Kulturlandskapet som pedagogisk ressurs

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kulturlandskapet som pedagogisk ressurs"

Transkript

1 506 B. Bele og S. Flæsen Almendingen / Grønn kunnskap 9 (2) Kulturlandskapet som pedagogisk ressurs Bolette Bele 1), Siv Flæsen Almendingen 2) / 1) Planteforsk Kvithamar forskingssenter, 2) Høgskolen i Nesna Sammendrag En av de største truslene mot det norske kulturlandskapet i dag er gjengroing og dermed tap av biologiske og kulturhistoriske verdier. Det er derfor et stort behov for målretta tiltak som ivaretar verdifulle områder. Restaurering og skjøtsel krever kunnskap og engasjement, og skolene kan bli verdifulle samarbeidspartnere for lokalsamfunnet sitt i dette arbeidet. Ved tilrettelegging av aktiviteter og utvikling av undervisningsmateriell kan kulturlandskapet tas i bruk som læringsarena. Et tverrfaglig samarbeid mellom bønder, skoler og forskningsmiljøet vil være til nytte for alle parter som inngår i prosjektet og for lokalsamfunnet for øvrig. Innledning Gjengroing er en av de største truslene mot kulturlandskapet i dag, og mange kulturminner, plante- og dyrearter står dermed i fare for å forsvinne. Parallelt med utarmingen av det biologiske mangfoldet, vil det også skje forandringer i forhold til trivselsverdien og fremkommeligheten i kulturlandskapet. For trivselen sin del betyr et variert og åpent landskap mye både for de som bor der og for turister som oppsøker den norske landsbygda. For friluftslivet er det dessuten viktig at stier og veier holdes åpne og ikke får gro igjen med kratt og skog. Levende bygder og fortsatt jordbruksdrift er nødvendig for å ta vare på disse verdifulle fellesgodene som kulturlandskapet representerer også for framtida. For å skaffe forståelse og utløse engasjement for å opprettholde denne natur- og kulturarven er det viktig at kunnskap om dette mangfoldige landskapet blir formidlet. Barn og ungdom vil i denne sammenhengen være en viktig målgruppe.

2 B. Bele og S. Flæsen Almendingen / Grønn kunnskap 9 (2) 507 Tilrettelegging og utvikling av kulturlandskapet som læringsarena er i tråd med læreplanene for den 10-årige grunnskolen (L97) (Nasjonalt læremiddelsenter 1996). Natur- og miljøfaget inngår på alle alderstrinn og arbeidsmåtene i faget forutsetter at elevene er delaktige i undervisningssituasjonen. Læreplanen vektlegger bruk av naturen og nærmiljøet og presiserer at elevene skal undersøke naturtyper som leveområder for planter og dyr. Med utgangspunkt i L97 og behovet for å skjøtte kulturlandskapet har Planteforsk Kvithamar forskingssenter og Høgskolen i Nesna utviklet metoder og undervisningsmateriell der kulturlandskapet aktivt tas i bruk som læringsarena (Bele et al. 2003). Materiale og metode Prosjektet Kulturlandskap som skoleprosjekt ble igangsatt som et pilotprosjekt ved to skoler i Nord-Trøndelag i 2000 (Bele & Almendingen 2001a, b, c, d). I dag er vel ti skoler i Nord- og Sør Trøndelag i gang med prosjektet, og flere planlegger igangsetting. 3-årige kontrakter inngås mellom skolene og gårdbrukerne om bruken av kulturmarksområdene som læringsarena. Det er utviklet flere aktiviteter og undervisningsmateriell til bruk for lærere og bønder som ønsker å sette i gang denne typen prosjekter i kulturlandskapet (Bele et al. 2003). Undervisningsmateriellet inkluderer bakgrunn, metoder og registreringer basert på erfaringene fra Trøndelag. I felt er det lagt opp til skjøtselsaktiviteter som rydding, lyngbrenning, slått og beiting. Effektene av de ulike skjøtselstiltakene dokumenteres vanligvis i tre avgrensa skjøtselsfelt på 10 x 10 meter. Ett av områdene utgjør et kontrollområde uten skjøtselstiltak, det andre området ryddes for busker og trær og det tredje ryddes og brennes, slås eller beites. Effektene av ulike skjøtselstiltak dokumenteres ved årlige registreringer av planter og småkryp (Figur 1) og ved hjelp av fotografering. Elevene registrerer også økologiske forhold og driftshistorien for studieområdet. Kart, historiske kilder og intervju av gårdbrukeren og gamle folk gir vanligvis god kunnskap om lokalhistorien. Ved praktisk feltarbeid og bearbeiding inne på skolen lærer elevene om det biologiske mangfoldet i kulturmarkene. I dette prosjektet settes det spesielt fokus på planter og edderkopper som indikatorer i kulturmark. Elevene registrerer et utvalg planter ved å telle antall blomstrende planter i små ruter (0,5 x 0,5 m). For å bestemme plantene og edderkoppene har skolene mulighet til å få faglig hjelp fra Planteforsk Kvithamar forskingssenter, som samarbeider med en spesialist på edderkopper. I løpet av prosjektet lærer elevene også om dialektnavn og om tradisjonell bruk av planter til mat og medisin.

3 508 B. Bele og S. Flæsen Almendingen / Grønn kunnskap 9 (2) For å formidle resultater og erfaringer om prosjektet, deltar elever og lærere på ulike seminarer. Elevene informerer også om prosjektene ved hjelp av informasjonstavler i studieområdet, i lokalaviser, lokal-tv og på Internett (www.planteforsk.no). For å få innsikt i hvordan kulturlandskapet fungerte som læringsarena, ble det foretatt en evaluering av pilotprosjektet ved de to skolene som deltok i dette (Bele & Almendingen 2001b). Figur 1. Registreringer og skjøtselstiltak kan settes i gang i mindre avgrensa områder i en kulturmark. Foto: B. Bele Resultater og diskusjon Evalueringen av pilotprosjektet viste at feltarbeidet var svært populært blant elevene (Bele & Almendingen 2001b). Praktiske skjøtselsaktiviteter og utsetting av fallfeller var det elevene likte aller best å holde på med. Elevene likte også å studere planter og småkryp, men det å sortere, gruppere og bestemme arter kunne ofte være vanskelig. Elevtester før prosjektet startet og etter ett års gjennomføring viste at elevene hadde økt sine generelle kunnskaper om kystlynghei (Figur 2) og at de hadde tilegnet seg detaljerte kunnskaper om planter og småkryp i denne typen kulturmark. To nye edderkopparter for Trøndelag er dessuten funnet av elever ved to av de skolene som deltar i prosjektet. Disse funnene utgjør verdifulle bidrag til edderkoppkatalogen for Trøndelag (Aakra in prep.). I tillegg til den faglige kunnskapen, er det også flere elever som framhever samarbeidet med de andre elevene som en sentral del av det de hadde lært. Resultatene fra evalueringen tyder også på at man ved å jobbe med denne

4 B. Bele og S. Flæsen Almendingen / Grønn kunnskap 9 (2) 509 typen prosjekt får en mer bevisst holdning til det å være ute i naturen (Bele & Almendingen 2001b). Lærerne syntes at prosjektet fungerte bra, men påpeker behovet for økte kunnskaper om økologi, biologisk mangfold og skjøtsel. Planteforsk Kvithamar forskingssenter har derfor utviklet ulike typer kurs som skal øke kompetansen både hos lærere og gårdbrukere som ønsker å bruke kulturlandskapet som læringsarena. Gjennom det praktiske feltarbeidet i prosjektet har både lærere og elever tilegnet seg kunnskaper og erfaringer om hvordan verdiene i kulturlandskapet kan tas vare på for framtida. På denne måten kan skolene bli en ressurs for lokalsamfunnet sitt i dette arbeidet. Konklusjon Denne typen tverrfaglige prosjekter vil trolig være til nytte for alle parter som deltar i prosjektet (gårdbrukeren, skolene, forskningsmiljøet) og også for lokalsamfunnet for øvrig. Skolene kan få hjelp og ideer til å ta kulturlandskapet i bruk som læringsarena, og vil samtidig bidra med innsamling av data og skjøtselstiltak. For gårdbrukeren vil det være fordelaktig å sette fokus på det multifunksjonelle landbruket der kulturlandskapet fungerer som arena både for matproduksjon, høgt biologisk mangfold, læring, opplevelse og rekreasjon. På sikt vil slike prosjekter derfor kunne bidra til at barn og ungdom føler sterkere tilknytning og tilhørighet til sitt eget lokalmiljø og de verdiene som finnes der Poengscore (0-13) Elevnummer (1-31) Elevtest 1 Elevtest 2 Figur 2. Elevenes kunnskapsnivå om kystlynghei før prosjektet startet (Elevtest 1) og etter ett års gjennomføring (Elevtest 2). (Antall elever = 31)

5 510 B. Bele og S. Flæsen Almendingen / Grønn kunnskap 9 (2) Referanser Aakra, K. A catalogue of spiders (Araneae) from Trøndelag with a list of species in the collections of the Museum of Natural History and Archaeology. NTNU. In prep. Bele, B. & Almendingen, S.F. 2001a. Kulturlandskap som skoleprosjekt. Beitemark. Grønn forskning 14/ pp. Planteforsk. Norsk institutt for planteforsking., Stjørdal. Bele, B. & Almendingen, S.F. 2001b. Kulturlandskap som skoleprosjekt. Evaluering av pilotprosjekt i grunnskolen. Grønn forskning 16/ pp. Planteforsk. Norsk institutt for planteforsking., Stjørdal. Bele, B. & Almendingen, S.F. 2001c. Kulturlandskap som skoleprosjekt. Kystlynghei. Grønn forskning 13/ pp. Planteforsk. Norsk institutt for planteforsking., Stjørdal. Bele, B. & Almendingen, S.F. 2001d. Kulturlandskap som skoleprosjekt. Lærerveiledning. Grønn forskning 15/ pp. Planteforsk. Norsk institutt for planteforsking., Stjørdal. Bele, B., Almendingen, S.F., & Norderhaug, A Kulturlandskap som skoleprosjekt. Bakgrunn og metoder basert på erfaringer fra Trøndelag. Grønn kunnskap pp. Ås. Nasjonalt læremiddelsenter Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen. 343 pp. Oslo.

Forvaltning av fellesgoder en utfordring for bonde og planlegger

Forvaltning av fellesgoder en utfordring for bonde og planlegger 210 B. Bele & A. Kroken / Grønn kunnskap7(3):210 215 Forvaltning av fellesgoder en utfordring for bonde og planlegger BOLETTE BELE Planteforsk Kvithamar forskingssenter ARE KROKEN Gårdbruker, Budalen Innledning

Detaljer

Arts and Cultural Education in Norway. Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge

Arts and Cultural Education in Norway. Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge Arts and Cultural Education in Norway Professor Anne Bamford Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge Foto: Odd Mehus Innledning Kort om bakgrunn Rapporten «Arts and Cultural

Detaljer

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag 2011-2014 1 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014,

Detaljer

FRILUFTSLIV I ENDRING

FRILUFTSLIV I ENDRING www.nina.no 38 NINA Temahefte FRILUFTSLIV I ENDRING Felles strategisk instituttprogram 2004-2008 r FRILUFTSLIV I ENDRING Felles strategisk instituttprogram 2004-2008 Skogen, K. & Jonsson, B. (red.). 2009.

Detaljer

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway»

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» Foto: Odd Mehus Av professor Anne Bamford

Detaljer

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole PLAN FOR FYSISK AKTIVITET i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole 2012 Innhold Forord...3 Innledning.....4 Fysisk aktivitet i barnehage......6 Fysisk aktivitet på barnetrinnet og i SFO... 8 Fysisk

Detaljer

Har du en god idé? Idéskaping i ungdomsbedrifter

Har du en god idé? Idéskaping i ungdomsbedrifter NORDLANDSFORSKNING NF-arbeidsnotat nr. 1008/2005 Har du en god idé? Idéskaping i ungdomsbedrifter N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no

Detaljer

Vedlegg A. Trondheimsfjorden Våtmarkssenter 2015. 1. Formål

Vedlegg A. Trondheimsfjorden Våtmarkssenter 2015. 1. Formål Vedlegg A Trondheimsfjorden Våtmarkssenter 2015 1. Formål 1.1 Trondheimsfjorden Våtmarkssenter (TVS) skal formidle naturfaglig, økologiske kunnskap til allmennheten, ungdom, skoler, lokal forvaltning og

Detaljer

Innst. S. nr. 121. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr.

Innst. S. nr. 121. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr. Innst. S. nr. 121 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Dokument nr. 8:22 (2004-2005) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om forslag

Detaljer

Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket ØF-rapport 9/2013 Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket av Hans Olav Bråtå og Merethe Lerfald ØF-rapport 9/2013 Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket av Hans

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat

Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat Regionalpark som utviklingsstrategi En introduksjon SOLVEIG SVARDAL, KRISTIAN BJØRNSTAD OG MORTEN CLEMETSEN TF-notat nr. 16/2008 TF-notat Tittel: Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat

Detaljer

Årsrapport for arkeologisk virksomhet i Sør-Trøndelag fylkeskommune 2010

Årsrapport for arkeologisk virksomhet i Sør-Trøndelag fylkeskommune 2010 Årsrapport for arkeologisk virksomhet i Sør-Trøndelag fylkeskommune 2010 Fylkeskommunen har et særlig regionalt ansvar for å ta vare på kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap etter kulturminneloven

Detaljer

Hva er viktig å prioritere i ett gjengroende kulturlandskap? Bolette Bele og Line Rosef Bioforsk Midt-Norge, Kvithamar Stjørdal, Norge

Hva er viktig å prioritere i ett gjengroende kulturlandskap? Bolette Bele og Line Rosef Bioforsk Midt-Norge, Kvithamar Stjørdal, Norge Hva er viktig å prioritere i ett gjengroende kulturlandskap? Bolette Bele og Line Rosef Bioforsk Midt-Norge, Kvithamar Stjørdal, Norge Fokus på: De områdene som er gjengroende men som fremdeles har et

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Levende landskap med et rikt biomangfold. et hefte om skjøtsel av kulturlandskapet

Levende landskap med et rikt biomangfold. et hefte om skjøtsel av kulturlandskapet Levende landskap med et rikt biomangfold et hefte om skjøtsel av kulturlandskapet 1 Bli en hverdagshelt! Vakre blomsterenger i et vell av farger, åpne landskap og aktive støler kommer ikke av seg selv.

Detaljer

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14 Kultur får elever til å blomstre Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud Rapport 2013-14 Proba-rapport nr. 2013-14, Prosjekt nr. 13011 ISSN: 1891-8093 TT,PDS,SK/HB

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer

Vernepleieren i skolen

Vernepleieren i skolen Vernepleieren i skolen Miljøarbeidets plass i tilrettelagt undervisning Silje Netland Silje Netland, vernepleier utdannet ved Høgskolen i Østfold 1999. Arbeidssted: Kvaløya videregående skole i Troms fylkeskommune.

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen Likestillingssenterets rapport nr. 1/2015 Hamar, mars 2015 Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen av Nina Johannesen Tonje Lauritzen Likestillingssenteret er et tverrfaglig kompetansemiljø med

Detaljer

7 Hvordan komme i gang Kartlegging, samarbeidsbygging, pedagogisk planlegging og økonomi i oppstartsfasen

7 Hvordan komme i gang Kartlegging, samarbeidsbygging, pedagogisk planlegging og økonomi i oppstartsfasen 7 Hvordan komme i gang Kartlegging, samarbeidsbygging, pedagogisk planlegging og økonomi i oppstartsfasen Kristina Parow Vår erfaring er at økonomien i oppstartingsfasen sjelden utgjør noen hindring selv

Detaljer

Plan for fysisk aktivitet

Plan for fysisk aktivitet Plan for fysisk aktivitet i barnehage, barneskole / SFO og ungdomsskole Aktiv, sosial og frisk! PLAN FOR FYSISK AKTIVITET I BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I STAVANGER KOMMUNE Aktiv, sosial og frisk Stavanger,

Detaljer

REGNSJEKKEN 2006. Brukerevaluering

REGNSJEKKEN 2006. Brukerevaluering REGNSJEKKEN 2006 Brukerevaluering REGNSJEKKEN 2006, Brukerevaluering Innhold Sammendrag 4 Innledning 7 Evaluering av Regnsjekken 2006 10 Resultater fra spørreundersøkelsen 12 Drøfting og konklusjoner 30

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012 Ledelse av etnisk mangfold Marit O. Langås 15.06.2012 Master i skoleledelse NTNU 2012 Forord Min masteroppgave utgjør sluttproduktet etter fire års deltidsstudium i skoleledelse ved NTNU. Da jeg startet

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Grunnleggende ferdigheter i kommunen Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Opplæring i grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker. Kaja Winsnes og Randi Husemoen ISBN 978-82-7724-176-0

Detaljer

ELEVMEDVIRKNING. Astri Sletteng og Heidi Olsen Sværd

ELEVMEDVIRKNING. Astri Sletteng og Heidi Olsen Sværd ELEVMEDVIRKNING Hvordan kan vi som skoleledere bruke aksjonsforskning for å initiere, starte opp implementering og planlegge oppfølging av økt elevmedvirkning? Astri Sletteng og Heidi Olsen Sværd Erfaringsbasert

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Rapport. Individtilpasset føreropplæring. Et nullvisjonsprosjekt i Nord-Trøndelag 2006-2008. Eva Dalland. Høgskolen i Nord-Trøndelag Rapport nr 54

Rapport. Individtilpasset føreropplæring. Et nullvisjonsprosjekt i Nord-Trøndelag 2006-2008. Eva Dalland. Høgskolen i Nord-Trøndelag Rapport nr 54 Rapport Individtilpasset føreropplæring Et nullvisjonsprosjekt i Nord-Trøndelag 2006-2008 Eva Dalland Høgskolen i Nord-Trøndelag Rapport nr 54 Steinkjer 2008 Individtilpasset føreropplæring Et nullvisjonsprosjekt

Detaljer