Hva er viktig å prioritere i ett gjengroende kulturlandskap? Bolette Bele og Line Rosef Bioforsk Midt-Norge, Kvithamar Stjørdal, Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva er viktig å prioritere i ett gjengroende kulturlandskap? Bolette Bele og Line Rosef Bioforsk Midt-Norge, Kvithamar Stjørdal, Norge"

Transkript

1 Hva er viktig å prioritere i ett gjengroende kulturlandskap? Bolette Bele og Line Rosef Bioforsk Midt-Norge, Kvithamar Stjørdal, Norge

2 Fokus på: De områdene som er gjengroende men som fremdeles har et restaurerings- og skjøtselspotensial med tanke på ulike verdier Foto: B. Bele

3 Kulturlandskap Alt landskap som er påvirket av menneskelig aktivitet Jordbrukets landskap formet av tradisjonell drift gjennom århundrer og årtusener Foto: Hovd/Rosef Foto: Hovd/Rosef

4 Kulturlandskapet er formet gjennom et samspill mellom kultur og natur i flere tusen år Fra Bruteig et al: Beiting, biologisk mangfald og rovviltforvaltning

5 Det tradisjonelle kulturlandskapet Etter A.Moen 1998: Endringer i vårt varierte kulturlandskap

6 Etter 1950 Effektivisering og endret drift Økt produksjon Ensretting og utarming av landskapet Etter A.Moen 1998: Endringer i vårt varierte kulturlandskap

7 Menneskelig påvirkning Lokale driftsformer Hogst /rydding, brenning, slått, beite, pløying, gjødsling, lauving, rising Kontinuitet i drift Endring av lysforholdene Endring av næringsforholdene Foto: B. Bele

8 Kontinuitet = sammenhengende drift Samme type påvirkning gjennom lang tid uten lengre avbrekk

9 Kulturspor på trær Merker på trær etter menneskelig aktivitet Vitner om ekstensive driftsformer i skogen Kulturminner man bør ta hensyn til ved forvaltning og tiltak i skog Foto: B. Bele Den uberørte skogen er ikke så uberørt (Bele & Norderhaug Bele, Norderhaug & Rosef 2006)

10 Skogsbeiter ble brent for å øke grasproduksjonen Foto: B. Bele

11 Gjengroing den største utfordringen Opphopning av dødt plantemateriale Bedre nitrogentilgang Foto: L. Rosef

12 Næringselskende planter blir dominerende Firkantperikum Hundegras Skogstorkenebb Geitrams Foto: H. Hovd Foto: Hovd/Rosef

13 Fører til: Mindre sol-innstråling Høyere fuktighet Ingen spiringsmuligheter Foto: Hovd/Rosef

14 Lyskrevende arter forsvinner Foto: B. Bele Foto: B. Bele Foto: B. Bele Foto: B. Bele Marinøkkel Vil-lin Blåfjær Kattefot

15 Arter med kort livssyklus forsvinner Søte-arter Småengkall Øyentrøst Foto: B. Bele Foto: Bele/Rosef

16 Busker og trær invaderer Foto: B. Bele Foto: L. Rosef

17 Skogen lukker seg Foto: Bele/Rosef Foto: B. Bele

18 Uerstattelige verdier går tapt Biologisk mangfold Bærekraftige økosystemer Foto: Hovd/Rosef Kulturminner Estetiske verdier Opplevelsesverdier Identitet Foto: Bele/Rosef Historisk forankring Foto: Bele/Rosef

19 Landskapsendringer, Rinnleiret naturreservat, N-Trøndelag (Kilder: Bele et al. 2005, Bele et al. 2006)

20 Endringer i fuglefaunaen, Rinnleiret i samme perioden (Kilder: Bele et al. 2005, Bele et al. 2006)

21 Lokalproduserte varer og tjenester De biologiske, kulturelle, estetiske og sosiale verdiene i kulturlandskapet er en viktig ressurs for det norske landbruket De lokale utformingene og særtrekkene ved kulturlandskapet kan vektlegges og utnyttes i markedsføringen av produkter og tjenester Forutsetningen er at disse ressursene brukes på en måte som bevarer verdiene og ikke forbruker dem

22 Behov for planlegging og prioritering ved igangsetting av tiltak i kulturlandskapet Foto: B. Bele

23 Hva ønsker man å oppnå ved restaurering og skjøtsel? Foto: Bele/Rosef? Foto: Hovd/Rosef Foto: Hovd/Rosef Foto: Bele/Rosef

24 Spørsmål i planleggingsfasen Hva ønsker man å oppnå med tiltaket? Hva må gjøres for å komme fram til ønsket tilstand? Er ønskede arter tilstede/ eller har de vært der? Har man tilgjengelige midler (menneskelig kraft, riktig utstyr, dyr..) Hvor langsiktig er tiltaket?

25 Kunnskap om tradisjonell drift nødvendig Hvilke lokale driftsformer skapte kulturmarkene? Hvordan så området ut? Hvordan tilrettelegge dagens drift? Foto: utlånt fra Lønset

26 Tilpasse tiltakene etter målsetningen Foto: Bele/Rosef

27 Holde landskapet åpent?

28 Ivareta spesielle verdier? Foto: B. Bele

29 Restaureringen skal bidra til å: Ivareta de lokale verdiene Eks. Skape egna forhold for konkurransesvake og lyskrevende arter Eks. Synliggjøre kulturminner i deres rette element Foto: B. Bele Foto: Hovd/Rosef

30 Hva skjer ved rydding? Rotmassen dør og frigjør næring Foto: B. Bele Viktig å dempe denne gjødsel-effekten ved uttak av biomasse hvert år

31 Utvidelse av naturlige glenner Ønskede arter? Foto: Bele/Rosef

32 Kvisthauger må fjernes Foto: Bele/Rosef Foto: B. Bele Ellers får man oppslag av høgvokste urter

33 For å sikre vellykket resultat Planlegg tiltak i områder med intakte kulturmarker, hvor artsinnholdet ennå finnes Se større områder i sammenheng for å sikre spredningsmuligheter mellom ulike områder

34 Prioritering og framdrift Delområder! Tiltak i etapper med oppfølgende skjøtsel!!! For rask gjenåpning gir stort oppslag av høge urter Foto: Bele/Rosef

35 Vi må prioritere restaurering og skjøtsel av ulike biotoper Foto: Hovd/Rosef

36 Hagemark Inngjerdet beitemark med tre- og eller busksjikt Ofte lang beiteperiode og høyt beitetrykk Trærne ble ofte utnyttet til fôr og ved Foto: Bele/ Rosef

37 Lauveng Slåttemark med spredte løvtrær Oppstod ved uttynning av (edel)løvskog Høsting både av feltsjikt og tresjikt Foto: B. Bele

38 Styva og lauva trær Forming av høstingstrær Fôrhøsting av ca. 5 år gamle kvister med lauv (aug./sept.) Viktige leveområder for småkryp, insekter, sopp, lav Foto: B. Bele

39 Beiteskog Gjelder alle slags typer skog 6000 år lang historie Lavt feltsjikt med enkelte kratt av einer, nyperose Parklignende struktur Beitetrykket varierte Foto: B. Bele

40 Edelløvskogsområder Kulturpåvirket i større eller mindre grad Beite, fôrprodukjson (lauving, rising, skaving, slått, bast- og barkproduksjon) Rik flora og fauna Foto: B. Bele

41 Kantsoner Ble ofte utnyttet til beite, slått, ved Kan inneholde mange arter Viktig spredningsveg for planter og dyr Kan forhindre erosjon og utvasking til vassdrag Foto: Hovd/Rosef

42 Vegkanter Ble ofte slått eller beitet Vegvesenet slår de fleste vegkanter Ofte en artsrik flora Retrettplass for engarter Foto: Hovd/Rosef

43 Skogsbryn Viktige overgangssoner mellom grasmark/ åker og skog Bestod gjerne av ulike sjikt (grasmark, busker, trær) Ble ofte beita/slått Foto: B. Bele

44 Åkerholmer Areal uegnet til oppdyrking Blir liggende som små øyer i åkerlandskapet Ofte med trær og busker Foto: Bele/Rosef Kan være rester etter gamle slått- og beitemarker

45 Enkelttrær og alleer Store gamle trær er viktige biotoper for lav, sopp, moser, fugler, flaggermus og insekter Foto: Hovd

46 Prioritere gjenåpning og skjøtsel av små restarealer? Restarealer av slåttemark, kanter, åkerholmer mm. kan være svært artsrike Disse kan fungere som kilde for nyetablering av kulturmarksarter når landskapet gjenåpnes

47 Er enkle og universelle løsninger gode nok? Storstilt rydding/hogst løser ikke gjengroingsproblemet i kulturlandskapet Gjenåpningstiltak er krevende med tanke på oppfølging Enkle løsninger som ikke er lokaltilpassa visker ut den store variasjonen

48 Er det tilstrekkelig å ivareta kulissene i landskapet? Innholdet i landskapet mht biologisk mangfold og andre verdier (for eksempel kulturminner, bærekraftige økosystem) vil da forsvinne Kulturlandskapsverdiene i det enkelte området må legge premissene for de tiltakene som settes inn

49 Oppsummering- viktig å prioritere: De områdene som fortsatt har et potensial med tanke på biologiske kvaliteter og andre verdier Mangfoldet av ulike typer av kulturmark Områder som opprettholder et nettverk av spredningskorridorer i landskapet Foto: L. Rosef

50 Prioriteringene må gjøres med basis i kunnskap om: Økosystemene Verdiene Effektene av tiltakene

Restaurering med beitedyr i kulturlandskapet virker det?

Restaurering med beitedyr i kulturlandskapet virker det? 218 L. Rosef / Grønn kunnskap 8 (2) Restaurering med beitedyr i kulturlandskapet virker det? Line Rosef / line.rosef@planteforsk.no Planteforsk Kvithamar forskingssenter Innledning Omstruktureringene innenfor

Detaljer

Planting av skog på nye arealer som klimatiltak

Planting av skog på nye arealer som klimatiltak RAPPORT M26-2013 Planting av skog på nye arealer som klimatiltak Egnede arealer og miljøkriterier 1 Planting av skog på nye arealer som klimatiltak M26-2013 Forord Planting av skog på nye arealer som klimatiltak

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat

Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat Regionalpark som utviklingsstrategi En introduksjon SOLVEIG SVARDAL, KRISTIAN BJØRNSTAD OG MORTEN CLEMETSEN TF-notat nr. 16/2008 TF-notat Tittel: Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat

Detaljer

PÅ TUR I LISTALANDSKAPET. Kulturhistorisk guide for turer i et av våre eldste kulturlandskap

PÅ TUR I LISTALANDSKAPET. Kulturhistorisk guide for turer i et av våre eldste kulturlandskap PÅ TUR I LISTALANDSKAPET Kulturhistorisk guide for turer i et av våre eldste kulturlandskap Vestover Lar vi blikket vandre nord og vestover fra det flate vide Lista oppdager vi at det blir mer bevegelse

Detaljer

Naturmangfoldloven 8-12

Naturmangfoldloven 8-12 Naturmangfoldloven 8-12 Hotell Aleksandra Loen, 07.11.2013 Grete Elverum Hva er nytt med naturmangfoldloven? Dette er nytt: Du har gjort mye av dette tidligere også MEN nå er det satt i system OG det er

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem

Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem Utslipp av klimagasser fra norsk jordbruk og tiltak for å redusere dem ZERO-RAPPORT - Mars 2010 Johnannes Fjell Hojem og Ingrid Ohna Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025. STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling

Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025. STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025 STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling 1 Foto forside: Trehus, Blåsenborg. Skråtårn, Jåttåvågen. Detalj, Stavanger domkirke. T.v.: Interiør, Breidablikk. Neste

Detaljer

Publisert WWF-Norge, april 2004 Første opplag. Tittel WWFs verneplan for å bevare Norges fantastiske skognatur

Publisert WWF-Norge, april 2004 Første opplag. Tittel WWFs verneplan for å bevare Norges fantastiske skognatur 1 Publisert WWF-Norge, april 2004 Første opplag Tittel WWFs verneplan for å bevare Norges fantastiske skognatur Copyright Ettertrykk anbefales oppgi kilde Rapporten kan lastes ned fra www.wwf.no/core/pdf/wwfs_skogsverneplan_2004.pdf

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

ET LANDBRUK UTEN KVINNER

ET LANDBRUK UTEN KVINNER Norsk Bonde- og Småbrukarlag ET LANDBRUK UTEN KVINNER En kartlegging av årsaker til at ikke flere kvinner velger landbruket som yrkesvei Kvinner, demokrati og deltakelse Mars 2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rehabilitering del 1. Støtteark

Rehabilitering del 1. Støtteark Rehabilitering del 1 Støtteark REHABILITERING Vi snakker om rehabilitering av gamle hus, de skal fikses opp og bli som nye Bytte ut tak og vegger, råtne planker, kaste knuste vinduer, høvle vekk gammel

Detaljer

En levedyktig matframtid

En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid Utgitt av Utviklingsfondet Økonomisk støtte til utgivelsen er gitt av Norad gjennom Utviklingsfondet og Norsk bonde- og småbrukarlag Dette er en forkortet,

Detaljer

Siste Sjanse rapport 2005-11

Siste Sjanse rapport 2005-11 Ekstrakt Siste Sjanse har foretatt en kartlegging og verdivurdering av naturtyper i Stor-Elvdal kommune. Arbeidet har dels bestått i en gjennomgang av eksisterende litteratur om natur i kommunen og dels

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

Blir norsk landbruk bærekraftig?

Blir norsk landbruk bærekraftig? NR. 8/92 Blir norsk landbruk bærekraftig? Et arbeidshefte for en helhetlig landbrukspolitikk ISBN 82-7478-065-5 ISSN 0807-0946 Blir norsk landbruk bærekraftig? Et arbeidshefte for en helhetlig landbrukspolitikk.

Detaljer

Kulturlandskapet. gror igjen

Kulturlandskapet. gror igjen L A N D S K A P Kulturlandskapet Tradisjonelt småbruk på Frøya i Sør-Trøndelag i forfall. Mange mindre plasser langs kysten kombinerte fiske med jordbruk. gror igjen Det har særlig det siste tiåret vært

Detaljer

9 En økologisk hage - en uunnværlig del av gård-skolesamarbeid?

9 En økologisk hage - en uunnværlig del av gård-skolesamarbeid? 9 En økologisk hage - en uunnværlig del av gård-skolesamarbeid? Linda Jolly Å inkludere skolehage som tema i gård-skolesamarbeid var ikke tiltenkt da kursene begynte. Det viste seg imidlertid at for kursdeltagerne

Detaljer

er mest utbredt i lavlandet i Sør- Norge. Dunbjørk vokser landet. Den er svært og i våre nordligste fylker. Dvergbjørk er en, busk.

er mest utbredt i lavlandet i Sør- Norge. Dunbjørk vokser landet. Den er svært og i våre nordligste fylker. Dvergbjørk er en, busk. FYLL INN RIKTIG ORD BJØRK Det finnes arter bjørk i Norge. er mest utbredt i lavlandet i Sør- Norge. Dunbjørk vokser landet. Den er svært og i våre nordligste fylker. Dvergbjørk er en, busk. GRAN Gran er

Detaljer

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige olje- og energidepartement Retningslinjer Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige

Detaljer

Mal for forvaltningsplan for grøntanlegg (utomhusanlegg)

Mal for forvaltningsplan for grøntanlegg (utomhusanlegg) Mal for forvaltningsplan for grøntanlegg (utomhusanlegg) Denne malen er ment å være et verktøy i utarbeidelsen av forvaltningsplaner for grøntanlegg (utomhusanlegg). Malen vil kunne benyttes i arbeidet

Detaljer

Likestilling og mangfold. Stavanger kommune Strategi 2013 2020

Likestilling og mangfold. Stavanger kommune Strategi 2013 2020 Likestilling og mangfold Stavanger kommune Strategi 2013 2020 Innhold Forord... 03 1. Helhetlig likestillings- og mangfoldsarbeid... 04 1.1 Roller og ansvar... 05 1.2 Sentrale og lokale føringer... 05

Detaljer

OECD-innsikter: Bærekraftig utvikling: forholdet mellom økonomi, samfunn, miljø

OECD-innsikter: Bærekraftig utvikling: forholdet mellom økonomi, samfunn, miljø OECD Insights Sustainable Development: Linking Economy, Society, environment Summary in Norwegian OECD-innsikter: Bærekraftig utvikling: forholdet mellom økonomi, samfunn, miljø Sammendrag på norsk Uttrykket

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

FRILUFTSLIV EN RESSURS FOR BEDRE HELSE?

FRILUFTSLIV EN RESSURS FOR BEDRE HELSE? FORSKNING I FRILUFT - 2005 FRILUFTSLIV EN RESSURS FOR BEDRE HELSE? Marit Espeland Rådgiver ved Avdeling fysisk aktivitet, Sosial- og helsedirektoratet I følge friluftslivsmeldingen er friluftsliv definert

Detaljer

Økologi. 1.1 Mennesket endrer miljøet 1.2 Naturmiljøet 1.3 Populasjoner 1.4 Økosystemer i endring

Økologi. 1.1 Mennesket endrer miljøet 1.2 Naturmiljøet 1.3 Populasjoner 1.4 Økosystemer i endring 1 Økologi ØKOLOGI 15 1.1 Mennesket endrer miljøet 1.2 Naturmiljøet 1.3 Populasjoner 1.4 Økosystemer i endring Økologi er læren om samspillet og sammenhengene i naturen. Økologi handler også om mennesket,

Detaljer