Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 From: Terje Solvang To: Guro BraanaasBredland Subject: FW: Plan Date: 18. januar :58:05 Attachments: plan.jpg Dato: Wed,18 Jan201214:46: Til: " Emne:Plan Hi(GuroBraanaasBredland) Jegheter A.Szczepaniak jegbor på Fetveien Fetsund.Jegbaretenkeom min ny inkjøringpå min områdeogdu kansepå (vedleg)hvorvi er interesserteå ha ny innkjøringderfor det er bestefor oss.håpervi skalfå palanerfra dere snart. mvhagnesogmirekszczepaniak tel Denne e-post og evt. vedlegg er kontrollert av sine sikkerhetssystemer og inneholder ikke virus

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 From: Sverre Husebye To: Guro BraanaasBredland Cc: Subject: Merknadtil detaljreguleringsarbeidfor "Delfelt A1 og B5 i reuleringsplan for Løkenåsen"Fet kommune Date: 19. januar :54:53 Med henvisning til kartskisse over reguleringsplanen har vi følgende kommentar: Feltene A1 og B1 må planlegges og reguleres på en slik måte at utbyggingen må ta nødvendig hensyn til en eventuell senere boligutbygging i Løkenåsenlangs Rv 22 i retning Stenerud. Utbyggingen må reguleres slik at den ikke vil kunne være til hinder for, eller gjøre en videre utbygging mot syd uforholdsmessig komplisert og kostbar. Dette gjelder : Plasseringenav boliger som grenser mot ubebygde områder Veiløsningenmellom felt A1 og B5 og langs oversiden av B5 i retning syd, må anlegges med en størrelse og plassering slik at de kan dekke transportbehovet også ved en senere utbygging i området mot syd - Stenerud. Ved å ta dette hensyn vil man sikre at dagens påkjøringsløsning ved Klokkerud også kan benyttes ved senere utvikling i Løkenåsen.Da vil det kunne bli mulig å planlegge alternativer til dagens mange påkjøringer til Rv 22 ved Stenerud. Videre vil senere inngrep i form av veibygging kunne følge de påbegynte tilførselsveiene og derved bidra til en helhtlig utbygging i Løkenåsenenn om nye veitraseer må anlegges. VA-løsninger og annen infrastruktur som tele og el må dimensjoneres med tanke på en fremtidig øket belastning og derved ikke bli til hinder for eller unødvendig kostnadsdrivende for en fremtidig utbygging mot syd. Med hilsen, Sverre Husebye, Einar Husebye og Trygve Husebye Grunneiere Gnr. 40 bnr Vennlig hilsen, Sverre Denne e-post og evt. vedlegg er kontrollert av sine sikkerhetssystemer og inneholder ikke virus

31 From: Aalstad Grete Hedemann To: Guro BraanaasBredland Cc: Subject: NVEsinnspill ved planoppstart - Detaljreguleringsplanfor Løkenåsen- Fet kommune, Akershus Date: 20. januar :03:31 Til: Vår ref: Deresref: NVEs innspill ved planoppstart - Detaljreguleringsplan for Løkenåsen- Fet kommune, Akershus Vi viser til brev fra dereav NVE har ingenspesiellemerknadertil planoppstart,ut over at planområdetbestårav hhv. tykke og tynnehavavsetninger, jf. NGUsløsmassekart (www.ngu.no). Før det kan planleggesbyggetiltakeller terrenginngrepi områdermedmarineavsetninger,må det dokumenteresat grunnener stabil eller lar segstabilisere.om det avdekkeskvikkleire i et område,mågeotekniskekspertisevurderehelekvikkleiresonen,utløpsområdefor skred, stabiliteteni områdetog nødvendigesikringstiltaki henholdtil NVE 2/2011 Retningslinjerfor Flaum-og skredfarei arealplanar.i områdermedkvikkleire vil endringeri massebalansenkunneføre til økt farefor skred.retningslinjeneligger tilgjengeligpå og skred Arealplanlegging. Vennlig hilsen Grete Hedemann Aalstad senioringeniør Skred- og vassdragsavdelingen Region Øst Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Telefon: eller direkte: E-post: eller direkte: Web: Denne e-post og evt. vedlegg er kontrollert av sine sikkerhetssystemer og inneholder ikke virus

32

33 FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Skjeseth og Solvang arkitekter AS Skedsmogata LILLESTRØM Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: / Mads Jørgen Lindahl Fet kommune - Løkenåsen - delfelt A1 og B5 Uttalelse til varsel om igangsatt detaljregulering Vi viser til brev fra Skjeseth og Solvang arkitekter AS av Planområdet er på 288 daa, og formålet med planen er å tilrettelegge for boligformål. I gjeldende reguleringsplan for Løkenåsen vedtatt stilles det krav om at det for delfeltene A1 og B5 må utarbeides bebyggelsesplan. I henhold til ny plan- og bygningslov behandles dette som en detaljregulering. Området er avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan. Fylkesmannen vurderer at felt B5 bør sees i en sammenheng med felt B7. Tidligere har Fylkesmannen uttrykt skepsis til forslaget om utbygging av felt B7, og har frarådet bygging og anbefalt en justering av planen slik at mest mulig av bebyggelsen legges ned mot Rv 22 under henvisning til friluftslivsinteresser og områdets eksponerte beliggenhet. Dette for i størst mulig grad å redusere de negative konsekvensene ved utbyggingen, jf. vårt brev datert Fylkesmannen tilråder derfor at mest mulig av bebyggelsen på felt B5 og felt B7 flyttes med mot Rv 22. Fylkesmannen ber om at det utarbeides dokumentasjon av planforslagets konsekvenser i forhold til friluftsliv, grøntstruktur og landskap. Vi vil samtidig minne om rekkefølgebestemmelser i reguleringsplanen for Løkenåsen vedtatt : "Det tillates ikke gitt igangsettingstillatelse for boligbebyggelse innenfor planområdet før kryss med rv. 22, med tilhørende gangvei/fortau og bussholdeplasser med gangadkomster, er opparbeidet i henhold til byggeplan godkjent av Statens vegvesen. Adkomst til bussholdeplasser på begge sider av riksveien er innbefattet i dette gang- og sykkelvei systemet." Videre i punkt 10.3 står det: "Eksisterende adkomster til bebyggelse i At skal stenges fysisk og ny fellesavkjørsel opparbeides før det gis igangsettingstillatelse for bygging av boliger innenfor planområdet." I henhold til naturmangfoldloven 7 skal prinsippene i lovens 8 til 12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Fylkesmannen ber om at vurderingen etter de miljørettslige prinsippene synliggjøres i planbeskrivelsen. Cirka 50 meter vest for planområdet er det påvist en dam med rødlistearten småsalamander. Postadresse: Postboks OSLO Besøksadresse: Tordenskiolds gt 12 Inngang sjøsiden Telefon: Telefaks: Internett: Saksbehandler: Honorata Kaja Gajda Direkte telefon: E-post: Org.nummer: NO

34 FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Aktuelle overordnede føringer for kommunal planlegging som skal vurderes og ivaretas i planen, er listet opp i Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 13. mai 2011 (www.fmoa.no, under areal og bygg ) samt i Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging av (www.planlegging.no). Med hilsen Maren A. Esmark seksjonssjef Mads Jørgen Lindahl rådgiver Dokumentet er elektronisk godkjent. Kopi til: Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107 Oslo Fet kommune Postboks Fetsund

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Lillestrøm Arkitekter AS Tærudgata 3 2004 LILLESTRØM Deres ref.: Deres dato: Vårref.: 26.02.2013 2013/4537-2 Saksbehandler: Marit Lillesveen Dato: 14.03.2013 Fet kommune

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling SAMLET SAKSPROTOKOLL Arkivsak: 2011/2386-22 Arkiv: 0203R1111 Dato: 21.01.2013 Saksbehandler: Morten Andreas Kirkemo Utv.saksnr Utvalg Møtedato 2/13 Fast

Detaljer

Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsarbeid og høring av planprogram for utvidelse av Vinterbro Næringspark

Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsarbeid og høring av planprogram for utvidelse av Vinterbro Næringspark Besøksadresse: Stortorvet 7, Oslo PLAN arkitekter AS Fjordgata 50 7010 TRONDHEIM Ane Tinmannsvik Henvendelse til: Iselin Eng Dato: 26.09.2013 Tlf.: 924 04 670 Saksref.: 201306024-2 Faks: - Deres ref.:

Detaljer

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø file:///c:/ephorte/pdfconvertdocprocess/ephorte-ull/516945_fix.html Side 1 av 1 29.11.2013 Fra: Christina Hansen[Christina.Hansen@statnett.no] Dato: 29.11.2013 10:40:03 Til: Ullensaker Postmottak Kopi:

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø file:///c:/ephorte/pdfconvertdocprocess/ephorte-ull/516945_fix.html Side 1 av 1 29.11.2013 Fra: Christina Hansen[Christina.Hansen@statnett.no] Dato: 29.11.2013 10:40:03 Til: Ullensaker Postmottak Kopi:

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM Til reguleringsplan for: Orkidéåsen - gnr. 10 / bnr. 202, 203 og 16, m.fl. Utarbeidet av: Tiltakshaver: Bo Klokt AS Forslagsstiller/konsulent: Grindaker AS Landskapsarkitekter Dato:

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering Bekkebo. Bardu kommune, Plan ID: R1922131. Dato..: 26.1.2015 Revisjon.:

Planbeskrivelse. Detaljregulering Bekkebo. Bardu kommune, Plan ID: R1922131. Dato..: 26.1.2015 Revisjon.: Planbeskrivelse Detaljregulering Bekkebo Bardu kommune, Plan ID: R1922131 Dato..: 26.1.2015 Revisjon.: Kommunestyrets vedtak : 29.4.2015 1 Innholdsliste 1. BAKGRUNN 3 2. GJELDENDE PLANSTATUS 3 3. BESKRIVELSE

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 159/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.08.2015 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak

Detaljer

EIKHOLT, GBNR. 109/6, SAMT GANG- OG SYKKELSTI LANGS DEL AV Rv.305. ANDEBU KOMMUNE

EIKHOLT, GBNR. 109/6, SAMT GANG- OG SYKKELSTI LANGS DEL AV Rv.305. ANDEBU KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN 20120003 EIKHOLT, GBNR. 109/6, SAMT GANG- OG SYKKELSTI LANGS DEL AV Rv.305. ANDEBU KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av: siv.ark. Claus Svanstrøm og Ingeniørservice A/S for Steier-Ness

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2012/2228-34 Arkiv: 0102R1202 Dato: 02.06.2014 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Kari Marte Haugstad Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/14 Fast

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeid for Ballastgata 1,3 og 5, Nedre Malmø, Mandal Kommune. Gnr/brnr. 170/ 6-9, 170/226-227 og 170/229, m.fl.

Varsel om oppstart av planarbeid for Ballastgata 1,3 og 5, Nedre Malmø, Mandal Kommune. Gnr/brnr. 170/ 6-9, 170/226-227 og 170/229, m.fl. VEDLEGG 1 Mandal Kommune Teknisk Forvaltning REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Pb. 905 Sivilarkitekter mnal 4509 Mandal Øvregate 7 Tlf: 22 80 84 80 0551 Oslo Faks: 22 80 84 81 firma@rra.no Org.nr: 978 690 793

Detaljer

Ing. Tor Egil Rossevatn Haddeland, 4596 EIKEN Tlf. 977 89100

Ing. Tor Egil Rossevatn Haddeland, 4596 EIKEN Tlf. 977 89100 Grimsdalen hyttefelt, Grimsdalsvatnet - planid: 20111005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN 20.08.2013 REV. 31.10.13 REV. 22.05.14 Ing. Tor

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 137/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.06.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak Med henvisning til

Detaljer

Detaljregulering av Helge Ingstads veg 1 og 3

Detaljregulering av Helge Ingstads veg 1 og 3 Detaljregulering av Helge Ingstads veg 1 og 3 Planbeskrivelse av 3.6.2014 Tiltakshavere: Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag Røstad, 7600 Levanger Innherred Helsehus AS Ankolmvegen 17b, 7604 Levanger

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014.

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014. NØKKELOPPLYSNINGER Sted/adresse: Jessheim Park, Ullensaker Kommune Gnr. / bnr: 135/170 m.fl Forslagsstiller: Jessheim Stadion Bolig AS Plankonsulent: Arconsult Ove Bøe AS Grunneier: Jessheim Stadion Bolig

Detaljer

Regulering. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012

Regulering. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR JESSHEIM VIDEREGÅENDE SKOLE Saksprotokoll

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Sak 11/3768. G/bnr 78/18 med flere Forslag til reguleringsplan detaljregulering Spikkestadbanen sør for Heggedal

Sak 11/3768. G/bnr 78/18 med flere Forslag til reguleringsplan detaljregulering Spikkestadbanen sør for Heggedal Sak 11/3768. G/bnr 78/18 med flere Forslag til reguleringsplan detaljregulering Spikkestadbanen sør for Heggedal Innkomne forhåndsuttalelser med forslagsstillers kommentar Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15

Detaljer

3. Det vil være viktig å få til en sammenhengende grønnstruktur og et nettverk av stier. Der det er mulig bør det åpnes opp mot elva.

3. Det vil være viktig å få til en sammenhengende grønnstruktur og et nettverk av stier. Der det er mulig bør det åpnes opp mot elva. Forhåndshøring 19.09.2012 - Uttalelser fra offentlige myndigheter Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune, 23.10.2012: 1. Økonomi vil være viktig å ta hensyn til fordi dette legge premisser for oppføringen

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 13.01.2015 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313)

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313) Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 71357/2014 2013/7254 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/71 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 Vedtak av mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer