KAPITTEL/ UNDERKAPITTEL HORDALANDSPROGRAMMET OVERSIKT OVER FYLKESKOMMUNEN SIN SAMLA INNSATS FOR REGIONAL UTVIKLING I 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KAPITTEL/ UNDERKAPITTEL HORDALANDSPROGRAMMET OVERSIKT OVER FYLKESKOMMUNEN SIN SAMLA INNSATS FOR REGIONAL UTVIKLING I 2006"

Transkript

1 KAPITTEL/ UNDERKAPITTEL HORDALANDSPROGRAMMET OVERSIKT OVER FYLKESKOMMUNEN SIN SAMLA INNSATS FOR REGIONAL UTVIKLING I

2 KAPITTEL/ UNDERKAPITTEL INNHALD REGIONAL UTVIKLING FOR HORDALAND Forord FYLKESPLAN FOR HORDALAND FANESAKER Regionalt Utviklingsprogram Særskilte satsingar for regional utvikling Strategisk viktige prosjekt for regional utvikling Innovasjon og nyskaping Høgskolen i Bergen Næringsretta utviklingstiltak (kompensasjons midlar) LOKALSAMFUNNSUTVIKLING Utviklingsprosjekt i 2006 Omstilling og nyskaping Nærmiljøtiltak Tettstadutvikling Satsing på mat NÆRINGSUTVIKLING Regionalt Utviklingsprogram Fordeling av midlar Prosjekt under Regionalt Utviklingsprogram Bransjesatsingar Energi, maritime næringar, reiseliv, kulturnæringar Marine næringar Innovasjon og internasjonalisering Næringsretta kompetanse Lokalsamfunnsutvikling OPPLÆRING Vidaregåande opplæring i fylkeskommunen Satsingar i 2006 Skulebygg Kunnskapsløftet IKT Samarbeid skule-næringsliv Livslang læring Satsing mot fråfall KULTUR Tilskot til kunst og kulturtiltak Tilskot til museum Kultur- og informasjonsformidling til barn og unge Nettbasert kulturformidling Kulturvern Kultur- og idrettsbasert verdiskaping Fysisk aktivitet og folkehelse Anna Tilskotsordningar under kultur SAMFERDSEL Fylkesvegnettet Investeringstiltak Plantiltak Drift- og vedlikehald Riksvegnettet Kollektivtiltak Utviklingstiltak Hovudprioriteringar i Vestlandsforsøket i TANNHELSE Nye tiltak i 2006 PLAN OG AREAL Fylkesplanprogrammet Kommuneretta utviklingstiltak ANDRE OMRÅDE Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Tverrkulturell forståing Statistikk INTERNASJONALT ARBEID EU/EØS-informasjon Kultur og reiseliv Næringsutvikling Opplæring og ungdom Samferdsel Samarbeidsregionar Tilskotsordningar ANDRE TILSKOT TIL ORGANISASJONAR OG TILTAK FYLKESSTATISTIKK Befolkningsstruktur, folketettleik og endringar i folketalet i kommunane Flytting og fødselsoverskot i kommunane Folketalsutvikling Bergensområdet og indre Hordaland Sysselsetting Arbeidsplassar og næringsstruktur i kommunane 2

3 Regional utvikling for Hordaland Hordalandsprogrammet er handlingsprogram for fylkeskommunen sin samla innsats for regional utvikling i Det gir oversyn over vedtatte og kjente satsingar, tiltak og program som skal iverksettast dette året. Fylkeskommunens løpande driftsoppgåver inn går ikkje i programmet, t.d. ordinær drift av vidare gåande skular, tannklinikkar, kulturinstitu sjonar, ordinært tilskot til kollektivtransport m.v. fisere som særskilte satsingar. Hordalandsprogrammet gir oversikt over hovudaktivitetane i arbeidet for regional utvikling med vekt på særskilte satsingar. Fylkeskommunen sitt engasjement for regional utvikling er mangfaldig og omfattande. Mange tiltak for regional utvikling er integrert i løpande arbeid og lar seg ikkje identi- Torill Selsvold Nyborg Fylkesordførar 3

4 FYLKESPLAN FOR HORDALAND FYLKESPLAN FOR HORDALAND Visjon for Hordaland: Eit kreativt verdi skapings fylke i ein sterk Vestlandsregion Næringspolitikken Hordaland skal vere mellom dei mest innovative regionane i Europa i næringar der fylket har særlege føremoner, med vekt på lønsemd, internasjonal konkurransekraft og evne til omstilling. berekraftig og langsiktig måte. Eit heilskapleg og samanhengande transportsystem skal byggjast ut med tilfredsstillande standard. Universell utforming skal leggjast til grunn. Kompetansepolitikken Hordaland skal vere ein lærande region der kompe tanse vert systematisk utvikla og nytta i eit samspel mellom dei som tilbyr utdanning og opp læring, arbeidslivet, organisasjonane, og den enkelte innbyggjaren. Kulturpolitikken Hordaland skal ha eit rikt og mangfaldig kulturliv som er forankra i regionale særtrekk og ope for nye impulsar. Alle skal kunne ta del i og oppleve tradisjonelle og nyskapande kultur akti vitetar. Miljø-, areal- og transportpolitikken Hordaland skal utvikle levedyktige regionar og attraktive lokalsamfunn, med eit nett av vekstkraftige sentra og Bergen som landsdelsenter. Areal- og naturressursane skal nyttast på ein 4

5 FANESAKER FANESAKER Fylkesplanen for perioden held fram fire særskilte fanesaker som skal realiserast i planperioden. Arbeidet startar i Næringsutvikling: Auka bruk av naturgass i Hordaland Eit energiverk på Mongstad vil gi kraft til Kollsnes og Troll A-plattforma, og varme til raffineriet. Drifta baserer seg på naturgass og lette fraksjonar frå raffineriet. Modernisering av energiforsyninga vil styrke konkurransekrafta til raffineriet og kan føre til ny næringsaktivitet, sysselsetting og gi auka verdiskaping. MÅL: Auka bruk av naturgass innanlands SATSING: Energiverket på Mongstad skal realiserast i løpet av planperioden. TILTAK 2006: Arbeide for å sikre rask avgjerd om å realisere energiverk på Mongstad 2. Kompetanse: Bergen som kunn skaps- og utdanningsby Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole og Høgskolen i Bergen samarbeider gjennom Utdanning i Bergen om ei utdanning i entreprenørskap og støtte til nyetablering for akademikarar. Politisk støtte og samarbeid med næringsliv og offentlege styresmakter er viktig for å få dette til. MÅL: Bergen skal utviklast vidare som kunnskaps- og utdanningsby, som grunnlag for innova sjon og verdiskaping. SATSING: Stø oppretting av eit senter for entreprenørskap der studentar kan utvikle etablerarkompetanse i samspel med næringslivet på Vestlandet. TILTAK 2006: Tilbod om utdanning i entreprenørskap skal vere i drift frå hausten Kultur: Kulturbasert næring Kulturbasert næring er i sterk vekst globalt. Vi må utnytte dei regionale føremonene for å utvikle vidare potensialet for kulturbasert næring, gjennom å vidareutvikle festivalane til heilskaplege kulturprodukt og å etablere ei fullstendig verdikjede innan musikkbransjen i regionen. MÅL: Hordaland skal bli Norges festivalfylke og eit senter for musikkindustri. SATSING: Vidareutvikle eksisterande festivalar og miljøa rundt desse, og utvikle ei komplett verdikjede innan musikk. TILTAK 2006: Samarbeidsorgan/-nettverk for festivalar i Hordaland skal vere etablert i Transport, areal og miljø: Betre kommunikasjonar Hordaland er ein av landets fremste verdiskapings regionar, trass i transportmessige utfordringar. Vi må løyse desse transportutfordringane for å oppretthalde veksten i dei ytre delane av fylket, og skape ny vekst i dei indre delane. Samstundes vil det vere ei utfordring å oppnå viktige miljømål i transportpolitikken for Bergensområdet. MÅL: Infrastrukturen skal utviklast for å redusere transportkostnader og fremje velferd. SATSING: Det skal satsast særskilt på Kyststamvegen E39, Hardangerbrua og Bergensprogrammet TILTAK 2006: Gjennomføring av tiltak i statsbudsjettet, vedtak i Vestlandsrådet og Bergen kommune % av 1980-nivået Bergensregionen Hordaland Indre Hardanger Figuren viser relativ utvikling i folketalet i Hordaland totalt og i to utvalde deler av fylket Indre Hardanger: Odda, Ullensvang, Eidfjord. Bergensregionen: Sentrale deler; Bergen, Askøy, Fjell, Sund, Øygarden. 5

