Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune NUE DAL middelalderdalen ETTERUTSENDELSE AV SAKER TIL FORMANNSKAPSMØTE :

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune NUE DAL middelalderdalen ETTERUTSENDELSE AV SAKER TIL FORMANNSKAPSMØTE 10.06.13:"

Transkript

1 dl Nore og Uvdal kommune NUE DAL middelalderdalen Møteinnkalling Saksnr: Utvalg: Møtested: Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 15:30 OBS, merk klokkeslettet. TiDLIGERE UTSENDT: Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 33/13 PS 34/13 PS 35/13 Sakstittel Tilleggsbevilgning - lærlinger. PRO. Regnskap og årsrapport Digitale sakspapirer i Nore og Uvdal Lukket/åpent ETTERUTSENDELSE AV SAKER TIL FORMANNSKAPSMØTE : PS 36/13 PS 37/13 P5 38/13 P5 39/13 PS 40/13 PS 41/13 Endring_av_festeavgift_for kirkegårdene. Strategidokument og handlingspian Rådet for nasj onalparkkommuner. Salg_av_industribygg på Rødberg Tertialrapport Budsj ettreguleringer Arbeider vedr. kommunens eiendom på Imingfj el! Miljøringen, avkiaringer etter kommunestyrets behandling av søknad om støtte Nore Uvdal kommune, %dk

2 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 33/13 Tilleggsbevilgning - lærlinger. PRO. PS 34/13 Regnskap og årsrapport PS 3 5/13 Digitale sakspapirer i Nore og Uvdal PS 36/13 Endring av festeavgift for kirkegårdene PS 37/13 Strategidokument og handlingspian Rådet for nasj onalparkkommuner PS 3 8/13 Salg av industribygg Rødberg PS 39/13 Tertialrapport Budsjettreguleringer. PS 40/13 PS 41/13 Arbeider vedrørende kommunens eiendom på Imingfjell Miljøringen, avkiaringer etter kommunestyrets behandling av søknad om støtte

3 i Nore og Uvdal kommune Rødberg Arkiv S aksmappe Avd. Saksbehandler /114 Sentraladministrasjon og fellesfunksjoner Vidar Torgersen Tilleggsbevilgning - lærlinger. PRO. MØTEBEHANDLING: Utvalg Motedato Utvalgssak Formannskap /13 Kommunestyret Saken gjelder: Tilleggsbevilgning - lærlinger fagavdeling pleie, rehabilitering og omsorg. Fakta: Fagavdeling pleie, rehabilitering og omsorg har vært lærebedrift i mange år, og har pr. i dag godkjenning i følgende fag: - Helsefagarbeider - Aktivitørfaget - Institusjonskokk Fagavdelingen har nå 7 lærlinger i helsefag. Dette er et stort antall, gjennomsnittlig er det i norske kommuner en lærling pr 1000 innbygger. Det er inngått ny intensj onsavtale med Kommunenes opplæringskontor, som fra høsten 2013 omfatter 6 lærlinger i fagavdelingen.. Kommunen hadde frem til 2005 eget budsjett for lærlinger. Dette ble takk bort ved en omstillingsprosess samme år. Etter dette har fagavdelingen økt antall lærlinger fra 2 til 7, uten at dette er finansiert særskilt. Fagavdelingen har hittil redusert vikarbudsj ettet for å dekke ordningen. Dette har gitt konsekvenser i form av redusert mulighet til innleie ved fravær, og det er usikkert om det er forsvarlig å videreføre denne praksisen. Fagavdelingen har beregnet reelle kostnader til 6 lærlinger er pr år til kr Dette inkluderer tillegg og sosiale utgifter. Det gis tilskudd fra næringsfondet pr år: kr ,-. Det gis tilskudd fra

4 kommunenes opplæringskontor kr pr år, av dette trekkes 40 % til kommunenes opplæringskontor. Rest tilskudd til Nore og Uvdal kommune er kr For å dekke reelle utgifter til lærlinger har fagavdelingen beregnet et behov for en tilleggsbevilling på kr i Dette inkluderer tillegg og sosiale utgifter. Saksbehandlers vurdering: Avdelingen har hatt mulighet til å ta inn ekstra lærlinger i noen år, men det er usikkert om en kan opprettholde det høye antall lærlinger innenfor ordinært budsjett. Det tilrås av denne grunn eget budsjett for lærlinger i PRO. Inntak av lærlinger anses som positivt for kommunen som arbeidsgiver og som samfunnsutvikler. Det er i stor grad PRO som ta tatt inn lærlinger de siste årene. Fra høsten vil det bli tatt inn inntil 2 lærlinger i bane- og ungdomsarbeiderfaget. Det har i 2 perioder vært tatt inn lærlinger i IKT drifisfag. Totalt sett har kommunen vært aktiv i forhold til mnntak av lærlinger. Antall søkere til lærlingplasser er ikke alltid like mange, men kommunen likevel godt over gjennomsnittet på 1 lærling pr innbygger. I tillegg har kommunestyret vedtatt en tilskuddordning for inntak av lærlinger i private bedrifter. Denne ordningen er godt benyttet, og har bidratt til at mange har tatt fagbrev i yrkesfag. Kostnadene ved dette dekkes over næringsfondet. Rådmannen foreslår at Nore og Uvdal kommune opprettholder tilbudene om lærlingplasser på samme nivå som hittil. Rådmannens forslag til innstilling: Det opprettes eget budsj ett for lærlinger i fagavdeling PRO fra og med For 2013 tilleggsbevilges det kr til tiltaket. Dette inkluderer tillegg og sosiale utgifter. Bevilgningen dekkes av disposisjonsfond.

5 Nore og Uvdal kommune Rødberg Arkiv S aksmappe Avd. S aksbehandler /541 økonomi Anne Rudi Regnskap og årsrapport MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /13 Kommunestyret Saken gjelder: Framleggelse av årsrapport og årsregnskap 2012 for Nore og Uvdal kommunekasse. Fakta: Årsregnskapet for 2012 for Nore og Uvdal kommune ble jfr Regnskapsforskriftene avlagt og sendt Statistisk Sentralbyrå (SSB) innen rapporteringsfristen 15. februar Med referanse til Regnskapsforskriften 10 Regnskapsfrister og behandling av årsregnskap og årsberetning skal formannskapet avgi innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. Fristen for kommunestyrets godkjenning av årsregnskapet er i.juli. Revisor skal for hvert regnskapsår avgi revisjonsberetning til kommunestyret. Revisjonsberetning fra Buskerud Kommunerevisjon IKS følger i regnskapsdokumentet. Kontrollutvalget er i henhold til forskrift om Kontrollutvalg 7 Uttalelse om årsregnskapet tillagt følgende rolle: Når kontrollutvalget er blittforelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse om årsregnskapetfør det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til kommunestyret ellerfylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet ellerfylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret/j5 lkestinget. Kontrollutvalget behandlet Nore og Uvdal kommunes regnskap 2012 i møte 29. april Uttalelse fra Kontrollutvalget følger vedlagt. Samtidig med at årsregnskapet behandles, skal årsrapporten foreligge til behandling i kommunestyret.

6 Saksbehandlers vurdering: Netto driftsresultat i 2012 ble 15,8 millioner kroner eller 5,4 % av sum driftsinntekter. I revidert budsjett var det forutsatt netto driftsresultat på 8,0 millioner kroner som tilsvarer 2,9 % av sum driftsinntekter. Netto driftsresultat betegnes ofte som et mål på kommunens økonomisk balanse. For å sikre kommunens handlefrihet er det anbefalt at netto driftsresultat bør være minimum 3-4 % av driftsinntektene. Avvikfra budsjett Driftsregnskapet viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 2,6 millioner kroner. Av dette kommer 1,4 millioner kroner fra tjenesteyting i fagavdelingene. De største avvikene gjelder fagavdelingene; Helse, sosial og barnevern og Næring, miljø og kommunalteknikk med mindreforbruk og Sentrale styringsorganer med fellesutgifter med merforbruk. Mindreforbruket i Næring, miljø og kommunalteknikk gjelder bl.a. vedlikehold. For å kunne gjennomføre vedtatt vedlikeholdsplan foreslås det at disse midlene tilbakeføres til avdelingen. Viser for øvrig til fagavdelingenes egne kommentarer i årsrapporten. Andre utgifter og inntekter som påvirker resultatet positivt er bl.a. økt skatteinngang og redusert overføring til investeringsregnskapet, mens lavere inntekt på konsesjonskraft enn forutsatt i budsjettet påvirker resultatet negativt. Alle budsjetterte avsetninger er gjennomført. Seivkostområdene: Etterkalkyle på seivkostområdene viser at kommunen bidrar med finansiering av vann, feiing, byggesak og plansaker med til sammen 2,2 millioner kroner i Dette er områder hvor man kan ha 100% dekning med gebyrmnntekter. Områdene Avløp, renovasjon, slam og oppmåling har over 100 % i dekningsgrad i Årets overskuddet innen disse områdene er avsatt til bundne fond eller dekker opp tidligere underskudd innen samme seivkostområde. Viser til detaljert oversikt på side 14 i notene til regnskapet. Investeringsregnskapet for 2012 er avsluttet i balanse. Sum finansieringsbehov utgjør 19,8 millioner kroner. Det er solgt fast eiendom for 4,4 millioner kroner som ikke var budsjettert. Salget gjelder to boliger og innløsning av 2 festetomter. Den ene boligen var lånefinansiert og har pr 1. mai restgjeld på 1,6 millioner kroner som foreslås inndekket av regnskapsmessig overskudd. Ekstra inntekter utover budsjett dekker deler av finansieringsbehovet som var planlagt finansiert med midler overført fra driftsregnskapet. Overføringen fra driftsregnskapet ble 0,8 millioner kroner, mens den var budsjettert til 1,4 millioner kroner. Reduksjonen i overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet påvirker resultatet i driften positivt. Det ble også brukt i million mindre av fondsmidler enn budsjettert. Prosjekter som ikke er ferdigstilt i 2012 er overført til 2013 med til sammen 26 millioner kroner. Overføringen er 1,2 millioner kroner større enn rest prosjekter pr tilsier og er en reserve i Detaljert oversikt på alle investeringsprosjektene er utarbeidet i rådmannens årsrapport fra side 75.

7 Balanseregnskapet Kommunens fondsreserve er 34,2 millioner kroner ved utgangen av Dette er en økning på 5,5 millioner kroner fra Av fondsreserven er 17,1 millioner kroner disponert gjennom tidligere vedtak eller øremerket spesielle formål. Fond til disposisjon pr er dermed kun 5,4 millioner kroner i næringsfond og 11,7 millioner kroner i disposisjonsfond. Langsiktig gjeld er ved utgangen av året 137,7 millioner kroner. Dette er en økning på 12,1 millioner kroner fra året for. Det er foretatt låneopptak til investeringer med 15,9 millioner kroner og 3 million kroner til videre utlån (startlån), mens det er nedbetalt 6,8 millioner kroner i avdrag i år. Arbeidskapitalen er økt med 19,7 millioner kroner i Den store økningen skyldes opptak av lån til investeringsformål hvor investeringen ikke er gjennomført i I forhold til kommunens driftsvolum anses arbeidskapitalen å være god. Revisjonsberetningen inneholder ingen forbehold eller presiseringer. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Det framlagte regnskap godkjennes og fastsettes som årsregnskap for året Årsrapport for året 2012 tas til orientering. 3. Mindreforbruk i 2012 på kroner disponeres slik: o Nedbetale restgjeld på bolig med 1,6 millioner kroner o øke rammen til vedlikehold 2012 med kroner o Avsette til disposisjonsfond kroner Vedlegg: 1. Regnskapsdokumentet for Årsrapport Kontrollutvalgets uttalelse

8 ?4?4?4 CC7 4?4 4?? t ? 074 L ?4P ?45C04CC < 444< 4?4, ?4,å C 44 t44,7403cc C Cc e < &Z 4 4 Nore og Uvdal kommune I Vinner av fotokonkurranse 2012 Foto: Guillermo Aguilar I Å Regnskap 2012 i5. februar 2013.s

9 økonomisk oversikt drift Regnskapsskjema i A Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet Driftsregnskapet 3 4 Oversikter: Revisj onsberetning 5 INNHOLD SIDE Side 2 Fra Pedersen Anne Rudi Rådmann økonomisjef Rødberg februar 2013 NOTER 25 Sentrale styringsorganer og fellesutgifter 18 Næring, miljø og kommunalteknikk 23 Skole, barnehage og kultur 19 Helse, sosial og bameverntjenesten 21 Pleie, rehabilitering og omsorg 22 NAV Numedal 22 Fagavdelingenes regnskap: Balanseregnskapet - Balanseregnskapet 13 hovedoversikt 12 økonomisk oversikt Investeringsregnskap Regnskapsskjema 2 A Regnskapsskjema 2 B Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet Regnskap 2012 Nore og Uvdal kommune

10 Kommunestyret i Nore og Uvdal kommune Referans: 350/2013 Besøksadresse: øvre Eiker vei 14, N-3046 Drammen Telefaks: Bankgire; Besøksadresse: Oslovelen 1, N-3511 Hønefoss Telefaks: Postadresse: Postboks 4197, N-3005 Drammen Telefon: Org.nr: Postadresse: Postboks 123, Sentrum, N-3502 Hønefoss Telefon: Avdelingskontor - Hønefoss HovedkOnter - Dremmen årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for kommunens utarbeidelse av et årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene samlede presentasjonen av årsregnskapet. konklusjon. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Administrasjonssjefens ansvarfor årsregnskapet Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. administrasjonssjefen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,-. Årsregriskapet består av balanse per 31. desember 2012, Vi har revidert årsregnskapet for Nore og Uvdal kommune som viser kr ,- til fordeling drift og et Uttalelse om årsregnskapet REVISORS BERETNING 2012 FOR NORE OG UVDAL KOMMUNE Buskerud Kummunerevisjon IKS 6KRiI1HI

11 Konklusjon for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Nore og Uvdal kommune per 31. desember 2012, og av resultatet regnskapsskikk i Norge. Konklusjon om budsjett Uttalelser om øvrige forhold Formannskapet RMmannen Kopi: Kontrollutvalget daglig leder regnskapsrevisjon/oppdragsansvarlig Inger /(nne Fredriksen ) Buskerud Kommunerevisjon IKS Drammen, 10. april 2013 Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrolihandlinger vi har funnet nødvendig i Konklusjon om registrering og dokumentasjon henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om Konklusjon om årsberetningen årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifier. Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. Buskerud Kommunerevisjon IKS 2 av 2

12 Andre generelle statstilskudd Andre direkte eller indirekte skatter Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt verk og bruk Eiendomsskatt annen fast eiendom FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Tall i i kroner Regnskapsskjema la - Ordinært rammetilskudd Regnskap 2012 budsjett 2012 budsjett 2012 Regnskap Regulert Opprinnelig Driftsregnskapet Side 3 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Sum fordelt til drift (fra skjema 18) Til fordeling drift OverfØrt til investeringsregnskapet FORDELING Netto avsetninger I Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av bundne avsetniriger Bruk av ubundne avsetninger Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk AVSETNINGER OG BRUIC AV AVSETNINGER Netto finansinntekter/-utgifter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteinntekter og utbytte Avdragpå lån FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Sum frie disoonible inntekter Regnskap 2012 Nore og Uvdal kommune

13 Regnskap 2012 Nore og Uvdal kommune Regnskapskjema 1B - driftsregnskapet Regnskap Rev bud Til fordeling jfr la: Budsjett Regnskap Renteinntekter -utgifter ført på fagavdelinger Mottatt avdrag på utlån (Everket) Momskompensasjon investeringer Salg av konsesjonskraft (netto) Premieavvik LØnnsoppgjØr i året Finansutgifter i fagavdelingene Finansinntekter i fagavdelingene Bruk av fond i fagavdelingene Avsatt til fond i fagavdelingene Integreringstilskudd i fagavdelingerie Samhandlingsreformen Avskrivninger Kulturarv Nore kirkelig Fellesråd Andre trosamfunn Fagavdelinger: Sentrale styringsorganer og fellesutgifter Skole, barnehage og kultur Pleie, rehab. Og omsorg Helse, sosial og barnevern NAV Numedal Næring, miljø og kommunalteknikk i Sum fordelt Side 4

14 Regnskap 2012 Nore og Uvdal kommune I Økonomisk oversikt - Drift Regulert OpprInnelig Tall i 1. kroner Note Regnskap 2012 budsjett 2012 budsjett 2012 Regnskap 2011 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter OverfØringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer lnntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt verk og bruk Eiendomsskatt annen fast eiendom Andre direkte og indirekte skatter Sum DRIFTSUTGIFTER I Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto drlftsresultat S EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdragpå lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet lob/ Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmesslg mindreforbruk Side 5

15 Regnskap 2012 Nore og Uvdal kommune Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet Tall i 1 kroner FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Regulert Opprinnelig Regnskap 2012 budsjett 2012 Budsjett 2012 Regnskap Årets f pnansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert Side 6

16 Regnskap 2012 Nore og Uvdal kommune Regnskapsskjema 2 B - Investeringsregnskap Regulert bud Prosj Postsum (T) Regnskap Budsjett 2012 Regnskap 2011 Sum finansieringsutgifter , , , ,61 Sum Finansieringsinntekter , , , , Etableririgslån til videre utlån ,00 0,00 0, ,11 Sum Finansieringsinntekter 0,00 0,00 0, , Kjøp/salg av aksjer 0,00 0,00 0, ,00 Sum finansieringsutgifter , , , , Egenkapitaltilskudd KLP , , , ,00 Sum driftsutgifter i , ,00 i ,00 0, Tak Tunhovd kirke i , ,00 i ,00 0,00 Sum driftsutgifter ,00 i ,00 i ,00 0, Tak Nore kirke i ,00 i ,00 i ,00 0,00 Sum driftsutgifter 0,00 0, ,00 0, Lyssetting inne i alle kirkene 0,00 0, ,00 0,00 Sum driftsutgifter , ,89 0,00 0, Mobildekning Nore , ,89 0,00 0,00 Sum driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Bredbånd 0,00 0,00 0, ,00 Sum driftsutgifter , , , ,00 Sum driftsinntekter 0,00 0,00 0, , IT-utstyr og programvare , , , ,00 Sum driftsutgifter , , , ,67 Sum Finansieringsinntekter , , ,00 0, ljvdal barnehage 0,00 0,00 0, ,67 Sum driftsutgifter 0,00 0,00 0, , RØdberg barnehage 0,00 0,00 0, ,23 Sum driftsutgifter , , , , Skolebygg, Uvdal, Nore ogtunhovd , , , ,50 Sum driftsutgifter 0,00 0,00 0,00 i , Heis paviljong RØdberg skole 0,00 0,00 0, ,00 Sum driftsutgifter , ,00 0, , Fellesa server Numedalskommunene , ,00 0, ,00 Sum driftsutgifter , ,25 0, , Bergtun omsorgsenter , ,25 0, ,00 Sum driftsutgifter 0,00 0, ,00 0, Ombygging vinterhage Bergtun omsorgsenter 0,00 0, ,00 0,00 Sum driftsutgifter , , ,00 0, Motorvarmere , , ,00 0,00 Side 7

17 Regnskap 2012 Nore og Uvdal kommune Regulert bud Prosj Postsum (T) Regnskap Budsjett 2012 Regnskap 2011 Sum driftsutgifter 0,00 0,00 0, ,40 Sum driftsinntekter 0,00 0,00 0, , Balibinge 0,00 0,00 0, ,40 Sum driftsutgifter 0,00 0,00 0, ,35 Sum driftsinntekter 0,00 0,00 0, , Digitalisering RØdberg kino 0,00 0,00 0, ,11 Sum driftsutgifter , ,00 0, ,36 Sum Finansieringsinntekter , ,00 0,00 0, Modernisering Rødberg kino , ,00 0, ,36 Sum driftsutgifter , , , ,50 Sum Finansieringsinntekter , ,50 0, , Kunstgressbane + friidrett p8 Rødberg. Forprosj i , , ,00 0,00 Sum driftsutgifter , ,03 0, ,62 Sum Finansieringsinntekter , ,03 0, , Parkering/trafikksikkerhetsplanen 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum driftsutgifter 0, ,00 0,00 0,00 Sum Finansieringsinntekter 0, ,00 0,00 0,00 RØdungsaga, MØIIa Øktodden, kvern kråkefoss, 8556 Granh 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum driftsutgifter , , , ,00 Sum Finansieringsinntekter 0,00 0,00 0, , Kjøp av grunn , , , ,00 Sum driftsutgifter , , ,00 0, lnfiltrasjonsanlegg Øvre Uvdal , , ,00 0,00 Sum driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Overvåkning vann- og avløpsanlegg 0,00 0,00 0, ,76 Sum driftsutgifter , , ,00 0, Rehabilitering vannverk , , ,00 0,00 Sum driftsutgifter 0,00 0, ,00 0, Rehabilitering avløpsanlegg 0,00 0, ,00 0,00 Sum driftsutgifter , , ,00 0, Vannforsyning Øvre Uvdal, Dagalifjell , , ,00 0,00 Sum driftsutgifter 0,00 0, ,00 0, VannbehandlingsutstyrJrehab. ledninger 0,00 0, ,00 0,00 Sum driftsutgifter , ,06 0, , Digitale tema- og beredskapskart. Arealis , ,06 0, ,80 Sum driftsutgifter 0, ,00 0,00 0, AjourfØring skogkartlegging 0, ,00 0,00 0,00 Sum driftsutgifter , , , ,20 Sum Finansieringsinntekter , , , , Utbedring kommunale veger ,34 0,00 0, ,54 Side 8

18 Regnskap 2012 Nore og Uvdal kommune Regulert bud Prosj Postsum (T) Regnskap Budsjett 2012 Regnskap 2011 Sum driftsutgifter , ,83 0, ,34 Sum driftsinntekter ,00 0,00 0,00 0,00 Sum Finansieringsinntekter , ,83 0, , Gjennomføringstiltak RØdbergplanen 0, ,00 0,00 0,00 Sum driftsutgifter , ,94 0, ,06 Sum Finansieringsinntekter , ,94 0, , GjennomfØringstiltak Norefjord ,24 0,00 0,00 0,00 Sum driftsutgifter , ,04 0, ,22 Sum driftsinntekter 0,00 0,00 0, ,00 Sum Finansieringsinntekter , ,04 0, , Trafikksikkerhetsplanen -tiltak 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter 0,00 0,00 0, , Boligfelt Skogen 0,00 0,00 0, ,15 Sum driftsutgifter , , ,00 0, Boligfelt Hvaale , , ,00 0,00 Sum driftsinntekter 8802 Boligfelt Langodden 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0, ,00 Sum driftsutgifter 0,00 0,00 0, ,78 Sum Finansieringsinntekter 0,00 0,00 0, , Boligfelt Nore 0,00 0,00 0, ,78 Sum driftsutgifter , , , ,90 Sum Finansieringsinntekter , , , , Boligfelt Nordskogen , ,54 0,00 0,00 Sum driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Utbedr.lndustribygg Hvammen 0,00 0,00 0, ,08 Sum driftsutgifter ,25 0,00 0, ,50 Sum driftsinntekter ,70 0,00 0, , Salg av kommunal eiendom ,45 0,00 0, ,50 Sum driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Ungbo 0,00 0,00 0, ,34 Sum driftsutgifter 0,00 0,00 0, ,54 Sum driftsinntekter 0,00 0,00 0, , Bolig vanskeligstilte 0,00 0,00 0, ,54 Sum driftsutgifter 0,00 0, ,00 0, Radontiltak kommunale bygg 0,00 0, ,00 0,00 Sum driftsutgifter , , ,00 0, Sikring av skole og barnehageomrder , , ,00 0,00 Sum driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Reguleringsplan næringsområde Dokkeberg 0,00 0,00 0, ,08 Sum driftsinntekter 0,00 0,00 0, , Sikring av steinbiokk i Thonlia, RØdberg 0,00 0,00 0, ,00 Side 9

19 Regnskap 2012 Nore og Uvdal kommune Regulert bud Prosj Postsum (T) Regnskap Budsjett 2012 Regnskap 2011 Sum driftsutgifter 0,00 0,00 0,00 i ,20 Sum driftsinntekter 0,00 0,00 0, , Rassikring av eksisterende boliger i Hvaalefeltet 0,00 0,00 0,00 i ,20 Sum driftsutgifter 0, ,07 0,00 0, Overføring neste âr- saldering 0, ,07 0,00 0,00 Sum finansieringsutgifter 0,00 0,00 0, ,00 Sum Finansieringsinntekter 0,00 0,00 0, , Merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum Finansieringsinntekter , , , , Finansiering , , , ,85 Side 10

20 Regnskap 2012 Nore og Uvdal kommune Økonomisk oversikt - Tall i i kroner INNTEKTER Investering Regulert Opprinnelig Note Regnskap 2012 budsjett 2012 budsjett 2012 Regnskap 2011 Salg driftsmidler og fast eiendom 11/is Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse o 0 o Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdragpålån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekkede merforbruk Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatttilbundnefond Avsatt til likviditetsreserven Sum finansieringstransaksjoner Finansierlngsbehov FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet lob/ Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering Udekket / Udisponert Side 11

21 Regnskap 2012 Nore og Uvdal kommune Balanseregnskapet Tall i i kroner Note Regnskap 2012 Regnskap 2011 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Premieawik Aksjer og andeler Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Udisponert i investeringsregnskapet Udekket i investeringsregnskapet 0 0 Endring regnskapsprinsipp (drift) Kapitalkonto Sum egenkapital GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Sum memorlakonti 0 0 Side 12

22 næringsfond 33,33% lederopplæring Oppgjør Middelalderuka % 1% Regnskap 2012 Nore og Uvdal kommune Balanseregnskapet Konto Konto (T) Regnskap 2012 Regnskap Tomteområder og industriarealer , , Boliger,skole,barneh, veier, Iedn.nett , , Avskriving , , Adm.bygg, sykehjem, kulturb, brannst , , Avskriving , ,53 LN100 Faste eiendommer og anlegg , , EDB-utstyr, kontormaskiner etc , , Avskriving , , Anleggsmaskiner, inventar og utstyr , , Avskriving , , Brannbiler, teknisk anlegg, renseani. etc , , Avskriving , ,68 LN11O Utstyr, maskiner og transportmidler , , Pensjonsmidler KLP , , Pensjorismidler SPK , ,00 LN12O Pensjonsmidler , , Etableringslån , , So5iale utlån , , Utlån til næringsformål , , Utlån infrastruktur , , Nore Energi AS , ,00 LN13O Utlàn , , Kommunekraft A/S- i 2511, , Nes Prestegjeld Sparebank As, Grunnfondsbevis/ , , Nore og Uvdal Næringspark As , , Buskerud Kraftproduksjon As, andel Mykstufoss 10000, , Buskerud Kommunrevisjon IKS Nupro As Godfarfoss Kraft As Andeler Norske Skog As , , , ,00 andeler ,00 i , , , Andeler Grevsgard Utbyggingslag BA 20000, , Numedalsnett AS , , Numedal Bredbånd As 1,00 1, Nore Energi AS - % , , Egenkapitalinnskudd KLP , , Hallingdal Reiseliv As , ,30 LN14O Aksjer og andeler , , Innestående skogavgift jfr. kto , , SKOLEKONTORETS FORSKOTTSKONTO 1000, , Tilsagn OU-midler - oppvekst Numeda ,00 0, BESTYRER NORE OG UVDAL SYKE- 500,00 500, Forskudd lønn 56000, , Ref.merverdiavgift , , Eidsiva Marked As ,00 0, Ballbinge tippemidler , , Tilsagn Norsk Kulturråd ,00 0, KONSESJONSAVGIFTER ,00 0, DIV.DEB.HSB , , Utestående kommunale fordringer , , Utestående fordringer strøm 54474, , Refusjon folketrygden , , NAV Feriepenger , , Inntektsutjevning , , Refusjonskrav ressurskrevende brukere , , Samhandlingsreformen ,00 0,00 LN15O Kortsiktige fordringer , , BW-fond - 0, ,00 IN 160 Aksjer og andeler 0, ,00 Side 13

23 Langedarg pilotprosjekt DRIFT Regnskap 2012 Nore og Uvdal kommune Konto Konto )T) Regnskap 2012 Regnskap Kassabeholdning , , Folio ( ) , , OCR-Ell< ( ) , , Servicekontor ( ) , , Nore og Uvdal Bygdetun ( ) 10903, , Legekontor ( ) , , Sparebank 1, utb.kort sosial ( ) , , OCR-konto ( ) , , Husbankmidler til utlån ( ) 0, , Startlåri ( ) , , E.O.Simonsens Fond ( ) , , Jordbruksfond ( ) ,95 i , Reguleringsfond Pålsbufj ( , , Skattetrekk ( ) , , Misjon-avholdsarbeid ( ) , , Nore Jordlegat ( ) 5 700, , Gunder Medgardens fond ( ) , ,97 LN 190 Icasse, postgiro, bankinnskudd , , Premieawik KIP , , Premleavvik SPK , , Premieavvik arbeidsgiveravgift , ,80 LN200 Premleavvik , , Disposisjonsfond , , Disposisjonsfond - konsesjonskraft ,00 0, Prosjekt Elektronisk arkiv , , Frivilligsentralen , , Integreringstilskudd flyktninger , , Prosjekt Interkommunalt samarbeid PRO 0, , Kommuneplanarbeid , , Pågående prosjekter skolene , , Leiskole , , Helse, div. formål ,00 0, Kultur, div. formål , , Kulturarvstyret div.formål , , EGENANDEL FORSIKRING , , Brannteknisk dokumentasjon ,00 0,00 1N210 Dlsposlsjonsfond , , NÆRINGSFOND , , Avsatt skogavgift , , E-O.SIMONSENS FOND UVDAL GAMLE STAVKIRKE ,00 -S 976, BYGDEBOK NORE-UVDAL-SKURDALEN , , JORDBRUKSFOND , , E-O.D.SIMONSENS VELFERDS-OG UTDAN.FOND , , REG.FOND PÅLSBUFJORDEN , , Interkommunalt samarbeid 27 FØNK , , Digital fornying (digi) prosj ,00 0, Fri førstelinjerettshjelp , , Statstilskudd norskopplæring fremmedspråklige , , EKT Langedrag leirskole , , Gjør kulturskolen god , , Ernæringsprisen 2007 RØdberg barnehage , , Frivillighetssentralen , , Veiledning likeverdig behandling av ikke-kommunale ,00 0, Ungdomsråd ,00 0, Tilskudd videreutd psykiatri , , Folkehelsearbeid , , Kvalifiseringsprogram NAV , , Flink med folk i første rekke (2314) , , Særskilt tilskudd mindrerige flykninger , , Boligtilskudd fra Husbanken , , Tapsfond Startlån (Husbanken) , ,00 Side 14

24 Gavekonto Gavekonto Grunnlån /1/ /3/ /2 Regnskap 2012 Nore og Uvdal kommune Konto Konto (T) Regnskap 2012 Regnskap Bergtun Bergtun Bergtun - Velferdsmidler ansatte ,00 0,00 betjening , ,65 beboere , , VILTKARTLEGGING , , Viltfond, kommunalt , , Fiskefond , , Ungbo , , Kulturminnevern , , Middelalderuken , , Selvkostfond renovasjon , , Selvkostfond oppmåling , , Selvkostfond Slam ,00 0,00 LN220 Bundne driftsfond , , KAPITALFOND , ,01 LN230 Ubundne investeringsfond , , Trafikksikkerhetsplan , , Avsatt ekstraordinære avdrag Startlån , ,61 LN240 Bundne investerlngsfond , , Regnskapsmessig mindreforbruk , ,06 LN250 Regnskapsmessig mindreforbruk , , Endring regnskapsprinsipp (drift) ,50 i ,50 LN270 Endring regnskapsprinslpp i , , Kapitalkonto anleggsmidler , , Kapitalkonto aksjer og andeler , , Netto pensjonsforpliktelser , , ETABLERINGSLÅN ,56 -S , INNLÅN , , Andre utlån , , SOSIALE UTLÅN , , UTLÅN TIL NÆRINGSFORMÅL , ,00 LN280 Kapitalkonto , , Pensjonsforpliktelser KLP , , Pensjonsforpliktelser SPK , , Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelser , ,00 LN290 Pensjonsforpliktelser , , HUSBANKEN, PUH BOLIGER , , Etabl.Iån , , Etabl.Iån , , Startlån videreutlån Startlån videreutlån , , , , Startlån videreutlån /3/ , , Husbanken - til bolig , , Startlån videreutlån /1/ , , Startlån videreutlån /2/ , , Startlån videreutlån Startlån videreutlån ,00 0, ,00 0, Kommunalbanken utbedring Rødberghall/svØmmehall , , Kommunalbanken Omsorgsboliger/Næringspark , , Kommunalbanken Omsorgsboliger (komp.tils) , , Kommunalbanken omsorg. RØdb (komp.tils) , , Kommunalbanken Omsorg. Rødb/Legekontor , , Kommunalbanken Bergtun omsorgssenter , , Kommunalbanken Kommunehuset , , Kommunalbanken Rødberg skole -fastrente , , Kommunalbanken Rødberg skole , , Kommunalbanken Kirken , , Kommunalbanken fastrente , , Kommunalbanken , , Kommunalbanken , ,00 Side 15

25 NEtTO KOMMUNALT KOMMUNALT MiddelalderbrØd Regnskap 2012 Nore og Uvdal kommune Konto Konto (T) Regnskap 2012 Regnskap Kommunalbanken ,00 0, Kommunekreditt sykehjem/omsorgsboliger (40 år) , , Kommunekreditt sykehj/omsorgb (30 år) fast , , Kommunekreditt Investeringer (20 år) , ,00 LN320 Andre lån , , Påleggstrekk ,00 0, Forskuddstrekk , , Arbeidsgiveravgift , , Leverandør , , Påløpte lønnsutgifter med avgift , , Påløpte strømutgifter ,92 0, PålØpte utgifter , , Påløpte reiseregninger , , Opptjente feriepenger , , Arb.g.avg. opptjente feriepenger ,53 0, Arb.g.avg.feriep. utbet.ferieåret 0, , Påløpte renter pr , , OPPGJ.KONTO M/SKATTINSP , , MISJONS-AVHOLDSARBEIDE , , NORE JOROLEGAT , , GUNDER MEDGARDENS FOND , , Helse, sosial barnevern ,00 0, Nav Numedal ,00 0, TILSAGN - TILSKUDD TIL NÆRINGSFORMÅL , , TILSAGN - LÅN TIL NÆRINGSFORMÅL , , InClub - DRIFT , , Drift Barn hjelper barn , , Drift Stue Bygdetunet , , Aksjon minibuss Frivillighetssentralen , , Rødberg barnehage , , Depositum fra leietakere ,00 0, OmlØpskonto lønn 0, , Inntekter overføres privat lege , , N Flellstyret, salg av Fjellfolkets rike , , Netto lønn ansatte 3 965,60 769, Negativ lønn 3 219, , Øreavrunding 10,74 0, Feilkonto ,00 0,00 LN340 Annen kortsiktig gjeld , , Premieavvik KLP , , Premieavvik SPK , , Premieavvik arbeidsgiveravgift , ,57 LN3SO Premleavvik , , MOTPOST ETAB.LÅN FRA HUSBANKEN , , Ubrukte lånemidler , ,76 LN360 Ubrukte lånemidler , , Negativ selvkost vann ,00 i , Negativ seivkost avløp i , , Negativ selvkost slam 0, , Negativ selvkost byggesak , , Negativ seivkost feiing , , Negativ selvkost plansakbehandling , ,00 LN370 Andre memoriakonti , , MOTPOST UTBEDR.-ETAB.LÅN FRA , , Motpost ubrukte lånemidler , , Negativ selvkost , ,00 LN380 Motkonto for memoriakontiene , ,76 0,00 0,00 Side 16

26 jfr delegert nivå til utvalgene Fagavdelingenes regnskap Regnskap 2012 Nore og Uvdal kommune Side 17

27 3 Regnskap 2012 Nore og Uvdal kommune Sentrale styringsorganer og fellestjenester Postsum (T) Regnskap 2012 Regulert bud 2012 Budsjett 2012 Regnskap 2011 Sum driftsutgifter i , , ,00 Sum driftsinntekter , , , ,50 Sum Finansieringsinntekter 0,00 0,00 0, ,45 Arbedsmiliøutvalget i Sum driftsutgitter , , , ,06 Sum finansieringsutgifter 0,00 0,00 0, ,36 Sum driftsinntekter , , , ,53 Sum Finansieringsinntekter 0,00 0,00 0, ,36 Fellesutgifter , , , ,53 Sum driftsutgifter , , , ,27 Sum finansieringsutgifter 383,00 0,00 0,00 0,00 Avskrivninger , ,70 0, ,90 Sum driftsinntekter , , , ,39 IT-tjenesten , , , ,78 Sum driftsutgifter , , , ,54 Sum finansieringsutgifter 0,00 0,00 0, ,19 Sum driftsinntekter , , , ,48 Sum Finansieringsinntekter ,94 0,00 0, ,21 Økonomikontoret , , , ,04 Sum driftsutgifter , ,00 i , ,59 Sum driftsinntekter , , , ,49 Politisk ledelse , ,00 i ,00 i ,10 Sum driftsutgifter , , , ,58 Sum driftsinntekter , , , ,87 Rådmannskontoret , , , ,71 Sum driftsutgifter , , , ,51 Sum driftsinntekter ,00 0,00 0,00 i 500,00 Revisjonen , , , ,51 Sum driftsutgifter , , , ,20 Sum finansieringsutgifter ,36 0,00 0, ,00 Sum driftsinntekter , , , ,51 Sum Finansieringsinntekter , ,01 0,00 0,00 Servicekontoret , , , ,69 Sum driftsutgifter , , ,00 0,00 Tilfiedige utg/innt, tjlleggsbevilgnlnger , , ,00 0,00 Sum driftsutgifter 4 424,00 0,00 0, ,95 Sum driftsinntekter 0,00 0,00 0, ,24 Kommune- og Stortingsvalg 4424,00 0,00 0, , , , , ,12 Awik ,53 Side 18

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune 15. februar 214 Nore og Uvdal kommune Regnskap 213 drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune INNHOLD

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013 FLESBERG KOMMUNE Tur på kloppene Foto: Ranveig Hvila Regnskap 2013 15. februar 2014 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 27/15 REGNSKAP 2014

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 27/15 REGNSKAP 2014 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 11.06.2015 Tid: Fortløpende etter NFO Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 Noter NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 NOTE NR. 3 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 4 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 4 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

Detaljer

SAK 6/2011 ÅRSREGNSKAP FOR VES C KOMMUNEREVISJON 201

SAK 6/2011 ÅRSREGNSKAP FOR VES C KOMMUNEREVISJON 201 VESTFOLD KOMMUNEREVISJON SAKSFRAMLEGG MØTEBOK STYRER/RÅD/UTVALG SAKSNR. MØTEDATO Styret 6/2011 15.04.2011 SAK 6/2011 ÅRSREGNSKAP FOR VES C KOMMUNEREVISJON 201 I _61z4 Daglig leders innstilling til styret

Detaljer

Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015

Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015 Årsregnskap 2014 Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015 Innholdsfortegnelse 1 REGNSKAPSRESULTAT 2014 1 2 REVISJONSBERETNING 2014 3 3 OM KOMMUNEREGNSKAPET 5 4 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

Lillesand kommune.... -I

Lillesand kommune.... -I Lillesand kommune I.... -I Innholdsfortegnelse skommentar Revisjonsberetning Hovedoversikter Driftsregnskap Investeringsregnskap Anskaffelse / anvendelse av midler Balanseregnskap Økonomiske oversikter

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Årsregnskap. Foto: Dag Jenssen. www.telemark.no

Årsregnskap. Foto: Dag Jenssen. www.telemark.no Årsregnskap 2013 Foto: Dag Jenssen www.telemark.no INNHOLD ÅRSREGNSKAP 2013 FOR TELEMARK FYLKESKOMMUNE Del 1 Hovedoversikter 3 Del 2 Noter 12 Del 3 Revisjonsmelding 22 Del 4 Investeringsregnskap 25 Del

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

REGNSKAP ÅRSBERETNING 2009

REGNSKAP ÅRSBERETNING 2009 1 REGNSKAP ÅRSBERETNING 2009 Kulturskolens 30-års jubileum. Foto Søvesten 2 3 INNHOLDSFORTEGNELSE I KOMMUNEREGNSKAPET... 5 II ØKONOMISKE OVERSIKTER... 7 Regnskapsskjema 1A... 7 Regnskapsskjema 1B... 8

Detaljer

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomisk oversikt drift side 3 Økonomisk oversikt investering side 4 Økonomisk oversikt balanse side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet side 6 Regnskapsskjema

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/3241-14618/2014 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 28.04.2014 Saksframlegg Årsregnskap 2013 - Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014

Detaljer

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 -

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 - KLÆBU KOMMUNE Dokument 1: ÅRSBERETNING 2009 Dokument 2: ÅRSREGNSKAP 2009-1 - FORORD Rådmannen legger med dette fram årsberetning og årsregnskap for 2009. Årsberetningen og årsregnskapet er utarbeidet etter

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer