KASTELLVEIEN 30 / FEIERHEIA 8

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KASTELLVEIEN 30 / FEIERHEIA 8"

Transkript

1 REGULERINGSPLAN FOR KASTELLVEIEN 30 / FEIERHEIA 8 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Skråfoto somviser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING TyholmenArkitektkontorAS harpåvegneav Christian Grønning,Elin HjeltnesGrønningog Tove Hjeltnesutarbeidetforslagtil detaljplanbetegnet Kastellveien30 / Feierheia8. Områdeter i dag uregulertog betegnetsomboligområdei arealdelav kommuneplanen,medhensynssone bevaringsverdigbygningsmiljø.områdeter beskrevetsomnr. 45 Nesheiai kommunedelplanfor sikring og videreutviklingav bevaringsverdigbebyggelse. TyholmenArkitektkontorAS Side1 av 11

2 Reguleringsplanfor Kastellveien30 / Feierheia8 HENSIKT MED REGULERINGEN Hensiktenmedreguleringener å leggetil rettefor byggingav et mindreleilighetsbyggmed5 nye leilighetermedadkomstfra Feierheia.Eksisterendebolig i Kastellveien30 delesfra påegentomt. Det er etterbefaringmedfylkeskommunens avdelingfor Kulturminnevernbesluttetat bolighuskan rivesnedtil grunnmurog erstattesmedenny enebolig. Forstøtningsmurmot Kastellveienog bygningensgrunnmuri natursteinsettesi stand.reguleringsbestemmelsene regulererrelativt detaljerthvasomkanforetasmedbygningenog sikrer at fasadenmot Kastellveienfremstår tilnærmetuendreti fra dagenssituasjon,samtregulererbruk av bygningsmaterialer. PLANOMRÅDET Planområdetbestårav eiendommen501/44og mindredelerav 501/495,501/711,501/712og 507/56samttilliggendeoffentlig veiareal.områdeter påca.1 300m2, hvoravca.600m2 blir avsatt til ny boligtomt og tomt for eksisterendebolig. De øvrigearealersomer medtatti planener trafikkarealerog plassfor renovasjon,samtlekeplassog fellesuteoppholdsareal. Det er inngåttav talemedarendaleiendomkf om kjøpav enparsellav 507/56påca50 m2, samt inngåttavtalemednaboi Feierheia12 om engrensejustering.dettevil bli gjennomførtparallelt medreguleringsplanen og lagt til grunnfor plassering av ny bebyggelseog øvrigeanlegg. Bilde 2 Ortofoto somviser planområdet og omkringli ggendebebyggelse. TEKNISKE ANLEGG Atkomsttil nytt boligbygganleggesfra Feierheiasom er enestemulighetfor kjøreadkomst.det planleggesto avkjørsler,entil kote+37 og entil kote+40.dettekorresponderergodtmed stigningsforholdenetil Feierheia.Beggeavkjørslerfår godsikt og godestigningsforhold.via avkjørselenpåkote+40 får ogsåfeierheia12 parkering og kjøreadkomst.eksisterendebolig i Kastellveien30 beholdersin gangadkomstfra Kastellveienog får ogsåparkeringmedadkomstfra Feierheia. TyholmenArkitektkontorAS Side2 av 11

3 Kommunaltvannog avløpmedtilfredsstillendekapasitet er tilgjengeligi direktetilknytning til eiendommen. EKSISTERENDE BEBYGGELSE Detligger eneldreeneboliginnenforplanområdet.denneharfått tildelt entomt påca240m 2. Eneboligener entidstypiskempirebygningsomer oppført etterbybranneni 1868,og haret uttrykk sompasserveldig godtinn i området.dener imidlertid i dårlig forfatningog vil måttegjennomgå omfattenderenoveringfor å kunnebevares. Kastellveien30 harståtttomt i mangeår, og er i veldig dårlig forfatning.husetharværtutsattfor flere innbrudd,og blitt brukt somovernattingav byensuteliggere.vinduerharblitt knust,og vær og vind harødelagtgjennomflere år. Tomten,Feierheia8, somdenståri dag,er igjengrodd,trær harfått voksevilt i tiår, og områdetharogsåblitt brukt somsøppelplass. Kastellveien30 vil bli revetnedtil grunnmurog gjenoppbygdsålikt sommulig, slik at gatebildet endresminstmulig. Husetvil fremståsomdetopprinneligble bygdpåsluttenav 1800tallet, og beholdersin gangadkomst fra Kastellveieni tillegg til adkomstfra biloppstillingsplassfra Feierheia. Naboeri Kastellveienog Feierheiaharvedflere anledningergitt ytring om at desetterstorpris på at detgjøresnoemedkastellveien30 og at denledige tomtenblir bebygd.dettevil forskjønne området,og væremedå bidratil at områdetbeholder sitt særpreg. NY BEBYGGELSE Det planleggesenboligbygningmed5 boligenheteri form av et byggmed4 etasjer.det planlagte leilighetsbyggetvil bli byggetslik at detvil passeinn i detgamleområdet. Terrengsnittsomer vedlagtplanenviserhvordanbygningentilpassesterrenget.i bakkantmot Feierheiaer to (til dels3) av etasjeneunderbakkenivå.ny bygninger planlagtsomet tradisjonelt byggmedsaltakog gavlenmot Kastellveien.Arker og utspringvil bryteoppbygningskroppen.se ellersillustrasjon. Bilde 3 Terrengsnitt fra Kastellveientil Feierheiader planlagt bebyggelseer vist TyholmenArkitektkontorAS Side3 av 11

4 Bygningutstyresmedheisog alle leiligheterplanleggesetterprinsippom universellutforming.alle leiligheterfår mulighetfor enparkeringsplass. FORHOLD TIL EKSISTERENDE REGULERINGSPLAN Områdeter uregulert. FORHOLD TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL Eiendommener angittsomeksisterendeboligområdei arealdelav kommuneplanen.reguleringen vil dermedværeklart i trådmedkommuneplanensarealdel,og dessuteni trådmedprinsippom boligfortettingmellomeksisterendebebyggelse.denskråskravurenindikererhensynssoneh570 bevaringsverdigbygningsmiljø.i slike områderskaldettasspesielthensyntil områdets bevaringsverdigekarakter.det kantillatesnybygg,mendetmåtassærligehensynfor å tilpasseny bebyggelsetil eksisterendeverneverdigbebyggelse.vi hargjennomdenneplanentilstrebetå utformeny bebyggelsei trådmeddisseprinsippene. Bilde 4 Utsnitt av kommuneplanensarealdel (nylig vedtatt). Området er betegnetsomboligområde og hensynssoneh570 - bevaringsverdigbygningsmiljø. SIKKER ATKOMST TIL SKOLEN Eiendommensoknertil Stintaskolekrets.Det er enrekkemuligeruterfor å kommetil skolen, samtligegårlangsveier/ gaterderdeter endel trafikk, menhastighetener stortsettlav. En skoleveisomerfaringsmessigblir myebrukt er Bendiksklev Torvgaten 180-trappene Høyveien.Et alternativer Hylleveien Østregate Stintebakken.Avstandener ca.1 km. Skoleveienbenyttesav mangebarni dag,og vurderes somsikker. TyholmenArkitektkontorAS Side4 av 11

5 Et alternativsombørnevneser St. Fransiscu skole sombenyttesev mangefamilier sombor i området.avstandenhit er mindre,ca.600meter. Det kankort nevnesat barnehagenmøllers Asyl ligger sværtnærmeplanområdet. KONKRET VURDERING OPP MOT «BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNEPLANENS AREALDEL » Det er nylig (30.oktober2014)vedtattbestemmelse r og retningslinjertil arealdelav kommuneplan for Arendalkommune,og disseerstatter Forskrift om vedtektertil plan-og bygningslovens 79. Til PBL er detvedtattfunksjonskravsombl.a. omhandlerlek, uteoppholdog parkering. Planområdetbefinnersegi «sentrum,soneb», og vurderingergjort i denneplanenrefererersegtil deanbefalingersomgjelderfor dennesonen.bestemmelseneer normative,detvil si veiledende,og ikke absolutte.ettersombestemmelsener så«ferske»foreliggerlite erfaringsgrunnlagpåhvordan Arendalkommunevil forholdesegtil regelverket. Parkeringsdekning Bestemmelseneoppgirparkeringskravtil maksimumenbiloppstillingsplasspr bolig, 1,5 sykkelparkeringsplasspr bolig (min 30 % overbygd)og 5 % av parkeringsplassene tilpasset bevegelseshemmede. Dissekraveneer lagt til grunnog innfridd. Det «motsatte»parkeringskravetmedmaksimumenbiloppstillingsplasspr boligenheti sentrumsområder fremkommersomnytt i forhold til tidligereretningslinjer.det kanforståssomen intensjonom å begrensebilbruk i sentrum.det måimidlertid bemerkesat om Arendalkommune ønskerat f. eks.barnefamilierskalbosettesegpååsenerundtbykjernenmådetleggestil rettefor bilbruk. Det er ikke realistiskå tro at barnefamilier kanklaresegutenbil. Det vil medvårt planforslagvære2 parkeringsplass for myei forhold til boligene,mendettebør ettervår vurderingseespåsompositivt. Det er stort behovfor parkeringi området,og disse plassen er tenktleid ut eller solgttil andrebeboerei området.beboerei Feierheia5, 7 og også lengreinnoverveienharikke parkeringtil sineeiendommerog vedå leggetil rettefor disse2 ekstraplassenevil et akuttproblemkunneløsesfor disseeiendommene. Vi vil henstilletil administrasjonenå hadissemomentenemedi sin vurdering.de ekstra parkeringsplassene somer innarbeideti planforslaget beslagleggerhellerikke arealersomkunne værtbrukt til andreformål. Uteoppholdsarealog lek Bestemmelsenestiller krav om minimum8 m 2 privat,skjermetutearealpr boligenhet,viderekrav til småbarnslekeplass på5 m 2 pr boligenhet,minimum70 m 2. Detstillesogsåkrav til nærlekeplass og «grøntanlegg,møteplasserog tilsvarende». Deter avsattet områdepå75 m 2 til felleslekeplassi planforslaget.her opparbeidesfelles småbarnslekeplass påca75 m 2. Det blir ogsåplasstil benkerog møteplassfor voksne. Deter videreregulertinn 3 delområderpåtilsammen ca200m 2 til fellesuteoppholdsareal.disse arealeneer planlagti forskjelligenivåer.pu1liggerhovedsakeligpånivå 37, og vil planeres, steinsettesog opparbeidesmedmurerog beplantning. Denvestligstedelenav PU1vil beståav mur / skjæringnedmot Kastellveienog vil ikke kunnetasmedi beregningav uteareal. TyholmenArkitektkontorAS Side5 av 11

6 Reguleringsplanfor Kastellveien30 / Feierheia8 PU2ligger vedinngangspartiettil boligene,og vil medbeplantningog benkerværeennaturlig møteplass. PU3ligger påkote+40 i direktetilknytning til lekeplass,og vil fungeresomennaturligutvidelse av denne,medbenkerog muligheterfor samling.det vil værefin utsikt herframot byen,samt kveldssol. Det er ulike andremuligheterfor lek og friluftsaktiviteter i nærhetenav planområdet,herunder ballplassi tilknytning til Granehallenog enmindre lekeplassøversti Nesbakken.Barnehagen MøllersAsyl er ogsååpenpåettermiddagstidfor lek. Figurenunderviseret oversiktskartsomviser disseområdeneog kontaktenmot planområdet.i till eggbørdetnevnesoffentligeområderi sentrum og kommendeparki Barbusomet attraktivtuteområde. Bilde 5 Oversikt over lekeplasserog grønneområder i nærhetenav planområdet. Alle nyeboligerfår privat uteplassi form av terrasse/ verandapåminimum 8 m2. Dissearealene opparbeidesinnenfordelområdebk, og vil ikke gåpå bekostningav felles uteoppholdsarealer. TyholmenArkitektkontorAS Side6 av 11

7 Vurdering opp mot prinsipp om universell utforming Det installeresheisi nytt boligbygg,og alle boligerog utearealtilfredsstillerprinsipperom universellutforming. OPPSUMMERING OG KOMMENTARER TIL INNKOMNE INNSPILL I detfølgendeer detopplistetsamtligeinnkomneinnspill i forbindelsemedkunngjøringom oppstartav planarbeidet.hvert enkeltinnspill er kommenterti denutstrekningdetharsyntes nødvendig.innspilleneer vedlagtplanforslaget. 1. Fylkesmanneni Aust-Agder Fylkesmannenkjennerikke til miljøverdierav regional eller nasjonalverdi innenfor planområdet,menminnerpågenereltgrunnlagom viktige momenteri reguleringsarbeidet, herunderstøy,estetiskutforming/ landskapsesteti kk, universellutforming,barnog unges oppvekstvilkår,ros-analyseog prinsippenei naturmangfoldloven. Vår kommentar:de sentraleprinsippenefor godplanleggingsompåpekeser lagt til grunni arbeidetmeddennereguleringsplanen. 2. Aust-Agder Fylkeskommune Fylkeskommunenharikke svartpåkunngjøringom oppstart,noesomer litt uvanlig.vi tok derforkontaktmedgunnaro. Lindaaspr telefon hanstilbakemeldingav konkluderermedfølgende: Planfaglig vurdering: Seksjonenuttrykkerat deter positivt medøkt utnytting til boligeri sentrumsnæreområder,og forutsetterat alminneligeplanhensynblir ivaretat. Kulturminnevern: Seksjonenpåpekerat deter to Sefrak-registrertebygningerinnenforplanområdetog opplyserat deer registrertmedbyggeår Det hevdes videreat rivning av ett eller beggedisse bygningenevil værei strid medintensjonensomhensynssonebevaringer mentå ivareta. Seksjonenantarvidereat et nybyggmed6 leiligheter vil værei strid medsammehensynssone. Vår kommentar:vi skriveri vårt tilsvar til Fylkeskommunenat detmåværeregistrertfeil byggeårfor deto bygningene,ettersombeggeer oppført ettersistebybranni 1868.Denene bygningen,feierheia12 var kun tatt medi oppstartsmeldingenfor å leggetil rettefor ny adkomst/ parkeringog selvehuseter tatt ut av planområdetvedviderearbeidmedplanen.vi tar enheten synpårivning av Kastellveien30 til etterretningog planleggeristandsettingav denneboligen.når detgjelderpåstandom at nytt leilighetsbyggvil kunneværei strid medde verdienehensynssonebevaringer mentå ivareta,er vi uenigei dennepåstanden.vi menerdet gjennomdennereguleringsprosessen harlykkes godti å planleggeet byggsompassergodtinn i detantikvariskverneverdigebygningsmiljøeti området.seksjonslederkulturminnevern, ThomasHirschpresisereruttalelsenog vil nårdetforeliggeret planforslagta stilling til om enhetenmenerdetteer foreneligmedhensynssonebevaringeller ikke. TyholmenArkitektkontorAS Side7 av 11

8 3. StatensVegvesen StatensVegvesenbemerkerat deresansvarsområdeikke blir berørtav reguleringsplanen.etaten påpekerpågenereltgrunnlagat deter viktig å hafokuspåalle trafikantgrupperog gjør oppmerksompåat sikt / siktforholder spesieltviktig i forhold til ulykker. Vår kommentar:vi haranstrengtossfor å få til enbestmulig avkjørseltil boligene. 4. Arendal kommune- Renovasjon Kommunensavdelingfor renovasjonskriverdetaljertog informativt om krav til fremkommelighetfor renovasjonskjøretøyog plassering av avfallsoppsamlingsenheter. For leilighetsbyggav dennetypenvil detkrevesfelles oppsamlingsenheter plassertmaksimum5 meterfra kjørerutentil renovasjonskjøretøyet. Snumuligheterfor renovasjonskjøretøyskal tilfredsstillestatensvegvesenshåndbok017. Vår kommentar:avfallsoppsamlinger plasserti riktig avstandtil vei. I forhold til snumuligheterforutsettesat eksisterendesnuplassinnersti Feierheiakanbenyttesfortsattselv om denmuligensikke tilfredsstilleralle krav i H017. Denbetjenesi dagog detblir ikke større trafikk eller tømmefrekvensmedny bebyggelse. 5. Aust-Agder brannvesen Brannsjefenbemerkerat krav om innsatstidunder10 minutterer ivaretatt.slokkevannskapasitet skalvære20 l/s i småhusbebyggelse og 50 l/s fordelt påto uttal i annenbebyggelse.det tolkes dithenat denplanlagtebebyggelsenfaller inn under definisjonensmåhusbebyggelse. For øvrig opplisteskrav til adkomstfor utrykningskjøretøy.det minnesom krav til sprinklingav byggi risikoklasse4. Vår kommentar:brannvesenetskrav vil bli ivaretatt. 6. Arendal kommune kommunalteknikk og geodata Avdelingenbemerkerat deter uklaregrenserfor eiendom501/44og anbefalerat disse stadfestesvedenkartforretning.det anbefalesat dettegjøressamtidigmedkartforretningfor kjøp av tilleggsarealfra Arendalkommune. Vår kommentar:kartforretningvil bli avholdtsammen meddetilstøtendeeiendommeneog grenservil bli stadfestet. 7. Ingvild Reinertsen Feierheia7 ReinertsenharettersamtalemedB. Barexsteinfått bekreftetat detvil bli tatt hensyntil omliggendebebyggelsevedutformingav nyeboliger.reinertsener bekymretfor økt trafikk somfølgeav utbyggingen,påpekerpåat Feierheiaer ensmalog uoversiktligvei somikke er egnetfor slik økt trafikk. Hun menerat byggingav såmangeleilighetersomplanlagter unødvendigog urealistisk. Vår kommentar:det er naturligat ennabosomgrenser såtett til et utbyggingsområder bekymretfor overdrevenutbygging,og vedvarselom oppstarter dethellerikke alltid såmye informasjonom prosjektetsomer tilgjengelig.vi bekrefterat detvil bli tatt nødvendigehensyn TyholmenArkitektkontorAS Side8 av 11

9 Reguleringsplanfor Kastellveien30 / Feierheia8 til strøketsverneverdigekaraktervedutformingav nyeboliger.trafikkavvikling er selvsagtet viktig temavedenslik utbygging,og deter klart at utbyggingenvil medføreøkt trafikk. Det er imidlertid vår oppfatningat denkortedelenav Feierheiasomblir berørtvil tåledenneøkningen. Det skaffesogsåtil veieenbedretadkomstfor Feierheia12. Densentrumsnære beliggenheten vil ogsåføretil laverekjørefrekvensfor beboerneselvom alle leilighetenefår en parkeringsplass hver. 8. Grethe Faksum Feierheia 6 GretheFaksumer nærmestenabotil planområdetmot nord.hun er bekymretfordi hennes parsell501/712er tatt medi planområdetvedkunngjøring om oppstart.denneparsellen benyttestil parkering.hun er videreusikkerpåhøyderog ønskeret møtemedplanleggernår hunkommerhjemfra utenlandsopphold. Vår kommentar:faksumsparseller tatt medved oppstart «for sikkerhetsskyld»og delsav hensyntil siktsonervedavkjørsel.vi ønskerogsåå sepåmulighetenemedå få til enfelles løsningfor avkjørselderfaksumsparkeringsplass f lyttesnoe. Det ble avholdtmøtemellom parteneog Faksumønsketikke at hennesparkeringsp lassble flyttet. Planforslageter utarbeidet utenat henneseiendomer berørt. De innkomneinnspilleneavdekkerikke noeninteressekonfliktersomvil væretil hinderfor gjennomføringav planen.alle offentligeinstansersomharuttalt segherværtpositivetil reguleringensålengegodeplanleggingsprinsipper ivaretas.det skaffestil veiesentrumsnære boligersomer universeltutformet,og deter detstor etterspørseletter. BILDER FRA PLANOMRÅDET OG NÆROMRÅDET Bilde 6 Oversiktsbilde somviser hvor sentrumsnærtplanområdet ligger. Arendal bibliotek i senterav bildet. TyholmenArkitektkontorAS Side9 av 11

10 Bilde 7 Trappeadkomst fra Kastellveientil eksisterendebolig. Dennebeholdes. Bilde 8 Bolig i Kastellveien30 sett fra Feierheia8. Det fremgår tydelig at renoveringsbehoveter stort. Mur mot Feierheia6 til høyre i bildet. TyholmenArkitektkontorAS Side10 av 11

11 Bilde 9 Feierheia6 til venstrei bildet, Feierheia5 i bakgrunnen. Adkomst til ny bebyggelseer planlagt til høyre for steinmuren i bildet. Arendal, rev.- TyholmenArkitektkontorAS Side11 av 11

DE TALJPLAN 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE. Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse

DE TALJPLAN 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE. Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse DE TALJPLAN FOR 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse IN NLEDNIN G Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Boråsen

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN 20.08.2013 REV. 31.10.13 REV. 22.05.14 Ing. Tor

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - SOLNESET FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - SOLNESET FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR PLANBESKRIVELSE side 1 av 21 QuickTime og en TIFF (ukomprimert)-dekomprimerer kreves for å se dette bildet. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLANFORSLAG UTARBEIDET AV : Side 1 av 8 Planbeskrivelse Planområdet Planområdet

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Bakgrunn Planforslaget er innsendt av som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver .

Bakgrunn Planforslaget er innsendt <dato> av <navn> som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver <navn>. Skriv kort og poengtert med fulle setninger. Planbeskrivelsen bør normalt ikke overstige 20 sider. Stikkord og beskrivelser som ikke er relevante for planen, skal slettes. Beskriv bare forhold som planen

Detaljer

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn:

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Etter offentlig ettersyn har det på bakgrunn av innkomne merknader, og på bakgrunn av at det er blitt oppdaget feil og mangler, gjort en del endringer

Detaljer

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter Nore og Uvdal Kommune Planområdet alpinbakken til høyre Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS den 07.11.2011, rev. 15.12.11 v/ Aksel Askeland 1. Innledning Areal

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: S06/165 16.02.2010 2010/4130 FM-J Henrik Liane Johansen 06.01.2011 VEDTAK I KLAGESAK OM REGULERINGSPLAN

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Sjøhaugen Oppsummering av innspill fra offentlig høring. Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Bodø kommune v/byteknikk 26.06.12 Reindriftsforvaltningen ber i sitt brev

Detaljer

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.04.2009 19167/2009 2007/4402 43/305 Saksnummer Utvalg Møtedato 07/76 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 07/169 Planutvalget 11.12.2007

Detaljer

Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport.

Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport. Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport. I forbindelse med forslag til detaljregulering for Gulliksbakken 11,13 og 13 b. er det

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET NOTAT Oppdrag 1350003075-001 Fjellveien16 Kunde Byggmester Jostein Ege Notat nr. 1, rev B 26.05.2014 Til Marianne Nyhus Fra Kopi - Grete Bastlid VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET Dato

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 13715/2015 Arkiv: 200080003/L12 Saksnr.: 2008/5093 Bestemmelser til reguleringsplan for: Del av Solberg Spinderi Gnr. 45 bnr. 1556 Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11 SANDNES KOMMUNE, PLAN NR. 2014108 Planforslaget sett fra sørvest Planforslaget sett fra nordvest 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Planprosessen

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer