KAPITTEL/ UNDERKAPITTEL HORDALANDSPROGRAMMET OVERSIKT OVER FYLKESKOMMUNEN SIN SAMLA INNSATS FOR REGIONAL UTVIKLING I 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KAPITTEL/ UNDERKAPITTEL HORDALANDSPROGRAMMET OVERSIKT OVER FYLKESKOMMUNEN SIN SAMLA INNSATS FOR REGIONAL UTVIKLING I 2006"

Transkript

1 KAPITTEL/ UNDERKAPITTEL HORDALANDSPROGRAMMET OVERSIKT OVER FYLKESKOMMUNEN SIN SAMLA INNSATS FOR REGIONAL UTVIKLING I

2 KAPITTEL/ UNDERKAPITTEL INNHALD REGIONAL UTVIKLING FOR HORDALAND Forord FYLKESPLAN FOR HORDALAND FANESAKER Regionalt Utviklingsprogram Særskilte satsingar for regional utvikling Strategisk viktige prosjekt for regional utvikling Innovasjon og nyskaping Høgskolen i Bergen Næringsretta utviklingstiltak (kompensasjons midlar) LOKALSAMFUNNSUTVIKLING Utviklingsprosjekt i 2006 Omstilling og nyskaping Nærmiljøtiltak Tettstadutvikling Satsing på mat NÆRINGSUTVIKLING Regionalt Utviklingsprogram Fordeling av midlar Prosjekt under Regionalt Utviklingsprogram Bransjesatsingar Energi, maritime næringar, reiseliv, kulturnæringar Marine næringar Innovasjon og internasjonalisering Næringsretta kompetanse Lokalsamfunnsutvikling OPPLÆRING Vidaregåande opplæring i fylkeskommunen Satsingar i 2006 Skulebygg Kunnskapsløftet IKT Samarbeid skule-næringsliv Livslang læring Satsing mot fråfall KULTUR Tilskot til kunst og kulturtiltak Tilskot til museum Kultur- og informasjonsformidling til barn og unge Nettbasert kulturformidling Kulturvern Kultur- og idrettsbasert verdiskaping Fysisk aktivitet og folkehelse Anna Tilskotsordningar under kultur SAMFERDSEL Fylkesvegnettet Investeringstiltak Plantiltak Drift- og vedlikehald Riksvegnettet Kollektivtiltak Utviklingstiltak Hovudprioriteringar i Vestlandsforsøket i TANNHELSE Nye tiltak i 2006 PLAN OG AREAL Fylkesplanprogrammet Kommuneretta utviklingstiltak ANDRE OMRÅDE Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Tverrkulturell forståing Statistikk INTERNASJONALT ARBEID EU/EØS-informasjon Kultur og reiseliv Næringsutvikling Opplæring og ungdom Samferdsel Samarbeidsregionar Tilskotsordningar ANDRE TILSKOT TIL ORGANISASJONAR OG TILTAK FYLKESSTATISTIKK Befolkningsstruktur, folketettleik og endringar i folketalet i kommunane Flytting og fødselsoverskot i kommunane Folketalsutvikling Bergensområdet og indre Hordaland Sysselsetting Arbeidsplassar og næringsstruktur i kommunane 2

3 Regional utvikling for Hordaland Hordalandsprogrammet er handlingsprogram for fylkeskommunen sin samla innsats for regional utvikling i Det gir oversyn over vedtatte og kjente satsingar, tiltak og program som skal iverksettast dette året. Fylkeskommunens løpande driftsoppgåver inn går ikkje i programmet, t.d. ordinær drift av vidare gåande skular, tannklinikkar, kulturinstitu sjonar, ordinært tilskot til kollektivtransport m.v. fisere som særskilte satsingar. Hordalandsprogrammet gir oversikt over hovudaktivitetane i arbeidet for regional utvikling med vekt på særskilte satsingar. Fylkeskommunen sitt engasjement for regional utvikling er mangfaldig og omfattande. Mange tiltak for regional utvikling er integrert i løpande arbeid og lar seg ikkje identi- Torill Selsvold Nyborg Fylkesordførar 3

4 FYLKESPLAN FOR HORDALAND FYLKESPLAN FOR HORDALAND Visjon for Hordaland: Eit kreativt verdi skapings fylke i ein sterk Vestlandsregion Næringspolitikken Hordaland skal vere mellom dei mest innovative regionane i Europa i næringar der fylket har særlege føremoner, med vekt på lønsemd, internasjonal konkurransekraft og evne til omstilling. berekraftig og langsiktig måte. Eit heilskapleg og samanhengande transportsystem skal byggjast ut med tilfredsstillande standard. Universell utforming skal leggjast til grunn. Kompetansepolitikken Hordaland skal vere ein lærande region der kompe tanse vert systematisk utvikla og nytta i eit samspel mellom dei som tilbyr utdanning og opp læring, arbeidslivet, organisasjonane, og den enkelte innbyggjaren. Kulturpolitikken Hordaland skal ha eit rikt og mangfaldig kulturliv som er forankra i regionale særtrekk og ope for nye impulsar. Alle skal kunne ta del i og oppleve tradisjonelle og nyskapande kultur akti vitetar. Miljø-, areal- og transportpolitikken Hordaland skal utvikle levedyktige regionar og attraktive lokalsamfunn, med eit nett av vekstkraftige sentra og Bergen som landsdelsenter. Areal- og naturressursane skal nyttast på ein 4

5 FANESAKER FANESAKER Fylkesplanen for perioden held fram fire særskilte fanesaker som skal realiserast i planperioden. Arbeidet startar i Næringsutvikling: Auka bruk av naturgass i Hordaland Eit energiverk på Mongstad vil gi kraft til Kollsnes og Troll A-plattforma, og varme til raffineriet. Drifta baserer seg på naturgass og lette fraksjonar frå raffineriet. Modernisering av energiforsyninga vil styrke konkurransekrafta til raffineriet og kan føre til ny næringsaktivitet, sysselsetting og gi auka verdiskaping. MÅL: Auka bruk av naturgass innanlands SATSING: Energiverket på Mongstad skal realiserast i løpet av planperioden. TILTAK 2006: Arbeide for å sikre rask avgjerd om å realisere energiverk på Mongstad 2. Kompetanse: Bergen som kunn skaps- og utdanningsby Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole og Høgskolen i Bergen samarbeider gjennom Utdanning i Bergen om ei utdanning i entreprenørskap og støtte til nyetablering for akademikarar. Politisk støtte og samarbeid med næringsliv og offentlege styresmakter er viktig for å få dette til. MÅL: Bergen skal utviklast vidare som kunnskaps- og utdanningsby, som grunnlag for innova sjon og verdiskaping. SATSING: Stø oppretting av eit senter for entreprenørskap der studentar kan utvikle etablerarkompetanse i samspel med næringslivet på Vestlandet. TILTAK 2006: Tilbod om utdanning i entreprenørskap skal vere i drift frå hausten Kultur: Kulturbasert næring Kulturbasert næring er i sterk vekst globalt. Vi må utnytte dei regionale føremonene for å utvikle vidare potensialet for kulturbasert næring, gjennom å vidareutvikle festivalane til heilskaplege kulturprodukt og å etablere ei fullstendig verdikjede innan musikkbransjen i regionen. MÅL: Hordaland skal bli Norges festivalfylke og eit senter for musikkindustri. SATSING: Vidareutvikle eksisterande festivalar og miljøa rundt desse, og utvikle ei komplett verdikjede innan musikk. TILTAK 2006: Samarbeidsorgan/-nettverk for festivalar i Hordaland skal vere etablert i Transport, areal og miljø: Betre kommunikasjonar Hordaland er ein av landets fremste verdiskapings regionar, trass i transportmessige utfordringar. Vi må løyse desse transportutfordringane for å oppretthalde veksten i dei ytre delane av fylket, og skape ny vekst i dei indre delane. Samstundes vil det vere ei utfordring å oppnå viktige miljømål i transportpolitikken for Bergensområdet. MÅL: Infrastrukturen skal utviklast for å redusere transportkostnader og fremje velferd. SATSING: Det skal satsast særskilt på Kyststamvegen E39, Hardangerbrua og Bergensprogrammet TILTAK 2006: Gjennomføring av tiltak i statsbudsjettet, vedtak i Vestlandsrådet og Bergen kommune % av 1980-nivået Bergensregionen Hordaland Indre Hardanger Figuren viser relativ utvikling i folketalet i Hordaland totalt og i to utvalde deler av fylket Indre Hardanger: Odda, Ullensvang, Eidfjord. Bergensregionen: Sentrale deler; Bergen, Askøy, Fjell, Sund, Øygarden. 5

6 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM/ SÆRSKILTE SATSINGAR REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM Regionalt Utviklingsprogram er eit felles handlingsprogram for nærings utvikling i Hordaland. Programmet skal stimulere til næringsutvikling og nyskaping i heile fylket, og sikre at alle offentlege aktørar jobbar saman for å styrke verdiskapinga. Programmet byggjer på mål, strategiar og prioriteringar i fylkesplanen for GEOTURISME: DEI VESTLANDSKE FJORDANE PÅ TOPP Dei vestlandske fjordane utmerkar seg som eitt av dei store reisemåla innanfor den nye og vonleg meir berekraftige forma for turisme geoturisme. I geoturisme vert det lagt stor vekt på tradisjonar, kultur og miljø. National Geographic Society sitt Destination Scorecard frå 2004 rangerer dei store reisemåla i verda slik etter berekraft-kriteriar: 10 BESTE I EUROPA: Dei norske fjordane Høglandet, Skottland Heidelberg, Tyskland Salzburg, Østerrike Sveitsiske alpar Dubrovnik, Kroatia Ring of Kerry, Irland Toscana, Italia Baden Baden, Tyskland Bayerske alpar, Tyskland Krakow, Polen 5 DÅRLEGASTE I EUROPA: Venezia, Italia Franske riviera Algarve, Portugal Costa Brava, Spania Costa del Sol, Spania Kjelde: National Geographic Traveler POENG Regionalt Utviklingsprogram styrer bruken av fylkeskommunen sine økonomiske verkemiddel til nærings ut vikling, og gir mål og retningsliner for andre of fentlege etatar sitt arbeid i Hordaland. Partnarane som står bak Regionalt Utviklingsprogram er: Hordaland fylkeskommune Innovasjon Norge Fylkesmannens landbruksavdeling Aetat Fiskeridirektoratet region Vest Norges forskingsråd NHO Hordaland LO Hordaland Universitetet i Bergen Kommunenes Sentralforbund Hordaland Desse utgjer Regionalt Næringsforum som har hovudoppgåva med å iverksette Regionalt Utviklingsprogram. I 2006 skal innsatsen særleg rettast mot næring ane - energi - maritime næringar - marine næringar - reiseliv - kulturnæringar Vidare skal ein prioritere tiltak innan - innovasjon og internasjonalisering - livskraftige lokalsamfunn - næringsretta kompetanse Det blir vist til utfyllande opplysningar i dokumentet «Regionalt Utviklingsprogram 2006». SÆRSKILTE SATSINGAR FOR REGIONAL UTVIKLING 1. Strategisk viktige prosjekt for regional utvikling Tilskot finansiert av konsesjonskraftmidlar til større strategisk viktige prosjekt for regional utvikling. For tida er fylkeskommunen engasjert i følgjande prosjekt: Dale fabrikkutsalssentrum (1,5 mill. kr.), Folgefonna naturparksenter (2 mill. kr), Ekspressheis Bavallen (3 mill. kr.), Cruiseskipskai i Eidfjord (11 mill. kr.) NYE PROSJEKT: 11,5 mill. kroner skal lysast ut våren ANSVARLEG I FYLKESKOMMUNEN: Strategi- og nærings avdelinga 2. Næringsretta utviklingstiltak Kompensasjonsmidlar for auka arbeidsgjevaravgift Statlege midlar retta mot 14 kommunar i Hordaland som fekk auka arbeidsgjevaravgift frå Løyving i 2006 er på 77,4 mill. kroner. Midlane blir forvalta av fylkeskommunen basert på planar ut arbeidd av regionale arbeidsgrupper der næringslivet er tungt representert. PRIORITERTE OMRÅDE ER: Regionale infrastrukturtiltak innan samferdsel Regional kompetanseheving og næringsutvikling Bransjesatsingar innan marine næringar, reise liv, olje og gass og petromaritime næringar. Plan for 2006 er venta endeleg godkjent av Kommunal- og regionaldepartementet i mai. 6

7 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM/ INNOVASJON OG NYSKAPING Tiltak Med finansiering frå desse midlane er det starta opp ei rekkje prosjekt som blir vidareført i Dette gjeld m.a. m - Medfinansiering av Hardangerbrua og Jondalstunnelen, medfinansiering av utbetrings tiltak på riksveg 541 på Bømlo, - Næringsretta kompetanseheving - Omfattande utviklingsprosjekt innan reiseliv, marine næringar, olje og gass ANSVARLEG I FYLKESKOMMUNEN: Strategi- og næringsavdelinga 3. Innovasjon og nyskaping Høgskolen i Bergen Tilskot med kr ,- til etablering av professorat ved Høgskolen i Bergen innanfor nyskaping og entrepenørskap som grunnlag for etablering av studietilbod. NÆRINGSLIVET I HORDALAND SINE FORVENTNINGAR TIL UTVIKLINGA I 2006: Ned Stabilt Opp Tilsette 100% % Marknadsutsikter Omsetting Lønsemd Kjelde: Næringsbarometeret for Hordaland og Sogn og Fjordane. Grafikk: Næringsbarometeret. Investeringar 7

8 LOKALSAMFUNNSUTVIKLING/ UTVIKLINGSPROSJEKT I 2006 LOKAL SAMFUNNS UTVIKLING Fylkeskommunen skal medverke til utvikling av livskraftige og attraktive lokalsamfunn med lokal eiganart. Livs kraftige lokalsamfunn legg til rette for at innbyggjarane trivst, stimulerer til nyskaping, vernar om natur og miljø gjennom bruk og legg til rette for bærekraftig vekst i næringslivet. Viktige innsatsområde under denne satsinga er prosjekt som stimulerer til utvikling i lokalsamfunna, utvikling av lokal identitet, omstilling og nyskaping i næringslivet, utvikling av lokale nærmiljø, satsing på mat og tettstadutvikling. 1. Utviklingsprosjekt i 2006 Program for lokalsamfunnsutvikling 1,8 mill kr. til ei ordning der lokalsamfunn/kommunar kan søkje om midlar til utviklingsretta prosjekt som byggjer opp under lokalt engasjement i lokalsamfunn og kommunar. Utlysing skjer våren ANSVARLEG I FYLKESKOMMUNEN: Strategi- og næringsavdelinga, Arbeidslag lokalsamfunnsutvikling Utviklingsprosjekt Odda-Bergen Lokalsamfunnsutvikling med fokus på ungdom. Prosjektet skal jobbe med utviklingsproses sar og skape samarbeid og nettverk mellom to kommunar. SAMARBEIDSPARTAR: Odda kommune, Bergen kommune, KRD Lokalsamfunnsutvikling Kulturlandskapet som ressurs for grøn næringsutvikling Pilotprosjekt skal gjennomførast i utvalte reiselivs bygder/verdifulle kulturlandskapsområde for å ta vare på og bruke kulturlandskapet til verdiskaping. SAMARBEIDSPARTAR: Landbruksavdelinga lokalsamfunnsutvikling Lokalsamfunnsutvikling Utvikle ei felles satsing på lokalsamfunnsutvikling som inkluderer både landbruksbygder og andre delar av lokalsamfunna. SAMARBEIDSPARTAR: Fylkesmannens landbruksavdeling og Innovasjon Norge lokalsamfunnsutvikling 2. Omstilling og nyskaping Fylkeskommunen har ansvar for å følgje opp område som er særleg utsett for negativ utvikling i folketal og sysselsetting. Eit område i fylket har i dag omstillingsstatus; Stord/Fitjar/ Sveio er deira siste år med omstillingsstatus. Fylkeskommunens arbeid med omstilling i 2006 vil særleg vere konsentrert om å - Fange opp nye område med behov for omstillingsprogram - Følgje opp samarbeidet med Innovasjon Norge - Aktiv oppfølging av omstillingsselskapet for Stord/Fitjar/Bømlo SNU AS. - Kople område med omstillingsutfordringar nærare saman Sårbarheitsanalyse 2006 Utarbeide ei sårbarheitsanalyse for regionar og kommunar i Hordaland SAMARBEIDSPARTAR: Regionalt næringsforum, kommunar, statlege etatar m.fl. et Analyse, utgreiing og dokumentasjon og Arbeidslag lokalsamfunnsutvikling SNU AS Støtte omstillingsarbeidet i Stord/Fitjar/Sveio (kr. 7,1 mill. løyvd i 2005). Fokus på korleis arbeidet med næringsutvikling skal organiserast og drivast etter omstillingsperioden. SAMARBEIDSPARTAR: Kommunane, Samarbeidsrådet ANSVARLEG: SNU med styre og eigar. Følgt opp av Arbeidslag lokalsamfunnsutvikling Nye utviklingsområde Kommunane Eidfjord, Ullensvang, Odda og Jon dal har over lang tid hatt ei markert negativ folke talsutvikling. I samarbeid med desse kom munane vil det bli sett i gang særskilte ut viklings prosjekt knytt til lokalsamfunns- og nærings utvikling. 8

9 LOKALSAMFUNNSUTVIKLING 9

10 LOKALSAMFUNNSUTVIKLING/ OMSTILLING OG NYSKAPING Ågotnes Lindås Fanahammeren Storebø Hagavik Askøy Etne Osøyro Sveio Holme MESTVEKSANDE TETTSTADER Kommune Fjell Lindås Bergen Austevoll Os Askøy Etne Os Sveio Meland Innb % Vekst ,5 29,4 29,3 21,3 20,2 19,0 17,2 15,9 15,1 14,5 Tabellen viser dei tettstadene som hadde størst prosentvis vekst Tettstader med meir enn 500 innb. i ANSVARLEG I FYLKESKOMMUNEN: Strategi- og næringsavdelinga, Arbeidslag lokal sam funnsutvikling Utvikling av regionale bedriftsnettverk i Hordaland Læring og erfaringsutveksling mellom fire bedrifts nett verk i tidlegare omstillingsområde i Horda land. Kon takt med internasjonale forskings- og nett verks miljø i det vidare utviklingsarbeidet. SAMARBEIDSPARTAR: VS 2010 Hardanger i Odda, Industrinettverket i Sunnhordland, Mongstad Næringshage, Viking Innovation Partner, IRIS (tidl. Rogalandsforsking) et for lokalsamfunnsutvikling, i samarbeid med IRIS. 3. Tilskot til nærmiljøtiltak ca. 2,5 mill. Nærmiljøet skal fungere både som positiv møteplass og rekreasjonsområde for naboar i alle alders grupper. Det kan søkjast om tilskot til: - Friluftstiltak - Lokal Agenda 21 (miljø) - Større nærmiljøtiltak lokalsamfunnsutvikling 4. Tettstadutvikling Tettstaden er ofte kjernepunktet i eit lokalsamfunn. For innbyggjarane er det viktig med god til gang til godt fungerande tettstader med attraktive møteplassar for ulike aktivitetar. Fylkeskom munen arbeider for å stimulere til eit nettverk av attraktive region- og lokalsentra for handel, offentlege tenester, næringsutvikling, bu stadar og kultur og medverkar i lokale utviklings prosessar med arkitektfagleg kompetanse og annan kompetanse etter behov. Dette er ein del av arbeidet for å sikre busetjing og næringsverksemd i heile fylket Tettstadutviklingsprosjekt I 2006 er det særleg aktuelt å medverke i prosjekt m.a. i Kvinnherad, Jondal, Lindås, Askøy, Voss, Samn anger, Bømlo og Os. Kommunar som ligg innan for verke middelområdet kan søkje frå Regionalt Utviklingsprogram. Alle kommunar kan søkje om plan leg gings midlar, t.d. til tett stads analysar. lokalsamfunnsutvikling Miljøgata på Vossevangen Tettstadsprosjekt; etappevis opprusting og ut betr ing av gate- og fotgjengarareal i Vangsgata, Torget og Hesta vangen. Styrking av eksisterande nærings verksemd, tilrettelegging for nye aktivitetar, styrking av Voss som turistkommune. Gjere Vangen meir attraktiv som kommune senter og regionalt handlesenter. SAMARBEIDSPARTAR: Voss kommune, lokalt nærings liv, ressurspersonar osv. lokalsamfunnsutvikling. Kulturtorget på Svortland Tettstadsprosjekt, felles møteplass og uteareal Etappevis, metodisk utbetring, opprusting og utbygging av Svortland sentrum for å gjere det- 10

11 LOKALSAMFUNNSUTVIKLING/ SATSING PÅ MAT te attraktivt for nye etableringar, og styrking av eksisterande bedrifter. Gjere Svortland meir attraktiv for lokalbefolkninga. SAMARBEIDSPARTAR: Bømlo kommune, lokalt næringsliv, o.a. lokalsamfunnsutvikling Miljøgata på Ytre Tysse Opprusting av RV 48 gjennom sentrum, med eta blering av tryggare fotgjengarareal og attraktive møte plassar for gåande og syklande. Gjere sen trum attrak tivt for befolkninga, for nye innbyg gjarar, for nye etableringar, og for styrking av eksi ster ande be drifter. Ta i bruk og ruste opp sjø fronten; styrke grunnlaget for etablering av småbåthamn. SAMARBEIDSPARTAR: Samnanger kommune, Statens vegvesen, lokalt næringsliv, o.a. lokalsamfunnsutvikling 5. Satsing på mat Denne satsinga er del av Regionalt Utviklingsprogram. Målet er å utnytte lokale råstoff og menneskelege ressursar for å utvikle reiseliv og lokale næringar. Kart over matutsal, matprodusentar, overnatting og opplevingar Produsere og distribuere eit kart over gardsmatbutikkar/utsal, småskala matprodusentar, serverings stader, overnatting, friluftsliv og oppleving ar i Hordland. SAMARBEIDSPARTAR: Norsk Bygdeturisme og Gards mat Vestlandet, Innovasjon Norge, Fylkesmannens landbruksavdeling ANSVARLEG: Norsk Bygdeturisme og Gardsmat Vest landet, i samarbeid med Arbeidslag lokalsamfunnsutvikling Smak av fruktbare Hardanger Auke verdiskapinga i Hardanger ved tilverking og servering av lokal mat SAMARBEIDSPARTAR: Reisemål Hardangerfjord, Innovasjon Norge, Fylkesmannens landbruksavdeling. ANSVARLEG: Reisemål Hardanger Fjord AS. Oppfølging frå Arbeidslaget lokalsamfunnsutvikling. Vossameny Vidareføring av matkonseptet «Vossameny» med lo kale mattradisjonar, råvarer og matopp levingar med basis i selskapet Vossameny BA. Sær leg vekt på å ut vikle den kommersielle drifta. SAMARBEIDSPARTAR: Voss kommune, Innovasjon Norge, Fylkesmannens landbruksavdeling ANSVARLEG: Vossameny AB sitt styre. Oppfølging frå Arbeidslaget lokalsamfunnsutvikling. Sidertreff Lage produktpakker med råvarer frå Hardanger unike opplevingar og gode historier. Fokus på mat, drikke, historie, natur, opplevingar knytt til tema. ANSVARLEG: Hardanger Opplevelse Matforum Hordaland Nettverk og møtestad for mat i Hordaland for både offentlege verkemiddelaktørar, prosjektleiarar og private aktørar. SAMARBEIDSPARTAR: Fylkesmannens landbruksavdeling og Innovasjon Norge lokalsamfunnsutvikling STERK AUKE I ELEKTRISITETSPRODUKSJONEN I 2005 Det var ein sterk auke i elektritetsproduksjonen i dei fleste fylka i Auken var særleg stor i Horda land og Rogaland. Oslo og Vestfold har ein ubety deleg elektrisitetsproduksjon og er ikkje med i fi guren Hordaland Nordland Sogn og Fjordane Telemark Rogaland Buskerud Vest-Agder Møre og Romsdal Oppland Sør-Trøndelag Østfold Aust-Agder Nord-Trøndelag Troms Hedmark Finnmark Akershus 11

12 NÆRINGSUTVIKLING/ REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2006 NÆRINGSUTVIKLING Hordaland skal vere mellom dei mest innovative regionane i Europa i næringar der fylket har særlege føremoner, med vekt på løn semd, internasjonal konkurransekraft og evne til omstilling. 1. Regionalt Utviklingsprogram 2006 Regionalt Utviklingsprogram er eit felles handlings program for næringsutvikling i Hordaland. Programmet styrer bruken av fylkes kommunen sine økonomiske verke middel til næringsutvikling og gir mål og retningsliner for andre offentlege etatar sitt arbeid i Hordaland. Regionalt Næringforum har ansvar for iverksettinga. Prioriterte innsatsområde I programmet er det fastsett prioriterte innsatsområde i 2006 under kvart av dei områda som skal arbeidast med. Det blir vist til utfyllande opplysningar i eige dokument om Regionalt Utviklingsprogram Søknad om støtte til prosjekt Det kan søkjast om midlar til gjennomføring av prosjekt innanfor dei prioriterte innsatsområda. ANSVARLEG I FYLKESKOMMUNEN: Strategi- og næringsavdelinga 2. Fordeling av midlar Fylkeskommunen sine midlar til Regionalt Ut viklings program for 2006 er etter vedtak i fylkes utvalet fordelt slik: Bedriftsretta tiltak forvalta av Innovasjon Norge Hordaland kr ,- Dette gjeld økonomisk støtte til enkeltbedrifter og gründarar. Tilrettelegging for næringsutvikling kr ,- Dette gjeld prosjekt knytt til dei prioriterte innsatsområda i Regionalt Utviklingprogram Regionale Næringsfond kr ,- Midlar til regionale næringsfond for å fremje næringsutvikling. Fonda blir forvalta av regionråda. 12

13 NÆRINGSUTVIKLING/ BRANSJESATSINGAR Omstilling og nyskaping kr ,- Tiltak for å fremje omstilling i utsette område Særskilte tiltak kr ,- Tiltak i regi av Regionalt Næringsforum ENABLE-programmet kr ,- Deltaking i EU-program for små- og mellomstore bedrifter I tillegg kjem midlar til næringsutvikling gjennom Innovasjon Norge, Fylkesmannens landbruksavdeling, Aetat og Firskeridirektoratet region vest som blir nytta for å iverksette Regionalt Utviklingsprogram. 3. Prosjekt under Regionalt Utviklings program i 2006 Prosjekt blir igangsett fortløpande utover i året basert på søknader og forslag frå eksterne part- narar og prosjekt initiert i fylkeskommunen. Oversikten her dekker dei viktigaste prosjekta som alt er vedtatt igangsett eller som blir vidare ført frå Oversikten gir såleis ikkje eit full stendig bilete av kva prosjekt som vil vere under arbeid i Enkelte prosjekt er i regi av fylkes kom munen, andre prosjekt deltar fylkeskommunen i med finansiering og kompe tanse. Bedriftsretta prosjekt blir handtert av Innovasjon Norge, og inngår derfor ikkje i oversikten her. A. Bransjesatsingar A.1. Energi, maritime næringar, reiseliv, kulturnæringar Forum Reiseliv Hordaland Nettverk som drøftar og gir innspel til felles reiselivsutvikling i Hordaland. SAMARBEIDSPARTAR: Reisemål Hardanger Fjord AS, Sam arbeidsrådet for Sunnhordland, Nord hordland Reise livs lag, Hordaland Reiseliv, Oster fjord Reiselivslag, Voss Turistinformasjon, Bergen Reise livs lag, NHO Reiseliv, Innovasjon Norge, Fylkes mannens landbruksavdeling, Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, Fjord Norge AS lokalsamfunnsutvikling Internasjonal marknadsføring Felles profilering av dei fire vestlandsfylka Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal i regi av Fjord Norge AS. SAMARBEIDSPARTAR: Fjord Norge AS, styringsgruppe for bruk av kompensasjonsmidlar bransjesatsing reiseliv, som består av Samarbeidsrådet for Sunnhordland, Nordhordland Reise livslag, Reisemål Hardanger Fjord AS og NHO Reiseliv. lokalsamfunnsutvikling Internasjonal marknadsføring Profilering internasjonalt av destinasjonane Nord hordland, Sunnhordland og Hardanger. SAMARBEIDSPARTAR: Styringsgruppe for bruk av kompensasjonsmidlar bransjesatsing reiseliv, som består av Samarbeidsrådet for Sunnhordland, Nordhordland Reiselivslag, Reisemål Hardanger Fjord AS og NHO Reiseliv. lokalsamfunnsutvikling Nasjonal marknadsføring Profilering av Hordaland mot den norske marknaden. SAMARBEIDSPARTAR: Hordaland Reiseliv lokalsamfunnsutvikling Sesongutviding Treårig prosjekt om sesongutviding på fjorden frå mai til ut september mellom Nordheimsund og Eidfjord og felles marknadsføring. Utvikle felles produktpakker og marknadsføring i tilknytting til ny båtrute mellom Bergen og Rosendal frå SAMARBEIDSPARTAR: Reisemål Haradanger Fjord AS, transportørar, Fjord Tours AS, Innovasjon Norge, Kvinnherad/Samarbeidsrådet for Sunnhordland og Hordaland Fylkeskommune. lokalsamfunnsutvikling RUFF Ruteutviklingsforum Flesland Prosjekt for styrka ruteutvikling av inter nasjonale lavprisflygningar til/frå Flesland. SAMARBEIDSPARTAR: Bergen Næringsråd, Avinor m.fl. 13

14 NÆRINGSUTVIKLING/ BRANSJESATSINGAR lokalsamfunnsutvikling Kurs og konferanse Prosjekt der målet er å auke belegget på kurs og konferansesegmentet i Sunnhordland, Nordhordland og Hardanger. SAMARBEIDSPARTAR: Reisemål Hardanger Fjord AS, Nordhordland Reiselivslag, Samarbeidsrådet for Sunnhordland. lokalsamfunnsutvikling «Oddadalen» Fossenes dal ei reise verdt. Eit nettverk av småskala reiselivsopplevingar. SAMARBEIDSPARTAR: SG for Oddadalen lokalsamfunnsutvikling Ekstremsportveko 2006 Eit sportsarrangement som set ekstrem sporten og Voss og Hordaland i fokus. SAMARBEIDSPARTAR: Ekstremsportveko lokalsamfunnsutvikling Utmarksbasert reiseliv i Hordaland Utvikle produkt innanfor verdikjedene jakt, fiske og andre naturbaserte opplevingar. SAMARBEIDSPARTAR: Hordaland Bondelag, Innovasjon Norge lokal samfunnsutvikling Statistikknett Reiseliv Samlar og gjer tilgjengeleg reiselivsstatistikk for Hordaland. SAMARBEIDSPARTNAR: Lystad AS 14

15 NÆRINGSUTVIKLING/ MARINE NÆRINGAR lokal samfunnsutvikling Natur og kulturbaserte opplevingar Ei sløyfe av kystopplevingar med havkajakk, havfiske, kystmat, kulturhistoriske vandringar, kyst kultursenter m.m. sett i system med felles mark nads føring og busstransport frå Bergen. SAMARBEIDSPARTAR: Gode Sirklar, Njord AS, Innovasjon Norge lokalsamfunnsutvikling Båt og kystturisme i Hordaland Prosjekt for å gjere Hordaland meir attraktivt som båtturismeregion. SAMARBEIDSPARTAR: Samarbeidsrådet for Sunnhord land, Nordhordland Reiselivslag, Hordaland Reiseliv, Innovasjon Norge lokalsamfunnsutvikling Sykkelturisme Forbetring av og etablering av nye sykkelruter i tilknytting til nasjonal sykkelrute nr. 1, samt for leng ing av ruta nordover. Støtte opp om etablering av sykkeruter i Sunnhordland. SAMARBEIDSPARTAR: Samarbeidsrådet for Sunnhord land, Nordhordland Reiselivslag, Statens Vegvesen lokalsamfunnsutvikling Vestnorsk Utvandringssenter Tilrettelegging og marknadsføring av «Vestnorsk Utvandringssenter». SAMARBEIDSPARTAR: Vestnorsk Utvandringssenter lokalsamfunnsutvikling Allianseprosjektet Merkevarebygging og nettverk innan turisme. SAMARBEIDSPARTAR: Fjord Norge AS og Norges Handelshøyskole lokalsamfunnsutvikling Den grøne sløyfa The Emerald Ribbon Ei sløyfe med småskala reiselivsopplevingar SAMARBEIDSPARTAR: Fylkesmannens landbruksavdeling lokalsamfunnsutvikling Olje- og Gass Strategisk Partnerskapsforum 2006 Samling av subsea-baserte vekstverksemder innan olje- og gassektoren. SAMARBEIDSPARTAR: Bergen kommune, Innovasjon Norge ANSVARLEG I FYLKESKOMMUNEN: Strategi- og næringsavdelinga Designutstilling - Stockholm Furniture Faire Deltaking for 3.års Bachelor-studentar under inter nasjonal møbelmesse SAMARBEIDSPARTAR: TBL Møbel og innred ning, Kunsthøgskulen, o.a. ANSVARLEG I FYLKESKOMMUNEN: Strategi- og næringsavdelinga Småkraftverk i Hordaland Prosjekt for å fremje verdiskaping i næringssvake strøk i Hordaland gjennom satsing på små kraftverk. Prosjektet skal gi kunnskapsplattform om val av samarbeidspart og om korleis utbygging skal gjennomførast. SAMARBEIDSPARTAR: Fylkesmannens landbruksavdeling, kommunar, kraftlag ANSVARLEG I FYLKESKOMMUNEN: Strategi- og næringsavdelinga Kystnære kvartsførekomstar i Hordaland Identifisere økonomisk interessante kvarts - rå stoff i Hordaland. Kartlegging og bergarts analyse. SAMARBEIDSPARTAR: Norges geologiske undersøkelse verdi skaping i kystsona A.2. Marine næringar Fylkeskommunen skal arbeide for å auke verdi skaping og stabilitet i sjømatnæringane. Innsatsområde er nye oppdrettsartar, Vestlandssam arbeid, Marin Vest, gode rammevilkår, kunnskapsutveksling i regionale nettverk, fokus på kvalitet og kopling av sjømat, reiseliv og kul tur. Det vert gitt støtte til utviklingsprosjekt gjen nom Regionalt Utviklingsprogram, (RUP) og kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift. Fleire av satsingane er spleiselag saman med næringa og andre offentlege aktørar, som til dømes Marin Vest, Innovasjon Nor ge, Rogaland og Sogn og Fjordane fylkes kommunar. Nye oppdrettsartar Vestlandsrådet har starta eit arbeid med eit strategisk handlingsprogram for nye oppdrettsartar. Målet er betre finansieringsordningar og koordinering av innsatsen for auka verdiskaping og kommersialisering av nye oppdretts- 15

16 NÆRINGSUTVIKLING/ MARINE NÆRINGAR artar på Vestlandet. Hordaland fylkeskommune deltar aktivt i dette arbeidet og målrettar samstundes prosjektstøtta frå Regionalt Utviklingsprogram til tilrettelegging, kompetanse, nettverk og FoU. Nettverk for kamskjelnæringa Nettverk for kompetanseheving og kunnskapsutveksling i kamskjelnæringa på Vestlandet. SAMARBEIDSPARTAR: Universitetet i Bergen, næringsaktørar, Marin Vest, Rogaland fylkeskommune, Sogn- og Fjordane fylkeskommune og Møre og Romsdal fylke et Verdiskaping i Kystsona et Verdiskaping i Kystsona Storskalaoptimalisering av lysstyring av oppdrettstorsk Prosjektet LYSTORSK er storskaladokumenta sjon og vidareutvikling av protokollar for lys styring for å utsette kjønnsmodning i kommersielle anlegg for oppdrettstorsk på Vestlandet. SAMARBEIDSPARTAR: Norsk sjømatsenter, Havforskingsinstituttet, Innovasjon Norge, torskeoppdrettarar et Verdi skaping i Kystsona dretts verksemder og Universitetet i Bergen et Verdiskaping i Kystsona «TORSKENOT» Rett val av not til oppdrett av torsk Kartlegging av torsken sin trong til napping, biting og riving i nota og utarbeiding av driftsrutinar. SAMARBEIDSPARTAR: SINTEF Fiskeri og Havbruk, Norsk Sjømatsenter, torskeoppdrettarar, Innova sjon Norge og fylkeskommunar på Vestlandet et Verdi skaping i Kystsona sjon og handtering av torskeyngel. SAMARBEIDSPARTAR: Akvaplan Niva, Akvaforsk, UIB, Havforskingsinstituttet, NFR og yngelprodusentar et Verdi skaping i Kystsona «FRISK TORSK»- Forprosjekt Utvikle framlegg til ein modell og eit system for koordinering og informasjonsflyt knytt til torske helse. SAMARBEIDSPARNARAR: «Sats på torsk», Veteri nærinstituttet, UiB, næringa et Verdi skaping i Kystsona Marknadsanalyse for stort kamskjel Skaffe kunnskap om marknad for norske kamskjel ved kopling til sal av villfanga skjel. SAMARBEIDSPARTAR: Universitetet i Bergen, EFF, MarinVest, næringsaktørar, Eksportutvalet for fisk Kartlegging av potensielle sjukdomsagens for oppdrettstorsk Få oversikt over førekomst av ulike sjukdomsagens i ville torskebestandar og utvikle gode metodar for prøvetaking av vev hos oppdrettstorsk. SAMARBEIDSPARTAR: SagaFjord SeaFarmAS, opp- «PROCOD» Stabilisering og modernisering av torskeyngelproduksjon Forskingsprosjekt støtta av NFR der fleire viktige FoU-institusjonar samarbeider med næringa om u tvikling av kunnskapsgrunnlag og ru tinar for kommersiell industriskala produk- «NETT-østers» Nettverk for østersdyrkarar Nettverk for kunnskaps- og erfaringsutveksling mellom østersdyrkarar i samarbeid med forvaltning og FoU. SAMARBEIDSPARTAR: Samarbeidsrådet for Sunnhordland, Havforskingsinstituttet 16

17 NÆRINGSUTVIKLING/ MARINE NÆRINGAR et Verdiskaping i Kystsona «Kvalitetsøsters» - Utvikling av verktøy for evaluering og gradering av flatøsters Dokumentere kvalitet på norsk flatøsters og utvikle verktøy og rutinar for produksjon av kvalitetsøsters i Sunnhordland. SAMARBEIDSPARTAR: Samarbeidsrådet for Sunnhordland, NIFES, og NET-østers. et Verdiskaping i Kystsona Kompetanseutvikling i blåskjelnæringa Prosjektet skal i samarbeid med kompetansemiljø i Trøndelag utvikle kompetanse i næringa, og innføre eit felles system for registrering av produksjonsdata i dyrkingsanlegg og kommunikasjon mellom produsentar og pakkeri. SAMARBEIDSPARTAR: Vestnorsk Havbrukslag, NIFES, blåskjeldyrkarar og mottak, Innovasjon Norge og fylkeskommunar på Vestlandet og Sørlandet et Verdiskaping i Kystsona Informasjonskonferanse for blåskjelnæringa i Hordaland Informasjon og erfaringsutveksling i ein konferanse med mål om samarbeid og utvikling av ei levedyktig blåskjelnæring i Hordaland. SAMARBEIDSPARTAR: Hordaland blåskjeldyrkarlag, Nettverk for blåskjelnæringa i Hordaland Etablering av eit nettverk for samarbeid og erfarings utveksling mellom dyrkarar og mottak, kunnskapsinstitusjonar og forvaltning SAMARBEIDSPARTAR: Hordaland blåskjeldyrkarlag og dyrkarar et Verdiskaping i Kystsona Sjømat Fylkeskommunen er premissleverandør og delfinansierer samarbeidsprosjekt for å auke kompe tansen om kvalitet, marknadsføring og produkt utvikling i sjømatnæringa. Det vert starta opp prosjekt som koplar marin sektor, reise liv og kultur med mål om høgare verdiskap ing for sjømatprodukt og styrking av lokal mat kultur. Sjømat for alle 2006 Publikumsarrangement og ein fag leg konferanse i Bergen der profilering av sjømat, og posi- tive helseeffektar og internasjonal marin forsking er sentrale element. SAMARBEIDSPARTAR: Fiskeriforum Vest, Norsk Sjømatsenter, Bergen kommune, Innovasjon Norge og fiskeri- og havbruksnæringa et Verdiskaping i Kystsona Kvalitet på sjømat i heile verdikjeda Prosjektet skal auke forståinga for og kunnskapen om rett handsaming av fisk i alle ledd for på den måten å gje auka verdi skaping, trygg mat, nøgde kundar og auka sal. Prosjektet skal drive kunnskapsformidling, produsere ein undervisningsfilm og ein rett leiar om kvali tet i alle ledd i pro duk sjons kjeda. SAMARBEIDSPARTAR: Norsk Sjømatsenter og Norges Fiskarlag et Verdiskaping i Kystsona ØSTERSPRODUKSJON I HORDALAND 13 Møre og Romsdal 45 Sogn og Fjordane 107 Hordaland Rogaland Hordaland står for ca 60 % av den norske østersproduksjonen. I 2004 gjekk litt over 60 % den norske østersproduksjonen til eksport. I 2004 gjekk over halvparten av den norske østerseksporten til Romania og dei Arabiske emiratane. Kjelde: Fiskeridirektoratet, Eksportutvalet for fisk 15 NIFES, Havforskingsinstituttet et Verdiskaping i Kystsona 17

18 NÆRINGSUTVIKLING/ MARINE NÆRINGAR Produktutvikling og design i sjømatnæringa Gje deltakande bedrifter auka medvit og kunnskap om design og designprosessen og betre vurderingsevna ved innkjøp av designtenester og bygge opp kunnskap om merkevarebygging og produktutvikling. SAMARBEIDSPARTAR: Marin Vest og Innovasjon Norge et Verdiskaping i Kystsona Forprosjekt om akvaturisme og auka bruk av sjømat i Hardanger Prosjektet skal undersøke om havbruks næringa kan utviklast til ein ressurs for reise livet gjennom utvikling av besøksanlegg og eit variert mat tilbod frå lokalt produserte havbruks produkt. SAMARBEIDSPARTAR: Sven Helge Pedersen et Verdi skaping i Kystsona «Smak av kyst» Prosjektet har som mål å auke bruken av sjømat regionalt og utvikle eit betre sjømattilbod i resturantane til glede for tilreisande og lokalbefolkning. Eit paraplyprosjekt som femner vidt både geografisk og tematisk. SAMARBEIDSPARTAR: Norsk sjømatsenter, Innovasjon Norge og Fylkesmannen et Verdi skaping i Kystsona Kompetanse Det har dei siste åra vore ein stor nedgang i søkjarar til studieretningar innan havbruk, samstundes som det er aukande behov i næringa for tilsette med høg kompetanse. Det er eit mål å forbetre utdanningstilbodet innan fiskeri- og havbruksfag. Prosjekt for å gjere utdanning innan havbruk meir attraktiv er viktig for å sikre den framtidige rekrutteringa. Det vert vidare satsa på å heve kompetansen til nærings aktørar ved å skape møteplassar og støtte nett verk. Lærebok i handsaming av fisk Betre kunnskap om praktisk handtering av fisk og sjømat mellom elevar i vidaregåande opplæring (naturbruk og hotell- og næringsmiddelfag). Utvikle oppdatert læremateriell i første om gang i form av ei bok. SAMARBEIDSPARTAR: Fiskarfagskulen i Austevoll, Stein Mortensen Fagformidling og NIFES og Universitetet i Bergen et Verdi skaping i Kystsona Stipendordning for studentar Kontaktstipend for studentar innan høgare fiskeri- og havbruksutdanning for å stimulere studentar til auka kontakt med bedrifter gjennom praktiske oppgåver og ekskursjonar. SAMARBEIDSPARTAR: Vestnorsk Havbrukslag, Norsk Sjømatsenter og Universitetet i Bergen et Verdi skaping i Kystsona Tiltak mot utvikling av Pancreas disease (PD) hos laks Utvikle kunnskap og rutinar for å unngå sjukdoms utbrot. SAMARBEIDSPARTAR: Veterinærmedisinsk oppdragssenter AS og Mattilsynet et Verdi skaping i Kystsona Areal og ressursar Gode lokalitetar er viktig før lønsemd og god helse i akva kultur. Hordaland har starta arbeid med å ut vikle moderne verktøy i formidlinga av data og planlegging av kystsona. Fylkeskommunen støt tar opp om prosjekt som tar sikte på god fiske helse og miljøomsyn. Det skal ut arbeid ast retningsliner for skjelsandforvaltning og skaf fast kunnskap om verknader for fiskeri og hav bruk. Marine areal- og havbruksdata på internett Formidling av arealdata og grunnlagsdata til bruk for planlegging og lokalisering av havbruk gjennom internett; miljødata, grunnlagskart, djupnedata, digital djupnemodell og eigna produksjonsareal. 18

19 NÆRINGSUTVIKLING/ INNOVASJON OG INTERNASJONALISERING SAMARBEIDSPARTAR: Verdiskaping i kystsona, Arbeidslaget for IKT-utvikling, UNIFOB, Fylkesmannen i Hordaland, Bergen kommune, Vestnorsk Havbrukslag, Fiskeridirektoratet, Havforskingsinstituttet et Verdi skaping i Kystsona Nordhordland fiskehelsenettverk Etablere system for kvalitetsmåling og kvali tets - standard med felles og forenkla rapporteringsrutinar for å betre miljø- og produksjonsforholda med omsyn til parasittar (lakselus og bendelorm). SAMARBEIDSPARTAR: Nordhordland fiskehelsenettverk og lakseoppdrettarar et Verdi skaping i kystsona Implementering av kvalitetssikringsystem i matfiskoppdrett Medverke til implementering av eit kvalitets - sik rings system i medhald av «IK-akva-forskrifta» i mat fisk-oppdrett. SAMARBEIDSPARTAR: Vestnorsk havbrukslag, Mattilsynet, oppdrettverksemder og Essentia AS et Verdi skaping i Kystsona Samarbeid Fylkeskommunen sine økonomiske verkemiddel innan marin sektor vert effektivt nytta i sam arbeid med Innovasjon Norge. I 2006 har ein eta blert fleire fellesprosjekt mellom Vestlands fylka, slik at ein oppnår større samarbeid og større satsingar. Fylkeskommunen har etablert sam arbeidsforum «Promarin», mellom Fiskeri direktoratet, Innovasjon Norge, NHO, Vest norsk Havbrukslag, Fiskeriforum Vest, Bergen Næringsråd, Biosense, Fiskarlaget Vest, Horda land fylkeskommune, Samarbeidsrådet for Sunn hordland, NIFES, MarinVest, Marine Con struc tions, Marine Harvest, Norges Handelshøy skole, Bergen kommune og Universitetet i Ber gen. Møteplass Marin Møteplass Marin er etablert som kveldsmøte med foredrag om aktuelle tema. Forumet utvikla seg til Hordaland sin viktigaste marine møte plass. Ideen er å skape innovasjon og lønsemd innan marin sektor ved å skape kommunikasjon mellom forsking, næring, finans, industri, gründarar, forvaltning m.m. SAMARBEIDSPARTAR: Protevs AS, Bergen Næringsråd, Innovasjon Norge, UiB med fleire. et Verdi skaping i Kystsona «Norway Fish and Aqua»- messe i Bergen, april 2006 Fellesstand for verksemder og kompetanse miljø på Vestlandet. Det skal etablerast sjømatbar, fagleg program, profilering og opningsarrangement. SAMARBEIDSPARTAR: Fiskeriforum Vest, Norsk Sjømatsenter, Bergen kommune ANSVARLEG I FYLKESKOMMUNEN: Arbeidslaget Verdi skaping i Kystsona Nordisk Skjelkonferanse i Bergen 2006 Årleg fagleg konferanse og messe for dyrkarar av skjel, hummar og kråkebollar. SAMARBEIDSPARTAR: Blue Planet, FHL-Havbruk, MarinVest, Rogaland fylkeskommune, næringsaktørar Verdiskaping i Kystsona B. Innovasjon og internasjonalisering Bedriftsretta prosjekt og satsingar Dei fleste prosjekta under innsatsområdet inno va sjon og internasjonalisering er bedriftsretta og blir handtert av Innovasjon Norge på oppdrag frå fylkeskommunen. For 2006 løyver fylkeskommunen kroner til Innovasjon Norge til slike prosjekt. 19

20 NÆRINGSUTVIKLING/ INNOVASJON OG INTERNASJONALISERING Gründerskolen Gründerskolen skal gi studentar på høgare nivå eit teoretisk og praktisk fundament for etablering av bedrift. SAMARBEIDSPARTAR: Innovasjon Norge, Universi- C. Næringsretta kompetanse Hardanger idrett/utdanning Etablering av attraktive idrettsfag som tilvalsfag i vidaregåande skule. SAMARBEIDSPARTAR: Kvam herad, andre kommu- Kommunen som fyrstelineteneste for småskala næringsutvikling Prosjekt i Voss kommune for å gjere tilhøva for etablerarane i kommunen betre. SAMARBEIDSPARTAR: Innovasjon Norge, FMLA, tetet i Bergen nar, Hardangerrådet, lokale idrettslag Voss kommune kompe- et ANSVARLEG I FYLKESKOMMUNEN: Strategi- og tansefylket kompetansefylket næringsavdelinga ANDELEN UTEKSAMINERTE KANDIDATAR FRÅ UIB, HIB OG NHH I 2003 SOM HADDE SIN FØRSTE JOBB I HORDA LAND Etableraropplæring Kurs for etablerarar i heile fylket om lag 150 personar årleg. SAMARBEIDSPARTAR: Regionale næringskontor, Bergen kommune. Norwegian Centre of Expertise / SUBSEA Forprosjekt for utarbeiding av søknad for å få eit Centre of Expertise i Hordaland. SAMARBEIDSPARTAR: HiB, Regionalt kompe tansesenter/sintef, IN, o.a. Høgskulestudium i mat-entreprenørskapregional utvikling Høgskulestudium ved Vestnorsk kulturaka de mi SAMARBEIDSPARTAR: Fylkesmannens landbruksavdeling, Innovasjon Norge m.fl. 100% ANSVARLEG I FYLKESKOMMUNEN: Strategi- og ANSVARLEG I FYLKESKOMMUNEN: Strategi- og næringsavdelinga næringsavdelinga lokalsamfunnsutvikling % 73% 66% 60% 58% 55% 44% 44% Kurs for lærarar i entreprenørskapsundervisning Vidareutdanningstilbod for 25 lærar som vil under vise i entreprenørskap. SAMARBEIDSPARTAR: Høgskolen i Bergen, Ungt Entre prenørskap Hordaland, Høgskulen i Sogn og Fjordane et kompetansefylket Hordland Kompetansekraft Gi kandidatar frå UiB og høgskulane i Bergen høve til å skaffe seg relevant arbeidspraksis, og gi arbeidsgjevarar høve til å prøve ut ny kompetanse risikofritt og til ein låg kostnad. SAMARBEIDSPARTAR: Aetat, Karrieresenteret, Bergen komune kompetansefylket TEFT-Hordaland Prosjektet skal skape bruer for kunnskapsflyt mellom næringsliv og kunnskapsinstitusjonar. SAMARBEIDSPARTAR: Christian Michelsen Research, Høgskolen i Bergen, Universitetet i Bergen kompetansefylket % Mat.nat. UiB Lærerutd. HiB Ingenriørutd. HiB Helse- og sosialutd. HiB HF, UiB SV, UiB Juss, UiB psyk, UiB 30% NHH Senter for entreprenørskap Vidare arbeid med sikte på å etablere senter for entrepenørskap. SAMARBEIDSPARTAR: Høgskolen i Bergen, Universitetet i Bergen, Norges handelshøyskole, Bergen Næringsråd, Innovasjon Norge ANSVARLEG I FYLKESKOMMUNEN: Strategi- og næringsavdelinga Nettverkssamarbeid Mongstadregionen Samarbeid mellom leverandørbedrifter i regionen for å komme i posisjon for leveransar til stor kunden i regionen. SAMARBEIDSPARTAR: Regionrådet i Nordhordland, NHO, LO lokalsamfunnsutvikling Fleire prosjekt er oppført i kapittelet Opplæring under Samarbeid skule-næringsliv. D. Lokalsamfunnsutvikling Prosjekt under dette området er oppført under kapittelet om Lokalsamfunnsutvikling. Kjelde: Karrieresenteret si kandidatundersøking frå

21 NÆRINGSUTVIKLING 21

22 OPPLÆRING/ SATSINGAR I 2006 OPPLÆRING Fylkeskommunen har ansvar for vidaregåande opplæring for ungdom mellom år, for vaksne og grunnopplæring for barn, unge og vaksne i sosiale og medisinske institusjonar. Vidaregåande opplæring i fylkes kommunen «Strategisk plan for vidaregåande opplæring i Horda land » er nyleg vedteken. Saman med Fylkesplanen og andre sektorplanar i fylkeskommunen er denne retningsgivande for utdanningsverksemda i Horda land. «Strategiplan for livslang læring» er og så eit sentralt styringsverktøy. Stortingsmelding nr. 30 Kultur for læring ( ) ber bod om omfattande endringar i den vidaregåande opplæringa. Gjennom reforma «Kunn skaps løftet» må fylkeskommunen som skuleeigar heve kompetansen både i skule og bedrift i perioden Reforma medfører endringar både i struktur og innhald. Den største endringa er endring i fag- og timefordelinga og nye læreplanar i alle fag. Reformarbeidet vil prege mange av aktivitetane innan opplæring i Hordaland har 46 vidaregåande skular i 20 kommunar med omlag 3000 tilsette og elevar. Opplæring i bedrift skjer i meir enn 2000 godkjende lærebedrifter med omlag 3500 løpande lærekontraktar og rundt 2500 instruktørar. Samla budsjett for 2006 er kr ,- SATSINGAR I Skulebygg Olsvikåsen videregående skole (Bergen Vest): Ny vidaregående skule dimensjonert for 420 elevar. Planlagde utdanningsprogram er Studiespesialisering, Studiespesialisering med Kunstfag, Helse og sosialfag. Kostnad omlag 131 mill kr. Skulen skal stå ferdig til bruk hausten Sørås videregående skole (Bergen Sør) Ny skule under planlegging. Forprosjektering i Skulen skal vere såkalla Knutepunktskule (tilbod til høyrande og ikkje-høyrande). Planlagd bruttoareal m2, dimensjonert for om lag 800 elevar. Planlagde utdanningsprogram er Studiespesialisering, Studiespesialisering med Kunst fag, Media og kommunikasjon, Helse og sosial fag og Service og samferdsel. Kostnad om lag 305 mill. kroner. Ferdig i Åsane gymnas tilbygg (Bergen Nord): Tilbygg på m 2 og ombygging av 1048 m 2 som vil gi skulen ein auke på om lag 240 elevar. Planlagde utdanningsprogram er Media og kommunika sjon, Service og samferdsel. Kostnad om lag 59 mill. kroner. Ferdig haust Knarvik vidaregåande skule tilbygg (Bergen Nord) Tilbygg på om lag m 2. Kostnad ca. 92 mill. kroner. Ferdig haust Start prosjektering i 2006, med atterhald om ved tak i fylkestinget i mars Kunnskapsløftet Kompetanseutvikling Omfattar program for skuleleiarane, kompetanseheving knytt til dei nye læreplanane både i skule og bedrift og styrking av læringsmiljøet for elevar og lærlingar. Vidare tiltak for støttesystema OT/PPT, rådgjevarar og andre tilsette. Tiltaka skal i størst mogeleg grad knytast til lærarane og instruktørane sin arbeidsplass. Kompetansehevinga skal i hovudsak gjennom- 22

23 OPPLÆRING/ KUNNSKAPSLØFTET førast regionalt eller i samarbeid mellom fleire skular. Bruk av IKT blir eit viktig hjelpemiddel. Totalkostnad for 2006 er kr., inkl. statlege midlar med kr SAMARBEIDSPARTAR: Reforma omhandlar heile grunnopplæringa og legg til grunn eit tett samarbeid mellom grunnskolar og vidaregåande skular, vidaregåande skular og lærebedrifter/ opplæringskontor. Viktige samarbeidspartar er høgskular og universitet. ANSVARLEG I FYLKESKOMMUNEN: Opplæringsavdelinga Ny struktur Kunnskapsløftet inneber ny struktur, frå 15 studie retningar til 12 utdannings program. 2. skuleåret, Vg2 (vidaregåande kurs 2) tilbodet, har om lag 60 kurs, mot tidlegare om lag 100 kurs. Ny struktur inneber og ny organi sering av opplæringa, noko som gir trong for nytt utstyr på dei aller fleste skulane og ombyggingar på fleire av skulane. Budsjettet for 2006 er på kr til undervisningsutstyr inkl IT-utstyr og kr til ombyggingar. ANSVARLEG I FYLKESKOMMUNEN: Opp læringsavdelinga 23

24 OPPLÆRING/ IKT 3. IKT Skulebiblioteka database Implementere nyetablert, sentral database for skule biblioteka i dei vidaregåande skulane, og utvikle nye, sentrale bibliotektenester med kvalitetssikring og ressursutnytting som mål, og mogleg sal av tenester til kommunane. ANSVARLEG I FYLKESKOMMUNEN: Opplæringsavdelinga i samarbeid med fylkesbiblioteket Digital eksamen 11 vidaregåande skular i Hordaland skal i 2006 delta i eit prosjekt saman med Utdanningsdirektoratet der ein skal prøve ut digital eksamen i ein større skala. Infrastrukturen i det peda gogiske it-nettet må byggjast ut. Arbeidet startar våren ANSVARLEG I FYLKESKOMMUNEN: Opplæringsavdelinga og IT-seksjonen Felles katalog og domenestruktur i pedagogisk nettverk Felles katalogteneste, felles domenestruktur, «sikkert trådlaust nettverk» og ein standardisert infrastruktur for kommunikasjon. ANSVARLEG I FYLKESKOMMUNEN: Opplæringsavdelinga i samarbeid med IT-seksjonen 4. Samarbeid skule - næringsliv Samarbeid mellom vidaregåande skular, næringsliv og lokalsamfunn Program for å fremje samarbeid mellom vidaregåande skular, næringsliv og lokalsamfunn. Målet er at dei vidaregåande skulane blir tatt i bruk og ut viklar seg vidare som ressurs for regional utvikling og næringsutvikling i sitt område. Midlar for 2006 (kr ,-) vil bli lyst ut våren ANSVARLEG I FYLKESKOMMUNEN: Strategi- og næringsavdelinga/arbeidslag Kompetansefylket Nettverk skule næringsliv for kompetanse utvikling i reiselivet Samarbeidsprosjekt mellom Voss jordbruksskule, Rogne vidaregåande skule, Voss vidaregåande skule, Hjeltnes Gartnarskule og Odda vidaregåande skule og reiselivsnæringa i regionen. Målet er å medverke til at skulane har eit opp læringstilbod til reiselivsaktørane slik at dei kan få den reiselivsfaglege utviklinga dei ønskjer der dei er. ANSVARLEG I FYLKESKOMMUNEN: Rektor ved Voss vidaregåande skule Næringsretta kompetanseutvikling i Nordhordland Målet er å gjere dei to vidaregåande skulane Knarvik og Austrheim til fleksible tilbydarar av kompe tansepåfyll for bedriftene i regionen gjen nom tett dialog med næringslivet og evne til raske omstillingar av tilbodet. SAMARBEIDSPARTAR: Knarvik vidaregåande skule, Austrheim vidaregåande skule, Hordaland fylkes kommune gjennom Regionalt Ut viklingsprogram, Nordhordland Industri- og Hand verkslag og Regionrådet for Nordhordland Etterutdanning i entreprenørskap for lærarar I samsvar med fylkesplanen er målet å gi alle elevar i vidaregåande skular eit tilbod om entreprenørskapsopplæring innan Frå og med våren 2006 vil ein i samarbeid med Høgskolen i Bergen gi lærarar i vidaregåande opplæring tilbod om halvtårseining i faget Entrepre nørskap. Senter for yrkesrettleiing Senteret vart etablert som treårig prosjekt i 2005 for å styrke yrkes- og utdanningsrettleiinga i Hordaland. Frå 2006 skal senteret etablere tett samarbeid med skulane, blant rådgjevarar i grunnopplæringa. Siktemålet er permanent etablering av tenesta etter prosjektperioden. SAMARBEIDSPARTAR: Aetat, NHO, LO, KS, Bergen kommune, Fylkesmannen i Hordaland 24

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2009 UTK A ST TI L PO LITISK B E HAN D LI NG JAN/FE B - 20 09 Eit nyskapande Hordaland Regionalt utviklingsprogram er eit felles handlingsprogram for regional

Detaljer

NÆRING TIL FORTRINN! Regional næringsplan for Hordaland 2013 2017

NÆRING TIL FORTRINN! Regional næringsplan for Hordaland 2013 2017 1 NÆRING TIL FORTRINN! Regional næringsplan for Hordaland 2013 2017 2 1. Forord v/fylkesordførar 2. Føremål, målgrupper og føringar for næringsplanen 3. Ståstaden godt utgangspunkt, men utfordringar 3.1

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 Framsidefoto: Business Region Bergen Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 3 Ordliste Dette er ein oversikt og forklaring på mykje

Detaljer

Regionalt utviklingsprogram Marine næringar Havbruk. 24-06MA Frisk torsk

Regionalt utviklingsprogram Marine næringar Havbruk. 24-06MA Frisk torsk 2006 Saksnummer: 200602172 Havbruk 24-06MA Frisk torsk Betre kunnskap, rutinar og behandling for å redusere sjukdomsproblemet og medisinbruk for torsk i oppdrett, med nasjonalt fokus. Kontakt: Jørgen Borte

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Vi vågar litt meir... Fylkesplan 2009-2012 Handlingsprogram verdiskaping Handlingsplan 2010

Vi vågar litt meir... Fylkesplan 2009-2012 Handlingsprogram verdiskaping Handlingsplan 2010 Fylkesplan 2009-2012 Handlingsprogram verdiskaping Handlingsplan 2010 Vedteke i Fylkesutvalet 23. februar 2010 Vi vågar litt meir... Partnarskap for verdiskaping: Møre og Romsdal fylkeskommune Innovasjon

Detaljer

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Senter for Yrkesrettleiing, Opplæringsavdelinga www.mittyrke.no Aktørar som arbeider i feltet samarbeid mellom skule og

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR

PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR 2012 PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR Foto: Umoe Schat Harding Bømlo Etne Jondal Kvam Kvinnherad Modalen Tysnes Forord Styringsgruppa for bruk av kompensasjonsmidlar i Hordaland har i samarbeid med

Detaljer

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Fylkesutvalet Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Fylkesutvalet... 2 MELDINGAR II -

Detaljer

Arbeid på timeplanen. Betre gründarhjelp. Ny næring i gamle naust. Går for det blå gullet. Årsmelding 2011. Klyva satsar på familiepark

Arbeid på timeplanen. Betre gründarhjelp. Ny næring i gamle naust. Går for det blå gullet. Årsmelding 2011. Klyva satsar på familiepark Årsmelding 2011 Betre gründarhjelp Klyva satsar på familiepark Går for det blå gullet Utdannar seg og flyttar frå Øygarden Konkurrentar og samarbeidspartnarar Frå bygdesentrum til bysamfunn Ny næring i

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

Årsmøtesaker. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790

Årsmøtesaker. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790 2013 Årsmøtesaker Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790 firmapost@samarbeidsraadet-sunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no Innhaldsliste STYRET SI ÅRBERETNING

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

Hordaland fylkeskommune sitt internasjonale engasjement - RAPPORT OVER VERKSEMD I 2007

Hordaland fylkeskommune sitt internasjonale engasjement - RAPPORT OVER VERKSEMD I 2007 Hordaland fylkeskommune sitt internasjonale engasjement - RAPPORT OVER VERKSEMD I 2007 1 Generelt om internasjonalt arbeid 1.1 Nasjonale rammer for det internasjonale arbeidet Noreg er ein del av eit

Detaljer

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Årsmelding 2011 Innhald Fylkesordføraren...3 Fylkesrådmannen...4 Viktige hendingar...5 Høge investeringar, rekneskap i pluss...6 Organisasjon

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Senter for yrkesrettleiing i Hordaland vart etablert som eit treårig prosjekt i Hordaland fylkeskommune frå 2005. Ein viktig aktør i samband

Detaljer

Statsbudsjettet 2007. 6. oktober 2006. ANALYSE, UTGREIING OG DOKUMENTASJON Hordaland fylkeskommune

Statsbudsjettet 2007. 6. oktober 2006. ANALYSE, UTGREIING OG DOKUMENTASJON Hordaland fylkeskommune Statsbudsjettet 2007 6. oktober 2006 ANALYSE, UTGREIING OG DOKUMENTASJON Hordaland fylkeskommune INNLEIING... 4 1. FINANSDEPARTEMENTET... 4 NOX-AVGIFT... 4 2. FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET... 4 FISKERIHAVNER

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 6/2003 Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane -virkemiddel og analyse av to etableringar Thor André

Detaljer

Handlingsprogram 2010-2011. Forslag til. Klimaplan for Hordaland (2010-2020) 1 av 37

Handlingsprogram 2010-2011. Forslag til. Klimaplan for Hordaland (2010-2020) 1 av 37 Klimaplan for Hordaland (2010-2020) Forslag til Handlingsprogram 2010-2011 1 av 37 Innleiing Dette er første generasjons handlingsprogram til Klimaplan for Hordaland (2010-2020) 1. Handlingsprogrammet

Detaljer

FoU-strategi for Møre og Romsdal 2012-2016

FoU-strategi for Møre og Romsdal 2012-2016 FoU-strategi for Møre og Romsdal 2012-2016 Møre og Romsdal meir verdiskaping av kvar FoU-krone Innhald 1. Kvifor ein FoU-strategi... 1 1.1 Kvifor forsking for innovasjon?... 1 1.2 Fylkeskommunen sin rolle

Detaljer

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam

Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam Ål kommune Foto: Heidi Oskam Strategisk Næringsplan 2013-2016 Foto: Heidi Oskam Vedteken i kommunestyret 15.11.2012 Innhald 1. Næringskommunen i Ål 1.1 Strategisk næringsplan 3 1.2 Kva er strategisk næringsplanlegging

Detaljer

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer

Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion

Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion Venstre meiner at fylkeskommunen skal erstattast av eit nytt folkevald regionalt nivå med færre, større og sterkare

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 146 OVERSIKT OVER TILSEGN LØYVD FRÅ REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2010

Kopi til: Arkivnr.: 146 OVERSIKT OVER TILSEGN LØYVD FRÅ REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen NOTAT Til: Fylkesutvalet Dato: 18. august 2010 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201000708-11/JSTE Kopi til: Arkivnr.: 146 OVERSIKT OVER TILSEGN

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Innhald Del I Kap. 204 Foreldreutvalet for grunnskolen Oversikt over budsjettforslaget

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 18. juni 2009 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 18. juni 2009:

Detaljer

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004 Analyse og utfordringsdokument Fylkesplan 2001-2004 Arbeidet med rullering av fylkesplanen starta i august 1999 og denne hausten var mange aktørar involverte for å finne fram til dei største utfordringane

Detaljer