Virksomhetsplan for Kurland barneskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan 2012. for Kurland barneskole"

Transkript

1 Virksomhetsplan 2012 for Kurland barneskole vedtatt i skolens samarbeidsutvalg 19. mars 2012 Læring gjennom trygghet og trivsel

2 Side 2 Sarpsborg kommunes verdisett: Framtidsrettet. Åpen. Respektfull. Troverdig. Framtidsrettet vi er pådrivere for at sarpsborgsamfunnet kan møte morgendagens utfordringer vi gir rom for utvikling og forbedring vi er modige og tør å finne nye løsninger Åpen vi inviterer til samarbeid og medvirkning vi legger til rette for innsyn vi møter hverandre med raushet Respektfull den enkelte blir sett og hørt vi respekterer mangfold og ulikheter Troverdig det er samsvar mellom ord og handling vi er forutsigbare og profesjonelle

3 Side 3 Virksomhetsplan for KURLAND barneskole år RAMMEFORUTSETNINGER OG ORGANISERING Virksomhetsplanen skal gi en oversikt over rammebetingelser, organisering, mål, tiltak og prioriteringer for budsjettåret Den er både et internt styringsdokument for ansatte og skolens ledelse og en del av Sarpsborg kommunes helhetlige styringssystem. I tillegg gir planen informasjon til foreldre/foresatte, skoleeier og andre som ønsker å få kunnskap om virksomheten ved Kurland barneskole. Planen synliggjør også hvordan skolen følger opp mål og tiltak som er vedtatt i Sarpsborg kommunes planer for oppvekstområdet. Planen gir ingen uttømmende informasjon om virksomheten ved Kurland barneskole, men beskriver prioriterte utviklingsområder for Målene er stort sett lagt til skolenivå, noe som innebærer at team/årstrinn må konkretisere målene videre inn i skolehverdagen. Elever Enhet Kurland barneskole er organisert som en enhet i kommuneområde Oppvekst. Enheten har skoleåret 2011/2012 ca. 500 elever fordelt på 24 klasser. Fra høsten 2012 vil skolen ha 23 klasser. Skolefritidsordningen (SFO) omfatter ca. 180 elever på småskoletrinnet (160 hele plasser). Kurland barneskole er en forsterket skole med avdeling Regnbuen som gir opplæringstilbud til ca. 18 elever med store og sammensatte funksjonshemninger på barne- og ungdomstrinnet. Denne avdelingen ble fra organisert som en avdeling under Enhet spesialpedagogiske tiltak, og enhetsleder der har det økonomiske og personalmessige ansvaret for avdelingen. Daglig ledelse er delegert til teamleder for Regnbuen. Regnbuens elever er elever ved Kurland barneskole og det er rektor ved Kurland barneskole som har opplæringsansvaret og fatter enkeltvedtak om rett til spesialundervisning. Elever på barnetrinnet som er knyttet til Regnbuen, har tilhørighet til sine respektive klasser på Kurland og deltar i klassens læringsarbeid, i den grad dette er pedagogisk forsvarlig. Bemanning Skoleåret 2011/2012 er det i alt 65 personer ansatt ved enhet Kurland barneskole. I tillegg er ca.45 personer tilknyttet avdeling Regnbuen og deltar i skolens faglige og sosiale liv. Skolens administrasjon består av rektor/enhetsleder, to inspektører/teamansvarlige og en SFOleder/teamansvarlig. Det pedagogiske personalet består av 37 lærere/adjunkter/lektorer. I tillegg har skolen 8 skoleassistenter og 4 vernepleiere/barne- og ungdomsarbeidere. De fire sistnevnte er organisert i et sosialfaglig team. Skolefritidsordningen har 15 ansatte i tillegg til SFO-leder/teamleder i full stilling.

4 Side 4 Oversikt over bemanning/årsverk pr. 1. mars 2012 Antall personer Årsverk Pedagogisk personale i undervisningsstillinger (lærere, adjunkter, lektorer etc.) 39 36,12 Assistenter/fagarbeidere i skole 8 4,2 Andre ansatte (vernepleiere, fagarbeidere) tilknyttet sosialfaglig team 4 3,2 Ledelse (rektor, inspektører og SFO-leder) 4 4,0 Assistenter/fagarbeidere i SFO 15 6,91 Merkantil funksjon 1 0,9 Skolen har i tillegg følgende funksjoner, der ansatte har redusert undervisningsplikt for å ivareta oppgaver knyttet til drift av skolens pedagogiske arbeid: Sos.ped Spes.ped IKT Bibliotek En del av elevene med annen etnisk bakgrunn får tospråklig assistanse på skolen. Etter gjeldende retningslinjer gitt fra departementet, skal morsmålsundervisning gis som støtte for å lære fag og norsk. Når elevene har tilstrekkelige norskkunnskaper til å følge ordinær undervisning, er det hjemmets oppgave å sørge for videre morsmålsundervisning. Inneværende skoleår gis det tospråklig assistanse på seks språk (polsk, bosnisk, somali, albansk, kurdisk og persisk). Dette utgjør 30,5 undervisningstimer pr. uke. De to-språklige lærerne er ansatt i Språk- og voksenopplæringssenteret og årsverk til disse stillingene inngår derfor ikke i matrisen over. For nærmere informasjon om organisering av enheten, viser vi til organisasjonskartet som er vedlagt Virksomhetsplanen. Økonomiske rammer Enhet Kurland barneskole er tildelt en ramme for 2012 på kr Rammen er den totale driftsrammen for enheten for hele kalenderåret og er satt med en utgiftsside slik at enheten ikke går med underskudd. Enheten har også en avsetning på fond på ca etter overskudd i år Fondet har gitt mulighet for ekstra innkjøp av bl.a. lærebøker og IKT-utstyr i Med henvisning til at det er varslet ytterligere nedskjæringer i Sarpsborg kommune i år 2013, er det et mål at fondet i minst mulig grad skal brukes for å balansere regnskapet inneværende år. For å opprettholde tilbudet i klasser og grupper våren 2012, må enheten likevel bruke noe av fondsmidlene. Fra høsten 2012 blir det en klasse mindre, noe som vil kunne gi mulighet for en nødvendig innsparing slik at enhetens regnskap skal komme ut i balanse for år 2012.

5 Side 5 2. INNSATSOMRÅDER Visjon og verdier Sarpsborg kommunes visjon for oppvekstområdet er: Der barn og unge lykkes! Videre er det vedtatt fire verdier som skal gjennomsyre all virksomhet i Sarpsborg kommune. Disse verdiene er følgende: Fremtidsrettet, åpen, respektfull og troverdig. På side 2 i denne planen er disse fire verdiene ytterligere konkretisert. Samlet sett ligger disse kommunale føringene som en ramme rundt Kurland barneskoles visjon som er: Læring gjennom trygghet og trivsel! Som en nærmere konkretisering av visjonen, har vi som mål at læringsmiljøet ved Kurland barneskole skal kjennetegnes ved: Tydelige mål med vurdering både av og for læring o Elevene er bevisste på hvilke mål som er satt for opplæringen. o Lærerne gir tydelige tilbakemeldinger på arbeidet som gjøres og hva elevene kan gjøre for å forbedre prestasjonene sine o Elevene vet hva som trengs for å utvikle seg videre. o Alle elever opplever mestring ved å ha mål som de kan nå. o Elevene får jevnlig anledning til å vurdere progresjonen i egen læring og utvikling. Vurdering skal ikke bare være noe elevene blir utsatt for, men også noe som de deltar i. Læringsglede og engasjement o Skolen har engasjerte voksne som er opptatt av den enkelte elevs læring og utvikling. o Skolens ansatte stimulerer elevene til utforskertrang og læringsglede gjennom faglig engasjement og variasjon i arbeidsmåter. o Skolens ansatte legger til rette for et godt samarbeid med hjemmet, med avklarte forventninger fra begge parter om hvordan elevens læring og utvikling kan støttes og utfordres. Gode rutiner o Det er orden i det fysiske miljøet. o Det er ro i arbeidssituasjonen o Det er gode informasjonsrutiner mellom skole og hjem

6 Side 6 Verdier og ledelse Kurland barneskole gir et opplæringstilbud etter opplæringslovens bestemmelser, med Kunnskapsløftet og gjeldende fagplaner som grunnlag for undervisning og elevvurdering. Videre bygger skolen sin virksomhet på Sarpsborg kommunes utdannings- og oppvekstpolitiske plattform. Mål og tiltak for Kurland barneskole i 2012 bygger på de føringer og prioriteringer som er gitt gjennom plattformen og gjennom kommunens Handlingsplan for Sarpsborg kommunes utdannings- og oppvekstpolitiske plattform har føringer for ledelse og verdier i Sarpsborgskolen. For Kurland barneskole innbærer dette at ledelsen etterstreber følgende i sitt forhold til personalet: Å være klar og tydelig Å være synlig Å gi personalet veiledning og å legge til rette for veiledning mellom kollegaer Å være i dialog med sine medarbeidere Å konkretisere dialogen gjennom virksomhetens utviklingsplan og tiltak Å følge opp beslutninger Medarbeidere som legger til rette for barns utvikling Det er grunnlag for å hevde at elever ønsker lærere og øvrige ansatte i skolen som har de samme kvalifikasjoner, verdier og holdninger som ovenfor er knyttet til ledelse av voksne. Arbeidslederrollen overfor barn må derfor fortsatt tydeliggjøres, både i klassene og på SFO. Vi ønsker å videreutvikle skolens miljø med vekt på følgende: Medarbeidere er tydelige på et positivt barnesyn, der en har tro på at barnet ønsker å mestre sin egen læring og personlige vekst. Medarbeidere framstår som tydelige voksne som setter grenser når det er behov for det, ikke først og fremst med henvisning til ulike regelsett, men fordi tydelige voksne evner å definere slike grenser i forhold til den aktuelle situasjonen. Medarbeidere er tydelige på hvilke forventninger og krav som gjelder Medarbeidere er støttende og oppmuntrende i sin atferd og forsøker å legge til rette for at barn og unge lykkes i forhold til sitt eget ståsted Medarbeidere legger stor vekt på å veilede der det er behov for det. SFO som del av skolens helhetlige tilbud SFO har mål og satsingsområder knyttet til de ulike områdene som omtales i VP. I tillegg vil følgende tema være spesielt i fokus gjennom år 2012: Barns medvirking Samhandling barn/voksne Sosial handlingsplan, ulike tema implementeres i SFO parallelt med i skolen. Fysisk aktivitet Kosthold/ernæring Kultur, bla. gjennom samarbeid med Kulturskolen og prosjektet KOM! Øst.

7 Side 7 Kvalitetsvurdering og prioriterte utviklingsområder 2012 Kurland barneskole hadde høsten 2011 kvalitetsvurdering i regi av Pedagogidsk fagsenter (PFS). Dette er et tiltak for å bekrefte god praksis på den enkelte skole og for å legge til rette for et systematisk og målrettet arbeid med videre utvikling av kvaliteten i læringsarbeidet. Personalet ved Kurland barneskole valgte tilpasset opplæring (TPO) som fokusområde for kvalitetsvurderingen. Kjennetegn på god praksis ble utformet i dialog mellom PFS og skolen. Det ble gjennomført observasjoner i alle klassene i løpet av en uke, samtaler med lærere og med elevrådet. Vurderingen er oppsummert i en egen rapport, som løfter fram mange gode eksempler på god praksis ved Kurland barneskole. Rapporten sier også noe om hva vi kan gjøre mer av og områder som kan videreutvikles. I løpet av januar/februar 2012 har personalet prioritert utviklingsområder for år Disse vil inngå i mål og tiltak i VP for 2012, jf matrisene som er satt opp innenfor de ulike delene av planen. Menneskelige ressurser På Kurland skole har vi forventninger til at både elever og ansatte gjør sitt beste! Skolen skal ha et høyt læringstrykk, både når det gjelder elevers og voksnes læring og utvikling. Personalet er organisert i følgende team: Trinnteam (hvert årstrinn, pedagoger og assistenter tilknyttet trinnet) Administrasjonsteam (ledelse og merkantile, gjerne omtalt som kontoret ) Sosialfaglig team (vernepleiere, fagarbeidere) Ressursteam (sosiallærer, spes.ped koordinator og sosialfaglig team) SFO-team Det legges stor vekt på at ansatte skal få arbeide med det de er gode til. I tillegg til høy faglig kompetanse generelt og rekruttering for å sikre spisskompetanse innenfor enkelte fag, har skolen også et sosialfaglig team. Teamet bistår kontaktlærerne i forhold til barn med spesielle behov, utfordringer i klassemiljø, mobbing etc. Teamets ressurser skal brukes fleksibelt gjennom uka og skoleåret. Det betyr at behov blir drøftet fortløpende og personalressurser satt inn der de trengs mest. Behov og tiltak blir samordnet gjennom skolens interne ressursteam, der også ledelsen, sosiallærer og spes.ped koordinatorer møter. Ressursteamet har møter ca. 2 ganger i måneden. Skolens oppdrag kan ikke løses innenfor skolens egne rammer. Samarbeidet mellom hjem og skole er avgjørende, både for den enkelte elevs utvikling og for skolesamfunnet som helhet. Dette samarbeidet skjer først og fremst knyttet til elev/klasse, mellom kontaktlærer, elev og foresatte. I tillegg er det viktig at foresatte opplever Kurland skole som en samlet organisasjon, der en har en god balanse mellom hva som er felles for skolen og de særpreg som utvikles i den enkelte klasse, under ledelse av kontaktlærer.

8 Side 8 Med bakgrunn i Sarpsborg kommunes oppvekst- og utdanningspolitiske plattform, prioriteres følgende mål og tiltak for 2012: Mål Sarpsborg kommune er preget av tydelige voksne som våger å sette grenser for uakseptabel atferd og som samtidig gir uttrykk for et positivt syn på barn og unge. Sarpsborg kommune framstår som en kommune der læringstrykk og læringskvalitet som holdningsmessig grunnlag gjennomsyrer all aktivitet rettet mot barn og unge. Foresatte og virksomheter opplever gjensidig at foreldre er en ressurs og vesentlig samarbeidspart i opplæring av barn og unge. Foresatte legger vekt på å framholde utdanning som et vesentlig element i barns utvikling. Prioriterte utviklingsområder for Kurland barneskole Klasseledelse har høy prioritet. Fokus på praktisering av felles holdninger og praksis. Fokus på det psykososiale miljøet for elever og ansatte. Forebygge mobbing i skole og SFO Inkludering/integrering Videreutvikle de ansattes kompetanse i forhold til å utforme mål for læringsarbeidet Klargjøre og bevisstgjøre for elevene hva som er hensikten med opplæringen. Legge til rette for elevenes egenvurdering og medvirkning Videreutvikle samarbeid hjem/skole med fokus på økt læringstrykk og innsats. Gi god informasjon til foresatte i forhold til tema som er av felles interesse for hele Kurland, Tiltak 2012 Regelmessige fellesdrøftinger i team og på tvers av team. Skolevandring/ledelsen besøker klassene. Videre arbeid med utvikling av sosial handlingsplan gjennom skoleåret 2012/2013. Planen skal implementeres både i skole og SFO. Bruke Elevundersøkelsen og medarbeiderundersøkelsen aktivt. Videreutvikle samarbeid mellom sentrum/regnbuen generelt og i forhold til inkludering av den enkelte elev i sine respektive klasse. Bedre samarbeidet med to-språklige lærere og oppfølging av to-språklige elever. Arbeid med årsplaner i fag, klargjøre kriterier for måloppnåelse Øke bruk av læringsmål i læringssituasjonene, mål på ukeplanen Utvikle metoder og systemer for elevenes egenvurdering og for å bevisstgjøre elevene i forhold til hva de kan gjøre for å bli bedre. Videreutvikle ukeplanene slik at de gir god informasjon til foresatte om målet for opplæringen. Kurland-info gis ut minst 4 ganger pr år. Infoskrivet skal omhandle tema av felles interesse for hele Kurland skole og kommer i tillegg til informasjon som kontaktlærer gir til sin klasse, Strukturelle ressurser Våren 2012 har skolen 24 klasser, mens antallet klasser fra høsten 2012 reduseres til 23 klasser. Skolen er fortsatt trangbodd, men vil fra neste skoleår kunne flytte biblioteket fra nåværende lagerrom til ett av de frigitte klasserommene. Presset på spesialrom og gymsal vil fortsatt være stort, også i årene som kommer. Kurland skole har klare vedlikeholdsbehov og sliter med lekkasjer i tak, noe som fører til stadige behov for bøtter på gulvet. Luftmålinger i januar 2012 viste imidlertid ingen tegn til sopp-vekst. Det er lagt stor vekt på å ta vare på bygningen innvending mht det estetiske, for å gi elevene et positivt og stimulerende læringsmiljø.

9 Side 9 Som ledd i prosessen med å redusere antall elever, har skolen gjennom det siste året ført en restriktiv praksis mht å innvilge skoleplass for elever som ikke bor i skolekretsen eller som flytter ut av Kurland skoles inntaksområde. Kurland er en godt utstyrt skole når det gjelder materiell og utstyr, og skolen har en god praksis i forhold til bruk og fordeling av utstyret. For å kunne ivareta målet om bedre tilpasning av undervisningen og større variasjon i arbeidsmåter, vil innredning av klasserom og bruk av materiell og utstyr være ett av satsingsområdene for Konkretiseringsmateriell og pedagogisk bruk av IKT, herunder bruk av Smartboard vil ha spesielt fokus. Med bakgrunn i Sarpsborg kommunes oppvekst- og utdanningspolitiske plattform, prioriteres følgende mål og tiltak for 2012: Mål Sarpsborg kommune utnytter tilgjengelige ressurser effektivt og fleksibelt innenfor virksomheter, seksjoner og mellom tjenesteområder for å oppnå optimalt læringstrykk. Prioriterte utviklingsområder for Kurland barneskole Bruke skolens tiltaksteam og møter i ressursteamet for å utnytte ressurser til spesialundervisning, sosialpedagogisk arbeid og ulike former for tilpasset opplæring mest mulig effektivt Utprøve parallellegging av fagene norsk og matematikk for å gi større mulighet for tilpasset opplæring og fleksibilitet i elevgruppene. Vurdere bruk av spes.ped ressurser. Videre arbeid med innhold og arbeidsmetoder. Øke bruk av konkretiseringsmateriell på alle årstrinn Utnytte IKT-ressurser bedre i opplæringen gjennom å videreutvikle personalets kompetanse Ny-etablering av bibliotek. Ses i sammenheng med satsing på leseutvikling på alle trinn og i alle fag. Videreføre arbeidet med å omdisponere arealer i avdeling Regnbuen for å få bedre utnyttelse av rom, samt en utvidelse ved at deler av atriet ved Regnbuen gjøres om til lager. Vurdere endringer i bruk av lokalene for sentrum for å gi mer driftseffektive og mer fleksible lokaler, bl.a. med tanke på tilpasset opplæring. Tiltak 2012 Videreføre møtepunkter i ressursteam og tiltaksteam, med fokus på kvalitet og ressursutnyttelse. Prøve ut om deling i grupper på tvers av klasser i norsk og matematikk kan gi bedre muligheter for å ivareta tilpasset opplæring. Antall elever i spes.ped-gruppene vurderes fortløpende. Vurdere aldersblanding. Bruke faggruppedugnader for å gjøre materiell på skolen mer kjent. Øke bruk av utstyr fra PFS. IKT-veileder gjennomfører work-shops innenfor utvalgte tema og deltar sammen med lærere i klassen når ny kompetanse skal tas i bruk. Forberede og gjennomføre praktiske sider ved nytt bibliotek. Se bruk av bibliotek i sammenheng med satsing på lesing, bl.a. i forbindelse med timeplanlegging for 2012/2013. Det vises til Sarpsborg kommunes handlingsplan for side 48. Eventuelle tiltak må utvikles i samarbeid med kommuneområde oppvekst og enhet byggservice.

10 Side 10 Strategiske prosesser Kurland skole har i løpet av de siste årene vært gjennom en reduksjon i bemanning. Det er derfor behov for å se på hvordan vi bruker de ressursene vi har og om vi ved å organisere på andre måter kan gi elevene et bedre læringsmiljø samlet sett. For året 2012 vil vi spesielt ha fokus på hvordan vi ivaretar tilpasset opplæring og spesialundervisning. Både i kvalitetsrapporten fra Pedagogisk fagsenter og i de føringer som er lagt felles for skolene i Sarpsborg, står begrepet skolevandring sentralt. Skolevandring som begrep er et forsøk på å skape en metodisk innfallsvinkel for utøvelse av pedagogisk ledelse i praksis. Skolevandring innebærer at skoleledelsen er ute i klasserommene for å observere og gi tilbakemeldinger på det som observeres. I forkant av skolevandringen gjøres det avtaler om hva man skal ha fokus på under besøket i klassen. Fokusområder utarbeides gjennom en dialog mellom ledelse og team/lærere,ed bakgrunn i hva som er prioritert i VP. I løpet av våren 2012 vil et opplegg for skolevandring bli drøftet i team og fellesmøter. Opplegget prøves ut fra høsten Med bakgrunn i Sarpsborg kommunes oppvekst- og utdanningspolitiske plattform, prioriteres følgende mål og tiltak for 2012: Mål Virksomheter i Sarpsborg kommune skal utforme sitt verdimessige ståsted ut fra lokale prioriteringer, i tråd med overordnede føringer gitt fra kommunalt og nasjonalt nivå. Prioriterte utviklingsområder for Kurland barneskole Utvikle en felles forståelse av tilpasset opplæring, konkretisert til elev/klasse-nivå. Utvikle en modell for skolevandring og utprøve denne fra høsten Tiltak 2012 Drøfting av ulike sider ved tilpasset opplæring i team og fellesmøter. Definere hva som skal være felles praksis for Kurland, samt utvikle skolens og den enkelte lærers repertoar i forhold til å legge til rette for TPO. Modellen utvikles med bakgrunn i erfaringer fra andre skoler i Sarpsborg og de behov/fokusområder som er prioritert for Kurland barneskole. Drøftes i team og fellesmøter. Prøves ut fra høsten 2012.

11 Side RESULTATOMRÅDER Brukerresultater Det er satt opp måltavler for enhetene innenfor oppvekstområdet, der ledelsen ved hver enhet har meldt inn hvilke ambisjoner man har for år Indikator Sarpsborg kommune Resultat Ambisjon Kurland skole Resultat 2011 Ambisjon 2012 Opplevd kvalitet skole (Foreldreundersøkelse) 3,8 4,5 3,73 4,0 Opplevd kvalitet SFO (Foreldreundersøkelse) 4,3 4,5 4,8 4,8 Leseferdighet, 2. trinn i kritisk sone 12,3% 8,5% 10,82 8,0 Leseferdighet 5. trinn gjennomsnitt 1,9 2,1 1,9 2,1 Regneferdighet, 2. trinn i kritisk sone 11,5% 5% ,0 Regneferdighet 5. trinn - gjennomsnitt 2,0 2,2 2,1 2,1 Leseferdighet 8. trinn gjennomsnitt 2,8 3, ,0 Regneferdighet 8. trinn gjennomsnitt 2,9 3,1 3,2 3,2 Motivasjon for læring, jf EU 7. trinn 4,3 4,6 4,2 4,3 Trivsel med lærere, jf EU 7. trinn 4,2 4, ,2 Mobbing, jf EU 7. Trinn 1,5 1,0 1,4 1,0 Veiledning i fag, jf EU 7.trinn 3,4 3,8 3,4 3,5 Foreldreundersøkelsen ble gjennomført våren 2011, men med lav oppslutning. Resultatene regnes derfor som usikre. Resultater for 8. trinn gjelder elever som gikk ut fra Kurland barneskole siste skoleår. Med bakgrunn i Sarpsborg kommunes oppvekst- og utdanningspolitiske plattform, prioriteres følgende mål og tiltak for 2012: Mål Tjenesteområder i Sarpsborg kommune bruker nasjonale målinger aktivt som grunnlag for utviklings- og forbedringsarbeid og ser slike målinger som en viktig del av kommunens system for kvalitetssikring av tjenestene rettet mot barn og unge. Prioriterte utviklingsområder for Kurland barneskole Samarbeid med Kruseløkka ungdomsskole om nasjonale prøver. Vurdere egen praksis i forhold til leseopplæring på alle trinn og i alle fag. Videreutvikle kompetanse i forhold til dette feltet. Videreutvikle egen praksis i forhold til vurdering for læring Videreutvikle undervisning/metodebruk i matematikk/regning med bakgrunn i gjennomført etterutdanning våren 2012 Tiltak 2012 Videreutvikle årlige møter om resultater. Etablere møtepunkter mellom lærere på mellomtrinnet og lærere på ungdomstrinnet. Fokus på bruk av lærings- og lesestrategier ved lesing av fagtekster i alle fag. Videreutvikle metoder og systemer for elevenes egenvurdering, elevsamtaler, daglig veiledning og underveisvurdering. Videreutvikle lærernes kompetanse i forhold til å beskrive måloppnåelse i elevenes halvårsvurdering. Fokus på metodisk utvikling, variasjon i arbeidsmåter, konkretisering og tilpasset opplæring,

12 Side 12 Medarbeiderresultater Medarbeiderundersøkelsen viste i 2011/2012 meget gode resultater for Kurland skole. Utfordringen blir derfor å videreføre det som oppleves som positivt i arbeidsmiljøet og om mulig forbedre resultatene ytterligere. Mål Sarpsborg kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver med et utviklende arbeidsmiljø Prioriterte utviklingsområder for Kurland barneskole Konkretisere, tilpasse og implementere sentralt fastsatt arbeidstidsavtale for lærere. Konkretisering/klargjøring av rettigheter og plikter jf permisjonsreglement. Reglementet er blitt mer generelt utformet og må konkretiseres på hver enhet. Medvirkning og informasjon Trivselstiltak jf HMS-kalender Tiltak 2012 Drøfte og tolke den sentralt gitte rammeavtalen. Utvikle lokal avtale som konkretiserer og synliggjør den enkelte lærers arbeidsoppgaver og tidsbruk innenfor bunden tid. Presisere forståelsen av ulike punkter innenfor velferdspermisjonsreglementet, definere hva som kan grunnlag for permisjons/permisjon med lønn. Sikre den enkelte medarbeiders rett til informasjon og utvikle informasjonsrutiner, der en også bruker Fronter, Risk Manager, Visma etc. i tillegg til mail og info på tavla. Videreføre eksisterende trivselstiltak og om nødvendig utvikle nye. Rådsorganer/samarbeid Skolens ledelse inviteres til FAU-møter og teamleder/inspektør deltar jevnlig på disse møtene. FAU spiller en viktig rolle i forhold til utvikling av elevenes sosiale miljø og læringsmiljø. De har spesielt vært aktive i forhold til utvikling av uteområdet på skolen og har planer for hvordan det skal oppgraderes videre. Skolen har i tillegg en Gå-til-skolen-gruppe som gjør et svært viktig arbeid for å bevisstgjøre elever og foresatte til å bruke beina på skoleveien. Samarbeidsutvalget (SU) og Skole og miljøutvalget (SMU) skal ha 3 4 møter pr år. Rektor er sekretær for begge utvalgene. SU/SMU skal behandle saker av betydning for skolen og skolemiljøet. Om planprosessen Skolens ledergruppe har hatt ansvar for utvikling av virksomhetsplanen. Underveis i planprosessen har personalet i sentrum, Regnbuen og SFO fått informasjon om planen, Det har også vært gitt tilbakemeldinger på innholdet, bl.a. med bakgrunn i drøftinger i teamene. Planen er behandlet i medbestemmelsesmøte med tillitsvalgte for Utdanningsforbundet, Fagforbundet og FO i uke 10. Virksomhetsplanen legges fram for skolens Samarbeidsutvalg til endelig godskjenning 19. mars 2012.

13 Side 13 Framdriftsplan for skoleutvikling ved Kurland barneskole for perioden Skoleår Planlegging Utprøving og evaluering 2010/ / /13 A. Etterutdanning i den første og den andre leseopplæringen. B. Workshops med utvikling av Fronter og Smartboard som ped verktøy C. Evaluere mobbeplan, utarbeide sosial handlingsplan A. Etterutdanning i matematikk/ regning. B. Kvalitetsvurdering bl.a. utforming av kjennetegn, prioritering av videre utviklingsområder A. Arbeide med konkretisering av mål for opplæringen og utvikle kriterier for vurdering, knytte dette til utvikling av årsplaner i fag. B. Analysere egen praksis mht leseopplæring på alle trinn og i alle fag. Legge plan for videre utvikling av området lesing/lesestrategier/læringsstrategier. A. Utvikling av mal for utviklingssamtaler jf krav om dokumentasjon av underveisvurdering. B. Ulike metoder for underveisvurdering prøves ut i klasserommene og evalueres A. Metodeutvikling med spesielt fokus på lesetrategier, valg av strategier som skal prioriteres på ulike trinn. B. Bruk av IKT i læringsarbeidet. Videreutvikling av Fronter som læringsplattform for elever og ansatte. Bruk av Smartboard. A. Utvikling og utprøving av sosial handlingsplan B. Følge opp og prioritere utviklingsområder som framkommer i kvalitetsrapporten fra PFS. Drift 1. år A. Mal for utviklingssamtaler brukes høst/vår, evalueres og evt. revideres før skoleåret 2012/13. A. Utvikle en sjekkliste for hvordan oppfylle vurderingsforskriften. Stikkord: egenvurdering, medvirkning, orden/ oppførsel, etc. B. Videreutvikle bruk av IKT i læringsarbeidet Del av skolens årsplan/praksis A. Mal for halvårsvurdering/ utviklingssamtaler er i bruk. Innhold videreutvikles i forhold til å beskrive elevenes måloppnåelse/ kompetanse.

14 Side 14 Organisasjonskart for enhet Kurland barneskole Se vedlegg

Virksomhetsplan 2015. for Kurland barneskole

Virksomhetsplan 2015. for Kurland barneskole Virksomhetsplan 2015 for Kurland barneskole vedtatt i møte i Samarbeidsutvalget ved Kurland barneskole 5. mars 2015. Læring gjennom trygghet og trivsel 2 kommunes verdisett: Framtidsrettet. Åpen. Respektfull.

Detaljer

Virksomhetsplan. Ringebu skole

Virksomhetsplan. Ringebu skole Virksomhetsplan Ringebu skole Dette kjennetegner Ringebu skole Elevene Opplever trygghet, struktur, grenser og arbeidsro. Er motiverte Har lyst til å lære og opplever mestring. Personalet er tydelige er

Detaljer

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE 2012-16 1 2 Visjon Smørås skole Et godt sted å være Et godt sted å lære Smørås skole skal gi elevene inspirasjon, motivasjon og tilbakemeldinger som gjør at de får lyst til

Detaljer

Utviklingsplan skoleåret Maudland skole

Utviklingsplan skoleåret Maudland skole Utviklingsplan skoleåret 2017 2018 Maudland skole Læringsresultater og læringsmiljø Emne Resultat Kommentarer 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Nasjonale prøver Regning Lesing 2,4 2,3 54, 66 50, 67 53 56 Resultatene

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011/12

HANDLINGSPLAN 2011/12 HANDLINGSPLAN 2011/12 VISJON: MESTRING OG GLEDE Verdier: På Austrheim skole skal vi være: engasjerte rause lærende modige SATSINGSOMRÅDER A. TIDLIG INNSATS B. LESING OG REGNING GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

Detaljer

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike!

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Kvalitetsutviklingsplan for 2011 2013 Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Grunnleggende ferdigheter Kongsbergskolen: Elevene skal gjennom hele grunnskoleløpet

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER 2012-2016 STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER Christi Krybbe skoler 2012-2016 Strategisk plan Christi Krybbe skoler 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Visjon: En levende skole i sentrum av Bergen!

Detaljer

Godeset skole KVALITETSPLAN

Godeset skole KVALITETSPLAN Godeset skole KVALITETSPLAN 2011-2015 1 ! Innledning Godeset skole har våren 2010 utarbeidet denne kvalitetsplanen. Planen skal være et forpliktende dokument, og et styringsredskap for skolens driftsstyre,

Detaljer

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN 2017 2018 SAMARBEID OMSORG LÆRING VERDIER ANSVAR NYTENKNING GLEDE Innledning På Solvang skole skal alle elever oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø. Dette sikres gjennom

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING. Nygård skole

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING. Nygård skole SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING Vurderingstema: «Vurdering for læring m/ vekt på leseopplæring» Dato: 4.-7.november 2013 Fungerende rektor: Dag Røise dag.roise@søgne.kommune.no

Detaljer

Strategisk plan. Kalvatræet skole

Strategisk plan. Kalvatræet skole Strategisk plan for Kalvatræet skole 2012-2016 1 INNHOLD: 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole Kalvatræet skoles læringssyn Mål for skolens læringsmiljø 2. Skolens arbeid med elevenes faglige

Detaljer

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes.

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Felles nasjonalt tilsyn- «Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringa» Bjugn kommune, Botngård skole

Detaljer

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av skolebasert vurdering (jf. 2-1 i forskriften

Detaljer

Virksomhetsplanen inngår i kommunens plansystem og har utgangspunkt i overordnede planer:

Virksomhetsplanen inngår i kommunens plansystem og har utgangspunkt i overordnede planer: 1 Innhold Forord... 3 Fakta... 3 Objektive data og resultater for Hafslundsøy skole og SFO... 3 Organisasjonskart... 4 Visjon:... 5 Verdier:... 5 Helhetlig styringsmodell... 6 Innsatsområder: Verdier og

Detaljer

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø:

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø: Strategisk plan for Hordvik skole 2012-2016. 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling, hvor trygghet, tillit og trivsel er sentralt.

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE

STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE 2012 2016 1. SKOLENS VERDIGRUNNLAG 1.1 Visjon for Åstveit skole Bergen kommunes visjon: "Kompetanse for alle i mulighetenes skole." "Rom for alle-blikk for den enkelte."

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring Fjellsdalen skole Strategisk plan 2012/2013-2015/2016 Fjellsdalen skole sin visjon: mestring trygghet Læring motivasjon samspill 1 Motivasjon: Vi ønsker å motivere hvert enkelt barn til faglig og sosial

Detaljer

STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE

STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE 2012-2016 1 1. Skolens verdigrunnlag Bergen kommunes visjon for skole er: «Kompetanse for alle i mulighetenes skole» Våre verdier: Likeverd Respekt Utfordring Mestring Stikkord

Detaljer

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE Virksomhetsplan for Lindesnes ungdomsskole 2015 2019 LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Etatsplanens føringer 4. Enhetens fokusområder 5. Handlingsprogram 2 1. Bakgrunn

Detaljer

Strategisk plan Midtun skole «Sammen for kvalitet»

Strategisk plan Midtun skole «Sammen for kvalitet» Strategisk plan Midtun skole 2012-16 «Sammen for kvalitet» Strategisk plan for Midtun skole er en langsiktig plan som bygger på kommunens 4-årige plan for kvalitetsutvikling, «Sammen for kvalitet». Skolens

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 29.08.2017, kl 12:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Selsbakk skole Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson

Selsbakk skole Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson Selsbakk skole Satsingsområder 2015-2018 Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Mål i enhetsavtalen = satsingsområder på skolen Enhetsavtalen er Selsbakk skoles overordnede styringsdokument, og bestemmer hvordan Selsbakk

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Årvoll skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Årvoll skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Årvoll skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

STRATEGISK PLAN SLÅTTHAUG SKOLE. 1. Skolens verdigrunnlag. 2. Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse

STRATEGISK PLAN SLÅTTHAUG SKOLE. 1. Skolens verdigrunnlag. 2. Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse STRATEGISK PLAN SLÅTTHAUG SKOLE 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag 2. Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse 3. Skolens strategi for utvikling av egen organisasjon 4. Tiltaksplan for

Detaljer

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING»

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» 2013-2015 FORORD Vassøy skoles handlingsplan bygger på Kunnskapsløftet og Stavanger kommunes kvalitetsutviklingsplan God, bedre, best. Handlingsplanen

Detaljer

Skolens strategiske plan

Skolens strategiske plan Skolens strategiske plan Innledning Skolens strategiske plan er en langsiktig plan som bygger på Bergen kommunes Plan for kvalitetsutvikling. Skolens strategiske plan skal vise hvordan Varden skole jobber

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Stasjonsfjellet skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget VIRKSOMHETSPLAN 2017 Sakshaug skole 16.09.2016 Behandles i samarbeidsutvalget 17.11.16 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai

Detaljer

Handlingsplan for Varden skole

Handlingsplan for Varden skole Handlingsplan for Varden skole Visjon Kompetanse for alle i mulighetenes skole Handlingsplan for Varden skole 2010-2011 Rektor Magne Blom - 25.11 10 Styringsdokument Opplæringsloven Kunnskapsløft for bergensskolen

Detaljer

Konnerud skoles verdiplattform : Et godt samarbeid mellom hjem og skole slik at elvene opplever læring, trygghet og trivsel. ELEV

Konnerud skoles verdiplattform : Et godt samarbeid mellom hjem og skole slik at elvene opplever læring, trygghet og trivsel. ELEV Mål og Visjoner Drammensskolen, Norges beste skole: En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensiale og blir et trygt og selvstendig menneske. Konnerud skoles verdiplattform : Et godt

Detaljer

Virksomhetsplan 2016

Virksomhetsplan 2016 Virksomhetsplan 2016 Samspill og læring for alle! Innholdsfortegnelse Kommunens overordnede mål og utviklingsmål 3 Mer og bedre læring..4 Matematikk.. 5 Klasseledelse/vurdering for læring 6 Andre viktige

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018 Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole Strategisk plan Rommen skole - Utdanningsetatens strategiske kart Kilde: Byrådets budsjettforslag, del 1 Visjon. Osloskolen skal gi elever mulighet til å realisere

Detaljer

Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO

Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO Hatlane skole og SFO Hatlane skole (tidl. Nørvasund skole) er en skole som startet i 1931. På 1990-tallet ble skolen slått sammen med Ratvikåsen spesialskole.

Detaljer

Vi jobber for: Tett på-tidlig innsats. Fra ord til handling Sammen med Greveløkka. Digital kompetanse. Læring strategier. Lærende organisasjoner

Vi jobber for: Tett på-tidlig innsats. Fra ord til handling Sammen med Greveløkka. Digital kompetanse. Læring strategier. Lærende organisasjoner 25.06.10 Innhold. Side: 1. Framside 2. Innhold 3. Oversiktsbilde over Utviklingsplanen 2010/11. (Den samme som 2009-10) 4. Tett på tidlig innsats, (videreføring fra 2009-10) 5. Tiltaksplan. 7. Digital

Detaljer

STRATEGISK PLAN KROHNENGEN OG EVENTYRSKOGEN SKOLE

STRATEGISK PLAN KROHNENGEN OG EVENTYRSKOGEN SKOLE STRATEGISK PLAN KROHNENGEN OG EVENTYRSKOGEN SKOLE 2012-2016 Strategisk plan Dette er en fireårig strategisk plan for Krohnengen og Eventyrskogen skole. Vi beskriver hvordan vi vil utvikle oss innenfor

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

ÅRSMELDING 2013/2014 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2013/2014 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2013/2014 GALLEBERG SKOLE GOD OPPVEKST Gode overganger a. Overgang barnehage Fulgt rutiner for overganger skole/barnehage b. Overgang u.sk Fulgt rutiner for overganger barneskole/u.skolen c.

Detaljer

Virksomhetsplan Eidskog ungdomsskole

Virksomhetsplan Eidskog ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2022 «Med fokus på elevens evner og talenter!» kommune Postadresse: Postboks 94 2230 Skotterud Besøksadresse: Rådhusvegen 11 2230 Skotterud Telefon: 62 83 36 00 Faks: 62 83 36 05 Org.nr:

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Groruddalen Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i løpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø.

STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø. STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø. Seljedalen skole rommer barn fra mange kulturer,

Detaljer

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Selvik skole; ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

God læring for alle!

God læring for alle! Pedagogisk utviklingsplan for Eidsbergskolen 2012 2016 God læring for alle! 19.09.2012 Innholdsfortegnelse: Pedagogisk utviklingsplan... 1 Innledning:... 2 Forankring i kommuneplanen for Eidsberg:... 3

Detaljer

Tiltaksplan for Eidsvåg skole Skoleår:

Tiltaksplan for Eidsvåg skole Skoleår: Lesing splan for Eidsvåg skole Skoleår: 2013-14 Tema Mål fra Skolens strategisk plan God lesekompetanse i samsvar med egne evner. Med god lesekompetanse mener vi at elevene skal kunne: Sette konkrete mål

Detaljer

STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017. Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn.

STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017. Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn. STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017 Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn. 1.1 Brukerperspektivet: På Furuset skole er elevenes grunnleggende

Detaljer

Enhet skole Hemnes kommune. Strategisk plan 2014-2022 1

Enhet skole Hemnes kommune. Strategisk plan 2014-2022 1 Enhet skole Hemnes kommune Strategisk plan 2014-2022 1 Innhold 3. Skoleeiers verdigrunnlag 4. Kvalitetsvurdering 5. Styringsdialog om kvalitet. 6. Tydelig ledelse 7. Klasseledelse 8. Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Skolebilde for Moen skole skoleåret

Skolebilde for Moen skole skoleåret Del I Side 1 Skolebilde for Moen skole skoleåret 2014 2015 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Elever 2012 131 2013 141 2014 138 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Strategisk plan for Ytteren skole 2014-2017 Innhold 1. Innledning 2. Forankring og faglige begrunnelser for valg av prioriterte områder 3. Framdriftsplan

Detaljer

Faktadel. Organisasjonskart. Enhetsleder - Gro Hansen Årsverk i enheten: 33,6. Merkantil Anne Merete U Bodal (vikar) Årsverk: 0,85

Faktadel. Organisasjonskart. Enhetsleder - Gro Hansen Årsverk i enheten: 33,6. Merkantil Anne Merete U Bodal (vikar) Årsverk: 0,85 Innhold Faktadel... 3 Organisasjonskart... 3 Økonomi... 4 Innsatsområder... 4 VERDIER OG LEDELSE... 4 MENNESKELIGE RESSURSER... 4 STRUKTURELLE RESSURSER... 6 STRATEGISKE RESSURSER... 7 Produksjon... 8

Detaljer

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Høst 2013 Vår 2017 1 Innholdsfortegnelse VISJON... 3 FORORD... 4 INNLEDNING... 5 FOKUSOMRÅDE 1: KLASSELEDELSE varme og tydelighet... 7 FOKUSOMRÅDE 2: TILPASSET OPPLÆRING

Detaljer

Melding til utvalg for kultur og oppvekst - 156/10

Melding til utvalg for kultur og oppvekst - 156/10 Melding til utvalg for kultur og oppvekst - 156/10 Dato og tid Tirsdag 2.11.2010 Kl. 19:30 Sted: Representanter Referat fra møtet i SAMARBEIDSUTVALGET Personalrommet For elevene: Marie Lunde, Benedicte

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål)

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer elevene hva som skal

Detaljer

STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø.

STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø. STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE 2012-2016 Revidert juni 2013 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø. Seljedalen skole rommer barn

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Kastellet skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Kastellet skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Kastellet skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser UTVIKLINGSPLAN HAGEN SKOLE 2017 MÅL 1: elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser Effektmålkommune Ingen elever opplever å bli krenket

Detaljer

Årsplan Å barneskole. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Å barneskole. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Å barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15 Halmstad barne- og ungdomsskole Dette er HBUS Skoleåret 2014/15 Innledning Dokumentet er utarbeidet ved Halmstad barne- og ungdomsskole. Dokumentet er et forpliktende dokument og styringsredskap for skolens

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Øraker skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Øraker skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Øraker skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen Påstander i ståstedsanalysen for skoler (bokmål) Tema og påstander i fase 2 i ståstedsanalysen. ARTIKKEL SIST ENDRET: 08.03.2016 Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS!

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! Vi bryr oss om: Elevenes sosiale kompetanse Elevenes faglige kompetanse Elevenes fysiske miljø Elevenes læringsmiljø Presentasjon Goa skole er en 1-10 skole. Inneværende

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

Drammen kommune. Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling

Drammen kommune. Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling Drammen kommune Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling Skoleeier (rådmann) Skole (rektor) Presentasjonen Del 1: Gi en oversikt over systematikken for oppfølgningen av skolene Del 2: Innføring

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Tiltaksplan for Eidsvåg skole Skoleår:

Tiltaksplan for Eidsvåg skole Skoleår: Lesing splan for Eidsvåg skole Skoleår: 2012-13 Tema Mål fra Skolens strategisk plan God lesekompetanse i samsvar med egne evner. Med god lesekompetanse mener vi at elevene skal kunne: Sette konkrete mål

Detaljer

Åskollen skole. Virksomhetsplan 2010

Åskollen skole. Virksomhetsplan 2010 Åskollen skole Virksomhetsplan 2010 Åskollen skole- Tverrliggeren 10-3038 Drammen - Tlf 32 04 53 30 - aaskollenskolen@drmkno wwwaskollendrammenkommuneno Drammensskolens visjon: Drammensskolen, Norges beste

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan Kvalitetsplan 2011-2015 Kvalitetsplan 2011-15 1 Kvalitetsplan 2011-15! Innledning Denne kvalitetsplanen er utarbeidet for, og den skal være et forpliktende dokument og styringsredskap for hele n, det vil

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ellingsrudåsen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ellingsrudåsen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Ellingsrudåsen skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lilleborg skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lilleborg skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Lilleborg skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Enhet for Li skole VIRKSOMHETSPLAN 2016

Enhet for Li skole VIRKSOMHETSPLAN 2016 Enhet for Li skole VIRKSOMHETSPLAN 2016 1 Nittedal kommunes strategiske styringsmål 2 Enhetsleders innledning Li skole har ca 500 elever i ordinært opplæringstilbud. Vi har Young Mentors (YouMe). YouMe-elevene

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Maridalen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Maridalen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Maridalen skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Hakadal ungdomsskole VIRKSOMHETSPLAN 2014

Hakadal ungdomsskole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Hakadal ungdomsskole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Utkast per 08.04.2014 1 Nittedal kommunes strategiske styringsmål 2 Gode tjenester iverksettes for å nå dette Elevene skal ha gode lese-, skrive- og regneferdigheter,

Detaljer

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2015-2018. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap.

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2015-2018. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Skonseng skole Plan for kvalitetsutvikling 2015-2018 Vår visjon: Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Et trygt og aktivt læringsmiljø der vi anerkjenner, samarbeider og respekterer hverandre.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015-16

VIRKSOMHETSPLAN 2015-16 VIRKSOMHETSPLAN 2015-16 1 Samfunn Overordnede mål for seksjon for oppvekst 2008-2012 Mål: 1. Etablere og videreutvikle samarbeid med HiT innenfor; a. skolebasert lærerutdanning og øvingsbarnehager Resultatambisjoner:

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Lambertseter skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Lambertseter skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Lambertseter Strategisk Plan- Lambertseter - 2017 Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKARPNES SKOLE (kortversjon)

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKARPNES SKOLE (kortversjon) Framtidsrettet skole for framtidsrettede elever! Skarpnes skole er en framtidsrettet skole der alle får opplæring etter sine forutsetninger i et trygt og utviklende miljø! Skolens verdigrunnlag bygger

Detaljer

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN KROER SKOLE 2011

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN KROER SKOLE 2011 PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN KROER SKOLE 2011 Alle elever får et fleksibelt og tilpasset opplæringstilbud Ansvarlig Kritisk suksessfaktor Strategisk initiativ Konkrete tiltak Alle Systematisk bruk av vurderingsverktøyet

Detaljer

Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1

Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1 Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1 Bakgrunn Damsgård skole holder til i Avlastningsskole nr. 1 skoleåret 2017/18. Skolen har dette året ca. 350 elever. Lynghaugparken

Detaljer

Tiltaksplan for Eidsvåg skole Skoleår:

Tiltaksplan for Eidsvåg skole Skoleår: Lesing splan for Eidsvåg skole Skoleår: 2012-13 Tema Mål fra Skolens strategisk plan God lesekompetanse i samsvar med egne evner. Med god lesekompetanse mener vi at elevene skal kunne: Bruk av LeseLos;

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Skolene i Sande har følgende satsingsområder: 1. God oppvekst, 2. Vurdering for læring(vfl) og 3. Klasseledelse.

Detaljer

Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1

Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1 Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1 Bakgrunn Damsgård skole flytter høsten 2016 inn i Lynghaugparken avlastningsskole 1. Skolen har skoleåret 2016/17 ca.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Morellbakken skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Morellbakken skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Morellbakken Strategisk Plan- Morellbakken - 2016 Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende

Detaljer

Strategisk plan Garnes skule

Strategisk plan Garnes skule Strategisk plan Garnes skule 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Garnes skule vil være en «triveleg kunnskapsskule» Dette konkretiseres gjennom skolen sitt elevsyn og læringssyn. Vårt elevsyn Elevene er

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret 2016-2017 Visjon og pedagogisk plattform: Vår visjon: Alle skal med et trivelig sted Våre verdier bygger på RESPEKT o Vi følger trivselsreglene o Vi er høflige mot

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 5

Detaljer

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE Virksomhetsplan for Lindesnes ungdomsskole 2015 2019 LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Etatsplanens føringer 4. Enhetens fokusområder 5. Handlingsprogram 2 1. Bakgrunn

Detaljer

Tiltaksplan for Eidsvåg skole Skoleår:

Tiltaksplan for Eidsvåg skole Skoleår: Tema Mål fra Skolens strategisk plan Tiltak Elevenes læring -nytt 2015-2016 Elevene er bevisste egen læringsprosess og progresjon. Elevene kan snakke om egen læring og progresjon. Elevene har god egenvurderingskompetanse

Detaljer

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Berge barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

Enhet skole Hemnes kommune. 1/29/2014 Strategisk plan 2013-2021 1

Enhet skole Hemnes kommune. 1/29/2014 Strategisk plan 2013-2021 1 Enhet skole Hemnes kommune 1/29/2014 Strategisk plan 2013-2021 1 Skoleeiers verdigrunnlag Visjon: Skolene i Hemnes kommune skal gi elevene undervisning med høy kvalitet som gir elevene mestringsopplevelser

Detaljer

Lismarka skoles virksomhetsplan 2015/2016

Lismarka skoles virksomhetsplan 2015/2016 Lismarka skoles virksomhetsplan 2015/2016 Side Skoleleder har ordet 2 Fakta om skolen 3 Skolens visjon pedagogiske plattform 4-5 Skolens satsingsområder 7 Organisering av skolen 8-9 Plan for skolevurdering

Detaljer

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre.

Detaljer