Læremidler. oppdatert informasjon om læremidler og kurs fi nner du på. SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Læremidler. oppdatert informasjon om læremidler og kurs fi nner du på. www.skogkurs.no SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT"

Transkript

1 Læremidler Naturbasert næringsutvikling er et av de viktigste satsingsområdene i landbruks- og distriktspolitikken. Bygdene og næringen må ut fra lokale forutsetninger finne og skape muligheter til arbeidsplasser og inntekter. oppdatert informasjon om læremidler og kurs fi nner du på SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT Honne, 2836 Biri telefon telefaks e-post

2 S ko g b e h a n d l i n g Tynning av gran- og furubestand Temabok ,- ISBN: Temaboka beskriver hvorfor, hvordan og når tynning bør utføres. I en konsentrert framstilling berøres biologiske, tekniske og økonomiske sider ved tynning: tetthet, tynningseffekt, skader, miljøhensyn, økonomi, bestandsregistreringer, tynningsmåter og tynningsmetoder, valg av framtidstrær, resultatmålinger. I boka er hovedvekten lagt på gran, furu og bjørk. For andre lauvarter henvises til Skjøtsel av lauvskog. 58 s. Ungskogpleie ISBN: Ungskogpleie er viktig og lønnsomt! Boka tar for seg ungskogpleiens biologi, teknikk og økonomi. Ungskogpleie er, sammen med foryngelse av skog, fundamentene i skogskjøtselen, når målet er å produsere store mengder trevirke av prima kvalitet. Få tiltak i skogbruket er så lønnsomme som riktig utført ungskogpleie til rett tid. Boka understreker betydningen av både de teoretiske og de praktiske kunnskapene. Boka er en god investering, både for den som skal utføre arbeidet og for den som administrerer ungskogpleien. 52 s. Transparentsett ,- 43 stk. Plansjesett m/teksthefte ,- 19 stk. Foryngelse ISBN: Viktige kunnskaper om foryngelse av barskog. Vegetasjonstypene i skog vises med bilder og tekst, og de fire hogstformer ved foryngelse defineres. Målet er å bruke riktig hogstform i forhold til vegetasjonstypene og satse på naturlig foryngelse der det er størst sjanse for å lykkes. Både biologi, teknikk og økonomiske forhold ved foryngelse diskuteres. Ungskogen skal ha en rikelig tetthet, men kan ikke koste mer enn framtidsbestandets nåverdi! Tilfredsstillende foryngelse er grunnlaget for produksjonens størrelse og kvalitet! 51 s. Faghefte ,- ISBN: Boka tar for seg grunnlaget for foryngelse gjennom den betydning klima, jordsmonn, humus og vegetasjonstyper har. Etter hvert er det blitt en større erkjennelse for humusens betydning, og den blir viet ganske stor plass. Flerbrukshensyn i skogbehandlingen ISBN: Boka tar for seg ulike flerbrukshensyn med vekt på de praktiske tilpasningene som skogbruket må ta innenfor sitt sektoransvar for biologisk mangfold, kulturminner, friluftsliv og vannbeskyttelse. Levende Skogs standarder for et bærekraftig norsk skogbruk er innarbeidet i rådene boka gir. 96 s. Faghefte ,- ISBN: Fagheftet gir en grundigere gjennomgang av de ulike flerbrukselementer som er beskrevet i temaboka. Heftet er i utgangspunktet ment som faglig støtte for kursledere og instruktører i AS, men heftets innhold bør likevel være av interesse for en rekke andre brukere av skog, både innen forvaltning og skoleverk. 128 s. Plansjesett arbeidsteknikk m/teksthefte ,- Bestandspleie i barskog Faghefte ,- ISBN: Gir en grundig gjennomgang av emnene ungskogpleie, stammekvisting og tynning. Heftet er i utgangspunktet ment som faglig støtte for kursledere og instruktører i AS, men heftets innhold bør likevel være av interesse for en rekke andre brukere av skog, både innen forvaltning og skoleverk.108 s. Stubbebehandling ved tynning Bekjempelse av rotråte i granskog Video eller DVD...350,- prisen er inkl mva. 2

3 S ko g b e h a n d l i n g Transparentsett ,- Transparentsettet består av illustrasjoner hentet fra temaboka. 28 stk. Skjøtsel av lauvskog ISBN: Boka beskriver hvordan ungskogpleie og tynning av lauvskog bør utføres. Innholdet er konsentrert om de biologiske og økonomiske sider. Den driftstekniske planleggingen og gjennomføringen er beskrevet i temaboken ungskogpleie og temabok tynning. 64 s. Transparentsett ,- En rekke av fargeillustrasjonene i lauvskogheftet er utarbeidet som transparenter. Tynningsdiagrammer for ulike lauvtreslag, bonitetskurver, ressursoversikter for lauvtrær. 22 stk. Juletreproduksjon ISBN: Boka er først og fremst beregnet som faglig støtte for dem som deltar på kurs, men den er også egnet for den som ønsker å studere temaet på egen hånd. Boka er et resultat av samarbeid mellom Norsk Pyntegrønt og Skogbrukets Kursinstitutt. Den tar for seg bl a treslag, produksjon, anlegg, pleie, høsting, kvalitet, skader og økonomi. 64 s. Transparentsett ,- 34 stk. Hefter i juletre/pyntegrønt Heftene er forfattet av Ellen Finne og egner seg til fordypning. Skadegjørere på juletrær og pyntegrønt... 60,- Gjødsling av juletrær og pyntegrønt... 60,- Ugraskontroll i juletrefelt... 60,- Reparasjon og forming av juletrær 60,- Dokumentasjon for juletredyrkere 40,- Vegetasjonstyper skogens mangfold og samspill Feltbok ,- ISBN: Vegetasjonstypeboka er et hendig verktøy i arbeidet med registrering av vegetasjonstyper i skog - både for skole og skogbruk. Dette er en robust feltbok beregnet for utebruk. Hver enkelt vegetasjonstype med karakterplanter blir beskrevet. Boka er rikt illustrert med Dagny Tande Lids tegninger av enkeltarter og fargefotos av de vanligste barskogtypene. 36 s. Studiering Bioenergi nye næringsmuligheter Kulturlandskapet Skog og trær Temahefte...35,- ISBN: I heftet Kulturlandskapet - Skog og trær settes fokus på ressursutnyttelse fra skog og trær i et moderne kulturlandskap. Gjennom tidene er bruken av landskapet endret kontinuerlig. Slik vil det også være fremover. 16 s. (Forfatter: Bjørn Helge Bjørnstad) Eika - skjøtsel og bruk Temabok ,- ISBN: Boka Eika - Skjøtsel og bruk omhandler det norske eikeskogbrukets skjøtsel, ressursgrunnlag, produksjon (med nye produksjonstabeller for norske forhold), økonomi, miljø- og kulturverdier, bruk og verdiskaping. Rikt illustrert. (Forfattere/bidragsytere: Magne Risdal, Ragnar M. Næss og Torfinn Kringlebotn (redaksjonsgruppe), samt Bjørn Tveite, Jon Pettersen og Tor Myking.) Tilbudet henvender seg i første rekke til jord- og skogeiere som er interessert i å finne ut om bioenergi kan være et aktuelt satsningsområde, - og til andre som ønsker en innføring i dette temaet. Til studiearbeidet inngår boka «Bioenergi - miljø og marked», et studiehefte til hver deltaker samt en DVD til hver studiering. Studieringen koster kr 370,- per deltaker. Kulturminner ny revidert bok kommer i løpet av 2007/2008. Ny bok kommer! 3

4 D r i f t s t e k n i k k / Ve g p l a n l e g g i n g MOTORSAGA Faghefte ,- ISBN: Gir en grundig gjennomgang av emnene: filing, felling, kvisting, vindfallhogst, verktøybelte, arbeidsopplegg, arbeidsfysiologi, kosthold og bekledning. Godt egnet for instruktører og faglærere. 120 s. SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT Stell og vedlikehold av motorsaga Temabok ,- ISBN: Grunnleggende kunnskap om renhold, kontroll og vedlikehold av motorsaga og skjæreutstyret. Justering, feilsøking og filing. 45 s. Faghefte... 70,- ISBN: Gir en grundig gjennomgang av emnene temaheftet tar opp, med inngående beskrivelser av framgangsmåter og gjennomføring av vedlikeholdet. Godt egnet for instruktører og faglærere. 24 s. Stell og vedlikehold av motorsaga Video ,- prisen er inkl mva. Riktig stell og vedlikehold minsker slitasjen på saga, og gjør arbeidet både lettere, raskere og sikrere. Videoen viser riktig framgangsmåte. Riktig bruk av kropp og sag - Video ,- prisen er inkl mva. God planlegging, riktig arbeids- teknikk og en god arbeidsrytme gjør hogstarbeidet effektivt, sik- kert og lett. Dette videogrammet viser deg hvordan. Virkesutnytting Temahefte... 18,- ISBN: inntil 100 stk 18, stk 15,- flere enn ,- Heftet er utformet i lommeformat. Heftet gir innføring i prisoppbyggingen og hvordan de reelle virkesprisene framkommer. Avvirkning i forhold til periodens priser, betydningen av tømmerstokkens avsmalning for prisen, gjennomgang av virkeskrav til sagtømmer og massevirke, generelle regler for aptering og kapping, virkeskontrahering, merking av virket, krav til veistandard, leggeplass, snuplass, brøyting og kappetillegg. 24 s. Plansjesett ,- Tilsammen 31 plansjer (format A1) som beskriver krav til virke, samt tømmermåling. Teksthefte medfølger. CD ,- prisen er inkl mva. Denne CD-platen innholder 4 Powerpoint-presentasjoner. Skogsdrift med landbrukstraktor ISBN: Inneholder beskrivelser og gjennomgang av landbrukstraktoren som skogsmaskin. Krav og egenskaper ved bruk i skogen, sikkerhet, hydraulikk, kontroll og vedlikehold. Utstyr som vinsj, valg av ståltau og snareutstyr, valg av kran og tømmerhenger. Vurderinger som bør gjøres ved valg av utstyr og metode. Planlegging og økonomiske vurderinger ved skogsdrift, investeringskalkyle, samarbeidsformer. Praktisk gjennomgang av skogsdrift med vinsj eller kran og tømmerhenger, stropping/pålessing og velteplassarbeid, praktiske tips. Beskrivelser av hogstoppleggene (helstammer, stikkvegshogst, skråli, streng). 67 s. Faghefte ,- ISBN: Heftet gir en grundig gjennomgang av emnene i temaboken, samt noe mer elektronikk og maskinlære. Både fagheftet og temaboken er basert på praktiske erfaringer og nordiske forskningsresultater. 160 s. Transparentsett 1 Bruk av vinsj ,- Inneholder grunnleggende beskrivelser vedrørende traktor, utstyr, hydraulikk, økonomi, planlegging. Teksthefte medfølger. 29 stk. Hogst - plan, metoder og teknikk ISBN: Gir innføring i sikkerhetstiltak og verneutstyr ved hogst. Bruk av motorsaga og hjelpeutstyr ved felling og kvisting. Bruk av arbeidsbenk, og gjennomgang av ulike hogstopplegg. Riktig løfteteknikk. Enkle råd om aptering og kapping, samt råd for trening og innøving av arbeidsteknikk. 70 s. Virkesutnytting / Tømmermåling, 29 lysbilder. Automatmåling, 27 lysbilder. FMB-måling. Fotobasert, 35 lysbilder. Virkesfeil. Fotobasert, 53 lysbilder. Toleransetabeller og kvistmål lommeformat... 8,- Beskrivelse av kravene til sagtømmer. På tabellen er det innlagt kvistmål for rask vurdering av kviststørrelsene. Beregnet for å ha i lomma til bruk under hogsten. 4 Transparentsett 2 Kran og henger ,- Er et tillegg til Transparentsett 1, med momenter knyttet til kran og tømmerhenger. Teksthefte medfølger. 16 stk. Transparentsett 1 og ,- Kjøp av Transparentsett 1 (bruk av vinsj) og 2 (kran og henger) gir gunstigere pris. 45 stk. Enkelttransparenter... 60,- i plastlommer

5 D r i f t s t e k n i k k / Ve g p l a n l e g g i n g Tømmerdrift med slepebane Temahefte... 80,- ISBN: Gir innføring i slepebane som transport- og driftsopplegg for skogsdrift. Gjennomgang av ulike taubanetyper, blokker og løpekatt. Ståltauets egenskaper - bruk, behandling og spleising. Planlegging av taubanedrift. Hogst og hogstopplegg. Montering, bardunering av banen, forankring, maste- og endetre. Forflytting, kjøreteknikk og sikkerhet. 26 s. Ny bok kommer. Skogsdrift med snøscooter Temahefte ,- ISBN: Video ,- prisen er inkl mva. Veivedlikehold Temahefte... 90,- ISBN: Å ivareta skogsbilveiene starter den dagen det nye veianlegget er ferdig. Dette krever ofte en holdningsendring hos veieiere. Eiere motiveres til å se gevinsten av et fornuftig vedlikehold. Her gjennomgås krav til veistandard, sommer- og vintervedlikehold, veiopprusting, brovedlikehold, veieiers ansvar, organisering av vedlikeholdet og finansiering. Heftet innholder også eksempler på registreringsskjema, vedlikeholdsavtale og instruks for oppsynsansvarlig. 26 s. Ny temabok kommer sommeren Faghefte... 60,- ISBN: Heftet gir en grundig gjennomgang av emnet. 124s. Terrengskader ved skogsdrift Veileder... 70,- ISBN: En veileder i miljøvennlig driftsteknikk. Bygger på resultatene fra forskning, feltforsøk og praktiske erfaringer om: kvantifisering av skader på driftsveger og i terrenget reparasjon av skader skadeforebyggende tiltak Heftet er rikt illustrert med eksempler. 23 s. Vedproduksjon Temabok ,- ISBN: Boka tar veden inn i varmen og omhandler ved som en miljøvennlig energikilde med ressursoversikt og energimengder. Virkesbehandling fra hogst til fyring med sortiment- og kvalitetskrav for brenselved. Metoder og utstyr for produksjon av ved med kapping, pakking, tørking, lagring og transport. Økonomi ved fyring og produksjon. Salg og markedsføring. Fyringsteknikk og ovnstyper. 64 s. Upublisert fagstoff En rekke forelesningsnotater og annet fagstoff som ikke finnes i vår materielloversikt er tilgjengelig. Publikasjonsliste fåes ved henvendelse. Kontakt: Truls-Erik Johnsrud Tlf.: E-post: Fagperm ,- Permen gir en grundig gjennomgang av emnene i temaboken. Det faglige innholdet er samlet fra forskningsresultat, forskrifter og retningslinjer fra Landbruksdepartementet, publikasjoner og forelesninger. Av innholdet nevnes: krav til veistandard, veikonstruksjon, stikkrenner og rør, veibygging på bæresvak mark, veiopprusting, broer og bæreevne, organisering og andelsfordeling, finansiering, ansvar, registrering og skjemabruk. 227 s. Transparentsett ,- Gjennom 40 transparenter med illustrasjoner og beskrivelser, anskueliggjøres og konkretiseres momenter som temaboken tar opp. Skogsveibygging med miljøhensyn Veileder... 60,- Hensikten er å gi praktisk veiledning i den tekniske utformingen av skogsveianlegg ut fra flerbrukshensyn. Her må miljø og naturvernhensyn sees sammen med de formål skogsveien skal ha i næringssammenheng. Målgruppen er alle som er direkte involvert i planlegging og bygging av skogsveier; veiplanleggere, entreprenører og skogeiere som selv planlegger og bygger sine veier. 38 s. 5

6 Ø ko n o m i o g fo r v a l t n i n g K o m p e t a n s e o m r å d e r o Innføring i skogbruk ISBN: Passer for skogbrukere som ønsker grunnleggende kunnskap om skogbruk, skogskjøtsel, prioriteringer og økonomi. 57 s. Del 1: skogens betydning skogbrukets aktører skogbruksplan tømmeromsetning skogsdriftas økonomi Del 2: omløpet hogstmodenhet foryngelse ungskogpleie tynning miljø og landskap Skogbruk med plan Temahefte ,- ISBN: Kurs for skogeiere med skogbruksplan, som vil vite mer om det å forvalte skogressurser. 38 s. Innhold: Skogbruksplanens innhold og oppbygning Hvilken nøyaktighet har opplysningene i skogbruksplanen Skogens verdi og avkastning Miljøhensyn i skogbruksplanen Valg av hogstkvantum Behandlingsforslag Kart og kartbruk Årsplanlegging Transparentsett på CD ,- prisen er inkl mva. Ressurser og forvaltning Temabok ,- ISBN: Temaboken inviterer skogeiere til å bearbeide oversikt over egne ressurser, inntektsmuligheter i skogen og hvordan skogeieren ut fra sin og familiens interesser og mål vil utnytte mulighetene i skogen. 63 s. Skogen og mennesket Temahefte... 90,- ISBN: Om skogens allsidige betydning for menneskene. Inneholder et historisk tilbakeblikk, og smakebiter av skogens betydning som næring og miljøressurs. Det legges mest vekt på skogen i Norge, men skogforholdene i resten av verden tas med for å gi større helhet Innholdet skal inspirere til økt interesse og forståelse for skogen, både som miljø- og friluftsressurs, og mulighetene i næringssammenheng. 32 s. Økonomi ved bærekraftig skogbruk Læremidler og mva! Temahefte ,- DVD og CD-rom er mva.-pliktige. Priser for Dette kursheftet handler om økonomiske vurderinger av ulike måter å behandle og utnytte skog læremidler er ikke avgiftspliktige. disse læremidlene er oppgitt inkl. mva. Andre på. Begrepet bærekraftig skogbruk er brukt i tittelen for å signalisere at forvaltningen av skogarealer sees i en vid og helhetlig sammenheng. oppdatert info på: oppdatert informasjon på: 6 Skogskjøtsel Kunnskaper om s t e d s t i l p a s s e t skogskjøtsel og skogøkologi er grunnlaget for å utvikle framtidas skog. Gjennom bestandsetablering og bestandspleie kan man utføre tiltak som grunnlag for kvalitetsproduksjon og som samtidig bevarer og utvikler de natur- og kulturverdier et bærekraftig skogbruk er pålagt. Alle kursene forener de biologiske, økonomiske og tekniske elementene slik at kunnskapen skaper grunnlaget for stedstilpassete og rasjonelle beslutninger. Jørn-R. Follum Skogøkologi SKI kan tilby ulike tjenester innen fagtemaet skogøkologi, fra generell skogøkologi til spesi- altemaer. Gjennom bruk av egen kompetanse eller i samarbeid med annet fagpersonell, kan vi tilby kurs på ulike nivåer tilpasset ønskete målgrupper. På oppdrag kan vi også utføre utredningsog planleggingsoppgaver, særlig knyttet til hensyntaken ved skogbrukstiltak. Gjennom samarbeidet med Landbruksdeparte-mentet, NIJOS og prosjekt «Miljøregistrering i skog (MiS) biologisk mangfold», har vi opparbeidet egen kompetanse knyttet til MiS-metodikken. Jørn-R. Follum Driftsteknikk og veg Synkende realverdi og korte leveringsfrister på tømmeret krever rasjonelle løsninger og god logistikk fra stubbe til foredling. Opprusting og øking av bæreevnen på skogsbilveger og broer er store oppgaver framover ved siden av det årlige vegvedlikeholdet. Miljøbevissthet stiller store krav til skogbrukets driftsteknikk og vegbygging. Truls-Erik Johnsrud

7 o g t j e n e s t e r Utmarksnæring og reiseliv Våre kompetansetiltak innen utmarkssektoren speiler det fokus næringen har på temaet. I den seinere tid har dette dreid en del av tilbudet fra utmarksforvaltning til utmarksnæring. Innen sektoren utmarksforvaltning, har SKI gjennom de siste 25 år stått ansvarlig for om lag 300 arrangementer med over deltakere. Jaktsalg, jaktguiding, tilrettelegging av fritidsfiske og utmarksbasert reiseliv er andre tilbud SKI allerede har tilbud om eller arbeider med å utvikle. Disse tilbudene utvikles med ulike samarbeidsparter. I tillegg til kurstilbud, har vi utarbeidet egne hefter med ulike temaer. Gunnar O. Hårstad Kulturminner Med bakgrunn i vårt samarbeid med Riksantikvaren bl.a. i bokprosjektet «Kulturminner og skogbruk» og vårt samarbeid med prosjektet «Miljøregistrering i skog delprosjekt kulturminner», har SKI bygd opp egen kompetanse innen kulturminner og kulturminneforvaltning, samt et godt utviklet nettverk med kulturminnefaglig personell innen forvaltning og forskning. Vi har utviklet et kurstilbud med temaet «Kulturminner og skogbruk», som vi på forespørsel kan arrangere på en rask og kostnadseffektiv måte. Etter ønske kan vi utvikle nye tilbud innen temaet med egne ressurser, eller i samarbeid med annen fagkompetanse. Vår kompetanse kan også benyttes som bidrag under skogdager, skogkvelder eller andre arrangementer hvor vi ikke har kursledelsen. Jørn-R. Follum Økonomi og planlegging Hvordan få til en bedre utnyttelse av skogressursene? Hvordan kunne ta beslutninger på et sikrere grunnlag? Alle kursene i økonomi og planlegging har som mål å gjøre tiltak i skogbruket fra foryngelse til hogst på en økonomisk fornuftig måte. Alle kursene kan holdes lokalt i ditt skogeierlag eller distrikt. Detaljer i innholdet justeres etter ønske og det gis et bindende pristilbud. Vi kan dekke de fleste emner innen skogøkonomi. Jon Pettersen Presentasjonsteknikk Grunnlaget for formidling av et budskap er solid faglig kunnskap. Måten formidlingen skjer på er også avgjørende for hva målgruppen sitter igjen med i etterkant. Ved å delta på SKIs kurs i presentasjonsteknikk får du et grunnlag for trygghet, gode prestasjoner og egenutvikling. SKI arrangerer interne kurs for bedrifter og organisasjoner med utgangspunkt i oppdragsgivers behov. Sterkere fokus på bruk av digitale hjelpemidler er en trend innen dette fagområdet. Jon Eivind Vollen Bioenergi SKI har inngått en samarbeidsavtale med E n e r g i g å rd e n på Brandbu. Vi ønsker å tilby kompetansetiltak til ulike målgrupper innen temaet. Noe av tilbudet vil ligge inn under opplæringsprogrammet Aktivt Skogbruk, slik som dagens kurs i Vedproduksjon. Vi ønsker å legge vekt på skogeieren som varmeleverandør, og utvikler tilbud innen dette temaet. Truls-Erik Johnsrud EDB/IKT SKI har bred kompetanse og erfaring innen fagområdet og tar på seg utvikling og drifting av nettsteder fra enkle htmlbaserte web-sider til større portalsatsninger. Andre oppdragsområder er: Utvikling av databaser i Microsoft Access eller SQL med eller uten web-grensesnitt. Lay-out og trykksakproduksjon er et sentralt kompetanseområde med utgangspunkt i SKIs omfattende produksjon av ulike typer læremidler. Jon Eivind Vollen Utredninger Gjennom en rekke ulike prosjekter har Skogbrukets Kursinstitutt opparbeidet utredningskompetanse. Dette er kompetanse som kan nyttes på andre områder enn kurs- og kompetanseutvikling. I forbindelse med utredningsprosjekter kan vi utføre spørreundersøkelser eller mer kvalitative intevju-undersøkelser Jørn-R. Follum Landsdekkende opplæringsprogram rettet mot skogeiere, maskinfø- rere, entreprenører og skogsarbeidere. Lokale instruktører står for den praktiske gjennomføringen. Mer info på Geir Myklestad Lære med skogen er næringens undervisningsprogram for skolever- ket med utgangspunkt i læreplanverket fra barnehage til lærerhøgskole. Arrangerer også kurs for lærere. Mer info på Bjørn Helge Bjørnstad 7

8 L æ re m e d s ko g e n Frøken Betula Temabok ,- - for barnehage/småskole ISBN: Denne boka følger bjørketreet Frøken Betula gjennom årstidene. Treet finnes fra fjæresteinene, langs hele kysten og til skoggrensa opp mot fjellet. Bjørka er et vakkert treslag som er lett å kjenne igjen. Hvert oppslag er bygd opp med: tekst for barna, faktatekst for den voksne, aktivitetsforslag ute og inne samt tro og overtro knyttet til bruk av bjørk. 32 s. Herr Sorbus Temabok ,- - for barnehage/småskole ISBN: Denne boka følger rognetreet Herr Sorbus gjennom årstidene. Treet finnes fra fjæresteinene, langs hele kysten og til skoggrensa opp mot fjellet. Rogna er et vakkert treslag som er lett å kjenne igjen. Hvert oppslag er bygd opp med: tekst for barna, faktatekst for den voksne, aktivitetsforslag ute og inne samt tro og overtro knyttet til bruk av rogn. 32 s. Fru Pinus Temabok ,- - for barnehage/småskole ISBN: Fru Pinus følger livsløpet til furua fra kongle, frø, småplanter og ungskog til storvokst furuskog og bruk av trevirke. På de ulike trinn settes furua inn i en økologisk sammenheng med fokus på dyrelivet og aktiviteter som kan utføres ute og inne. Med utgangspunkt i aktiviteter legges grunnlag for kunnskap om nåværende og tidligere bruk av trevirke av furu. 32 s. LMS-undervisningspermer Undervisningspermene til alle klassetrinn består av elevark (bokmål/nynorsk), lærerveiledning, hjelpemidler og bakgrunnsstoff. Permene bygger på Læreplan L 97, og er godt tilrettelagte med aktuelle emner for bruk i skolens tverrfaglige undervisning. De egner seg også som grunnlag for tema- og prosjektarbeid. Suseguri - verdens minste arkeolog Bok - med aktivitetshefte ,- ISBN: Opplegg for småskolen og mellomtrinnet. Boka følger Suseguri i spennende oppdagelser av kulturminner. Aktivitetsheftet hjelper deg med å gjennomføre aktuelle aktiviteter knyttet til 6 ulike kulturminner. 45 s. De store rovdyra -interessekonflikter ved forvaltning Temahefte. 80,- ISBN Heftet er laget som hjelpemiddel for lærere som skal jobbe med rovvilt og interessekonflikter 24 s. Interessekonflikter ved bruk av naturressurser Temahefte... 80,- ISBN: Heftet er laget som et hjelpemiddel for lærere som skal jobbe med prosjektarbeid innenfor emnet interessekonflikter ved bruk av naturressurser. 24 s. Vegetasjonstyper skogens mangfold og samspill Feltbok ,- ISBN: Vegetasjonstypeboka er et hendig verktøy i arbeidet med registrering av vegetasjonstyper i skog - både for skole og skogbruk. Dette er en robust feltbok beregnet for utebruk. Hver enkelt vegetasjonstype med karakterplanter blir beskrevet. Boka er rikt illustrert med Dagny Tande Lids tegninger av enkeltarter og fargefotos av de vanligste barskogtypene. 36 s. Skogen gir Plakat...30,- 8 Planter og dyr der vi bor Temahefte kl... 80,- ISBN: Fokuserer på læringsressurser i skolens nærhet. Hensikten med temaheftet er å gjøre elevene kjente med viktige elementer i nærmiljøets økosystem. 16 s. Skogen en fornybar ressurs Temahefte 8 kl... 90,- ISBN: Prosjekthefte for ungdomstrinnet. Fokus settes på miljøfaktorer knyttet til skogproduktenes livsløp. Med utgangspunkt i melkekartongen blir elevene kjent med kartongens livsløp fra frø og tre til ferdig produkt. Gjennom lokalt arbeid må elevene skaffe seg kunnskap om alternative resirkuleringsmetoder. Er energigjennvinning eller materialgjennvinning det beste alternativet der elevene bor? 20 s. Lære med skogen - et hjelpemiddel i miljølære Brosjyre... Gratis! Skolens Skogkontakt Støttebok... Gratis! ISBN: for skogkontakten på den enkelte skole. 12 s. Uteklasserommet -veileder for praktisk tilrettelegging Brosjyre... Gratis! Støtte for tilrettelegging av anlegg i nærmiljøet. 12 s. Skogen - miljøtema i lærerutdanningen Bok Høgskoler ,- ISBN: Boka formidler kunnskaper om Norges skoger, økologi og biologisk mangfold. Den setter fokus på menneskenes forhold til skogen i fortid og nåtid. Til bruk ved lærerhøgskolene, men nyttig for alle som er opptatt av skogen. 123 s.

9 L æ re m i d l e r p å n e t t er undervisningsprogrammet Lære med skogen sin nye portal for lærere, skoleledere, foreldre og andre som er interessert i tverrfaglig undervisning i skoleskogen. Skoleskogen gir deg oversikt over Lære med skogen sitt utvalg av læremidler, kurstilbud og lokalt kontaktnett. Her kan du også hente fram en rekke aktiviteter og oppgaver for bruk i uteskolen. Nyhetsbrev vil gi deg aktuell informasjon og hint om aktuelle aktiviteter og oppgaver! Skoleskogen gir brukerne aktuell kunnskap og informasjon for en bedre uteskole. Skoleskogen er en overbygning over temasidene Energiveven, Treveven, Uteskoleveven og Kongleposten. For deg som er ung og ønsker å bidra til smartere valg av energikilde. Energiveven gir deg kunnskap om bioenergi! For deg som lærer. Uteskoleveven gir deg tips til aktiviteter i skoleskogen. Kongleposten er elevenes egen tumleplass! Lek og lær om skog. Presenter skolens aktiviteter og delta i spennende konkurranser! For deg som er ung. Har du sans for arkitektur, design og teknologi? Treveven gir deg oversikt over mange muligheter! Nytt i Lære med skogen Mat i skoleskogen Maur Bli kjent med maur! Et lite hefte som gjør deg mer kjent med en av skogens mest fasinerende skapninger, mauren. I heftet finner du faktaopplysninger og praktiske oppgaver som kan utføres av elever med enkle hjelpemidler. Få flere venner i skogen, bli kjent med maurene! Matematikk i skoleskogen Praktisk matematikk i skogen. Heftet gir deg gode eksempler og innføring i bruk av praktisk arbeid med matematikk i skoleskogen. Teknologi og design i skoleskogen Gode aktiviteter for deg som vil ha gode aktiviteter og lage spennende konstruksjoner. Byggebeskrivelser og aktiviteter for blant annet trebåter, modellfly, periskop, broer. For deg som liker å lage mat ute. Med denne boken vil vi gi deg inspirasjon og tips til å lage mat utendørs. Det skal ikke være vanskelig, men derimot enkelt, artig og fantasifullt! Å lage mat ute over åpen ild er en del av vår kulturarv og en viktig del av arbeidet med folkehelse. Alle disse fire temaheftene kommer i løpet av våren 2007 og pris vil først foreligge da. 9

10 N a t u r m i l j ø, v i l s t s t e l l, f l e r b r u k Fiskeguiding Hefte ,- ISBN: Naturbasert næringsutvikling er et av de viktigste satsingsområdene i landbruks- og distriktspolitikken. Bygdene og næringen må ut fra lokale forutsetninger finne og skape muligheter til arbeidsplasser og inntekter. Fiske i ferskvann med tilhørende tjenester og tilbud, slik som fiskeguiding, har fortsatt stort potensiale. Hensikten med kurset og heftet er å bidra til at mulighetene utnyttes bedre, og at det skjer på en betryggende måte. Kurset egner seg for tilbydere av fiskeopplegg for turister. Personer som driver med fiskeguiding innlandsfiske/laksefiske. Personer som vurderer å starte med fiskeguiding. Personer som administrativt og på andre måter er i befatning med fiskeguiding. Forfattere: Heidi Eriksen, Dagh Bakka, Bjørn Knutsli Jaktsalg Tilrettelegging og salg av jaktmuligheter og tilleggstjenester Hefte ,- ISBN: Jaktsalg ble etablert som kurstema ut fra myn- dighetenes satsing på miljøbasert næringsut-vikling og ønske fra kjøpere og selgere om flere og mer tilrettelagte jaktopplegg. Heftet er i første rekke tenkt som dokumentasjon på våre kurs i Jaktsalg, men egner seg også godt til selvstudium og studiesirkler. Heftet ble revidert høsten 2001 og er på 105 sider. Innhold: Ressursgrunnlaget Markedet Lover og forskrifter Organisering Produktutvikling Markedsføring Prissystemer og priseksempler Økonomi Kontrakter og avtaler. Forfatter: Dagh Bakka Jaktguiding Los og fører ved tilrettelagter jakter Hefte ,- ISBN: Naturbasert næringsutvikling er et av de viktigste satsingsområdne i landbruks- og distriktspolitikken. Godt tilrettelagte jakter er et etterspurt produkt. Jaktguiding har lange tradisjoner her i landet. Jaktguiding er et eget fag, en egen profesjon. Kurset og heftet skal bidra til at kvaliteten på guidede jaktopplegg skal bedres, til fordel for jaktgjesten, guiden og for folk og virksomheter koblet til jakta. Kurset er tiltenkt erfarne jegere som skal fungere som jaktguider og jaktledere ved tilrettelagte jaktopplegg med betalende gjester. Det legges opp til mye dialog med spørsmål, kommentarer og gruppearbeid. Forfatter: Dagh Bakka Elg og skogbruk Temahefte... 80,- ISBN: Heftet på 32 sider benyttes som en del av dokumentasjonen på våre kurs i elgforvaltning, men kan også benyttes til selvstudium, studieringer mm. Heftet bygger på års forskning og erfaring innen temaet elg og skog, og det gir et faglig grunnlag for forvaltning av elg og skog ut fra lokale forhold og målsettinger. Innhold: Grunnleggende elgbiologi Økonomi i elgforvaltningen Beiteproduksjon og -utnyttelse Beiteskader på skog Viltstell og skadeforebyggende tiltak Som vedlegg ligger et ferdig opplegg for elgbeitetaksering. Forfatter: Knut Solbraa. Rådyrforvaltning Temahefte ,- ISBN: Heftet er nå revidert og utvidet til 74 s. Det brukes som dokumentasjon på våre kurs i Rådyrforvaltning, men er også velegnet til selvstudium, studiesirkler og pensum i videregående skole. Målgruppen er alle med ansvar og interesse for rådyr og rådyrforvaltning. Kobler grundig fagkunnskap og praktisk erfaring: Rådyret som individ og art Lover og forskrifter Forvaltning og forvaltningsmål Biotopskjøtsel, hensyn, hjelpetiltak, fôring Organisering, tilrettelegging, avskyting og jakt 10 Jaktledelse Kurs for jaktledere på elg- og hjortejaktlag Faghefte 180,- ISBN: Heftet er en dokumentasjon på innholdet i SKIkurset, men kan brukes i andre opplæringssammenhenger og til selvstudium. Innholdet skal øke kunnskapen og styrke holdningene til jaktlederen, slik at jegerne og jaktlaga blir sterke og velsmurte ledd i norsk viltforvaltnig. Jakta skal planlegges og gjennomføres på en ansvarsfull, sikker og human måte. Jaktlederen skal sørge for godt samarbeid med grunneiere og lokale viltmyndigheter, samtidig som samholdet i laget og de sosiale og kulturelle verdiene i og rundt jakta blir ivaretatt. 56 s. Forfatttere: Vidar Holthe og Dagh Bakka.

11 N a t u r m i l j ø, v i l s t s t e l l, f l e r b r u k Elgbeitetaksering Temahefte ,- ISBN: Heftet dokumenterer innholdet i SKI-kurset, men kan brukes i andre opplæringssammenhenger og til selvstudium. Forvaltningen av elg må i sterkere grad ta utgangspunkt i produksjonen og utnyttelsen av beite. Med et våkent øye der kan vi enklere holde en relativt stabil og høgproduktiv stamme med sterke dyr. En bærekraftig elgforvaltning krever at skader på framtidsskogen holdes på et akseptabelt nivå. SKIs grunnlagstakst gir et grundig bilde av tilstanden i beitet og av skadebeitingen. Overvåkingstaksten er enklere og raskere og når den gjentas, beskriver den beitets utvikling innen takstområdet. Heftet inneholder også registreringsskjema, feltinstruks og utregningsanvisning. 26 s. Hirkjølen, dyr og planter Temahefte ,- ISBN: Puplikasjonen er på 54 sider og gir innsikt i artsgruppene pattedyr, fugler, insekter, karplanter, moser, lav og vedboende sopper ved Hirkjølen forsøksområde. Knut Solbraa, NLH, har initiert disse arbeidene, er redaktør og medforfatter. Øvrige forfattere er framtredende fagpersoner på sine områder. Hirkjølen, foryngelse av bartrær Hefte... 60,- ISBN: Hirkjølen, flerbruksplan for skogen Hefte... 60,- ISBN: Innføring i utmarksbasert reiseliv, med vekt på vertskapsrollen Temahefte ,- ISBN: Kursheftet er utarbeidet som dokumentasjon og bakgrunnsstoff for SKI sine kurs i «Innføring i utmarksbasert reiseliv, med vekt på vertskapsrollen.» Heftet står selvstendig, og det kan derfor benyttes i andre former for organisert opplæring eller som selvstudium. Heftet tar for seg sentrale tema rundt oppstart av en bedrift innenfor utmarksbasert reiseliv. Heftet er delt inn i tre moduler: 1. Grunnlag for utmarksbasert reiseliv 2. Etablering og administrasjon 3. Vertskapsrollen Tema som omhandles i første modul er ressursvurdering, marked, aktuelle produkter og aktiviteter. Modul to fokuserer på oppstart og etablering av en bedrift, økonomi, regelverk, planlegging og markedsføring. Den tredje modulen omhandler vertskapsrollen og de oppgavene som medfølger en servicenæring som reiselivet er. Forfattere: Eva Skagestad Størdal og Egil Liberg Hirkjølen informasjonsfolder...gratis! Folderen gir innsikt i Hirkjølen forsøksområde og de innholdsrike naturstiene som er bygd opp i området. Naturopplevelse, kulturminner, et spennende plante- og dyreliv, geologiske og klimatiske forhold, skogbruk og naturvern er sentrale temaer. Folderen er gratis. Hirkjølen Forsøksområde har et tilbud til de fleste som liker å ferdes i skog og fjell ut fra sin interesse for geologi, planter og dyr, kulturminner og skogbruk - eller for å få en fin tur. Seks naturstier på tilsammen 35 km er merket i terrenget. 6 s. Hirkjølen, referanseflater i gammel skog Temahefte... 80,- ISBN: Skogbrukets Miljøleksikon CD m/brukerveiledning ISBN: Enbrukerversjon ,- Fembrukerversjon ,- Skogbrukets Miljøleksikon er et oppslagsverk på CD-rom som omfatter naturfaglige, samfunnsfaglige, historiske, økonomiske og driftstekniske emner som vil gi deg grunnlag for en helhetsforståelse av skogen og forvaltningen av den. For å gi oversikt og innsikt i et så komplekst tema, er det naturlig å ta i bruk medier som CDrom på grunn av: - Muligheter for å kombinere bruk av tekst, lyd og bilde - Informasjon kan bindes sammen ved hjelp av linker - Stor lagringskapasitet - Rask og oversiktlig navigering Krav til datamaskin: - Maskinen bør være kraftig nok til å kunne brukes mot Internett (pentium Mhz) - CD-rom stasjon med min. 4 gangers lesehastighet - Høyttalere (for å kunne benytte lydeffektene) - Nettleserprogram (optimalisert for Internett Explorer 4.0 eller nyere) - Gjerne Internett-tilkobling Skogshønsene gjennom året To plakater som henges opp parvis. Plakater 59 x 89 cm ,- 2 stk. Plakater 70 x 100 cm ,- 2 stk. Plakatene viser gjennom tegninger hvordan de tre artene av skogshøns bruker ulike skog- og terrengtyper gjennom året. Tegnet av Harriet Ask Kihle. Grunnlaget hentet fra «Skogshønsene og skogbruket» av Frode Løset og Johan Danielsen. 11

12 w w w. k u n n s k a p s s ko g e n. n o vil fra nyttår 2007 være nettstedet for kunnskap om skog og skogbruk. Hovedmålgruppe er skogeiere generelt og nye skogeiere spesielt. Sidene vil hele tiden være i utvikling, og vi har som mål å ta i bruk ny teknologi hva angår formidlingsform. Vi ser blant annet for oss at bruk av lyd, film og interaktivitet vil gi nye og spennende muligheter for kunnskapsformidling. Fra nyttår 2007 vil blant annet følgende elementer være tilgjengelige fra Gardsvarmeanlegg, en byggeveileder Høye strømpriser og stort politisk fokus på fornybare energikilder fører til at bioenergi er mer aktuelt enn noen gang. På kan du laste ned en byggeveileder for gårdsvarmeanlegg. Tema som omhandles er blant annet: Energibærere, vameog effektbehov, vedfyring, flisfyring, halmfyring, varmedistribusjon, brann og bygningskrav, støtteordninger med mer. Kulturminner og skogbruk I det daglige tar vi for gitt at skogen og treslagene som omgir oss «alltid» har vært der. Og siden trærnes levealder ofte overgår menneskets, vil det i ett menneskeliv ofte være en sannhet. Likevel er ikke treslagssammensetningen statisk eller evig. I denne nettbaserte kunnskapsveven kan du gjøre deg kjent med hvordan treslagene inntok landet vårt etter siste istid. I tillegg kan du også lese om ulike spor menneskers virksomhet har avsatt i naturen. Plant et tre! Når skog hogges er det lovbestemt at det skal sørges for ny skog enten ved planting, såing eller naturlig foryngelse. Når en ny og sårbar plante settes i jorda er det mange faktorer som avgjør om den vil vokse og være med på å danne framtidsskogen eller om den vil dø. På kunnskapsskogen kan du selv teste ut egne kunnskaper om hva som er gode og hva som er dårlige planteplasser! Mer om dette kommer på no! D i v e rs e A k t i v t S ko g b r u k B e s t i l l i n g Informasjon Video ,- Brosjyre, gratis Ved bestilling av materiell pr telefon, vennligst be om ekspedisjonen Bestill materiell i god tid på alle bestillinger! Flipover Plansjeholder i finèr ,- Blokk til flipover ,- Fleece-jakke ,- Caps/Lue... 50,- Oppvarmingsøvelser Klistremerke A ,- Vi tar ikke ekspedisjonsgebyr Ved bestilling av minst 20 stk temabøker eller klassesett, gis 20 % rabatt. Gjelder også LMS-temaopplegg og Vegetasjonstyper. SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT Honne, 2836 Biri telefon telefaks e-post

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Årsberetning 2011 Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap.

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt

Skogbrukets Kursinstitutt Årsberetning 2009 Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap. Instituttet fikk sitt nåværende navn i 1965, og har forretningskontor

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt

Skogbrukets Kursinstitutt Årsberetning 2002 Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap. Instituttet

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt

Skogbrukets Kursinstitutt Årsberetning 2007 Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap. Instituttet fikk sitt nåværende navn i 1965. Formålet

Detaljer

Prosjekt Brukertilpassede kompetansetiltak for kvinnelige skogeiere SLUTTRAPPORT

Prosjekt Brukertilpassede kompetansetiltak for kvinnelige skogeiere SLUTTRAPPORT Prosjekt Brukertilpassede kompetansetiltak for kvinnelige skogeiere SLUTTRAPPORT Forord Dette er en sluttrapport for prosjekt Brukertilpassede kompetansetiltak for kvinnelige skogeiere. Dette er et prosjekt

Detaljer

Regional strategi for skogbruk og tresektoren i Hedmark og Oppland fylker 2008-20011

Regional strategi for skogbruk og tresektoren i Hedmark og Oppland fylker 2008-20011 Innlandets grønne gull skal vokse, bygge og varme! Regional strategi for skogbruk og tresektoren i Hedmark og Oppland fylker 2008-20011 Innholdsfortegnelse: INNLANDETS HANDLINGSPLAKAT 1 INNLEDNING 2 Nasjonale

Detaljer

Studiekatalog FOTO: JAN JAKOBSEN. Bygdefolkets Studieforbund

Studiekatalog FOTO: JAN JAKOBSEN. Bygdefolkets Studieforbund Studiekatalog 2011 FOTO: JAN JAKOBSEN Bygdefolkets Studieforbund INNHOLD BSF - voksenopplæring i bygda s. 3 Organisasjon - Politikk - Samfunn - Bygdeliv s. 6 Næringsutvikling - Økonomi - Jus s. 9 Pedagogikk

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Bedriften som lærested Tema 4

Bedriften som lærested Tema 4 Bedriften som lærested Tema 4 Arbeid og læring hånd i hånd Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt med fire nye kurs Veileder om sett elg

Skogbrukets Kursinstitutt med fire nye kurs Veileder om sett elg Fisk &Vilt Nr.1-2005 Forum for lokal vilt- og fiskeforvaltning Skogbrukets Kursinstitutt med fire nye kurs Veileder om sett elg ferdigstilt Villaksforvaltning i kalkede vassdrag Utvikling av fisketurisme

Detaljer

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Organisasjon Skogsertifisering Sporbarhet og Logobruk Vedtekter for PEFC Norge PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN

KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN 8. januar 2002 Frogn kommune Forord Kommunen er landbruksmyndighet og har ansvaret for å ivareta landbrukets interesser i et helhetsperspektiv. Arbeidet med Kommunedelplan

Detaljer

Studiekatalog 2008/2009. Bygdefolkets Studieforbund

Studiekatalog 2008/2009. Bygdefolkets Studieforbund Studiekatalog 2008/2009 Bygdefolkets Studieforbund INNHOLD BSF - voksenopplæring i bygda s. 3 Landbrukets HMS-skole s 12 Jakt - Viltforvaltning s. 20 Pedagogikk - Studieveiledning s. 5 Jordbruk s 13 Bygdeliv

Detaljer

Oversikt over gjennomførte KIL-prosjekter som fikk støtte i 2001

Oversikt over gjennomførte KIL-prosjekter som fikk støtte i 2001 Oversikt over gjennomførte KIL-prosjekter som fikk støtte i 2001 Formålet med denne oversikten er å gi en kort presentasjon av de prosjekter som har fått støtte av KIL-midlene. For å synliggjøre den brede

Detaljer

Naturarven som verdiskaper tips og eksempler

Naturarven som verdiskaper tips og eksempler VEILEDER M-380 2015 Naturarven som verdiskaper tips og eksempler Naturarven som verdiskaper tips og eksempler Utførende institusjon: Miljødirektoratet M-nummer: M-380 2015 År: 2015 Sidetall: 25 Utgiver:

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM INNHOLD: GRØNN MIX MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM 2009 side 2 Bemanningen på kontoret og hos Landbrukstjenester Buskerud Hovedutvalgets medlemmer side 3 Levering av rundballeplast Avlingsskade

Detaljer

Forprosjekt Tingvoll sol- og bioenergisenter

Forprosjekt Tingvoll sol- og bioenergisenter Forprosjekt Tingvoll sol- og bioenergisenter 3.juni.2009 Innholdsliste Sammendrag... 2 1 Bakgrunn... 3 1.1 Lokalisering og oppstart av aktivitet... 4 1.2 Organisering av forprosjektet... 5 2 Navn, grunnfilosofi

Detaljer

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM INNHOLD: GRØNN MIX MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM 2008 side 2 Bemanningen på kontoret. Hovedutvalgets medlemmer. side 3 Produksjonstilskudd i jordbruket Landbrukstjenester (tidligere Avløserlaget)

Detaljer

SKOGNÆRINGENS FRAMTID

SKOGNÆRINGENS FRAMTID TEMA KLIMA OG MILJØ KUBIKK er et magasin fra SB SKOG, Nygård&Mælum og Broberg Skogs til skogeiere i våre skogstrøk. SB SKOG, Nygård&Mælum og Broberg Skogs forvalter, drifter og skjøtter skog for alle typer

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Verktøykasse i utdanningsvalg

Verktøykasse i utdanningsvalg Verktøykasse i utdanningsvalg Verktøykasse i Utdanningsvalg. Denne verktøykassa ble laget fordi jeg kom over mange gode undervisningsopplegg i arbeidet mitt med Ny modell for karriereveiledning i det 13.

Detaljer

Hefte 1 2. for grunnskolen. 2. utgave

Hefte 1 2. for grunnskolen. 2. utgave Hefte 1 2 2. utgave for grunnskolen Innhold Drømmen om ny bolig Hvordan et hus blir til Arkitektur Energi og miljø Vi bygger et lite hus på ordentlig Personlig økonomi Yrker og utdanning Bakgrunnsstoff

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Bestill undervisnings- materiell helt GRATIS! SEKSUALUNDERVISNING STOPP MOBBING! BOKMÅL & NYNORSK RESPEKT PÅ NETTET LÆRERVEI- LEDNINGER RETTIGHETER

Bestill undervisnings- materiell helt GRATIS! SEKSUALUNDERVISNING STOPP MOBBING! BOKMÅL & NYNORSK RESPEKT PÅ NETTET LÆRERVEI- LEDNINGER RETTIGHETER Bestill undervisnings- NÅ OVER 80 MATERIELL materiell helt GRATIS! Ditt brukernavn og kundenummer forenkler bestillingen på SubjectAid.no STOPP MOBBING! SEKSUALUNDERVISNING LÆRERVEI- LEDNINGER BOKMÅL &

Detaljer

Årsmelding Namdal Skogselskap 2012 99. årgang

Årsmelding Namdal Skogselskap 2012 99. årgang Årsmelding Namdal Skogselskap 2012 99. årgang WWW.SKOGSELSKAPET.NO Namdal Skogselskap Årsmøte 2013 holdes på Kvatninga i Overhalla kommune fredag den 28. juni 2013 kl. 15.00 Programmet blir som følger:

Detaljer

Vg1 service og samferdsel PRAKSISLÆRING. en veiledning for læreren. av Steinar Madsen. Yrkeslitteratur as

Vg1 service og samferdsel PRAKSISLÆRING. en veiledning for læreren. av Steinar Madsen. Yrkeslitteratur as Vg1 service og samferdsel PRAKSISLÆRING en veiledning for læreren av Steinar Madsen Yrkeslitteratur as 2 ISBN-13: 978-82-584-0561-7 ISBN-10: 82-584-0561-6 Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med

Detaljer

Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft Årsrapport 2010

Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft Årsrapport 2010 Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft Årsrapport 2010 Sammendrag Oppstart av prosjektet 4. mai 2010 (referat fra møtet - vedlegg 1). Revidert framdriftsplan, -ny sluttdato 30.11.2012 Utarbeidet

Detaljer

Undervisningsopplegg for grunnskolen

Undervisningsopplegg for grunnskolen Bokmål Kulturarven Undervisningsopplegg for grunnskolen Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet - Vern gjennom bruk - KULTURARVEN Undervisningsopplegg for grunnskolen Utarbeidet av

Detaljer