6 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM/ SÆRSKILTE SATSINGAR REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM Regionalt Utviklingsprogram er eit felles handlingsprogram for nærings utvikling i Hordaland. Programmet skal stimulere til næringsutvikling og nyskaping i heile fylket, og sikre at alle offentlege aktørar jobbar saman for å styrke verdiskapinga. Programmet byggjer på mål, strategiar og prioriteringar i fylkesplanen for GEOTURISME: DEI VESTLANDSKE FJORDANE PÅ TOPP Dei vestlandske fjordane utmerkar seg som eitt av dei store reisemåla innanfor den nye og vonleg meir berekraftige forma for turisme geoturisme. I geoturisme vert det lagt stor vekt på tradisjonar, kultur og miljø. National Geographic Society sitt Destination Scorecard frå 2004 rangerer dei store reisemåla i verda slik etter berekraft-kriteriar: 10 BESTE I EUROPA: Dei norske fjordane Høglandet, Skottland Heidelberg, Tyskland Salzburg, Østerrike Sveitsiske alpar Dubrovnik, Kroatia Ring of Kerry, Irland Toscana, Italia Baden Baden, Tyskland Bayerske alpar, Tyskland Krakow, Polen 5 DÅRLEGASTE I EUROPA: Venezia, Italia Franske riviera Algarve, Portugal Costa Brava, Spania Costa del Sol, Spania Kjelde: National Geographic Traveler POENG Regionalt Utviklingsprogram styrer bruken av fylkeskommunen sine økonomiske verkemiddel til nærings ut vikling, og gir mål og retningsliner for andre of fentlege etatar sitt arbeid i Hordaland. Partnarane som står bak Regionalt Utviklingsprogram er: Hordaland fylkeskommune Innovasjon Norge Fylkesmannens landbruksavdeling Aetat Fiskeridirektoratet region Vest Norges forskingsråd NHO Hordaland LO Hordaland Universitetet i Bergen Kommunenes Sentralforbund Hordaland Desse utgjer Regionalt Næringsforum som har hovudoppgåva med å iverksette Regionalt Utviklingsprogram. I 2006 skal innsatsen særleg rettast mot næring ane - energi - maritime næringar - marine næringar - reiseliv - kulturnæringar Vidare skal ein prioritere tiltak innan - innovasjon og internasjonalisering - livskraftige lokalsamfunn - næringsretta kompetanse Det blir vist til utfyllande opplysningar i dokumentet «Regionalt Utviklingsprogram 2006». SÆRSKILTE SATSINGAR FOR REGIONAL UTVIKLING 1. Strategisk viktige prosjekt for regional utvikling Tilskot finansiert av konsesjonskraftmidlar til større strategisk viktige prosjekt for regional utvikling. For tida er fylkeskommunen engasjert i følgjande prosjekt: Dale fabrikkutsalssentrum (1,5 mill. kr.), Folgefonna naturparksenter (2 mill. kr), Ekspressheis Bavallen (3 mill. kr.), Cruiseskipskai i Eidfjord (11 mill. kr.) NYE PROSJEKT: 11,5 mill. kroner skal lysast ut våren ANSVARLEG I FYLKESKOMMUNEN: Strategi- og nærings avdelinga 2. Næringsretta utviklingstiltak Kompensasjonsmidlar for auka arbeidsgjevaravgift Statlege midlar retta mot 14 kommunar i Hordaland som fekk auka arbeidsgjevaravgift frå Løyving i 2006 er på 77,4 mill. kroner. Midlane blir forvalta av fylkeskommunen basert på planar ut arbeidd av regionale arbeidsgrupper der næringslivet er tungt representert. PRIORITERTE OMRÅDE ER: Regionale infrastrukturtiltak innan samferdsel Regional kompetanseheving og næringsutvikling Bransjesatsingar innan marine næringar, reise liv, olje og gass og petromaritime næringar. Plan for 2006 er venta endeleg godkjent av Kommunal- og regionaldepartementet i mai. 6

7 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM/ INNOVASJON OG NYSKAPING Tiltak Med finansiering frå desse midlane er det starta opp ei rekkje prosjekt som blir vidareført i Dette gjeld m.a. m - Medfinansiering av Hardangerbrua og Jondalstunnelen, medfinansiering av utbetrings tiltak på riksveg 541 på Bømlo, - Næringsretta kompetanseheving - Omfattande utviklingsprosjekt innan reiseliv, marine næringar, olje og gass ANSVARLEG I FYLKESKOMMUNEN: Strategi- og næringsavdelinga 3. Innovasjon og nyskaping Høgskolen i Bergen Tilskot med kr ,- til etablering av professorat ved Høgskolen i Bergen innanfor nyskaping og entrepenørskap som grunnlag for etablering av studietilbod. NÆRINGSLIVET I HORDALAND SINE FORVENTNINGAR TIL UTVIKLINGA I 2006: Ned Stabilt Opp Tilsette 100% % Marknadsutsikter Omsetting Lønsemd Kjelde: Næringsbarometeret for Hordaland og Sogn og Fjordane. Grafikk: Næringsbarometeret. Investeringar 7

8 LOKALSAMFUNNSUTVIKLING/ UTVIKLINGSPROSJEKT I 2006 LOKAL SAMFUNNS UTVIKLING Fylkeskommunen skal medverke til utvikling av livskraftige og attraktive lokalsamfunn med lokal eiganart. Livs kraftige lokalsamfunn legg til rette for at innbyggjarane trivst, stimulerer til nyskaping, vernar om natur og miljø gjennom bruk og legg til rette for bærekraftig vekst i næringslivet. Viktige innsatsområde under denne satsinga er prosjekt som stimulerer til utvikling i lokalsamfunna, utvikling av lokal identitet, omstilling og nyskaping i næringslivet, utvikling av lokale nærmiljø, satsing på mat og tettstadutvikling. 1. Utviklingsprosjekt i 2006 Program for lokalsamfunnsutvikling 1,8 mill kr. til ei ordning der lokalsamfunn/kommunar kan søkje om midlar til utviklingsretta prosjekt som byggjer opp under lokalt engasjement i lokalsamfunn og kommunar. Utlysing skjer våren ANSVARLEG I FYLKESKOMMUNEN: Strategi- og næringsavdelinga, Arbeidslag lokalsamfunnsutvikling Utviklingsprosjekt Odda-Bergen Lokalsamfunnsutvikling med fokus på ungdom. Prosjektet skal jobbe med utviklingsproses sar og skape samarbeid og nettverk mellom to kommunar. SAMARBEIDSPARTAR: Odda kommune, Bergen kommune, KRD Lokalsamfunnsutvikling Kulturlandskapet som ressurs for grøn næringsutvikling Pilotprosjekt skal gjennomførast i utvalte reiselivs bygder/verdifulle kulturlandskapsområde for å ta vare på og bruke kulturlandskapet til verdiskaping. SAMARBEIDSPARTAR: Landbruksavdelinga lokalsamfunnsutvikling Lokalsamfunnsutvikling Utvikle ei felles satsing på lokalsamfunnsutvikling som inkluderer både landbruksbygder og andre delar av lokalsamfunna. SAMARBEIDSPARTAR: Fylkesmannens landbruksavdeling og Innovasjon Norge lokalsamfunnsutvikling 2. Omstilling og nyskaping Fylkeskommunen har ansvar for å følgje opp område som er særleg utsett for negativ utvikling i folketal og sysselsetting. Eit område i fylket har i dag omstillingsstatus; Stord/Fitjar/ Sveio er deira siste år med omstillingsstatus. Fylkeskommunens arbeid med omstilling i 2006 vil særleg vere konsentrert om å - Fange opp nye område med behov for omstillingsprogram - Følgje opp samarbeidet med Innovasjon Norge - Aktiv oppfølging av omstillingsselskapet for Stord/Fitjar/Bømlo SNU AS. - Kople område med omstillingsutfordringar nærare saman Sårbarheitsanalyse 2006 Utarbeide ei sårbarheitsanalyse for regionar og kommunar i Hordaland SAMARBEIDSPARTAR: Regionalt næringsforum, kommunar, statlege etatar m.fl. et Analyse, utgreiing og dokumentasjon og Arbeidslag lokalsamfunnsutvikling SNU AS Støtte omstillingsarbeidet i Stord/Fitjar/Sveio (kr. 7,1 mill. løyvd i 2005). Fokus på korleis arbeidet med næringsutvikling skal organiserast og drivast etter omstillingsperioden. SAMARBEIDSPARTAR: Kommunane, Samarbeidsrådet ANSVARLEG: SNU med styre og eigar. Følgt opp av Arbeidslag lokalsamfunnsutvikling Nye utviklingsområde Kommunane Eidfjord, Ullensvang, Odda og Jon dal har over lang tid hatt ei markert negativ folke talsutvikling. I samarbeid med desse kom munane vil det bli sett i gang særskilte ut viklings prosjekt knytt til lokalsamfunns- og nærings utvikling. 8

9 LOKALSAMFUNNSUTVIKLING 9

10 LOKALSAMFUNNSUTVIKLING/ OMSTILLING OG NYSKAPING Ågotnes Lindås Fanahammeren Storebø Hagavik Askøy Etne Osøyro Sveio Holme MESTVEKSANDE TETTSTADER Kommune Fjell Lindås Bergen Austevoll Os Askøy Etne Os Sveio Meland Innb % Vekst ,5 29,4 29,3 21,3 20,2 19,0 17,2 15,9 15,1 14,5 Tabellen viser dei tettstadene som hadde størst prosentvis vekst Tettstader med meir enn 500 innb. i ANSVARLEG I FYLKESKOMMUNEN: Strategi- og næringsavdelinga, Arbeidslag lokal sam funnsutvikling Utvikling av regionale bedriftsnettverk i Hordaland Læring og erfaringsutveksling mellom fire bedrifts nett verk i tidlegare omstillingsområde i Horda land. Kon takt med internasjonale forskings- og nett verks miljø i det vidare utviklingsarbeidet. SAMARBEIDSPARTAR: VS 2010 Hardanger i Odda, Industrinettverket i Sunnhordland, Mongstad Næringshage, Viking Innovation Partner, IRIS (tidl. Rogalandsforsking) et for lokalsamfunnsutvikling, i samarbeid med IRIS. 3. Tilskot til nærmiljøtiltak ca. 2,5 mill. Nærmiljøet skal fungere både som positiv møteplass og rekreasjonsområde for naboar i alle alders grupper. Det kan søkjast om tilskot til: - Friluftstiltak - Lokal Agenda 21 (miljø) - Større nærmiljøtiltak lokalsamfunnsutvikling 4. Tettstadutvikling Tettstaden er ofte kjernepunktet i eit lokalsamfunn. For innbyggjarane er det viktig med god til gang til godt fungerande tettstader med attraktive møteplassar for ulike aktivitetar. Fylkeskom munen arbeider for å stimulere til eit nettverk av attraktive region- og lokalsentra for handel, offentlege tenester, næringsutvikling, bu stadar og kultur og medverkar i lokale utviklings prosessar med arkitektfagleg kompetanse og annan kompetanse etter behov. Dette er ein del av arbeidet for å sikre busetjing og næringsverksemd i heile fylket Tettstadutviklingsprosjekt I 2006 er det særleg aktuelt å medverke i prosjekt m.a. i Kvinnherad, Jondal, Lindås, Askøy, Voss, Samn anger, Bømlo og Os. Kommunar som ligg innan for verke middelområdet kan søkje frå Regionalt Utviklingsprogram. Alle kommunar kan søkje om plan leg gings midlar, t.d. til tett stads analysar. lokalsamfunnsutvikling Miljøgata på Vossevangen Tettstadsprosjekt; etappevis opprusting og ut betr ing av gate- og fotgjengarareal i Vangsgata, Torget og Hesta vangen. Styrking av eksisterande nærings verksemd, tilrettelegging for nye aktivitetar, styrking av Voss som turistkommune. Gjere Vangen meir attraktiv som kommune senter og regionalt handlesenter. SAMARBEIDSPARTAR: Voss kommune, lokalt nærings liv, ressurspersonar osv. lokalsamfunnsutvikling. Kulturtorget på Svortland Tettstadsprosjekt, felles møteplass og uteareal Etappevis, metodisk utbetring, opprusting og utbygging av Svortland sentrum for å gjere det- 10

11 LOKALSAMFUNNSUTVIKLING/ SATSING PÅ MAT te attraktivt for nye etableringar, og styrking av eksisterande bedrifter. Gjere Svortland meir attraktiv for lokalbefolkninga. SAMARBEIDSPARTAR: Bømlo kommune, lokalt næringsliv, o.a. lokalsamfunnsutvikling Miljøgata på Ytre Tysse Opprusting av RV 48 gjennom sentrum, med eta blering av tryggare fotgjengarareal og attraktive møte plassar for gåande og syklande. Gjere sen trum attrak tivt for befolkninga, for nye innbyg gjarar, for nye etableringar, og for styrking av eksi ster ande be drifter. Ta i bruk og ruste opp sjø fronten; styrke grunnlaget for etablering av småbåthamn. SAMARBEIDSPARTAR: Samnanger kommune, Statens vegvesen, lokalt næringsliv, o.a. lokalsamfunnsutvikling 5. Satsing på mat Denne satsinga er del av Regionalt Utviklingsprogram. Målet er å utnytte lokale råstoff og menneskelege ressursar for å utvikle reiseliv og lokale næringar. Kart over matutsal, matprodusentar, overnatting og opplevingar Produsere og distribuere eit kart over gardsmatbutikkar/utsal, småskala matprodusentar, serverings stader, overnatting, friluftsliv og oppleving ar i Hordland. SAMARBEIDSPARTAR: Norsk Bygdeturisme og Gards mat Vestlandet, Innovasjon Norge, Fylkesmannens landbruksavdeling ANSVARLEG: Norsk Bygdeturisme og Gardsmat Vest landet, i samarbeid med Arbeidslag lokalsamfunnsutvikling Smak av fruktbare Hardanger Auke verdiskapinga i Hardanger ved tilverking og servering av lokal mat SAMARBEIDSPARTAR: Reisemål Hardangerfjord, Innovasjon Norge, Fylkesmannens landbruksavdeling. ANSVARLEG: Reisemål Hardanger Fjord AS. Oppfølging frå Arbeidslaget lokalsamfunnsutvikling. Vossameny Vidareføring av matkonseptet «Vossameny» med lo kale mattradisjonar, råvarer og matopp levingar med basis i selskapet Vossameny BA. Sær leg vekt på å ut vikle den kommersielle drifta. SAMARBEIDSPARTAR: Voss kommune, Innovasjon Norge, Fylkesmannens landbruksavdeling ANSVARLEG: Vossameny AB sitt styre. Oppfølging frå Arbeidslaget lokalsamfunnsutvikling. Sidertreff Lage produktpakker med råvarer frå Hardanger unike opplevingar og gode historier. Fokus på mat, drikke, historie, natur, opplevingar knytt til tema. ANSVARLEG: Hardanger Opplevelse Matforum Hordaland Nettverk og møtestad for mat i Hordaland for både offentlege verkemiddelaktørar, prosjektleiarar og private aktørar. SAMARBEIDSPARTAR: Fylkesmannens landbruksavdeling og Innovasjon Norge lokalsamfunnsutvikling STERK AUKE I ELEKTRISITETSPRODUKSJONEN I 2005 Det var ein sterk auke i elektritetsproduksjonen i dei fleste fylka i Auken var særleg stor i Horda land og Rogaland. Oslo og Vestfold har ein ubety deleg elektrisitetsproduksjon og er ikkje med i fi guren Hordaland Nordland Sogn og Fjordane Telemark Rogaland Buskerud Vest-Agder Møre og Romsdal Oppland Sør-Trøndelag Østfold Aust-Agder Nord-Trøndelag Troms Hedmark Finnmark Akershus 11

12 NÆRINGSUTVIKLING/ REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2006 NÆRINGSUTVIKLING Hordaland skal vere mellom dei mest innovative regionane i Europa i næringar der fylket har særlege føremoner, med vekt på løn semd, internasjonal konkurransekraft og evne til omstilling. 1. Regionalt Utviklingsprogram 2006 Regionalt Utviklingsprogram er eit felles handlings program for næringsutvikling i Hordaland. Programmet styrer bruken av fylkes kommunen sine økonomiske verke middel til næringsutvikling og gir mål og retningsliner for andre offentlege etatar sitt arbeid i Hordaland. Regionalt Næringforum har ansvar for iverksettinga. Prioriterte innsatsområde I programmet er det fastsett prioriterte innsatsområde i 2006 under kvart av dei områda som skal arbeidast med. Det blir vist til utfyllande opplysningar i eige dokument om Regionalt Utviklingsprogram Søknad om støtte til prosjekt Det kan søkjast om midlar til gjennomføring av prosjekt innanfor dei prioriterte innsatsområda. ANSVARLEG I FYLKESKOMMUNEN: Strategi- og næringsavdelinga 2. Fordeling av midlar Fylkeskommunen sine midlar til Regionalt Ut viklings program for 2006 er etter vedtak i fylkes utvalet fordelt slik: Bedriftsretta tiltak forvalta av Innovasjon Norge Hordaland kr ,- Dette gjeld økonomisk støtte til enkeltbedrifter og gründarar. Tilrettelegging for næringsutvikling kr ,- Dette gjeld prosjekt knytt til dei prioriterte innsatsområda i Regionalt Utviklingprogram Regionale Næringsfond kr ,- Midlar til regionale næringsfond for å fremje næringsutvikling. Fonda blir forvalta av regionråda. 12

13 NÆRINGSUTVIKLING/ BRANSJESATSINGAR Omstilling og nyskaping kr ,- Tiltak for å fremje omstilling i utsette område Særskilte tiltak kr ,- Tiltak i regi av Regionalt Næringsforum ENABLE-programmet kr ,- Deltaking i EU-program for små- og mellomstore bedrifter I tillegg kjem midlar til næringsutvikling gjennom Innovasjon Norge, Fylkesmannens landbruksavdeling, Aetat og Firskeridirektoratet region vest som blir nytta for å iverksette Regionalt Utviklingsprogram. 3. Prosjekt under Regionalt Utviklings program i 2006 Prosjekt blir igangsett fortløpande utover i året basert på søknader og forslag frå eksterne part- narar og prosjekt initiert i fylkeskommunen. Oversikten her dekker dei viktigaste prosjekta som alt er vedtatt igangsett eller som blir vidare ført frå Oversikten gir såleis ikkje eit full stendig bilete av kva prosjekt som vil vere under arbeid i Enkelte prosjekt er i regi av fylkes kom munen, andre prosjekt deltar fylkeskommunen i med finansiering og kompe tanse. Bedriftsretta prosjekt blir handtert av Innovasjon Norge, og inngår derfor ikkje i oversikten her. A. Bransjesatsingar A.1. Energi, maritime næringar, reiseliv, kulturnæringar Forum Reiseliv Hordaland Nettverk som drøftar og gir innspel til felles reiselivsutvikling i Hordaland. SAMARBEIDSPARTAR: Reisemål Hardanger Fjord AS, Sam arbeidsrådet for Sunnhordland, Nord hordland Reise livs lag, Hordaland Reiseliv, Oster fjord Reiselivslag, Voss Turistinformasjon, Bergen Reise livs lag, NHO Reiseliv, Innovasjon Norge, Fylkes mannens landbruksavdeling, Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, Fjord Norge AS lokalsamfunnsutvikling Internasjonal marknadsføring Felles profilering av dei fire vestlandsfylka Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal i regi av Fjord Norge AS. SAMARBEIDSPARTAR: Fjord Norge AS, styringsgruppe for bruk av kompensasjonsmidlar bransjesatsing reiseliv, som består av Samarbeidsrådet for Sunnhordland, Nordhordland Reise livslag, Reisemål Hardanger Fjord AS og NHO Reiseliv. lokalsamfunnsutvikling Internasjonal marknadsføring Profilering internasjonalt av destinasjonane Nord hordland, Sunnhordland og Hardanger. SAMARBEIDSPARTAR: Styringsgruppe for bruk av kompensasjonsmidlar bransjesatsing reiseliv, som består av Samarbeidsrådet for Sunnhordland, Nordhordland Reiselivslag, Reisemål Hardanger Fjord AS og NHO Reiseliv. lokalsamfunnsutvikling Nasjonal marknadsføring Profilering av Hordaland mot den norske marknaden. SAMARBEIDSPARTAR: Hordaland Reiseliv lokalsamfunnsutvikling Sesongutviding Treårig prosjekt om sesongutviding på fjorden frå mai til ut september mellom Nordheimsund og Eidfjord og felles marknadsføring. Utvikle felles produktpakker og marknadsføring i tilknytting til ny båtrute mellom Bergen og Rosendal frå SAMARBEIDSPARTAR: Reisemål Haradanger Fjord AS, transportørar, Fjord Tours AS, Innovasjon Norge, Kvinnherad/Samarbeidsrådet for Sunnhordland og Hordaland Fylkeskommune. lokalsamfunnsutvikling RUFF Ruteutviklingsforum Flesland Prosjekt for styrka ruteutvikling av inter nasjonale lavprisflygningar til/frå Flesland. SAMARBEIDSPARTAR: Bergen Næringsråd, Avinor m.fl. 13

14 NÆRINGSUTVIKLING/ BRANSJESATSINGAR lokalsamfunnsutvikling Kurs og konferanse Prosjekt der målet er å auke belegget på kurs og konferansesegmentet i Sunnhordland, Nordhordland og Hardanger. SAMARBEIDSPARTAR: Reisemål Hardanger Fjord AS, Nordhordland Reiselivslag, Samarbeidsrådet for Sunnhordland. lokalsamfunnsutvikling «Oddadalen» Fossenes dal ei reise verdt. Eit nettverk av småskala reiselivsopplevingar. SAMARBEIDSPARTAR: SG for Oddadalen lokalsamfunnsutvikling Ekstremsportveko 2006 Eit sportsarrangement som set ekstrem sporten og Voss og Hordaland i fokus. SAMARBEIDSPARTAR: Ekstremsportveko lokalsamfunnsutvikling Utmarksbasert reiseliv i Hordaland Utvikle produkt innanfor verdikjedene jakt, fiske og andre naturbaserte opplevingar. SAMARBEIDSPARTAR: Hordaland Bondelag, Innovasjon Norge lokal samfunnsutvikling Statistikknett Reiseliv Samlar og gjer tilgjengeleg reiselivsstatistikk for Hordaland. SAMARBEIDSPARTNAR: Lystad AS 14

15 NÆRINGSUTVIKLING/ MARINE NÆRINGAR lokal samfunnsutvikling Natur og kulturbaserte opplevingar Ei sløyfe av kystopplevingar med havkajakk, havfiske, kystmat, kulturhistoriske vandringar, kyst kultursenter m.m. sett i system med felles mark nads føring og busstransport frå Bergen. SAMARBEIDSPARTAR: Gode Sirklar, Njord AS, Innovasjon Norge lokalsamfunnsutvikling Båt og kystturisme i Hordaland Prosjekt for å gjere Hordaland meir attraktivt som båtturismeregion. SAMARBEIDSPARTAR: Samarbeidsrådet for Sunnhord land, Nordhordland Reiselivslag, Hordaland Reiseliv, Innovasjon Norge lokalsamfunnsutvikling Sykkelturisme Forbetring av og etablering av nye sykkelruter i tilknytting til nasjonal sykkelrute nr. 1, samt for leng ing av ruta nordover. Støtte opp om etablering av sykkeruter i Sunnhordland. SAMARBEIDSPARTAR: Samarbeidsrådet for Sunnhord land, Nordhordland Reiselivslag, Statens Vegvesen lokalsamfunnsutvikling Vestnorsk Utvandringssenter Tilrettelegging og marknadsføring av «Vestnorsk Utvandringssenter». SAMARBEIDSPARTAR: Vestnorsk Utvandringssenter lokalsamfunnsutvikling Allianseprosjektet Merkevarebygging og nettverk innan turisme. SAMARBEIDSPARTAR: Fjord Norge AS og Norges Handelshøyskole lokalsamfunnsutvikling Den grøne sløyfa The Emerald Ribbon Ei sløyfe med småskala reiselivsopplevingar SAMARBEIDSPARTAR: Fylkesmannens landbruksavdeling lokalsamfunnsutvikling Olje- og Gass Strategisk Partnerskapsforum 2006 Samling av subsea-baserte vekstverksemder innan olje- og gassektoren. SAMARBEIDSPARTAR: Bergen kommune, Innovasjon Norge ANSVARLEG I FYLKESKOMMUNEN: Strategi- og næringsavdelinga Designutstilling - Stockholm Furniture Faire Deltaking for 3.års Bachelor-studentar under inter nasjonal møbelmesse SAMARBEIDSPARTAR: TBL Møbel og innred ning, Kunsthøgskulen, o.a. ANSVARLEG I FYLKESKOMMUNEN: Strategi- og næringsavdelinga Småkraftverk i Hordaland Prosjekt for å fremje verdiskaping i næringssvake strøk i Hordaland gjennom satsing på små kraftverk. Prosjektet skal gi kunnskapsplattform om val av samarbeidspart og om korleis utbygging skal gjennomførast. SAMARBEIDSPARTAR: Fylkesmannens landbruksavdeling, kommunar, kraftlag ANSVARLEG I FYLKESKOMMUNEN: Strategi- og næringsavdelinga Kystnære kvartsførekomstar i Hordaland Identifisere økonomisk interessante kvarts - rå stoff i Hordaland. Kartlegging og bergarts analyse. SAMARBEIDSPARTAR: Norges geologiske undersøkelse verdi skaping i kystsona A.2. Marine næringar Fylkeskommunen skal arbeide for å auke verdi skaping og stabilitet i sjømatnæringane. Innsatsområde er nye oppdrettsartar, Vestlandssam arbeid, Marin Vest, gode rammevilkår, kunnskapsutveksling i regionale nettverk, fokus på kvalitet og kopling av sjømat, reiseliv og kul tur. Det vert gitt støtte til utviklingsprosjekt gjen nom Regionalt Utviklingsprogram, (RUP) og kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift. Fleire av satsingane er spleiselag saman med næringa og andre offentlege aktørar, som til dømes Marin Vest, Innovasjon Nor ge, Rogaland og Sogn og Fjordane fylkes kommunar. Nye oppdrettsartar Vestlandsrådet har starta eit arbeid med eit strategisk handlingsprogram for nye oppdrettsartar. Målet er betre finansieringsordningar og koordinering av innsatsen for auka verdiskaping og kommersialisering av nye oppdretts- 15

16 NÆRINGSUTVIKLING/ MARINE NÆRINGAR artar på Vestlandet. Hordaland fylkeskommune deltar aktivt i dette arbeidet og målrettar samstundes prosjektstøtta frå Regionalt Utviklingsprogram til tilrettelegging, kompetanse, nettverk og FoU. Nettverk for kamskjelnæringa Nettverk for kompetanseheving og kunnskapsutveksling i kamskjelnæringa på Vestlandet. SAMARBEIDSPARTAR: Universitetet i Bergen, næringsaktørar, Marin Vest, Rogaland fylkeskommune, Sogn- og Fjordane fylkeskommune og Møre og Romsdal fylke et Verdiskaping i Kystsona et Verdiskaping i Kystsona Storskalaoptimalisering av lysstyring av oppdrettstorsk Prosjektet LYSTORSK er storskaladokumenta sjon og vidareutvikling av protokollar for lys styring for å utsette kjønnsmodning i kommersielle anlegg for oppdrettstorsk på Vestlandet. SAMARBEIDSPARTAR: Norsk sjømatsenter, Havforskingsinstituttet, Innovasjon Norge, torskeoppdrettarar et Verdi skaping i Kystsona dretts verksemder og Universitetet i Bergen et Verdiskaping i Kystsona «TORSKENOT» Rett val av not til oppdrett av torsk Kartlegging av torsken sin trong til napping, biting og riving i nota og utarbeiding av driftsrutinar. SAMARBEIDSPARTAR: SINTEF Fiskeri og Havbruk, Norsk Sjømatsenter, torskeoppdrettarar, Innova sjon Norge og fylkeskommunar på Vestlandet et Verdi skaping i Kystsona sjon og handtering av torskeyngel. SAMARBEIDSPARTAR: Akvaplan Niva, Akvaforsk, UIB, Havforskingsinstituttet, NFR og yngelprodusentar et Verdi skaping i Kystsona «FRISK TORSK»- Forprosjekt Utvikle framlegg til ein modell og eit system for koordinering og informasjonsflyt knytt til torske helse. SAMARBEIDSPARNARAR: «Sats på torsk», Veteri nærinstituttet, UiB, næringa et Verdi skaping i Kystsona Marknadsanalyse for stort kamskjel Skaffe kunnskap om marknad for norske kamskjel ved kopling til sal av villfanga skjel. SAMARBEIDSPARTAR: Universitetet i Bergen, EFF, MarinVest, næringsaktørar, Eksportutvalet for fisk Kartlegging av potensielle sjukdomsagens for oppdrettstorsk Få oversikt over førekomst av ulike sjukdomsagens i ville torskebestandar og utvikle gode metodar for prøvetaking av vev hos oppdrettstorsk. SAMARBEIDSPARTAR: SagaFjord SeaFarmAS, opp- «PROCOD» Stabilisering og modernisering av torskeyngelproduksjon Forskingsprosjekt støtta av NFR der fleire viktige FoU-institusjonar samarbeider med næringa om u tvikling av kunnskapsgrunnlag og ru tinar for kommersiell industriskala produk- «NETT-østers» Nettverk for østersdyrkarar Nettverk for kunnskaps- og erfaringsutveksling mellom østersdyrkarar i samarbeid med forvaltning og FoU. SAMARBEIDSPARTAR: Samarbeidsrådet for Sunnhordland, Havforskingsinstituttet 16

17 NÆRINGSUTVIKLING/ MARINE NÆRINGAR et Verdiskaping i Kystsona «Kvalitetsøsters» - Utvikling av verktøy for evaluering og gradering av flatøsters Dokumentere kvalitet på norsk flatøsters og utvikle verktøy og rutinar for produksjon av kvalitetsøsters i Sunnhordland. SAMARBEIDSPARTAR: Samarbeidsrådet for Sunnhordland, NIFES, og NET-østers. et Verdiskaping i Kystsona Kompetanseutvikling i blåskjelnæringa Prosjektet skal i samarbeid med kompetansemiljø i Trøndelag utvikle kompetanse i næringa, og innføre eit felles system for registrering av produksjonsdata i dyrkingsanlegg og kommunikasjon mellom produsentar og pakkeri. SAMARBEIDSPARTAR: Vestnorsk Havbrukslag, NIFES, blåskjeldyrkarar og mottak, Innovasjon Norge og fylkeskommunar på Vestlandet og Sørlandet et Verdiskaping i Kystsona Informasjonskonferanse for blåskjelnæringa i Hordaland Informasjon og erfaringsutveksling i ein konferanse med mål om samarbeid og utvikling av ei levedyktig blåskjelnæring i Hordaland. SAMARBEIDSPARTAR: Hordaland blåskjeldyrkarlag, Nettverk for blåskjelnæringa i Hordaland Etablering av eit nettverk for samarbeid og erfarings utveksling mellom dyrkarar og mottak, kunnskapsinstitusjonar og forvaltning SAMARBEIDSPARTAR: Hordaland blåskjeldyrkarlag og dyrkarar et Verdiskaping i Kystsona Sjømat Fylkeskommunen er premissleverandør og delfinansierer samarbeidsprosjekt for å auke kompe tansen om kvalitet, marknadsføring og produkt utvikling i sjømatnæringa. Det vert starta opp prosjekt som koplar marin sektor, reise liv og kultur med mål om høgare verdiskap ing for sjømatprodukt og styrking av lokal mat kultur. Sjømat for alle 2006 Publikumsarrangement og ein fag leg konferanse i Bergen der profilering av sjømat, og posi- tive helseeffektar og internasjonal marin forsking er sentrale element. SAMARBEIDSPARTAR: Fiskeriforum Vest, Norsk Sjømatsenter, Bergen kommune, Innovasjon Norge og fiskeri- og havbruksnæringa et Verdiskaping i Kystsona Kvalitet på sjømat i heile verdikjeda Prosjektet skal auke forståinga for og kunnskapen om rett handsaming av fisk i alle ledd for på den måten å gje auka verdi skaping, trygg mat, nøgde kundar og auka sal. Prosjektet skal drive kunnskapsformidling, produsere ein undervisningsfilm og ein rett leiar om kvali tet i alle ledd i pro duk sjons kjeda. SAMARBEIDSPARTAR: Norsk Sjømatsenter og Norges Fiskarlag et Verdiskaping i Kystsona ØSTERSPRODUKSJON I HORDALAND 13 Møre og Romsdal 45 Sogn og Fjordane 107 Hordaland Rogaland Hordaland står for ca 60 % av den norske østersproduksjonen. I 2004 gjekk litt over 60 % den norske østersproduksjonen til eksport. I 2004 gjekk over halvparten av den norske østerseksporten til Romania og dei Arabiske emiratane. Kjelde: Fiskeridirektoratet, Eksportutvalet for fisk 15 NIFES, Havforskingsinstituttet et Verdiskaping i Kystsona 17

18 NÆRINGSUTVIKLING/ MARINE NÆRINGAR Produktutvikling og design i sjømatnæringa Gje deltakande bedrifter auka medvit og kunnskap om design og designprosessen og betre vurderingsevna ved innkjøp av designtenester og bygge opp kunnskap om merkevarebygging og produktutvikling. SAMARBEIDSPARTAR: Marin Vest og Innovasjon Norge et Verdiskaping i Kystsona Forprosjekt om akvaturisme og auka bruk av sjømat i Hardanger Prosjektet skal undersøke om havbruks næringa kan utviklast til ein ressurs for reise livet gjennom utvikling av besøksanlegg og eit variert mat tilbod frå lokalt produserte havbruks produkt. SAMARBEIDSPARTAR: Sven Helge Pedersen et Verdi skaping i Kystsona «Smak av kyst» Prosjektet har som mål å auke bruken av sjømat regionalt og utvikle eit betre sjømattilbod i resturantane til glede for tilreisande og lokalbefolkning. Eit paraplyprosjekt som femner vidt både geografisk og tematisk. SAMARBEIDSPARTAR: Norsk sjømatsenter, Innovasjon Norge og Fylkesmannen et Verdi skaping i Kystsona Kompetanse Det har dei siste åra vore ein stor nedgang i søkjarar til studieretningar innan havbruk, samstundes som det er aukande behov i næringa for tilsette med høg kompetanse. Det er eit mål å forbetre utdanningstilbodet innan fiskeri- og havbruksfag. Prosjekt for å gjere utdanning innan havbruk meir attraktiv er viktig for å sikre den framtidige rekrutteringa. Det vert vidare satsa på å heve kompetansen til nærings aktørar ved å skape møteplassar og støtte nett verk. Lærebok i handsaming av fisk Betre kunnskap om praktisk handtering av fisk og sjømat mellom elevar i vidaregåande opplæring (naturbruk og hotell- og næringsmiddelfag). Utvikle oppdatert læremateriell i første om gang i form av ei bok. SAMARBEIDSPARTAR: Fiskarfagskulen i Austevoll, Stein Mortensen Fagformidling og NIFES og Universitetet i Bergen et Verdi skaping i Kystsona Stipendordning for studentar Kontaktstipend for studentar innan høgare fiskeri- og havbruksutdanning for å stimulere studentar til auka kontakt med bedrifter gjennom praktiske oppgåver og ekskursjonar. SAMARBEIDSPARTAR: Vestnorsk Havbrukslag, Norsk Sjømatsenter og Universitetet i Bergen et Verdi skaping i Kystsona Tiltak mot utvikling av Pancreas disease (PD) hos laks Utvikle kunnskap og rutinar for å unngå sjukdoms utbrot. SAMARBEIDSPARTAR: Veterinærmedisinsk oppdragssenter AS og Mattilsynet et Verdi skaping i Kystsona Areal og ressursar Gode lokalitetar er viktig før lønsemd og god helse i akva kultur. Hordaland har starta arbeid med å ut vikle moderne verktøy i formidlinga av data og planlegging av kystsona. Fylkeskommunen støt tar opp om prosjekt som tar sikte på god fiske helse og miljøomsyn. Det skal ut arbeid ast retningsliner for skjelsandforvaltning og skaf fast kunnskap om verknader for fiskeri og hav bruk. Marine areal- og havbruksdata på internett Formidling av arealdata og grunnlagsdata til bruk for planlegging og lokalisering av havbruk gjennom internett; miljødata, grunnlagskart, djupnedata, digital djupnemodell og eigna produksjonsareal. 18

19 NÆRINGSUTVIKLING/ INNOVASJON OG INTERNASJONALISERING SAMARBEIDSPARTAR: Verdiskaping i kystsona, Arbeidslaget for IKT-utvikling, UNIFOB, Fylkesmannen i Hordaland, Bergen kommune, Vestnorsk Havbrukslag, Fiskeridirektoratet, Havforskingsinstituttet et Verdi skaping i Kystsona Nordhordland fiskehelsenettverk Etablere system for kvalitetsmåling og kvali tets - standard med felles og forenkla rapporteringsrutinar for å betre miljø- og produksjonsforholda med omsyn til parasittar (lakselus og bendelorm). SAMARBEIDSPARTAR: Nordhordland fiskehelsenettverk og lakseoppdrettarar et Verdi skaping i kystsona Implementering av kvalitetssikringsystem i matfiskoppdrett Medverke til implementering av eit kvalitets - sik rings system i medhald av «IK-akva-forskrifta» i mat fisk-oppdrett. SAMARBEIDSPARTAR: Vestnorsk havbrukslag, Mattilsynet, oppdrettverksemder og Essentia AS et Verdi skaping i Kystsona Samarbeid Fylkeskommunen sine økonomiske verkemiddel innan marin sektor vert effektivt nytta i sam arbeid med Innovasjon Norge. I 2006 har ein eta blert fleire fellesprosjekt mellom Vestlands fylka, slik at ein oppnår større samarbeid og større satsingar. Fylkeskommunen har etablert sam arbeidsforum «Promarin», mellom Fiskeri direktoratet, Innovasjon Norge, NHO, Vest norsk Havbrukslag, Fiskeriforum Vest, Bergen Næringsråd, Biosense, Fiskarlaget Vest, Horda land fylkeskommune, Samarbeidsrådet for Sunn hordland, NIFES, MarinVest, Marine Con struc tions, Marine Harvest, Norges Handelshøy skole, Bergen kommune og Universitetet i Ber gen. Møteplass Marin Møteplass Marin er etablert som kveldsmøte med foredrag om aktuelle tema. Forumet utvikla seg til Hordaland sin viktigaste marine møte plass. Ideen er å skape innovasjon og lønsemd innan marin sektor ved å skape kommunikasjon mellom forsking, næring, finans, industri, gründarar, forvaltning m.m. SAMARBEIDSPARTAR: Protevs AS, Bergen Næringsråd, Innovasjon Norge, UiB med fleire. et Verdi skaping i Kystsona «Norway Fish and Aqua»- messe i Bergen, april 2006 Fellesstand for verksemder og kompetanse miljø på Vestlandet. Det skal etablerast sjømatbar, fagleg program, profilering og opningsarrangement. SAMARBEIDSPARTAR: Fiskeriforum Vest, Norsk Sjømatsenter, Bergen kommune ANSVARLEG I FYLKESKOMMUNEN: Arbeidslaget Verdi skaping i Kystsona Nordisk Skjelkonferanse i Bergen 2006 Årleg fagleg konferanse og messe for dyrkarar av skjel, hummar og kråkebollar. SAMARBEIDSPARTAR: Blue Planet, FHL-Havbruk, MarinVest, Rogaland fylkeskommune, næringsaktørar Verdiskaping i Kystsona B. Innovasjon og internasjonalisering Bedriftsretta prosjekt og satsingar Dei fleste prosjekta under innsatsområdet inno va sjon og internasjonalisering er bedriftsretta og blir handtert av Innovasjon Norge på oppdrag frå fylkeskommunen. For 2006 løyver fylkeskommunen kroner til Innovasjon Norge til slike prosjekt. 19

20 NÆRINGSUTVIKLING/ INNOVASJON OG INTERNASJONALISERING Gründerskolen Gründerskolen skal gi studentar på høgare nivå eit teoretisk og praktisk fundament for etablering av bedrift. SAMARBEIDSPARTAR: Innovasjon Norge, Universi- C. Næringsretta kompetanse Hardanger idrett/utdanning Etablering av attraktive idrettsfag som tilvalsfag i vidaregåande skule. SAMARBEIDSPARTAR: Kvam herad, andre kommu- Kommunen som fyrstelineteneste for småskala næringsutvikling Prosjekt i Voss kommune for å gjere tilhøva for etablerarane i kommunen betre. SAMARBEIDSPARTAR: Innovasjon Norge, FMLA, tetet i Bergen nar, Hardangerrådet, lokale idrettslag Voss kommune kompe- et ANSVARLEG I FYLKESKOMMUNEN: Strategi- og tansefylket kompetansefylket næringsavdelinga ANDELEN UTEKSAMINERTE KANDIDATAR FRÅ UIB, HIB OG NHH I 2003 SOM HADDE SIN FØRSTE JOBB I HORDA LAND Etableraropplæring Kurs for etablerarar i heile fylket om lag 150 personar årleg. SAMARBEIDSPARTAR: Regionale næringskontor, Bergen kommune. Norwegian Centre of Expertise / SUBSEA Forprosjekt for utarbeiding av søknad for å få eit Centre of Expertise i Hordaland. SAMARBEIDSPARTAR: HiB, Regionalt kompe tansesenter/sintef, IN, o.a. Høgskulestudium i mat-entreprenørskapregional utvikling Høgskulestudium ved Vestnorsk kulturaka de mi SAMARBEIDSPARTAR: Fylkesmannens landbruksavdeling, Innovasjon Norge m.fl. 100% ANSVARLEG I FYLKESKOMMUNEN: Strategi- og ANSVARLEG I FYLKESKOMMUNEN: Strategi- og næringsavdelinga næringsavdelinga lokalsamfunnsutvikling % 73% 66% 60% 58% 55% 44% 44% Kurs for lærarar i entreprenørskapsundervisning Vidareutdanningstilbod for 25 lærar som vil under vise i entreprenørskap. SAMARBEIDSPARTAR: Høgskolen i Bergen, Ungt Entre prenørskap Hordaland, Høgskulen i Sogn og Fjordane et kompetansefylket Hordland Kompetansekraft Gi kandidatar frå UiB og høgskulane i Bergen høve til å skaffe seg relevant arbeidspraksis, og gi arbeidsgjevarar høve til å prøve ut ny kompetanse risikofritt og til ein låg kostnad. SAMARBEIDSPARTAR: Aetat, Karrieresenteret, Bergen komune kompetansefylket TEFT-Hordaland Prosjektet skal skape bruer for kunnskapsflyt mellom næringsliv og kunnskapsinstitusjonar. SAMARBEIDSPARTAR: Christian Michelsen Research, Høgskolen i Bergen, Universitetet i Bergen kompetansefylket % Mat.nat. UiB Lærerutd. HiB Ingenriørutd. HiB Helse- og sosialutd. HiB HF, UiB SV, UiB Juss, UiB psyk, UiB 30% NHH Senter for entreprenørskap Vidare arbeid med sikte på å etablere senter for entrepenørskap. SAMARBEIDSPARTAR: Høgskolen i Bergen, Universitetet i Bergen, Norges handelshøyskole, Bergen Næringsråd, Innovasjon Norge ANSVARLEG I FYLKESKOMMUNEN: Strategi- og næringsavdelinga Nettverkssamarbeid Mongstadregionen Samarbeid mellom leverandørbedrifter i regionen for å komme i posisjon for leveransar til stor kunden i regionen. SAMARBEIDSPARTAR: Regionrådet i Nordhordland, NHO, LO lokalsamfunnsutvikling Fleire prosjekt er oppført i kapittelet Opplæring under Samarbeid skule-næringsliv. D. Lokalsamfunnsutvikling Prosjekt under dette området er oppført under kapittelet om Lokalsamfunnsutvikling. Kjelde: Karrieresenteret si kandidatundersøking frå

21 NÆRINGSUTVIKLING 21

22 OPPLÆRING/ SATSINGAR I 2006 OPPLÆRING Fylkeskommunen har ansvar for vidaregåande opplæring for ungdom mellom år, for vaksne og grunnopplæring for barn, unge og vaksne i sosiale og medisinske institusjonar. Vidaregåande opplæring i fylkes kommunen «Strategisk plan for vidaregåande opplæring i Horda land » er nyleg vedteken. Saman med Fylkesplanen og andre sektorplanar i fylkeskommunen er denne retningsgivande for utdanningsverksemda i Horda land. «Strategiplan for livslang læring» er og så eit sentralt styringsverktøy. Stortingsmelding nr. 30 Kultur for læring ( ) ber bod om omfattande endringar i den vidaregåande opplæringa. Gjennom reforma «Kunn skaps løftet» må fylkeskommunen som skuleeigar heve kompetansen både i skule og bedrift i perioden Reforma medfører endringar både i struktur og innhald. Den største endringa er endring i fag- og timefordelinga og nye læreplanar i alle fag. Reformarbeidet vil prege mange av aktivitetane innan opplæring i Hordaland har 46 vidaregåande skular i 20 kommunar med omlag 3000 tilsette og elevar. Opplæring i bedrift skjer i meir enn 2000 godkjende lærebedrifter med omlag 3500 løpande lærekontraktar og rundt 2500 instruktørar. Samla budsjett for 2006 er kr ,- SATSINGAR I Skulebygg Olsvikåsen videregående skole (Bergen Vest): Ny vidaregående skule dimensjonert for 420 elevar. Planlagde utdanningsprogram er Studiespesialisering, Studiespesialisering med Kunstfag, Helse og sosialfag. Kostnad omlag 131 mill kr. Skulen skal stå ferdig til bruk hausten Sørås videregående skole (Bergen Sør) Ny skule under planlegging. Forprosjektering i Skulen skal vere såkalla Knutepunktskule (tilbod til høyrande og ikkje-høyrande). Planlagd bruttoareal m2, dimensjonert for om lag 800 elevar. Planlagde utdanningsprogram er Studiespesialisering, Studiespesialisering med Kunst fag, Media og kommunikasjon, Helse og sosial fag og Service og samferdsel. Kostnad om lag 305 mill. kroner. Ferdig i Åsane gymnas tilbygg (Bergen Nord): Tilbygg på m 2 og ombygging av 1048 m 2 som vil gi skulen ein auke på om lag 240 elevar. Planlagde utdanningsprogram er Media og kommunika sjon, Service og samferdsel. Kostnad om lag 59 mill. kroner. Ferdig haust Knarvik vidaregåande skule tilbygg (Bergen Nord) Tilbygg på om lag m 2. Kostnad ca. 92 mill. kroner. Ferdig haust Start prosjektering i 2006, med atterhald om ved tak i fylkestinget i mars Kunnskapsløftet Kompetanseutvikling Omfattar program for skuleleiarane, kompetanseheving knytt til dei nye læreplanane både i skule og bedrift og styrking av læringsmiljøet for elevar og lærlingar. Vidare tiltak for støttesystema OT/PPT, rådgjevarar og andre tilsette. Tiltaka skal i størst mogeleg grad knytast til lærarane og instruktørane sin arbeidsplass. Kompetansehevinga skal i hovudsak gjennom- 22

23 OPPLÆRING/ KUNNSKAPSLØFTET førast regionalt eller i samarbeid mellom fleire skular. Bruk av IKT blir eit viktig hjelpemiddel. Totalkostnad for 2006 er kr., inkl. statlege midlar med kr SAMARBEIDSPARTAR: Reforma omhandlar heile grunnopplæringa og legg til grunn eit tett samarbeid mellom grunnskolar og vidaregåande skular, vidaregåande skular og lærebedrifter/ opplæringskontor. Viktige samarbeidspartar er høgskular og universitet. ANSVARLEG I FYLKESKOMMUNEN: Opplæringsavdelinga Ny struktur Kunnskapsløftet inneber ny struktur, frå 15 studie retningar til 12 utdannings program. 2. skuleåret, Vg2 (vidaregåande kurs 2) tilbodet, har om lag 60 kurs, mot tidlegare om lag 100 kurs. Ny struktur inneber og ny organi sering av opplæringa, noko som gir trong for nytt utstyr på dei aller fleste skulane og ombyggingar på fleire av skulane. Budsjettet for 2006 er på kr til undervisningsutstyr inkl IT-utstyr og kr til ombyggingar. ANSVARLEG I FYLKESKOMMUNEN: Opp læringsavdelinga 23

24 OPPLÆRING/ IKT 3. IKT Skulebiblioteka database Implementere nyetablert, sentral database for skule biblioteka i dei vidaregåande skulane, og utvikle nye, sentrale bibliotektenester med kvalitetssikring og ressursutnytting som mål, og mogleg sal av tenester til kommunane. ANSVARLEG I FYLKESKOMMUNEN: Opplæringsavdelinga i samarbeid med fylkesbiblioteket Digital eksamen 11 vidaregåande skular i Hordaland skal i 2006 delta i eit prosjekt saman med Utdanningsdirektoratet der ein skal prøve ut digital eksamen i ein større skala. Infrastrukturen i det peda gogiske it-nettet må byggjast ut. Arbeidet startar våren ANSVARLEG I FYLKESKOMMUNEN: Opplæringsavdelinga og IT-seksjonen Felles katalog og domenestruktur i pedagogisk nettverk Felles katalogteneste, felles domenestruktur, «sikkert trådlaust nettverk» og ein standardisert infrastruktur for kommunikasjon. ANSVARLEG I FYLKESKOMMUNEN: Opplæringsavdelinga i samarbeid med IT-seksjonen 4. Samarbeid skule - næringsliv Samarbeid mellom vidaregåande skular, næringsliv og lokalsamfunn Program for å fremje samarbeid mellom vidaregåande skular, næringsliv og lokalsamfunn. Målet er at dei vidaregåande skulane blir tatt i bruk og ut viklar seg vidare som ressurs for regional utvikling og næringsutvikling i sitt område. Midlar for 2006 (kr ,-) vil bli lyst ut våren ANSVARLEG I FYLKESKOMMUNEN: Strategi- og næringsavdelinga/arbeidslag Kompetansefylket Nettverk skule næringsliv for kompetanse utvikling i reiselivet Samarbeidsprosjekt mellom Voss jordbruksskule, Rogne vidaregåande skule, Voss vidaregåande skule, Hjeltnes Gartnarskule og Odda vidaregåande skule og reiselivsnæringa i regionen. Målet er å medverke til at skulane har eit opp læringstilbod til reiselivsaktørane slik at dei kan få den reiselivsfaglege utviklinga dei ønskjer der dei er. ANSVARLEG I FYLKESKOMMUNEN: Rektor ved Voss vidaregåande skule Næringsretta kompetanseutvikling i Nordhordland Målet er å gjere dei to vidaregåande skulane Knarvik og Austrheim til fleksible tilbydarar av kompe tansepåfyll for bedriftene i regionen gjen nom tett dialog med næringslivet og evne til raske omstillingar av tilbodet. SAMARBEIDSPARTAR: Knarvik vidaregåande skule, Austrheim vidaregåande skule, Hordaland fylkes kommune gjennom Regionalt Ut viklingsprogram, Nordhordland Industri- og Hand verkslag og Regionrådet for Nordhordland Etterutdanning i entreprenørskap for lærarar I samsvar med fylkesplanen er målet å gi alle elevar i vidaregåande skular eit tilbod om entreprenørskapsopplæring innan Frå og med våren 2006 vil ein i samarbeid med Høgskolen i Bergen gi lærarar i vidaregåande opplæring tilbod om halvtårseining i faget Entrepre nørskap. Senter for yrkesrettleiing Senteret vart etablert som treårig prosjekt i 2005 for å styrke yrkes- og utdanningsrettleiinga i Hordaland. Frå 2006 skal senteret etablere tett samarbeid med skulane, blant rådgjevarar i grunnopplæringa. Siktemålet er permanent etablering av tenesta etter prosjektperioden. SAMARBEIDSPARTAR: Aetat, NHO, LO, KS, Bergen kommune, Fylkesmannen i Hordaland 24

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø og utviklingsaktørar innan dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2014 Kort om handlingsprogrammet Årleg handlingsprogram som er tufta på «Regional Næringsplan for Hordland 2014 2017». Vedtatt av fylkesutvalet 20. februar.

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv: Objekt: N-101.1 Arkivsaknr 2004002075 Fylkesplanen for

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Regional Næringsstrategi for Hardanger Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Bakgrunn Initiativ frå Hardanger Næringsråd Vedtak i Hardangerrådet Prosjektleiing frå Næringshagen i Odda Styringsgruppe

Detaljer

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Program for entreprenørskap Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Utfordringar (NIFU/STEP): Avgrensa tilgang til gode entreprenørar med gode prosjekt Kjønnsbalansen Avstemming

Detaljer

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Plankonferansen i Hordaland 211 Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Solveig Svardal Basert på analysar av Knut Vareide og Hanna N. Storm 1 Forståingsramme summen av ein stad sin attraktivitet for

Detaljer

Relevante EU-program for internasjonalisering i kommunane

Relevante EU-program for internasjonalisering i kommunane Relevante EU-program for internasjonalisering i kommunane Internasjonalisering ein veg til attraktive kommunar Bergen 28.10.2010 Målgruppe for Aktiv Ungdom programmet: ALL UNGDOM 13-30 ÅR og dei som arbeidar

Detaljer

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?»

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?» «Brød av sirkus?» Bakgrunn Om lag halvparten av dei arbeidsplassane vi har om ti år, er enno ikkje skapt. Å la gode idear vekse fram er ei sikker investering for verdiskaping i framtida Innovasjon og omstilling

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7

Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7 Plan for utvikling av bibliotektilbodet for barn og unge i Hordaland 1998-2001 Hordaland fylkeskommune 1997 ISBN 82-91679 - 03 7 INNLEIING Bakgrunn. Plan for utvikling av bibliotektilbod for barn og unge

Detaljer

Regionale utviklingsprosesser i Hordaland. Nina Broch Mathisen, Trondheim 12. september 2006

Regionale utviklingsprosesser i Hordaland. Nina Broch Mathisen, Trondheim 12. september 2006 Regionale utviklingsprosesser i Hordaland Nina Broch Mathisen, Trondheim 12. september 2006 3 Disposisjon; 1. Partnerskapet og Regional utviklingsplan 2. Regionens utfordringer og utviklingsbehov 3. Regional

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Vaksdal Venstre «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Eit liberalt Vaksdal Næring og nyskaping Venstre vil legge betre til rette for næring

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015 Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015 Rullert av rektor pr. 15.01.15, jf. S-sak 63/14 vedtakspkt. 1 I Verksemdsidéen Høgskolen i Telemark (HiT) skal oppfylle samfunnsoppdraget sitt ved å tilby

Detaljer

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Steinar Johnsen, Seniorrådgivar, Innovasjon Norge Møre og Romsdal partnerskapen hoppid.no Hovudutfordring og strategi Auka tilfang

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane.

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. 2013-2015 Innleiing Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane i Hordaland

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 INNHALD Strategiplan for Høgskolen i Ålesund 2010 2011 3: Innleiing 4: Visjon 5: Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon 6: Verdiane 7: Dei overordna måla 8-12:

Detaljer

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009.

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Fylkesplanen 2005-2010 Program opplevingsnæringar - utlysing av midlar Program opplevingsnæringar er

Detaljer

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019 Vedlegg SNP 2019 Side 1 Strategisk næringsplan HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogram Vedlegg SNP 2019 Side 2 1. Årdal skal legga til rette for å skapa nye lønsame arbeidsplassar. 1.1. Nyskaping Med nyskaping

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Program for lokalsamfunnsutvikling i Hordaland - BULYST HORDALAND

PROSJEKTPLAN. Program for lokalsamfunnsutvikling i Hordaland - BULYST HORDALAND Prosjektnamn: Program for lokalsamfunnsutvikling i Hordaland - BULYST HORDALAND Oppdragsgjevar: Prosjektansvarleg: Prosjektleiar: Nina Broch Mathisen, Innovasjon Norge Ole Bakkebø, Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Regional landbruksmelding og regional matstrategi - utviklingsoppgåver og muligheiter. Mona Hellesnes, fylkesvaraordfører

Regional landbruksmelding og regional matstrategi - utviklingsoppgåver og muligheiter. Mona Hellesnes, fylkesvaraordfører Regional landbruksmelding og regional matstrategi - utviklingsoppgåver og muligheiter Mona Hellesnes, fylkesvaraordfører Vil sei litt om: Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør Korrespondanse til

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

Rekruttering til marin sektor 2011-2014. Rådgjevarsamling 24.01.2012 Trond Wahl

Rekruttering til marin sektor 2011-2014. Rådgjevarsamling 24.01.2012 Trond Wahl Rekruttering til marin sektor 2011-2014. Rådgjevarsamling 24.01.2012 Trond Wahl Et nasjonalt rekrutterings- og kompetanseprosjekt for marin sektor i regi av Fiskeri- og kystdepartementet Om Sett Sjøbein

Detaljer

Avdeling for regional planlegging

Avdeling for regional planlegging Møte med Avdeling for regional planlegging MD Presentasjon av utfordringar i fylket Fylkesrådmann Jan Øhlckers Tysdag 22.september 2009 DN: Størst variasjon er det i Sogn og Fjordane som har 22 vegetasjonsgeografiske

Detaljer

Saksframstilling. Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026. 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012. Saksframlegg

Saksframstilling. Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026. 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012. Saksframlegg Vedlegg 1 Saksframstilling Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026 Saksnr.: Utval Møtedato 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012 Saksframlegg Sakshandsamar: Karina Nerland Arkiv: 026 Arkivsaksnr.:

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

Kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift: 200 mill. kr til næringsretta utviklingstiltak i Hordaland

Kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift: 200 mill. kr til næringsretta utviklingstiltak i Hordaland Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fyl ke srådmann en Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 17. juli 2006 Kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift:

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 22. mai 2008

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 22. mai 2008 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 22. mai 2008 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 22. mai 2008:

Detaljer

REKRUTERINGSARBEIDET I HALLINGDAL Felles utgangspunkt, kva er problemstillingane

REKRUTERINGSARBEIDET I HALLINGDAL Felles utgangspunkt, kva er problemstillingane REKRUTERINGSARBEIDET I HALLINGDAL Felles utgangspunkt, kva er problemstillingane Befolkningsutvikling Endring i næringsstruktur Skapa nye arbeidsplassar Arbeidskraft Kva type arbeidskraft Kva gjer me?

Detaljer

Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i reiselivsfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Regionplan Agder 2020 - RUP 2012 & Setesdal! NB: Bildene i denne presentasjonen kan ikke benyttes videreuten tillatelse fra Setesdal regionråd.

Regionplan Agder 2020 - RUP 2012 & Setesdal! NB: Bildene i denne presentasjonen kan ikke benyttes videreuten tillatelse fra Setesdal regionråd. Regionplan Agder 2020 - RUP 2012 & Setesdal! NB: Bildene i denne presentasjonen kan ikke benyttes videreuten tillatelse fra Setesdal regionråd. SETESDAL SKAL VERE EIN ATTRAKTIV REGION Å BU, GJESTE OG DRIVE

Detaljer

Strateginotat for reiselivsutvikling 2006-2008

Strateginotat for reiselivsutvikling 2006-2008 Strateginotat for reiselivsutvikling 2006-2008 Innhald Føremål... 5 Bakgrunn... 7 Visjon... 8 Mål... 8 Strategiar... 9 Konkretisering av satsing knytt til strategiane... 11 Resultatmål for alle strategiane

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

Vedlegg SNP 2015 2018 Side 1. Strategisk næringsplan 2015-2018

Vedlegg SNP 2015 2018 Side 1. Strategisk næringsplan 2015-2018 Vedlegg SNP 2018 Side 1 Strategisk næringsplan -2018 HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogram Vedlegg SNP 2018 Side 2 1. Årdal skal legga til rette for å skapa nye lønsame arbeidsplassar. 1.1. Nyskaping Med nyskaping

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar:

Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar: Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar: Distriktssenteret Presentasjon/Multimedial dokumentasjon: Mediebruket.no

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Anne Gerd Strand, prosjektleiar Om oppfølgingstjenesten (OT) Utfordringar for OT Samarbeidsavtalen Førmålet med avtalen er å legge til rette for eit styrka og systematisert

Detaljer

FYLKESKOMMUNEN SITT ENGASJEMENT I OG ORGANISERING AV HORDALAND OLJE OG GASS

FYLKESKOMMUNEN SITT ENGASJEMENT I OG ORGANISERING AV HORDALAND OLJE OG GASS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200812600-2 Arkivnr. 322 Saksh. Styve, Jan Per Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 22.04.2009-23.04.2009 FYLKESKOMMUNEN SITT ENGASJEMENT I OG

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Planlegging for mangfald. Ole Helge Haugen - Fylkeplansjef

Planlegging for mangfald. Ole Helge Haugen - Fylkeplansjef Planlegging for mangfald Ole Helge Haugen - Fylkeplansjef Planlegging for mangfald KUNNSKAP Statistikk Erfaringskunnskap frå kommunane FORANKRING Organisering Korleis vert kunnskap formidla? Eige planarbeid

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Tysnes kommune Postboks 110 5685 UGGDAL Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 16. mai 2007 200606323-6/135.3/HIND 06/00188 REGIONALT

Detaljer

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø som er utviklingsaktørar for dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar

Detaljer

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Fagdag bringebær, Vik 27. 11. 2009 Torbjørn Takle Føregangsfylke økologisk landbruk - bakgrunn Nasjonal handlingsplan 15 % økologisk produksjon og forbruk i 2015

Detaljer

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Sogn og Fjordane Prosjektleiarane Sissel Espe og Inger Marie Evjestad Frå Ny GIV til Gnist Auka gjennomføring i vidaregåande opplæring Prosjektkoordinator Ny GIV Sissel Espe

Detaljer

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland Kompetansearbeidsplassar i Hordaland AUD-rapport nr. 8 11 September 211 1 Tal kompetansearbeidsplassar i Hordaland har vekse med 21 % i perioden 22 29, mot 17 % i landet som heile. Alle regionane i Hordaland

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet

Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Mai 2010 AUD- rapport nr. 6-10 Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Dei fire vestlandsfylka Rogaland, Hordaland, Sogn

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES Desse møtte: Edvard J. Stangeland Odd Harald Hovland Sverre Olav Svarstad Elling

Detaljer

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Masfjorden kommune Kompetanseutviklingsplan for grunnskulen 2005 2008 Kultur for læring Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Innleiing. Grunnlagsdokument: Generell del av L-97. St.melding nr 30 (03-04)

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21.

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. september 2011 Samferdselspolitiske mål Høg velferd gjennom: - God mobilitet

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

BRUK AV KONSESJONSKRAFTMIDLAR TIL REGIONAL UTVIKLING - SØKNAD FRÅ ULVIK HERAD OM FORLENGING AV TILSEGN TIL GNIST HARDANGER

BRUK AV KONSESJONSKRAFTMIDLAR TIL REGIONAL UTVIKLING - SØKNAD FRÅ ULVIK HERAD OM FORLENGING AV TILSEGN TIL GNIST HARDANGER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800096-49 Arkivnr. 135 Saksh. Torgersen, Matti Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 22.01.2009 BRUK AV KONSESJONSKRAFTMIDLAR TIL REGIONAL UTVIKLING

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

Hardangerkonferansen. Næringsutvikling i Hardanger. Rammevilkår og framtid. FOTO: Leiv Vambheim

Hardangerkonferansen. Næringsutvikling i Hardanger. Rammevilkår og framtid. FOTO: Leiv Vambheim 2014 Hardangerkonferansen Næringsutvikling i Hardanger. Rammevilkår og framtid 2014 Hardangerkonferansen 12.-13. november 2014 Brakanes Hotel Ulvik i Hardanger NHO sitt NæringsNM for 2013 viser at Hardanger

Detaljer

Korleis utviklar Hordaland fylkeskommune idrett og friluftsliv?

Korleis utviklar Hordaland fylkeskommune idrett og friluftsliv? Korleis utviklar Hordaland fylkeskommune idrett og friluftsliv? Britt Karen Spjeld Hordaland 33 kommunar 484.000 innbyggjarar Modalen 370 --- Bergen 263.762 Hordaland idrettskrets 200 000 medlemsskap fordelt

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Programmet for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge

Programmet for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Programmet for entreprenørskap Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Utfordringar (NIFU/STEP): Avgrensa tilgang til gode entreprenørar med gode prosjekt Kjønnsbalansen Avstemming

Detaljer

Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd?

Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd? Vi hoppa i det korleis har vi jobba i programmet, og kva har vi oppnådd? Fleire og betre nyetableringar May Britt Roald, prosjektleiar hoppid.no Møre og Romsdal fylkeskommune partnerskap i samspel Verdikjede

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Prosjektplan. - Forlenging av Nordsjøruta frå Bergen til Leirvåg

Prosjektplan. - Forlenging av Nordsjøruta frå Bergen til Leirvåg Prosjektplan - Forlenging av Nordsjøruta frå Bergen til Leirvåg Prosjektansvarleg: Gro Røhne Andersen, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Nordhordland Reiselivslag Prosjektstart: 01.09.2009

Detaljer

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge og KOMMUNANE

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge og KOMMUNANE Program for entreprenørskap Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge og KOMMUNANE Starten Statistikk har vist at det er mindre nyetablering i Møre og Romsdal enn i resten av landet.

Detaljer

FASE II: TILTAK INNAN MERKING OG GRADERING AV TURSTIAR FOR VANDRING, SYKKEL, SKI OG PADLING

FASE II: TILTAK INNAN MERKING OG GRADERING AV TURSTIAR FOR VANDRING, SYKKEL, SKI OG PADLING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201100203-83 Arkivnr. 626 Saksh. Grieg, Einar, Spjeld, Britt Karen Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 02.10.2012 25.10.2012

Detaljer

PARTNARSKAP FOR KARRIERERETTLEIING SOGN OG FJORDANE

PARTNARSKAP FOR KARRIERERETTLEIING SOGN OG FJORDANE PARTNARSKAP FOR KARRIERERETTLEIING SOGN OG FJORDANE Rådgjevarkonferansen 6. og 7.11.2012 Hotel Alexandra KVIFOR «PARTNARSKAP FOR KARRIERE»? Styresmaktene forventar at «Partnarskap for karriererettleiing»

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer

Skaparkraft og partnarskap i samspel

Skaparkraft og partnarskap i samspel Skaparkraft og partnarskap i samspel Kvifor satsa Norddal kommune på partnarskap i hoppid.no? Terese Jemtegård Moen, dagleg leiar i Fjordhagen AS Verdas første hoppid.no-kontor etablert i Valldal 4.mai

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Lokal Agenda fylke HANDLINGSPROGRAM 2000 HORDALAND FYLKESKOMMUNE

Lokal Agenda fylke HANDLINGSPROGRAM 2000 HORDALAND FYLKESKOMMUNE 21 Lokal Agenda fylke HANDLINGSPROGRAM 2000 HORDALAND FYLKESKOMMUNE KOPI AV VEDTAK: Komite for miljø og samferdsel 21.02.00 Ottar Tangen og Cathrin Rustøen (FRP) sette fram slikt alternativt forslag til

Detaljer

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Helge Dyrnes Bergen Næringsråd 24609 Bergen Næringsråd www.bergen-chamber.no En pådriver for å gjøre Bergensregionen til Norges mest

Detaljer

ÅKRAFJORDEN OPPLEVING AS SØKNAD OM TILSKOT TIL TURISTBÅT 2009

ÅKRAFJORDEN OPPLEVING AS SØKNAD OM TILSKOT TIL TURISTBÅT 2009 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Arbeidslag reiseliv Arkivsak 200801981-11 Arkivnr. 854 Saksh. Pettersen, Kjartan Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 22.04.2009-23.04.2009 ÅKRAFJORDEN OPPLEVING AS SØKNAD OM TILSKOT

Detaljer

PROSJEKT TURISTTAVLER HORDALAND

PROSJEKT TURISTTAVLER HORDALAND PROSJEKT TURISTTAVLER HORDALAND Prosjektansvarlig (PA): Hordaland fylkeskommune v/kjartan Pettersen Prosjektleiar (PL): Hordaland Reiseliv v/anne Grethe Bakke Start: 24.11.2006 Slutt: 30.06.2008 Bakgrunn

Detaljer

Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen

Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen Kvifor satse på sykkelturisme Stort uutnytta potensiale Interessen auke Miljøvenleg Krev relativt lite tilrettelegging/lave investeringskostnader

Detaljer

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. PREMISS: KULTUR er Hordaland sin samla politikk for kultur Planen inkluderer heile spekteret i kulturlivet (fem planar i ein plan): Museum og kulturminnevern Kunstproduksjon og kulturformidling Arkiv Bibliotek

Detaljer

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅRE VERDIAR arbeide for ei trygg og forutsigbar framtid for innbyggjarar, næringsliv og lag/ organisasjonar. Vi engasjerer oss, jobbar for ansvarlege løysingar

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Utviklingsprogram for Hordaland

Utviklingsprogram for Hordaland Hordaland fylkeskommune legg til rette for den regionale utviklinga i fylket. Fylkeskommunen har ansvar for Regionalt utviklingsprogram for Hordaland som er eit samarbeid mellom næringsliv, ulike offentlege

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 restaurant- og matfag

Læreplan i felles programfag i Vg1 restaurant- og matfag Læreplan i felles programfag i Vg1 restaurant- og matfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Hardangerkonferansen. FOTO: Torleiv Ljones. HARDANGER i VEKST

Hardangerkonferansen. FOTO: Torleiv Ljones. HARDANGER i VEKST 2015 Hardangerkonferansen FOTO: Torleiv Ljones HARDANGER i VEKST 2015 Hardangerkonferansen 11.-12. november 2015 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger Tema: HARDANGER i VEKST HARDANGERKONFERANSEN 2015 SET

Detaljer

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 30.09.2015 62957/2015 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 20.10.2015 Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga MØTEREFERAT Referat frå: styremøte i Vestkystparken Møtedato: 29. april 2011 Tid: 0900-1100 Møteleiar: Hilde Gunn Bjelde Møtestad: Preikestolhytta Arkivsak:

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer