MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE"

Transkript

1 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 25/13 13/275 Referatsaker 26/13 13/103 SØKNAD OM DISEPSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR OPPFØRING AV TILBYGG TIL GARASJE GNR 90/20 ODD ROAR STØRDAL, 7316 LENSVIK 27/13 13/152 SØKNAD OM DISPENSASON - FRADELING AV 2 NAUSTTOMTER PÅ GNR 107/4 28/13 12/ GANGS BEHANDLING AV REGULERINSGPLAN AAREMSANDEN HYTTEFELT 2,GNR. 108/2 29/13 13/150 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULSERINGSPLAN - UTVIDELSE AV TILLATT BRUKSAREAL - RISHAUGEN GNR 15/35 - EVENTUELT Lensvik, Geir Ove Storstein e. fullm.

2 Sak 25/13 Referatsaker Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 13/275 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 25/13 Formannskapet Innstilling: Side 2 av 18

3 Sak 26/13 SØKNAD OM DISEPSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR OPPFØRING AV TILBYGG TIL GARASJE GNR 90/20 ODD ROAR STØRDAL, 7316 LENSVIK Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 90/20 Arkivsaksnr.: 13/103 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/13 Formannskapet Innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til fradeling av areal og oppføring av tilbygg til eksisterende garasje på gnr.90 bnr.20 under forutsetning av at - Tilbygget oppføres på det sted og med den størrelse som omsøkt. - Parsell for tilbygg og adkomst fradeles og legges til gnr. 90 bnr.20, nøyaktig areal fastsettes ved fradeling. Dispensasjonen er vurdert i forhold til 8-12 i Naturmangfoldloven, og kommunen kan ikke se at tiltaket vil være til skade eller ulempe for naturmangfoldet. Dette begrunnes med tiltakets beskjedne omfang og at det ikke er registrert eller grunnlag for å tro at det er sårbare eller truede arter i området. Vedlegg: 1. Lokalisering av gnr.90 bnr.20; utsnitt fra kommuneplanens arealdel 2. Søknad, kart og tegninger som viser omsøkt tilbygg 3. Ortofoto og kart som viser administrativt forslag til tilleggsareal 4. Uttalelse fra fylkesmannen, brev datert Saksopplysninger: Kommunen mottok den forespørsel om tilbygg av traktorgarasje til eksisterende garasje på gnr.90 bnr.20. I foreløpig svar til forslagsstiller datert anbefalte kommunen søker å vurdere en annen plassering av tiltaket. Kommunen mottok den tilbakemelding fra forslagsstiller om at han ønsker å opprettholde søknaden. Søker har behov for garasje til traktor, og har funnet at beste plassering vil være på østsida av eksisterende garasjebygg. Omsøkte tilbygg har en bredde på 3,6 meter, og lengde på 7, 5,eter- Tilbygget vil dermed bli oppført delvis utenfor egen tomt gnr.90/20, og blir liggende delvis på naboeiendommen gnr.90 bnr.6. Det er opplyst at det foreligger muntlig samtykke til tiltaket pr. dato, men at dette vil bli formalisert dersom det blir gitt dispensasjon. Tilbygget vil bli oppført i samme stil som garasje og bolig, bl.a. med samme type valmet tak. Søker har i e- post datert gjort rede for hvorfor de ønsker omsøkte plassering. Side 3 av 18

4 Sak 26/13 Planstatus Gnr. 90 bnr.20 ble etablert etter dispensasjonsbehandling i 2006 i et område som i kommuneplanens arealdel er vist som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område) med forbud mot bygging og deling (sone 1). Ønsket tilbygg / tilleggsareal vil bli oppført / fradelt innenfor område som i kommuneplanens arealdel er vist som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område) med forbud mot bygging og deling (sone 1). Høring Søknad om dispensasjon ble oversendt sektormyndigheter og nabo i brev datert , og høringsfristen ble satt til Det har kun kommet inn uttalelse fra fylkesmannen i Sør- Trøndelag. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, brev datert : Avdeling for landbruk og bygdeutvikling anmoder om at forbruket av dyrka jord minimeres. Saken er lagt fram for Sør-Trøndelag fylkeskommunen som ut fra de skal ivareta støtter kommunens forslag til fradeling/avgrensing, og har ut over dette ingen merknader til bygging av garasjen. Minner om den generelle aktsomhetsplikten etter kulturminnelovens 8, og at arbeider skal stanses og fylkeskommunen varsles dersom man skulle støte på mulig fredet kulturminne under arbeidene. Peker på at det skriftlig skal redegjøres for hvordan prinsippene i 8-12 i naturmangfoldloven er ivaretatt, og minner om at manglende synliggjøring regnes som saksbehandlingsfeil. Vurdering: Alternativ plassering Gnr.90 bnr.20 er på 1445 m2, og gir rom for etablering av traktorgarasje på egen eiendom. Plassering sør på tomta vil muligens gi dårligere solforhold, men plassering f.eks. på vestsida (gavlveggen) av garasjen vil gi diskre plassering. Plasseringa vil medføre sprenging og at arealet ikke lenger kan benyttes til snuplass. Søker ønsker å opprettholde arealet vest for garasjen til snuplass. Omsøkt plassering Omsøkt plassering vil i praksis ikke medføre nevneverdig avgang av dyret areal, da plasseringa vil være inn i en skråning mot dyrkamark (se vedlagt flyfoto). Administrativt vil vi anbefale at dersom man går for omsøkte plassering, bør det også tillates fradeling av et areal parallelt med garasjen, slik at det blir minimum 1,5 meter fra garasjevegg til tomtegrense. Det bør legges til et areal helt ned til tomtegrense i øst (se vedlegg3). Utvidelsen foreslås for å få adkomst på egen tomt. Vurdering av tiltaket i forhold til 8-12 i Naturmangfoldloven 8: Kunnskapsgrunnlaget: Det er ikke registrert spesielle eller sårbare / truede arter i eller i nærheten av området. Pga. tiltakets størrelse og med den kjennskap administrasjonen har til området, finner ikke administrasjonen det nødvendig å kreve kartlegging av artsmangfold i området. Side 4 av 18

5 Sak 26/13 9:Føre-var-prinsippet: Tiltaket er av beskjeden karakter. Dette er en søknad om dispensasjon, og dispensasjon anbefales ut fra en vurdering av det konkrete tiltaket. Det er ikke en selvfølge at alle søknader om dispensasjon for tilleggsareal / bygging i LNF-områder vil bli anbefalt. 10: Økosystemet og samlet belastning: Omsøkte tilbygg og påfølgende fradeling av areal er av beskjeden karakter, og vil ikke medføre vesentlig endringer i forhold til dagens situasjon. 11 Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: Tiltaket medfører ikke miljøforringelser som kreves utbedret / erstattet. 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: Ikke relevant i saken. Administrativ anbefaling Administrativt anbefales å gi dispensasjon for oppføring av omsøkte tilbygg til garasje samt for fradeling av ca det areal som er vist i vedlegg 3. Side 5 av 18

6 Sak 27/13 SØKNAD OM DISPENSASON - FRADELING AV 2 NAUSTTOMTER PÅ GNR 107/4 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 107/4 Arkivsaksnr.: 13/152 Saksnr.: Utvalg Møtedato 27/13 Formannskapet Innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel samt fra bygge- og deleforbudet i 100-meters beltet mot sjø, for fradeling og oppføring av to naust på omsøkte tomter. Godkjent byggesøknad må foreligge før bygging kan ta til. Det vil i byggesaken bli satt vilkår for utforming av naustene. Dispensasjon gis for å kunne erstatte to naust som måtte rives som følge av utbedring av fylkesveg 710. Det er i tillegg lagt vekt på at det ikke er registrert spesielle arter eller andre særskilte forhold i området. Vedlegg: 1. Kartutsnitt, lokalisering av omsøkte nausttomter i Størdalsbugen 2. Kopi av søknad datert med vedlegg 3. Utsnitt av gjeldende reguleringsplan for FV Kartutsnitt fra Naturdata-basen, DN 5. Helge Ysland, brev datert , kopi av pkt. 3 i kjøpekontrakt og kart. Saksopplysninger: Kommunen mottok den søknad fra Statens vegvesen Region midt v/ Semmingsen om fradeling av to nausttomter på gnr.107 bnr.4 i Agdenes. Det framgår av søknaden at det søkes om fradeling av areal til to naust tilhørende Roar Størdal og Arvid Mostuen som ble regulert bort i forbindelse med reguleringsplan for FV 710 Ingdal-Selva (parsell Størdalsbugen Åremen R6(1)). Reguleringsplanen ble endelig vedtatt Det er lagt ved kart som viser felles adkomst/parkering for gnr./bnr. 107/4, 107/5 og 2 nye nausttomter. Det søkes om maks 150 m2 pr nausttomt. Nye eiere av hver sin tomt blir Arvid Mostuen og Roar Størdal. Det er også lagt ved kopi av kjøpekontrakter mellom statens vegvesen og eier av gnr./bnr. 107/4 (Stian Selnes), 107/5 (Helge Ysland) og eiere av naustene som er innløst; Arvid Mostuen og Roar Størdal. Kopi av søknaden (med unntak av kjøpekontraktene) følger vedlagt. Planstatus Arealet der tomtene søkes fradelt, er i kommuneplanens arealdel vist som landbruks-, naturog friluftsområde med bygge og deleforbud. Arealet ligger i tillegg innenfor 100- Side 6 av 18

7 Sak 27/13 metersgrensa mot sjø der det i henhold til plan- og bygningslovens 1-8 er forbud mot bygging- og deling. Søknad om fradeling av nausttomter må dermed behandles som søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Eiendommen ligger i uregulert område, og fradelingssøknaden må også behandles etter jordloven. Høringsuttalelser Søknaden ble oversendt naboeiendommer og sektormyndigheter i brev datert , og høringsfrist ble satt til Innen høringsfristen er det kun mottatt en merknad fra gnr.107/5 Helge Ysland. Ysland påpeker at oversendte kart fra Statens Vegvesen som viser felles adkomst / parkering ikke er gyldig. Ysland viser til kontrakt mellom vegvesenet og gnr.107/5 der den riktige utforminga av felles adkomst er skissert på kart. Vegvesenet v/ Semmingsen er gjort kjent med feilen, og har bekreftet at avkjørsel skal utføres i henhold til avtale med eier av gnr.107/5. Administrativ kommentar: Kommunen har mottatt kopi av kjøpekontrakt og kart som bekrefter at adkomst til naustene skal skje over gnr.107/5 slik Ysland påpeker. Det vil ikke være egen avkjøring til naustene på gnr.107/4, og gnr.107/4 har også vegrett over 107/5 (vedlegg 5) Det er ikke mottatt høringsuttalelser fra fylkesmannen eller fylkeskommunen pr. dato. Vurdering: Vurdering av tiltaket i forhold til 8-12 i Naturmangfoldloven 8: Kunnskapsgrunnlaget: Det er ikke registrert spesielle eller sårbare / truede arter i eller i nærheten av området. Pga. tiltakets størrelse og med den kjennskap administrasjonen har til området, finner ikke administrasjonen det nødvendig å kreve kartlegging av artsmangfold. 9:Føre-var-prinsippet: Tiltaket er av beskjeden karakter. Dette er en søknad om dispensasjon, og dispensasjon anbefales ut fra en vurdering av det konkrete tiltaket. Det er ikke en selvfølge at alle søknader om dispensasjon fra byggeforbudssona mot sjø blir innvilget, men siden det er snakk om erstatningstomter for to naust som ble revet i forbindelse utbedring av fylkesveg 710, anbefales å gi dispensasjon. 10: Økosystemet og samlet belastning: Omsøkte fradeling av areal og påfølgende oppføring av naust, er av beskjeden karakter, og vil ikke medføre vesentlig endringer i forhold til dagens situasjon. 11 Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: Tiltaket medfører ikke miljøforringelser som kreves utbedret / erstattet. 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: Det vil i forbindelse med byggesøknad bli stilt krav i forhold til utforming. Det antas at fylkeskommunen som bl.a. har ansvar for å ivareta kulturminneinteressene, vil henvise til kulturminnelovens 8 og plikten til å varsle fylkeskommunen og stanse arbeidene dersom man kommer over mulige kulturminner i grunnen. Side 7 av 18

8 Sak 27/13 Administrativ anbefaling Oppføring av to naust vurderes til å være små inngrep sammenlignet med utfylling i sjøen som er godkjent gjennom vedtatt reguleringsplan. Adkomst og parkering til omsøkte nausttomter er sikret gjennom avtaler mellom grunneiere og statens vegvesen. Under forutsetning av at det ikke kommer innsigelse fra sektormyndighetene, tilrås det å gi dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet for fradeling av to nausttomter som erstatning for naust som måtte rives i forbindelse med utbedring av fv Det forutsettes at naustene blir bygge meldt på ordinær måte. Side 8 av 18

9 Sak 28/13 2. GANGS BEHANDLING AV REGULERINSGPLAN AAREMSANDEN HYTTEFELT 2,GNR. 108/2 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS reg.plan Arkivsaksnr.: 12/702 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/13 Formannskapet Innstilling: Formannskapet anbefaler at forslag til reguleringsplan for Aaremsanden hyttefelt 2, gnr.108/2 vedtas med følgende endringer: 1. Tomtene 16 og 22 tas ut av hensyn til innkomne merknader fra Nordåsen Hytteforening. 2. Maks mønehøyde målt fra gjennomsnittlig terrengnivå settes til 7 meter. 3. Det reguleres inn tomt for transformatorstasjon. 4. Parkeringsplassen ved Aaremsveien kan flyttes til østsida av innkjøringa til hyttefeltet. 5. Det tas inn i reguleringsbestemmelsene at det skal bevares / etableres et vegetasjonsbelte mellom Aaremsvegen og parkeringsplassen. Hensikten er å skjerme for innsyn til eksiterende hytte på 108/8. 6. Det tas inn i reguleringsbestemmelsene at det ikke tillates etablert grillplass på parkeringsplassen ved Aaremsveien. Hensikten med bestemmelsen er å ta hensyn til eksisterende hytte på gnr. 108/8. Vedlegg: 1. Høringsforslag, plankart, planbeskrivelse og bestemmelser til ettersyn Sør-Trøndelag fylkeskommune, brev datert TrønderEngergi, e-post datert Gerd og Johan Bjørnås (gnr. 108/59), brev datert Statens vegvesen, brev datert Nordåsen Hytteforening, brev datert Aaremsveien Veiforening, brev datert Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, brev datert Vanja Vutudal og Daniel Ngo (gnr.108/8), brev datert Illustrasjon av rådmannens innstilling til formannskapets møte Saksopplysninger: Kommunen mottok den forslag til reguleringsplan for Aaremsanden hyttefelt 2, gnr.108 bnr.2. Planforslaget er utarbeidet av On Arkitekter og Ingeniører AS på oppdrag fra Handberg Maskin & Transport AS som har inngått avtale om utbygging med grunneier Eli Johanne Aarem. Side 9 av 18

10 Sak 28/13 Opplysninger om planforslaget Planområdet grenser i øst mot eksisterende hyttefelt Aaremsanden, og er på totalt på ca. 270 daa, og viser 57 planlagte hyttetomter med adkomstveger. Hyttefeltet skal benytte samme private adkomstveg fra FV 710 som eksiterende hyttefelt. Arealet mellom tomtene er foreslått regulert til friluftsformål. Det er avsatt areal til felles parkeringsplass og vannforsyningsanlegg lengst sør i planområdet, ved innkjøringa til feltet. I reguleringsbestemmelsene foreslås at maks utnyttelsesgrad pr. tomt settes til bebygd areal (BYA) på 180 m2. I henhold til norsk standard inngår oppstillingsareal for bil i dette arealet, 18 m2 pr. bil. Reguleringsbestemmelsen sier at det skal vises to oppstillingsplasser pr. tomt, dvs. at (180m2 36m2 ) 144m2 kan bebygges pr. tomt, og fordeles på hytte og uthus / anneks / garasje. Det vises ellers til utarbeidet planbeskrivelse, inklusive risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Planstatus Arealet som omfattes av planforslaget er i kommuneplanens areadel vist som eksisterende byggeområde fritidsbebyggelse. Området inngår i en gammel reguleringsplan som omfattet hele eiendommen gnr.108bnr.2, der arealet som nå ønskes til utbyggingsformål, var regulert til jord- og skogbruk. Arealet grenser i vest til et område åpnet for spredt fritidsbebyggelse (LNF-sone 2) i kommuneplanens arealdel. Tilgrensende planområde Det nye planområdet grenser inntil Reguleringsplan for Aaremsanden hyttefelt vedtatt med endringer (adkomstveger). I eksisterende hyttefelt er det regulert totalt 44 tomter, hvorav 8 ikke er bebygd pr. dato. Det nye planområdet vil ikke få veg adkomst gjennom eksisterende felt. Innkomne høringsuttalelser Planforslaget består av planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser og reguleringsplankart som lå ute til ettersyn i perioden Under følger en oppsummering av innkomne merknader. Alle uttalelser følger saken som trykte vedlegg. Administrative kommentarer til uttalelser er markert med skrift i kursiv. Samtlige uttalelsen er oversendt utbygger og planlegger for ev. kommentar. Sør-Trøndelag fylkeskommune, brev datert : Ingen merknader. Minner om den generelle aktsomhetsplikten i forhold til 8 i kulturminneloven, og at ev. arbeider må stanses og fylkeskommunen kontaktes dersom man finner mulig fredet kulturminne under graving. TrønderEngergi, e-post datert : Ber om at det reguleres inn tomt for nettstasjon (transformatorkiosk) sentralt i feltet, foreslår område rundt tomt 23. Gerd og Johan Bjørnås (gnr. 108/59), brev datert : Påpeker at tomt nr. 16 ligger svært nært deres tomt bnr.59, og at bygg på planlagte tomt vil kunne gi skygge på deres tomt vår og høst. Er imot tomt nr. 16. Administrativ kommentar: Foreslår at tomt nr. 16 tas ut. Side 10 av 18

11 Sak 28/13 Statens vegvesen, brev datert : Ber om at det blir inntatt i bestemmelsen at avkjørsel skal bygges i henhold til vegnormalenes krav, og at ferdig avkjørsel skal godkjennes av vegvesenet. Avkjørsel må være bygd før utbygging av feltet starter. Administrativ kommentar: Det er foreslått å bruke eksisterende avkjørsel fra FV 710 som også benyttes av eksisterende hyttefelt Aaremsanden hyttefelt, plan godkjent Utbygger må ev. kontakte vegvesenet for å avklare om eksisterende avkjørsel er i henhold til vegnormalens krav. Nordåsen Hytteforening, brev datert : Overflatevann; er bekymret for at terrenginngrep i planlagt felt kan medføre at overflatevann finner veien ned til eksisterende hyttefelt og får uheldige konsekvenser. Ber om at det tas inn i reguleringsvedtaket at det skal anlegges samlegrøft på grensa mellom de to feltene for å samle opp overflatevann og drenere det ned til Aaremselva. Utnyttelse av området tomtene 16 og 22 bør tas ut; Ber om at tomtene 16 og 22 tas ut pga. sjenerende innsyn direkte til eksisterende hytter i Nordåsen hyttefelt. Kloakk; Avløp etablert for Nordåsen hytteforening er ikke dimensjonert for påkobling fra nytt felt, og det må legges fram planer for hvordan dett er tenkt løst kapasitetsmessig og i forhold til å kjøpe seg inn for påkobling til privat avløpsledning. Adkomst; Nytt hyttefelt skal ha adkomst fra den private Aaremsveien. Det foreligger jordskiftedom av som fordeler eierandeler og vedlikehold av vegen. Veiforeninga vil gi egen uttalelse om forholdet til nytt hyttefelt, og uttalelsen støttes av Nordåsen Hytteforening som ber om at forhold ang. rettigheter og plikter i forhold til vegen tas inn i reguleringsbestemmelsen. Administrativ kommentar: Forslag om avskjærende grøft tas opp til diskusjon med utbygger. Det bør tas høyde for mer ekstremvær- og nedbør slik at problemer forebygges. Forslag om å ta ut tomtene 16 og 22 støttes av administrasjonen. Det blir eget avløpsnett- med egne slamavskillere for det nye feltet. Forespørsel om tilkobling til eks. ledning som går fra eks. slamavskillere og under fylkesvegen. Blir utarbeidet egen avtale om dette. Rettigheter og plikter i forbindelse med privat veg, går inn under privatrettslige forhold som det må inngås egne avtaler om, privatrettslige forhold kan ikke tas inn i reguleringsbestemmelsene, men det er viktig at avtaler skrives og tinglyses. Dette er ellers forhold som bør tas inn i kjøpekontraktene, men som ikke kommunen har noe med. Aaremsveien Veiforening, brev datert : Viser til dom fra Sør-Trøndelag jordskifterett der det er fastlagt retningslinjer for eierskap, drift og vedlikehold av vegen. Første del av vegen er av god standard og kan tåle tung trafikk, mens det fra Jon Ræders bolig og videre er dårligere standard der veien ikke tåler tung transport. Mener vegen må oppgraderes uten kostnad for vei foreninga slik at hele vegen får samme standard som opp til Jon Ræders bolig. Viser til eksisterende bestemmelser for vegen. Det forutsettes at det planlagte hyttefeltet tegner medlemskap i veiforeningen før veien tas i bruk, og at det må være tomteselgers ansvar å overføre andel i Aaremsveien til nye hytteeiere. Videre opplyses det om at det pr. dato ikke foreligger avtale om brøyting av Aaremsveien, og at hytteeiere i Nordåsen Hytteforening har en privat avtale om brøyting som betales av medlemmene i hytteforeningen. Det bes om at kommentarene ang. bruk av Aaremsveien tas inn i reguleringsbestemmelsene. Administrativ kommentar: Det er naturlig at utbygger inngår avtale med Aaremsveien Veiforening i forhold til rettigheter og plikter for tomter i planlagt hyttefelt. Dette er imidlertid privatrettslige forhold som bør sikres gjennom tinglyste avtaler, og som utbygger må være ansvarlig for å formidle Side 11 av 18

12 Sak 28/13 til tomtekjøpere. Slike bestemmelser er det ikke anledning til å ta inn i reguleringsbestemmelsen. Brevet fra Aaremsveien Veiforening er formidlet til utbygger. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, brev datert : Ingen merknader eller vilkår for egengodkjenning. Vanja Vutudal og Daniel Ngo (gnr.108/8), brev datert : Ber om at planlagt oppkjøring og parkeringsplass legges lenger ned mot sjøen da man er redd for støy og støv fra kjøring til 57 nye hytter. Tilbud om båtplass vil generere enda mer trafikk en ordinær trafikk til og fra hyttene. Peker på at de vil få innsyn fra alle hyttene som blir liggende skrått ovenfor hytta, og at man får mindre privatliv på hytta enn hjemme i byen. Er bekymret for at parkeringsplassen blir brukt til grillfester, og ønsker at den flyttes lenger bort fra deres hytte. Har boret etter eget vann, og er bekymret for at det kan bli mangel på vann dersom det bores etter vann til 57 nye hytter. Håer at det blir tatt hensyn til vannforholdene. Administrativ kommentar: Felles parkeringsplass kan vurderes flyttet øst for adkomstvegen til det nye feltet. Det foreslås tatt inn i bestemmelsene at det skal settes igjen / ev. etableres et vegetasjonsbelte mellom parkeringsplassen og veien for å skjerme for innsyn. Det foreslås også å ta inn i bestemmelsene at det ikke tillates etablering av grillplass eller andre fellesanlegg på parkeringsplassen. Utbygger sier i sin kommentar til uttalelsen at borehullene til det planlagte hyttefeltet vil komme i nærheten av tomt nr. 57, ca. 500 meter fra vannkilden til gnr.108 bnr.8. Innkomne merknader er oversendt ansvarlig planlegger og utbygger for kommentar. Det er mottatt følgende kommentar fra utbygger: Handberg maskin & transport as, e-post : Borehull til nytt hyttefelt kommer i nærheten av tomt 57 (i nytt felt), ca 500 meter unna vannkilden til gnr.108/8 Vutudal / Ngo. Det er ikke tenkt tilkobling til hovedavløpet fra slamavskiller tilhørende Nordåsen hytteforening. Det er beregnet bruk av samme utslippsledning i sjø i henhold til avtale med E. J. Aarem. Kopi av avtalen er vedlagt. Vurdering: Planforslaget Det er lagt en hoved adkomstveg inn i hyttefeltet. Tomtene er gruppert rundt stikkveger fra hoved adkomsten, og det er satt av frilufts areal mellom tomtene. Selv om det er et stort antall tomter, mener vi at grupperingen gir en ryddig arealbruk der det også er satt av areal til rekreasjon. Fortetting eller dispensasjon for å få inn nye tomter innenfor planområdet, vil undergrave planen. Ut fra innkomne merknader foreslås tomtene 16 og 22 tatt ut. Mønehøyde Tillatt mønehøyde på 7, 5 meter synes høyt i et hyttefelt, og mønehøyden foreslås redusert til 7 meter fra gjennomsnittlig terrengnivå. Tomtene ligger i skrånende terreng, og bebyggelsen vil i liten grad sjenere nabotomter eller få silhuett virkning. Barn og unge Side 12 av 18

13 Sak 28/13 Det er ikke satt av egne lekeareal i hyttefeltet, men det er forholdsvis store regulerte friluftsområder rundt tomtene. Planbestemmelsene åpner for å tilrettelegge f.eks. grillplass og annen enkel tilrettelegging med tanke på fellestiltak for feltet. Administrativt mener vi at dette er tilstrekkelig i et hyttefelt. Universell utforming Omtanke og god planlegging ved plassering av hytte og adkomst på tomta, er viktig med tanke på tilgjengelighet. Hyttebygger bør oppfordres til å vie oppmerksomhet til dette. Det er krav om situasjonsplan inkludert snitt/profiler som viser plassering i terrenget og kotehøyde på ferdig gulv i forbindelse med innsending av byggesøknad. Dette er viktig for å få god tilpassing av bebyggelsen på tomta. Småbåthavn og trafikksikkerhet Administrativt ser vi det som positivt at det er småbåthavn i nærheten av hyttefeltet. Havna ligger ca. 170 m fra oppkjøringa til hyttefeltene Aaremsanden 1 og 2. Til det nye feltet er det ca. 1,2 km fra fylkesvegen og opp til feltet. Avstanden vil muligens medføre bilkjøring, men også økt kryssing av og ferdsel langs - fylkesveg710. Strekningen er oversiktlig, men det er registrert svært høye hastigheter i området. Det bør vurderes å tilrettelegge for gående fra krysset ved FV. 710 og bort til småbåthavna, f.eks. sti (se forslag til trase på vedlagt kart). Dette vil imidlertid betinge avtale med grunneiere på gnr./bnr. 108/16 og 108/3. Kommunen har ikke mottatt tilbakemeldinger fra utbygger på om dette vil bli gjort. Privat adkomstveg Nytt hyttefelt med 57 nye tomter vil generere vesentlig trafikk, og administrativt mener vi veiforeningas krav om opprustning av vegen slik at det tåler økt belastning bør etterkommes. Ved bygging av nye hytter må det forventes transport med sementbil og andre større kjøretøy som vil medføre stor belastning. Dette er imidlertid privatrettslige forhold som utbygger bør inngå avtaler med veiforeninga om, og avtalene bør utformes slik at de kan tinglyses. Utbygger bør videreformidle vilkår i forhold til infrastruktur (vei, vann- avløp) til tomtekjøper, f.eks. gjennom kjøpekontrakten. Vannforsyning - Brannvann Hvor vidt boring etter vann til 57 nye enheter kan bidra til å senke grunnvannstanden i området, framgår ikke av bakgrunnsmaterialet til planforslaget. Det vil trolig være mulig å komme fram til hyttefeltet med brannbil/utrykningskjøretøy hele året. Vannforsyning vil kunne være en begrensende faktor, da Åremselva i perioder kan ha liten vannføring. Bruk av sjøvann til slokking kan være en mulighet. Tilrådning Administrasjonen anbefaler at formannskapet går inn for planforslaget med følgende endringer: - Tomtene 16 og 22 tas ut av hensyn til innkomne merknader fra Nordåsen Hytteforening. - Maks mønehøyde målt fra gjennomsnittlig terrengnivå reduseres fra 7,5 til 7 meter. - Parkeringsplassen vurderes flyttet til østsida av innkjøringa til hyttefeltet av hensyn til merknad fra gnr.108/8. - Det tas inn i reguleringsbestemmelsene at det skal etableres / bevares et vegetasjonsbelte mellom Aaremsvegen og parkeringsplassen. Hensikten er å skjerme for innsyn til eiendommen gnr.108/8. Side 13 av 18

14 Sak 28/13 - Det tas inn i reguleringsbestemmelsene at det ikke tillates å etablere grillplass på parkeringsplassen ved Aaremsveien. Hensikten med bestemmelsen er å ta hensyn til eksisterende hytte på nordsida av vegen. Side 14 av 18

15 Sak 29/13 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULSERINGSPLAN - UTVIDELSE AV TILLATT BRUKSAREAL - RISHAUGEN GNR 15/35 - Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 15/35 Arkivsaksnr.: 13/150 Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/13 Formannskapet Innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes 2.3 slik at det kan føres opp anneks, bod og takoverbygg på gnr.15 bnr.35 med bruksareal (BRA) inntil 120 m under forutsetning av at: - Anneks, takoverbygg og bod plasseres i hovedsak som vist på skisse oversendt Justeringer tillates. Det må foreligge godkjent byggesøknad før arbeider igangsettes. Dispensasjon gis fordi ønsket utvidelse vurderes til ikke å være i strid med de hensyn reguleringsplanen skal ta. Ønsket anneks plasseres ut mot veg, og det er ingen nabotomt på motsatt side av vegen. Nærmeste nabo er gnr. 15/36, og omsøkte dispensasjon vil medføre tiltak på den delen av gnr. 15/35 som vender lengst bort fra 15/36. Skissert bod på gnr.35/15 forutsettes plassert 4 meter fra felles grense. Gnr. 15/25 ligger over kotehøyde 45 mens gnr.15/35 ligger på ca. kotehøyde 36, og dispensasjonen vil ikke berøre gnr.15/25 direkte. Dispensasjonen vil ikke være av betydning for 8-12 i naturmangfoldloven, og arealet er regulert til byggeområde for fritidsbebyggelse. Vedlegg: 1. Lokalisering av gnr. 15/35 i Rishaugen hyttefelt 2. Søknad datert med situasjonsplan 3. Åse Ødegård og Helge Olav Førde, brev datert Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, brev datert Marianne og Thomas Berge Mjølhus, e-post av inkl. tegninger av påbygg 6. Utsnitt av reguleringsplan og bestemmelser for Rishaugen hyttefelt vedta Saksopplysninger: Kommunen mottok den søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Rishaugen hyttefelt fra eiere av gnr.15 bnr.35 Marianne og Thomas Berge Mjølhus. Det søkes om dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelse 2.3 om utvidelse av tillatt bruksareal (T- BRA) for tomta fra 100m2 til 120m2. Det framgår av søknaden at dagens hytte er på 67m2 og at den ikke har utvendig bod. Hytta ønskes tilbygd slik at den får et totalareal på 100m2, samt en utvendig bod på ca. 10 m2 med et forlenget tak som gir takoverbygg til uteplass, se vedlagt situasjonsplan. Det oppgis at totalt bruksareal da vil komme opp i ca. 120m2. Det er ikke mottatt detaljtegninger av prosjektet, Side 15 av 18

16 Sak 29/13 men det framgår av søknaden at man ønsker å få avklart vilkårene for å kunne planlegge en helhetlig løsning. Kopi av søknad og planskisse følger vedlagt. Kommunen mottok i høringsperioden mer detaljerte tegninger for omsøkte dispensasjon, se vedlegg 5, samt omtale lenger ned i saksframstillinga. Planstatus Gnr.15 bnr.35 ligger innenfor reguleringsplan for Rishaugen hyttefelt vedt og er regulert til byggeområde-fritidsbebyggelse. Følgende bestemmelser gjelder for bebyggelse i feltet: 2.3. Bebyggelsen Hyttenes størrelse inklusive boder/uthus skal ikke overstige T-BRA =100 m². Uthus bør bygges som del av hytta. Evt. frittstående bod kan ikke overstige T-BRA = 15 m². Tak skal fortrinnsvis utformes som saltak med takvinkel mellom 15 og 30 grader tilpasset husets form. Maks tillatt mønehøyde målt fra gjennomsnittlig terrengnivå rundt bygningen: 4,7 meter. Det framgår av gjeldende byggetillatelse at eksisterende hytte på gnr. 15/35 har et bruksareal (BRA) på 65m2. Det er imidlertid sendt inn melding om endring (utvidelse på 2 m2, endringer i plassering av vinduer). Eksisterende hytte har et bruksareal på 69,5 m2. Bruksareal for en tomt er bruksareal for alle bygninger pluss bruksareal for åpent overbygget areal. Areal under takutstikk som er mer enn 1,0 meter innenfor ytterkant av takutsnitt, skal legges til bruksareal. Høringsuttalelser Dispensasjonssøknaden ble oversendt naboer og sektormyndigheter for uttalelse i brev datert , med høringsfrist Oppsummering av innkomne merknader følger under. (Kopi av alle merknader følger saken som trykte vedlegg.) Åse Ødegård og Helge Olav Førde (gnr.15/25), brev datert : Vanskelig å ta stilling til utformingen av bygget ut fra den grove skissen som er vedlagt søknaden. Ber om å få tilsendt mer detaljert tegning når det foreligger. Mener det er prinsipielt uheldig å gi dispensasjoner fra vedtatte reguleringsplaner. Mener at praksisen med å gi dispensasjon for overskridelse av de antall kvadratmeter man har til rådighet, er svært uheldig. Hvis alle 24 tomter gis dispensasjon for å bygge boder, karnapper og garasjer blir et allerede tett bebygd hyttefelt enda tettere. Marianne og Thomas Berge Mjølhus (gnr.15/35), e-post av : Viser til innsendte dispensasjon og kommer med mer detaljerte tegninger. Viser løsning der eksisterende hytte (70 m2) og nytt anneks (30 m2) bygges sammen med takoverbygg (5m2). Det er vist takoverbygg på 7,2 m2 utenfor planlagt anneks, mot nordvest. Det er vist utvendig, frittliggende bod på 7,5 meter. Mener at den frittliggende boden blir en letter konstruksjon, samtidig som den reduserer innsynet til soverom. Finner det vanskelig å forholde seg til naboens prinsipielle motstand mot utvidelse av bebyggelsen. Mener gnr. 15/35 ligger mye lavere og derfor ikke vil redusere utsikt eller være til sjenanse for 15/ 25. Side 16 av 18

17 Sak 29/13 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, brev datert : Ingen merknader fra fylkesmannens fagavdelinger. Minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldloven, Manglende skriftlig redegjørelse vil regnes som saksbehandlingsfeil. Saken er forelagt Sør-Trøndelag fylkeskommune som ut fra de interesser de skal ivareta, ikke har merknader til saken. Minner om den generelle aktsomhetsplikten etter 8 i kulturminneloven, om at arbeider må stanses og fylkeskommunen varsles dersom man finner mulige kulturminner under arbeid i grunnen. Vurdering: Prinsipielt er det uheldig at det gis dispensasjoner fra vedtatte reguleringsplaner. Tilbygg til eksisterende hytte med bod og overbygd uteplass bør i utgangspunktet søkes løst innenfor de antall kvadratmeter man har til rådighet. Plan bygningsloven åpner for at det kan søkes om dispensasjon. Hver dispensasjonssøknad skal vurderes spesielt ut fra forholdene som gjelder i den enkelte sak, men ingen har krav på å få dispensasjon. Dispensasjon kan avslås med henvisning til gjeldende plan, mens tillatelse må begrunnes spesielt. Det er tidligere gitt dispensasjon for å overskride tillatt bruksareal med 20m2 i forbindelse med bygging av utebod på 8 m2 og carport på 15m2 innenfor tomt i samme reguleringsplan. Det ble da lagt vekt på at tiltakene var godt planlagt, og at det ikke kom inn merknader fra naboer. Ved oppføring av hytte på gnr.15/25 ble det gitt dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene i forhold til mønehøyde. Det ble da vurdert slik at siden dette var den øverste tomta og at det var berg bak høyere enn planlagt hytte og det ble gitt dispensasjon (HND sak 37/07). Vurdering av søknaden i forhold til 8-12 i Naturmangfoldloven 8: Kunnskapsgrunnlaget: Det er ikke registrert spesielle eller sårbare / truede arter i eller i nærheten av området. Pga. tiltakets størrelse og med den kjennskap administrasjonen har til området, finner ikke administrasjonen det nødvendig å kreve kartlegging av artsmangfold i området. 9:Føre-var-prinsippet: Tiltaket er av beskjeden karakter. Dette er en søknad om dispensasjon, og dispensasjon anbefales ut fra en vurdering av det konkrete tiltaket. Det er ikke en selvfølge at alle søknader om dispensasjon for tilleggsareal / bygging vil bli anbefalt. 10: Økosystemet og samlet belastning: Omsøkte tiltak vil ikke medføre vesentlig endringer i forhold til dagens situasjon. Tiltaket ligger innenfor tomt regulert til byggeområde. 11 Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: Tiltaket medfører ikke miljøforringelser som kreves utbedret / erstattet. 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: Ikke relevant i saken. Vurdering av søknaden for gnr.15/35 Ønsket anneks plasseres ut mot vegen, og denne plasseringa vil være til liten sjenanse for naboer. Planlagt takoverbygg til annekset vender nedover (nordvest) og vil ikke gi direkte Side 17 av 18

18 Sak 29/13 innsyn til andre tomter. Takoverbygg mellom eksisterende hytte og anneks er etter en administrativ vurdering ok. Plassering av bod er på skisse ikke målsatt, men er vist med lav takhøyde. Plassering er etter administrasjonens vurdering ikke til sjenanse for nabotomter. Det bemerkes at revidert planskisse ikke er oversendt naboer, men dersom det gis dispensasjon vil naboer få nabovarsel i forbindelse med byggesøknad. Side 18 av 18

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side i av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/702 REGULERINSGPLAN AAREM HYTTEFELT, EIENDOM 108/2 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS reg.plan Saksnr.: Utvalg Møtedato 13/13 Formannskapet 06.03.2013

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 14.40 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/626 DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER - RISHAUGEN HYTTEFELT Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS Reg.plan Saksnr.: Utvalg Møtedato 32/16 Formannskapet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 17/31 REGULERINGSENDRING GNR 19/68 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 19/68 Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/17 Formannskapet 18.01.2017 Side 2 av 6 SAKSFRAMLEGG

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.05.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/250 OMREGULERING HEGG II - GNR 9/5 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 9/5 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/16 Formannskapet 01.06.2016 42/16 Formannskapet

Detaljer

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.01.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/561 SØKNAD OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN LØVNES HYTTEOMRÅDE OG MIDTRE VERRAFJORDEN Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS Reg.plan Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Oddvar Indergård Hans Bernhard Meland Beate Bonvik Arild Røland Elisabet Selås

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Oddvar Indergård Hans Bernhard Meland Beate Bonvik Arild Røland Elisabet Selås Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.09.2016 Tid: 10:55 13:05 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.05.2011 Tid: Kl. 12.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201 Søgne kommune Arkiv: 38/169 Saksmappe: 2016/2499-41885/2016 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 18.10.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side I av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 11/580 REGULERINGSPLAN FOR RISHAUGMOEN HYTTEFELT - GNR 14/2, ENDRING Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Saksnr.: Utvalg Motedato 5/12 Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.09.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: kl Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: kl Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2010 Tid: kl. 13.00 14.47 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ass. rådmann Innkalling

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/295 REGULERINGSPLAN - VALSET MARINA Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS reg.plan Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/14 Formannskapet 25.06.2014 61/14 Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.11.2015 Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.10.2014 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/11 05/543 FORSLAG OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN SOMMERHVILE GNR. 9 BNR. 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/11 05/543 FORSLAG OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN SOMMERHVILE GNR. 9 BNR. 2 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2011 Tid: Kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23 Søgne kommune Arkiv: 15/9 Saksmappe: 2014/3684-15086/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 14.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - Bygging av garasje - Gbnr 260/7 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

Dispensasjonsbehandling - Bygging av garasje - Gbnr 260/7 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2017/612-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - Bygging av garasje - Gbnr 260/7 - Dispensasjon

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - detaljregulering Kjølseth hyttefelt - gbnr 97/4 Selbu kommune Arkivkode: 1664/097/004 Arkivsaksnr: 2015/1230-16 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - detaljregulering

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/55 Saksmappe: 2012/844-37888/2012 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 18.03.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14 Lierne kommune Arkiv: GNR 22/67 Arkivsaksnr.: 14/1127 Saksbehandler: Roy Nilsen Dato: 06.02.2014 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap 04.02.2014 13/14 SØKNAD OM RIVING AV

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: 192/001 Arkivsaksnr: 2012/381-36 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 21/13 24.04.2013 Utvalg for areal, miljø og teknikk

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til eksisterende fritidsbolig - GB 20/108 - Sjursholmen

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til eksisterende fritidsbolig - GB 20/108 - Sjursholmen Søgne kommune Arkiv: 20/108 Saksmappe: 2015/3196-45180/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 02.12.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til eksisterende fritidsbolig - GB 20/108 -

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

Saksframlegg. Mindre endring av reguleringsplanen for Kiltangen hyttetun, plan ID 19940616.

Saksframlegg. Mindre endring av reguleringsplanen for Kiltangen hyttetun, plan ID 19940616. Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2263-4414/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 05.02.2015 Saksframlegg Mindre endring av reguleringsplanen for Kiltangen hyttetun, plan ID 19940616. Utv.saksnr

Detaljer

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2800-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 16.02.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig -

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 10 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/681 OMREGULERING AV SLETVIK FORSAMLINGSHUS - GNR 18/10 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 18/10 Saksnr.: Utvalg Møtedato 12/15 Formannskapet 04.03.2015

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/2691-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 58/ Kommunestyret 47/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 58/ Kommunestyret 47/ Side 1 av 7 sider Meråker kommune Arkiv: 2016004 Arkivsaksnr: 2016/120-14 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 58/17 18.05.2017 Kommunestyret 47/17 29.05.2017

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR JORDBÆRLIA HYTTEFELT, GNR.98 BNR.2,3 LENSVIK. Plankart datert:13.05.03 Egengodkjent: 03.09.2003

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR JORDBÆRLIA HYTTEFELT, GNR.98 BNR.2,3 LENSVIK. Plankart datert:13.05.03 Egengodkjent: 03.09.2003 Agdenes kommune REGULERINGSBESTEMMELSER FOR JORDBÆRLIA HYTTEFELT, GNR.98 BNR.2,3 LENSVIK Plankart datert:13.05.03 Egengodkjent: 03.09.2003 Endring i bestemmelsene vedtatt: 01. 03.2006 (pkt. 3.1.3) Planens

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/664-8 Arkiv: 2/67 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 26.08.2013 Klage Hytte: Ny hytte Sted: Nipekilen gnr. 2 bnr. 67 Søker: Lie Øyen Arkitekter AS

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5 Søgne kommune Arkiv: 46/23 Saksmappe: 2016/3340-16057/2017 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 29.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5 Utv.saksnr

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 17/53 REGULERINGSPLAN - VALSET MARINA Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: PLAN 16222014002 Saksnr.: Utvalg Møtedato 7/17 Formannskapet 18.01.2017 3/17 Kommunestyret

Detaljer

Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel - gbnr 16/14

Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel - gbnr 16/14 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/186-11 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling Oppføring av anneks - Fra kommuneplanens arealdel

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 Ferdigbehandles i: Driftsutvalget Saksdokumenter: - Søknad med kart

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden Søgne kommune Arkiv: 16/122 Saksmappe: 2015/3585-7008/2016 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 15.02.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41 Søgne kommune Arkiv: 73/117 Saksmappe: 2016/1992-33902/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 23.08.2016 Saksframlegg Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.09.2010 Tid: kl. 13.20 14.50 Til stede på møtet Medlemmer: Oddvar Indergård Hans B. Meland Beate Bonvik - fratrådte som inhabil

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11 Søgne kommune Arkiv: 20/180 Saksmappe: 2016/2467-11638/2017 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 06.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - Fradeling av tilleggstomt/endring av tomtegrense - gbnr 131/3 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

Dispensasjonsbehandling - Fradeling av tilleggstomt/endring av tomtegrense - gbnr 131/3 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/2595-16 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - Fradeling av tilleggstomt/endring av tomtegrense

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - påbygg til hytte - gbnr 10/20

Dispensasjonsbehandling - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - påbygg til hytte - gbnr 10/20 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/1233-9 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt på eiendommen 188/2 i Tydal kommune -

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt på eiendommen 188/2 i Tydal kommune - TYDAL KOMMUNE Arkiv: 188/002 Arkivsaksnr: 2013/990-23 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 23/15 05.03.2015 Formannskapet 28/15 23.03.2015

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg Arkiv Saksmappe Avd. Saksbehandler 08.09.2014 L12 2013/813 Næring, miljø og kommunalteknikk Grete Blørstad SÆRUTSKRWT Sluttbehandling. Endring av reguleringsplan ID 1999820

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2011 Tid: Kl. 13.00 14.09 Til stede på møtet Medlemmer: Oddvar Indergård Hans B. Meland Beate Bonvik Kjell Fremstad Jan Grønningen

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56. Søgne kommune Arkiv: 47/38 Saksmappe: 2015/41-4550/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3016-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien

Detaljer

Dispensasjonsbehandling- Oppføring av fritidsbolig - gbnr 228/23

Dispensasjonsbehandling- Oppføring av fritidsbolig - gbnr 228/23 Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2015/3932-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling- Oppføring av fritidsbolig - gbnr 228/23 Dokumenter

Detaljer

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring Arkivsak. Nr.: 2013/2034-19 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 12/16 07.03.201 6 Kommunestyret 16/16 29.04.201 6 Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan)

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/13 12/553 VEDR. BYGGESAK GNR. 10 BNR. 219

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 JOHN BORSTAD - SØKNAD OM FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR 31, BNR 15 TIL GNR 31, BNR 23... Sett inn saksutredningen

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 4-049 Arkivsaksnr: 2013/4530-19 Saksbehandler: Anne Kari Kristensen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/17 30.08.2017 Kommunestyret 69/17 07.09.2017 4-049 Brattbekktjønna

Detaljer

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4 Planforslag, beskrivelse og bestemmelser Reguleringsplan for Gravikstrøm, del av gnr: 109, bnr 6, Øygardsgrend, Nore og Uvdal kommune. Desember 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01128-32 Arkivkode. 44/2 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Gnr.149 Bnr.7 - Møgedal. Lindesnes kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Gnr.149 Bnr.7 - Møgedal. Lindesnes kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Gnr.149 Bnr.7 - Møgedal. Lindesnes kommune 15.08.2017 Pkt. 1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Planområdet er inndelt

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 14/1092 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR VINGAN - GNR. 54, BNR. 2, 3, 4 - ENDRING FRITIDSBEBYGGELSE Saksbehandler: Roar Santi Grindvold Arkiv: GBNR 54/2 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra bebyggelsesplan - for bygging av anneks til hytte - gbnr 131/25 - søker Einar Anshus

Søknad om dispensasjon fra bebyggelsesplan - for bygging av anneks til hytte - gbnr 131/25 - søker Einar Anshus Saksframlegg Arkivnr. L13 Saksnr. 2015/1017-9 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra bebyggelsesplan - for bygging av anneks til

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60 Søgne kommune Arkiv: 72/214 Saksmappe: 2017/1014-22236/2017 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 30.05.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER Arkivsaksnr.: 13/688 Arkiv: BYG 87/107 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.04.2013 Forslag til vedtak: Hovedkomiteen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/48 - Liane 2

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/48 - Liane 2 Søgne kommune Arkiv: 34/48 Saksmappe: 2017/2293-37774/2017 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 05.09.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/48 - Liane 2 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 - DISPENSASJON Ferdigbehandles i: Dispensasjonssaken ferdigbehandles

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er datert 29.04.2013, sak nr. 31/13, sist rev. 12.01.2017. Mindre endring vedtatt av kommunestyret 27.10.2014,

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Gammelvollia hyttefelt -

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Gammelvollia hyttefelt - Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2015/952-9 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra Dokumenter i saken: 1 I Søknad om dispensasjon

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 47/18 Arkivsaksnr: 2012/5056-4 Saksbehandler: Ann Kristin Røkke Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 47/3 - Krokvika, Langstein dispensasjon fra byggeforbudet i LNFområdet

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB 30/51 - Ausvigheia 69

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB 30/51 - Ausvigheia 69 Søgne kommune Arkiv: 30/51 Saksmappe: 2015/1839-31406/2015 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 25.08.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2015/2657-15302/2017 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 29.03.2017 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID 201515 Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25 Søgne kommune Arkiv: 12/29 Saksmappe: 2014/1187-26334/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2013/ Per Gunnar Løset

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2013/ Per Gunnar Løset Tingvoll kommune Plan- og byggesaker Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Regionale myndigheter Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2013/1467-26 Per Gunnar Løset 07.12.2015

Detaljer

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa MELØY KOMMUNE ALT.2 Reguleringsbestemmelser Utarbeidet av: Dato: 4. november 2011 Reguleringsbestemmelser Hyttefelt H601, 8178 Halsa Side 1 av 5 4.

Detaljer

REGULERINGSPLAN JEKTHAUGEN, Inderøy. PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN JEKTHAUGEN, Inderøy. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN JEKTHAUGEN, Inderøy. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 01.06.2015 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold... 3 5 Grunnforhold...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 09.04.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Planutvalget Møtedato: Onsdag 28.10.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:00 Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utvidelse av sjøbu/ båtgarasje på GB 37/20 - Tømmervigodden 8

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utvidelse av sjøbu/ båtgarasje på GB 37/20 - Tømmervigodden 8 Søgne kommune Arkiv: 37/20 Saksmappe: 2017/942-12613/2017 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 10.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for utvidelse av sjøbu/ båtgarasje på GB 37/20 - Tømmervigodden

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 284/27 - Kverndalsv 34, 7520 Hegra - Klage over delingsvedtak

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 284/27 - Kverndalsv 34, 7520 Hegra - Klage over delingsvedtak STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 284/27 Arkivsaksnr: 2016/1438-10 Saksbehandler: Marit Kristine Pedersen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 284/27 - Kverndalsv 34, 7520 Hegra - Klage over delingsvedtak

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 26.05.2009 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet: Medlemmer: Martin Wittingsrud Marit Tangen Lisbet Narvestad Grenager

Detaljer

Saksframlegg. Saksframlegg - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolig og anneks - GB 15/7 - Nodenesveien 27

Saksframlegg. Saksframlegg - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolig og anneks - GB 15/7 - Nodenesveien 27 Søgne kommune Arkiv: 15/7 Saksmappe: 2015/1340-18918/2015 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 12.05.2015 Saksframlegg Saksframlegg - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolig og

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret Saksdokument Saksmappenr: 2013/5979 Saksbehandler: Hans Martin Nygaard Arkivkode: L12/47/295 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.03.2016 Kommunestyret 21.04.2016 DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljer

1748 gnr 43 bnr 4 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - naust - Disp pbl 1-8 og LNF. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

1748 gnr 43 bnr 4 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - naust - Disp pbl 1-8 og LNF. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2013/4090-7 Saksbehandler: Jan Arne Løvås Saksframlegg 1748 gnr 43 bnr 4 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - naust - Disp pbl 1-8 og LNF Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/18/1258 - Søknad om dispensasjon - Sina og Viggo Anfinnes - Garasje - Statsråd Holts veg 15 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Gunnar Vatn gunnar.vatn@innherred-samkommune.no 74048217

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 17.12.2014 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Det faste utvalg for plansaker

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Det faste utvalg for plansaker Selbu kommune Arkivkode: 1664/100/002 Arkivsaksnr: 2015/130-23 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker 25.05.2016 2. gangs behandling - detaljregulering

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 91/ Kommunestyret 97/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 91/ Kommunestyret 97/ Side 1 av 5 sider Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-17 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 91/16 28.11.2016 Kommunestyret 97/16 28.11.2016 Detaljreguleringsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING 1/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING 1/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.01.2017 Tid: 09:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 1/17 GODKJENNING

Detaljer