Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 Vår dato: Vår referanse: 2014/8604 Arkivnr.: Deres referanse: Saksbehandler: Brede Kihle Innvalgstelefon: tegn_3 Postboks OSLO Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Kampestadlia barnehage i Kongsberg kommune Vi viser til brev av 17. desember 2014 med varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Kampestadlia barnehage i Kongsberg, gnr. 8211/2 m.fl. Planområdet inngår i gjeldende reguleringsplan for Raumyr nord hvor området er regulert til byggeområde for industri/institusjonsareal. Formålet med reguleringen er å legge til rette for en ny barnehage med fire avdelinger. I det videre planarbeidet ber vi spesielt om at trafikkstøy fra Frogs vei og adkomstveien opp til det nye boligområdet på Kampestad blir vurdert og ivaretatt i tråd med Miljøverndepartementets (nå Klima- og miljødepartementet) støyretningslinje T-1442/2012. Trolig er deler av området utsatt for støyverdier som overstiger de gjeldende grenseverdiene. Det er derfor viktig at planforslaget sikrer gjennomføring av støyreduserende tiltak før støyfølsomme bruksformål kan tas i bruk. Vi ber derfor om at støyutredninger følger planforslaget ved offentlig ettersyn og at nødvendige støytiltak blir innarbeidet i planen Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen må legges til grunn. I den sammenheng ber vi spesielt om at trafikksikkerheten for myke trafikanter blir vurdert og at eventuelle tiltak blir sikret gjennomført med rekkefølgebestemmelser i planen. Det er en nasjonal målsetting å få til energieffektive bygningsløsninger, jf. St. meld. nr. 21 ( ) Norsk klimapolitikk. Et viktig tiltak er å satse på alternative oppvarmingsmåter til strøm, for eksempel varmepumpe, fjernvarme eller bioenergi. Vi ber om at kommune og tiltakshaver prøver å legge til rette for dette og at miljøvennlige energiløsninger blir utredet. Det må videre redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. Følgende nasjonale føringer vil kunne være relevante for planarbeidet: Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven), Den europeiske landskapskonvensjonen, Telefon sentralbord: Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: fax: Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: E-post:

7 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser, støyretningslinje T- 1442/2012 og Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging. Side 2 av 2 Med hilsen Lise Økland fung. plankoordinator Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift Brede Kihle Kopi til: Statens vegvesen region sør Serviceboks Arendal Kongsberg kommune Postboks Kongsberg Buskerud fylkeskommune Postboks Drammen

8

9 Egil Brevik Prahmsgate Kongsberg tegn3 v/kenneth de Gala Pb 18, 0216 Oslo Merknad til plan for Kampestad barnehage, frist Kampestadlia er et spennende område, velegnet til å oppfylle rammeplaner og kompetansemål for barnehage og skole. Forutsetningen er at naturverdier, kulturminner og stistrukturer blir handtert på en barnevennlig måte. Veier, stier og skiløyper Hensynet til trafikkbelastningen på Frogsvei og vei Vo03, barnas sikkerhet og hensynet til kulturminnene i området tilsier at Barnehagetomta bør bli et bilfritt område. Planene for barnehagen og Edvardsløkka bør samkjøres slik at begge områdene får bilfri tilgang til Vibehaugen med planlagt leikeplass (lenke 4), til Kulturparken og til skogene i øst. Dette løses ved ei gangbru i skjæringa rett ovenfor innkjøringa til IKA. 1

10 Brua vil gjøre at barnehagebarn fra byen og fra alle byggefeltene oppunder skogen kan komme til og fra uten å måtte gå i tau. Det er planlagt preparert skiløype gjennom Kulturstien, foreløpig fra Olavas vei til østre del av Hengsleveien. Hvis du kaller gangbrua for «skibru», kan mye av utgiftene dekkes av spillemidler. 2

11 I forhold til tolkningene av nasjonale indikatorer, som BBS legger inn i sitt datasystem, har alle i byen som ligger med enn 500 meter fra «markagrensa» underdekning på nærturterreng. Jeg kontaktet SSB for å få greie på hva som må til for at Vibehaugen kommer med som en del av skogen i øst. Dette var svaret jeg fikk: 3

12 Hvis Barnehagen og Edvardsløkka i samarbeid lager en grønnstruktur av ti meters bredde fra Kulturparken til den planlagte leikeplassen, vil jeg som huseier, nybyggene i Hellebekk og i Dyrmyrskogen slippe å ha manglende tilgang til nærturterreng som en heftelse. Kulturminner Stefan Høglin gjennomførte før utbyggingen etter reguleringsplan 369R en undersøkelse av kulturminnene i området, (lenke 2). 4

13 5

14 Han han skriver bl a : Til revisjonen av arealplanen skriver Fylkesarkeologen bl a: Spesielt om Kampestad-Sulusåsen skriver hun.: Høglin registrerte i alt 16 hustufter, 454 rydningsrøyser og 278 terrassekanter. Før arealplan med hensynssone ble vedtatt, sendte utbyggerne inn sine ønsker. Med Høglins registreringer oppå planer og ønsker ser vi at mye forsvinner. På barnehagetomta er det anslagsvis tretten rydningsrøyser, fire terrassekanter og en mulig hustuft (halvsirkelformet): 6

15 Hvis utbyggerne får sine ønsker gjennom, noe den politiske situasjonen hos oss gjør svært sannsynlig, blir området med barnehage og kulturpark sentrale deler av det gjenværende. Det hviler derfor et stort ansvar på deg som skal bygge ut på en slik måte at det blir mulig å bevare kulturminnene: 7

16 8

17 Kulturminner går tapt. Dette blir de eneste, noenlunde sammenhengende kulturminnene som blir tilbake av Stefan Høglins arbeider. Med sin nærhet til Kulturparken blir barnehagen verdifull som kulturbevarer og kulturformidler. Nedenfor viser ieg noen eksempler på hvordan pedagoger i dag ivaretar vår kulturarv: 9

18 10

19 Utformingen av barnehageområdet må gjøres slik at mest mulig av den opprinnelige strukturen skånes. Steinene som må fjernes må tas vare på slik at en del av strukturene (steingjerder, rydningsrøyser) kan gjenskapes i den arkitektoniske utformingen av vegger og innearealer på en pedagogisk måte. 11

20 Vi er mange som føler avmakt i forhold til kulturødeleggelser, tap av turstier og forrykking av«markagrensa». Ved å bygge «skibru» og fysisk legge tilrette for et bedre kulturvern vil du skape mye positivitet som i tillegg vil gi barnehagen konkurransefordeler. Vennlig hilsen Egil Brevik Kopi: Kongsberg kommune Lenker: 1 Høglins kart %20tjenester/Reguleringsplaner/369R%20Kampestad/Fossila%20odlingsspor%20kart% pdf 2 Høglins rapport %20tjenester/Reguleringsplaner/369R%20Kampestad/Lyckstrukturen%20i%20Kampestad % pdf 3 Arealplan %20vedtatt%2012%20nov%2014/Kart%20hensyn%20friluftsliv,%20kulturmilj %C3%B8%20%20og%20landbruk.pdf 4 Naboens planprogram; 5 Fylkeskommunens rapport %C3%B8kkelandskapet-verdivurdering-2013_red.pdf 6 Dette notatet: 12

21 Kenneth Hoskuldsen de Gala From: Vali Ahmadzadeh Sent: 12. januar :09 To: Kenneth Hoskuldsen de Gala Subject: Frogsvei 50 Hei Mitt navn er Vali Ahmadzadeh. Jeg og kona eier eindomen i Frogsvei 50. Vi har 3 mål tomt som er regulert til næringsvirksomhet. For 2 år siden kom vi med et innspill i forbindelse med bruken av tomten der fokuset var å kombinere næringsvirksomhet med leiligheter, noe vi ikke hørt noe konkret fra kommunen om. Nå har vi fått vite at kommunen er i gang med å bygge rundt oss og vi med en stor tomt forblir som et øye i området. Vi ønsker å bidra og være med på utviklingen av prosjekter i området og derfor er interessert i å ha et møte med kommunen for å diskuterer muligheter. MVH Vali Ahmadzade Kobra shahdadfar 1

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES Planbeskrivelse av: 01.04.14, revidert etter høring og offentlig ettersyn: 15.08.14 Nasjonal planid: 20130046 Arkivsak: 13/656 Vedtak om igangsetting:

Detaljer

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 69059/2014 2013/7303 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/68 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 14/208 Bystyret 11.12.2014 Prinsippavklaring

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av:

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HOLMSBU HAGE Gnr/Bnr 24/9 HURUM kommune. Dato: 13.12.2011, rev. 08.10.12, rev. 30.05.13 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS Forslaget utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2262 L13 Brede Kihle

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2262 L13 Brede Kihle SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2262 L13 Brede Kihle 2. GANGS BEHANDLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR NEDMARKEN INDUSTRIOMRÅDE - SØNDRE DEL - GNR. 88, BNR. 10 M. FL.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR GNR.27/BNR.3 - TJYRUHJELLEN PLAN NUMMER 0605-XXXX

PLANBESKRIVELSE FOR GNR.27/BNR.3 - TJYRUHJELLEN PLAN NUMMER 0605-XXXX RINGERIKE KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR.27/BNR.3 - TJYRUHJELLEN PLAN NUMMER 0605-XXXX 24.03.2011 Bakgrunn Planforslaget fremmes av COWI AS på vegne av grunneier Jan Fritjof Halvorsen. Hensikten med arbeidet

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse

Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse 1 Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse Dato: 10.07.2015 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...4 1.1 Forslagsstiller...4 1.2 Eiendoms-

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 04.07.14 Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 Hol KOMMUNE Gnr. 66, bnr. 635, 649, m.fl. Kikutgrenda felt 2, Detaljguleringsplan, planid.: 062004187 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kommuneplanens arealdel- revisjon 2013-2023 - sluttbehandling av arealbruksforslag og offentlig ettersyn

Kommuneplanens arealdel- revisjon 2013-2023 - sluttbehandling av arealbruksforslag og offentlig ettersyn ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Kristin Fløystad, tlf 37013094 Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Referanse: 2012/4926 / 102 Ordningsverdi: 143 Kommuneplanens

Detaljer

Planbeskrivelse. Planområdet sett fra øst mot vest. Planområdet sett fra sør mot nord. Side 1 av 30

Planbeskrivelse. Planområdet sett fra øst mot vest. Planområdet sett fra sør mot nord. Side 1 av 30 Planbeskrivelse Planens navn: Detaljreguleringsplan for Breidablikk FUS barnehage, del av gnr. 16 bnr. 4 Planens ID: 200420110001 Dato for siste revisjon: 09.08.11 Dato for vedtak i kommunestyret: Planområdet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 04.09.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 27/12 IK bygg 2012

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

Sirdal kommune Teknikk, landbruk og miljø

Sirdal kommune Teknikk, landbruk og miljø Sirdal kommune Teknikk, landbruk og miljø Melding om vedtak Nr.: 10/92 DERES REF:: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 7625/2010 - - 2007/488 Stein Erik Watne 9/6/L12 28.06.2010 Særutskrift: Reguleringsplan

Detaljer

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen-forslag til vedtatt planprogram 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Høring - Planprogram for kommuneplanens arealdel Meråker kommune

Høring - Planprogram for kommuneplanens arealdel Meråker kommune SAMEDIGGI SAMETINGFT Meraker kommune Sektor kommunal ut-vikling 7 530 MERÅKER AAMHTSREERIJE /SAKSBEHANDLER DIJ VUESIEHT /DERES REF VUESIEFIII /VAR REF BIEJJIE /DATO Rune Floor. +47 78 47 40 26 2012/927

Detaljer

1. Oslofjordens friluftsråd 2. Buskerud fylkeskommune 3. Arkeologiske undersøkelser 4. Statens vegvesen 5. Fylkesmannen i Buskerud

1. Oslofjordens friluftsråd 2. Buskerud fylkeskommune 3. Arkeologiske undersøkelser 4. Statens vegvesen 5. Fylkesmannen i Buskerud SIVILARKITEKT ARNE FINN SOLLI AS Vedlegg: 1. Oslofjordens friluftsråd 2. Buskerud fylkeskommune 3. Arkeologiske undersøkelser 4. Statens vegvesen 5. Fylkesmannen i Buskerud Erik Borresens alle 9.3015 Drammen

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsarbeid og høring av planprogram for utvidelse av Vinterbro Næringspark

Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsarbeid og høring av planprogram for utvidelse av Vinterbro Næringspark Besøksadresse: Stortorvet 7, Oslo PLAN arkitekter AS Fjordgata 50 7010 TRONDHEIM Ane Tinmannsvik Henvendelse til: Iselin Eng Dato: 26.09.2013 Tlf.: 924 04 670 Saksref.: 201306024-2 Faks: - Deres ref.:

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering Evje Sentrum PlanId 201303- Gnr. 50, bnr. 20, 203, 605 og 60

Planbeskrivelse. Detaljregulering Evje Sentrum PlanId 201303- Gnr. 50, bnr. 20, 203, 605 og 60 Planbeskrivelse Detaljregulering Evje Sentrum PlanId 201303- Gnr. 50, bnr. 20, 203, 605 og 60 Dato 14.11.2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Reguleringsplanprosessen.... 3 1.2 Formål med planen...

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 02.07.2013 kl. 09:00 Ekstramøte. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 25/13 Søknad om dispensasjon

Detaljer

Sak 11/3768. G/bnr 78/18 med flere Forslag til reguleringsplan detaljregulering Spikkestadbanen sør for Heggedal

Sak 11/3768. G/bnr 78/18 med flere Forslag til reguleringsplan detaljregulering Spikkestadbanen sør for Heggedal Sak 11/3768. G/bnr 78/18 med flere Forslag til reguleringsplan detaljregulering Spikkestadbanen sør for Heggedal Innkomne forhåndsuttalelser med forslagsstillers kommentar Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM Til reguleringsplan for: Orkidéåsen - gnr. 10 / bnr. 202, 203 og 16, m.fl. Utarbeidet av: Tiltakshaver: Bo Klokt AS Forslagsstiller/konsulent: Grindaker AS Landskapsarkitekter Dato:

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM 15.5.2014

FORSLAG TIL PLANPROGRAM 15.5.2014 REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR LØKKATOPPEN BOLIG/LØKKA INDUSTRI, DEL AV GNR 124 BNR 1, GNR 125 BNR 4, GNR 123 BNR 3, OG HELE GNR 123 BNR 6, MED FLERE, DEL AV BJØRNSTADVEIEN, DEL AV SANDEBUKTVEIEN,

Detaljer

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak Vår dato: 14.08.2013 Vår referanse: 2013/2961 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Else Høstmælingen Hemsedal kommune Innvalgstelefon: 32 26 66 62 3560 HEMSEDAL Hemsedal kommune - Gbnr 76/64,

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer