Virksomhetsplan for Kurland barneskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan 2015. for Kurland barneskole"

Transkript

1 Virksomhetsplan 2015 for Kurland barneskole vedtatt i møte i Samarbeidsutvalget ved Kurland barneskole 5. mars Læring gjennom trygghet og trivsel

2 2 kommunes verdisett: Framtidsrettet. Åpen. Respektfull. Troverdig. Når ting endres hurtig kommer reglene til kort, mens verdiene skaper retning og gir nødvendig fleksibilitet Sitat fra Vi i. Plattform for ledelse og medarbeiderskap De fire verdiene kan konkretiseres på følgende måte: Framtidsrettet vi er pådrivere for at sarpsborgsamfunnet kan møte morgendagens utfordringer vi gir rom for utvikling og forbedring vi er modige og tør å finne nye løsninger Åpen vi inviterer til samarbeid og medvirkning vi legger til rette for innsyn vi møter hverandre med raushet Respektfull den enkelte blir sett og hørt vi respekterer mangfold og ulikheter Troverdig det er samsvar mellom ord og handling vi er forutsigbare og profesjonelle

3 3 Virksomhetsplan for KURLAND barneskole år RAMMEFORUTSETNINGER OG ORGANISERING Virksomhetsplanen skal gi en oversikt over rammebetingelser, organisering, mål, tiltak og prioriteringer for budsjettåret Den er både et internt styringsdokument for ansatte og skolens ledelse og er en del av kommunes helhetlige styringssystem. I tillegg gir planen informasjon til foreldre/foresatte, skoleeier og andre som ønsker å få kunnskap om virksomheten ved Kurland barneskole. Planen synliggjør også hvordan skolen følger opp mål og tiltak som er vedtatt i kommunes planer for oppvekstområdet. Planen gir ingen uttømmende informasjon om virksomheten ved Kurland barneskole, men beskriver prioriterte utviklingsområder for Målene er stort sett lagt til skolenivå, noe som innebærer at team/årstrinn må konkretisere målene videre inn i skolehverdagen. Elever Enhet Kurland barneskole er organisert som en enhet i kommuneområde Oppvekst. Enheten har skoleåret 2014/2015 ca. 465 elever fordelt på 21 klasser, inklusiv Regnbuen som er en forsterket avdeling. Elevtallet har gått en del ned de siste 3 årene, men ser ut til igjen å ha stabilisert seg. Høsten 2014 startet det 60 elever i klasse på Kurland, mens det høsten 2015 blir ca. 80 nye 1. klassinger. Dette årskullet er spesielt stort for alle skolene i. Skolefritidsordningen (SFO) omfatter ca. 180 elever på småskoletrinnet (160 hele plasser). Kurland barneskole har også en forsterket avdeling. Avdeling Regnbuen gir opplæringstilbud til elever med store og sammensatte funksjonshemninger på barnetrinnet, ved noen tilfelle også til elever som tilhører ungdomstrinnet. Avdeling Regnbuen ble fra organisert som en avdeling under Enhet spesialpedagogiske tiltak, og enhetsleder der har det økonomiske og personalmessige ansvaret for avdelingen, herunder ansvaret for å fatte vedtak om spesialundervisning for elevene. Daglig ledelse er delegert til teamleder for Regnbuen. Teamleder på Regnbuen har også ansvaret for Maren Juel og Studio på hhv. Hafslund barneskole og Hafslund ungdomsskole. Regnbuens elever er elever ved Kurland barneskole og har tilhørighet til sine respektive klasser på Kurland og deltar i klassens læringsarbeid, i den grad dette er pedagogisk forsvarlig.

4 4 Bemanning Skoleåret 2014/2015 er det i alt 62 personer ansatt ved enhet Kurland barneskole og SFO. I tillegg er ca. 30 personer tilknyttet avdeling Regnbuen og deltar i skolens faglige og sosiale liv. Skolens ledelse består av rektor/enhetsleder, to inspektører/teamledere og en SFOleder/teamleder. I tillegg har enheten en merkantil stilling, som også betjener avdeling Regnbuen. Det pedagogiske personalet består av 38 lærere/adjunkter/lektorer. I tillegg har skolen 5 skoleassistenter og 2 vernepleiere/barne- og ungdomsarbeidere. Skolefritidsordningen har 14 ansatte, herav 2 med fagbrev barne- og ungdomsarbeider og 1 hjelpepleier, i tillegg til SFO-leder/teamleder med høgskoleutdanning i full stilling. Oversikt over bemanning/årsverk pr. 1. mars 2014 Antall personer Årsverk Pedagogisk personale i undervisningsstillinger (lærere, adjunkter, lektorer etc.) Assistenter/fagarbeidere i skole 5 2,9 Andre ansatte (vernepleiere, fagarbeidere) 2 1,1 Ledelse (rektor, inspektører og SFO-leder) 4 4,00 Assistenter/fagarbeidere i SFO 13 5,91 Merkantil funksjon 1 0,7 Skolen har i tillegg følgende funksjoner, der ansatte har redusert undervisningsplikt for å ivareta oppgaver knyttet til drift av skolens pedagogiske arbeid: Sos.ped Spes.ped IKT Bibliotek En del av elevene med annen etnisk bakgrunn får tospråklig assistanse på skolen. Etter gjeldende retningslinjer gitt fra departementet, skal morsmålsundervisning gis som støtte for å lære fag og norsk. Når elevene har tilstrekkelige norskkunnskaper til å følge ordinær undervisning, er det hjemmets oppgave å sørge for videre morsmålsundervisning. Inneværende skoleår gis det tospråklig assistanse på 5 språk (polsk, somali, thai og arabisk og kurdisk). Dette utgjør 14 undervisningstimer pr. uke. I tillegg har skolen en to-språklig assistent en dag pr uke som er med både i undervisningen og i SFO. De to-språklige lærerne er ansatt i Norsksenteret og årsverk til disse stillingene inngår derfor ikke i matrisen over.

5 5 Økonomiske rammer Enhet Kurland barneskole er tildelt en ramme for 2015 på kr Rammen er den totale driftsrammen for enheten for hele kalenderåret. I tillegg kommer inntekter fra SFO. Kostnader til grunnskoleskyss, leirskole og moderasjoner i SFO dekkes av kommuneområde oppvekst. Rammens kronebeløp er tilnærmelsesvis lik den som enheten fikk for Enhetens økte lønnskostnader og den generelle prisstigningen innebærer imidlertid at driftsrammen reelt sett er redusert. Enheten fikk et planlagt underskudd for 2014 og har brukt avsetninger på fond for å komme i balanse. I tillegg til rammen som er tildelt for 2015, har enheten i overkant av avsatt på fond. Budsjettet for 2015 er imidlertid meget stramt og innebærer reduksjon i bemanning for skoleåret 2014/2015. Det vil bli en videre reduksjon i bemanning for skoleåret 2015/2016. Dette medfører at personalressurser må omdisppneres, bl.a. ved at bruk av timer til funksjoner (spes.ped, sosiallærer, IKT) blir redusert. Disse timene vil i stedet bli brukt til undervisning av elever. Gjennom de siste årene har enheten gjort en del investeringer bl.a. etablering av matematikkrom, bibliotek og nye arbeidsrom for lærere. I tillegg er det kjøpt inn nye læreverk og Smartboard til en del klasserom. Noen av disse utgiftene er kompensert gjennom tilskudd fra vedlikeholdsbudsjett i kommune og budsjett øremerket IKT-investeringer. I tillegg har Kurland bruk av avsatte fondsmidler for å dekke opp ekstraordinære kostnader i forbindelse med investeringer og ekstra vedlikehold. 2. GENERELL DEL Visjon og verdier kommunes visjon for oppvekstområdet er: Der barn og unge lykkes! Videre er det vedtatt fire verdier som skal gjennomsyre all virksomhet i kommune. Disse verdiene er følgende: Fremtidsrettet, åpen, respektfull og troverdig. kommunes visjon og verdier gir en ramme for skolens visjon som er: Læring gjennom trygghet og trivsel! Som en nærmere konkretisering av visjonen, har vi som mål at læringsmiljøet ved Kurland barneskole og SFO skal kjennetegnes ved: Tydelige mål med vurdering både av og for læring o Elevene er bevisste på hvilke mål som er satt for opplæringen. o Lærerne gir tydelige tilbakemeldinger på arbeidet som gjøres og hva elevene kan gjøre for å forbedre prestasjonene sine o Elevene vet hva som trengs for å utvikle seg videre. o Alle elever opplever mestring ved å ha mål som de kan nå. o Elevene får jevnlig anledning til å vurdere progresjonen i egen læring og utvikling. Vurdering skal ikke bare være noe elevene blir utsatt for, men også noe som de deltar i.

6 6 Læringsglede og engasjement o Skolen har engasjerte voksne som er opptatt av den enkelte elevs læring og utvikling. o Skolens ansatte stimulerer elevene til utforskertrang og læringsglede gjennom faglig engasjement og variasjon i arbeidsmåter. o Skolens ansatte legger til rette for et godt samarbeid med hjemmet, med avklarte forventninger fra begge parter om hvordan elevens læring og utvikling kan støttes og utfordres. Gode rutiner o Det er orden i det fysiske miljøet. o Det er ro i arbeidssituasjonen o Det er gode informasjonsrutiner mellom skole og hjem. Kurland barneskole skal ha medarbeidere som: o Er tydelige på et positivt barnesyn, der en har tro på at barnet ønsker å mestre sin egen læring og personlige vekst. o Framstår som tydelige voksne som setter grenser når det er behov for det, ikke først og fremst med henvisning til ulike regelsett, men fordi tydelige voksne evner å definere slike grenser i forhold til den aktuelle situasjonen. o Er tydelige på hvilke forventninger og krav som gjelder o Er støttende og oppmuntrende i sin atferd og forsøker å legge til rette for at barn og unge lykkes i forhold til sitt eget ståsted o Legger stor vekt på å veilede, der det er behov for det. Ledelse og medarbeiderskap Ledelse og medarbeiderskap i kommune I plandokumentene for kommune er ledelse og medarbeiderskap viktige tema. Det er bl.a. uttalt at kommune skal ha tydelige ledere som legger kommunens visjon og verdier til grunn i sitt arbeid. Videre sies det at ledelse i kommune innebærer å skape gode forutsetninger for at alle medarbeidere kan arbeide systematisk og målrettet til beste for brukerne. For å få til dette må lederne ta ansvar for at de viktigste oppgavene prioriteres, innenfor til enhver tid gjeldende økonomiske rammer og andre forutsetninger. kommune har gjennom sine vedtatte verdier (se side 2 i VP) ønsket å få et forsterket fokus på verdibasert lærende ledelse. Dette vil innebære at lederne tar ansvar for at verdisettet omsettes til aktive handlinger i det daglige, og at ledere og medarbeidere utvikler dialogarenaer for læring og forbedring. I rammen av denne arbeidsformen skal lederne involvere, tilrettelegge, støtte og utfordre og begeistre sine medarbeidere. Verdibasert lærende ledelse skal legge til rette for effektive og gode beslutninger, myndiggjorte medarbeidere og stadig utvikling av tjenestene til beste for brukerne.

7 7 Medarbeiderskap handler om å ta ansvar og vise initiativ. Dette innebærer at medarbeiderne ser hva som bør gjøres og sørger for at det blir gjort, uavhengig av hvem som har ansvaret i snever forstand. Stadig økende forventninger til tjenestene og økt kompleksitet i oppgavene, stiller sterkere krav til profesjonalitet og fleksibilitet. Ledelse og medarbeiderskap på Kurland barneskole På Kurland barneskole har vi forventninger til at både elever og ansatte gjør sitt beste! Skolen skal ha et høyt læringstrykk, både når det gjelder elevers og voksnes læring og utvikling. Kurland barneskole har lærere med godkjent undervisningskompetanse i alle lærerstillinger. Mange ansatte har også videreutdanning innenfor ulike undervisningsfag, samt i spesialpedagogikk og leseveiledning/leseopplæring. I løpet av de siste årene har mange lærere tatt etterutdanning i lese- og læringsstrategier, læringsledelse, veiledning, flerkulturell pedagogikk, norsk som andrespråk etc. Skolen har også lærere med spisskompetanse og/eller faglærerutdanning innenfor spesialpedagogikk, leseutvikling, engelsk, mat og helse, kunst og håndverk og musikk. Det legges stor vekt på at ansatte skal få arbeide med det de er gode til og dette gjenspeiles i hvordan personalet disponeres i forhold til ulike arbeidsoppgaver. Skolen har også ansatte med sosialfaglig kompetanse, som sammen med lærerne kan følge opp barn med spesielle behov, utfordringer i klassemiljø, mobbing etc. Enhetens ressurser skal brukes fleksibelt gjennom uken og skoleåret. Det betyr at behov blir drøftet fortløpende og personalressurser blir satt inn der de trengs mest. Behov og tiltak blir samordnet gjennom skolens interne ressursteam, der ledelsen, sosiallærer og spes.ped koordinator, vernepleier/sosialfaglig rådgiver og SFO-leder møter. Ressursteamet har møter 2 3 ganger i måneden. Samarbeid mellom skolens ledelse og tillitsvalgte er viktig for å sikre medbestemmelse, bidra til daglig drift og utvikling av enheten. Tillitsvalgte deltar i HMS-gruppa som møtes hver måned. I tillegg gjennomføres det samtaler mellom enhetsleder og tillitsvalgte, gjennom møter og løpende kontakt i skolehverdagen. Kurland barneskole har et dynamisk og engasjert arbeidsmiljø. På medarbeiderundersøkelser er resultatene meget gode og utfordringen er å vedlikeholde og videreutvikle dette arbeidsmiljøet og de tjenestene vi skal gi innenfor tildelte økonomiske rammer. Utfordringene i skolehverdagen er store og prioritering er en stående utfordring! Den enkeltes bidrag er avgjørende for hvordan skolen som helhet fremstår i møte med elever og foresatte, våre samarbeidspartnere, og hvordan arbeidsmiljøet oppleves internt. I medarbeidersamtalene for år 2015 har vi derfor valgt å sette søkelys på Kurland-kulturen: Hva kjennetegner den, hva synes den enkelte ansatte er verdifullt ved kulturen og hvordan ønsker en å bidra til å videreutvikle kulturen. I medarbeidersamtalene vil også elevenes læring og «livet i klasserommet» ha fokus i samtalene. I forkant av hver medarbeidersamtale gjennomfører en fra ledelsen besøk i klassen, jf «skolevandring».

8 8 Rådsorganer og samarbeid Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) Skolens ledelse inviteres til FAU-møter og teamleder/inspektør deltar jevnlig på disse møtene. FAU spiller en viktig rolle i forhold til utvikling av elevenes sosiale miljø og læringsmiljø. De har spesielt vært aktive i forhold til utvikling av uteområdet på skolen og har planer for hvordan det skal oppgraderes videre. Skolen har i tillegg en Gå-til-skolen-gruppe som gjør et svært viktig arbeid for å bevisstgjøre elever og foresatte til å bruke beina på skoleveien. Samarbeidsutvalget (SU) og Skole- og miljøutvalget (SMU) Samarbeidsutvalget (SU) og Skole og miljøutvalget (SMU) skal ha 3 4 møter pr år. Rektor er sekretær for begge utvalgene. SU/SMU skal behandle saker av betydning for skolen og skolemiljøet. Samarbeid hjem - skole Skolens oppdrag kan ikke løses innenfor skolens egne rammer. Samarbeidet mellom hjem og skole er avgjørende, både for den enkelte elevs utvikling og for skolesamfunnet som helhet. Dette samarbeidet skjer først og fremst knyttet til elev/klasse, mellom kontaktlærer, elev og foresatte og mellom SFO og elevenes foresatte. I tillegg er det viktig at foresatte opplever Kurland barneskole som en samlet organisasjon. Det skal være en god balanse mellom hva som er felles for skolen og de særpreg som utvikles i den enkelte klasse, under ledelse av kontaktlærer. Høsten 2013 ble det igangsatt et arbeid med å definere forventninger mellom hjem/skole. Dette «forventningsskrivet» ble bearbeidet videre gjennom våren 2014 og gjort gjeldene fra skoleåret 2014/ MÅL OG TILTAK 2015 De viktigste innsatsområdene i 2015 er følgende: Leseutvikling, lesestrategier og skrivestrategier. Elevvurdering og vurdering for læring Matematikkfaget og regning som grunnleggende ferdighet. Struktur, orden og læringstrykk i klassene Tilpasset opplæring for å gi alle elever et mest mulig optimalt læringsmiljø Psykososialt miljø og tiltak som motvirker mobbing Den neste delen av VP gir en oversikt over mål og tiltak for Mål er hentet fra kommunes Utdannings- og oppvekstpolitiske plattform og Handlingsplan for perioden Tiltakene beskriver hva vi ønsker å prioritere i skolehverdagen gjennom 2015.

9 9 Elevenes læring og utvikling Mål kommune er preget av tydelige voksne som våger å sette grenser for uakseptabel atferd og som samtidig gir uttrykk for et positivt syn på barn og unge. Prioriterte utviklingsområder for Kurland barneskole Læringsledelse: Fokus på utvikling av felles holdninger og praksis. Fokus på det psykososiale miljøet for elevene Forebygge mobbing i skole og SFO Innarbeide gode rutiner for å følge opp og dokumentere tiltak mobbesaker. Ivareta krav til forsvarlig saksbehandling iht. oppl. 9a. Inkludering/integrering Tiltak 2015 Regelmessige fellesdrøftinger i team og på tvers av team. Tema tas inn i medarbeidersamtalene. Etter- og videreutdanning av lærere (forutsetter tilbud fra kommunalt nivå). Videre arbeid med utvikling av sosial handlingsplan gjennom skoleåret 2014/2015. Planen skal implementeres både i skole og SFO. Implementere system for sikker dokumenthåndtering og elevinformasjon, etter at kommune har vedtatt og kjøpt inn aktuell programvare. Videreutvikle samarbeid mellom sentrum/regnbuen generelt og i forhold til inkludering av den enkelte elev i sine respektive klasse. kommune framstår som en kommune der læringstrykk og læringskvalitet som holdningsmessig grunnlag gjennomsyrer all aktivitet rettet mot barn og unge. Videreutvikle elevenes kompetanse ift. lesing og skriving (lese- og skrivestrategier). Kompetanseheving av alle ansatte mht. lese- og skrivestrategier er gjennomført. Dette følges opp videre gjennom «skolevandring» og knyttes til utviklingsarbeid i «vurdering for læring». Videreutvikle system for lesekurs på s-trinn og m- trinn og utnytte kompetanse hos leseveiledere, spes.ped koordinator for å følge opp leseutviklingen. Dette gjelder både i begynneropplæringen og «den andre leseopplæringen». Utvikle gode systemer for bruk av biblioteket. Videreutvikle elevenes kompetanse i regning og matematikk Videreutvikle bruk av matematikkrommet og variert metodisk materiell i klasserommene. Videre arbeid med lokal årsplan for faget, sjekke ut mot læreplanen K06, vurdere behov for supplerende materiell eventuelt bytte av læreverk. Kompetanseheving av lærere i matematikk og faglig samarbeid med Kruseløkka. Videreutvikle lærernes kompetanse i norsk, matematikk og engelsk gjennom videreutdanning. Skolen skal ha minst 2 lærere som deltar på statlig initiert videreutdanning (30 stp eller mer) skoleåret 2015/2016. Fagene norsk, matematikk og engelsk prioriteres.

10 10 Mål kommune framstår som en kommune der læringstrykk og læringskvalitet som holdningsmessig grunnlag gjennomsyrer all aktivitet rettet mot barn og unge. Prioriterte utviklingsområder for Kurland barneskole Videreutvikle de ansattes kompetanse i forhold til å utforme mål for læringsarbeidet og å vurdere måloppnåelse. Klargjøre og bevisstgjøre for elevene hva som er hensikten med opplæringen. Legge til rette for elevenes egenvurdering og medvirkning Tiltak 2015 Videre arbeid med lokale årsplaner i fag, klargjøre kriterier for måloppnåelse. Videreutvikle innholdet i utviklingssamtaler/ halvårsvurdering slik at en beskriver elevenes måloppnåelse/kompetanse og motiverer eleven til å komme videre i sin faglige og sosiale utvikling. Øke bruk av læringsmål i læringssituasjonene, mål på ukeplanen Utvikle metoder og systemer for elevenes egenvurdering og for å bevisstgjøre elevene i forhold til hva de kan gjøre for å bli bedre. Foresatte og virksomheter opplever gjensidig at foreldre er en ressurs og vesentlig samarbeidspart i opplæring av barn og unge. Foresatte legger vekt på å framholde utdanning som et vesentlig element i barns utvikling. System for kartlegging og testing, bruk av testresultater, oppfølging av elever og klasser. Bruke VOKAL som verktøy i oppfølgingen av læringsresultater. Videreutvikle samarbeid hjem/skole med fokus på økt læringstrykk og innsats. Tydeliggjøre forventningene mellom hjem/skole Gi god informasjon til foresatte i forhold til tema som er av felles interesse for hele Kurland. Utvikle et årshjul for testing i basisfagene og digital kompetanse. Følge opp testresultater gjennom samtaler med team og enkeltlærere. Opplæring i bruk av VOKAL. Bruke resultatene som grunnlag for prioritering av ressurser, samarbeid mellom lærere etc. Videreutvikle ukeplanene slik at de gir god informasjon til foresatte om målet for opplæringen. Følge opp «forventningsskrivet hjem/skole», konkretisere innhold og forståelse av skrivet for eksempel gjennom drøftinger på foreldremøtene høsten Kurland-info gis ut minst 4 ganger pr år. Infoskrivet skal omhandle tema av felles interesse for hele Kurland skole og kommer i tillegg til informasjon som kontaktlærer gir til sin klasse. Kurland-kalender gis ut i starten av skoleåret 15/16 med info om skolen og andre tema som er viktig for foresatte (felles prosjekt for alle skolene i ). Videreutvikle hjemmesiden for Kurland barneskole.

11 11 Medarbeiderskap, arbeidsmiljø og faglig utvikling Mål kommune utnytter tilgjengelige ressurser effektivt og fleksibelt innenfor virksomheter, seksjoner og mellom tjenesteområder for å oppnå optimalt læringstrykk. kommune utnytter tilgjengelige ressurser effektivt og fleksibelt innenfor virksomheter, seksjoner og mellom tjenesteområder for å oppnå optimalt læringstrykk. Prioriterte utviklingsområder for Kurland barneskole Bruke skolens tiltaksteam og møter i ressursteamet for å utnytte ressurser til spesialundervisning, sosialpedagogisk arbeid og ulike former for tilpasset opplæring mest mulig effektivt Vurdere bruk av spes.ped ressurser. Videre arbeid med innhold og arbeidsmetoder. Øke bruk av konkretiseringsmateriell på alle årstrinn Utnytte IKT bedre i opplæringen gjennom å videreutvikle personalets kompetanse. Implementere ny kommunal IKT-plan Videreutvikle arbeidsmiljøet med fokus på trivsel Videreutvikle personalets kompetanse i forhold til lesing, elevvurdering og læringsledelse. Styrke den pedagogiske samtalen i teamene og mellom ledelse og lærere. Delta i drøftinger om skolestruktur og skolekapasitet i kommune, jf ny kommunedelplan for skolekapasitet og skolestruktur. Vurdere omdisponering av arealer i avdeling Regnbuen for å få bedre utnyttelse av rom kombinert med behovet for å få bedret situasjonen for de ansatte med hensyn til arbeidsplasser.. Tiltak 2015 Vurdere innhold og frekvens av møter i ressursteam. Videreutvikle innholdet i ressursteam og tiltaksteam, med fokus på kvalitet og ressursutnyttelse. Videreutvikle system for sikker dokumentasjon av drøftinger, tiltak, tilbakemeldinger til lærere etc. Antall elever i spes.ped-gruppene vurderes fortløpende. Vurdere aldersblanding. Bruke faggruppedugnader for å gjøre materiell på skolen mer kjent (matte-rom, bibliotek og naturfagrom). Øke bruken av Materiellbasen på Pedagogisk Fagsenter. Følge opp ny IKT-plan til personalet. Velge ut områder for vindere utvikling/kompetanseheving. IKT-veileder gjennomfører work-shops innenfor utvalgte tema og deltar sammen med lærere i klassen når ny kompetanse skal tas i bruk. Følge opp medarbeiderundersøkelsen. Prioritere ulike HMS-tiltak som styrker fellesskapet i organisasjonen. Samarbeid med Kruseløkka ungdomsskole om overgang b-trinn/u-trinn med fokus på grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Etterutdanning for hele personalet ift lesing/lesestrategier/skrivestrategier og elevvurdering er gjennomført. Videre oppfølging av bruk av denne kompetansen er viktig i Bruk av skolevandring der ledelsen besøker klassene med observasjoner av praksis knyttet til lesing, elevvurdering og læringsledelse og etterfølgende samtale med lærer og elever. Utvikling av kommunedelplan kan få betydning for Kurland barneskole og muligheter for medvirkning må derfor brukes konstruktivt. Det vises til kommunes handlingsplan for og utkast til kommunedelplan for skolekapasitet og skolestruktur. Eventuelle tiltak må utvikles i samarbeid med Kommuneområde oppvekst og enhet Byggservice.

12 12 SFO som del av skolens helhetlige tilbud Mål SFO skal gi barna erfaring med varierte former for kunst og kultur. Barna skal få mulighet til å utvikle sine kreative og estetiske evner gjennom arbeid med ulike uttrykksformer. SFO skal bidra til at barn utvikler god helse, gjennom fullverdige måltider og variert fysisk aktivitet. SFO skal gi barna opplevelse av mestring gjennom lek og læring. Barna skal bli møtt med omsorg og omtanke fra de voksne og fra hverandre. Prioriterte utviklingsområder for Kurland SFO Kurland SFO skal legge til rette for spesifikke kulturopplevelser og mulighet for å opptre/bidra gjennom samarbeid med Kulturskolen. Kurland SFO skal legge til rette for varierte tilbud i SFO-dagen. Legge til rette for fysisk aktivitet hver dag på SFO. Stimulere til fysisk aktivitet gjennom varierte tilbud i løpet av uken. Innenfor de rammene som kjøkken -fasilitetene gir, skal SFO tilby varierte måltider med vekt på sunn og ernæringsrik mat. SFO viderefører i samarbeid med skolen om implementering av Sosial plan for Kurland. Planen vektlegger arbeid med følgende tema: Ansvar, selvkontroll, selvhevdelse, empati, problemløsning og samarbeid., Bruk av IKT og Smartboard i SFO, til lek og læring Tiltak 2015 Videreføre samarbeidet med Kulturskolen. Legge til rette for at barna kan bruke kreative uttrykksformer i sin SFOhverdag bl.a. med farge/maling, papp/papir, stoff/garn og gjenbruk. SFO har som målsetting at hvert årstrinn skal ha tilbud om minst to økter i gymsal pr uke. Utelek hver dag og 1 turdag hver 14. dag gjennom hele året. I ferieuker gjennomføres det minst to turer utenfor skoleområdet pr uke, Ulike menyforslag prøves ut med tanke på å ivareta målsettingen om varierte og fullverdige måltider. Barn på 3. og 4. trinn medvirker i tilberedning av maten. Barn på 1. og 2. trinn deltar i servering av mat og rydding etter måltidet. De ulike emnene i sosial plan skal prege alt arbeid. I tillegg blir hvert emne bli fokusert spesielt innenfor gitte perioder gjennom året gjennom ulike temaopplegg etc. Arbeid med sosial kompetanse være også en integrert del av hverdagen, i samspillet voksen/barn og mellom barn i lek og aktivitet. Barna skal få erfaringer med bruk av Smartboard og andre digitale verktøy i kreative aktiviteter, og aktiviteter knyttet til lek og læring.

13 13 Økonomi og organisering Mål Enhetene i kommune skal ha god økonomistyring og kostnadskontroll i samsvar med den økonomiske rammen som er gitt og utnytte rammen effektivt. kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver med et utviklende arbeidsmiljø Prioriterte utviklingsområder for Kurland barneskole Vurdere fortløpende bruk av ressurser i forhold til prioriteringer i VP og behov i enheten. Redusert budsjettramme 2015 medfører behov for å vurdere forholdet mellom bruk av ressurser til administrative funksjoner og timer som brukes til undervisning. Elevtimer skal så langt det er mulig skjermes, samtidig som nødvendige støttefunksjoner opprettholdes. Sikre lærerkompetanse gjennom strategisk planlegging ifm. nyrekruttering så lant det er mulig innenfor tildelte budsjettrammer. Konkretisere, tilpasse og implementere sentralt fastsatt arbeidstidsavtale for lærere. Medvirkning og informasjon Trivselstiltak jf HMS-kalender Tiltak 2015 Ledelsen bruker informasjon fra drøftinger i ressursteam, med trinnteam og SFO for å ha best mulig handlingsgrunnlag for de prioriteringer som gjøres. Tillitsvalgte medvirker i forhold til større prinsipielle endringer. Redusere antall timer til funksjoner (IKT, spes.ped, sos.ped.) skoleåret 2015/2016. Vurdere oppgavefordeling ledelse/funksjonsstillinger, vurdere bruk av personalressurser i interne og eksterne møter, styrke bruken av digitale verktøy som kan effektivisere dokumentasjon og mulighet for informasjonsdeling. Kurland barneskole viderefører sitt samarbeid med Høgskolen i Østfold og har inngått ny avtale for perioden Praksisundervisning og samarbeid med HIØ ses om et viktig tiltak for å rekruttere nye lærere. Drøfte og tolke den nye sentralt gitte rammeavtalen. Skape forståelse for avtalens handlingsrom. Skape forståelse for individuell arbeidstidsavtale og de ulike delen av årsverket. Bruke avtalen til å konkretisere og synliggjør den enkelte lærers arbeidsoppgaver og tidsbruk innenfor arbeidstid på skolen. Sikre den enkelte medarbeiders rett til informasjon og utvikle informasjonsrutiner, der en også bruker Fronter, Risk Manager, Visma etc. i tillegg til mail og info på tavla. Videreføre rutiner med jevnlige møter i HMS-gruppa og medbestemmelsesmøter med tillitsvalgte. Videreføre eksisterende trivselstiltak og utvikle nye. Om planprosessen Skolens ledergruppe har hatt ansvar for utvikling av virksomhetsplanen. Et utkast til VP har vært lagt frem for personalet i sentrum og SFO i uke 9 og 10. Avdeling Regnbuen er sikret medvirkning gjennom teamleders deltakelse i planutviklingen. Virksomhetsplanen ble lagt frem for skolens Samarbeidsutvalg 5. mars 2015.

Virksomhetsplan 2012. for Kurland barneskole

Virksomhetsplan 2012. for Kurland barneskole Virksomhetsplan 2012 for Kurland barneskole vedtatt i skolens samarbeidsutvalg 19. mars 2012 Læring gjennom trygghet og trivsel Side 2 Sarpsborg kommunes verdisett: Framtidsrettet. Åpen. Respektfull. Troverdig.

Detaljer

STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE

STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE 2012-2016 1 1. Skolens verdigrunnlag Bergen kommunes visjon for skole er: «Kompetanse for alle i mulighetenes skole» Våre verdier: Likeverd Respekt Utfordring Mestring Stikkord

Detaljer

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike!

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Kvalitetsutviklingsplan for 2011 2013 Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Grunnleggende ferdigheter Kongsbergskolen: Elevene skal gjennom hele grunnskoleløpet

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring Fjellsdalen skole Strategisk plan 2012/2013-2015/2016 Fjellsdalen skole sin visjon: mestring trygghet Læring motivasjon samspill 1 Motivasjon: Vi ønsker å motivere hvert enkelt barn til faglig og sosial

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011/12

HANDLINGSPLAN 2011/12 HANDLINGSPLAN 2011/12 VISJON: MESTRING OG GLEDE Verdier: På Austrheim skole skal vi være: engasjerte rause lærende modige SATSINGSOMRÅDER A. TIDLIG INNSATS B. LESING OG REGNING GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

Detaljer

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING»

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» 2013-2015 FORORD Vassøy skoles handlingsplan bygger på Kunnskapsløftet og Stavanger kommunes kvalitetsutviklingsplan God, bedre, best. Handlingsplanen

Detaljer

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE Virksomhetsplan for Lindesnes ungdomsskole 2015 2019 LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Etatsplanens føringer 4. Enhetens fokusområder 5. Handlingsprogram 2 1. Bakgrunn

Detaljer

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø:

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø: Strategisk plan for Hordvik skole 2012-2016. 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling, hvor trygghet, tillit og trivsel er sentralt.

Detaljer

Skolens strategiske plan

Skolens strategiske plan Skolens strategiske plan Innledning Skolens strategiske plan er en langsiktig plan som bygger på Bergen kommunes Plan for kvalitetsutvikling. Skolens strategiske plan skal vise hvordan Varden skole jobber

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE 2012-16 1 2 Visjon Smørås skole Et godt sted å være Et godt sted å lære Smørås skole skal gi elevene inspirasjon, motivasjon og tilbakemeldinger som gjør at de får lyst til

Detaljer

Strategisk plan Midtun skole «Sammen for kvalitet»

Strategisk plan Midtun skole «Sammen for kvalitet» Strategisk plan Midtun skole 2012-16 «Sammen for kvalitet» Strategisk plan for Midtun skole er en langsiktig plan som bygger på kommunens 4-årige plan for kvalitetsutvikling, «Sammen for kvalitet». Skolens

Detaljer

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Selvik skole; ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 1 VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE

STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE 2012 2016 1. SKOLENS VERDIGRUNNLAG 1.1 Visjon for Åstveit skole Bergen kommunes visjon: "Kompetanse for alle i mulighetenes skole." "Rom for alle-blikk for den enkelte."

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KONGSBERG KOMMUNES VISJON Vi skaper verdier - i samspillet mellom teknologi, natur og kultur. HOVEDMÅL 2009-2013: Kongsbergskolen - høyt kunnskapsnivå

Detaljer

STRATEGISK PLAN SLÅTTHAUG SKOLE. 1. Skolens verdigrunnlag. 2. Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse

STRATEGISK PLAN SLÅTTHAUG SKOLE. 1. Skolens verdigrunnlag. 2. Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse STRATEGISK PLAN SLÅTTHAUG SKOLE 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag 2. Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse 3. Skolens strategi for utvikling av egen organisasjon 4. Tiltaksplan for

Detaljer

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret 2016-2017 Visjon og pedagogisk plattform: Vår visjon: Alle skal med et trivelig sted Våre verdier bygger på RESPEKT o Vi følger trivselsreglene o Vi er høflige mot

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 29.08.2017, kl 12:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN 2017 2018 SAMARBEID OMSORG LÆRING VERDIER ANSVAR NYTENKNING GLEDE Innledning På Solvang skole skal alle elever oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø. Dette sikres gjennom

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av skolebasert vurdering (jf. 2-1 i forskriften

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Berge barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

Godeset skole KVALITETSPLAN

Godeset skole KVALITETSPLAN Godeset skole KVALITETSPLAN 2011-2015 1 ! Innledning Godeset skole har våren 2010 utarbeidet denne kvalitetsplanen. Planen skal være et forpliktende dokument, og et styringsredskap for skolens driftsstyre,

Detaljer

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre.

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING. Nygård skole

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING. Nygård skole SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING Vurderingstema: «Vurdering for læring m/ vekt på leseopplæring» Dato: 4.-7.november 2013 Fungerende rektor: Dag Røise dag.roise@søgne.kommune.no

Detaljer

Utviklingsplan skoleåret Maudland skole

Utviklingsplan skoleåret Maudland skole Utviklingsplan skoleåret 2017 2018 Maudland skole Læringsresultater og læringsmiljø Emne Resultat Kommentarer 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Nasjonale prøver Regning Lesing 2,4 2,3 54, 66 50, 67 53 56 Resultatene

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Kastellet skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Kastellet skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Kastellet skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Berge barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen

Detaljer

Handlingsplan for Varden skole

Handlingsplan for Varden skole Handlingsplan for Varden skole Visjon Kompetanse for alle i mulighetenes skole Handlingsplan for Varden skole 2010-2011 Rektor Magne Blom - 25.11 10 Styringsdokument Opplæringsloven Kunnskapsløft for bergensskolen

Detaljer

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE Rapporten fra kommunene skal omfatte følgende: Vurdering av fremdrift og måloppnåelse i utviklingsarbeidet hittil. Kort beskrivelse av

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Stasjonsfjellet skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune

Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune 2013-2018 2 Formelle krav til kvalitet og innhold SFO i opplæringsloven Skolefritidsordningen er hjemlet i Opplæringsloven 13-7. Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lysejordet skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lysejordet skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Lysejordet skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser UTVIKLINGSPLAN HAGEN SKOLE 2017 MÅL 1: elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser Effektmålkommune Ingen elever opplever å bli krenket

Detaljer

TILTAKSPLAN 2013-2014

TILTAKSPLAN 2013-2014 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2013-2014 Ekstra fokus 2013-2014 Kontinuerlige og lovpålagte prosesser Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap, mangfold, trivsel Vårt verdigrunnlag Fagerlia videregående

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

LOKAL PLAN. Vang skole

LOKAL PLAN. Vang skole LOKAL PLAN Vang skole 2010 1 FORORD Denne planen er på sitt vis en del av et historisk vendepunkt i Ryggeskolen. Siden 2002 har skolene fungert som selvstendige driftsenheter. Fra skolesjefen sluttet i

Detaljer

Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO

Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO Hatlane skole og SFO Hatlane skole (tidl. Nørvasund skole) er en skole som startet i 1931. På 1990-tallet ble skolen slått sammen med Ratvikåsen spesialskole.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget VIRKSOMHETSPLAN 2017 Sakshaug skole 16.09.2016 Behandles i samarbeidsutvalget 17.11.16 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

Virksomhetsplan. Ringebu skole

Virksomhetsplan. Ringebu skole Virksomhetsplan Ringebu skole Dette kjennetegner Ringebu skole Elevene Opplever trygghet, struktur, grenser og arbeidsro. Er motiverte Har lyst til å lære og opplever mestring. Personalet er tydelige er

Detaljer

STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø.

STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø. STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø. Seljedalen skole rommer barn fra mange kulturer,

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2014-2015 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

Konnerud skoles verdiplattform : Et godt samarbeid mellom hjem og skole slik at elvene opplever læring, trygghet og trivsel. ELEV

Konnerud skoles verdiplattform : Et godt samarbeid mellom hjem og skole slik at elvene opplever læring, trygghet og trivsel. ELEV Mål og Visjoner Drammensskolen, Norges beste skole: En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensiale og blir et trygt og selvstendig menneske. Konnerud skoles verdiplattform : Et godt

Detaljer

Virksomhetsdokument Gaupen skole, Ringsaker kommune. Gaupen skole. Glede ved å mestre! Gaupen skole. Ringsaker kommune.

Virksomhetsdokument Gaupen skole, Ringsaker kommune. Gaupen skole. Glede ved å mestre! Gaupen skole. Ringsaker kommune. Virksomhetsdokument 2016-2017 Gaupen skole, Ringsaker kommune rev.01.09.16 Gaupen skole Skolens visjon: Glede ved å mestre! Gaupen skole Ringsaker kommune. GI TRYGGHET TA ANSVAR VISE RESPEKT INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

KORT BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN I 2015

KORT BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN I 2015 1 OM PLANEN Utviklingsplanen er en skriftlig framstilling av ønsket praksis og angir mål for skolen. Den er ledd i kommunens plansystem, viser prioriterte mål og gir retningslinjer for det daglige arbeidet

Detaljer

Strategiplan for kvalitetsutvikling i Eideskolen sine skolefritidsordninger (SFO)

Strategiplan for kvalitetsutvikling i Eideskolen sine skolefritidsordninger (SFO) Strategiplan for kvalitetsutvikling i Eideskolen sine skolefritidsordninger (SFO) 2014-2019 Forord: Saken om strategiplan for skolefritidsordningene i Eide kommune ble fremmet politisk høsten 2013. Arbeidet

Detaljer

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 1 Bakgrunn for Kvalitet og utviklingsplanen Mathopen SFO sin kvalitets og utviklingsplan har bakgrunn i Bergen kommunes håndbok og vedtekter revidert

Detaljer

Utviklingsplan for Buvollen skole

Utviklingsplan for Buvollen skole Utviklingsplan for Buvollen skole 2013 2014 Visjon: Gjennom læring og trivsel videreutvikle elevens kunnskaper og evne til livsmestring DEL 1 Vår visjon er at Lillehammer skal kjennetegnes ved: Et sterkt

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE. Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell)

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE. Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell) VELKOMMEN TIL VIK SKOLE Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell) Samarbeidspartnere KPPT Helsestasjonen Barnevernet Kulturskolen 1. linje

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2016-2017 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

Velkommen til førskoledag!

Velkommen til førskoledag! Velkommen til førskoledag! Lærere på 1. trinn Linn Pedersen Espen Vindheim Monika Angelvik (SFO) Velkommen til foreldremøte! Rektor: Siv Nyegaard Avdelingsleder 1. 4. trinn: Tina Teigland Avdelingsleder

Detaljer

Strategisk plan. Kalvatræet skole

Strategisk plan. Kalvatræet skole Strategisk plan for Kalvatræet skole 2012-2016 1 INNHOLD: 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole Kalvatræet skoles læringssyn Mål for skolens læringsmiljø 2. Skolens arbeid med elevenes faglige

Detaljer

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser UTVIKLINGSPLAN HAGEN SKOLE 2017 MÅL 1: elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser Effektmålkommune Ingen elever opplever å bli krenket

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Kvalitetsdokument for SFO Formålet med kvalitetsdokumentet Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid

Detaljer

Selsbakk skole Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson

Selsbakk skole Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson Selsbakk skole Satsingsområder 2015-2018 Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Mål i enhetsavtalen = satsingsområder på skolen Enhetsavtalen er Selsbakk skoles overordnede styringsdokument, og bestemmer hvordan Selsbakk

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015-16

VIRKSOMHETSPLAN 2015-16 VIRKSOMHETSPLAN 2015-16 1 Samfunn Overordnede mål for seksjon for oppvekst 2008-2012 Mål: 1. Etablere og videreutvikle samarbeid med HiT innenfor; a. skolebasert lærerutdanning og øvingsbarnehager Resultatambisjoner:

Detaljer

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Sigdal kommune Dato Den gode skole Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2012 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 22.03.2012 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette

Detaljer

Li skoles strategiske plan 2012/ /16

Li skoles strategiske plan 2012/ /16 Li skoles strategiske plan 2012/13-2015/16 Innledning Den strategiske planen for Li skole er en 4-årig plan i samsvar med Plan for kvalitetsutvikling i Bergen kommune. Den bygger på nasjonale og kommunale

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018 Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole Strategisk plan Rommen skole - Utdanningsetatens strategiske kart Kilde: Byrådets budsjettforslag, del 1 Visjon. Osloskolen skal gi elever mulighet til å realisere

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Årvoll skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Årvoll skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Årvoll skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Enhet for Li skole VIRKSOMHETSPLAN 2016

Enhet for Li skole VIRKSOMHETSPLAN 2016 Enhet for Li skole VIRKSOMHETSPLAN 2016 1 Nittedal kommunes strategiske styringsmål 2 Enhetsleders innledning Li skole har ca 500 elever i ordinært opplæringstilbud. Vi har Young Mentors (YouMe). YouMe-elevene

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE

FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE ORGANISERING OG INNHOLD Revidert 2014 1 Innhold 1.0 BAKGRUNN... 3 1.1 Rammeplan for samarbeid heim - skole... 3 1.2 Hva er foreldreaktiv skole?... 3 2.0 FORMÅL...

Detaljer

Kvalitetsplan for Hafrsfjord skole

Kvalitetsplan for Hafrsfjord skole 2016-2020 Kvalitetsplan for Hafrsfjord skole 1 Kvalitetsplan 2016-2020 Hafrsfjord skoles nye kvalitetsplan som gjelder fra 2016 202. Planen er forankret i Kunnskapsløftet og knyttet opp mot Stavanger kommune

Detaljer

Hauknes skole. Plan for kvalitetsutvikling Oktober Innhold: Side 1 Forside. Side 2 Skolen / visjon. Side 3 Grunnleggende ferdigheter

Hauknes skole. Plan for kvalitetsutvikling Oktober Innhold: Side 1 Forside. Side 2 Skolen / visjon. Side 3 Grunnleggende ferdigheter Hauknes skole Plan for kvalitetsutvikling 2016 2019. Innhold: Side 1 Forside Side 2 Skolen / visjon Side 3 Grunnleggende ferdigheter Side 4 Organisering og forankring Side 5 God vurderingskultur / Prioriterte

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN SÆTRE SKOLE 2013-14

VIRKSOMHETSPLAN SÆTRE SKOLE 2013-14 VIRKSOMHETSPLAN SÆTRE SKOLE 2013-14 Samfunn Overordnede mål for seksjon for oppvekst 2008-2012 1. Etablere og videreutvikle samarbeid med HiT innenfor; a. skolebasert lærerutdanning og øvingsbarnehager

Detaljer

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Vennesla kommune Vennesla er en innlandskommune i Vest-Agder med ca. 13 000 innbyggere. Vennesla har en sentral posisjon i Kristiansandsregionen

Detaljer

Virksomhetsplan Eidskog ungdomsskole

Virksomhetsplan Eidskog ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2022 «Med fokus på elevens evner og talenter!» kommune Postadresse: Postboks 94 2230 Skotterud Besøksadresse: Rådhusvegen 11 2230 Skotterud Telefon: 62 83 36 00 Faks: 62 83 36 05 Org.nr:

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2016 RASTA SKOLE

UTVIKLINGSPLAN 2016 RASTA SKOLE UTVIKLINGSPLAN 2016 RASTA SKOLE OM PLANEN Utviklingsplanen inngår i kommunens plansystem som består av kommuneplan, økonomiplan, årsbudsjett med utviklingsplan og årsmelding. Utviklingsplanen for Rasta

Detaljer

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform Marianne Gudem Barn av regnbuen Solvang skole Pedagogisk plattform Samarbeid Omsorg Læring Verdier Ansvar Nysgjerrighet Glede På Solvang jobber vi sammen og i forståelse med hjemmet for å hjelpe elevene

Detaljer

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2013

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2013 plan for Melvold ungdomsskole 2013 Tema: Økonomi : ressursutnyttelse innenfor virksomhetene. Strategi- og årsplan 2012-2015 Virksomhet: Melvold Elever/foresatte Resultatindikator Personalet kommuniserer

Detaljer

Virksomhetsplan 2016

Virksomhetsplan 2016 Virksomhetsplan 2016 Samspill og læring for alle! Innholdsfortegnelse Kommunens overordnede mål og utviklingsmål 3 Mer og bedre læring..4 Matematikk.. 5 Klasseledelse/vurdering for læring 6 Andre viktige

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2015/16

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2015/16 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2015/16 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter Kommunale satsingsområder:

Detaljer

Strategisk plan for Fridalen skole

Strategisk plan for Fridalen skole Strategisk plan for Fridalen skole I. Skolens verdigrunnlag A. Visjon for vår skole: 2012-2016 Oppdatert utgave: 22.01.2013 Fridalen skole skal være en trygg arena for læring av faglige, sosiale og kulturelle

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Innledning Jf. opplæringsloven 13-7 skal alle kommuner ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for elever på 1.-4.årstrinn, samt for elever med

Detaljer

Handlingsplan. Forfatter: Enhetsleder + Føp-ledere + tillitsvalgt Enhet: Øreåsen barne- og ungdomsskole

Handlingsplan. Forfatter: Enhetsleder + Føp-ledere + tillitsvalgt Enhet: Øreåsen barne- og ungdomsskole Handlingsplan Forfatter: Enhetsleder + Føp-ledere + tillitsvalgt Enhet: Øreåsen barne- og ungdomsskole Beskrivelse av enheten Øreåsen barne- og ungdomsskole har 764 elever og 107 ansatte. Dette fordeler

Detaljer

Hakadal ungdomsskole VIRKSOMHETSPLAN 2014

Hakadal ungdomsskole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Hakadal ungdomsskole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Utkast per 08.04.2014 1 Nittedal kommunes strategiske styringsmål 2 Gode tjenester iverksettes for å nå dette Elevene skal ha gode lese-, skrive- og regneferdigheter,

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål)

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer elevene hva som skal

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN LØKENÅSEN SKOLE 2012

VIRKSOMHETSPLAN LØKENÅSEN SKOLE 2012 VIRKSOMHETSPLAN LØKENÅSEN SKOLE INNLEDNING 2 KORT PRESENTASJON AV LØKENÅSEN SKOLE 2 VISJON OG PEDAGOGISK PLATTFORM 2 PEDAGOGISK INNHOLD OG ORGANISERING 3 STRATEGISK PLAN 4 SATSINGSOMRÅDE: MATEMATIKK 4

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder Datoer, talentsatsing, valgfag, fravær

Detaljer

Utviklingsplan for Hordvik skole 2011-2012

Utviklingsplan for Hordvik skole 2011-2012 Utviklingsplan for Hordvik skole 2011-2012 - Sammen for en god skole - En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling Satsingsområder for skoleåret 2011-2012 Skape et godt sosialt miljø

Detaljer

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE I SIGDAL KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal sak 08/45 20.6 2008 Revidert av Kommunestyret i Sigdal i sak 11/76 2011 Innledning Arbeidet med kvalitetsutvikling

Detaljer

STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø.

STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø. STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE 2012-2016 Revidert juni 2013 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø. Seljedalen skole rommer barn

Detaljer

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18 Haugesundskolen Strategiplan 2014-18 STRATEGIPLAN 2014-18 Innhold Innledning side 3 Overordnet målsetting side 4 Satsingsområder, resultatmål og effektmål side 6 Strategier side 8 Kvalitetsårshjul side

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Maridalen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Maridalen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Maridalen skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Forord Samarbeidet mellom hjem og skole er en forutsetning for å skape et trygt læringsmiljø for eleven. Denne brosjyren er ment som et bidrag til et godt,

Detaljer

Årsplan Kvås skole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Kvås skole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Kvås skole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen viser

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2017/2018:

Detaljer