MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/11 05/543 FORSLAG OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN SOMMERHVILE GNR. 9 BNR. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/11 05/543 FORSLAG OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN SOMMERHVILE GNR. 9 BNR. 2"

Transkript

1 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 66/11 11/576 REFERATSAKER SAKSLISTE 67/11 05/543 FORSLAG OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN SOMMERHVILE GNR. 9 BNR. 2 68/11 11/462 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - FRADELING AV TOMT TIL FRITIDSBOLIG, GNR 10/10 69/11 11/469 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSFORMÅL GNR 18/10 - SLETTVIK GRENDAHUS 70/11 11/481 ETABLERINGSTILSKUDD / DISPENSASJON - NY BOLIG EVENTUELT Lensvik, John Ola Selbekk e. fullm.

2 Sak 66/11 REFERATSAKER Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 11/576 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 66/11 Formannskapet Innstilling: Side 2 av 12

3 Sak 67/11 FORSLAG OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN SOMMERHVILE GNR. 9 BNR. 2 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 05/543 Saksnr.: Utvalg Møtedato 67/11 Formannskapet Innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens vedtas følgende endring av reguleringsplan for Sommerhvile vedtatt : Det reguleres inn kjøreadkomst til tomtene gnr.9/81 og gnr.9/86 som vist på plankart datert Kjørevegene kan bygges med inntil 3 meters bredde, og reguleres til spesialområde privat kjøreveg. Reguleringsbestemmelsene endres i samsvar med dette. Vegene skal bygges og ferdigstilles på slik måte at det ikke virker skjemmende. Vedlegg: 1. Plankart med ønskede endringer datert Vedtatt reguleringsplan med bestemmelser 3. Ortofoto av hyttefeltet Sommerhvile 4. Sør-Trøndelag fylkeskommune, brev datert Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, brev datert Saksopplysninger: Kommunen har mottatt søknad om å regulere inn to nye adkomstveger innenfor reguleringsplan for Sommerhvile, fram til tomt 9/82 og til 9/86. I tillegg er det ønskelig å beholde eksisterende adkomstveg til tomt på gnr.9 bnr.81 slik som den er bygget. Ønskede vegtraseer er tegnet inn og markert med gult på vedlagt kart. Eksisterende plansituasjon Reguleringsplan for Sommerhvile ble vedtatt Arealet mellom byggeområdefritidsbolig er regulert til friluftsområde. Det er regulert inn vegtraseer som gjør det mulig med direkte avkjørsel fra regulert veg og inn på tomt, med unntak for tre tomter; 9/86, 9/82 og 9/81. Fram til tomtene 9/86 og 9/82 er det vist stiadkomst fra parkeringsplass (9/86 fra P2 og 9/82 fra P1). Det er allerede etablert adkomst inn på tomt 9/81. Problemstilling ang. ønsket veg til gnr.9 bnr.82 På grunn av terrenget (fjellknaus) er eneste aktuelle adkomstveg til gnr.9 bnr.82 en adkomst der gjeldende sti er regulert inn; mellom plangrensa mot naboeiendommen gnr.9 bnr.11 og hytteeiendom gnr.9 bnr.81. Avstanden mellom disse to eiendommene er på 2,7 meter, noe som betyr at det er for lite areal til å anlegge en kjøreveg. For å etablere kjøreveg for personbil, Side 3 av 12

4 Sak 67/11 trengs minimum 3 meters bredde. For å bygge adkomstveg til gnr.9/82 må man enten benytte areal fra eiendommen 9/11 eller 9/81. Kommunen har ikke mottatt noe informasjon fra eier av området, Wisbygg AS, angående denne problemstillinga. Høringsuttalelser Endringsforslaget ble oversendt sektormyndigheter og naboer i brev fra kommunen datert , med høringsfrist satt til Sør-Trøndelag fylkeskommune, brev datert : Kommenterer at saken viser at det ikke bør planlegges utbygging i felt uten biladkomst til hver tomt. Minner om aktsomhetsplikten etter kulturminnelovens 8, og ber om at arbeidet stanses og fylkeskommunen varsles dersom man skulle støte på mulig fredet kulturminne i grunnen. Ingen vilkår, men forutsetter at inngrepene gjøres så skånsomt som mulig. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, brev datert : Henstiller om at det ordnes adkomst til 9/82 som ikke berører dyrket mark. Ingen vilkår. Det er mottatt muntlig henvendelse fra eier av naboeiendommen gnr.9/11, som ikke er interessert i å avgi grunn til adkomstveg. Vurdering: Prinsipielt er det lite ønskelig med slike endringer etter at utbygging har tatt til, særlig av hensyn til de som allerede er etablert. Vedtatt reguleringsplan forelå da tomtene ble solgt, og man burde slik sett være innforstått med hvilke tomter som ikke har kjøreveg fram. Adkomst til 9/86: Ønsket adkomstveg til gnr. 9 bnr.86 ansees som lite problematisk, da den ikke vil berøre andre tomter, og nabotomten gnr 9 bnr. 83 ikke er solgt pr. dato. Ny eier vil ev. være kjent med vegplanene før kjøp. Administrativt forslag er at adkomst kan reguleres som vist i mottatt forslag datert Adkomst til 9/81: Etablert adkomstveg til gnr.9 bnr.81 er også uproblematisk da den ikke berører andre tomter og har adkomst fra felles parkeringsplass. Det påpekes likevel at det ville gitt mindre terrenginngrep om gnr./bnr. 9/81 og 9/82 hadde hatt felles adkomst fra P1. Administrativt forslag er at adkomst kan reguleres som vist i mottatt forslag datert Adkomst til 9/82: Etablering av kjøreveg fra P1 og til gnr.9 bnr.82 er ikke gjennomførbart uten å berøre andres eiendom. Endring som medfører omdisponering av dyrket mark til vegformål, anbefales ikke. Side 4 av 12

5 Sak 67/11 Mottatt planforslag kan sies å være ufullstendig, da inntegnet adkomstveg er for smal til å være kjøreveg. Administrasjonen har illustrert to alternativ for regulert adkomstveg som har tilfredsstillende, minimum bredde som er 3 meter. Alt. A: Planlagt adkomstveg går 0,3 meter inn på eiendommen gnr.9/81. Alt. B: Planlagt adkomstveg går 0,3 meter inn på eiendommen gnr.9/11 Alt. C Det tillates ikke kjøreveg. Regulert gangsti beholdes og gruses opp med en bredde på inntil 1,5 meter. Anbefaling En vedtatt reguleringsplan viser kun vedtatt arealbruk, og tar ikke stilling til eiendomsforhold. Dersom det reguleres areal til kjøreveg og dette arealet ligger på eiendom som utbygger ikke eier, må det innhentes tillatelse fra eier før tiltaket kan gjennomføres. I dette tilfellet ser det ut til at det ikke er mulig å skaffe tilstrekkelig areal for å etablere kjøreveg fram til tomta gnr.9 bnr.82. Av hensyn til etablerte tomter og naboer som har forholdt seg til en vedtatt reguleringsplan, mener vi administrativt at det ikke bør reguleres inn kjøreveg til gnr.9 bnr.82. Vedtatt reguleringsplan viser gangsti fram til tomta 9/82, som ligger ca. 50 meter fra etablert parkeringsplass. Gangstien kan ev. tillates gruset opp i inntil 1,5 meters bredde. Hensyn til natur- og landskap Endringsforslaget er vurdert til ikke å ha vesentlig betydning for natur- og miljø, da det allerede er vedtatt utbygd, og det kun er to korte strekninger som skal reguleres fra gangsti til kjøreveg. Vegbygging bør imidlertid skje på mest mulig skånsom måte. Vegene må ferdigstilles uten unødig opphold, og ev. overskuddsmasse må plasseres slik at den ikke er skjemmende, alternativt må den deponeres på godkjent område utenfor planområdet. Side 5 av 12

6 Sak 68/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - FRADELING AV TOMT TIL FRITIDSBOLIG, GNR 10/10 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 10/10 Arkivsaksnr.: 11/462 Saksnr.: Utvalg Møtedato 68/11 Formannskapet Innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2, gis det dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene i kommuneplanens areadel for fradeling av tomt på inntil 1 dekar til fritidsbolig på gnr.10 bnr.10. Tomta ønskes fradelt som vist i dispensasjonssøknad datert Dispensasjon fra bestemmelsene gis da man ikke kan se at fradeling av ny tomt er i strid med de intensjoner planen skal ivareta. Det gjøres oppmerksom på at bygging ikke kan settes i gang før godkjent byggesøknad foreligger. Det skal i byggesaken tas hensyn slik at bebyggelsen ikke får silhuettvirkning. Vedlegg: 1. Søknad datert inkl. kart 2. Utsnitt av kommuneplanens arealdel, kart og bestemmelser 3. Ortofoto av området 4. Brev fra Statens vegvesen datert Brev fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag datert Saksopplysninger: Kommunen mottok den søknad om fradeling av hyttetomt på ca. 1 daa fra eiendommen gnr.10 bnr.10 i Bjørdalen. Ønsket om fradeling av tomt er begrunnet med at tomta skal være en gave fra foreldre til datter som har sterk tilknytning til området. Søker ser ikke at tomta vil medføre ekstra vegbygging eller være til skade for området. Det vil bli inngått avtale om vegrett for ev. ny tomt fra eksisterende landbruksveg. Planstatus og dispensasjonssøknad Området er i kommuneplanens arealdel vist som byggeområde for spredt fritidsbebyggelse (LNF-område, sone 2). Arealplanen angir at det kan opprettes tre nye enheter i området i planperioden. Årsaken til at det søkes om dispensasjon, er at dette vil bli den fjerde tomta som søkes fradelt i planperioden. Det ble fradelt to tomter fra gnr.10 bnr.11 i 2009 og ei tomt fra gnr.10 bnr.10 i Ingen av tomtene er bebygd pr. dato. Det er to eksisterende hytter i området, lokalisert på eiendommene gnr. 10/2 og 10/11, men de ble opprettet før arealplanen trådte i kraft og inngår dermed ikke i antall nye bygg. Disse to hyttene ligger lenger nord, og på motsatt side av åsryggen i forhold til omsøkt tomt. Side 6 av 12

7 Sak 68/11 Infrastruktur i området Det går privat landbruksveg inn i området både fra sørvest, med adkomst fra fv. 273 på østsida av Storvatnet, og fra nord med adkomst fra fv. 277 og sørover mot Bjørdalsåsen. Det går strømlinje (luftspenn) gjennom området. Det offentlig vannledning i nærheten, men vannledning er ikke ført inn i området, og det er heller ingen offentlig avløpsløsning. Natur og miljø Ønsket tomt ligger i et område med grunnlendt mark; åpen fastmark og delvis i grunnlendt lauvskog. Det er ingen registreringer i Naturbasen for området Bjørdalen. Kommunen er ikke kjent med at det er registrert kulturminner i området, men gjør oppmerksom på at området ikke er undersøkt med tanke på dette. Høringsuttalelser Dispensasjonssøknaden ble oversendt sektormyndigheter og naboer for uttalelse i brev fra kommunen datert , og høringsfristen var satt til Det er ikke mottatt merknader fra naboer. Statens vegvesen, brev datert : Ingen merknader. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, brev datert : avdeling for landbruk og bygdeutvikling peker på at det er viktig å vurdere de landskapsmessige virkningene av tiltaket. Ut over dette har ikke fylkesmannens fagavdelinger noen merknader. Saken er også forelagt Sør-Trøndelag fylkeskommune som ut fra de interesser de skal ivareta, ikke har merknader i saken. Minner om aktsomhetsplikten etter 8 i kulturminneloven, og ber om at arbeidet stanses dersom man skulle støte på noe spesielt, (mulig fredet kulturminne) og at fylkeskommunen blir varslet. Vurdering: Ved utarbeidelse av gjeldende arealplan ble det vurdert som forsvarlig å legge opp til en noe forsiktig spredt hyttebygging i dette området som i hovedsak er av interesse for folk med lokal tilknytning. Inkludert tomter og hytter er det totalt 5 eksisterende enheter i området. Den omsøkte tomta ligger med god avstand til fire av de fem eksisterende tomtene, og vil komme i en del av området der det kun er etablert ei hytte pr. dato. Området er bevokst med lauvskog, slik at bebyggelsen vil bli noe dempet av vegetasjonen. Hytta blir liggende på et høydedrag, og det anbefales at man velger en type hytte som har moderat høyde; f.eks. en etasje med ev. hems, og vurderer høyde i forhold til terrengtilpassing slik at man unngår silhuettvirkning. På bakgrunn av lokal kjennskap til området og at det ikke foreligger noen registreringer i naturdatabasen, er det grunn til å tro at opprettelse av en hyttetomt ikke vil ha vesentlig betydning for naturmangfoldet i området. Bruken av området til tur- og rekreasjon ansees heller ikke å bli redusert med fradeling av omsøkte hyttetomt. Side 7 av 12

8 Sak 69/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSFORMÅL GNR 18/10 - SLETTVIK GRENDAHUS Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 18/10 Arkivsaksnr.: 11/469 Saksnr.: Utvalg Møtedato 69/11 Formannskapet Innstilling: Med hjemmel i plan og bygningslovens 19-2 gis følgende dispensasjoner fra reguleringsplan for Værnes, Sletvik og Gravvika: 1. Det gis dispensasjon fra reguleringsformålet for eiendommen gnr.18 bnr.10, Slettvik grendahus, slik at eiendommen kan benyttes til kurs- og møtelokale med overnattingsmulighet. Ny bruk vil ikke medføre bruk som er i strid med reguleringsplanens intensjoner. Før bygget kan tas i bruk, må det søkes om bruksendring, og ev. bygningsmessige krav som blir stilt i forbindelse med bruksendring må oppfylles før bygget kan tas i bruk. 2. Redningsselskapet gis dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet for oppføring av naust/sjøbu på inntil 35m2 og enkel flytebrygge, plassert på gnr.18 bnr.1 som vist på søknad. Det forutsettes at naust/sjøbu kun benyttes til oppbevaring av båter og utstyr, og at det bygges og plasseres slik at det medfører minst mulig terrenginngrep. Bygget må plasseres slik at det ikke hinder for sikten i forhold til biltrafikk på fv Det tillates kun en flytebrygge innenfor området, og det tilrådes å benytte eksiterende flytebrygge. Før ev. ny flytebrygge kan etableres må det foreligge godkjent byggesøknad. Dispensasjon gis da tiltaket er forholdsvis begrenset og formålet ansees å ha stor nytteverdi for samfunnet. Det foreligger heller ingen indikasjon på at det er sårbare- eller truede arter i området. 3. Det tillates ikke utfylling eller mudring i sjø i forbindelse med naust og flytebrygge. 4. Det stilles som vilkår for dispensasjon for oppføring av naust, at naustet kun skal benyttes i forbindelse med allmennyttig formål, og kan ikke overtas av privatperson til personlig bruk. 5. Oppføring av naust krever at det gis dispensasjon fra byggegrense langs fylkesveg 277. Statens vegvesen er myndighet for å gi dispensasjon. Vedlegg: 1. Søknad datert inkludert kartutsnitt 2. Utsnitt av gjeldende reguleringsplan med bestemmelser, vedt Ortofoto av området 4. Statens Vegvesen, Region Midt, brev datert Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, brev datert Side 8 av 12

9 Sak 69/11 Saksopplysninger: Kommunen mottok den søknad om dispensasjon fra reguleringsformål, byggeforbud i strandsona og byggegrense-fylkesveg for gjennomføring av tiltak på eiendommen gnr.18 bnr.10, tidligere Slettvik Grendahus. Søker er redningsselskapet, som har fått tilbud om å overta Slettvik Grendahus fra Ungdomslaget Nordlys. Redningsselskapet ønsker å utvikle Slettvik Grendahus til sitt kurs-, møte og aktivitetssenter i Trøndelag, med overnattingsmuligheter for opp til 25 personer. Lokalet er også tenkt gjort tilgjengelig for lokal brukere og aktiviteter. Redningsselskapet vil inngå tinglyste avtaler med grunneier som sikrer adgang parkering, adkomst til bygningen og adkomst til sjøen for sjøsetting av kajakker, kanoer og småbåter. Det er også ønskelig å kunne oppføre ei mindre flytebrygge (2x3m) samt en sjøbod på ca. 35 m2 rett nedenfor Slettvik Grendahus, på nedsiden (østsida) av fylkesveg 277. Sjøbod er ønskelig for å slippe å krysse vegen med båter og utstyr. Selskapets redningsskøyte er planlagt å ha tilgang til eksiterende kaianlegg på Stavøya, og avtale med grunneier vil bli inngått. For gjennomføring av ønsket bruk av eiendommen gnr.18 bnr.10 søkes det om dispensasjon fra reguleringsformål allmennyttig formål, dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet for oppføring av sjøbod og flytebrygge samt dispensasjon fra byggegrense langs fylkesveg 277. Planstatus Eiendommen gnr. 18 bnr.10 ligger innenfor reguleringsplan for Værnes, Sletvik og Gravvika, vedtatt , og er regulert til byggeområde-forsamlingslokale, og arealet rundt er regulert til jord-og skogbruk. Området nedenfor fv. 277, der sjøbod ønskes oppført, er regulert til spesialområde- friluftsområde på land. Natur- og miljø Arealene rund eiendommen 18/10 er jf. markslagskartet åpen fastmark, men pr. dato er det bevokst med lauvskog. Sjøbunnen inn mot stranda på nedsida av fylkesvegen er registrert i naturbasen som lokalt viktig område, naturtype; bløtbunnsområde i strandsonen. Lenger vest er det registrert et skjellsandområde (Straumen). Hopavågen blir mye benyttet til ulike prosjekter / kurs /ekskursjoner i regi av NTNU sin feltstasjon Sletvik. Det er ikke kjent for kommunen at det er spesielle kulturminner i området. Innkomne merknader Statens Vegvesen, Region Midt, brev datert : Vil gå imot at det gis dispensasjon fra reguleringsformålet fra grendahus til kurs-, møte- og aktivitetssenter. Begrunnelsen er at eksisterende avkjørsel på langt nær tilfredsstiller kravene, og det er spesielt dårlig sikt. Ønske om å senke fartsgrensa til 30 er i strid med vegvesenets kriterier for fartsgrenser, spesielt her da fartsgrensa har sin berettigelse kun i korte perioder av året. Foreslått oppsetting av speil for å bedre forholdene, anses å være av liten betydning for trafikksikkerheten i en avkjørsel, spesielt for ukjente brukere. Aktivitet på sjøsida av fylkesvegen er uønsket pga. det vil medføre kryssing av vegen på et sted med dårlig sikt. Side 9 av 12

10 Sak 69/11 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, brev datert : Minner om de spesielle hensyn som skal tas i strandsona, men støtter kommunens vurderinger i denne saken om at bakgrunnen for søknaden er å tilrettelegge for et godt formål som kommer allmennheten til gode. Fylkesmannen støtter kommunens vurdering og har ingen merknader. Saken er også forelagt Sør-Trøndelag fylkeskommune som oppfordrer til å benytte eksisterende brygge for å hindre ytterligere inngrep i strandsonen. Vurdering: Tiltaket og naturmangfoldet Håpavågen og området rundt er bedre kartlagt i forhold til arter og naturtyper, enn de fleste andre steder i kommunen pga. at det avholdes en del feltkurs i regi av NTNU i området. Omsøkte dispensasjonstiltak ansees ut fra omfanget å ikke være av vesentlig betydning for naturmangfoldet- eller miljøet forøvrig. Det foreslås at det stilles vilkår om at naust- og flytebrygge skal forbeholdes redningsselskapets virksomhet, og at det ikke blir anledning til å selge det videre til privat bruk. Det bør også stilles krav om at inngrep i strandsona gjøres på mest mulig skånsomt. Bruksendring av bygg Kommunen har hatt møte med Redningsselskapet der de har informert om sine planer og ønsker for eiendommen. Administrativt er man positiv til ønsket bruk av området. Dispensasjon fra formålet byggeområde allmennyttig formål er fra vårt synspunkt uproblematisk med tanke på arealbruken, da den i praksis vil bli tilnærmet det samme som tidligere. Dersom bygget skal brukes til overnatting vil det komme en del tekniske krav, særlig i forhold til brannforebyggende tiltak, noe som vil bli behandlet i forbindelse med søknad om bruksendring. Tiltak i strandsona Administrativt vil vi sjelden anbefale bygging av naust og sjøboder, men i dette tilfellet synes vi at formålet er så bra at det bør vurderes å gi dispensasjon for oppføring av en sjøbod på inntil 35m2. Det ligger ei flytebrygge på stedet i dag, og administrativt vil vi være positive til å gi dispensasjon for at denne kan benyttes, ev. erstattes med en tilpasset utforming. Administrativt vil vi foreslå at det stilles som vilkår i en ev. dispensasjon for å tillate sjøbod og flytebrygge, at tillatelsene kun gjelder for redningsselskapet og deres virksomhet. Det kan ikke påregnes at eiendommen kan selges videre med naustrett og flytebrygge. Trafikksikkerhet Beliggenheten er ikke ideell med tanke på trafikksikkerhet. Trafikken på fylkesvegen er størst i forbindelse med helger. Samfunnshuset ligger imidlertid der det ligger, og ved å rydde skog for å fremme sikten, ev. utvide parkeringsarealet, bør tiltaket likevel kunne aksepteres. Side 10 av 12

11 Sak 69/11 Det foregår en del virksomhet i området pr. dato i tilknytning til Sletvik Feltstasjon som bl.a. har feltkurs og undervisning i Hopavågen. Både feltstasjonen- og grendahusets aktivitet er rettet mot ungdom og voksne, som man må forvente kan passe på seg selv i trafikken. Slettvik grendahus har vært brukt som festlokale opp gjennom tida, noe som heller ikke kan sies å være gunstig i forhold til biltrafikk. Aktiviteten som redningsselskapet ønsker, vil sannsynligvis være mest aktuell i den lyse årstida, og kryssing av vegen vil i hovedsak være begrenset til dagtid. Det er opparbeidet avkjørsel til eiendommen gnr.18 bnr.10 pr. dato. Kommunen kan ikke se at omsøkte endring medfører vesentlige endringer i bruken i forhold til dagens virksomhet. Kommunen ønsker å komme i dialog med vegvesenet om saken, og ev. ta en felles befaring, og se på tiltak for å ev. bedre sikten ved eksisterende avkjørsel. Vi kan imidlertid ikke se at det ligger til vegvesenets myndighetsområde å reise innsigelse til endring av reguleringsformål fra forsamlingshus til allmennyttig formål. Side 11 av 12

12 Sak 70/11 ETABLERINGSTILSKUDD / DISPENSASJON - NY BOLIG Saksbehandler: Geir Ove Storstein Arkiv: 223 L70 Arkivsaksnr.: 11/481 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/11 Formannskapet Innstilling: Søknad fra Mari Bækkedal og Vegard Martinsen om dispensasjon fra reglementet om etableringsstøtte til ny bolig, avlås. Vedlegg: Søknad datert Saksopplysninger: Mari Bækkedal og Vegard Martinsen har nettopp bygd hus i Vollahaugen. Huset er oppført på en av tomtene som ble betegnet som kronestomt i boligfeltet. Søkerne oppfyller derfor ikke vilkårene for å kunne få etableringstilskudd. Det søkes derfor nå om dispensasjon fra reglene. Begrunnelsen for søknaden er at opparbeidelsen av tomta var meget ressurskrevende pga av nødvendig fjellspregning og oppfylling. Søkerne er henholdsvis 21 og 27 år gamle. Vurdering: Rådmannen kan bekrefte at tomta har vært krevende å gjøre byggeklar, men ser samtidig at reglene for tildeling av etableringstilskudd er klare. Med bakgrunn i reglementet, er det derfor vanskelig for rådmannen å kunne fremme et positivt forslag til vedtak. Side 12 av 12

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2011 Tid: Kl. 13.00 14.09 Til stede på møtet Medlemmer: Oddvar Indergård Hans B. Meland Beate Bonvik Kjell Fremstad Jan Grønningen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.11.2015 Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.01.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 10 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/681 OMREGULERING AV SLETVIK FORSAMLINGSHUS - GNR 18/10 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 18/10 Saksnr.: Utvalg Møtedato 12/15 Formannskapet 04.03.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.05.2011 Tid: Kl. 12.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side i av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/702 REGULERINSGPLAN AAREM HYTTEFELT, EIENDOM 108/2 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS reg.plan Saksnr.: Utvalg Møtedato 13/13 Formannskapet 06.03.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/561 SØKNAD OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN LØVNES HYTTEOMRÅDE OG MIDTRE VERRAFJORDEN Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS Reg.plan Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.09.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.10.2014 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.05.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 46/11 10/291 FORESPØRSEL OM OMREGULERING PÅ GNR. 103 BNR. 48 OG 49

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 46/11 10/291 FORESPØRSEL OM OMREGULERING PÅ GNR. 103 BNR. 48 OG 49 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 10/15 14/660 KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING AV PROSESSPLANEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 10/15 14/660 KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING AV PROSESSPLANEN Sak 9/15 Utvalg: FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Styringsgruppen for kommunereformen behandler sak 10/15 kl. 11:00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2015 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 Ferdigbehandles i: Driftsutvalget Saksdokumenter: - Søknad med kart

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side I av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 11/580 REGULERINGSPLAN FOR RISHAUGMOEN HYTTEFELT - GNR 14/2, ENDRING Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Saksnr.: Utvalg Motedato 5/12 Formannskapet

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

Planbeskrivelse og bestemmelser Vedtatt av kommunestyret (KST) den 08.09.2010 sak 35/10

Planbeskrivelse og bestemmelser Vedtatt av kommunestyret (KST) den 08.09.2010 sak 35/10 REGULERINGSPLAN FOR FJÆRVIKA HYTTEFLT del av eiendommene gnr.92/12, 94/2 og 94/6 Planbeskrivelse og bestemmelser Vedtatt av kommunestyret (KST) den 08.09.2010 sak 35/10 PLAN-ID 16222009003 Side 1 av 8

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy. PLANBESKRIVELSE med REGULERINGSBESTEMMELSER for NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET på Søndre Reinøy i Karlsøy kommune Tromsø, 09.12.2010 Sak 1058 Rådgivende Ingeniør Norprosjekt a/s

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja GBNR 101/023 - SØKNAD OM UTSKILLELSE AV TOMT TIL BÅTHUS/NAUST Rådmannens innstilling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 - DISPENSASJON Ferdigbehandles i: Dispensasjonssaken ferdigbehandles

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 31/15 Arkivsaksnr.: 14/1047-3 JOHN BORSTAD - SØKNAD OM FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA GNR 31, BNR 15 TIL GNR 31, BNR 23... Sett inn saksutredningen

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: kl Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: kl Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2010 Tid: kl. 13.00 14.47 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ass. rådmann Innkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

REGULERINGSPLAN JEKTHAUGEN, Inderøy. PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN JEKTHAUGEN, Inderøy. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN JEKTHAUGEN, Inderøy. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 01.06.2015 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold... 3 5 Grunnforhold...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.06.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01. Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01.2013 Tid: 0900 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord formannskap. Innkallingen

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund SAKEN GJELDER Planforslaget omfatter område HF i gjeldende kommuneplan. Formålet i planen er fremtidig byggeområde for fritidsbebyggelse

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/250 OMREGULERING HEGG II - GNR 9/5 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 9/5 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/16 Formannskapet 01.06.2016 42/16 Formannskapet

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 22.08.2013 09.00. Tilleggssaker til HFFmøte torsdag 22.08.

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 22.08.2013 09.00. Tilleggssaker til HFFmøte torsdag 22.08. FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 22.08.2013 09.00 herredshus Saksliste Tilleggssaker til HFFmøte torsdag 22.08.13 Medlemmene innkalles herved til

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 24.03.2011 11/32

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 24.03.2011 11/32 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 24.03.2011 11/32 REGULERINGSPLAN REITBAKKEN - PLANENDRING Arkivsaksnr: 2010/3802 Klassering: L12 Saksbehandler: Torbjørn Stene Enhetsleder:

Detaljer

Gnr. 046/019 - Reguleringsplan for fritidshus på Naustvoll - 1. gangs behandling

Gnr. 046/019 - Reguleringsplan for fritidshus på Naustvoll - 1. gangs behandling Smøla kommune Arkiv: 46/19 Arkivsaksnr: 2008/1622-12 Saksbehandler: Ole Martin Hilstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Teknikk-, plan- og miljøutvalg 49/10 06.05.2010 Gnr. 046/019 - Reguleringsplan

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/145 08.12.2014 Kommunestyret 15/9 28.01.2015

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/145 08.12.2014 Kommunestyret 15/9 28.01.2015 OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 36 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2012/897-33/250/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/145 08.12.2014 Kommunestyret 15/9 28.01.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.12.2013 Tid: 13:00 13.49 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/295 REGULERINGSPLAN - VALSET MARINA Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS reg.plan Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/14 Formannskapet 25.06.2014 61/14 Formannskapet

Detaljer

Reguleringsplanforslag for Motteberget, 2.gangs behandling

Reguleringsplanforslag for Motteberget, 2.gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/1699 / 27 Ordningsverdi: 09062012-7 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 17/31 REGULERINGSENDRING GNR 19/68 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 19/68 Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/17 Formannskapet 18.01.2017 Side 2 av 6 SAKSFRAMLEGG

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3714-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/295 REGULERINGSPLAN - VALSET MARINA Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS reg.plan Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/14 Formannskapet 25.06.2014 61/14 Formannskapet

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2012/4682-16 Saksbehandler: Britt Frantzen Saksframlegg Klage på vedtak i Drift 24.10.2012 - vedr. 56/6 Skomsvold, Strandabakken - Søknad om

Detaljer

Innhold. PLANBESKRIVELSE FOR GEITGALJEN LODGE PLANID 257 Sist revidert av Vågan kommune 14.12.2015

Innhold. PLANBESKRIVELSE FOR GEITGALJEN LODGE PLANID 257 Sist revidert av Vågan kommune 14.12.2015 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1. Oppdragsgiver... 2 1.2. Fagkyndige... 2 1.3. Planforslagets bakgrunn... 2 1.4. Planområdets beliggenhet, omfang og planstatus... 2 2. INNKOMNE FORHÅNDSUTTALELSER... 3 2.1.

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKLISTE 17/15 SØKNAD OM GODKJENNING AV BRYGGE I TILKNYTNING TIL NAUST GNR 61 BNR 126 FOLDVIK

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKLISTE 17/15 SØKNAD OM GODKJENNING AV BRYGGE I TILKNYTNING TIL NAUST GNR 61 BNR 126 FOLDVIK GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 23.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Reguleringsplan for Kjækan småbåthavn og hyttefelt, gnr. 31 bnr 11-2. gangs behandling

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Reguleringsplan for Kjækan småbåthavn og hyttefelt, gnr. 31 bnr 11-2. gangs behandling Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/5047-17 Arkiv: L12 Saksbehandler: Bernt Mathiassen Dato: 03.11.2009 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 2009/49 Kvænangen Formannskap 11.11.2009 2009/46 Kvænangen

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse PLANBESKRIVELSE... 2 1. Bakgrunn, planstart, medvirkning og innspill... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Planstart og medvirkning... 2 1.3 Sammendrag av innspill til oppstart av planarbeidet...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/13 12/453 PLANPROGRAM TIL FASTSETTELSE - BOLIGOMRÅDE PÅ VALSET GNR 7/1

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/13 12/453 PLANPROGRAM TIL FASTSETTELSE - BOLIGOMRÅDE PÅ VALSET GNR 7/1 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.09.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Guri Conradi Referanse GUCO/2011/325-10/119/3 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 Forslag til detaljeguleringsplan for Gravåbakken

Detaljer

BESKRIVELSE VALSET MARINA GNR. 7 BNR.2 AGDENES KOMMUNE

BESKRIVELSE VALSET MARINA GNR. 7 BNR.2 AGDENES KOMMUNE BESKRIVELSE VALSET MARINA GNR. 7 BNR.2 AGDENES KOMMUNE DATO: 19.01.2016 PLANID 16222014002 Utarbeidet av: VALSET MARINA - AGDENES KOMMUNE 1 Oppdrags nr: 2015013 Oppdragsnavn: Valset marina gnr 7 bnr.2

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget 08.10.14. Administrasjonens innstilling:

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget 08.10.14. Administrasjonens innstilling: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 05/923-90 Arkiv: PLNID 20050008 Sakbeh.: Renate Mienna Olsen Sakstittel: VEDTAK AV DETALJREGULERING FOR BOLLOSETER HYTTEFELT - OMRÅDE UNTATT RETTSVIRKNING Planlagt behandling: Planutvalget

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Saksbehandler: Elin Lunde Arkiv: REG Arkivsaksnr: 07/6820 Løpenummer: 12587/09. Utvalg Planutvalg 09.10.2008 Planutvalg 29.10.

Saksbehandler: Elin Lunde Arkiv: REG Arkivsaksnr: 07/6820 Løpenummer: 12587/09. Utvalg Planutvalg 09.10.2008 Planutvalg 29.10. Utvalg Planutvalg 09.10.2008 Planutvalg 29.10.2008 Planutvalg ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØYNA, 2. GANGS BEHANDLING A B C D E F G Bakgrunn for saken Uttalelser med kommentarer til varslingen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN REPPARFJORDGOLF, GOLFBANEN M/OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER. Datert 15.11.04.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN REPPARFJORDGOLF, GOLFBANEN M/OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER. Datert 15.11.04. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN REPPARFJORDGOLF, GOLFBANEN M/OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER. Datert 15.11.04. 1 Formålet med planen: Formålet med reguleringsplanen og tilhørende bestemmelser er å

Detaljer

FORMANNSKAPET 11.02.14 Saknr. Tittel:

FORMANNSKAPET 11.02.14 Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 15.01.2014 Referanse Vår saksbehandler Per Helge Johansen Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAPET 11.02.14 Saknr. Tittel: 04/14 Plansak, Tor Audun Kvaløy, landbrukseiendom

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING GNR/BNR 11/14. Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage

Detaljer

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2800-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 16.02.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig -

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502 Søgne kommune Arkiv: 11/9 Saksmappe: 2015/987-34938/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 18.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Kirsti Jakobsen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Kirsti Jakobsen, Osen kommune Utvikling og Miljø Rigmor Jacobsen Ada Arnfinnsens vei 6 E 7036 TRONDHEIM MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/1853-10 Kirsti Jakobsen, 14.07.2015 1633/34/18

Detaljer

Søknad om deling av grunneiendom - gbnr 3/10 og 11 - søker: Hans Aasen

Søknad om deling av grunneiendom - gbnr 3/10 og 11 - søker: Hans Aasen Saksframlegg Arkivnr. 3/10 og 11 Saksnr. 2007/2900-15 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Øyvind Aundal Søknad om deling av 11 - søker: Hans Aasen Dokumenter i saken:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune

REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune Eiendom: gnr.87 bnr. 1 Medlemsorganisasjon for skogeiere i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms Adresse: Sentralbord: 815

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 08/24

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 08/24 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 08/24 FORESPØRSEL OM OMREGULERING AV EIENDOMMEN GNR.7/1 FRA HYTTE- TIL BOLIGOMRÅDE Rådmannens innstilling: 1. Etablering av

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato «REF» 2011/1164-17 Per Ottar Brattås 04.06.2015

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato «REF» 2011/1164-17 Per Ottar Brattås 04.06.2015 Smøla kommune Bygg og forvaltning «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato «REF» 2011/1164-17 Per Ottar Brattås 04.06.2015 Melding

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 14/12 Teknisk utvalg 18.04.2012

Saksnr Utvalg Møtedato 14/12 Teknisk utvalg 18.04.2012 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 11.04.2012 2006/1089 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Kjell Rune Nymoen Saksnr Utvalg Møtedato 14/12 Teknisk utvalg 18.04.2012 Kjetil Aas - Søknad om å kunne beholde

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt på eiendommen 188/2 i Tydal kommune -

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt på eiendommen 188/2 i Tydal kommune - TYDAL KOMMUNE Arkiv: 188/002 Arkivsaksnr: 2013/990-23 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 23/15 05.03.2015 Formannskapet 28/15 23.03.2015

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00. Saksliste. Tillegssak.

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00. Saksliste. Tillegssak. FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00 Tillegssak Saksliste Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 49/16 15/143 DISPENSASJONSSØKNAD FOR FRØYA

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Ortofoto over sentrale deler av planområdet 1: 5000 arkitektbua a/s revisjonsdato 20.03.09 side 1 av 6 1.0 INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN Helge Rustad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Skånland kommune MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Knut Sletten, Rønnaug Mørk,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 14.40 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04. Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.15 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/626 DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER - RISHAUGEN HYTTEFELT Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS Reg.plan Saksnr.: Utvalg Møtedato 32/16 Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 10:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 10:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.03.2014 Tid: 10:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Mattis Sveine

Detaljer

Reguleringsplan for Åmøyhamn Åmøy, 8170 Engavågen MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 8. oktober 2010

Reguleringsplan for Åmøyhamn Åmøy, 8170 Engavågen MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 8. oktober 2010 Reguleringsplan for Åmøyhamn Åmøy, 8170 Engavågen MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 8. oktober 2010 Planbeskrivelse Åmøyhamn, 8170 Engavågen Side 1 av 8 8. oktober 2010 Reguleringsplan

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 08/848 REGULERINGSPLAN FOR STEINBRUDD/MASSETAK PÅ GNR. 89 BNR. 2 Saksbehandler: Roar Santi Grindvold Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 196/08 Formannskapet

Detaljer

A. PLANENS MATERIALE B. PLANBESKRIVELSE C. PLANKART (MÅLESTOKK 1:3500 A1) D. REGULERINGSBESTEMMELSER E. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET (SJEKKLISTE)

A. PLANENS MATERIALE B. PLANBESKRIVELSE C. PLANKART (MÅLESTOKK 1:3500 A1) D. REGULERINGSBESTEMMELSER E. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET (SJEKKLISTE) REGULERINGSPLAN SOLHEIMSBEITET A. PLANENS MATERIALE B. PLANBESKRIVELSE C. PLANKART (MÅLESTOKK 1:3500 A1) D. REGULERINGSBESTEMMELSER E. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET (SJEKKLISTE) KOPI AV: VARSLING NABOLISTER

Detaljer

FORMANNSKAP 08.04.2014

FORMANNSKAP 08.04.2014 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 24.03.14 Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato FORMANNSKAP 08.04.2014 Saknr. Tittel: 24/14 Ester Kvalø, landbruskeiendommen gnr 14 bnr 2, i

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Arkivsaknr: 2016/1482 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørnar Thoresen Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 04.07.2017 Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Rådmannens

Detaljer

Nelvika bolig og hyttefelt. Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune

Nelvika bolig og hyttefelt. Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune Nelvika bolig og hyttefelt Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune 1. Forord...3 2. Grunnlag og målsetting for planarbeidet...4 2.1 Merknader etter varsel om oppstart...4 2.2 Planer

Detaljer

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring Arkivsak. Nr.: 2013/2034-19 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 12/16 07.03.201 6 Kommunestyret 16/16 29.04.201 6 Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan)

Detaljer

FORMANNSKAP 11.02.14 VEDTAK:

FORMANNSKAP 11.02.14 VEDTAK: LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 03.02.2014 Referanse Vår saksbehandler Per Helge Johansen Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 11.02.14 Saknr. Tittel: 03/14 Tor Audun Kvaløy, landbruskeiendommen gnr 14

Detaljer

Søker med dette om dispensasjon fra reguleringsplan på gnr 39 bnr 48 på Transfarelvmoen.

Søker med dette om dispensasjon fra reguleringsplan på gnr 39 bnr 48 på Transfarelvmoen. Alta kommune Postboks 1403 9506 Alta Alta, 20.12.11 Søknad om dispensasjon Søker med dette om dispensasjon fra reguleringsplan på gnr 39 bnr 48 på Transfarelvmoen. Ønsker og bygge et bolighus på eiendommen.

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

Reguleringsplan DJUPMYRA del2

Reguleringsplan DJUPMYRA del2 25.08.2015 Beskrivelse Reguleringsplan DJUPMYRA del2 GNR 10 BNR 307 Planid: 1620201502 May I Andreassen Innholdsfortegnelse BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 Hensikt med plan... 2 Dagens status... 2 Forholdet til

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 09.04.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE

PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE Lyngdal kommune Postboks 353 4577 Lyngdal Sandnes, den 23.10.2014 REGULERING AV HYTTEOMRÅDE BJØRNESTAD, DEL AV GNR.84 BNR.5, PLANID: 200815 PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE 1.0 Innledning Teknaconsult AS vil

Detaljer

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 16.04.2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 17.03.2009 Kl 09:00 på Foss gård Eventuelt forfall meldes til Øyvind Leirset, telefon 32 22 04 92 Varamedlemmer

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/908 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Just Quale Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015 Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig

Detaljer

OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE (F07) PLAN-ID 10/1437

OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE (F07) PLAN-ID 10/1437 Arkivsaksnr.: 10/1437-13 Arkivnr.: PLAN 10/1437 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR BRATTVOLL HYTTEOMRÅDE (F07) PLAN-ID 10/1437 Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.02.2016 Referanse: 4406/2016 Arkiv: 141 Vår saksbehandler: Christer Danmo Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer