Kartlegging i barnehagen en del av en voksende bekymringsindustri

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartlegging i barnehagen en del av en voksende bekymringsindustri"

Transkript

1 Kartlegging i barnehagen en del av en voksende bekymringsindustri Av førstelektor Mari Pettersvold og førsteamanuensis Solveig Østrem, Høgskolen i Vestfold Barnehagen er blitt et attraktivt marked for produsenter av kartleggingsverktøy og pedagogiske programmer. Disse verktøyene har forkortelser som TRAS, ASQ, MIO, ALLE MED, Steg for steg, ART og PMTO. Dette er navn som ikke umiddelbart gir mening, men som gir signaler om at det står ekspertise bak. En snever forståelse av et normalt barn I boka Mestrer, mestrer ikke. Jakten på det normale barnet (Pettersvold og Østrem 2012a) presenterer vi de mest brukte verktøyene. De dreier seg om språk, matematikk og sosial kompetanse. Det bemerkelsesverdige er at ved nærmere ettersyn vil man se at alle verktøyene, også de som utgir seg for å måle barns språk og matematikkforståelse, handler like mye om å innordne seg bestemte sosiale konvensjoner. Skjemaene vi har sett på, forteller at en normal treåring kan sitte i ro på plassen sin, leke uten å avbryte andre, kle på seg selv og dekke på bordet. Hun eller han skal være selvstendig, renslig og enkel å ha med å gjøre. Barn skal kunne dele med andre, rydde på plass leker, følge instruksjoner, kle på seg i riktig rekkefølge og ha et bevisst forhold til faste rutiner. De skal kunne konsentrere seg om en aktivitet, men ikke bli så opptatt av noe at de ikke takler overganger og villig rydder opp etter seg når de har lekt. Det samme mønsteret går igjen: Man leter etter et normalt barn, men rammene for hva som er normalt, er så trange at et hvilket som helst barn risikerer å bli definert som avviker. Det er lett å få merkelappen mestrer ikke. Kartleggingsverktøyet TRAS (Tidlig registrering av språkutvikling) har til hensikt å kartlegge alle barns språkutvikling. Vår kritikk går ut på at verktøyet ignorerer nyere kunnskap om de store variasjonene i barns normalutvikling. TRAS bidrar til å snevre inn forståelsen av barnehagens språkmiljø ved at det trekker oppmerksomheten mot det som lar seg måle: Grammatikk og uttale blir viktigere enn barns kreative bruk av språket. Kartleggingsmateriell brukes for å finne ut hva barn mangler, mens standardiserte programmer brukes for å rette opp mangler og feil. Typisk for programmene er at de er utviklet langt unna norske barnehager. De er opprinnelige rettet mot barn og ungdom med store atferdsproblemer, blant annet i USA. Dette er tilfelle for ART (Aggression Replacement Training) og Steg for steg. Til tross for grundig oversettelsesarbeid og forsøk på tilpasning til vanlige småbarn, skinner angsten for det utagerende barnet som ikke passer inn, gjennom. 1

2 Kartleggingsverktøyene og programmene framstilles som standardiserte og universelle, altså som noe som passer på alle barn, uavhengig av tid og sted. Samtidig ignoreres den kunnskap om barn og barnehage som førskolelærerne har utviklet i nærvær med barna. At førskolelærere mangler kompetanse, er et av de viktigste salgsargumentene hos dem som distribuerer programmene. Bekymringsindustrien Flere av fagpersonene som har markert seg som tilhengere av kartlegging av alle barn, er selv produsenter av kartleggingsverktøy. De som argumenterer for at barnehagen trenger programmer for sosial kompetanse, sinnekontrolltrening eller atferdsregulering, har også programmer å selge. Det ligger følgelig både faglig prestisje og økonomisk vinning i at deres materiell blir brukt i flest mulig kommuner og på flest mulig barn. Det kan virke uskyldig å tilby hjelp til småting som alle kan kjenne seg igjen i. Men denne rekrutteringsstrategien inngår i en voksende bekymringsindustri. Med bekymringsindustri mener vi at det mer eller mindre bevisst er satt i system at noen har fordeler av å skape bekymring for uønskete tilstander som kan tenkes å inntreffe en gang i framtiden. Gjennom massiv kartlegging forledes foreldre til å tro at de bør bekymre seg for en mulig uheldig utvikling hos barnet. I kjølvannet av utgivelsen av boka Mestrer, mestrer ikke har vi blitt kontaktet av fortvilte foreldre som trenger råd for å stanse ivrige profesjonelle som vil utsette barnet deres for ulike tiltak. Dette er tiltak foreldrene aldri har bedt om, ikke er med på å vurdere eller på annen måte får ta stilling til. De frykter at tiltaket utløser en hel pakke av hjelpere og framtidige diagnoser. Takker de nei til hjelpen, blir de mistenkeliggjort. Minst tre forhold er felles for foreldrenes fortellinger. Det ene er at helt alminnelige sider ved et barns språk, handlinger eller relasjoner blir omtalt som avvikende fra det normale. Det andre er at det alltid står noen klare med et kartleggingsverktøy, en metode, modell eller et pedagogisk program. Det tredje er at ønsket om å hjelpe er godt ment. En far i Trondheim har fortalt oss om sine erfaringer fra en barnehage der hjelpeapparatet nærmest er fast inventar. Barnehagen har offensive strategier for å rekruttere barn med spesielle behov. Har barnet først fått en diagnose er det vanskelig å komme ut av systemet, siden kommunen har en infrastruktur som legger forholdene til rette for denne virksomheten. Dokumentflyten inkluderer en rekke kommunale instanser som er unisone og samkjørte. Faren gir uttrykk for at det ikke åpnes for korrektiver eller motforestillinger, og det er ikke mulig å diskutere dette i foreldresamtaler. Faktum er at barnehagen mottar ekstra ressurser for hvert barn med spesielle behov. Derfor lønner det seg økonomisk å finne stadig nye utfordringer hos barnet, barnehagen taper penger på at barnet har hatt framgang. Dette er selvsagt et dilemma. Det er viktig med økte ressurser når det er behov for det, men hvis ressurssituasjonen er så prekær at barnehagen må konstruere diagnoser og spesielle behov for å få en forsvarlig bemanning, er det et alvorlig problem. Foreldrenes erfaringer kan knyttes til summen av kommersielle interesser, faglig prestisje og politisk styringsiver. Politiske ambisjoner om tidlig innsats og synlige resultater passer som hånd i 2

3 hanske for selgerne av kurs, verktøy, håndbøker og programmer. De som har noe å selge, er avhengig av vekst i psykososiale vansker, atferdsproblemer og antisosiale barn. Barns integritet og personvern I lover og forskrifter som gjelder barnehagens arbeid, er respekten for barn og hensynet til barns integritet sentral. Dette perspektivet er bortimot fraværende i verktøyene og programmene som distribueres til kommuner og barnehager. Etiske og juridiske hensyn blir ignorert i iveren etter å samle inn personlige opplysninger om barn. Det finner sted en rekke brudd på lov om personopplysninger i norske kommuner. Denne loven sier at barn har spesiell rett til beskyttelse. I realiteten er barns personvern utsatt. Loven om personopplysninger brytes når sensitive opplysninger samles i stor skala. Det vil si at barns personvern ofres til fordel for politikernes iver etter å iverksette tiltak i tråd med en politikk for tidlig innsats. Der hvor Datatilsynet har blitt gjort oppmerksom på hva som foregår, har lovbrudd blitt avdekket. Dette har skjedd i flere kommuner, blant annet i Oslo. Godhetsargumenter og kommersielle interesser Hensikten med å registrere sensitive opplysninger om barn er ofte uklar. En fellesnevner er imidlertid at det vises til et overordnet formål: Man vil gi alle barn et bedre liv. All kritikk mot den omfattende kartleggingen tilbakevises med godhetsargumenter som nærmest er uangripelige. Tidlig innsats. Sosial utjevning. Forebygging er nærmest blitt passordet som gir fri tilgang til opplysninger om barn og til å påvirke barnehagens pedagogiske innhold. Fordi det er et uuttømmelig behov for godhet, er godheten velegnet som maktmiddel. Godhetsmaktens egen logikk gjør det politisk legitimt å registrere alt om alle fra vugge til grav, selv når det betyr at moralske, pedagogiske og juridiske hensyn ignoreres. Men samtidig som godhetsargumentene og tilsynelatende fromme ønsker om å forebygge artikuleres tydeligere, blir den faglige prestisjen og de kommersielle interessene mer og mer utilslørt. Den nyeste trenden er at barnehager tilbys honorar for å delta i forskningsprosjekter knyttet til bruken av bestemte atferdsregulerende programmer. En forskergruppe fra Universitetet i Tromsø har invitert utvalgte skoler og barnehager til å delta i en evalueringsstudie av programmet De Utrolige Årene. Dette beskrives som et universalforebyggende program. Barnehager som deltar i prosjektet, belønnes økonomisk, og barnehager som sier seg villige til å være kontrollgruppe, mottar kroner fra universitetet. De Utrolige Årene er et atferdsregulerende program som er designet i USA, men som introduseres i norske barnehager og skoler som et generelt program for å arbeide med et positivt læringsmiljø. Vi har vært i kontakt med fagpersoner i kommuner som er forsøkt rekruttert, men som har takket nei til å delta. Deres bekymring knytter seg til programmets syn på barn og den pedagogiske praksis det fører til: krenkelser av barn satt i system. 3

4 Bekymringsindustrien bygger på verdiladet forskning Kartleggingsverktøyene og programmene utvikles av eller i samarbeid med forskere ved universiteter og høyskoler. Et viktig moment i markedsføringen er at materiellet er forskningsbasert. Forskningen som ligger til grunn, framstilles som verdinøytral. Når det påpekes at forskningen er verdiladet og tett koblet til bestemte politiske føringer, avfeies dette som synsing. Men det er opplagt felles interesser hos forskere som deltar i en stadig hardere konkurranse om forskningsmidler, og politikere som ønsker bestemte forskningsresultater. Iveren etter å finne feil og mangler hos barn kommer altså ikke bare til uttrykk gjennom kartleggingsregimet, men også i statlig finansierte forskningsprosjekter. Forskningsspørsmål og forskningsdesign innrettes slik at helt alminnelige barn havner i en gråsone. Datamengden og detaljrikdommen er så stor at forskerne finner de feilene de leter etter. Jo flere tegn på avvik de finner, jo større er sjansen for å få nye forskningsmidler. Vi har påpekt dette i prosjekter som tematiserer barns sosiale utvikling og kompetanse, som Tidlig trygg i Trondheim, Barn i Bergen, Mor-og barnundersøkelsen og Barns sosiale utvikling (Pettersvold og Østrem 2012b). I Stavangerprosjektet følges 1000 barn fra de er to til de er ti år. Prosjektet går ut på å undersøke barnas utvikling på flere områder, blant annet matematisk utvikling. Kartleggingsverktøyet MIO (Matematikken, omgivelsene og individet) er brukt for å registrere barnas matematiske kompetanse. Relativt ferske funn fra forskningsprosjektet viser at barna ved 2-årsalder ikke teller eller viser særlig interesse for å telle. En sammenlikning med funn fra studier fra andre land viser norske barn er dårligere til å telle enn barn i andre europeiske land (Reikerås, Løge, og Knivsberg 2012). Dette forklares med at lek har en sentral plass i den nordiske barnehagemodellen. Funnet framstilles som bekymringsfullt. Et av premissene for bekymringen er at manglende tidlig tilegnelse av matematisk utvikling får negative konsekvenser senere i livet. Premisset fremstilles som en udiskutabel sannhet. Hvem bestemmer at vi skal bekymre oss for 2-åringer som ikke teller? Hvem eier ideen om at det er normalt å telle til ti når man er to år? En alternativ tilnærming kunne være å ikke bli bekymret for 2-åringer som leker for mye og teller for lite. Fra andre land vet vi at barn presses altfor tidlig til å prestere. Kravene er urimelige og henger sammen med nasjoners frykt for å havne nederst på rangeringen etter internasjonale kunnskapsprøver. Forskning som dette er sterkt verdiladet, men Stavanger-forskerne gjør ikke eksplisitt rede for verdiene som ligger til grunn. I den aktuelle artikkelen, publisert i et internasjonalt tidsskrift, foretar de normative slutninger som kan få svært uheldige konsekvenser for utforming av norske barnehager. Kunnskap til salgs Kommersialisering av kunnskap vil si at kunnskap kan eies, selges og kjøpes. På et slikt kunnskapsmarked legger aktører utenfor barnehagen premissene for hva barnehagen trenger. Når disse aktørene får fritt spillerom, er risikoen stor for at kunnskap dreies til deres egen fordel. Et 4

5 produkt det hefter noe ved, selger ikke like godt som et produkt man ikke tviler på fortreffeligheten av. Derfor vil produsentene sørge for at mangler og svakheter ikke blir kjent. For å selge er produsentene avhengig av at førskolelæreres kompetanse devalueres. Derfor ser vi gjentakende henvisninger til hva førskolelærere ikke kan. Både byråkrater og politikere lar seg overbevise av argumentene. Fra allerede slunkne kommunekasser kjøpes det inn kostbare kurs og patenterte programmer. Når kommunene pålegger barnehager å benytte bestemte verktøy og programmer, ignoreres også barnehagens metodefrihet. Barnehagens formål og innhold er fastsatt i barnehageloven. Hvilke metoder som skal benyttes, er det opp til den enkelte barnehage å vurdere. Kommunene har imidlertid effektive strategier for å omgå denne friheten. Det åpnes ikke opp for flere perspektiver, de innkjøpte programmene presenteres som en nødvendig løsning på et problem alle er enige om at vi må ta på alvor. Kritikk fra foreldre og ansatte er uønsket. Det er et akademisk ideal at forskning gjøres tilgjengelig for alle og at kritikk fremmes i offentligheten. Kommersialisering av kunnskap er uforenlig med åpen debatt med faglige meningsbrytninger. Dette har vi konkrete erfaringer med i vår egen kommune. Vi har opplevd at våre kritiske innspill til foreldreveiledningsmodellen PMTO, som kommunen har kjøpt fra Atferdssenteret, blir forsøkt flyttet ut av det offentlige rom. Det samme har vi tidligere erfart fra andre produsenter. Utspillene blir omdefinert til et personlig forhold mellom oss og aktørene bak kartleggingsverktøyene og de pedagogiske programmene. Vårt ønske om debatt har blitt møtt med personangrep per e-post der vi får vite at vi har misforstått og inviteres til møter for å oppklare misforståelsene. På denne måten kan kritikere effektivt målbindes, og i neste omgang kan offentlig innsyn hindres. Litteratur Pettersvold, Mari og Østrem, Solveig (2012a). Mestrer, mestrer ikke. Jakten på det normale barnet. Res Publica. Pettersvold, Mari og Østrem, Solveig (2012b). Konstruerer adferdsproblemer. Kronikk. Morgenbladet, Reikerås, Elin, Løge, Inger Kristine og Ann-Mari Knivsberg (2012). The Mathematical Competencies of Toddlers Expressed in Their Play and Daily Life Activities in Norwegian Kindergartens. International Journal of Early Childhood vol. 44, nr. 1. 5

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer

Felles fokus En studie av skolemiljøprogrammer i norsk skole INGUNN MARIE ERIKSEN KRISTINN HEGNA ANDERS BAKKEN SELMA THERESE LYNG

Felles fokus En studie av skolemiljøprogrammer i norsk skole INGUNN MARIE ERIKSEN KRISTINN HEGNA ANDERS BAKKEN SELMA THERESE LYNG Felles fokus En studie av skolemiljøprogrammer i norsk skole INGUNN MARIE ERIKSEN KRISTINN HEGNA ANDERS BAKKEN SELMA THERESE LYNG Velferdsforskningsinstituttet NOVA NOVA Rapport 15/2014 Velferdsforskningsinstituttet

Detaljer

Hva skal du bli når du blir stor, da?

Hva skal du bli når du blir stor, da? Martin F. Svarva Hva skal du bli når du blir stor, da? En kvalitativ studie av sammenhengen mellom sosial bakgrunn, fremtidskonstruksjoner og utdannings- og yrkesvalg blant ungdom Masteroppgave i sosiologi

Detaljer

Ikke la dem tro at det er så veldig avansert

Ikke la dem tro at det er så veldig avansert Ikke la dem tro at det er så veldig avansert Barnehagepersonalets refleksjoner rundt matematikk i barnehagen Line Renate Nordli Masteroppgave i spesialpedagogikk ved det utdanningsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

«Det som skjer på nett forblir på nett»

«Det som skjer på nett forblir på nett» Notat nr 2/15 «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte overgrep Aina Winsvold «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte

Detaljer

BARN OG UNGE I BLOGGSFÆREN

BARN OG UNGE I BLOGGSFÆREN BARN OG UNGE I BLOGGSFÆREN - YTRINGSFRIHET, MEN RETT TIL BESKYTTELSE En presentasjon av Barneombudets bloggtips og en analyse av behovet for bloggtips til barn og unge som blogger Avdeling JBI 2011 Bacheloroppgave

Detaljer

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen : FORORD Dette er en innføring i etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen. Her presenteres et utvalg av innsikter, begreper, figurer og verktøy

Detaljer

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs?

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? En kvalitativ studie av samsvaret mellom utdanning og yrkesliv Ida Marie Westeng Jacobsen Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt

Detaljer

Revidert utgave av Mot og tillit. Versjon 05.07 2012. Det tas forbehold om at mindre endringer vil kunne bli gjort.

Revidert utgave av Mot og tillit. Versjon 05.07 2012. Det tas forbehold om at mindre endringer vil kunne bli gjort. Revidert utgave av Mot og tillit Versjon 05.07 2012. Det tas forbehold om at mindre endringer vil kunne bli gjort. Forord Dette er en innføring i etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen. Her presenteres

Detaljer

Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen

Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen På hvilken måte påvirker tidligere skolegang elevers frafallsbeslutninger i den videregående opplæringen? Ped-3900 Ida Steensrud Mastergradsoppgave

Detaljer

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Asbjørn Kaasa og Beate Jelstad NYTTER DET? EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Rapport 02/2009 Diakonhjemmet Høgskole FORFATTERNE Asbjørn Kaasa, Førsteamanuensis, Avdeling for sosialt arbeid, Diakonhjemmet

Detaljer

SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT

SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT FORORD Et Metodehefte om ungdom, sex og internett er en oversettelse av den svenske publikasjonen Redd Barna takker Ungdomsstyrelsen for at vi har

Detaljer

Forebyggende innsatser i skolen

Forebyggende innsatser i skolen Forebyggende innsatser i skolen Rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning

Åpent møte 24. januar 2008. Åpent møte om. gentesting i forskning Åpent møte 24. januar 2008 R A P P O R T Åpent møte om gentesting i forskning Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Grethe S. Foss Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 10.08.2011 www.bion.no ISBN

Detaljer

Gråsoner, grenser og strid i forskningen

Gråsoner, grenser og strid i forskningen Utgitt av norsk SOSiOlOGFOrEninG 34. årgang 4-2009 En annerledes sosiolog: Portrett av Håkon Gundersen Side 30-34 Gråsoner, grenser og strid i forskningen Side 5-22 BESØK nsf PÅ internett WWW.SOSiOlOGFOrEninGEn.nO

Detaljer

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Åse Bratterud og Kari Emilsen Små barns rett til beskyttelse Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Sluttrapport Forebygging 2007/1/0186 Rapport

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER Januar 2012 FORORD Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den

Detaljer

Ansvar i grenseland 16-åringers forståelse av seksuell utnytting INGRID SMETTE

Ansvar i grenseland 16-åringers forståelse av seksuell utnytting INGRID SMETTE Ansvar i grenseland 16-åringers forståelse av seksuell utnytting INGRID SMETTE Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 13/2004 Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Ungdomskoleelevers meninger om skolemotivasjon

Ungdomskoleelevers meninger om skolemotivasjon Ungdomskoleelevers meninger om skolemotivasjon En fokusgruppestudie Marianne Dæhlen, Ingrid Smette & Åse Strandbu Rapport nr 4/11 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ungdomskoleelevers

Detaljer

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER STATUS FOR BARNS RETTIGHETER Design og ombrekk: Bison Design og Elin Iversen Omslagsllustrasjon: DOLK Foto omslag: Vidar Lysvold Foto side 3: Marius Hauge Produksjon/trykk: Fladby as, Grøset Opplag: 500

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken Bachelorgradsoppgave Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect Forfatter: Kirsten Bakken VPL 310 Bachelorgradsoppgave i Vernepleie Høgskolen i Nord-Trøndelag-2014 Sammendrag Tittel:

Detaljer