Regionale utviklingsprosesser i Hordaland. Nina Broch Mathisen, Trondheim 12. september 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionale utviklingsprosesser i Hordaland. Nina Broch Mathisen, Trondheim 12. september 2006"

Transkript

1 Regionale utviklingsprosesser i Hordaland Nina Broch Mathisen, Trondheim 12. september 2006

2

3 3

4 Disposisjon; 1. Partnerskapet og Regional utviklingsplan 2. Regionens utfordringer og utviklingsbehov 3. Regional utviklingsstrategi, RUP 4. Samspill mellom regionale aktører og regionale/nasjonale programmer og virkemidler 5. Erfaringer fra det regionale partnerskap og videre utvikling av samarbeidet 4

5 Felles handlingsprogram Regionalt utviklingsprogram skal stimulere til næringsutvikling og nyskaping i hele fylket. Det er et felles handlingsprogram som skal sikre at alle aktørene jobber sammen for å styrke verdiskapingen. Programmet er forankret i mål og strategier i fylkesplanen for Hordaland

6 Partnerskapet Hordaland Fylkeskommune Innovasjon Norge NHO Hordaland LO Hordaland Fylkesmannens Landbruksavdeling NAV Hordaland Universitetet i Bergen Norges Forskningsråd Fiskeridirektoratet region Vest Bergen Kommune Kommunenes Sentralforbund 6

7 Bakteppe Norsk økonomi Norge inn i 2006 med sterke makrotall Er toppen snart nådd? Forventninger for

8 Oppsummering Større tro på økt sysselsetting i 2006 Optimismen i næringslivet på Vestlandet øker Eksportindustrien venter størst vekst i omsetning og lønnsomhet Etterspørselen etter arbeidskraft øker Arbeidsmarkedet strammer seg til Stadig flere benytter arbeidskraft fra de nye EUlandene 8

9 Næringslivets utfordringer i vår region 6000 flere sysselsatte i 2006 Store regionale forskjeller i næringsutviklingen Eksportutviklingen ikke bare positiv Innovasjonsaktiviteten over landsgjennomsnittet Nyetableringer under landsgjennomsnittet 9

10 10

11 Soria Moria erklæringen " Vårt mål er at Norge skal bli en av de ledende, innovative dynamiske og kunnskapsbaserte økonomier i verden innenfor de områder hvor vi har fortrinn. Norge skal være et godt land å drive næringsvirksomhet i " 11

12 Helhetlig innovasjonspolitikk Hordaland fylke sin visjon : Hordaland skal vere mellom dei mest innovative regionane i Europa i næringar der fylket har særlege føremoner med vekt på lønsemd, internasjonal konkurransekraft og evne til omstilling. 12

13 Bergen SNP Visjon og mål Visjon : Vi skal gjøre Bergensregionen til en spenstig region full av livskraft og opplevelse! Mål : Bergensregionen skal være blant de fremste arenaer for kunnskapsbasert nyskaping og kreativitet. Gjennom identitetsbygging og forpliktende samspill skal vi videreutvikle en verdiskapende og slagkraftig region. 13

14 Myndighetenes og IN`s forventninger Vi skal satse på: Entreprenørskap SMB med internasjonale vekstambisjoner og potensial Nettverksbasert innovasjon og omstilling Innovasjons- og kommersialiseringskompetanse Rekruttere kvinner til næringslivet 14

15 Fylkesplanen Energi Marine næringar Maritime næringar Reiseliv Kulturnæringer 15

16 Fylkesplanen Innovasjon og internasjonalisering Livskraftige lokalsamfunn Næringsretta kompetanse 16

17 IN Hordaland strategiske satsinger alle prioriterte bransjer Satsingsområder : Entreprenørskap nytt næringsliv Spiss vekstetablerere SMB med internasjonale vekstambisjoner og potensial Nettverksbasert innovasjon og omstilling Innovasjons- og kommersialiseringskompetanse Rekruttere kvinner til næringslivet Profilering og omdømmebygging 17

18 IN Hordaland strategiske satsinger - Bransjespesifikke Bransjer : Marin sektor / bioteknologi Maritim sektor og energisektoren, inkl. ny energi Landbruk Reiseliv Kulturbaserte næringer 18

19 Satsingsområder Innovasjon Norge Hordaland: SNP for Bergen: Entreprenørskap SMB med internasjonale vekstambisjoner og potensial Nettverksbasert innovasjon og omstilling Innovasjons- og kommersialiseringskom-petanse Profilering og omdømmebygging Innovasjon og entreprenørskap Kompetanseutvikling Alliansebygging Markedsføring og påvirkning Internasjonalisering 19

20 Satsingsområder - Bransjer Innovasjon Norge Hordaland: SNP for Bergen: Marin/bioteknologi Maritim Energi, inkl. ny energi Reiseliv Kulturbaserte næringer Landbruk Hav, kyst og energi Kultur- og opplevelsesnæringene 20

21 Fordeling etter satsingsområde i RUP D Næringsrettet komp. C Livskraftige lokalsamf. B3 Entreprenørsk.kultur B2 Vekstentreprenører B1 Eksist. Bedrifter A5 Kulturbasert A4 Reiseliv A3 Maritimt A2 Marint A1 Energi 0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 21

22 Samspill mellom Programmer og tiltak Programmer; Arena prosjektene ; Marin Vest, Gass i Vest, Offshore underleverandørindustrien og Innovativ Fjordturisme NCE, senter for undervannsteknologi Næringshager/ industriinkubatorer Tiltak; Skattefunn IFU/OFU Internasjonalisering Internasjonal Innovasjon, Subsea 22

23 ARENA prosjekter i Hordaland MarinVEST felles satsing mellom næring, forsking og forvalting for økt nyskaping i sjømat- og havbruksnæringen. Gass i Vest økt verdiskaping i eksisterende næringsliv og fremvekst av nye næringer og kompetansemiljøer i forbindelse med økt bruk av naturgass innenlands. Underleverandørindustrien olje og gass innovasjon og internasjonalisering innen næringsklyngen for undervannsteknologi og integrerte operasjoner offshore. Innovativ Fjordturisme Vestlandet Kompetanseheving og produktutvikling i reiselivsnæringen på Vestlandet. 23

24 Undervannsteknologi i Hordaland Undervannsklyngen omsetter totalt for 8 Mrd NOK (uten oljeselskapene) Antall ansatte overstiger 4000 og øker Eksporten er på ca 3 Mrd NOK Bergens-området har et ledende miljø innen undervannsteknologi Betydelige utdannings- og forskningsinstitusjoner er sterkt engasjert mot klyngen; CMR/UiB, HiB, SINTEF/NTNU og Havforskningsinstituttet Klyngen har et bredt internasjonalt samarbeid med oljeselskaper og FoUog undervisningsaktører Del av verdensmarkedet 24

25 EUT-prosessen Initiativ fra kommunene på Sotra og HiB i 2004 Allmøter, arbeidsgrupper og sekretariat i bedrifter og 11 andre aktører Forening etablert i januar 06 Partnergruppe for utvikling av Ekspertsenteret 2,5 mill NOK og 1000 timer for 2006 Prosessen har gitt økt tillit og samspill 25

26 Finansieringskilder Finansiering av innovasjonsprosjekter: Skattefunn IFU IFU forprosjekt Lån og tilskudd Programmer: Eksportkandidatprogrammet Internasjonalisering: Introduksjon nye marked Studieturer Messedeltagelse Springboard 26

27 IFU Torsk Dette er et treårig utviklingsprosjekt for oppdrettstorsk for det europeiske markedet. Prosjektet er et såkalt IFU-prosjekt (Industriell Forskings- og Utviklingskontrakt) og har en total ramme på 84 millioner kr, hvor Innovasjon Norge skal bidra med 21 millioner fordelt på tre år. Målet er å skape en markeds-orientert industriutvikling, Markedet skal styre utviklingen av såvel oppdrettsvirksomheten som de endelige torskeproduktene. Prosjektet omfatter en klynge av torskevirksomheter på Vestlandet. 27

28 Produktutvikling - Fisk og Sjømat Sterk konkurranse i markedet er stor og krevende for alle innen sjømatog fiskeindustrien. Utfordring å utvikle prosesser og produkter som gir tilfredse kunder og lønnsom drift. MarinVEST tilbyr et produktutviklingskurs til aktører i bransjen. Målsetting med programmet er å bidra til: Nyskaping av sjømatprodukter og bedre produksjonsprosesser Bedre lønnsomhet som følge av økt kunnskap om produktutvikling og forståelse av behov og trender i markedet Tettere kontakt og samarbeid mellom bedriftene og kompetansemiljøene 28

29 Generelle utfordringer for det regionale partnerskapet 1. En dør til virkemiddelapparatet kommunikasjon 2. Rollefordeling konkurranse/ dobbeltarbeid 3. Operasjonalisering av strategiene Bedrifts /samfunnsøkonomisk prioriteringer - politiske føringer/dilemmaer 29

30 En dør til virkemiddelapparatet? Mulige finansieringskilder : Kommune /kommunale næringsfond Regionale Næringsfond Fylkeskommune Innovasjon Norge Norges Forskningsråd SIVA 30

31 Rollefordeling konkurranse/ dobbeltarbeid Marin Vest øke innovasjonsgraden gjennom følgende strategier Koble enkeltaktører mot FOU, bedrifter, off.myndigheter Kompetanse Nettverk/ møteplasser Andre aktører : Fylkeskommune, Vestlandsrådet, NFR,FHL, Bergen Næringsråd, Fiskeriforum Vest, Fiskarlaget Vest, UiB, NIFES (Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning), Havforskningsinstituttet o.s.v. 31

32 Operasjonalisering av strategiene Politiske dilemmaer hvordan støtter dette opp om visjonene Distriktspolitiske hensyn hvor skal vi bruke virkemidlene? Miljømessige hensyn - geoturisme 32

33 Fordeling etter region Hordaland Bergen Vest Bergen/Askøy Nordhordland Bjørnefjorden Osterfjorden Voss Hardanger Sunnhordland 0,00 % 5,00 % 10,00 % 15,00 % 20,00 % 25,00 % 30,00 % 33

34 Arena "Innovativ Fjordturisme" - Geoturisme grunnfjellet Turisme som ivaretar, forsterker og fremhever et steds lokale egenart miljø, kultur, estetikk, kulturarv og som kommer lokalsamfunnet til gode. 34

35 Estetikk 35 Kilde: bt.no

36 Estetikk 36 Kilde: Clear Channel

37 Utfordringer nasjonale programmer regional tilpasning 1. Regional medvirkning Markedsdrevet tjeneste programutvikling Delaktighet tidlig i prosess Prioriteringer forskningsdrevet- markedsdrevet Involvering Kvalitetssikring Læring 37

38 Utfordringer nasjonale programmer regional tilpasning 2. Pådriverrollen hvem skal ta initiativ Forankring i næringslivet bedriftene mangler den totale oversikten Ressurser til koordinering av arbeidet Ansvarlighet 38

39 Utfordringer nasjonale programmer regional tilpasning 3. Forutsigbarhet tillit i markedet Programmenes varighet Tid til å samspille Helhetlig tilbud 39

40 Videre utvikling av partnerskapet 1. Tydelig og logisk rollefordeling/ansvarsfordeling 2. Regional medvirkning i nasjonale programmer 3. Forutsigbart og langsiktighet i arbeidet 40

41 Helhetlig støtte fra virkemiddelapparatet 1. Bedre resultater effekt av ressursinnsatsen 2. Forutsigbar og langsiktig utvikling 3. Aksept og tillit i markedet 41

42 Avinor Bergen Kommune Bergen Reiselivslag Bergen Næringsråd / Markedsrådet for Bergen Lufthavn Hordaland Fylkeskommune Hordaland Reiseliv Innovasjon Norge NHO Ruteutviklingsforum Bergen Lufthavn Interessenter Sogn og Fjordane Fylkeskommune 42

43 Arena Innovativ Fjordturisme Visjon : Fjord-Norge skal bli det ledende Fly & Drive / kortferie reisemål i Europa for besøkende som er ute etter naturbaserte opplevelser Bilde fra Ekstremsportveko på Voss. 43

44 Visjon Sammen gir vi lokale ideer globale muligheter Takk for oppmerksomheten! 44

Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025. muligheter. Ererer. Business Region Bergen

Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025. muligheter. Ererer. Business Region Bergen Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 Ererer muligheter Business Region Bergen 1 Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Bergensregionen 1 4 5 2 3 BRB-kommuner

Detaljer

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 1 1 business region bergens eiere Business Region Bergen er eid av 20 kommuner

Detaljer

ÅRSBERETNING. Foto: Bremnes Seashore. 2013- Fiskeriforum Vest

ÅRSBERETNING. Foto: Bremnes Seashore. 2013- Fiskeriforum Vest ÅRSBERETNING Foto: Bremnes Seashore 2013- Fiskeriforum Vest Side 1 Årsberetning F I S K E R I F O R U M V E S T Innhold MÅL OG VISJON... 3 OM FISKERIFORUM VEST... 3 STYRETS BERETNING... 4 MÅLOPPNÅELSE

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

Verdifulle opplevelser

Verdifulle opplevelser Regjeringens reiselivsstrategi Verdifulle opplevelser Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 6 Foto: Anders Gjengedal/Nordic Life/Innovation Norway Forord Ved inngangen til 1900-tallet fikk Norge besøk

Detaljer

Handlingsprogram 2012 2013. Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk Regionalplan for energi og klima

Handlingsprogram 2012 2013. Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk Regionalplan for energi og klima Handlingsprogram 2012 2013 Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk Regionalplan for energi og klima Sak: FT-4/12 FELLES HANDLINGSPROGRAM 2012-2013 FOR REGIONALPLAN FOR NÆRINGSUTVIKLING,

Detaljer

Handlingsprogram 2014. for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima

Handlingsprogram 2014. for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima Handlingsprogram 2014 for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima Side 1 av 35 Innhold INNLEDNING 3 1. INNOVASJON OG INNOVASJONSSTRUKTUR..

Detaljer

INNOVASJONSPOLITIKK I

INNOVASJONSPOLITIKK I INNOVASJONSPOLITIKK I OPPLAND FYLKESTINGETS HANDLINGSPLAKAT MÅL OG TILTAK Bilder: Bernt Tordhol 2 Innhold FYLKESTINGETS HANDLINGSPLAKAT INNOVASJONSPOLITIKK I OPPLAND... 5 1. Sammendrag... 6 2. Innledning...

Detaljer

Regionalt handlingsprogram

Regionalt handlingsprogram Regionalt handlingsprogram Foto: Marit Hommedal/ Statoil for innovasjon og verdiskaping 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 3 Politisk forankring 3 Sammenheng mellom det regionale handlingsprogrammet og

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 Framsidefoto: Business Region Bergen Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 3 Ordliste Dette er ein oversikt og forklaring på mykje

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012 1 2 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 3 Innhold 1. Innledning... 6 1.1 Politisk grunnlag... 6 1.2 Viktige partnerskap... 7 1.3 Sentrale perspektiv... 8 1.4 Hvem gjelder føringene i programmet for?... 9 2. Regionalt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer

Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 Oslo 14. november 2007

Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 Oslo 14. november 2007 1 Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 Oslo 14. november 2007 Lokalisering av nytt statlig investeringsfond i Bergen Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har med stor interesse

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2009 UTK A ST TI L PO LITISK B E HAN D LI NG JAN/FE B - 20 09 Eit nyskapande Hordaland Regionalt utviklingsprogram er eit felles handlingsprogram for regional

Detaljer

Forskningsrådets strategi for innovasjon

Forskningsrådets strategi for innovasjon Forskningsrådets strategi for innovasjon Forskningsrådets arbeid for innovasjon 2011 2014 Innovasjonsstrategiens hovedgrep Forskningsrådets innovasjonsstrategi skal gi innhold og retning for Rådets arbeid

Detaljer

USUS Vinterkonferanse 26-27 januar

USUS Vinterkonferanse 26-27 januar USUS Vinterkonferanse 26-27 januar Workshop IFU/OFU & Bedriftsnettverk Marianne von Krogh & Margit Klingen Daams Foto: CH Visitnorway, Terje Rakke/Nordic life, Nancy Bundt Agenda Tirsdag 27 januar 2015

Detaljer

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING Bergen 8. desember 2009 Asbjørn Algrøy adm. direktør Eiere Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune Fusa

Detaljer

FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015

FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 Vedtatt i Fylkestinget 21. oktober 2009 FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 er en utviklingsstrategi for hele fylket. Den skal være en

Detaljer

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere Versjon 2. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere Versjon 2. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser 2011 Årsrapport Hovedrapport til oppdragsgivere Versjon 2 Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Forord Denne

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

2011-2014. Vedtatt av Bokn kommunestyre den 14. juni 2011, sak 015/11

2011-2014. Vedtatt av Bokn kommunestyre den 14. juni 2011, sak 015/11 BOKN KOMMUNE NÆRINGSPLAN - TEKST 2011-2014 Vedtatt av Bokn kommunestyre den 14. juni 2011, sak 015/11 Næringsplan Bokn kommune 2011-2014 vedtatt av kommunestyret den 14. juni 2011, sak 015/11 1 Bokn kommune

Detaljer

Regionalt utviklingsprogram. Handlingsprogram for næringsutvikling og lokal samfunnsutvikling i Hordaland

Regionalt utviklingsprogram. Handlingsprogram for næringsutvikling og lokal samfunnsutvikling i Hordaland Regionalt utviklingsprogram Handlingsprogram for næringsutvikling og lokal samfunnsutvikling i Hordaland 2012 Regionalt utviklingsprogram 2012 3 Forord Paradoksalt nok er det vekst, reform og endring

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BERGENSREGIONEN 2015-2020

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BERGENSREGIONEN 2015-2020 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BERGENSREGIONEN 2015-2020 Felles visjon, mål og strategier for næringsutvikling er et godt utgangspunkt for å skape en samlet og dynamisk region som i felleskap skaper vekst

Detaljer

Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen Vedtatt av Bergen Bystyre 20. juni 2011

Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen Vedtatt av Bergen Bystyre 20. juni 2011 Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen Vedtatt av Bergen Bystyre 20. juni 2011 BYRÅDSAVDELING FOR NÆRING, EIENDOMSFORVALTNING OG SAMFERDSEL 1 Innhold Innledning 3 a) Bakgrunn 3 Merknader med flertall

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON

Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON Vedtatt av fylkestinget 23. april 2015 Sammendrag Om verdiskaping og innovasjon Med Regional Plan for verdiskaping og inno

Detaljer

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser 2010 Årsrapport Hovedrapport til oppdragsgivere Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Gettyimages

Detaljer

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapitler: 900 960, 2421, 2426 og 2460

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapitler: 900 960, 2421, 2426 og 2460 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapitler: 900 960, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5613,

Detaljer

Administrasjonens beretning 2004

Administrasjonens beretning 2004 Årsberetning 2004 // 40 Administrasjonens beretning 2004 2004 var Innovasjon Norges første driftsår etter sammenslåingen av Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), Norges Eksportråd, Norges

Detaljer

Bestillingsbrev 2012-2015

Bestillingsbrev 2012-2015 Bestillingsbrev 2012-2015 til styret for Regionalt forskningsfond Midt-Norge fra Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Om bestillingsbrevet og utlysningene...

Detaljer

Arktisk Maritim Klynge (AMK) 1.1 Nettverk basert på regionale fortrinn. Petro.

Arktisk Maritim Klynge (AMK) 1.1 Nettverk basert på regionale fortrinn. Petro. Prosjektplan 2014-2016 Samhandlingsprosjektet Justert utgave pr 4.april.2014 1 1 Bakgrunn Prosjektbeskrivelsen presenterer prioriteringer og innretning for samhandlingsprosjektet i VRI Troms for perioden

Detaljer