Faktadel. Organisasjonskart. Enhetsleder - Gro Hansen Årsverk i enheten: 33,6. Merkantil Anne Merete U Bodal (vikar) Årsverk: 0,85

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Faktadel. Organisasjonskart. Enhetsleder - Gro Hansen Årsverk i enheten: 33,6. Merkantil Anne Merete U Bodal (vikar) Årsverk: 0,85"

Transkript

1

2 Innhold Faktadel... 3 Organisasjonskart... 3 Økonomi... 4 Innsatsområder... 4 VERDIER OG LEDELSE... 4 MENNESKELIGE RESSURSER... 4 STRUKTURELLE RESSURSER... 6 STRATEGISKE RESSURSER... 7 Produksjon... 8 LÆRINGSARBEIDET... 8 Resultatområder SAMFUNNSTILFREDSHET ØKONOMISK RESULTAT BRUKERRESULTATER MEDARBEIDERRESULTATER FORBEDRING OG LÆRING KVALITETSVURDERINGSSYSTEMET ANDRE LÆRINGSSLØYFER

3 Faktadel Organisasjonskart Enhetsleder - Gro Hansen Årsverk i enheten: 33,6 Merkantil Anne Merete U Bodal (vikar) Årsverk: 0,85 Teamansvarlig skole - Tomas Mathiesen Teamansvarlig SFO - Anne Kirsten Ingebretsen Lærere: 28 Årsverk: 24 Assistenter/fagarbeidere: 9 Årsverk: 3,5 Assistenter/fagarbeidere: 5 Årsverk: 2.5 3

4 Økonomi Enheten har en budsjettramme på kr Innsatsområder Borgen barneskole bygger sine innsatsområder på Kunnskapsløftet med Læringsplakaten og Oppvekst og utdanningspolitisk plattform for Sarpsborg kommune. VERDIER OG LEDELSE Intet barn skal gå ut av Borgen barneskole og kunne si : De så meg ikke Vår rettesnor skal være at våre elever blir sett, hørt og verdsatt. Alle barn er alles barn. Vårt personale skal være tydelige voksne med et positivt barnesyn. Gjennom forventninger og krav skal vi være støttende og oppmuntrende slik at barn lykkes ut fra sitt ståsted. SATSNINGSOMRÅDER 2012 : Tilpasset opplæring og læringsledelse Matematikk Opplæring av minoritetsspråklige Skolevandring Implementering av kommunens nye leseplan Bruk av smartboard MENNESKELIGE RESSURSER Skolen ønsker å legge til rette for at personalet skal kunne ta etter- og videreutdanning på de områdene vi trenger mer kompetanse. Vi benytter oss av PPT og Pedagogisk fagsenters tilbud om kurs. Flere har søkt på årets tilbud og vi håper at de får mulighet til etter - og videreutdanning. 4

5 Ved siden av skoleledelsen, har enkelte i personalet ulike funksjoner for å ivareta grunnlaget for en best mulig opplæring av elevene. IT-veiledere skal være pådrivere i skolens arbeid når det gjelder data. Skoleåret skal alle bruke smartboard i opplæringen i klasserommet. Sosiallærer er utdannet vernepleier med spes.ped. og tilfører skolen kompetanse som trengs i tillegg til rene pedagoger. Spes.ped. veileder bistår skoleledelsen og lærerne i arbeidet med elever med tilpasset opplæring og spesialundervisning. Skoleteam /tiltaksteam. Skoleteam består av sosiallærer, spes.ped.veileder og rektor. De har møtetid hver tirsdag. Lærere deltar når en elev de har ansvar for, er aktuell for skoleteam. Det er formalisert samarbeid med PPT gjennom tiltaksteam hver annen uke. Hver fjerde uke deltar også skolehelsetjenesten. Kontaktlærer og foreldre deltar ved behov. Foreldresamarbeid. Skolen har et tett og godt samarbeid med FAU. Det er møter hver 6.uke hvor rektor deltar. FAU og foreldrene i 4.klasse har ansvar for 17.maiarrangement i Skjeberghallen på ettermiddagen. Borgen-bingen ble ferdigstilt og innviet i september Den er nå i bruk både på dagtid og langt utover ettermiddagen. Både elevrådet og FAU har arbeidet for å skaffe lys til Bingen. Foreldre inviteres til å være trafikkvakter ved skolestart hver høst. Klassekontaktene har møte med kontaktlærer hver høst og vår. Her planlegges samarbeidsprosjekter. 5

6 Resultatene fra Foreldreundersøkelsen i regi av Utdanningsdirektoratet våren 2012 vil danne grunnlag for å videreutvikle samarbeidet skole hjem. Samarbeidsutvalget. SU består av politisk representant, representanter fra lærere og andre ansatte, foreldre og elever. Det er møter ved behov. SU deltar i høringsuttalelser. STRUKTURELLE RESSURSER Borgen skole ligger fint til ved Skjeberghallen og er omgitt av gressletter og Moenskogen. Dessverre går Kalaveien mellom skolen og Moenskogen. Skogen blir brukt i opplæring, i friminutt og av SFO. Det er hinderløype og bålplass i skogen. Skjeberghallen brukes som gymsal, både i gymtimer og til fysisk aktivitet for 5. 7.klasse. Det er også vårt fellesrom for samlinger etc. Skolen mangler svømmehall. 3.klasse får tilbud om svømmekurs I Sarpsborghallen. Målet er at barna skal kunne svømme 25 meter etter avsluttet kurs. Bygningen er forholdsvis nymalt utendørs. Det trengs oppgardering av tak og vegger innendørs. Det må tilrettelegges for elever med spesielle behov. Dette vil bli gjort før skolestart august Hver klasse har sitt klasserom. Skolen har to datarom med til sammen ca 30 elevmaskiner. Mat og helserommet blir brukt av 3.og 6.klasse og til lunsjgruppe, ellers etter behov. Læringsplattformen Fronter blir brukt aktivt av alle på skolen, både i opplæring og som kommunikasjonsmiddel innad i skolen og med foreldrene. FAU har sitt eget rom i Fronter. Alle klasser har tilgang til datarom flere ganger i uka. En svalefamilie på besøk utenfor SFO. Spennende og ikke minst lærerikt. Skolens ressursrom inneholder konkretiseringsmateriell i de fleste fag. Borgen låner mye utstyr i læremiddelbasen på Pedagogisk fagsenter. 6

7 STRATEGISKE RESSURSER Borgen barneskole arbeider ut fra å konkretisere målene i Kunnskapsløftet med Læringsplakaten og Sarpsborg kommunes utdanningspolitiske plattform. Vår visjon bygger på kommunens visjon : Borgen skole der barn og unge lykkes. Borgen barneskole har felles møtearenaer for personalet hver mandag og tirsdag i skole/fellestid. Lærerne er organisert i 8 team, 7 klassetrinnsteam og et team for mottaksklassen Velkomsten. Teamene har satt av teamtid en dag i uka. Mandager - Informasjon fra skoleledelsen til personalet og personalet mellom. Plangruppe består av en representant hver hvert storteam 1. 3.klasse: 1 representant, klasse+ Velkomsten: 1 representant, klasse.: 1 representant Plangruppa har møter hver annen uke. Tirsdager fellestid til kurs og utviklingsarbeid. Plangruppa fastsetter innholdet. Vi har egne planer for ulike felt. Ekskursjonsplan Beredskapsplan ved sorg og død Prosedyreplan ved utagerende atferd. Plan for arbeid med minoritetsspråklige elever, særskilt norsk og tospråklig fagopplæring /morsmål. Plan for vennskapstrinn Samarbeid skole kirke Årshjul overgang barnehage barneskole Årshjul overgang barneskole ungdomsskole Sosial læreplan revidert og utarbeidet ferdig vår Vikarperm Borgenperm med nødvenige opplysninger. 7

8 Skolen har et årshjul som følges når det gjelder kartleggingsprøver og tester på de ulike klassetrinn. Ved siden av de nasjonale kartleggingsprøvene på småskoletrinnet og de nasjonale prøvene i 5.klasse, tar skolen M-prøver på alle trinn i matematikk, ordkjedetester og Carlstens leseprøver. Når en elev meldes PPT for behov for utredning, tar spes.ped.veileder også en 6-16 prøve hvis problemet er av faglig art. Produksjon LÆRINGSARBEIDET Barns medvirkning, barnesamtalen og underveisvurdering /pedagogisk dokumentasjon : Elevsamtaler minst 2 ganger i året. Skjema til bruk og hjelp. Som et alternativ prøver enkelte klassetrinn ut Åssen går è boka loggbok for ukentlig kontakt mellom lærer og elev. Utviklingssamtaler minst 2 ganger i året. Egne skjemaer er utarbeidet. Skjemaene ligger i elevens mappe og følger med til ungdomsskolen. Ukeplaner med læringsmål. Tilpassete planer for enkelte elever. Loggbøker for enkelte elever med behov for tett oppfølging. Nyttig for videre kontakt med barnevern, PPT, BUPP etc. Lunsjgruppe tilrettelagt for elevgruppe som trenger praktisk tilnærming til kunnskap. Barnas ressurshus på Fjeld gård elever med behov for alternative opplæringsarenaer. Vi bruker en plass der inneværende år. Leirskole vi ønsker å bruke Ullerøy leirskole. Enkelte klassetrinn får ikke plass, da bruker vi leirskole på fjellet. Velkomsten har eget tilbud om leksehjelp for minoritetsspråklige elever på skolen klasse har frivillig leksehjelp rett etter skoletid. Assistenter i skole og SFO som er knyttet til klassetrinnet er ansvarlige. 8

9 Program for utvikling av sosial kompetanse: Steg for steg Det er mitt valg Felles aktiviteter for å utvikle sosial kompetanse og fellesskapsfølelse Høstaktivitetsdag bruk av nærmiljøet Adventssamlinger og juletrefest i Skjeberghallen Vinteraktivitesdag fra nærmiljø til Kjerringåsen Borgen scene sang og musikk i fokus Dansens dag i april Våraktivitetsdag fra Moenskogen til Skjebergdalen Sommeravslutning vi tar farvel med 7.klasse Vennskapstrinn Trivselsuker Sangsamlinger med ulike temaer gjennom året. Undervisning av minoritetsspråklige elever Borgen har en mottaksklasse (Velkomsten) for elever som ikke behersker nok norsk til å gå i vanlig klasse. Velkomsten er bemannet for å ha inntil 12 elever fra klasse. En av lærerne har flerkulturell pedagogikk i sin fagkrets. Tospråklige lærere er tilknyttet Velkomsten ut fra morsmålet til de elevene som enhver tid går der. Opplæringen er knyttet opp mot bruk av Fronter. Dette er formålstjenlig for å trekke foreldrene mer med i opplæringen. De tospråklige lærerne skal oversette temaene til de ulike språkene etter at de norske lærerne har lagt inn ukens arbeidsplan i Fronter. Elevene i Velkomsten blir raskt knyttet til en klasse på samme alderstrinn som dem selv. De deltar i praktisk-estetiske fag og turer, arrangement og andre områder hvor språket ikke er en nødvendighet. Derimot er disse situasjonene med på å utvikle det norske språket. Når elevene har nådd et visst nivå og /eller har gått innpå et år i 9

10 Velkomsten, starter arbeidet med å overføre elevene til hjemmeskolen sin. Det er utarbeidet egen rutiner for dette. Resultatområder SAMFUNNSTILFREDSHET SU og FAU se foran Elevråd Lærer som er elevrådskontakt har 1 t/u nedsatt til arbeid med elevrådet. Representanter fra 3. 7.klasse. Styret bestående av 5 representanter, 2 deltar i SU. Arbeidsoppgaver : Opplæring i demokratiske samarbeidsformer. Kontroll av lekeapparater, avvik meldes teamleder. Barnetråkk Lede samlinger i Skjeberghallen Aktivt arbeid mot mobbing Leder holder tale ved jule og sommeravslutning, 17.mai. Fordeling av uteområder i friminutt. Delta i SU. Borgen Info informasjonsskriv ved skolestart og til alle nye foreldre som kommer gjennom året. Ukebrev med arbeidsplaner på hvert klassetrinn. ØKONOMISK RAMME Borgen skole er tildelt en økonomisk ramme på ,- for I tillegg er det budsjettert med foreldrebetaling i SFO. BRUKERRESULTATER Nasjonale prøver. Det er satt fokus på å forbedre resultatene i lesing. Neste fag blir matematikk. Vi må innrette opplæringen på det som etterspørres i de nasjonale 10

11 prøvene. Dette har gitt gode resultater i de foregående år, og vi fortsetter arbeidet vi er i gang med. Kartleggingsprøver klasse. Vi benytter oss av alle kartleggingsprøver for de yngste trinnene. Vi bruker ressurser på leselærer som har elevgrupper i 5-6 uker i eget opplegg med lesefres, lesestudio, dysleksigruppe. Dette er i tett samarbeid med foreldre /foresatte. Elevene får tilbud etter at spes.ped.veileder og kontaktlærer har samarbeidet og foretatt en vurdering ut fra resultater på kartleggingsprøver etc. Leselærer arbeider også opp mot klassetrinn i perioder. Ordbank for å forbedre forståelse av ord og uttrykk, både hos norske og minoritetsspråklige elever, har klassene ukentlige ordbanker med uketester. Fra skoleåret vil vi bruke ressurser til matematikklærer som skal arbeide på tilsvarende måte med dette faget. Praktisk bruk av matematikk vil være i fokus. Det er en lærer som tok videreutdanning i matematikk i fjor som skal inneha denne oppgaven. Elevundersøkelsen gir grunnlag for innsatsområder. MEDARBEIDERRESULTATER Det må arbeides for å få en høyere deltakerprosent på medarbeiderundersøkelsen. Resultatene i seg selv er innenfor måltavlenes målsetting. Sykefravær. Målet er fortsatt å ha et sykefravær under kommunens gjennomsnitt. Det merkes at vi har mange småbarnsforeldre, egenmelding pga sykt barn er like stort som på egen sykdom. IA-møter blir brukt aktivt ved langtidsfravær. Samarbeid med Hjelp24 ved behov. Vi prioriterer at personalet skal få delta på kurs, dette får også innvirkning på vikarbruken. 11

12 FORBEDRING OG LÆRING KVALITETSVURDERINGSSYSTEMET Skolen har gjennomført ståstedsanalyse 2 ganger i 2007 og Resultatene herfra har dannet grunnlag for våre satsningsområder i utviklingsarbeidet. ANDRE LÆRINGSSLØYFER Hvert team deler sine gode erfaringer når det gjelder metodikk og opplæringsledelse i Kreative kvarter som settes opp på fellestid i perioder. For å sette fokus på K&H, har vi utstilling av klassekunst i fellesarealer. Det varierer gjennom året hvilket klassetrinn som er representert. Storteam og plangruppe evaluerer felles arrangement gjennom året. Det settes av tid til evaluering og overføring av erfaringer mellom klassetrinnsteam hver vår. Lærere på kurs har tilbakemelding til hele personalet når de har vært på kurs og fått ny kunnskap. 12

Virksomhetsplan 2015. for Kurland barneskole

Virksomhetsplan 2015. for Kurland barneskole Virksomhetsplan 2015 for Kurland barneskole vedtatt i møte i Samarbeidsutvalget ved Kurland barneskole 5. mars 2015. Læring gjennom trygghet og trivsel 2 kommunes verdisett: Framtidsrettet. Åpen. Respektfull.

Detaljer

Kvalitetsmelding om grunnskolen

Kvalitetsmelding om grunnskolen Kvalitetsmelding om grunnskolen Sarpsborg kommune 2010 Tilstandsrapport med dokumentasjon av aktivitet og måloppnåelse i 2010. Skolene Antall elever Skole / trinn: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sum Alvimhaugen

Detaljer

Virksomhetsplan for Enga skole. Skoleåret 2013-2014

Virksomhetsplan for Enga skole. Skoleåret 2013-2014 Virksomhetsplan for Enga skole Skoleåret 2013-2014 Innhold 1.0 Forord 3 2.0 Pedagogisk arbeid 4 2.1 Pedagogisk plattform 4 2.2 Årsplaner og fagrapport 5 2.3 Elevenes arbeidsplaner 5 2.4 Individuell opplæringsplan

Detaljer

Billingstad skoles visjon, pedagogiske plattform og pedagogiske praksis

Billingstad skoles visjon, pedagogiske plattform og pedagogiske praksis Billingstad skoles visjon, pedagogiske plattform og pedagogiske praksis FAGLIG UTVIKLING Elevene har gode muligheter til å nå målene i Kunnskapsløftet. Læreren vurderer elevenes utvikling og kompetanse

Detaljer

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE INNLEDNING Vi har hatt et fint år på Galleberg skole både faglig og sosialt. Skolen gjennomsyres av gode tydelige voksne som ønsker å ta vare på hele mennesket. Vi

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE VIRKSOMHETSPLAN - FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE Sammendrag Gaustad ungdomsskole følger opp de styringssignaler som er gitt av kommunalsjef og fagsjef. Skolen har høsten 2011 8 klasser og har vært relativt stabile

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Lø skole er "en inkluderende skole der alle er trygge og blir akseptert".

Lø skole er en inkluderende skole der alle er trygge og blir akseptert. Lø skole er "en inkluderende skole der alle er trygge og blir akseptert". VIRKSOMHETSPLAN FOR LØ SKOLE 2009-2013 Skoleåret 2012/13 Bilde SKOLEÅRENE 2009/2013 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Presentasjon

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole. Skaun kommune 2015 2018

Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole. Skaun kommune 2015 2018 Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole Skaun kommune 2015 2018 1 FORORD: Kunnskapsløftet, Opplæringsloven, Kommuneplanens langsiktige og kortsiktige del, samt skolebasert vurdering, er utgangspunktet

Detaljer

Tilstandsrapport for Askimskolen 2011-2012. Skrevet av Mona Søbyskogen. og Jon Stanley Fredriksen

Tilstandsrapport for Askimskolen 2011-2012. Skrevet av Mona Søbyskogen. og Jon Stanley Fredriksen Tilstandsrapport for Askimskolen 2011-2012 Skrevet av Mona Søbyskogen og Jon Stanley Fredriksen Mandag 3. desember, 2012 Tilstandsrapport for Askimskolen 2011/2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og

Detaljer

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2013-2016 TILTAK 2013. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2013-2016 TILTAK 2013. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2013-2016 TILTAK 2013 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Overordnede mål for perioden 2013-2016 Ullensakerskolen øker elevenes læringsutbytte

Detaljer

Virksomhetsplan for Ime skole 2012

Virksomhetsplan for Ime skole 2012 Virksomhetsplan for Ime skole 2012 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Mandal kommunes visjon... 2 3. Virksomhetsplan... 3 4. Sammendrag: Hva fikk vi til siste år:... 3 5. Verdigrunnlag...

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2011 OPPLÆRINGSETATEN

ÅRSMELDING FOR 2011 OPPLÆRINGSETATEN ÅRSMELDING FOR 2011 OPPLÆRINGSETATEN SKOLENE A. ELEV-/PERSONALOPPLYSNINGER 1. Elevtall, gruppeinndeling Årstrinn Elevtall Antall grupper Antall i SFO 1. årstrinn 10 1 6 2. 18 2 11 3. 15 2 5 4. 17 2 1 5.

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Tilstandsrapport for Frogn-skolen 2011-2012

Tilstandsrapport for Frogn-skolen 2011-2012 Tilstandsrapport for Frogn-skolen 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilpasset opplæring

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilpasset opplæring FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilpasset opplæring Halden kommune 13.4.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5 4 REVISJONSKRITERIER...6

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10 Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015 - jf. Opplæringslova 13-10 Forord Med dette legger vi fram Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO for skole- og barnehageåret 2014-15. I årets

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 16. juni, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013

Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 Innhold 0. Sammendrag av tilsynsrapporten... 3 1. Innledning... 3 1.1 Overordet utviklingsarbeid og satsingsområder... 3 2. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE Om skole hjem samarbeidet Samarbeid mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. Når vi her snakker om skole-hjem samarbeidet er SFO en

Detaljer

Dato... 03.06.2015 Vår Ref... KÅB-6093/15 Arkiv... A20 Saksnr... 15/876 Deres Ref... Søndre Land kommune

Dato... 03.06.2015 Vår Ref... KÅB-6093/15 Arkiv... A20 Saksnr... 15/876 Deres Ref... Søndre Land kommune Dato... 03.06.2015 Vår Ref... KÅB-6093/15 Arkiv... A20 Saksnr... 15/876 Deres Ref... Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 Innhold 0. Sammendrag... 4 1. Innledning... 4 2. Elever, årsverk

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Turid Skjellstad Rektor, Ura skole. Vedlegg: Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot rus, vold og kriminalitet

Turid Skjellstad Rektor, Ura skole. Vedlegg: Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot rus, vold og kriminalitet Vedtatt i Samarbeidsutvalget 15.06.2010 Forord Ura skole har siden starten arbeidet med å utvikle elevenes sosiale kompetanse. Sosial kompetanse er en forutsetning for at elevene skal kunne delta i et

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 RINGSAKER KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 11/7969 12/2035 K2-B60 Arild

Detaljer