Virksomhetsplan for Kurland barneskole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan 2012. for Kurland barneskole"

Transkript

1 Virksomhetsplan 2012 for Kurland barneskole vedtatt i skolens samarbeidsutvalg 19. mars 2012 Læring gjennom trygghet og trivsel

2 Side 2 Sarpsborg kommunes verdisett: Framtidsrettet. Åpen. Respektfull. Troverdig. Framtidsrettet vi er pådrivere for at sarpsborgsamfunnet kan møte morgendagens utfordringer vi gir rom for utvikling og forbedring vi er modige og tør å finne nye løsninger Åpen vi inviterer til samarbeid og medvirkning vi legger til rette for innsyn vi møter hverandre med raushet Respektfull den enkelte blir sett og hørt vi respekterer mangfold og ulikheter Troverdig det er samsvar mellom ord og handling vi er forutsigbare og profesjonelle

3 Side 3 Virksomhetsplan for KURLAND barneskole år RAMMEFORUTSETNINGER OG ORGANISERING Virksomhetsplanen skal gi en oversikt over rammebetingelser, organisering, mål, tiltak og prioriteringer for budsjettåret Den er både et internt styringsdokument for ansatte og skolens ledelse og en del av Sarpsborg kommunes helhetlige styringssystem. I tillegg gir planen informasjon til foreldre/foresatte, skoleeier og andre som ønsker å få kunnskap om virksomheten ved Kurland barneskole. Planen synliggjør også hvordan skolen følger opp mål og tiltak som er vedtatt i Sarpsborg kommunes planer for oppvekstområdet. Planen gir ingen uttømmende informasjon om virksomheten ved Kurland barneskole, men beskriver prioriterte utviklingsområder for Målene er stort sett lagt til skolenivå, noe som innebærer at team/årstrinn må konkretisere målene videre inn i skolehverdagen. Elever Enhet Kurland barneskole er organisert som en enhet i kommuneområde Oppvekst. Enheten har skoleåret 2011/2012 ca. 500 elever fordelt på 24 klasser. Fra høsten 2012 vil skolen ha 23 klasser. Skolefritidsordningen (SFO) omfatter ca. 180 elever på småskoletrinnet (160 hele plasser). Kurland barneskole er en forsterket skole med avdeling Regnbuen som gir opplæringstilbud til ca. 18 elever med store og sammensatte funksjonshemninger på barne- og ungdomstrinnet. Denne avdelingen ble fra organisert som en avdeling under Enhet spesialpedagogiske tiltak, og enhetsleder der har det økonomiske og personalmessige ansvaret for avdelingen. Daglig ledelse er delegert til teamleder for Regnbuen. Regnbuens elever er elever ved Kurland barneskole og det er rektor ved Kurland barneskole som har opplæringsansvaret og fatter enkeltvedtak om rett til spesialundervisning. Elever på barnetrinnet som er knyttet til Regnbuen, har tilhørighet til sine respektive klasser på Kurland og deltar i klassens læringsarbeid, i den grad dette er pedagogisk forsvarlig. Bemanning Skoleåret 2011/2012 er det i alt 65 personer ansatt ved enhet Kurland barneskole. I tillegg er ca.45 personer tilknyttet avdeling Regnbuen og deltar i skolens faglige og sosiale liv. Skolens administrasjon består av rektor/enhetsleder, to inspektører/teamansvarlige og en SFOleder/teamansvarlig. Det pedagogiske personalet består av 37 lærere/adjunkter/lektorer. I tillegg har skolen 8 skoleassistenter og 4 vernepleiere/barne- og ungdomsarbeidere. De fire sistnevnte er organisert i et sosialfaglig team. Skolefritidsordningen har 15 ansatte i tillegg til SFO-leder/teamleder i full stilling.

4 Side 4 Oversikt over bemanning/årsverk pr. 1. mars 2012 Antall personer Årsverk Pedagogisk personale i undervisningsstillinger (lærere, adjunkter, lektorer etc.) 39 36,12 Assistenter/fagarbeidere i skole 8 4,2 Andre ansatte (vernepleiere, fagarbeidere) tilknyttet sosialfaglig team 4 3,2 Ledelse (rektor, inspektører og SFO-leder) 4 4,0 Assistenter/fagarbeidere i SFO 15 6,91 Merkantil funksjon 1 0,9 Skolen har i tillegg følgende funksjoner, der ansatte har redusert undervisningsplikt for å ivareta oppgaver knyttet til drift av skolens pedagogiske arbeid: Sos.ped Spes.ped IKT Bibliotek En del av elevene med annen etnisk bakgrunn får tospråklig assistanse på skolen. Etter gjeldende retningslinjer gitt fra departementet, skal morsmålsundervisning gis som støtte for å lære fag og norsk. Når elevene har tilstrekkelige norskkunnskaper til å følge ordinær undervisning, er det hjemmets oppgave å sørge for videre morsmålsundervisning. Inneværende skoleår gis det tospråklig assistanse på seks språk (polsk, bosnisk, somali, albansk, kurdisk og persisk). Dette utgjør 30,5 undervisningstimer pr. uke. De to-språklige lærerne er ansatt i Språk- og voksenopplæringssenteret og årsverk til disse stillingene inngår derfor ikke i matrisen over. For nærmere informasjon om organisering av enheten, viser vi til organisasjonskartet som er vedlagt Virksomhetsplanen. Økonomiske rammer Enhet Kurland barneskole er tildelt en ramme for 2012 på kr Rammen er den totale driftsrammen for enheten for hele kalenderåret og er satt med en utgiftsside slik at enheten ikke går med underskudd. Enheten har også en avsetning på fond på ca etter overskudd i år Fondet har gitt mulighet for ekstra innkjøp av bl.a. lærebøker og IKT-utstyr i Med henvisning til at det er varslet ytterligere nedskjæringer i Sarpsborg kommune i år 2013, er det et mål at fondet i minst mulig grad skal brukes for å balansere regnskapet inneværende år. For å opprettholde tilbudet i klasser og grupper våren 2012, må enheten likevel bruke noe av fondsmidlene. Fra høsten 2012 blir det en klasse mindre, noe som vil kunne gi mulighet for en nødvendig innsparing slik at enhetens regnskap skal komme ut i balanse for år 2012.

5 Side 5 2. INNSATSOMRÅDER Visjon og verdier Sarpsborg kommunes visjon for oppvekstområdet er: Der barn og unge lykkes! Videre er det vedtatt fire verdier som skal gjennomsyre all virksomhet i Sarpsborg kommune. Disse verdiene er følgende: Fremtidsrettet, åpen, respektfull og troverdig. På side 2 i denne planen er disse fire verdiene ytterligere konkretisert. Samlet sett ligger disse kommunale føringene som en ramme rundt Kurland barneskoles visjon som er: Læring gjennom trygghet og trivsel! Som en nærmere konkretisering av visjonen, har vi som mål at læringsmiljøet ved Kurland barneskole skal kjennetegnes ved: Tydelige mål med vurdering både av og for læring o Elevene er bevisste på hvilke mål som er satt for opplæringen. o Lærerne gir tydelige tilbakemeldinger på arbeidet som gjøres og hva elevene kan gjøre for å forbedre prestasjonene sine o Elevene vet hva som trengs for å utvikle seg videre. o Alle elever opplever mestring ved å ha mål som de kan nå. o Elevene får jevnlig anledning til å vurdere progresjonen i egen læring og utvikling. Vurdering skal ikke bare være noe elevene blir utsatt for, men også noe som de deltar i. Læringsglede og engasjement o Skolen har engasjerte voksne som er opptatt av den enkelte elevs læring og utvikling. o Skolens ansatte stimulerer elevene til utforskertrang og læringsglede gjennom faglig engasjement og variasjon i arbeidsmåter. o Skolens ansatte legger til rette for et godt samarbeid med hjemmet, med avklarte forventninger fra begge parter om hvordan elevens læring og utvikling kan støttes og utfordres. Gode rutiner o Det er orden i det fysiske miljøet. o Det er ro i arbeidssituasjonen o Det er gode informasjonsrutiner mellom skole og hjem

6 Side 6 Verdier og ledelse Kurland barneskole gir et opplæringstilbud etter opplæringslovens bestemmelser, med Kunnskapsløftet og gjeldende fagplaner som grunnlag for undervisning og elevvurdering. Videre bygger skolen sin virksomhet på Sarpsborg kommunes utdannings- og oppvekstpolitiske plattform. Mål og tiltak for Kurland barneskole i 2012 bygger på de føringer og prioriteringer som er gitt gjennom plattformen og gjennom kommunens Handlingsplan for Sarpsborg kommunes utdannings- og oppvekstpolitiske plattform har føringer for ledelse og verdier i Sarpsborgskolen. For Kurland barneskole innbærer dette at ledelsen etterstreber følgende i sitt forhold til personalet: Å være klar og tydelig Å være synlig Å gi personalet veiledning og å legge til rette for veiledning mellom kollegaer Å være i dialog med sine medarbeidere Å konkretisere dialogen gjennom virksomhetens utviklingsplan og tiltak Å følge opp beslutninger Medarbeidere som legger til rette for barns utvikling Det er grunnlag for å hevde at elever ønsker lærere og øvrige ansatte i skolen som har de samme kvalifikasjoner, verdier og holdninger som ovenfor er knyttet til ledelse av voksne. Arbeidslederrollen overfor barn må derfor fortsatt tydeliggjøres, både i klassene og på SFO. Vi ønsker å videreutvikle skolens miljø med vekt på følgende: Medarbeidere er tydelige på et positivt barnesyn, der en har tro på at barnet ønsker å mestre sin egen læring og personlige vekst. Medarbeidere framstår som tydelige voksne som setter grenser når det er behov for det, ikke først og fremst med henvisning til ulike regelsett, men fordi tydelige voksne evner å definere slike grenser i forhold til den aktuelle situasjonen. Medarbeidere er tydelige på hvilke forventninger og krav som gjelder Medarbeidere er støttende og oppmuntrende i sin atferd og forsøker å legge til rette for at barn og unge lykkes i forhold til sitt eget ståsted Medarbeidere legger stor vekt på å veilede der det er behov for det. SFO som del av skolens helhetlige tilbud SFO har mål og satsingsområder knyttet til de ulike områdene som omtales i VP. I tillegg vil følgende tema være spesielt i fokus gjennom år 2012: Barns medvirking Samhandling barn/voksne Sosial handlingsplan, ulike tema implementeres i SFO parallelt med i skolen. Fysisk aktivitet Kosthold/ernæring Kultur, bla. gjennom samarbeid med Kulturskolen og prosjektet KOM! Øst.

7 Side 7 Kvalitetsvurdering og prioriterte utviklingsområder 2012 Kurland barneskole hadde høsten 2011 kvalitetsvurdering i regi av Pedagogidsk fagsenter (PFS). Dette er et tiltak for å bekrefte god praksis på den enkelte skole og for å legge til rette for et systematisk og målrettet arbeid med videre utvikling av kvaliteten i læringsarbeidet. Personalet ved Kurland barneskole valgte tilpasset opplæring (TPO) som fokusområde for kvalitetsvurderingen. Kjennetegn på god praksis ble utformet i dialog mellom PFS og skolen. Det ble gjennomført observasjoner i alle klassene i løpet av en uke, samtaler med lærere og med elevrådet. Vurderingen er oppsummert i en egen rapport, som løfter fram mange gode eksempler på god praksis ved Kurland barneskole. Rapporten sier også noe om hva vi kan gjøre mer av og områder som kan videreutvikles. I løpet av januar/februar 2012 har personalet prioritert utviklingsområder for år Disse vil inngå i mål og tiltak i VP for 2012, jf matrisene som er satt opp innenfor de ulike delene av planen. Menneskelige ressurser På Kurland skole har vi forventninger til at både elever og ansatte gjør sitt beste! Skolen skal ha et høyt læringstrykk, både når det gjelder elevers og voksnes læring og utvikling. Personalet er organisert i følgende team: Trinnteam (hvert årstrinn, pedagoger og assistenter tilknyttet trinnet) Administrasjonsteam (ledelse og merkantile, gjerne omtalt som kontoret ) Sosialfaglig team (vernepleiere, fagarbeidere) Ressursteam (sosiallærer, spes.ped koordinator og sosialfaglig team) SFO-team Det legges stor vekt på at ansatte skal få arbeide med det de er gode til. I tillegg til høy faglig kompetanse generelt og rekruttering for å sikre spisskompetanse innenfor enkelte fag, har skolen også et sosialfaglig team. Teamet bistår kontaktlærerne i forhold til barn med spesielle behov, utfordringer i klassemiljø, mobbing etc. Teamets ressurser skal brukes fleksibelt gjennom uka og skoleåret. Det betyr at behov blir drøftet fortløpende og personalressurser satt inn der de trengs mest. Behov og tiltak blir samordnet gjennom skolens interne ressursteam, der også ledelsen, sosiallærer og spes.ped koordinatorer møter. Ressursteamet har møter ca. 2 ganger i måneden. Skolens oppdrag kan ikke løses innenfor skolens egne rammer. Samarbeidet mellom hjem og skole er avgjørende, både for den enkelte elevs utvikling og for skolesamfunnet som helhet. Dette samarbeidet skjer først og fremst knyttet til elev/klasse, mellom kontaktlærer, elev og foresatte. I tillegg er det viktig at foresatte opplever Kurland skole som en samlet organisasjon, der en har en god balanse mellom hva som er felles for skolen og de særpreg som utvikles i den enkelte klasse, under ledelse av kontaktlærer.

8 Side 8 Med bakgrunn i Sarpsborg kommunes oppvekst- og utdanningspolitiske plattform, prioriteres følgende mål og tiltak for 2012: Mål Sarpsborg kommune er preget av tydelige voksne som våger å sette grenser for uakseptabel atferd og som samtidig gir uttrykk for et positivt syn på barn og unge. Sarpsborg kommune framstår som en kommune der læringstrykk og læringskvalitet som holdningsmessig grunnlag gjennomsyrer all aktivitet rettet mot barn og unge. Foresatte og virksomheter opplever gjensidig at foreldre er en ressurs og vesentlig samarbeidspart i opplæring av barn og unge. Foresatte legger vekt på å framholde utdanning som et vesentlig element i barns utvikling. Prioriterte utviklingsområder for Kurland barneskole Klasseledelse har høy prioritet. Fokus på praktisering av felles holdninger og praksis. Fokus på det psykososiale miljøet for elever og ansatte. Forebygge mobbing i skole og SFO Inkludering/integrering Videreutvikle de ansattes kompetanse i forhold til å utforme mål for læringsarbeidet Klargjøre og bevisstgjøre for elevene hva som er hensikten med opplæringen. Legge til rette for elevenes egenvurdering og medvirkning Videreutvikle samarbeid hjem/skole med fokus på økt læringstrykk og innsats. Gi god informasjon til foresatte i forhold til tema som er av felles interesse for hele Kurland, Tiltak 2012 Regelmessige fellesdrøftinger i team og på tvers av team. Skolevandring/ledelsen besøker klassene. Videre arbeid med utvikling av sosial handlingsplan gjennom skoleåret 2012/2013. Planen skal implementeres både i skole og SFO. Bruke Elevundersøkelsen og medarbeiderundersøkelsen aktivt. Videreutvikle samarbeid mellom sentrum/regnbuen generelt og i forhold til inkludering av den enkelte elev i sine respektive klasse. Bedre samarbeidet med to-språklige lærere og oppfølging av to-språklige elever. Arbeid med årsplaner i fag, klargjøre kriterier for måloppnåelse Øke bruk av læringsmål i læringssituasjonene, mål på ukeplanen Utvikle metoder og systemer for elevenes egenvurdering og for å bevisstgjøre elevene i forhold til hva de kan gjøre for å bli bedre. Videreutvikle ukeplanene slik at de gir god informasjon til foresatte om målet for opplæringen. Kurland-info gis ut minst 4 ganger pr år. Infoskrivet skal omhandle tema av felles interesse for hele Kurland skole og kommer i tillegg til informasjon som kontaktlærer gir til sin klasse, Strukturelle ressurser Våren 2012 har skolen 24 klasser, mens antallet klasser fra høsten 2012 reduseres til 23 klasser. Skolen er fortsatt trangbodd, men vil fra neste skoleår kunne flytte biblioteket fra nåværende lagerrom til ett av de frigitte klasserommene. Presset på spesialrom og gymsal vil fortsatt være stort, også i årene som kommer. Kurland skole har klare vedlikeholdsbehov og sliter med lekkasjer i tak, noe som fører til stadige behov for bøtter på gulvet. Luftmålinger i januar 2012 viste imidlertid ingen tegn til sopp-vekst. Det er lagt stor vekt på å ta vare på bygningen innvending mht det estetiske, for å gi elevene et positivt og stimulerende læringsmiljø.

9 Side 9 Som ledd i prosessen med å redusere antall elever, har skolen gjennom det siste året ført en restriktiv praksis mht å innvilge skoleplass for elever som ikke bor i skolekretsen eller som flytter ut av Kurland skoles inntaksområde. Kurland er en godt utstyrt skole når det gjelder materiell og utstyr, og skolen har en god praksis i forhold til bruk og fordeling av utstyret. For å kunne ivareta målet om bedre tilpasning av undervisningen og større variasjon i arbeidsmåter, vil innredning av klasserom og bruk av materiell og utstyr være ett av satsingsområdene for Konkretiseringsmateriell og pedagogisk bruk av IKT, herunder bruk av Smartboard vil ha spesielt fokus. Med bakgrunn i Sarpsborg kommunes oppvekst- og utdanningspolitiske plattform, prioriteres følgende mål og tiltak for 2012: Mål Sarpsborg kommune utnytter tilgjengelige ressurser effektivt og fleksibelt innenfor virksomheter, seksjoner og mellom tjenesteområder for å oppnå optimalt læringstrykk. Prioriterte utviklingsområder for Kurland barneskole Bruke skolens tiltaksteam og møter i ressursteamet for å utnytte ressurser til spesialundervisning, sosialpedagogisk arbeid og ulike former for tilpasset opplæring mest mulig effektivt Utprøve parallellegging av fagene norsk og matematikk for å gi større mulighet for tilpasset opplæring og fleksibilitet i elevgruppene. Vurdere bruk av spes.ped ressurser. Videre arbeid med innhold og arbeidsmetoder. Øke bruk av konkretiseringsmateriell på alle årstrinn Utnytte IKT-ressurser bedre i opplæringen gjennom å videreutvikle personalets kompetanse Ny-etablering av bibliotek. Ses i sammenheng med satsing på leseutvikling på alle trinn og i alle fag. Videreføre arbeidet med å omdisponere arealer i avdeling Regnbuen for å få bedre utnyttelse av rom, samt en utvidelse ved at deler av atriet ved Regnbuen gjøres om til lager. Vurdere endringer i bruk av lokalene for sentrum for å gi mer driftseffektive og mer fleksible lokaler, bl.a. med tanke på tilpasset opplæring. Tiltak 2012 Videreføre møtepunkter i ressursteam og tiltaksteam, med fokus på kvalitet og ressursutnyttelse. Prøve ut om deling i grupper på tvers av klasser i norsk og matematikk kan gi bedre muligheter for å ivareta tilpasset opplæring. Antall elever i spes.ped-gruppene vurderes fortløpende. Vurdere aldersblanding. Bruke faggruppedugnader for å gjøre materiell på skolen mer kjent. Øke bruk av utstyr fra PFS. IKT-veileder gjennomfører work-shops innenfor utvalgte tema og deltar sammen med lærere i klassen når ny kompetanse skal tas i bruk. Forberede og gjennomføre praktiske sider ved nytt bibliotek. Se bruk av bibliotek i sammenheng med satsing på lesing, bl.a. i forbindelse med timeplanlegging for 2012/2013. Det vises til Sarpsborg kommunes handlingsplan for side 48. Eventuelle tiltak må utvikles i samarbeid med kommuneområde oppvekst og enhet byggservice.

10 Side 10 Strategiske prosesser Kurland skole har i løpet av de siste årene vært gjennom en reduksjon i bemanning. Det er derfor behov for å se på hvordan vi bruker de ressursene vi har og om vi ved å organisere på andre måter kan gi elevene et bedre læringsmiljø samlet sett. For året 2012 vil vi spesielt ha fokus på hvordan vi ivaretar tilpasset opplæring og spesialundervisning. Både i kvalitetsrapporten fra Pedagogisk fagsenter og i de føringer som er lagt felles for skolene i Sarpsborg, står begrepet skolevandring sentralt. Skolevandring som begrep er et forsøk på å skape en metodisk innfallsvinkel for utøvelse av pedagogisk ledelse i praksis. Skolevandring innebærer at skoleledelsen er ute i klasserommene for å observere og gi tilbakemeldinger på det som observeres. I forkant av skolevandringen gjøres det avtaler om hva man skal ha fokus på under besøket i klassen. Fokusområder utarbeides gjennom en dialog mellom ledelse og team/lærere,ed bakgrunn i hva som er prioritert i VP. I løpet av våren 2012 vil et opplegg for skolevandring bli drøftet i team og fellesmøter. Opplegget prøves ut fra høsten Med bakgrunn i Sarpsborg kommunes oppvekst- og utdanningspolitiske plattform, prioriteres følgende mål og tiltak for 2012: Mål Virksomheter i Sarpsborg kommune skal utforme sitt verdimessige ståsted ut fra lokale prioriteringer, i tråd med overordnede føringer gitt fra kommunalt og nasjonalt nivå. Prioriterte utviklingsområder for Kurland barneskole Utvikle en felles forståelse av tilpasset opplæring, konkretisert til elev/klasse-nivå. Utvikle en modell for skolevandring og utprøve denne fra høsten Tiltak 2012 Drøfting av ulike sider ved tilpasset opplæring i team og fellesmøter. Definere hva som skal være felles praksis for Kurland, samt utvikle skolens og den enkelte lærers repertoar i forhold til å legge til rette for TPO. Modellen utvikles med bakgrunn i erfaringer fra andre skoler i Sarpsborg og de behov/fokusområder som er prioritert for Kurland barneskole. Drøftes i team og fellesmøter. Prøves ut fra høsten 2012.

11 Side RESULTATOMRÅDER Brukerresultater Det er satt opp måltavler for enhetene innenfor oppvekstområdet, der ledelsen ved hver enhet har meldt inn hvilke ambisjoner man har for år Indikator Sarpsborg kommune Resultat Ambisjon Kurland skole Resultat 2011 Ambisjon 2012 Opplevd kvalitet skole (Foreldreundersøkelse) 3,8 4,5 3,73 4,0 Opplevd kvalitet SFO (Foreldreundersøkelse) 4,3 4,5 4,8 4,8 Leseferdighet, 2. trinn i kritisk sone 12,3% 8,5% 10,82 8,0 Leseferdighet 5. trinn gjennomsnitt 1,9 2,1 1,9 2,1 Regneferdighet, 2. trinn i kritisk sone 11,5% 5% ,0 Regneferdighet 5. trinn - gjennomsnitt 2,0 2,2 2,1 2,1 Leseferdighet 8. trinn gjennomsnitt 2,8 3, ,0 Regneferdighet 8. trinn gjennomsnitt 2,9 3,1 3,2 3,2 Motivasjon for læring, jf EU 7. trinn 4,3 4,6 4,2 4,3 Trivsel med lærere, jf EU 7. trinn 4,2 4, ,2 Mobbing, jf EU 7. Trinn 1,5 1,0 1,4 1,0 Veiledning i fag, jf EU 7.trinn 3,4 3,8 3,4 3,5 Foreldreundersøkelsen ble gjennomført våren 2011, men med lav oppslutning. Resultatene regnes derfor som usikre. Resultater for 8. trinn gjelder elever som gikk ut fra Kurland barneskole siste skoleår. Med bakgrunn i Sarpsborg kommunes oppvekst- og utdanningspolitiske plattform, prioriteres følgende mål og tiltak for 2012: Mål Tjenesteområder i Sarpsborg kommune bruker nasjonale målinger aktivt som grunnlag for utviklings- og forbedringsarbeid og ser slike målinger som en viktig del av kommunens system for kvalitetssikring av tjenestene rettet mot barn og unge. Prioriterte utviklingsområder for Kurland barneskole Samarbeid med Kruseløkka ungdomsskole om nasjonale prøver. Vurdere egen praksis i forhold til leseopplæring på alle trinn og i alle fag. Videreutvikle kompetanse i forhold til dette feltet. Videreutvikle egen praksis i forhold til vurdering for læring Videreutvikle undervisning/metodebruk i matematikk/regning med bakgrunn i gjennomført etterutdanning våren 2012 Tiltak 2012 Videreutvikle årlige møter om resultater. Etablere møtepunkter mellom lærere på mellomtrinnet og lærere på ungdomstrinnet. Fokus på bruk av lærings- og lesestrategier ved lesing av fagtekster i alle fag. Videreutvikle metoder og systemer for elevenes egenvurdering, elevsamtaler, daglig veiledning og underveisvurdering. Videreutvikle lærernes kompetanse i forhold til å beskrive måloppnåelse i elevenes halvårsvurdering. Fokus på metodisk utvikling, variasjon i arbeidsmåter, konkretisering og tilpasset opplæring,

12 Side 12 Medarbeiderresultater Medarbeiderundersøkelsen viste i 2011/2012 meget gode resultater for Kurland skole. Utfordringen blir derfor å videreføre det som oppleves som positivt i arbeidsmiljøet og om mulig forbedre resultatene ytterligere. Mål Sarpsborg kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver med et utviklende arbeidsmiljø Prioriterte utviklingsområder for Kurland barneskole Konkretisere, tilpasse og implementere sentralt fastsatt arbeidstidsavtale for lærere. Konkretisering/klargjøring av rettigheter og plikter jf permisjonsreglement. Reglementet er blitt mer generelt utformet og må konkretiseres på hver enhet. Medvirkning og informasjon Trivselstiltak jf HMS-kalender Tiltak 2012 Drøfte og tolke den sentralt gitte rammeavtalen. Utvikle lokal avtale som konkretiserer og synliggjør den enkelte lærers arbeidsoppgaver og tidsbruk innenfor bunden tid. Presisere forståelsen av ulike punkter innenfor velferdspermisjonsreglementet, definere hva som kan grunnlag for permisjons/permisjon med lønn. Sikre den enkelte medarbeiders rett til informasjon og utvikle informasjonsrutiner, der en også bruker Fronter, Risk Manager, Visma etc. i tillegg til mail og info på tavla. Videreføre eksisterende trivselstiltak og om nødvendig utvikle nye. Rådsorganer/samarbeid Skolens ledelse inviteres til FAU-møter og teamleder/inspektør deltar jevnlig på disse møtene. FAU spiller en viktig rolle i forhold til utvikling av elevenes sosiale miljø og læringsmiljø. De har spesielt vært aktive i forhold til utvikling av uteområdet på skolen og har planer for hvordan det skal oppgraderes videre. Skolen har i tillegg en Gå-til-skolen-gruppe som gjør et svært viktig arbeid for å bevisstgjøre elever og foresatte til å bruke beina på skoleveien. Samarbeidsutvalget (SU) og Skole og miljøutvalget (SMU) skal ha 3 4 møter pr år. Rektor er sekretær for begge utvalgene. SU/SMU skal behandle saker av betydning for skolen og skolemiljøet. Om planprosessen Skolens ledergruppe har hatt ansvar for utvikling av virksomhetsplanen. Underveis i planprosessen har personalet i sentrum, Regnbuen og SFO fått informasjon om planen, Det har også vært gitt tilbakemeldinger på innholdet, bl.a. med bakgrunn i drøftinger i teamene. Planen er behandlet i medbestemmelsesmøte med tillitsvalgte for Utdanningsforbundet, Fagforbundet og FO i uke 10. Virksomhetsplanen legges fram for skolens Samarbeidsutvalg til endelig godskjenning 19. mars 2012.

13 Side 13 Framdriftsplan for skoleutvikling ved Kurland barneskole for perioden Skoleår Planlegging Utprøving og evaluering 2010/ / /13 A. Etterutdanning i den første og den andre leseopplæringen. B. Workshops med utvikling av Fronter og Smartboard som ped verktøy C. Evaluere mobbeplan, utarbeide sosial handlingsplan A. Etterutdanning i matematikk/ regning. B. Kvalitetsvurdering bl.a. utforming av kjennetegn, prioritering av videre utviklingsområder A. Arbeide med konkretisering av mål for opplæringen og utvikle kriterier for vurdering, knytte dette til utvikling av årsplaner i fag. B. Analysere egen praksis mht leseopplæring på alle trinn og i alle fag. Legge plan for videre utvikling av området lesing/lesestrategier/læringsstrategier. A. Utvikling av mal for utviklingssamtaler jf krav om dokumentasjon av underveisvurdering. B. Ulike metoder for underveisvurdering prøves ut i klasserommene og evalueres A. Metodeutvikling med spesielt fokus på lesetrategier, valg av strategier som skal prioriteres på ulike trinn. B. Bruk av IKT i læringsarbeidet. Videreutvikling av Fronter som læringsplattform for elever og ansatte. Bruk av Smartboard. A. Utvikling og utprøving av sosial handlingsplan B. Følge opp og prioritere utviklingsområder som framkommer i kvalitetsrapporten fra PFS. Drift 1. år A. Mal for utviklingssamtaler brukes høst/vår, evalueres og evt. revideres før skoleåret 2012/13. A. Utvikle en sjekkliste for hvordan oppfylle vurderingsforskriften. Stikkord: egenvurdering, medvirkning, orden/ oppførsel, etc. B. Videreutvikle bruk av IKT i læringsarbeidet Del av skolens årsplan/praksis A. Mal for halvårsvurdering/ utviklingssamtaler er i bruk. Innhold videreutvikles i forhold til å beskrive elevenes måloppnåelse/ kompetanse.

14 Side 14 Organisasjonskart for enhet Kurland barneskole Se vedlegg

Virksomhetsplan 2015. for Kurland barneskole

Virksomhetsplan 2015. for Kurland barneskole Virksomhetsplan 2015 for Kurland barneskole vedtatt i møte i Samarbeidsutvalget ved Kurland barneskole 5. mars 2015. Læring gjennom trygghet og trivsel 2 kommunes verdisett: Framtidsrettet. Åpen. Respektfull.

Detaljer

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike!

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Kvalitetsutviklingsplan for 2011 2013 Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Grunnleggende ferdigheter Kongsbergskolen: Elevene skal gjennom hele grunnskoleløpet

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING. Nygård skole

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING. Nygård skole SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING Vurderingstema: «Vurdering for læring m/ vekt på leseopplæring» Dato: 4.-7.november 2013 Fungerende rektor: Dag Røise dag.roise@søgne.kommune.no

Detaljer

Virksomhetsplanen inngår i kommunens plansystem og har utgangspunkt i overordnede planer:

Virksomhetsplanen inngår i kommunens plansystem og har utgangspunkt i overordnede planer: 1 Innhold Forord... 3 Fakta... 3 Objektive data og resultater for Hafslundsøy skole og SFO... 3 Organisasjonskart... 4 Visjon:... 5 Verdier:... 5 Helhetlig styringsmodell... 6 Innsatsområder: Verdier og

Detaljer

God læring for alle!

God læring for alle! Pedagogisk utviklingsplan for Eidsbergskolen 2012 2016 God læring for alle! 19.09.2012 Innholdsfortegnelse: Pedagogisk utviklingsplan... 1 Innledning:... 2 Forankring i kommuneplanen for Eidsberg:... 3

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Faktadel. Organisasjonskart. Enhetsleder - Gro Hansen Årsverk i enheten: 33,6. Merkantil Anne Merete U Bodal (vikar) Årsverk: 0,85

Faktadel. Organisasjonskart. Enhetsleder - Gro Hansen Årsverk i enheten: 33,6. Merkantil Anne Merete U Bodal (vikar) Årsverk: 0,85 Innhold Faktadel... 3 Organisasjonskart... 3 Økonomi... 4 Innsatsområder... 4 VERDIER OG LEDELSE... 4 MENNESKELIGE RESSURSER... 4 STRUKTURELLE RESSURSER... 6 STRATEGISKE RESSURSER... 7 Produksjon... 8

Detaljer

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE Virksomhetsplan for Lindesnes ungdomsskole 2015 2019 LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Etatsplanens føringer 4. Enhetens fokusområder 5. Handlingsprogram 2 1. Bakgrunn

Detaljer

Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO

Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO Hatlane skole og SFO Hatlane skole (tidl. Nørvasund skole) er en skole som startet i 1931. På 1990-tallet ble skolen slått sammen med Ratvikåsen spesialskole.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018 Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole Strategisk plan Rommen skole - Utdanningsetatens strategiske kart Kilde: Byrådets budsjettforslag, del 1 Visjon. Osloskolen skal gi elever mulighet til å realisere

Detaljer

Enhet skole Hemnes kommune. Strategisk plan 2014-2022 1

Enhet skole Hemnes kommune. Strategisk plan 2014-2022 1 Enhet skole Hemnes kommune Strategisk plan 2014-2022 1 Innhold 3. Skoleeiers verdigrunnlag 4. Kvalitetsvurdering 5. Styringsdialog om kvalitet. 6. Tydelig ledelse 7. Klasseledelse 8. Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Vi jobber for: Tett på-tidlig innsats. Fra ord til handling Sammen med Greveløkka. Digital kompetanse. Læring strategier. Lærende organisasjoner

Vi jobber for: Tett på-tidlig innsats. Fra ord til handling Sammen med Greveløkka. Digital kompetanse. Læring strategier. Lærende organisasjoner 25.06.10 Innhold. Side: 1. Framside 2. Innhold 3. Oversiktsbilde over Utviklingsplanen 2010/11. (Den samme som 2009-10) 4. Tett på tidlig innsats, (videreføring fra 2009-10) 5. Tiltaksplan. 7. Digital

Detaljer

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Strategisk plan for Ytteren skole 2014-2017 Innhold 1. Innledning 2. Forankring og faglige begrunnelser for valg av prioriterte områder 3. Framdriftsplan

Detaljer

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15 Halmstad barne- og ungdomsskole Dette er HBUS Skoleåret 2014/15 Innledning Dokumentet er utarbeidet ved Halmstad barne- og ungdomsskole. Dokumentet er et forpliktende dokument og styringsredskap for skolens

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

TILTAKSPLAN 2013-2014

TILTAKSPLAN 2013-2014 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2013-2014 Ekstra fokus 2013-2014 Kontinuerlige og lovpålagte prosesser Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap, mangfold, trivsel Vårt verdigrunnlag Fagerlia videregående

Detaljer

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Vennesla kommune Vennesla er en innlandskommune i Vest-Agder med ca. 13 000 innbyggere. Vennesla har en sentral posisjon i Kristiansandsregionen

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS!

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! Vi bryr oss om: Elevenes sosiale kompetanse Elevenes faglige kompetanse Elevenes fysiske miljø Elevenes læringsmiljø Presentasjon Goa skole er en 1-10 skole. Inneværende

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 1. Innledning Et samfunn i utvikling forventer at skolen skal bidra til at barn og unge utvikler kompetanse for å ta hånd om egne liv, mestre oppgaver alene og

Detaljer

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Høst 2013 Vår 2017 1 Innholdsfortegnelse VISJON... 3 FORORD... 4 INNLEDNING... 5 FOKUSOMRÅDE 1: KLASSELEDELSE varme og tydelighet... 7 FOKUSOMRÅDE 2: TILPASSET OPPLÆRING

Detaljer

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Selvik skole; ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst

Detaljer

Drammen kommune. Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling

Drammen kommune. Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling Drammen kommune Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling Skoleeier (rådmann) Skole (rektor) Presentasjonen Del 1: Gi en oversikt over systematikken for oppfølgningen av skolene Del 2: Innføring

Detaljer

Enhet skole Hemnes kommune. 1/29/2014 Strategisk plan 2013-2021 1

Enhet skole Hemnes kommune. 1/29/2014 Strategisk plan 2013-2021 1 Enhet skole Hemnes kommune 1/29/2014 Strategisk plan 2013-2021 1 Skoleeiers verdigrunnlag Visjon: Skolene i Hemnes kommune skal gi elevene undervisning med høy kvalitet som gir elevene mestringsopplevelser

Detaljer

Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013

Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag K-Sak 71/2011 Innhold

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.011 System for kvalitetsutvikling av skolene i Sigdal kommune n gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2015-2018. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap.

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2015-2018. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Skonseng skole Plan for kvalitetsutvikling 2015-2018 Vår visjon: Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Et trygt og aktivt læringsmiljø der vi anerkjenner, samarbeider og respekterer hverandre.

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

Virksomhetsplan Ørnes skole. Skoleåret 2013-14

Virksomhetsplan Ørnes skole. Skoleåret 2013-14 Virksomhetsplan Ørnes skole Skoleåret 2013-14 1.0 Forord Virksomhetsplanen er styrende for arbeidet ved Ørnes skole. Planen skal legge felles føringer for virksomheten og sikre at skolen fremstår som en

Detaljer

LOKAL PLAN. Vang skole

LOKAL PLAN. Vang skole LOKAL PLAN Vang skole 2010 1 FORORD Denne planen er på sitt vis en del av et historisk vendepunkt i Ryggeskolen. Siden 2002 har skolene fungert som selvstendige driftsenheter. Fra skolesjefen sluttet i

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015-16

VIRKSOMHETSPLAN 2015-16 VIRKSOMHETSPLAN 2015-16 1 Samfunn Overordnede mål for seksjon for oppvekst 2008-2012 Mål: 1. Etablere og videreutvikle samarbeid med HiT innenfor; a. skolebasert lærerutdanning og øvingsbarnehager Resultatambisjoner:

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap.

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Skonseng skole Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017 Vår visjon: Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Et trygt og aktivt læringsmiljø der vi anerkjenner, samarbeider og respekterer hverandre.

Detaljer

Skolebilde skoleåret 2013 2014

Skolebilde skoleåret 2013 2014 Skolebilde skoleåret 2013 2014 Del I Side 1 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Skole: Trintom Elever 2011 202 2012 215 2013 216 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Skolene i Sande har følgende satsingsområder: 1. God oppvekst, 2. Vurdering for læring(vfl) og 3. Klasseledelse.

Detaljer

Kvalitetssikring i skolen. Hva gjør kommunen for å følge opp rektor og skolene? Presentasjon til skolering av SU-medlemmer 19. oktober 2011.

Kvalitetssikring i skolen. Hva gjør kommunen for å følge opp rektor og skolene? Presentasjon til skolering av SU-medlemmer 19. oktober 2011. Kvalitetssikring i skolen. Hva gjør kommunen for å følge opp rektor og skolene? Presentasjon til skolering av SU-medlemmer 19. oktober 2011. Kvalitetssikring og kvalitetsoppfølging Bakgrunn for systemet

Detaljer

Virksomhetsplanlegging

Virksomhetsplanlegging Virksomhetsplanlegging Hva skal hver og en iverksette for å lukke gapene mellom der vi er og dit vi vil? Hva skal vi begynne med og hva skal vi slutte med? Vi skal gå i samme retning, men kan velge ulike

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Program for nyutdannede/nytilsatte pedagoger i barnehage og skole i Inderøy.

Program for nyutdannede/nytilsatte pedagoger i barnehage og skole i Inderøy. Program for nyutdannede/nytilsatte pedagoger i barnehage og skole i Inderøy. KS, Kommunenes Sentralforbund og Kunnskapsdepartementet skrev 5. februar 2009 under en avtale om veiledning av nytilsatte nyutdannede

Detaljer

STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017. Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn.

STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017. Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn. STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017 Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn. 1.1 Brukerperspektivet: På Furuset skole er elevenes grunnleggende

Detaljer

ANDEBU SKOLE - Handlingsplan 2010/2011

ANDEBU SKOLE - Handlingsplan 2010/2011 ANDEBU SKOLE - Handlingsplan 2010/2011 -KUNNSKAP OG UTVIKLING Visjon for Andebu kommune: Med eleven i sentrum ønskes en skole som gir trygghet og de nødvendige kunnskaper for å fungere i dagens og morgendagens

Detaljer

Søknad til Skoleeierprisen for 2016

Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Haugesund kommune søker herved på Skoleeierprisen 2016. Haugesund kommune har de senere år gjennom flere ulike prosesser skapt et aktivt skoleeierskap som synliggjør

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

Kvalitetsutvikling 2010. Handlingsplan 2010

Kvalitetsutvikling 2010. Handlingsplan 2010 Skole: Spjelkavik barneskole Kvalitetsutvikling 2010 Handlingsplan 2010 Satsingsområde 1: Elevvurdering for tilpasset opplæring Målsetting: I Utvikle vurderingssystem som fremmer tilpasset opplæring II

Detaljer

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen VERRAN KOMMUNE Visjon for Verranskolen I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen Verranskolen skal legge til rette for en positiv, sosial og faglig utvikling gjennom

Detaljer

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2013 ÅSKOLLEN SKOLE Med kunnskap strekker vi oss inn i fremtiden og gjør hverandre gode!

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2013 ÅSKOLLEN SKOLE Med kunnskap strekker vi oss inn i fremtiden og gjør hverandre gode! INFORMASJON TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2013 ÅSKOLLEN SKOLE Med kunnskap strekker vi oss inn i fremtiden og gjør hverandre gode! Åskollen skole- Tverrliggeren 10-3038 Drammen - Tlf. 32 04 53 30 - askollen.skole@drmk.no

Detaljer

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole STRATEGI- OG ÅRSPLAN NORDSTRAND SKOLE Dato: 6. januar Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Grunnskolen i Søgne kommune Revidert mars 2012 Kommunens visjon Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel Visjon for Søgne skolen Tett på! Overordna satsingsområder

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

Skolebilde skoleåret 2013 2014

Skolebilde skoleåret 2013 2014 Skolebilde skoleåret 2013 2014 Del I Side 1 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Skole: Solvang Elever 2011 156 2012 163 2013 161 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Samarbeidsutvalget, Grødem skole

Samarbeidsutvalget, Grødem skole Type møte MØTEINNKALLING Samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/ klokke Onsdag 01.04.09 kl. 18. 19.30 Personer Forfall Referent Leder SU : Kristine Enger poltisk repr. FAU: Linda Abrahamsen, Kathrine Edland

Detaljer

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN KROER SKOLE 2011

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN KROER SKOLE 2011 PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN KROER SKOLE 2011 Alle elever får et fleksibelt og tilpasset opplæringstilbud Ansvarlig Kritisk suksessfaktor Strategisk initiativ Konkrete tiltak Alle Systematisk bruk av vurderingsverktøyet

Detaljer

Organisering av kvalitetsoppfølging Mathopen skole fra fagoppfølging til kvalitetsoppfølging

Organisering av kvalitetsoppfølging Mathopen skole fra fagoppfølging til kvalitetsoppfølging Organisering av kvalitetsoppfølging Mathopen skole fra fagoppfølging til kvalitetsoppfølging Forberedelse til kvalitetsoppfølgingsmøte, i starten, mer en lederprosess og arbeid i ledelsen Har utviklet

Detaljer

SPANGEREID SKOLE 2011/2012

SPANGEREID SKOLE 2011/2012 LINDESNES KOMMUNE - et fyrtårn for helse og trivsel Virksomhetsplan for SPANGEREID SKOLE 2011/2012-1 - Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Avdelingens ansvarsområde 4. Kommune- og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

RAPPORT FRA SKOLEVURDERING. Solvin skole, 3. 6. november 2014

RAPPORT FRA SKOLEVURDERING. Solvin skole, 3. 6. november 2014 RAPPORT FRA SKOLEVURDERING Solvin skole, 3. 6. november 2014 SOLVIN SKAL VÆRE ET GODT STED Å VÆRE FOR Å LÆRE VÅRT MØTE MED SOLVIN SKOLE Stolthet og glede! God humør! Flotte elever! Flotte lærere! Engasjerte

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE SINE RUTINER FOR Å SIKRE KONTROLL MED ELEVENES UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN - NASJONALT TILSYN 2014-17 I RENNESØY KOMMUNE

RENNESØY KOMMUNE SINE RUTINER FOR Å SIKRE KONTROLL MED ELEVENES UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN - NASJONALT TILSYN 2014-17 I RENNESØY KOMMUNE RENNESØY KOMMUNE SINE RUTINER FOR Å SIKRE KONTROLL MED ELEVENES UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN - NASJONALT TILSYN 2014-17 I RENNESØY KOMMUNE 1. Slik sikrer rektor at undervisningspersonalet knytter opplæringens

Detaljer

KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

KUNNSKAP GIR MULIGHETER! STRATEGI FOR ØKT LÆRINGSUTBYTTE Prinsipper for klasseledelse og vurdering Øvre Eiker kommune KUNNSKAP GIR MULIGHETER! Grunnskolen i Øvre Eiker 1 Visjon og mål for skolen i Øvre Eiker: KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN LØKENÅSEN SKOLE 2012

VIRKSOMHETSPLAN LØKENÅSEN SKOLE 2012 VIRKSOMHETSPLAN LØKENÅSEN SKOLE INNLEDNING 2 KORT PRESENTASJON AV LØKENÅSEN SKOLE 2 VISJON OG PEDAGOGISK PLATTFORM 2 PEDAGOGISK INNHOLD OG ORGANISERING 3 STRATEGISK PLAN 4 SATSINGSOMRÅDE: MATEMATIKK 4

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag.» Årsmeldingen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN SÆTRE SKOLE 2013-14

VIRKSOMHETSPLAN SÆTRE SKOLE 2013-14 VIRKSOMHETSPLAN SÆTRE SKOLE 2013-14 Samfunn Overordnede mål for seksjon for oppvekst 2008-2012 1. Etablere og videreutvikle samarbeid med HiT innenfor; a. skolebasert lærerutdanning og øvingsbarnehager

Detaljer

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18 Haugesundskolen Strategiplan 2014-18 STRATEGIPLAN 2014-18 Innhold Innledning side 3 Overordnet målsetting side 4 Satsingsområder, resultatmål og effektmål side 6 Strategier side 8 Kvalitetsårshjul side

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KONGSBERG KOMMUNES VISJON Vi skaper verdier - i samspillet mellom teknologi, natur og kultur. HOVEDMÅL 2009-2013: Kongsbergskolen - høyt kunnskapsnivå

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 29. nov 2011 GRUNNSKOLEN I TROMSØ Kvalitetsplan for Tromsøskolen 2011-2015 Grunnskolen i Tromsø omfatter p.t. 35 enheter som har ansvar for ordinær grunnskoleopplæring,

Detaljer

Tiltaksplan Varden skole 2014 2015

Tiltaksplan Varden skole 2014 2015 splan Varden skole 2014 2015 KUNNSKAP OG VENNSKAP HÅND I HÅND Elevene på Varden er aktive og utvikler sin kunnskap i samhandling med andre i et stimulerende og tilrettelagt læringsmiljø. Grunnleggende

Detaljer

LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14

LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14 LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14 Enhet: Enhetsleder: Seksjonsleder: Meløy voksenopplæringssenter Rektor Line Maruhn Elfrid Boine Ørnes, dato: 180613..

Detaljer

Jessheim skole og ressurssenter

Jessheim skole og ressurssenter Jessheim skole og ressurssenter STRATEGISKE MÅL 2015-2018 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2015 Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent VIRKSOMHETSPLAN 2015 OG STRATEGISK PLAN 2015-2018 ENHET:

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013 Handlingsplan for skoleåret 2012-201 Harestad skole «Vi ønsker å bli distriktets beste skole når det gjelder elevmiljø, grunnleggende ferdigheter og trivsel for både voksne og barn.» Skolens visjon og

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR GOA SKOLE 2014-2017 ME BRYR OSS!

VIRKSOMHETSPLAN FOR GOA SKOLE 2014-2017 ME BRYR OSS! VIRKSOMHETSPLAN FOR GOA SKOLE 2014-2017 ME BRYR OSS! 1 Presentasjon av skolen Goa skole er en 1-10-skole. Inneværende skoleår har skolen 312 elever fordelt på 16 klasser. Skolen er renovert og ligger i

Detaljer

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2016-2019 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2016. Algarheim skole vi gjør hverandre gode

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2016-2019 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2016. Algarheim skole vi gjør hverandre gode Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2016-2019 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2016 Algarheim skole vi gjør hverandre gode Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2016 og strategisk

Detaljer

Utviklingsplan for Hordvik skole 2011-2012

Utviklingsplan for Hordvik skole 2011-2012 Utviklingsplan for Hordvik skole 2011-2012 - Sammen for en god skole - En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling Satsingsområder for skoleåret 2011-2012 Skape et godt sosialt miljø

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR MÅLSELVSKOLEN 2015-2018. Målselv kommune. Mulighetslandet Målselv

KVALITETSPLAN FOR MÅLSELVSKOLEN 2015-2018. Målselv kommune. Mulighetslandet Målselv KVALITETSPLAN FOR MÅLSELVSKOLEN 2015-2018 Målselv kommune Mulighetslandet Målselv Innhold Innledning... 3 Fokusområdet lesing og skriving i alle fag... 4 Fokusområdet vurdering... 6 Fokusområdet læringsmiljø...

Detaljer

FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE

FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE ORGANISERING OG INNHOLD Revidert 2014 1 Innhold 1.0 BAKGRUNN... 3 1.1 Rammeplan for samarbeid heim - skole... 3 1.2 Hva er foreldreaktiv skole?... 3 2.0 FORMÅL...

Detaljer

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler Harstad kommune Kommune i Troms med 24.500 innbyggere Vel 2800 elever 333 lærerårsverk 13 skoler Hva nå? Strategisk plan for oppvekst skal revideres. Ny plan skal utarbeides og fremmes til k- styrebehandling

Detaljer

Skolebilde skoleåret 2013 2014

Skolebilde skoleåret 2013 2014 Skolebilde skoleåret 2013 2014 Del I Side 1 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Skole: Fagerlund Elever 2011 75 2012 85 2013 79 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre.

Detaljer

Strategisk plan for Ellingsrud skole 2015-2018

Strategisk plan for Ellingsrud skole 2015-2018 Strategisk plan for Ellingsrud skole 2015-2018 Læring i dag muligheter i morgen! På Ellingsrud skole skal hver skoledag og hver undervisningsøkt bidra til god læring som gir den enkelte elev muligheter

Detaljer

Foreldreskole GLEDE VED Å MESTRE!

Foreldreskole GLEDE VED Å MESTRE! GLEDE VED Å MESTRE! Foreldreskole Skolen skal sørgje for samarbeid med heimen jmfr Opplæringslova 1-1 og 13-3d. Foreldresamarbeidet skal ha eleven i fokus og bidra til eleven sin faglege og sosiale utvikling.

Detaljer

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE INNLEDNING Vi har hatt et fint år på Galleberg skole både faglig og sosialt. Skolen gjennomsyres av gode tydelige voksne som ønsker å ta vare på hele mennesket. Vi

Detaljer

TILTAKSPLAN 2011-2012

TILTAKSPLAN 2011-2012 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2011-2012 Svart uthevet skrift - overordnede målsettinger Rød skrift - hovedmålsettinger Blå skrift - ønskelige målsettinger Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap,

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET OMRÅDER OG SPØRSMÅL I ORGANISASJONSANALYSEN GRUNNSKOLER MASTER med alle spørsmål til alle grupper Kolonner til høyre angir hvilke spørsmål som det er aktuelt for de tre gruppene medarbeidere. Til bruk

Detaljer

Kvalitetsutvikling og implementering av standard for vurdering for læring

Kvalitetsutvikling og implementering av standard for vurdering for læring Kvalitetsutvikling og implementering av standard for vurdering for læring Jo Fiske og Torgunn Skaaland Asker kommune i Utdanningsdirektoratet 26. januar 2015 Asker kommune i tall > Ca 58 000 innbyggere

Detaljer

Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune. God på SFO. Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010

Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune. God på SFO. Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010 Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune 2015 2018 God på SFO Vedtatt i kommunestyret 02.06.15 - ESA sak 15/1010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Fokusområder... 5 2.1 Leik... 6 2.2 Nærmiljøet... 7 2.3

Detaljer

Drammensskolen Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske.

Drammensskolen Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske. VIRKSOMHETSPLAN FOR HALLERMOEN SKOLE 2010: TILTAKSPLAN FOR GJENNOMFØRING Programområde 12 Utdanningsdirektør : Tore Isaksen Virksomhetsleder : Hanne-Kristin Aarthun Drammensskolen Norges beste skole. En

Detaljer

Strategisk plan for Storforshei skole 2014-2017

Strategisk plan for Storforshei skole 2014-2017 Strategisk plan for Storforshei skole 2014-2017 Opplæringlova Kunnskapsløftet Nasjonale pol. vedtak og føringer Politisk drøfting Strategisk plan for skoleavdelinga i RK Strategisk plan på skolenivå Med

Detaljer

Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015

Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015 Alle skal oppleve mestring hver dag Ringerike kommune: «Best for barn!»

Detaljer

Ligger i Stovner bydel ved Høybråten og Furuset nordøst i Oslo. Skolen har 25 klasser, 570 elever og 80 ansatte (med Haugen aktivitetsskole)

Ligger i Stovner bydel ved Høybråten og Furuset nordøst i Oslo. Skolen har 25 klasser, 570 elever og 80 ansatte (med Haugen aktivitetsskole) HAUGEN SKOLE 1-10 Tilpasset opplæring Systematikk i opplæringen Fleksibel og variert organisering Praksisskole Grønt-miljøskole Connectsskole Aktivt Elevråd Ligger i Stovner bydel ved Høybråten og Furuset

Detaljer

VLS 2010-2012. Plan for VLS/VFL 2010-2012

VLS 2010-2012. Plan for VLS/VFL 2010-2012 VLS -2012 Plan for VLS/VFL -2012 Innledning: Vårt skoleutviklingstiltak med elevvurdering heter Vurdering, Læring og Skoleutvikling VLS. For å lykkes med utvikling av bedre praksis i elevvurdering må det

Detaljer

Kjeller skole. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 25.11.13

Kjeller skole. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 25.11.13 Kjeller skole Virksomhetsplan 2014 utkast pr 29.11.11 25.11.13 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

Virksomhetspla n 2008-2012

Virksomhetspla n 2008-2012 Virksomhetspla n 2008-2012 Tiltaksplan 2011 VIRKSOMHETSPLAN FOR SVEBERG SKOLE, I MALVIK KOMMUNE PERIODEN 2008-2012 HVOR VIL VI? Innledning Denne virksomhetsplanen beskriver hva som skal være utgangspunktet

Detaljer

Nina Bøhnsdalen. Sekretariatsleder KFU Stavanger Nestleder i FUG. Kommunalt skoleting 28. April 2008 KFU. Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger

Nina Bøhnsdalen. Sekretariatsleder KFU Stavanger Nestleder i FUG. Kommunalt skoleting 28. April 2008 KFU. Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Nina Bøhnsdalen Sekretariatsleder Nestleder i FUG Kommunalt skoleting 28. April 2008 120 000 innbyggere 15 000 elever 1. 10. klasse 42 skoler Minste skolen 32 elever (fådelt 1-7) Største skolen 600 (ungdomstrinn)

Detaljer

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2013

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2013 plan for Melvold ungdomsskole 2013 Tema: Økonomi : ressursutnyttelse innenfor virksomhetene. Strategi- og årsplan 2012-2015 Virksomhet: Melvold Elever/foresatte Resultatindikator Personalet kommuniserer

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 1 VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid

Detaljer