , Negativ seivkost feiing , , Negativ selvkost plansakbehandling , ,00 LN370 Andre memoriakonti , , MOTPOST UTBEDR.-ETAB.LÅN FRA , , Motpost ubrukte lånemidler , , Negativ selvkost , ,00 LN380 Motkonto for memoriakontiene , ,76 0,00 0,00 Side 16

26 jfr delegert nivå til utvalgene Fagavdelingenes regnskap Regnskap 2012 Nore og Uvdal kommune Side 17

27 3 Regnskap 2012 Nore og Uvdal kommune Sentrale styringsorganer og fellestjenester Postsum (T) Regnskap 2012 Regulert bud 2012 Budsjett 2012 Regnskap 2011 Sum driftsutgifter i , , ,00 Sum driftsinntekter , , , ,50 Sum Finansieringsinntekter 0,00 0,00 0, ,45 Arbedsmiliøutvalget i Sum driftsutgitter , , , ,06 Sum finansieringsutgifter 0,00 0,00 0, ,36 Sum driftsinntekter , , , ,53 Sum Finansieringsinntekter 0,00 0,00 0, ,36 Fellesutgifter , , , ,53 Sum driftsutgifter , , , ,27 Sum finansieringsutgifter 383,00 0,00 0,00 0,00 Avskrivninger , ,70 0, ,90 Sum driftsinntekter , , , ,39 IT-tjenesten , , , ,78 Sum driftsutgifter , , , ,54 Sum finansieringsutgifter 0,00 0,00 0, ,19 Sum driftsinntekter , , , ,48 Sum Finansieringsinntekter ,94 0,00 0, ,21 Økonomikontoret , , , ,04 Sum driftsutgifter , ,00 i , ,59 Sum driftsinntekter , , , ,49 Politisk ledelse , ,00 i ,00 i ,10 Sum driftsutgifter , , , ,58 Sum driftsinntekter , , , ,87 Rådmannskontoret , , , ,71 Sum driftsutgifter , , , ,51 Sum driftsinntekter ,00 0,00 0,00 i 500,00 Revisjonen , , , ,51 Sum driftsutgifter , , , ,20 Sum finansieringsutgifter ,36 0,00 0, ,00 Sum driftsinntekter , , , ,51 Sum Finansieringsinntekter , ,01 0,00 0,00 Servicekontoret , , , ,69 Sum driftsutgifter , , ,00 0,00 Tilfiedige utg/innt, tjlleggsbevilgnlnger , , ,00 0,00 Sum driftsutgifter 4 424,00 0,00 0, ,95 Sum driftsinntekter 0,00 0,00 0, ,24 Kommune- og Stortingsvalg 4424,00 0,00 0, , , , , ,12 Awik ,53 Side 18

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Regnskap 2014

Nore og Uvdal kommune. Regnskap 2014 Nore og Uvdal kommune Fra fotokonkurransen i 2012 Foto: Knut Deinboll Regnskap 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 OBS: Merk klokkeslett. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Regnskap.

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Regnskap. NORE OG UVDAL KOMMUNE Regnskap www.nore-og-uvdal.kommune.no INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. - :. q. Foto: Guillermo. Regnskap februar 2013

Nore og Uvdal kommune. - :. q. Foto: Guillermo. Regnskap februar 2013 A 15. februar 2013,s Regnskap 2012 - :. q Foto: Guillermo Nore og Uvdal kommune drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet Regnskap 2012 Nore og Uvdal kommune

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 30.04.2015 kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2006

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2006 sskjema 1A - Driftsregnskapet Regulert Opprinnelig budsjett budsjett 2006 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -48 242 320 900 000-50 000 000-49 549 164 Ordinært rammetilskudd -41 887 061-3

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06 Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3

Detaljer

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune 15. februar 214 Nore og Uvdal kommune Regnskap 213 drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune INNHOLD

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer