Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring"

Transkript

1 Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

2 Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen har felles forståelse av begrepet Vurdering for læring Skolen er godt i gang med Vurdering for læring. Lærerne sier at de bruker læringsmål og prøver ut ulike verktøy for egenvurdering Lærerne har deltatt på kurs sentralt i kommunen. Lærerne har arbeidet med tema internt på skolen Skolen har opprettet egen VSL- gruppe (Vurdering for Læring og Skoleutvikling) på skolen. De skal hjelpe til å innføre samt implementere ny praksis og videreføre det gode arbeidet som er startet. Fagarbeiderne er ikke godt nok involvert i utviklingsarbeidet. Vi har fortsatt det interne arbeidet med Vurdering for læring. I løpet av de siste månedene har lærerne prøvd ut ulike verktøy innen for området. Alle trinn har presentert sine erfaringer for personalet. Gjennom skolevandring som pågår har vi i ledelsen sett at mange er godt i gang med å videreutvikle egen praksis. Lærerne har også deltatt på kurs og dialog kafe der alle skolene i kommunen møter til drøfting av dette Vlf- arbeidet i kommunen. Skolen har fremdeles et stykke vei å gå frem til felles forståelse av hensikten med Vlf- arbeidet. Det kan synes som om at en del lærere gjør dette arbeidet fordi de må, ikke forsi de ser behov for styrkning av elevenes læring gjennom Vlf Rektor har møte med fagarbeiderne ca en gang i måneden. I denne tiden er det lagt til rette for å involvere fagarbeiderne i utviklingsarbeidet. Alle fagarbeiderne har fått ei fagbok. Denne boken bruker vi som utgangspunkt for samtale/drøfting. Flere av fagarbeiderne har samarbeidstid med lærerne på trinnet de tilhører. Da har de mulighet for å bli noe mer inkludert i utviklingsarbeidet. Vi ser at fagarbeiderne skulle hatt mer tid til å være med i utviklingsarbeidet, utfordringen er å finne tid til dette arbeidet. Vi må i fortsettelsen se på hvordan vi kan få lagt til rette slik at fagarbeiderne blir mer involvert. Skolen har felles rutiner for gjennomføring av konferansetimer og elevsamtaler Konferansetimer og elevsamtaler blir gjennomført i henhold til lov og forskrift. Skolen/kommunen har et system/rutiner på dette. Personalet uttrykker at de er lojale mot rutinene. Ståstedsanalysen bekrefter dette. Vi fortsetter de rutiner og systemer som er innarbeidet på skolen.

3 Skolen har felles rutiner for oppfølging av resultater fra kartlegging og brukerundersøkelser Skolen har et kartleggingsprogram som følges. Resultater fra Nasjonale prøver 8. trinn sendes til tidligere 7. trinns lærere. Det legges til rette for samtale femteklasselærerne om Nasjonale prøver. Gode rutiner for oppføling av trivselsundersøkelse Mange lærere ønsker et bedre system for oppfølging av resultater fra kartlegging og brukerundersøkelser Ståstedsanalysen viser at skolen er ikke god nok til å bruke resultater i planlegging av undervisning Og oppføling av den enkelte elev. Organisasjonsundersøkelsen viser at resultater i liten grad drøftes av lærere og ledelse I samtaler gir lærerne uttrykk at de ikke får tilstrekkelig hjelp, og at en kartlegger uten at det påvirker læringssituasjonen. Flere lærere opplever at de står alene med kartleggingen og ansvaret for opplæringen av elevene. Ønskelig med veiledning og retningslinjer på hvordan en kan utnytte ressursene på en best mulig måte. Foresatte ønsker mer informasjon om hvordan skolen ligger an i forhold til landsgjennomsnittet både på nasjonale prøver og bruker undersøkelser. Alle lærerne gjennomfører kartleggingsprøvene som er felles i kommunen. Lærerne prøver også å legge til rette for tiltak for å bedre resultatene. Utfordringen har vært hvordan skolens ledelse involveres i arbeidet. Veldig tilfeldig hvordan oppfølgingen har vært fra ledelsen side. I løpet av de siste 6 månedene har vi laget en plan der vi tydeliggjør ansvar, felles drøftinger mellom trinn og ledelse om det videre arbeidet for trinnet/gruppen/ enkelt elever. Planen prøves ut etter nasjonale kartlegginger våren Tenker at planen skal gjelde fra høsten Resultater for nasjonale prøver, trivselsundersøkelse og elevundersøkelsen har vært presentert for hele personalet på skolen, FAU og SU. I personalet har vi i tillegg lagt til rette for refleksjoner/drøftinger på det vi er gode på, og hvordan vi kan bli enda bedre. Et av tiltakene etter nasjonale prøver er fokus på lesing. De siste 6 månedene har vi startet opp et arbeid med å lage en leseplan for skolen. Denne skal skolen være klar til utprøving i løpet av skoleåret 2012/13, og implementeringen høsten Skolen har også gått til innkjøp av materiell for å kunne legge enda mer til rette for tilpasset opplæring. Resultater fra trivselsundersøkelse og elevundersøkelser er med på å justere de forbyggende planene skolen har i forhold til læringsmiljø. Vi evaluerer og justerer tiltak. Et arbeid vi er godt i gang med. Justering/rullering av planene i løpet av våren Etter nasjonale prøver og brukerundersøkelser er resultatene sendt over til FAU. I møtene er også resultatene presentert og kommentert. FAU har også hatt anledning til å komme med innspill i etterkant av presentasjonen.

4 Det legges til rette for refleksjon, erfaringsdeling, metodedrøfting og kompetanseutvikling i personalet knyttet til arbeidet vurdering for læring en gang i måneden. Skolen har en plan for onsdagstiden der Vurdering for læring er tema ca en gang i måneden. I tillegg er det lagt til rette for faggrupper i etterkant av eksterne fagsamlinger. Planen for onsdagstid er fulgt opp, men noen få justeringer. Tiden er forbeholdt pedagogisk arbeid der vi har arbeidet med sentrale områder for Vurdering for læring. I tillegg har vi kjøpt inn boken 10 kjennetegn på god undervisning. Dette for å arbeide fram et helhetlig syn på utviklingsarbeidet ved skolen, og for å skape økt bevissthet rundt sammenhengen mellom god undersisning og godt vurderingsarbeid. Denne boken har vært utgangspunkt for avdelingsmøtene. Onsdagstiden starter alltid med en praksisfortelling fra trinnene (på omgang). I forkant av onsdagstid er aktuell informasjon sendt ut, slik at lærerne kan være forberedt til onsdagstiden. I løpet av våren vil vi evaluere bruk av onsdagstid. Pedagogisk utviklingsarbeid vil fortsette i onsdagstid, men organisering, innhold og prioriteringer kan justeres/ endres slik at tiden blir brukt på en best mulig måte. Evaluering gjøres i slutten av mai. Ny plan for skoleåret 13/14 utarbeides i oppstarten av nytt skoleår (planleggingsdager)

5 Kriterium: Personalet gir elevene læringsfremmende vurdering Personalet tydeliggjør målene for arbeidsøkta og knytter dem til læringsarbeidet. Alle læringsøkter avsluttes med oppsummering av læringsmålene og oppnåelsen av disse. Alle har ukemål på ukeplanen. De fleste har synlige uke/periode mål i klasserommet Observasjon av mange konkrete og godt formulerte læringsmål Observert at mange læringsøkter avsluttes med oppsummering av læringsmålene for timen. En del bruk av egenvurderingsverktøy ved slutten av timen. De fleste trinn bruker målprøver eller kapittelprøve for å vurdere måloppnåelse Vurdererne opplever at enkelte mål på ukeplanen som lite konkrete og vanskelige å forstå Enkelte ukeplaner, havårsplaner mangler på hjemmesiden Flere av onsdagsøktene i løpet av de siste månedene er blitt brukt til arbeid med mål og kriterier. Vi har da hatt fokus på hvordan lage et godt læringsmål. Bruk av aktive verb har vært sentralt i dette arbeidet. Flere av trinnene har utarbeidet faste mål med kriterier for lekser, høytlesning, orden i garderoben, penskrift og lignende. Målene er synlige i klasserommene. I tillegg blir mål med kriterier brukt ved større oppgaver/prosjekter. Alle trinn har prøvd ut ulike egenvurderingsverktøy. Det har vært lagt til rette for presentasjon og erfaringsutveksling av ulike verktøy. Egenvurdering er et stykke på vei blitt implementert i skolens praksis, en bredere innføring og institusjonalisering vil bli arbeidet med kommende skoleår. Halvårsplanene/årsplanene er noe vi ønsker å forbedre slik at det kan være et verktøy i planleggingen av undervisningen - sikre kompetansemål, TPO og metodevariasjon. Vi har utarbeidet en felles mal, og har så vidt startet på dette arbeidet. Dette arbeidet vil vi fortsette med neste skoleår. Personalet benytter varierte arbeidsmåter/metoder, læringsstrategier og organisering for å tilpasse undervisningen til de ulike elevene Enkelte trinn benytter seg av ulike læringsstrategier og elevene får opplæring i bruken av disse. Bruker ekstra oppgaver hvis elevene er ferdige. Bruk av smartboard for å variere undervisningen er godt utbredt Før- prøver ved introduksjon av nye emner er observert på de eldste trinnene. Elevene på enkelte trinn uttrykker at det varieres for lite i enkelte fag Vurderne har observert mye lærerstyrt undervisning. Noen elever sier de kjeder seg Ståstedsanalysen bekrefter at vi ikke er gode nok på å gi sterke elever oppgaver de kan bryne seg på. Onsdagstiden starter alltid med et pedagogisk tips. Kjøpt inn flere konkreter i regning og lesing. Kjøpt inn bøker i ulik vaskeliggrad i engelsk

6 Kjøpt inn ulik materiell for lesekurs. Har ikke prioritert dette arbeidet i fellestid, men trinnene er i en prosess på hvordan de kan videreutvikle egen praksis, slik at undervisningen blir mer variert og tilpasset den enkelte. Flere trinn har organisert egne lesekurs i samarbeid med ledelsen Personalet gir rom for at elevene skal ha jevnlig egenvurdering. I den forbindelse anvender personalet verktøy for egenvurdering Skolens ansatte har signert en avtale hvor det skal utprøves minst et verktøy for egenvurdering i klasserommene. Vurdererne har observert ca.10 ulike måter å drive egenvurdering Egenvurdering i forhold til elever som strever med uønsket atferd. Alle trinn har prøvd ut ulike egenvurderingsverktøy. Det har vært lagt til rette for presentasjon og erfaringsutveksling av ulike verktøy. Egenvurdering er et stykke på vei blitt implementert i skolens praksis. Flere lærere bruker egenvurdering i forhold til elever som strever med uønsket atferd. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med hjemmet. Jevnlig kontakt og evaluering av måloppnåelse. Personalet gir elevene jevnlige underveisvurderinger med fokus på fremovermelding Observert noen eksempler på metoder for underveisvurdering og kriterier for måloppnåelse i det daglige arbeidet med elevene Konferanser utarbeides personlige mål som følges opp ved neste konferanse Lagd en arena for utveksling av informasjon vedrørende overgangen fra barnehage til barnetrinn og fra barnetrinn til ungdomstrinn Gjennom samtaler med lærerne og elever er det sprikende praksis på hvordan underveisvurdering gis. Den siste måneden har skolen sett nærmere på prinsippet om tilbakemelding og fremovermelding. Skolens ansatte har signert en avtale hvor det skal utprøves noe knyttet til dette prinsippet innen mai måned. Lærerne har deltatt på dialogkafe sammen med de andre lærerne i Søgne der tilbakemelding og fremovermelding har vært tema. Vi har startet en utprøving, men fortsatt en vei før dette er implementert i den daglige praksisen. Et arbeid vi vil fortsette å arbeide med neste skoleår. I rektorgruppen har overgangene vært diskutert. Det er utarbeidet en del kriterier for å sikre en enda bedre overgang fra barnetrinn til ungdomstrinn. En prosess vi er godt i gang med. Overgangen fra barnehage til barnetrinn gjenstår fortsatt en del arbeid for å sikre en enda bedre tilbakemelding. Informasjon og tilbakemelding varierer fra barnehage til barnehage.

7 Kriterium: Elevene er aktivt involvert i læringsprosessene og vurdering av sitt eget læringsarbeid Elevene forstår læringsmålene og opplever dem som konkrete og målbare De fleste elevene forstår læringsmålene som er satt på ukeplanen. Elevene bekrefter at lærerne er flinke til å presentere målene i begynnelsen av økten Ståstedsanalysen bekrefter at elevene er kjent med hvilke kompetansemål de arbeider mot og hva de vurderes ut i fra. Gjennom skolevandring nå i vår ser vi at læringsmål brukes aktivt i undervisningen. Vi har brukt mye onsdagstid på å lage gode læringsmål. Bruk av læringsmål er på god vei til å bli en del av skolens praksis. Elevene får og tar ansvar i læringsprosessen Ledelsen og elevrådet har laget et system hvor mobbevakter skal hjelpe til i friminuttet for å avdekke mobbing. Elevene får være med på å lage mål for faglige og sosiale utviklingsområder på konferansetimer Elever gir uttrykk for at de enkelte ganger har brukt ulike verktøy for måloppnåelse. Elevene gir uttrykk for at de i liten grad for velge læringsmåter/ læringsstrategier/ konkreter selv. Vurdererne har observert noen timer der elevene har vært svært passive (i midretall) Et område som ikke har vært prioritert i fellestiden, men trinnene er i en prosess på hvordan de kan videreutvikle egen praksis, slik at elevene får mer ansvar i egen læringsprosess. Arbeid med tilbakemelding og fremovermelding vil etter hvert gi elevene mer ansvar, og de kan etter hvert vurdere hva som skal til får å få en bedre måloppnåelse ut i fra eget ståsted. Videre arbeid med lese- og læringsstrategier vil også kunne styrke elevansvaret i ulike læringsprosesser i fag.

8 Elevene får varierte oppgaver tilpasset elevenes mestringsnivå Observert eksempler der elevene får velge rekkefølgen på arbeidsplan, differensierte dataprogrammer og lesebøker. Mange lærere har ekstraoppgaver når elevene er ferdig med de obligatoriske oppgavene Observert at noen elever er hjelpelærere i klassen Elever på enkelte trinn forteller at det varieres lite i enkelte fag Elever med sterke faglige forutsetninger får oppgaver de kan bryne seg på Onsdagstiden starter alltid med et pedagogisk tips. Kjøpt inn flere konkreter i regning og lesing. Kjøpt inn bøker i ulik vaskeliggrad i engelsk Kjøpt inn ulik materiell for lesekurs. Har ikke prioritert dette arbeidet i fellestid, men trinnene er i en prosess på hvordan de kan videreutvikle egen praksis, slik at undervisningen blir mer variert og tilpasset den enkelte. Skolevandringssamtalene stimulerer og oppmuntrer til større grad av variasjon og tilpasning Elevene får opplæring og trening i egenvurdering Elevene forteller om opplæring og utstrakt bruk av ulike verktøy for egenvurdering. Vurdererne observerer at verktøyene blir brukt i praksis Alle trinn har prøvd ut ulike egenvurderingsverktøy. Det har vært lagt til rette for presentasjon og erfaringsutveksling av ulike verktøy. Egenvurdering er et stykke på vei på vei blitt implementert i skolens praksis. Elevene får jevnlig underveisvurdering med fokus på fremovermelding med læringsmålene som utgangspunkt I intervjuene forteller elevene at de blir vurdert muntlig og skriftlig. Gjennom samtaler med lærerne og elever er det sprikende praksis på hvordan underveisvurdering gis. Den siste måneden har skolen sett nærmere på prinsippet om tilbakemelding og fremovermelding. Skolens ansatte har signert en avtale hvor det skal utprøves noe knyttet til dette prinsippet innen mai måned. Lærerne har deltatt på dialogkafe sammen med de andre lærerne i Søgne der tilbakemelding og fremovermelding har vært tema. Vi har startet en utprøving, men fortsatt en vei før dette er implementert i den daglige praksisen. Et arbeid vi vil fortsette å arbeide med neste skoleår.

9 Kriterium: De foresatte er kjent med skolens vurderingspraksis og er aktive i elevenes opplæring Hjem- skole har tydelige og uttalte forventinger til hverandre Forventninger blir presentert på foreldremøte 1. trinn Skolekatalogen Fau Langenes ønsker å lage et hefte med uttalte forventninger Foreldrene forventer en bedre plan for mobbing og mener Søgne kommune sin plan er for dårlig FAU har utnevnt en gruppe som vil se nærmere på mobbeplanen. Lage et forenklet hefte til foreldrene De foresatte er godt kjent med og følger opp elevenes læringsmål Foreldrene etterlyser årsplaner/halvårsplaner på skolens hjemmeside Halvårsplanene/årsplanene er noe vi ønsker å forbedre slik at det kan være et verktøy i planleggingen av undervisningen - sikre kompetansemål, TPO og metodevariasjon. Vi har utarbeidet en felles mal, og har så vidt startet på dette arbeidet. Dette arbeidet vil vi fortsette med neste skoleår. Fortsatt mangler en del årsplaner/halvårsplaner på skolens hjemmeside Foresatte får fast tilbakemelding på elevenes læringsarbeid, resultater fra kartleggingsarbeid og brukerundersøkelser Ukemålene presenteres på ukeplaner og legges ut på nettet. På enkelte trinn må foreldre signere Mange foreldre får jevnlige tilbakemeldinger på elevenes læringsarbeid Flere foreldre etterlyser rom for diskusjon på konferansetimer. Flere lærere er svært bundet til skjema og er opptatt at alle punkter gjennomgås Etterlyser resultater av kartlegging og brukerundersøkelser Det er avsatt tid til planlegging av konferansetid. Lærerne har anledning til å diskutere viktige aspekter slik at den enkelte konferansetime blir best mulig Trivselsundersøkelse er presentert på alle foreldremøter i høst. Elevundersøkelsen og resultater for nasjonale prøver er presentert i FAU og SU

10 Foresatte vet hvordan de kan hjelpe sitt barn på best mulig måte Mange foresatte sier de får god oversikt over ukas innhold via ukeplanen. Kab hjelpe eleven med lekser og faglig utvikling Konferansetimer åpnes for at foreldre kan stille spørsmål til lærerer om eventuelle utfrodringer innenfor området. FAU ytret ønske om «foreldreskole» til foresatte for å kunne hjelpe elevene på best mulig måte Ledelsen har intensjon om å kunne tilby kurs i lese- og læringsstrategier til bruk i fagene for foreldre slik at de kan hjelpe barnet på best mulig måte. Prøver å få gjennomført dette som en prøveordning skoleåret 13/14.

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

Vurdering for læring. Implementering av vurderingsforskriften ved Løren skole

Vurdering for læring. Implementering av vurderingsforskriften ved Løren skole Vurdering for læring Implementering av vurderingsforskriften ved Løren skole Vurdering på Løren skole Tilstanden ved Løren skole, 2009; Fra pilotskoler til en skole i oppstart med VFL Svært ulik praksis

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere vurdering for læring i din undervisning.

I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere vurdering for læring i din undervisning. Trenger du inspirasjon eller tips til hvordan integrere «Vurdering for læring» i undervisningen din? I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere

Detaljer

KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

KUNNSKAP GIR MULIGHETER! STRATEGI FOR ØKT LÆRINGSUTBYTTE Prinsipper for klasseledelse og vurdering Øvre Eiker kommune KUNNSKAP GIR MULIGHETER! Grunnskolen i Øvre Eiker 1 Visjon og mål for skolen i Øvre Eiker: KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

Detaljer

Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger

Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger 1. utgave, 1. opplag Senter for atferdsforskning 2003 Unni Vere Midthassel ISBN 82-7578-018-7 Grafisk

Detaljer

Utviklingsplan som følge av ekstern vurdering 2012-2015 sjekkpkt. desember 2013

Utviklingsplan som følge av ekstern vurdering 2012-2015 sjekkpkt. desember 2013 Utviklingsplan som følge av ekstern vurdering 2012-2015 sjekkpkt. desember 2013 I. INNLEDNING II. RAMMER OG INNRETNING: Hovedmål, visjon og dagens situasjon. III. DELMÅL OG TILTAK I. INNLEDNING Storforshei

Detaljer

Underveis, men i svært ulikt tempo

Underveis, men i svært ulikt tempo RAPPORT 37/2010 Underveis, men i svært ulikt tempo Et blikk inn i ti skoler etter tre år med Kunnskapsløftet Delrapport 3 Underveisanalyse av Kunnskapsløftet som styringsform Eli Ottesen og Jorunn Møller

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO)

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Mål TPO-team skal bidra til å sikre skolens tilpassa opplæring jfr. 1-3 opplæringsloven Grunnlag for instruks Arbeidsoppgaver og rutiner i forhold

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LARDAL UNGDOMSSKOLE Revidert juni 2013 Forord av rektor Store deler av oppveksten blir tilbrakt i det offentliges regi. Elevenes fysiske og sosiale miljø er derfor veldig viktig.

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

2009 Skolens digitale tilstand

2009 Skolens digitale tilstand 2009 Skolens digitale tilstand ISBN 82-7947-040-9 ITU 2009 Design, layout og produksjon: Gazette Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) ble opprettet i 1997 som en del av KUFs handlingsplan

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE ÅR 2011-2015 Forord av rektor I nasjonalt og lokalt Manifest mot mobbing har jeg som rektor skrevet under på bl.a. følgende: Som rektor vil jeg sørge for

Detaljer