Læremidler. oppdatert informasjon om læremidler og kurs fi nner du på. SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Læremidler. oppdatert informasjon om læremidler og kurs fi nner du på. www.skogkurs.no SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT"

Transkript

1 Læremidler Naturbasert næringsutvikling er et av de viktigste satsingsområdene i landbruks- og distriktspolitikken. Bygdene og næringen må ut fra lokale forutsetninger finne og skape muligheter til arbeidsplasser og inntekter. oppdatert informasjon om læremidler og kurs fi nner du på SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT Honne, 2836 Biri telefon telefaks e-post

2 S ko g b e h a n d l i n g Tynning av gran- og furubestand Temabok ,- ISBN: Temaboka beskriver hvorfor, hvordan og når tynning bør utføres. I en konsentrert framstilling berøres biologiske, tekniske og økonomiske sider ved tynning: tetthet, tynningseffekt, skader, miljøhensyn, økonomi, bestandsregistreringer, tynningsmåter og tynningsmetoder, valg av framtidstrær, resultatmålinger. I boka er hovedvekten lagt på gran, furu og bjørk. For andre lauvarter henvises til Skjøtsel av lauvskog. 58 s. Ungskogpleie ISBN: Ungskogpleie er viktig og lønnsomt! Boka tar for seg ungskogpleiens biologi, teknikk og økonomi. Ungskogpleie er, sammen med foryngelse av skog, fundamentene i skogskjøtselen, når målet er å produsere store mengder trevirke av prima kvalitet. Få tiltak i skogbruket er så lønnsomme som riktig utført ungskogpleie til rett tid. Boka understreker betydningen av både de teoretiske og de praktiske kunnskapene. Boka er en god investering, både for den som skal utføre arbeidet og for den som administrerer ungskogpleien. 52 s. Transparentsett ,- 43 stk. Plansjesett m/teksthefte ,- 19 stk. Foryngelse ISBN: Viktige kunnskaper om foryngelse av barskog. Vegetasjonstypene i skog vises med bilder og tekst, og de fire hogstformer ved foryngelse defineres. Målet er å bruke riktig hogstform i forhold til vegetasjonstypene og satse på naturlig foryngelse der det er størst sjanse for å lykkes. Både biologi, teknikk og økonomiske forhold ved foryngelse diskuteres. Ungskogen skal ha en rikelig tetthet, men kan ikke koste mer enn framtidsbestandets nåverdi! Tilfredsstillende foryngelse er grunnlaget for produksjonens størrelse og kvalitet! 51 s. Faghefte ,- ISBN: Boka tar for seg grunnlaget for foryngelse gjennom den betydning klima, jordsmonn, humus og vegetasjonstyper har. Etter hvert er det blitt en større erkjennelse for humusens betydning, og den blir viet ganske stor plass. Flerbrukshensyn i skogbehandlingen ISBN: Boka tar for seg ulike flerbrukshensyn med vekt på de praktiske tilpasningene som skogbruket må ta innenfor sitt sektoransvar for biologisk mangfold, kulturminner, friluftsliv og vannbeskyttelse. Levende Skogs standarder for et bærekraftig norsk skogbruk er innarbeidet i rådene boka gir. 96 s. Faghefte ,- ISBN: Fagheftet gir en grundigere gjennomgang av de ulike flerbrukselementer som er beskrevet i temaboka. Heftet er i utgangspunktet ment som faglig støtte for kursledere og instruktører i AS, men heftets innhold bør likevel være av interesse for en rekke andre brukere av skog, både innen forvaltning og skoleverk. 128 s. Plansjesett arbeidsteknikk m/teksthefte ,- Bestandspleie i barskog Faghefte ,- ISBN: Gir en grundig gjennomgang av emnene ungskogpleie, stammekvisting og tynning. Heftet er i utgangspunktet ment som faglig støtte for kursledere og instruktører i AS, men heftets innhold bør likevel være av interesse for en rekke andre brukere av skog, både innen forvaltning og skoleverk.108 s. Stubbebehandling ved tynning Bekjempelse av rotråte i granskog Video eller DVD...350,- prisen er inkl mva. 2

3 S ko g b e h a n d l i n g Transparentsett ,- Transparentsettet består av illustrasjoner hentet fra temaboka. 28 stk. Skjøtsel av lauvskog ISBN: Boka beskriver hvordan ungskogpleie og tynning av lauvskog bør utføres. Innholdet er konsentrert om de biologiske og økonomiske sider. Den driftstekniske planleggingen og gjennomføringen er beskrevet i temaboken ungskogpleie og temabok tynning. 64 s. Transparentsett ,- En rekke av fargeillustrasjonene i lauvskogheftet er utarbeidet som transparenter. Tynningsdiagrammer for ulike lauvtreslag, bonitetskurver, ressursoversikter for lauvtrær. 22 stk. Juletreproduksjon ISBN: Boka er først og fremst beregnet som faglig støtte for dem som deltar på kurs, men den er også egnet for den som ønsker å studere temaet på egen hånd. Boka er et resultat av samarbeid mellom Norsk Pyntegrønt og Skogbrukets Kursinstitutt. Den tar for seg bl a treslag, produksjon, anlegg, pleie, høsting, kvalitet, skader og økonomi. 64 s. Transparentsett ,- 34 stk. Hefter i juletre/pyntegrønt Heftene er forfattet av Ellen Finne og egner seg til fordypning. Skadegjørere på juletrær og pyntegrønt... 60,- Gjødsling av juletrær og pyntegrønt... 60,- Ugraskontroll i juletrefelt... 60,- Reparasjon og forming av juletrær 60,- Dokumentasjon for juletredyrkere 40,- Vegetasjonstyper skogens mangfold og samspill Feltbok ,- ISBN: Vegetasjonstypeboka er et hendig verktøy i arbeidet med registrering av vegetasjonstyper i skog - både for skole og skogbruk. Dette er en robust feltbok beregnet for utebruk. Hver enkelt vegetasjonstype med karakterplanter blir beskrevet. Boka er rikt illustrert med Dagny Tande Lids tegninger av enkeltarter og fargefotos av de vanligste barskogtypene. 36 s. Studiering Bioenergi nye næringsmuligheter Kulturlandskapet Skog og trær Temahefte...35,- ISBN: I heftet Kulturlandskapet - Skog og trær settes fokus på ressursutnyttelse fra skog og trær i et moderne kulturlandskap. Gjennom tidene er bruken av landskapet endret kontinuerlig. Slik vil det også være fremover. 16 s. (Forfatter: Bjørn Helge Bjørnstad) Eika - skjøtsel og bruk Temabok ,- ISBN: Boka Eika - Skjøtsel og bruk omhandler det norske eikeskogbrukets skjøtsel, ressursgrunnlag, produksjon (med nye produksjonstabeller for norske forhold), økonomi, miljø- og kulturverdier, bruk og verdiskaping. Rikt illustrert. (Forfattere/bidragsytere: Magne Risdal, Ragnar M. Næss og Torfinn Kringlebotn (redaksjonsgruppe), samt Bjørn Tveite, Jon Pettersen og Tor Myking.) Tilbudet henvender seg i første rekke til jord- og skogeiere som er interessert i å finne ut om bioenergi kan være et aktuelt satsningsområde, - og til andre som ønsker en innføring i dette temaet. Til studiearbeidet inngår boka «Bioenergi - miljø og marked», et studiehefte til hver deltaker samt en DVD til hver studiering. Studieringen koster kr 370,- per deltaker. Kulturminner ny revidert bok kommer i løpet av 2007/2008. Ny bok kommer! 3

4 D r i f t s t e k n i k k / Ve g p l a n l e g g i n g MOTORSAGA Faghefte ,- ISBN: Gir en grundig gjennomgang av emnene: filing, felling, kvisting, vindfallhogst, verktøybelte, arbeidsopplegg, arbeidsfysiologi, kosthold og bekledning. Godt egnet for instruktører og faglærere. 120 s. SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT Stell og vedlikehold av motorsaga Temabok ,- ISBN: Grunnleggende kunnskap om renhold, kontroll og vedlikehold av motorsaga og skjæreutstyret. Justering, feilsøking og filing. 45 s. Faghefte... 70,- ISBN: Gir en grundig gjennomgang av emnene temaheftet tar opp, med inngående beskrivelser av framgangsmåter og gjennomføring av vedlikeholdet. Godt egnet for instruktører og faglærere. 24 s. Stell og vedlikehold av motorsaga Video ,- prisen er inkl mva. Riktig stell og vedlikehold minsker slitasjen på saga, og gjør arbeidet både lettere, raskere og sikrere. Videoen viser riktig framgangsmåte. Riktig bruk av kropp og sag - Video ,- prisen er inkl mva. God planlegging, riktig arbeids- teknikk og en god arbeidsrytme gjør hogstarbeidet effektivt, sik- kert og lett. Dette videogrammet viser deg hvordan. Virkesutnytting Temahefte... 18,- ISBN: inntil 100 stk 18, stk 15,- flere enn ,- Heftet er utformet i lommeformat. Heftet gir innføring i prisoppbyggingen og hvordan de reelle virkesprisene framkommer. Avvirkning i forhold til periodens priser, betydningen av tømmerstokkens avsmalning for prisen, gjennomgang av virkeskrav til sagtømmer og massevirke, generelle regler for aptering og kapping, virkeskontrahering, merking av virket, krav til veistandard, leggeplass, snuplass, brøyting og kappetillegg. 24 s. Plansjesett ,- Tilsammen 31 plansjer (format A1) som beskriver krav til virke, samt tømmermåling. Teksthefte medfølger. CD ,- prisen er inkl mva. Denne CD-platen innholder 4 Powerpoint-presentasjoner. Skogsdrift med landbrukstraktor ISBN: Inneholder beskrivelser og gjennomgang av landbrukstraktoren som skogsmaskin. Krav og egenskaper ved bruk i skogen, sikkerhet, hydraulikk, kontroll og vedlikehold. Utstyr som vinsj, valg av ståltau og snareutstyr, valg av kran og tømmerhenger. Vurderinger som bør gjøres ved valg av utstyr og metode. Planlegging og økonomiske vurderinger ved skogsdrift, investeringskalkyle, samarbeidsformer. Praktisk gjennomgang av skogsdrift med vinsj eller kran og tømmerhenger, stropping/pålessing og velteplassarbeid, praktiske tips. Beskrivelser av hogstoppleggene (helstammer, stikkvegshogst, skråli, streng). 67 s. Faghefte ,- ISBN: Heftet gir en grundig gjennomgang av emnene i temaboken, samt noe mer elektronikk og maskinlære. Både fagheftet og temaboken er basert på praktiske erfaringer og nordiske forskningsresultater. 160 s. Transparentsett 1 Bruk av vinsj ,- Inneholder grunnleggende beskrivelser vedrørende traktor, utstyr, hydraulikk, økonomi, planlegging. Teksthefte medfølger. 29 stk. Hogst - plan, metoder og teknikk ISBN: Gir innføring i sikkerhetstiltak og verneutstyr ved hogst. Bruk av motorsaga og hjelpeutstyr ved felling og kvisting. Bruk av arbeidsbenk, og gjennomgang av ulike hogstopplegg. Riktig løfteteknikk. Enkle råd om aptering og kapping, samt råd for trening og innøving av arbeidsteknikk. 70 s. Virkesutnytting / Tømmermåling, 29 lysbilder. Automatmåling, 27 lysbilder. FMB-måling. Fotobasert, 35 lysbilder. Virkesfeil. Fotobasert, 53 lysbilder. Toleransetabeller og kvistmål lommeformat... 8,- Beskrivelse av kravene til sagtømmer. På tabellen er det innlagt kvistmål for rask vurdering av kviststørrelsene. Beregnet for å ha i lomma til bruk under hogsten. 4 Transparentsett 2 Kran og henger ,- Er et tillegg til Transparentsett 1, med momenter knyttet til kran og tømmerhenger. Teksthefte medfølger. 16 stk. Transparentsett 1 og ,- Kjøp av Transparentsett 1 (bruk av vinsj) og 2 (kran og henger) gir gunstigere pris. 45 stk. Enkelttransparenter... 60,- i plastlommer

5 D r i f t s t e k n i k k / Ve g p l a n l e g g i n g Tømmerdrift med slepebane Temahefte... 80,- ISBN: Gir innføring i slepebane som transport- og driftsopplegg for skogsdrift. Gjennomgang av ulike taubanetyper, blokker og løpekatt. Ståltauets egenskaper - bruk, behandling og spleising. Planlegging av taubanedrift. Hogst og hogstopplegg. Montering, bardunering av banen, forankring, maste- og endetre. Forflytting, kjøreteknikk og sikkerhet. 26 s. Ny bok kommer. Skogsdrift med snøscooter Temahefte ,- ISBN: Video ,- prisen er inkl mva. Veivedlikehold Temahefte... 90,- ISBN: Å ivareta skogsbilveiene starter den dagen det nye veianlegget er ferdig. Dette krever ofte en holdningsendring hos veieiere. Eiere motiveres til å se gevinsten av et fornuftig vedlikehold. Her gjennomgås krav til veistandard, sommer- og vintervedlikehold, veiopprusting, brovedlikehold, veieiers ansvar, organisering av vedlikeholdet og finansiering. Heftet innholder også eksempler på registreringsskjema, vedlikeholdsavtale og instruks for oppsynsansvarlig. 26 s. Ny temabok kommer sommeren Faghefte... 60,- ISBN: Heftet gir en grundig gjennomgang av emnet. 124s. Terrengskader ved skogsdrift Veileder... 70,- ISBN: En veileder i miljøvennlig driftsteknikk. Bygger på resultatene fra forskning, feltforsøk og praktiske erfaringer om: kvantifisering av skader på driftsveger og i terrenget reparasjon av skader skadeforebyggende tiltak Heftet er rikt illustrert med eksempler. 23 s. Vedproduksjon Temabok ,- ISBN: Boka tar veden inn i varmen og omhandler ved som en miljøvennlig energikilde med ressursoversikt og energimengder. Virkesbehandling fra hogst til fyring med sortiment- og kvalitetskrav for brenselved. Metoder og utstyr for produksjon av ved med kapping, pakking, tørking, lagring og transport. Økonomi ved fyring og produksjon. Salg og markedsføring. Fyringsteknikk og ovnstyper. 64 s. Upublisert fagstoff En rekke forelesningsnotater og annet fagstoff som ikke finnes i vår materielloversikt er tilgjengelig. Publikasjonsliste fåes ved henvendelse. Kontakt: Truls-Erik Johnsrud Tlf.: E-post: Fagperm ,- Permen gir en grundig gjennomgang av emnene i temaboken. Det faglige innholdet er samlet fra forskningsresultat, forskrifter og retningslinjer fra Landbruksdepartementet, publikasjoner og forelesninger. Av innholdet nevnes: krav til veistandard, veikonstruksjon, stikkrenner og rør, veibygging på bæresvak mark, veiopprusting, broer og bæreevne, organisering og andelsfordeling, finansiering, ansvar, registrering og skjemabruk. 227 s. Transparentsett ,- Gjennom 40 transparenter med illustrasjoner og beskrivelser, anskueliggjøres og konkretiseres momenter som temaboken tar opp. Skogsveibygging med miljøhensyn Veileder... 60,- Hensikten er å gi praktisk veiledning i den tekniske utformingen av skogsveianlegg ut fra flerbrukshensyn. Her må miljø og naturvernhensyn sees sammen med de formål skogsveien skal ha i næringssammenheng. Målgruppen er alle som er direkte involvert i planlegging og bygging av skogsveier; veiplanleggere, entreprenører og skogeiere som selv planlegger og bygger sine veier. 38 s. 5

6 Ø ko n o m i o g fo r v a l t n i n g K o m p e t a n s e o m r å d e r o Innføring i skogbruk ISBN: Passer for skogbrukere som ønsker grunnleggende kunnskap om skogbruk, skogskjøtsel, prioriteringer og økonomi. 57 s. Del 1: skogens betydning skogbrukets aktører skogbruksplan tømmeromsetning skogsdriftas økonomi Del 2: omløpet hogstmodenhet foryngelse ungskogpleie tynning miljø og landskap Skogbruk med plan Temahefte ,- ISBN: Kurs for skogeiere med skogbruksplan, som vil vite mer om det å forvalte skogressurser. 38 s. Innhold: Skogbruksplanens innhold og oppbygning Hvilken nøyaktighet har opplysningene i skogbruksplanen Skogens verdi og avkastning Miljøhensyn i skogbruksplanen Valg av hogstkvantum Behandlingsforslag Kart og kartbruk Årsplanlegging Transparentsett på CD ,- prisen er inkl mva. Ressurser og forvaltning Temabok ,- ISBN: Temaboken inviterer skogeiere til å bearbeide oversikt over egne ressurser, inntektsmuligheter i skogen og hvordan skogeieren ut fra sin og familiens interesser og mål vil utnytte mulighetene i skogen. 63 s. Skogen og mennesket Temahefte... 90,- ISBN: Om skogens allsidige betydning for menneskene. Inneholder et historisk tilbakeblikk, og smakebiter av skogens betydning som næring og miljøressurs. Det legges mest vekt på skogen i Norge, men skogforholdene i resten av verden tas med for å gi større helhet Innholdet skal inspirere til økt interesse og forståelse for skogen, både som miljø- og friluftsressurs, og mulighetene i næringssammenheng. 32 s. Økonomi ved bærekraftig skogbruk Læremidler og mva! Temahefte ,- DVD og CD-rom er mva.-pliktige. Priser for Dette kursheftet handler om økonomiske vurderinger av ulike måter å behandle og utnytte skog læremidler er ikke avgiftspliktige. disse læremidlene er oppgitt inkl. mva. Andre på. Begrepet bærekraftig skogbruk er brukt i tittelen for å signalisere at forvaltningen av skogarealer sees i en vid og helhetlig sammenheng. oppdatert info på: oppdatert informasjon på: 6 Skogskjøtsel Kunnskaper om s t e d s t i l p a s s e t skogskjøtsel og skogøkologi er grunnlaget for å utvikle framtidas skog. Gjennom bestandsetablering og bestandspleie kan man utføre tiltak som grunnlag for kvalitetsproduksjon og som samtidig bevarer og utvikler de natur- og kulturverdier et bærekraftig skogbruk er pålagt. Alle kursene forener de biologiske, økonomiske og tekniske elementene slik at kunnskapen skaper grunnlaget for stedstilpassete og rasjonelle beslutninger. Jørn-R. Follum Skogøkologi SKI kan tilby ulike tjenester innen fagtemaet skogøkologi, fra generell skogøkologi til spesi- altemaer. Gjennom bruk av egen kompetanse eller i samarbeid med annet fagpersonell, kan vi tilby kurs på ulike nivåer tilpasset ønskete målgrupper. På oppdrag kan vi også utføre utredningsog planleggingsoppgaver, særlig knyttet til hensyntaken ved skogbrukstiltak. Gjennom samarbeidet med Landbruksdeparte-mentet, NIJOS og prosjekt «Miljøregistrering i skog (MiS) biologisk mangfold», har vi opparbeidet egen kompetanse knyttet til MiS-metodikken. Jørn-R. Follum Driftsteknikk og veg Synkende realverdi og korte leveringsfrister på tømmeret krever rasjonelle løsninger og god logistikk fra stubbe til foredling. Opprusting og øking av bæreevnen på skogsbilveger og broer er store oppgaver framover ved siden av det årlige vegvedlikeholdet. Miljøbevissthet stiller store krav til skogbrukets driftsteknikk og vegbygging. Truls-Erik Johnsrud

7 o g t j e n e s t e r Utmarksnæring og reiseliv Våre kompetansetiltak innen utmarkssektoren speiler det fokus næringen har på temaet. I den seinere tid har dette dreid en del av tilbudet fra utmarksforvaltning til utmarksnæring. Innen sektoren utmarksforvaltning, har SKI gjennom de siste 25 år stått ansvarlig for om lag 300 arrangementer med over deltakere. Jaktsalg, jaktguiding, tilrettelegging av fritidsfiske og utmarksbasert reiseliv er andre tilbud SKI allerede har tilbud om eller arbeider med å utvikle. Disse tilbudene utvikles med ulike samarbeidsparter. I tillegg til kurstilbud, har vi utarbeidet egne hefter med ulike temaer. Gunnar O. Hårstad Kulturminner Med bakgrunn i vårt samarbeid med Riksantikvaren bl.a. i bokprosjektet «Kulturminner og skogbruk» og vårt samarbeid med prosjektet «Miljøregistrering i skog delprosjekt kulturminner», har SKI bygd opp egen kompetanse innen kulturminner og kulturminneforvaltning, samt et godt utviklet nettverk med kulturminnefaglig personell innen forvaltning og forskning. Vi har utviklet et kurstilbud med temaet «Kulturminner og skogbruk», som vi på forespørsel kan arrangere på en rask og kostnadseffektiv måte. Etter ønske kan vi utvikle nye tilbud innen temaet med egne ressurser, eller i samarbeid med annen fagkompetanse. Vår kompetanse kan også benyttes som bidrag under skogdager, skogkvelder eller andre arrangementer hvor vi ikke har kursledelsen. Jørn-R. Follum Økonomi og planlegging Hvordan få til en bedre utnyttelse av skogressursene? Hvordan kunne ta beslutninger på et sikrere grunnlag? Alle kursene i økonomi og planlegging har som mål å gjøre tiltak i skogbruket fra foryngelse til hogst på en økonomisk fornuftig måte. Alle kursene kan holdes lokalt i ditt skogeierlag eller distrikt. Detaljer i innholdet justeres etter ønske og det gis et bindende pristilbud. Vi kan dekke de fleste emner innen skogøkonomi. Jon Pettersen Presentasjonsteknikk Grunnlaget for formidling av et budskap er solid faglig kunnskap. Måten formidlingen skjer på er også avgjørende for hva målgruppen sitter igjen med i etterkant. Ved å delta på SKIs kurs i presentasjonsteknikk får du et grunnlag for trygghet, gode prestasjoner og egenutvikling. SKI arrangerer interne kurs for bedrifter og organisasjoner med utgangspunkt i oppdragsgivers behov. Sterkere fokus på bruk av digitale hjelpemidler er en trend innen dette fagområdet. Jon Eivind Vollen Bioenergi SKI har inngått en samarbeidsavtale med E n e r g i g å rd e n på Brandbu. Vi ønsker å tilby kompetansetiltak til ulike målgrupper innen temaet. Noe av tilbudet vil ligge inn under opplæringsprogrammet Aktivt Skogbruk, slik som dagens kurs i Vedproduksjon. Vi ønsker å legge vekt på skogeieren som varmeleverandør, og utvikler tilbud innen dette temaet. Truls-Erik Johnsrud EDB/IKT SKI har bred kompetanse og erfaring innen fagområdet og tar på seg utvikling og drifting av nettsteder fra enkle htmlbaserte web-sider til større portalsatsninger. Andre oppdragsområder er: Utvikling av databaser i Microsoft Access eller SQL med eller uten web-grensesnitt. Lay-out og trykksakproduksjon er et sentralt kompetanseområde med utgangspunkt i SKIs omfattende produksjon av ulike typer læremidler. Jon Eivind Vollen Utredninger Gjennom en rekke ulike prosjekter har Skogbrukets Kursinstitutt opparbeidet utredningskompetanse. Dette er kompetanse som kan nyttes på andre områder enn kurs- og kompetanseutvikling. I forbindelse med utredningsprosjekter kan vi utføre spørreundersøkelser eller mer kvalitative intevju-undersøkelser Jørn-R. Follum Landsdekkende opplæringsprogram rettet mot skogeiere, maskinfø- rere, entreprenører og skogsarbeidere. Lokale instruktører står for den praktiske gjennomføringen. Mer info på Geir Myklestad Lære med skogen er næringens undervisningsprogram for skolever- ket med utgangspunkt i læreplanverket fra barnehage til lærerhøgskole. Arrangerer også kurs for lærere. Mer info på Bjørn Helge Bjørnstad 7

8 L æ re m e d s ko g e n Frøken Betula Temabok ,- - for barnehage/småskole ISBN: Denne boka følger bjørketreet Frøken Betula gjennom årstidene. Treet finnes fra fjæresteinene, langs hele kysten og til skoggrensa opp mot fjellet. Bjørka er et vakkert treslag som er lett å kjenne igjen. Hvert oppslag er bygd opp med: tekst for barna, faktatekst for den voksne, aktivitetsforslag ute og inne samt tro og overtro knyttet til bruk av bjørk. 32 s. Herr Sorbus Temabok ,- - for barnehage/småskole ISBN: Denne boka følger rognetreet Herr Sorbus gjennom årstidene. Treet finnes fra fjæresteinene, langs hele kysten og til skoggrensa opp mot fjellet. Rogna er et vakkert treslag som er lett å kjenne igjen. Hvert oppslag er bygd opp med: tekst for barna, faktatekst for den voksne, aktivitetsforslag ute og inne samt tro og overtro knyttet til bruk av rogn. 32 s. Fru Pinus Temabok ,- - for barnehage/småskole ISBN: Fru Pinus følger livsløpet til furua fra kongle, frø, småplanter og ungskog til storvokst furuskog og bruk av trevirke. På de ulike trinn settes furua inn i en økologisk sammenheng med fokus på dyrelivet og aktiviteter som kan utføres ute og inne. Med utgangspunkt i aktiviteter legges grunnlag for kunnskap om nåværende og tidligere bruk av trevirke av furu. 32 s. LMS-undervisningspermer Undervisningspermene til alle klassetrinn består av elevark (bokmål/nynorsk), lærerveiledning, hjelpemidler og bakgrunnsstoff. Permene bygger på Læreplan L 97, og er godt tilrettelagte med aktuelle emner for bruk i skolens tverrfaglige undervisning. De egner seg også som grunnlag for tema- og prosjektarbeid. Suseguri - verdens minste arkeolog Bok - med aktivitetshefte ,- ISBN: Opplegg for småskolen og mellomtrinnet. Boka følger Suseguri i spennende oppdagelser av kulturminner. Aktivitetsheftet hjelper deg med å gjennomføre aktuelle aktiviteter knyttet til 6 ulike kulturminner. 45 s. De store rovdyra -interessekonflikter ved forvaltning Temahefte. 80,- ISBN Heftet er laget som hjelpemiddel for lærere som skal jobbe med rovvilt og interessekonflikter 24 s. Interessekonflikter ved bruk av naturressurser Temahefte... 80,- ISBN: Heftet er laget som et hjelpemiddel for lærere som skal jobbe med prosjektarbeid innenfor emnet interessekonflikter ved bruk av naturressurser. 24 s. Vegetasjonstyper skogens mangfold og samspill Feltbok ,- ISBN: Vegetasjonstypeboka er et hendig verktøy i arbeidet med registrering av vegetasjonstyper i skog - både for skole og skogbruk. Dette er en robust feltbok beregnet for utebruk. Hver enkelt vegetasjonstype med karakterplanter blir beskrevet. Boka er rikt illustrert med Dagny Tande Lids tegninger av enkeltarter og fargefotos av de vanligste barskogtypene. 36 s. Skogen gir Plakat...30,- 8 Planter og dyr der vi bor Temahefte kl... 80,- ISBN: Fokuserer på læringsressurser i skolens nærhet. Hensikten med temaheftet er å gjøre elevene kjente med viktige elementer i nærmiljøets økosystem. 16 s. Skogen en fornybar ressurs Temahefte 8 kl... 90,- ISBN: Prosjekthefte for ungdomstrinnet. Fokus settes på miljøfaktorer knyttet til skogproduktenes livsløp. Med utgangspunkt i melkekartongen blir elevene kjent med kartongens livsløp fra frø og tre til ferdig produkt. Gjennom lokalt arbeid må elevene skaffe seg kunnskap om alternative resirkuleringsmetoder. Er energigjennvinning eller materialgjennvinning det beste alternativet der elevene bor? 20 s. Lære med skogen - et hjelpemiddel i miljølære Brosjyre... Gratis! Skolens Skogkontakt Støttebok... Gratis! ISBN: for skogkontakten på den enkelte skole. 12 s. Uteklasserommet -veileder for praktisk tilrettelegging Brosjyre... Gratis! Støtte for tilrettelegging av anlegg i nærmiljøet. 12 s. Skogen - miljøtema i lærerutdanningen Bok Høgskoler ,- ISBN: Boka formidler kunnskaper om Norges skoger, økologi og biologisk mangfold. Den setter fokus på menneskenes forhold til skogen i fortid og nåtid. Til bruk ved lærerhøgskolene, men nyttig for alle som er opptatt av skogen. 123 s.

9 L æ re m i d l e r p å n e t t er undervisningsprogrammet Lære med skogen sin nye portal for lærere, skoleledere, foreldre og andre som er interessert i tverrfaglig undervisning i skoleskogen. Skoleskogen gir deg oversikt over Lære med skogen sitt utvalg av læremidler, kurstilbud og lokalt kontaktnett. Her kan du også hente fram en rekke aktiviteter og oppgaver for bruk i uteskolen. Nyhetsbrev vil gi deg aktuell informasjon og hint om aktuelle aktiviteter og oppgaver! Skoleskogen gir brukerne aktuell kunnskap og informasjon for en bedre uteskole. Skoleskogen er en overbygning over temasidene Energiveven, Treveven, Uteskoleveven og Kongleposten. For deg som er ung og ønsker å bidra til smartere valg av energikilde. Energiveven gir deg kunnskap om bioenergi! For deg som lærer. Uteskoleveven gir deg tips til aktiviteter i skoleskogen. Kongleposten er elevenes egen tumleplass! Lek og lær om skog. Presenter skolens aktiviteter og delta i spennende konkurranser! For deg som er ung. Har du sans for arkitektur, design og teknologi? Treveven gir deg oversikt over mange muligheter! Nytt i Lære med skogen Mat i skoleskogen Maur Bli kjent med maur! Et lite hefte som gjør deg mer kjent med en av skogens mest fasinerende skapninger, mauren. I heftet finner du faktaopplysninger og praktiske oppgaver som kan utføres av elever med enkle hjelpemidler. Få flere venner i skogen, bli kjent med maurene! Matematikk i skoleskogen Praktisk matematikk i skogen. Heftet gir deg gode eksempler og innføring i bruk av praktisk arbeid med matematikk i skoleskogen. Teknologi og design i skoleskogen Gode aktiviteter for deg som vil ha gode aktiviteter og lage spennende konstruksjoner. Byggebeskrivelser og aktiviteter for blant annet trebåter, modellfly, periskop, broer. For deg som liker å lage mat ute. Med denne boken vil vi gi deg inspirasjon og tips til å lage mat utendørs. Det skal ikke være vanskelig, men derimot enkelt, artig og fantasifullt! Å lage mat ute over åpen ild er en del av vår kulturarv og en viktig del av arbeidet med folkehelse. Alle disse fire temaheftene kommer i løpet av våren 2007 og pris vil først foreligge da. 9

10 N a t u r m i l j ø, v i l s t s t e l l, f l e r b r u k Fiskeguiding Hefte ,- ISBN: Naturbasert næringsutvikling er et av de viktigste satsingsområdene i landbruks- og distriktspolitikken. Bygdene og næringen må ut fra lokale forutsetninger finne og skape muligheter til arbeidsplasser og inntekter. Fiske i ferskvann med tilhørende tjenester og tilbud, slik som fiskeguiding, har fortsatt stort potensiale. Hensikten med kurset og heftet er å bidra til at mulighetene utnyttes bedre, og at det skjer på en betryggende måte. Kurset egner seg for tilbydere av fiskeopplegg for turister. Personer som driver med fiskeguiding innlandsfiske/laksefiske. Personer som vurderer å starte med fiskeguiding. Personer som administrativt og på andre måter er i befatning med fiskeguiding. Forfattere: Heidi Eriksen, Dagh Bakka, Bjørn Knutsli Jaktsalg Tilrettelegging og salg av jaktmuligheter og tilleggstjenester Hefte ,- ISBN: Jaktsalg ble etablert som kurstema ut fra myn- dighetenes satsing på miljøbasert næringsut-vikling og ønske fra kjøpere og selgere om flere og mer tilrettelagte jaktopplegg. Heftet er i første rekke tenkt som dokumentasjon på våre kurs i Jaktsalg, men egner seg også godt til selvstudium og studiesirkler. Heftet ble revidert høsten 2001 og er på 105 sider. Innhold: Ressursgrunnlaget Markedet Lover og forskrifter Organisering Produktutvikling Markedsføring Prissystemer og priseksempler Økonomi Kontrakter og avtaler. Forfatter: Dagh Bakka Jaktguiding Los og fører ved tilrettelagter jakter Hefte ,- ISBN: Naturbasert næringsutvikling er et av de viktigste satsingsområdne i landbruks- og distriktspolitikken. Godt tilrettelagte jakter er et etterspurt produkt. Jaktguiding har lange tradisjoner her i landet. Jaktguiding er et eget fag, en egen profesjon. Kurset og heftet skal bidra til at kvaliteten på guidede jaktopplegg skal bedres, til fordel for jaktgjesten, guiden og for folk og virksomheter koblet til jakta. Kurset er tiltenkt erfarne jegere som skal fungere som jaktguider og jaktledere ved tilrettelagte jaktopplegg med betalende gjester. Det legges opp til mye dialog med spørsmål, kommentarer og gruppearbeid. Forfatter: Dagh Bakka Elg og skogbruk Temahefte... 80,- ISBN: Heftet på 32 sider benyttes som en del av dokumentasjonen på våre kurs i elgforvaltning, men kan også benyttes til selvstudium, studieringer mm. Heftet bygger på års forskning og erfaring innen temaet elg og skog, og det gir et faglig grunnlag for forvaltning av elg og skog ut fra lokale forhold og målsettinger. Innhold: Grunnleggende elgbiologi Økonomi i elgforvaltningen Beiteproduksjon og -utnyttelse Beiteskader på skog Viltstell og skadeforebyggende tiltak Som vedlegg ligger et ferdig opplegg for elgbeitetaksering. Forfatter: Knut Solbraa. Rådyrforvaltning Temahefte ,- ISBN: Heftet er nå revidert og utvidet til 74 s. Det brukes som dokumentasjon på våre kurs i Rådyrforvaltning, men er også velegnet til selvstudium, studiesirkler og pensum i videregående skole. Målgruppen er alle med ansvar og interesse for rådyr og rådyrforvaltning. Kobler grundig fagkunnskap og praktisk erfaring: Rådyret som individ og art Lover og forskrifter Forvaltning og forvaltningsmål Biotopskjøtsel, hensyn, hjelpetiltak, fôring Organisering, tilrettelegging, avskyting og jakt 10 Jaktledelse Kurs for jaktledere på elg- og hjortejaktlag Faghefte 180,- ISBN: Heftet er en dokumentasjon på innholdet i SKIkurset, men kan brukes i andre opplæringssammenhenger og til selvstudium. Innholdet skal øke kunnskapen og styrke holdningene til jaktlederen, slik at jegerne og jaktlaga blir sterke og velsmurte ledd i norsk viltforvaltnig. Jakta skal planlegges og gjennomføres på en ansvarsfull, sikker og human måte. Jaktlederen skal sørge for godt samarbeid med grunneiere og lokale viltmyndigheter, samtidig som samholdet i laget og de sosiale og kulturelle verdiene i og rundt jakta blir ivaretatt. 56 s. Forfatttere: Vidar Holthe og Dagh Bakka.

11 N a t u r m i l j ø, v i l s t s t e l l, f l e r b r u k Elgbeitetaksering Temahefte ,- ISBN: Heftet dokumenterer innholdet i SKI-kurset, men kan brukes i andre opplæringssammenhenger og til selvstudium. Forvaltningen av elg må i sterkere grad ta utgangspunkt i produksjonen og utnyttelsen av beite. Med et våkent øye der kan vi enklere holde en relativt stabil og høgproduktiv stamme med sterke dyr. En bærekraftig elgforvaltning krever at skader på framtidsskogen holdes på et akseptabelt nivå. SKIs grunnlagstakst gir et grundig bilde av tilstanden i beitet og av skadebeitingen. Overvåkingstaksten er enklere og raskere og når den gjentas, beskriver den beitets utvikling innen takstområdet. Heftet inneholder også registreringsskjema, feltinstruks og utregningsanvisning. 26 s. Hirkjølen, dyr og planter Temahefte ,- ISBN: Puplikasjonen er på 54 sider og gir innsikt i artsgruppene pattedyr, fugler, insekter, karplanter, moser, lav og vedboende sopper ved Hirkjølen forsøksområde. Knut Solbraa, NLH, har initiert disse arbeidene, er redaktør og medforfatter. Øvrige forfattere er framtredende fagpersoner på sine områder. Hirkjølen, foryngelse av bartrær Hefte... 60,- ISBN: Hirkjølen, flerbruksplan for skogen Hefte... 60,- ISBN: Innføring i utmarksbasert reiseliv, med vekt på vertskapsrollen Temahefte ,- ISBN: Kursheftet er utarbeidet som dokumentasjon og bakgrunnsstoff for SKI sine kurs i «Innføring i utmarksbasert reiseliv, med vekt på vertskapsrollen.» Heftet står selvstendig, og det kan derfor benyttes i andre former for organisert opplæring eller som selvstudium. Heftet tar for seg sentrale tema rundt oppstart av en bedrift innenfor utmarksbasert reiseliv. Heftet er delt inn i tre moduler: 1. Grunnlag for utmarksbasert reiseliv 2. Etablering og administrasjon 3. Vertskapsrollen Tema som omhandles i første modul er ressursvurdering, marked, aktuelle produkter og aktiviteter. Modul to fokuserer på oppstart og etablering av en bedrift, økonomi, regelverk, planlegging og markedsføring. Den tredje modulen omhandler vertskapsrollen og de oppgavene som medfølger en servicenæring som reiselivet er. Forfattere: Eva Skagestad Størdal og Egil Liberg Hirkjølen informasjonsfolder...gratis! Folderen gir innsikt i Hirkjølen forsøksområde og de innholdsrike naturstiene som er bygd opp i området. Naturopplevelse, kulturminner, et spennende plante- og dyreliv, geologiske og klimatiske forhold, skogbruk og naturvern er sentrale temaer. Folderen er gratis. Hirkjølen Forsøksområde har et tilbud til de fleste som liker å ferdes i skog og fjell ut fra sin interesse for geologi, planter og dyr, kulturminner og skogbruk - eller for å få en fin tur. Seks naturstier på tilsammen 35 km er merket i terrenget. 6 s. Hirkjølen, referanseflater i gammel skog Temahefte... 80,- ISBN: Skogbrukets Miljøleksikon CD m/brukerveiledning ISBN: Enbrukerversjon ,- Fembrukerversjon ,- Skogbrukets Miljøleksikon er et oppslagsverk på CD-rom som omfatter naturfaglige, samfunnsfaglige, historiske, økonomiske og driftstekniske emner som vil gi deg grunnlag for en helhetsforståelse av skogen og forvaltningen av den. For å gi oversikt og innsikt i et så komplekst tema, er det naturlig å ta i bruk medier som CDrom på grunn av: - Muligheter for å kombinere bruk av tekst, lyd og bilde - Informasjon kan bindes sammen ved hjelp av linker - Stor lagringskapasitet - Rask og oversiktlig navigering Krav til datamaskin: - Maskinen bør være kraftig nok til å kunne brukes mot Internett (pentium Mhz) - CD-rom stasjon med min. 4 gangers lesehastighet - Høyttalere (for å kunne benytte lydeffektene) - Nettleserprogram (optimalisert for Internett Explorer 4.0 eller nyere) - Gjerne Internett-tilkobling Skogshønsene gjennom året To plakater som henges opp parvis. Plakater 59 x 89 cm ,- 2 stk. Plakater 70 x 100 cm ,- 2 stk. Plakatene viser gjennom tegninger hvordan de tre artene av skogshøns bruker ulike skog- og terrengtyper gjennom året. Tegnet av Harriet Ask Kihle. Grunnlaget hentet fra «Skogshønsene og skogbruket» av Frode Løset og Johan Danielsen. 11

12 w w w. k u n n s k a p s s ko g e n. n o vil fra nyttår 2007 være nettstedet for kunnskap om skog og skogbruk. Hovedmålgruppe er skogeiere generelt og nye skogeiere spesielt. Sidene vil hele tiden være i utvikling, og vi har som mål å ta i bruk ny teknologi hva angår formidlingsform. Vi ser blant annet for oss at bruk av lyd, film og interaktivitet vil gi nye og spennende muligheter for kunnskapsformidling. Fra nyttår 2007 vil blant annet følgende elementer være tilgjengelige fra Gardsvarmeanlegg, en byggeveileder Høye strømpriser og stort politisk fokus på fornybare energikilder fører til at bioenergi er mer aktuelt enn noen gang. På kan du laste ned en byggeveileder for gårdsvarmeanlegg. Tema som omhandles er blant annet: Energibærere, vameog effektbehov, vedfyring, flisfyring, halmfyring, varmedistribusjon, brann og bygningskrav, støtteordninger med mer. Kulturminner og skogbruk I det daglige tar vi for gitt at skogen og treslagene som omgir oss «alltid» har vært der. Og siden trærnes levealder ofte overgår menneskets, vil det i ett menneskeliv ofte være en sannhet. Likevel er ikke treslagssammensetningen statisk eller evig. I denne nettbaserte kunnskapsveven kan du gjøre deg kjent med hvordan treslagene inntok landet vårt etter siste istid. I tillegg kan du også lese om ulike spor menneskers virksomhet har avsatt i naturen. Plant et tre! Når skog hogges er det lovbestemt at det skal sørges for ny skog enten ved planting, såing eller naturlig foryngelse. Når en ny og sårbar plante settes i jorda er det mange faktorer som avgjør om den vil vokse og være med på å danne framtidsskogen eller om den vil dø. På kunnskapsskogen kan du selv teste ut egne kunnskaper om hva som er gode og hva som er dårlige planteplasser! Mer om dette kommer på no! D i v e rs e A k t i v t S ko g b r u k B e s t i l l i n g Informasjon Video ,- Brosjyre, gratis Ved bestilling av materiell pr telefon, vennligst be om ekspedisjonen Bestill materiell i god tid på alle bestillinger! Flipover Plansjeholder i finèr ,- Blokk til flipover ,- Fleece-jakke ,- Caps/Lue... 50,- Oppvarmingsøvelser Klistremerke A ,- Vi tar ikke ekspedisjonsgebyr Ved bestilling av minst 20 stk temabøker eller klassesett, gis 20 % rabatt. Gjelder også LMS-temaopplegg og Vegetasjonstyper. SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT Honne, 2836 Biri telefon telefaks e-post

Læremidler. - et samarbeid mellom Lære med skogen og Det norske Skogselskap. www.skogkurs.no. www.skogselskapet.no

Læremidler. - et samarbeid mellom Lære med skogen og Det norske Skogselskap. www.skogkurs.no. www.skogselskapet.no Læremidler 2009 - et samarbeid mellom Lære med skogen og Det norske Skogselskap www.skogkurs.no www.skogselskapet.no Læremidler fra Det norske Skogselskap Spikkekniv for barn En spesielt tilpasset spikkekniv

Detaljer

Praktisk skogbruk med miljøforståelse som valgfag Slik kan praktisk skogbruk med miljøforståelse bli et tilbud innen valgfag på ungdomstrinnet

Praktisk skogbruk med miljøforståelse som valgfag Slik kan praktisk skogbruk med miljøforståelse bli et tilbud innen valgfag på ungdomstrinnet Praktisk skogbruk med miljøforståelse som valgfag Slik kan praktisk skogbruk med miljøforståelse bli et tilbud innen valgfag på ungdomstrinnet Praktisk skogbruk med miljøforståelse som valgfag Slik kan

Detaljer

Programområde for skogbruk - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for skogbruk - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for skogbruk - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 15. desember 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Rapport, Skogbrukskurs Støren ungdomsskole. Skoleåret 2011/2012

Rapport, Skogbrukskurs Støren ungdomsskole. Skoleåret 2011/2012 Rapport, Skogbrukskurs Støren ungdomsskole Skoleåret 2011/2012 Om kurset Gjennom samarbeidsprosjektet LENSA har Midtre Gauldal kommune i samarbeid med Midtre Gauldal skogeierlag, Støren ungdomsskole og

Detaljer

NBNB! Frist for søknad om tilskudd: 1. november.

NBNB! Frist for søknad om tilskudd: 1. november. SKOGBRUK. SKOGFOND Søknad om utbetaling av skogfond må fremmes innen utgangen året etter at investeringen er foretatt. Det er viktig at all nødvendig dokumentasjon/informasjon følger med søknaden. Det

Detaljer

Normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse

Normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse Normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse Håndboka er tilgjengelig på internett: www.skogkurs.no Forsidefoto: Layout og grafikk: Produksjon: Truls-Erik

Detaljer

Gjerdrum kommune TILTAKSSTRATEGI FOR NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I GJERDRUM KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret «DATO» (Foto: Lars Sandberg)

Gjerdrum kommune TILTAKSSTRATEGI FOR NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I GJERDRUM KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret «DATO» (Foto: Lars Sandberg) Gjerdrum kommune TILTAKSSTRATEGI FOR NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I GJERDRUM KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret «DATO» 2014 2017 (Foto: Lars Sandberg) Innhold 1. BAKGRUNN... 3 2. UTFORDRINGER I SKOGBRUKET...

Detaljer

Uteklasserommet veileder for praktisk tilrettelegging

Uteklasserommet veileder for praktisk tilrettelegging LÆRE MED SKOGEN Uteklasserommet veileder for praktisk tilrettelegging www.skogkurs.no Hva sier læreplanen? Hva sier læreplanen? Læreplanen Kunnskapsløftet for naturfag Formål «Kunnskap om, forståelse av

Detaljer

Elgen er intet unntak! Derfor er det viktig å være føre var.

Elgen er intet unntak! Derfor er det viktig å være føre var. En naturlov Alle organismer må ha næringsrik og nok mat for å være i god form, formere seg optimalt og holde seg friske. Elgen er intet unntak! Som skogeier/entreprenør må du ta hensyn til elgbeite ved

Detaljer

NMSK strategi

NMSK strategi NMSK strategi 2013 2016 Strategi for tilskudd til Godkjent i Hovedutvalg teknisk 29.august 2013 Innhold Strategi for tilskudd til...1 Innledning...3 Gjeldende strategi og status...4 Overordna mål og sentrale

Detaljer

Bestillingsfrist 8. desember.

Bestillingsfrist 8. desember. Trondheim 28.10.2014 TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I TINGVOLL Du er en av flere skogeiere i kommunen som mangler skogbruksplan med Miljøregistrering i Skog (MiS). Etter 1. januar 2016 vil du ikke lenger kunne

Detaljer

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I SKAUN

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I SKAUN Trondheim 22.12.2014 TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I SKAUN Miljøregistrering i Skog (MiS) ble utført i Skaun kommune i 2000/2001 i forbindelse med utarbeiding av skogbruksplaner fra 1998. For å fortsatt være

Detaljer

Strategiplan. for skogbruket i Oslo og Akershus

Strategiplan. for skogbruket i Oslo og Akershus Strategiplan for skogbruket i Oslo og Akershus KO RT V E R S J O N 2 0 0 0 I N N L E D N I N G Bakgrunn og formål Fylkesmannen og de regionale landbruksmyndigheters oppgave er bl.a. å bidra til å gjennomføre

Detaljer

Klimautfordringen har gjort betydningen. Skogeiersam virket består av

Klimautfordringen har gjort betydningen. Skogeiersam virket består av Skogen i Norge er viktig både nasjonaløkonomisk og for distriktene. Næringens samlede produksjonsverdi er omtrent 40 milliarder kroner, og næringen er med på å skape levende bygder over hele landet. Det

Detaljer

Skogfond. Kopirettigheter: Presentasjonen tilhører Skogbrukets Kursinstitutt Kopiering og distribusjon er ikke tillatt.

Skogfond. Kopirettigheter: Presentasjonen tilhører Skogbrukets Kursinstitutt Kopiering og distribusjon er ikke tillatt. Skogfond Kopirettigheter: Presentasjonen tilhører Skogbrukets Kursinstitutt Kopiering og distribusjon er ikke tillatt. Skogfond Bjørn Helge Bjørnstad Senior prosjektleder Skogfond og skatt Vårsamling for

Detaljer

TILBUD PÅ SKOGRESSURSOVERSIKT MED MIS I STRANDA, NORDDAL OG SYKKYLVEN

TILBUD PÅ SKOGRESSURSOVERSIKT MED MIS I STRANDA, NORDDAL OG SYKKYLVEN TILBUD PÅ SKOGRESSURSOVERSIKT MED MIS I STRANDA, NORDDAL OG SYKKYLVEN Alle skogeiere i Stranda, Norddal og Sykkylven mangler ny skogressursoversikt med Miljøregistrering i Skog (MiS). Etter 1. januar 2016

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2016 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! Det er ikke lenge til du skal ta et valg om hva slags videregående opplæring

Detaljer

Vil du arbeide med SKOGEN?

Vil du arbeide med SKOGEN? Vil du arbeide med SKOGEN? D i n f r a m t i d i s ko g e n Dette er en brosjyre om å arbeide med skog og natur. Den vil fortelle deg noe om hva du kan bli og hvordan du kan bli det. Den forteller deg

Detaljer

ADRESSE: FYLKESMANNEN I AUST-AGDER, LANDBRUKSAVDELINGEN POSTADR: SERVICEBOKS 606, 4809 ARENDAL. TELEFAKS: 37 01 75 15 E-POST:fmaajak@fylkesmannen.

ADRESSE: FYLKESMANNEN I AUST-AGDER, LANDBRUKSAVDELINGEN POSTADR: SERVICEBOKS 606, 4809 ARENDAL. TELEFAKS: 37 01 75 15 E-POST:fmaajak@fylkesmannen. 1 ADRESSE: FYLKESMANNEN I AUST-AGDER, LANDBRUKSAVDELINGEN POSTADR: SERVICEBOKS 606, 4809 ARENDAL TELEFON: 37 01 75 91 TELEFAKS: 37 01 75 15 E-POST:fmaajak@fylkesmannen.no 06.01.2015 INFORMASJON 2015. 1.

Detaljer

Informasjonsmøte for nye skogeiere. Susendal 18. Mars 2008

Informasjonsmøte for nye skogeiere. Susendal 18. Mars 2008 Informasjonsmøte for nye skogeiere Susendal 18. Mars 2008 AKTØRER I SKOGBRUKET Offentlige aktører Private aktører Fylkesmannen Landbrukskontoret Statskog Skogeierforbundet ALLSKOG Lokalt skogeierlag SKI

Detaljer

TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I RISSA

TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I RISSA Trondheim 2016 TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I RISSA Du er en av flere skogeiere som mangler ressursoversikt med Miljøregistrering i Skog (MiS). Etter 1. januar 2016 kreves det dispensasjon for å kunne selge

Detaljer

"OPPDALPROSJEKTET" 2006-2009.

OPPDALPROSJEKTET 2006-2009. "OPPDALPROSJEKTET" 2006-2009. - Ett prosjekt for økt avvirkning og verdiskaping i skogen i Oppdal. 1 Prosjektrapport mai 09. 1. Innledning. 1.1 Bakgrunn. Den 4.03.05 ble det arrangert et møte med representanter

Detaljer

REVIDERT NORSK PEFC SKOGSTANDARD

REVIDERT NORSK PEFC SKOGSTANDARD REVIDERT NORSK PEFC SKOGSTANDARD SAMLING HEDMARK, 26. OKTOBER 2017 TORGRIM FJELLSTAD GLOMMEN SKOG REVIDERT PEFC SKOGSTANDARD Trådte i kraft 1. februar 2016 (Revideres hvert 5. år) Hvilke erfaringer har

Detaljer

Skoleskogdag. praktiske tips til planlegging og gjennomføring

Skoleskogdag. praktiske tips til planlegging og gjennomføring Skoleskogdag praktiske tips til planlegging og gjennomføring Skoleskogdag praktiske tips til planlegging og gjennomføring Å invitere elever med ut i skogen er en utmerket måte å spre kunnskap og entusiasme

Detaljer

Agronomutdanning for voksne Hvam videregående skole

Agronomutdanning for voksne Hvam videregående skole Agronomutdanning for voksne Hvam videregående skole Januar 2017 Innhold Innledning... 3 Inntakskrav... 3 Innhold... 3 Samlingsbasert opplæring kombinert med nettbasert undervisning... 4 Kompetanse... 4

Detaljer

Eksempel på årsplan for VG1 Naturbruk (Saggrenda )

Eksempel på årsplan for VG1 Naturbruk (Saggrenda ) Eksempel på årsplan for VG1 Naturbruk (Saggrenda ) Tentamensdager, helligdager, avspaseringsdager, m.m. er ikke med i denne årsplanen. Uke 33 SKOLESTART Innføring i ulike emner og blir kjent både med skolen,

Detaljer

Konsekvenser av skogreising, treslagskifte og bruk av utenlandske treslag. Direktør Janne Sollie Skog og Tre 2011

Konsekvenser av skogreising, treslagskifte og bruk av utenlandske treslag. Direktør Janne Sollie Skog og Tre 2011 Konsekvenser av skogreising, treslagskifte og bruk av utenlandske treslag Direktør Janne Sollie Skog og Tre 2011 Hvorfor bryr vi oss om skog? Hva er DNs rolle og samfunnsoppdrag? Gjennomføre vedtatt politikk

Detaljer

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I NAMSOS

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I NAMSOS Navn Adresse Postnr Sted Trondheim 10.12.2014 TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I NAMSOS Du er en av flere skogeiere i kommunen som mangler skogbruksplan med Miljøregistrering i Skog (MiS).

Detaljer

HALVÅRSPLAN/ÅRSPLAN. Fag: Naturfag. Klasse: 6.trinn. Uke Kompetansemål Tema/ Innhold Arbeidsmåte Vurdering. Kap. 3: I bekkedalen

HALVÅRSPLAN/ÅRSPLAN. Fag: Naturfag. Klasse: 6.trinn. Uke Kompetansemål Tema/ Innhold Arbeidsmåte Vurdering. Kap. 3: I bekkedalen HALVÅRSPLAN/ÅRSPLAN Fag: Naturfag Klasse: 6.trinn Uke Kompetansemål Tema/ Innhold Arbeidsmåte Vurdering 34-36 - Planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst et naturområde, registrere, observere og systematisere

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 naturbruk

Læreplan i felles programfag i Vg1 naturbruk Læreplan i felles programfag i Vg1 naturbruk Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26.september 2005 fra utdannings- og forskningsdepartementet med

Detaljer

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG PROGRAMOMRÅDET REALFAG Fag Vg1 Vg2 Vg3 BIOLOGI 0 Biologi 1 Biologi 2 FYSIKK 0 Fysikk 1 +Fysikk 2 GEOFAG* 0 Geofag 1 Geofag 2 INFORMASJONS- 0 Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2 TEKNOLOGI KJEMI

Detaljer

Muligheter for verdiskaping basert på skogen som fornybar ressurs

Muligheter for verdiskaping basert på skogen som fornybar ressurs ibr1 Muligheter for verdiskaping basert på skogen som fornybar ressurs Foredrag på Mulighetskonferansen 12.februar 2007 Statssekretær Ola T. Heggem Lysbilde 1 ibr1 Ingun Therese Braanaas; 06.02.2007 Regjeringens

Detaljer

PLANT MER Skogplanting er klimavennlig verdiskaping

PLANT MER Skogplanting er klimavennlig verdiskaping En informasjonsbrosjyre om skogplanting fra Skogplanter Midt-Norge AS, Megarden og Alstahaug Planteskole og ALLSKOG SA PLANT MER Skogplanting er klimavennlig verdiskaping HVORFOR PLANTE SKOG? Den raskeste

Detaljer

TILTAK 2009 I SKOGEN I BJUGN & ØRLAND. Vedtatt i landbruksnemnda

TILTAK 2009 I SKOGEN I BJUGN & ØRLAND. Vedtatt i landbruksnemnda TILTAK 2009 I SKOGEN I BJUGN & ØRLAND Vedtatt i landbruksnemnda 28.01.2009 Utfordringer i skogbruket i Bjugn og Ørland Mer av ungskogen bør stelles og gammelskogen bør avvirkes. Skogbruket har en utfordring

Detaljer

ALLSKOGs veiledning av skogeiere i 2011

ALLSKOGs veiledning av skogeiere i 2011 ALLSKOGs veiledning av skogeiere i 2011 VEILEDNING I MØRE OG ROMSDAL I løpet av 2011 ble det gjennomført følgende aktivitet: 127 Kontordager med veiledning - spørsmål og råd knyttet til skogbruk, hogst,

Detaljer

Skogforvaltning for fremtiden sett fra Vestfold. NordGen Ellen A. Finne

Skogforvaltning for fremtiden sett fra Vestfold. NordGen Ellen A. Finne Skogforvaltning for fremtiden sett fra Vestfold NordGen 21.03.17 Ellen A. Finne Skogbruksåret 2016 Areal: 45% grandominert / 50% løv/furu dominert Avvirket 420.000 m3 / (40% eksportert) 1,2 mill planter

Detaljer

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR VG 3 LANDBRUK.

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR VG 3 LANDBRUK. EGENVURDERINGSSKJEMA FOR VG 3 LANDBRUK. Navn:. Adresse:.... Tlf:.. Beskrivelse av programfagene Plante- og husdyrproduksjon Programfaget omfatter ulike typer plante- og dyreproduksjon med tilhørende teknologi

Detaljer

VALGFAGSTILBUD ØYER UNGDOMSSKOLE 2014/15 8.,9. OG 10.TRINN

VALGFAGSTILBUD ØYER UNGDOMSSKOLE 2014/15 8.,9. OG 10.TRINN VALGFAGSTILBUD ØYER UNGDOMSSKOLE 2014/15 8.,9. OG 10.TRINN Medier og informasjon Utgangspunktet for dette valgfaget er å lage en nettbasert skoleavis. Vi kommer til å lære om rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I LEKA

TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I LEKA Trondheim 2016 TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I LEKA Du er en av flere skogeiere som mangler ressursoversikt med Miljøregistrering i Skog (MiS). Etter 1. januar 2016 kreves det dispensasjon for å kunne selge

Detaljer

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE 1 Ditt naturlige valg SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Naturbruk Design og håndverk Bygg og anleggsteknikk Generell studiekompetanse: Studieforberedende VG3 innen naturbruk Påbygging til generell studiekompetanse

Detaljer

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE 1 Ditt naturlige valg SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Naturbruk Design og håndverk Bygg og anleggsteknikk Generell studiekompetanse: Studieforberedende VG3 innen naturbruk Påbygging til generell studiekompetanse

Detaljer

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I HOLTÅLEN

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I HOLTÅLEN Navn Adresse Postnr Sted Trondheim 5.2.2015 TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I HOLTÅLEN Du er en av flere skogeiere i kommunen som mangler skogbruksplan med Miljøregistrering i Skog (MiS).

Detaljer

Melding om kystskogbruket skritt videre

Melding om kystskogbruket skritt videre Melding om kystskogbruket 2015 skritt videre Styringsgruppa har med dette gleden av å legge fram melding om kystskogbruket 2015 Våre utfordringer må møtes i et nært samarbeid med nasjonale myndigheter.

Detaljer

Retningslinjer for Nærings og miljøtiltak. Lyngen, Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa

Retningslinjer for Nærings og miljøtiltak. Lyngen, Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa Retningslinjer for Nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) Lyngen, Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa 2017-2019 Forvaltes etter forskrift om tilskudd til Nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Fastsatt av

Detaljer

NY Norsk PEFC Skogstandard. Viktigste endringene. Trygve Øvergård,

NY Norsk PEFC Skogstandard. Viktigste endringene. Trygve Øvergård, NY Norsk PEFC Skogstandard Viktigste endringene Trygve Øvergård, 10.06.2016. Arbeidskraft og sikkerhet Skogeier er ansvarlig for at de som utfører hogst og skogbrukstiltak har tilstrekkelig kompetanse.

Detaljer

Grunneier en samarbeidspart? Stikonferansen Nils Bøhn, Norges Skogeierforbund

Grunneier en samarbeidspart? Stikonferansen Nils Bøhn, Norges Skogeierforbund Grunneier en samarbeidspart? Stikonferansen 2015 Nils Bøhn, Norges Skogeierforbund 1 Interessemotsetning For grunneier er eiendommen: En økonomisk ressurs inntektskilde Ofte en arbeidsplass Et bosted For

Detaljer

Skogbruk og vilt. Espen Carlsen Rådgiver skog og vilt i Eidsberg og Trøgstad. Vegard Aarnes Skogbrukssjef i Hobøl, Spydeberg og Askim

Skogbruk og vilt. Espen Carlsen Rådgiver skog og vilt i Eidsberg og Trøgstad. Vegard Aarnes Skogbrukssjef i Hobøl, Spydeberg og Askim Skogbruk og vilt Espen Carlsen Rådgiver skog og vilt i Eidsberg og Trøgstad. Vegard Aarnes Skogbrukssjef i Hobøl, Spydeberg og Askim Offentlig Skogforvaltning - Skogbrukssjef Informasjon og Skogloven Skogfond

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Landbruk Vg3 (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Naturbruk Naturbasert produksjon Kode: NAB1001 Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

Detaljer

Årsplan i naturfag for 6. trinn 2014/2015 Faglærer: Inger Cecilie Neset

Årsplan i naturfag for 6. trinn 2014/2015 Faglærer: Inger Cecilie Neset Årsplan i naturfag for 6. trinn 2014/2015 Faglærer: Inger Cecilie Neset Timer pr. uke: 2 Vurderingskriterier: Innsats og ferdighet, fagsamtaler og faktasamtaler og måltester. Uke Mål i kunnskapsløftet

Detaljer

BEREGNING AV SKOGENS KLIMABIDRAG RÆLINGEN KOMMUNE

BEREGNING AV SKOGENS KLIMABIDRAG RÆLINGEN KOMMUNE RÆLINGEN KOMMUNE BEREGNING AV SKOGENS KLIMABIDRAG RÆLINGEN KOMMUNE INNLEDNING Dette dokumentet inneholder en beregning av skogen i Rælingen sin evne til å binde CO2. Beregningene er gjort av skogbrukssjef

Detaljer

Velkommen til kommunesamling. «Kommunen som skogbruksmyndighet» Hamar oktober 2016

Velkommen til kommunesamling. «Kommunen som skogbruksmyndighet» Hamar oktober 2016 Velkommen til kommunesamling «Kommunen som skogbruksmyndighet» Hamar 26. 27 oktober 2016 1 Velkommen v/joar Brukvangen Innledning Kommunen som skogbruksmyndighet Ny skogmelding om skog og trenæring, hvilke

Detaljer

Re kommunes tiltaksstrategi til forskriften tilskudd til nærings- og miljøtiltak i

Re kommunes tiltaksstrategi til forskriften tilskudd til nærings- og miljøtiltak i Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket -NMSK. Alminnelige bestemmelser Utfordringer Stortingsmelding om Landbruks- og matpolitikken (Meld.

Detaljer

Tilbud om skogbruksplaner i Roan og Osen

Tilbud om skogbruksplaner i Roan og Osen Tilbud om skogbruksplaner i Roan og Osen Skogbruksplanen gir deg oversikt over skogens ressurser. Den er ditt beste verktøy til en aktiv utnyttelse av eiendommen din! Hva er en skogbruksplan? Skogbruksplanen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV TILSKUDDSMIDLER TIL SKOGBRUKSTILTAK I STEINKJER KOMMUNE 2015.

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV TILSKUDDSMIDLER TIL SKOGBRUKSTILTAK I STEINKJER KOMMUNE 2015. RETNINGSLINJER FOR BRUK AV TILSKUDDSMIDLER TIL SKOGBRUKSTILTAK I STEINKJER KOMMUNE 2015. 1. Tilskuddsregler 1.1. Skogkultur. Kommunen fastsetter hvilke tiltak som kan få tilskudd, og hvor stort tilskuddet

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Hovedplan for skogsbilveger i Selbu Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Hovedplan for skogsbilveger i Selbu Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: V83 Arkivsaksnr: 2016/42-7 Saksbehandler: Jan Erik Marstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling Hovedplan for skogsbilveger i Selbu 2015-2025

Detaljer

Er det håp for havet? Dagsopplegg for klasse

Er det håp for havet? Dagsopplegg for klasse Er det håp for havet? Dagsopplegg for 5.-7. klasse For det enkelte mennesket er havet uendelig stort. Men kan vi bruke havet som søppelkasse, og samtidig tro at vi kan høste av havets ressurser i all fremtid?

Detaljer

Newton.no. Vårt vik/gste verktøy redesignes og fornyes i 2013-14

Newton.no. Vårt vik/gste verktøy redesignes og fornyes i 2013-14 Newton.no Vårt vik/gste verktøy redesignes og fornyes i 2013-14 Newton mal/utgangspunkt for prosjektskisse Et utgangsgpunkt som du selv må skreddersy /l die Newton- rom - Et greit verktøy for å holde selge

Detaljer

Kulturlandskapet som pedagogisk ressurs

Kulturlandskapet som pedagogisk ressurs 506 B. Bele og S. Flæsen Almendingen / Grønn kunnskap 9 (2) Kulturlandskapet som pedagogisk ressurs Bolette Bele 1), Siv Flæsen Almendingen 2) / bolette.bele@planteforsk.no 1) Planteforsk Kvithamar forskingssenter,

Detaljer

Norge blir til. - IKT i naturfag

Norge blir til. - IKT i naturfag Norge blir til - IKT i naturfag Gruppeoppgave 4 av Eirik Melby Eivind Aakvik Magne Svendsen Læring med digitale medier Universitetet i Nordland 2014 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 IKT I NATURFAG...

Detaljer

Årsplan Årsplan 2008 Våren 2010 Arnatveit barnehage Arnatveit barnehage

Årsplan Årsplan 2008 Våren 2010 Arnatveit barnehage Arnatveit barnehage Årsplan Årsplan Høsten Våren 2009 2008 Våren 2010 Arnatveit barnehage Arnatveit barnehage Kunst, filosofi, kultur og kreativitet Den kulturelle bæremeisen Mål: Personalet legger tilrette for: Besøk av:

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Vær sett med barns øyne

Vær sett med barns øyne fotografering som teknikk og formidlingsform. Foto: Barnehagene i Ringebu kommune/kks Utarbeidet av: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Undervisningsopplegget er videreutviklet og tilrettelagt

Detaljer

Hver skog eller hvert voksested har spesielle egenskaper som gjør det mulig for ulike arter og organismer å utvikle seg. Dette kalles en biotop.

Hver skog eller hvert voksested har spesielle egenskaper som gjør det mulig for ulike arter og organismer å utvikle seg. Dette kalles en biotop. Hver skog eller hvert voksested har spesielle egenskaper som gjør det mulig for ulike arter og organismer å utvikle seg. Dette kalles en biotop. Biotoper er avgrensede geografiske områder som gir muligheter

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Anleggsgartner og idrettsanleggsfag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Naturbruk Naturbasert produksjon Kode: NAB1001 Mål for opplæringen

Detaljer

Strategisk plan for skogbruket i Akershus og Oslo

Strategisk plan for skogbruket i Akershus og Oslo Sekretariatet for "Strategisk plan for skogbruket i og 2016-2019" ved Fylkesmannen i og fmoapostmottak@fylkesmannen.no, 10. september 15 FNF og FNF /OOFs felles høringsuttalelse til: Strategisk plan for

Detaljer

Områdetakst i Områdetakst Melhus kommune

Områdetakst i Områdetakst Melhus kommune Områdetakst i Melhus kommune Generelt om prosjektet ALLSKOG Plan har blitt vagt til å gjøre utføre oppdraget. Det gis 50% tilskudd for å lage nye skogbruksplaner i Melhus. En styringsgruppe som representerer

Detaljer

Ungskogpleie; Lønnsom investering i superkvalitet eller innarbeidet rituell handling?

Ungskogpleie; Lønnsom investering i superkvalitet eller innarbeidet rituell handling? Seminar Lønnsomhet i skogbehandlingen Dagens kunnskap - dagens praksis 4. September 2003 Ungskogpleie; Lønnsom investering i superkvalitet eller innarbeidet rituell handling? Med utgangspunkt i omløpstid

Detaljer

Skog og Klimastrategi Buskerud. 24. august 2012

Skog og Klimastrategi Buskerud. 24. august 2012 Skog og Klimastrategi Buskerud Viken Skog SA Stig O. Sorthe 24. august 2012 Viken Skog SA i korte trekk Skogeierandelslag eid av 11.500 skogeiere i Viken området (5 fylker) vel 4.000 i Buskerud Rundt 85%

Detaljer

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI 01 Hva, hvem og hvorfor FRI? FRI et undervisningsprogram for ungdomsskolen med fokus på tobakk. Programmet har dokumentert effekt. Hva er FRI? Hensikten

Detaljer

Skogbruk og klimapolitikk

Skogbruk og klimapolitikk Skogbruk og klimapolitikk 1 Rammebetingelser: (kjapt resymert fra st.meld 9: Landbruksmeldingen fra 2009): legge til rette for økt bruk av tre legge til rette for økt bruk av skogråstoff til bioenergi

Detaljer

Forsøkslæreplan for Vg3/opplæring i bedrift - landbruksfag

Forsøkslæreplan for Vg3/opplæring i bedrift - landbruksfag Forsøkslæreplan for Vg3/opplæring i bedrift - landbruksfag Denne midlertidige forsøkslæreplanen er utviklet som en del av forsøket med å organisere utdanningen innen landbruk og gartnernæring med to år

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Enhet Samfunnsutvikling

VERRAN KOMMUNE Enhet Samfunnsutvikling VERRAN KOMMUNE Enhet Samfunnsutvikling Nærings og miljøtiltak i skogbruket 2014 -NMSK- RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) PRIORITERING

Detaljer

Skogbruk. Møte 16.11.2011 i Skånland Brynjar Jørgensen Fylkesskogmester E-post: bjo@fmtr.no Tlf. 77 83 79 79

Skogbruk. Møte 16.11.2011 i Skånland Brynjar Jørgensen Fylkesskogmester E-post: bjo@fmtr.no Tlf. 77 83 79 79 Skogbruk Møte 16.11.2011 i Skånland Brynjar Jørgensen Fylkesskogmester E-post: bjo@fmtr.no Tlf. 77 83 79 79 Anna trebevokst mark (9 %) Skogarealet i Troms Myr (3 %) Landsskogtakseringa 2011 Produktiv skog

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Retningslinjer for næringsog miljøtiltak i skogbruket i Aure kommune

Retningslinjer for tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Retningslinjer for næringsog miljøtiltak i skogbruket i Aure kommune Retningslinjer for næringsog miljøtiltak i skogbruket i Aure kommune 1 Innholdsfortegnelse RETNINGSLINJER FOR NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I AURE KOMMUNE... 3 1. Innledning... 3 2. Tilskudd til

Detaljer

Forslag til ny skoglov høringsuttalelse.

Forslag til ny skoglov høringsuttalelse. Det Kgl. landbruksdepartement Postboks 8007 Dep. 0030 Oslo 525.0 15.03.04 Forslag til ny skoglov høringsuttalelse. Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) viser til høringsbrev vedrørende forslag til ny

Detaljer

Å SE SKOGEN FOR MER ENN BARE TRÆR

Å SE SKOGEN FOR MER ENN BARE TRÆR SKOGSELSKAPET OPPLAND Å SE SKOGEN FOR MER ENN BARE TRÆR www.skogselskapet.no SKOGSELSKAPET i Oppland Skogselskapet i Oppland er ett av 17 fylkesskogselskap tilknyttet Det norske Skogselskap. Som en ideell

Detaljer

Dølakultur, jord, skog, villmark

Dølakultur, jord, skog, villmark Dølakultur, jord, skog, villmark Hvorfor lykkes Målselv kommune med skogbrukssatsinga? Arktisk landbrukskonferanse 28. mars 2017. Ordfører Nils O. Foshaug, Målselv kommune Næringsgrunnlaget i Målselv Forsvaret

Detaljer

Miljøforvaltningens SKOLESATSING. www.miljo.no/skolesatsing

Miljøforvaltningens SKOLESATSING. www.miljo.no/skolesatsing Miljøforvaltningens SKOLESATSING www.miljo.no/skolesatsing 2 Det handler om å overlate jordkloden til våre etterkommere i samme eller bedre stand som vi overtok den. Derfor har Klima- og miljødepartementet

Detaljer

DNS: Hva skal skolene gjøre?

DNS: Hva skal skolene gjøre? Den naturlige skolesekken og nettstedet friluftsliv i skolen Janne Teigen Braseth, Møte Forum for friluftsliv i skolen, Trondheim, 20.10.2010 DNS: Hva skal skolene gjøre? Skal lage ett eller flere undervisningsopplegg

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TØNSBERGDISTRIKTET SKOGEIEROMRÅDE 2015

ÅRSMELDING FOR TØNSBERGDISTRIKTET SKOGEIEROMRÅDE 2015 ÅRSMELDING FOR TØNSBERGDISTRIKTET SKOGEIEROMRÅDE 2015 Dette er skogeierområdets femte virkeår siden omorganiseringen til skogeierområde. Skogeierområdet har nå 390 (408 i 2014 og 429 i 2013) andelseiere.

Detaljer

planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst ett naturområde, registrere observasjoner og systematisere resultatene

planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst ett naturområde, registrere observasjoner og systematisere resultatene A-plan Uker Tema Kompetansemål Kriterier 8 Nysgjerrig per-prosjekt 5 (vår) Undersøkelse av naturområde blomster Formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage

Detaljer

Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark

Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark BAKGRUNN Gutulia nasjonalpark ble etablert i 1968 for å bevare en av de siste urskogene i Norge og et fjell- og myrlandskap som er karakteristisk

Detaljer

Årsplan «Naturfag» Vurdering. Kompetansemål. Arbeidsmåter Forslag. Forskerspiren

Årsplan «Naturfag» Vurdering. Kompetansemål. Arbeidsmåter Forslag. Forskerspiren Årsplan «Naturfag» Årstrinn: 3. trinn Lærere: Ingvil Sivertsen, Monika Szabo, Rovena Vasquez og Elisabet Langeland Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Forskerspiren Tidspunkt Tema Lærestoff

Detaljer

Informasjon for 2017.

Informasjon for 2017. 1 ADRESSE: FYLKESMANNEN I AUST- OG VEST-AGDER, LANDBRUKSAVDELINGEN POSTADR: SERVICEBOKS 606, 4809 ARENDAL TELEFON: 37017591 E-POST: fmavjak@fylkesmannen.no 04.01.2017 Informasjon for 2017. 1. Om aktiviteten

Detaljer

EVENSTAD Hva kan Høgskolen i Hedmark tilby?

EVENSTAD Hva kan Høgskolen i Hedmark tilby? EVENSTAD Hva kan Høgskolen i Hedmark tilby? Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag Harry P. Andreassen dekan 24.05.2012 Fra Høgskole til Universitet Innlandsuniversitetet Høgskolene i Lillehammer,

Detaljer

Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018

Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018 Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018 Planen er utarbeidet i samarbeid mellom Halsa kommune og faglaga i Halsa kommune. 2 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Nasjonale

Detaljer

VEILEDNING I MØRE OG ROMSDAL 2012

VEILEDNING I MØRE OG ROMSDAL 2012 VEILEDNING I MØRE OG ROMSDAL 2012 43 kontordager med veiledning bl.a. kapping av tømmer og planting 4 skogdager 9 skogkvelder fokus på Dagmar, skog og klima 38 timer med møter veigruppe, tilskudd fylkeshuset,

Detaljer

NATURFAGEKSPERIMENTER MED LEGO MINDSTORMS Education EV3 DESIGN OG UTVIKLE MED LEGO MINDSTORMS EV3 (DEP)

NATURFAGEKSPERIMENTER MED LEGO MINDSTORMS Education EV3 DESIGN OG UTVIKLE MED LEGO MINDSTORMS EV3 (DEP) KURSOVERSIKT Om LEGO Education & FIRST Scandinavia Partner GRUNNKURS: LEGO WeDo 2.0 GRUNNKURS: LEGO Machines&Mechanisms GRUNNKURS: LEGO MINDSTORMS Education EV3 DATALOGGING: LEGO MINDSTORMS Education EV3

Detaljer

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Grøntanlegg På Kjelle videregående skole kan du ta en yrkesfaglig grunnutdanning som normalt består av to års opplæring på skolen og to års opplæring

Detaljer

TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I FLATANGER

TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I FLATANGER Trondheim, mars 2017 TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I FLATANGER Du er en av flere skogeiere som mangler ressursoversikt med Miljøregistrering i Skog (MiS). Etter 1. januar 2016 kreves det av den internasjonale

Detaljer

FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i

FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i Side 1 av 5 FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. DATO: FOR-2004-02-04-447 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Avd. for skog- og

Detaljer

Bruk og vern. Kursplan. Januar Næringsutvikling i og ved verneområder. Skogbrukets Kursinstitutt

Bruk og vern. Kursplan. Januar Næringsutvikling i og ved verneområder. Skogbrukets Kursinstitutt Kursplan bruk og vern november 2012 Bruk og vern Næringsutvikling i og ved verneområder Kursplan Januar 2013 Skogbrukets Kursinstitutt 1 Dette kurset er ment som en starthjelp for personer som ønsker å

Detaljer

Fremkommeligheten på skogsbilveiene.

Fremkommeligheten på skogsbilveiene. Fremkommeligheten på skogsbilveiene. Norges Lastebileier-forbund, Tømmerseminar 7.2.2015 Nils Olaf Kyllo Veiplanlegger/prosjektleder Skogsveiprosjektet i Sør-Trøndelag «Veiene er de årer der livet og virksomheten

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 7. TRINN

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 7. TRINN Oktober - November August - September ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 7. TRINN 2013 / 2014 Læreverk: Yggdrasil Lærer: Asbjørn Tuft-Olsen MÅL (K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING "Beskrive de viktigste Kroppens

Detaljer

Elgbeitetaksering -krumtapp i elgforvaltningen. Gunnar O. Hårstad

Elgbeitetaksering -krumtapp i elgforvaltningen. Gunnar O. Hårstad Elgbeitetaksering -krumtapp i elgforvaltningen Gunnar O. Hårstad Forskrift om forvaltning av hjortevilt 3 Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr Kommunen skal vedta målsettinger for utviklingen av

Detaljer

Kurs/Erfaringsutveksling Skog Krødsherad 13. og 14.august 2013. Rolf Langeland

Kurs/Erfaringsutveksling Skog Krødsherad 13. og 14.august 2013. Rolf Langeland Kurs/Erfaringsutveksling Skog Krødsherad 13. og 14.august 2013 Rolf Langeland 1 Prinsipper for vurdering av skog i konsesjonssammenheng Skogbrukets inntekter er markedsbestemt og følger internasjonale

Detaljer

Naturvernforbundets arbeidsprogram

Naturvernforbundets arbeidsprogram Landsmøte 2015 Sarpsborg, 6. 8. november SAK 8 Naturvernforbundets arbeidsprogram 2016-2017 Inneholder: Landsstyrets innstilling til innkommende forslag på arbeidsprogram Formatering i dokumentet: Forslag

Detaljer

Årsplan i Naturfag og Samfunnsfag 1. klasse 2015-2016

Årsplan i Naturfag og Samfunnsfag 1. klasse 2015-2016 Antall timer pr uke: 2 timer Lærere: Lillian H. Iversen og Grethe Marie Minnesjord Læreverk: Gaia start, Gyldendal. Aktivitetsbok: Natur og samfunnsfag for 1. og 2. trinn. Nettstedet: http://mml.gyldendal.no

Detaljer

GRUNNKURS: LEGO MINDSTORMS Education EV3. FIRST Scandinavia Partner: LEGO Education:

GRUNNKURS: LEGO MINDSTORMS Education EV3. FIRST Scandinavia Partner: LEGO Education: KURSOVERSIKT LEGO Education: LEGO Education har i 35 år jobbet med lærere og spesialister for å levere praktiske verktøy som gjør undervisningen inspirerende, effektiv og engasjerende. Løsningene brukes

Detaljer

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. http://www.lovdata.no/for/sf/ld/td-20040204-0447-0.html#3 Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet 4. februar 2004 med hjemmel i lov 27.

Detaljer