FesteGrenlandas Postboks Porsgrunn. Att. StinaLindlandØstevik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FesteGrenlandas Postboks120 3901 Porsgrunn. Att. StinaLindlandØstevik"

Transkript

1 Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post Solfrid Kl odvik, Vår dato Deres dato Vår referanse 2013/4182 Deres referanse FesteGrenlandas Postboks Porsgrunn Att. StinaLindlandØstevik Innspill til varsel - Detaljreguleringsplan - Skien kommune - Nenset Terrasse - 221/1076 mfl Vi visertil brevmottatther medvarselom oppstartav planarbeidfor områdetnensetterrasse. Formåletmedplanener å leggetil rettefor boliger.kommuneplanenviserområdetmedeksisterendeog fremtidig boligbebyggelse,samtfriområdeog fremtidig tursti langselva.sørligdel av planområdetfor Nensetgård,somfor tidener utetil offentlig ettersyn, er innlemmeti planen. Fylkesmannensulike fagavdelingerharbehandletsakenog svarermeddettesamlet. Arealutnyttelse Områdeter vist somboligområdei gjeldendekommuneplan.i Nasjonaleforventningertil regionalog kommunalplanlegging(2011)påpekesdetat fortettingspotensialeter stortog at utnyttelsenav eksisterende byggeområderkanbli betydelig høyereenni dag.i brevfra miljøvernministerentil fylkesmennene,datert ,blir detunderstreketviktighetenavåsikretilstrekkeligboligutbygging,særligi destørste byregionene.det skalleggesvekt påøkt konsentrasjoni byggesonene.dettefølgesoppi utkastettil ny areal- og transportplanfor Grenlandomfattesområdetav «Elvebyen»hvor deti retningslinjeneforeslåsen tetthetpåminimum4 boligerperdekar.fylkesmannenkommermedet sterktfaglig rådom atsignalene gitt i ny areal- og transportplanfor Grenlandfølgesoppi reguleringsplanen. Det måi planensikresen minimumsutnyttelseav arealeneeller helstsettekrav til minimumantallboligenheterpr. dekar. Samfunnssikkerhetog beredskap Planarealetbefinnersegi et områdemedmarineavsetninger.grunnforholdenei slikeområdererofte sensitiveog ustabile. Selveplanområdet er ikke registrertsomkvikkleireområde/sensitivtområde,menstorearealnordog syd for planteigener kvikkleireområder. Vi vil derforminneromatkravettil risiko- ogsårbarhetsanaly segjelderfor alle planerfor utbyggingetter planog bygningsloven.analysenskalviseallerisiko- og sårbarhetsforholdsomharbetydningfor om arealeteregnettil utbyggingsformålet,og eventuelleendringeri slike forhold somfølgeav planlagt utbygging.områdemedfare,risiko eller sårbarhetavmerkesi planensomhensynssone,jf og Postboks 2603 Besøksadresse E-post 3702 Skien Gjerpensg. 14, Bygg F, Skien Telefon Organisasjonsnummer Internett Telefaks

2 Side 2 Forurenset grunn Det opplysesi referatfra oppstartsmøtei punkt5.3at deter registrertennedgravdoljetanksørfor lagerbygg.dennemåmanforholdesegtil mht fjerning av innholdog tanksamteventuelleforurensete masserundttanken.fylkesmannenerellersikke kjentmedopplysningerom at deter andretyper forurensningereller andre kilder for grunnforurensningpådisseeiendommene.men ettersomsaken gjelderentidligereindustritomt,er detviktig at de nødvendigeavklaringerog tiltak gjøresi forbindelse medvidereplanarbeid.vi viserhertil regelverketi forurensningsforskriftenskapittel2 om Oppryddingi forurensetgrunnvedbygge- og gravearbeider.sefølgendelenke:http://www.lovdata.no/for/sf/md/td html. Denneforskriftensetterkrav til tiltakshaverom genereltå undersøkeom detfinnesforurensningeri grunnen( 2-4),eventueltgjennomføretiltak ( 2-5) etterat deter utarbeidetiltaksplan( 2-6) somførst skalværegodkjentav kommunen.vi visertil publikasjonenta-2943fra Miljødirektoratetsomgir nærmereopplysningerom tiltakshaversansvari dettearbeidet: Seogså TA-2942sombeskriverkommunensrolle i dennetypesakervia følgendelenke: Mulige typerav grunnforurensingvariererfra saktil sak og avhengerblantannetav hvaslagstype industrivirksomhetsomtidligereharværtpåeiendommen.vi visertil publikasjonta-2876fra Miljødirektoratetsomgir engrov oversiktovermulig grunnforurensningvedulike bransjer,sefølgende lenke: brans r_og_stoffer/. Detvil ofte værebehovfor detaljerteundersøkelserog oppfølgendeprøvetakingi regi av sakkyndig konsulentfirma.i dennesakenkanslike avklaringerav forurensetgrunntrolig kombineres meddeandregrunnundersøkelsene (rasmv) somdetvisestil underreferatetspunkt 5.5 Barn/unge, funksjonshemmedeog eldresinteresser Vi minnerom at detbørgjøresentotalvurderingav behovfor nye leke- ogoppholdsareal,ogsåi forhold til tilgrensendeboligområder. Her tenkervi spesieltpåny reguleringsplanfor Nensetgårdder vi berom at arbeidetmedbarnog ungesinteresserkoordineresmellomplanene.vi visertil Rikspolitiskeretningslinjer for barnog ungepunkt5. Denunderstrekerat arealsomskalbrukesav barnog ungeskalværesikretmot forurensning,støy, trafikkfareog annenhelsefare.lekeområdeneskalværestorenok og tilpassetbarnog ungeslek og oppholdtil ulike årstider. Av formålsparagrafentil plan- og bygningsloven 1-1, følgerdetat prinsippetom universellutforming skalliggetil grunnfor planleggingog kravenetil detenkeltebyggetiltak.vi forventerat lokaliseringav ulike funksjonerseesi sammenhengslik atferdselogadkomstblir enklestmulig, ogatdetvedutforming av områderog bebyggelsetashensyn til alle brukergrupper. Alternat ive energiformer Fylkesmannenoppfordrertil at detvurderesmulighetenefor energitilførselbasertpåfjernvarme,og at ny bebyggelsefår lavenergiprofil. Naturmangfold Norgehargjennomratifiseringav internasjonalekonvensjonerforpliktet segtil å stansetapetavbiologisk mangfoldinnen2020.gjennomplanarbeideter detsærligviktig at kommunenivaretarleveområderfor sjeldne,truaog sårbarearter(kategorienecr/en/vu),og arealermednaturtypermedverdivurdering viktig (B) og sværtviktig (A).

3 Side 3 Vi minnerom at for alle offentligebeslutningersomberørernaturmangfoldetskal naturmangfoldlovens (nml) 8-12 leggestil grunnsomretningslinjer,jfr nml 7. Konkretbetyr detteat detmåframgåav beslutningenhvordandetenkelteprinsippi 8-12 er vurdert.detteskalbidratil at virkningerfor naturmangfoldetvurdereskonkretog synliggjøresbl.a.i planprosesser. Aktuelle kunnskapskilder(jfr nml 8) er Naturbase,MiS, Artskartog eventuellelokaledatafra Skien kommune.vi konstaterer at detikke er gjort registreringeri planområdetjfr Naturbase,MiS og Artskart, menvi kjennerikke til om detfinneslokaledatasamletinn av kommunen.i følgenaturbasefinnesdeten forekomstav gråor-heggeskogmedlokal verdi (C-verdi) like sørfor planområdet.dennevirker noe sjablongmessigavgrenseti nordredel. Flyfoto viserat løvskogsvegetasjonen fortsetternordoverinn i planområdet.vi menerderfordettebørundersøkesnærmereetterstandardmetode(dn-håndbok , revidertutgave2007). Viderebørdetvurderesom elvearealetutenforkanhaverdi for overvintrende vannfugl(endermv) slik tilfellet er medøvrigedelerav Skienselva. Landskap og grønnstruktur Det er positivt at kommunen, jf. referatfra oppstartsmøte, leggervekt påsammenhengendegrønnstruktur og lett tilgjengeligtursti for allmennhetensamtestetisktilpasningtil omgivelsene. Fylkesmannenforventerat grøntbeltetlangselvaopprettholdesi tilstrekkeligbreddeog at detleggestil rettefor fremtidig tursti langselva. Trafikale løsninger Det fremgårav referatfra oppstartsmøteat adkomstløsningtil områdetskalvurderesog sesi sammenheng medboligområdetrundtnensetgårdsomer underplanlegging.fylkesmannener positiv til at sørligdel av planområdetfor Nensetgårdblir innlemmeti denneaktuelleplanenmeddenhensiktå planleggeenfelles adkomst. Hensynettil myke trafikanteri forbindelsemedparkeringsarealog avkjørslermåogsåvektlegges i detvidereplanarbeidet. Med hilsen Arne Malme ass.fylkesmann Solfrid Klodvik rådgiver Breveter godkjentelektroniskog har derfor ingenunderskrift Kopi til: Skienkommune Postboks SKIEN

4

5

6

7

8

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå

Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Lier kommune og Drammen kommune Statens vegvesen region sør Saksbehandler: Jorunn Kveim Låte Vår dato: 30.01.2015 Vår referanse: Detaljregulering for Rv.23 Linnes-E18

Detaljer

DETALJREGULERING FOR RENSEANLEGG GNR 99 BNR 2 BIRKELAND - HELLELAND, EIGERSUND KOMMUNE. PLANID 201400012

DETALJREGULERING FOR RENSEANLEGG GNR 99 BNR 2 BIRKELAND - HELLELAND, EIGERSUND KOMMUNE. PLANID 201400012 Offentlige instanser Interesseorganisasjoner Grunneiere Sendes iht. adresseliste Vår ref.: 2545 Dato: 16.10.14 Varsel om oppstart av planarbeid Arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette,

Detaljer

KASTELLVEIEN 30 / FEIERHEIA 8

KASTELLVEIEN 30 / FEIERHEIA 8 REGULERINGSPLAN FOR KASTELLVEIEN 30 / FEIERHEIA 8 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Skråfoto somviser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING TyholmenArkitektkontorAS harpåvegneav Christian

Detaljer

PLAN BESKRIVELSE Detaljreguleringsplan for (fv 132,133) Gunnarsboveien - Eikestøveien, Moland

PLAN BESKRIVELSE Detaljreguleringsplan for (fv 132,133) Gunnarsboveien - Eikestøveien, Moland PLAN BEKRIVELE Detaljreguleringsplan for (fv 132,133) Gunnarsboveien - Eikestøveien, Moland HØRINGUTKAT Arendalkommune AL08-Trafikksikkerhetsutvalget Reguleringsplanstaben November2013 Forord Dette detaljreguleringsplanforslaget

Detaljer

Uttalelse til søknad og konsekvensutredning - Etablering av overføringsanlegg for kraft fra land til Johan Sverdrup-feltet - Statoil ASA

Uttalelse til søknad og konsekvensutredning - Etablering av overføringsanlegg for kraft fra land til Johan Sverdrup-feltet - Statoil ASA Norges vassdrags- og energidirektorat Boks 5091 Majorstua 0301 OSLO Oslo, 9.januar 2015 Deres ref.: 201201635-46 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/1976 Saksbehandler: Anne-G. Kolstad Uttalelse til

Detaljer

1. Oslofjordens friluftsråd 2. Buskerud fylkeskommune 3. Arkeologiske undersøkelser 4. Statens vegvesen 5. Fylkesmannen i Buskerud

1. Oslofjordens friluftsråd 2. Buskerud fylkeskommune 3. Arkeologiske undersøkelser 4. Statens vegvesen 5. Fylkesmannen i Buskerud SIVILARKITEKT ARNE FINN SOLLI AS Vedlegg: 1. Oslofjordens friluftsråd 2. Buskerud fylkeskommune 3. Arkeologiske undersøkelser 4. Statens vegvesen 5. Fylkesmannen i Buskerud Erik Borresens alle 9.3015 Drammen

Detaljer

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD Trones og sentrum bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 30. MAI 2007 Sak 25/07 Sak 26/07

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Kyvannsveien 30 gnr. 103 bnr. 262

Detaljert reguleringsplan for Kyvannsveien 30 gnr. 103 bnr. 262 Foreløpig planbeskrivelse Forslag til detaljert reguleringsplan for Kyvannsveien 30 gnr. 103, bnr. 262 Foto av området sett fra Kyvannsveien 1 INNHOLD: 1. Bakgrunn 3 2. Kartgrunnlag og planfremstilling

Detaljer

Plan- og bygningsloven og prinsippene i 7-12

Plan- og bygningsloven og prinsippene i 7-12 Plan- og bygningsloven og prinsippene i 7-12 Historisk tilbakeblikk Foto: Ola Glesne 1910-loven: Fredet naturminne i Ullevål haveby 1954-loven: Nasjonalparker. Rondane (1962) Foto: Bård Løken NN, Samfoto

Detaljer

Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS

Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS Advokat Bjørn Frode Skaar Postboks 1233 Sentrum 5811 BERGEN Vår dato: 07.04.14 Vår referanse: 14/5180 Deres dato: Deres referanse: Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS Sammendrag:

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 14.01.2014 2013/5614 Deres dato: Deres referanse: 03.01.2014 Fjellheim Bibelskole AS ved styrets leder Mellomvegen 96 9006 Tromsø ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

minutter uten tilgang for millioner som aldri har hatt det WIKIPEDIA

minutter uten tilgang for millioner som aldri har hatt det WIKIPEDIA WIKIPEDIA *http://wikistics.falsikon.de/latest/ Bakgrunn: millioner jenter verden over får ikke gå på skole. På grunn av fattigdom blir mange jenter tatt ut av skolen, tvunget ut i arbeid giftet bort til

Detaljer

Søknad om fylkesmannens godkjenning til å gi gaver eller arveforskudd fra midlene til en person med verge

Søknad om fylkesmannens godkjenning til å gi gaver eller arveforskudd fra midlene til en person med verge Sendes fylkesmannen i det fylket hvor personen med verge er folkeregistrert. GA 8030 B Søknad om fylkesmannens godkjenning til å gi gaver eller arveforskudd fra midlene til en person med verge 1 Opplysninger

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Pland-id:

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Innspill til Sørumsand 2040 mangler på nettsiden Vedlegg: Høringsinnspill Sørumsand 2040; Høringsinnspill Sørumsand 2040

Innspill til Sørumsand 2040 mangler på nettsiden Vedlegg: Høringsinnspill Sørumsand 2040; Høringsinnspill Sørumsand 2040 Fra: Nina Tyskerud Sendt: 13 april 2015 14:41 Til: Plan PNK Emne: Innspill til Sørumsand 2040 mangler på nettsiden Vedlegg: Høringsinnspill Sørumsand 2040; Høringsinnspill Sørumsand 2040 Viktighet:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Offentlig høring PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Av områdene: B8, innspill nr. 102 Raumnes & Årnes Il s idrettsanlegg. Området avsettes til «bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse». K1, innspill

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1081 Bjørn Erik Johansen Hammerfest, 10.6.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1081 Bjørn Erik Johansen Hammerfest, 10.6.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1081 Bjørn Erik Johansen Hammerfest, 10.6.2015 Saksnummer 46/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 18.

Detaljer

Slettheiveien gang og sykkelvei detaljregulering saksfremstilling

Slettheiveien gang og sykkelvei detaljregulering saksfremstilling Slettheiveien gang og sykkelvei detaljregulering saksfremstilling Sammendrag Tiltaket er på Slettheia ca. 2,5 km vest for Kristiansand sentrum. Planområdet omfatter Slettheiveien fra krysset med Kartheia

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN 20.08.2013 REV. 31.10.13 REV. 22.05.14 Ing. Tor

Detaljer