Skogbruk og klimapolitikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skogbruk og klimapolitikk"

Transkript

1 Skogbruk og klimapolitikk 1

2 Rammebetingelser: (kjapt resymert fra st.meld 9: Landbruksmeldingen fra 2009): legge til rette for økt bruk av tre legge til rette for økt bruk av skogråstoff til bioenergi legge til rette for økt bærekraftig avvirkning og uttak av skogbiomasse dersom etterspørselen etter råstoff fra skogen øker gi bedre adkomst til skogressursene som grunnlag for økt skogbasert verdiskaping styrke oppbyggingen av skogressursene ta vare på og utvikle karbonlageret på norske landarealer videre legge til rette for økt bruk av skogen som arena for styrket helse og velferd legge til rette for en mer målrettet miljøinnsats i skogbruket 2

3 Rammebetingelser: (kjapt resymert fra st.meld 21, Norsk klimapolitikk, 2012): Øke det produktive skogarealet gjennom redusert avskoging. og økt tilplanting på nye arealer. Skal utvikles miljøkriterier for dette Mer skog ved å styrke planteforedlingen, øke plantetettheten gjeninnføre forbudet mot hogst av ungskog Etablere klimaskoger Bedre betingelsene for uttak av skogsråstoff til bioenergi Målrettet gjødsling av skog 3

4 Skog i norsk klimasammenheng I Norge er det drøye 0,8 km 3 trevirke på rot som lagrer CO 2 Norges skoger har et årlig nettoopptak på millioner tonn CO 2, hvilket tilsvarer ca halvparten av klimagass-utslippene fra andre sektorer i Norge 4

5 Østfoldskog i norsk klimasammenheng Det står ca 32 mill m 3 trevirke på rot i Østfold. Det binder ca 60 millioner tonn CO 2 Skogen i Østfold har et årlig nettoopptak av CO 2 tilsvarende 0,5-1 % av klimagassutslippene fra andre sektorer i Norge 5

6 Hvorfor? 1 tonn trevirke binder 2 tonn CO 2 Det hogges mindre enn tilveksten I Norge underavvirkes det ca 15 mill m 3 årlig i forhold til tilveksten (tilvekst ~25 mill, hogst 8-10 mill). Trevolumet i Norges skoger er doblet de siste 80 årene I Østfold underavvirkes det ca m 3 årlig i forhold til tilveksten (tilvekst ,hogst ,) 6

7 3 hovedprinsipper for å redusere effekten av klimagassutslipp ved hjelp av skogbruket: 1. Redusert avskoging og skogforringelse gir langvarig lagereffekt i stående masse 2. Skog i vekst tar opp CO 2 3. Bruk av skogsprodukter kan substituere produkter basert på fossil energi 7

8 Hva sier fylkesplanen om klimautfordringen i Østfold: Fylkesplanen : Østfold mot 2050 : Østfold skal være klimagassnøytralt innen Minimum 50 % skal tas gjennom lokal tiltak Et slikt mål kan ikke nås uten et aktivt skogbruk og aktiv bruk av trevirke 8

9 Noen viktige rammebetingelser for handling Skogbruket skal drives bærekraftig innenfor det lovverket som regulerer virksomheten Skogbruket er markdesstyrt. Vanskelig å initiere tiltak uten hold i en etterspørsel. Skogbruket er langsiktig. Vanskelig å initiere tiltak uten hold i en tro på den relativt fjerne fremtid 9

10 Hvilke virkemidler blir iverksatt? I et samfunnsøkonomisk perspektiv er skogtiltakene rimelige med god klimagevinst Skogeiernes oppslutning vil være avhengig av privatøkonomien i prosjektene 10

11 Hva gjør vi innenfor realistiske rammebetingelser? Spare skog? Vil gi lagereffekt, men man mister substitusjonseffektene. Det er også i strid med ønsket om..å legge til rette for økt bærekraftig avvirkning og uttak av skogbiomasse.. Å spare skog vil gi en god kortsiktig effekt som lager, men etter hvert lite nytt CO 2 -opptak pga sterkt avtakende tilvekst med økende alder 11

12 Hva gjør vi, forts. Hogge mer for å få opp ny veksterlig skog og for å bruke produktene i substituerende og lagrende objekter? Ja, hvis markedet etterspør produktene. 12

13 Hva gjør vi, forts. Øke produksjonen på dagens arealer gjennom tettere foryngelser og bedre ungskogpleie? Ja, men det fordrer nok enda sterkere statlig engasjement (= kr) for å styrke mange skogeieres tro på fremtiden 13

14 Planting på nye arealer? Hva gjør vi, forts Normalt en god, rentabel langsiktig investering Hvordan vil det gå i hop med lovverket? Hvordan vil det gå i hop med den rådende oppfatning om kulturlandskapet? 14

15 Hva gjør vi, forts. Planteforedlingsframskritt? Realistisk. Øke tilgangen på foredlet frø Plantet skog av foredlet materiale gir pr dd en gevinst på ca15 % volumøkning Potensiale 25 år fram i tid: Ca 25 % volumøkning 15

16 Hva gjør vi, forts. Gjødsling av én prosent av tilgjengelig areal med eldre produksjonsskog (hkl IV) på midlere boniteter? Pr i dag regnet som en av de mest rentable investeringene i skogbruket. Det gir hurtig effekt, lett å motivere skogeierne 16

17 Hva gjør vi, forts. Økt bruk av bioenergi? Utbyggingen står nesten stille pga dagens lave strømpriser. Flistilskuddet forsvant

18 Hva gjør vi, forts. Økt bruk av treprodukter Trederivater: Borregaard i Sarpsborg har et av verdens mest avansert bioraffinerier Alt som kan lages av olje, kan lages av tre Prisspørsmål 18

19 Massivtre: Bakteppe: Hva gjør vi, forts. Produksjon av 1 kg betong gir et utslipp på ca 750 kg CO 2 Produksjon av 1 kg stål gir et utslipp på ca 2 tonn CO 2 Produksjon av stål og betong står for ca 10 % av verdens CO 2 - utslipp Det bygges noe i massivtre i Østfold, men det går langsomt pga manglende kompetanse både hos utbygger og byggkjøper 19

20 Takk for oppmerksomheten! Fra Jeløya Foto: Gisle Haakonsen 20

21 21

22 Substitusjonseffekter Substitusjonseffekter ved bruk av bioenergi basert på trevirke 22

23 Mål for bioenergiproduksjon Det brukes i dag energi tilsvarende 17,2 TWh (= ca 13 % av Norge el-produksjon) basert på biomasseressurser fra skogen. Mye av det er ved. Målet er å produsere ytterligere 14 TWh innen

24 Hvordan kan man øke CO 2 -bindingen: I tabellen er det ikke medregnet effekt av å erstatte fossil energi. Effekter på biologisk mangfold er heller ikke vurdert 24

25 Utslipp av klimagasser 25

Klima og skogpolitikk. Skogforum Honne 4. nov 2009

Klima og skogpolitikk. Skogforum Honne 4. nov 2009 Klima og skogpolitikk Skogforum Honne 4. nov 2009 Avd.dir. Ivar Ekanger, LMD Regjeringens ambisjoner Sentrale tiltak for å utvikle skogens rolle 2 Det kongelige landbruks- og matdepartement Bakteppe før

Detaljer

S K O G O G K L I M A. -En del av løsningen på klimaproblemet. S K O G o g K L I M A 1

S K O G O G K L I M A. -En del av løsningen på klimaproblemet. S K O G o g K L I M A 1 S K O G O G K L I M A Skog -En del av løsningen på klimaproblemet S K O G o g K L I M A 1 Klimautfordringen sjon av klimagasser i atmosfæren. Dermed blir drivhuseffekten større, med global oppvarming som

Detaljer

Tiltak og virkemidler for økt opptak av klimagasser fra skogbruk

Tiltak og virkemidler for økt opptak av klimagasser fra skogbruk Klimakur 2020 Sektorrapport skogbruk Tiltak og virkemidler for økt opptak av klimagasser fra skogbruk TA 2596 2010 Utført av Klima- og forurensningsdirektoratet Forord Klimakur 2020 utreder tiltak og

Detaljer

STRATEGISK PLAN SKOGBRUKET I AKERSHUS OG OSLO 2016-2019

STRATEGISK PLAN SKOGBRUKET I AKERSHUS OG OSLO 2016-2019 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten STRATEGISK PLAN SKOGBRUKET I AKERSHUS OG OSLO 2016-2019 HØRINGSUTKAST OSLO 07. APRIL 2015 Innhold KAP. 1 INNLEDNING...3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2

Detaljer

SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN

SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN SKOG22-RAPPORTEN er utviklet gjennom et bredt samarbeid mellom aktører fra skog- og trenæringen og de sentrale forsknings- og kompetansemiljøene. Innovasjon

Detaljer

Regional strategi for skogbruk og tresektoren i Hedmark og Oppland fylker 2008-20011

Regional strategi for skogbruk og tresektoren i Hedmark og Oppland fylker 2008-20011 Innlandets grønne gull skal vokse, bygge og varme! Regional strategi for skogbruk og tresektoren i Hedmark og Oppland fylker 2008-20011 Innholdsfortegnelse: INNLANDETS HANDLINGSPLAKAT 1 INNLEDNING 2 Nasjonale

Detaljer

Statsbudsjettet for 2015 setter valget av norsk skogstrategi på spissen

Statsbudsjettet for 2015 setter valget av norsk skogstrategi på spissen Statsbudsjettet for 2015 setter valget av norsk skogstrategi på spissen Vedlegg 1. Bakgrunnsnotat av Johan C. Løken, styreleder i Det norske Skogselskap (20.10.2014) Innledning Det norske Skogselskap gjorde

Detaljer

INNLEDNING SKOG ER VÅRT «GRØNNE GULL», OG EN MILJØVENNLIG ENERGIKILDE FOR FRAMTIDA. [ ] UTVIKLING AV POLITIKK

INNLEDNING SKOG ER VÅRT «GRØNNE GULL», OG EN MILJØVENNLIG ENERGIKILDE FOR FRAMTIDA. [ ] UTVIKLING AV POLITIKK INNLEDNING SKOG ER VÅRT «GRØNNE GULL», OG EN MILJØVENNLIG ENERGIKILDE FOR FRAMTIDA. [ ] UTVIKLING AV POLITIKK OG VIRKEMIDLER RETTET MOT SKOGBRUKET MÅ HA SOM OVERORDNET MÅL Å ØKE VERDISKAPINGEN I SKOGBRUKET

Detaljer

Økt planting for økt CO 2 -binding i skog

Økt planting for økt CO 2 -binding i skog NORSKOG-rapport 2012-2 Økt planting for økt CO 2 -binding i skog Hvordan insentivere skogeiere til å plante mer Ellen Stenslie, Erling Bergsaker, Øivind N. Berntsen, Tomas Thuresson - NORSKOG- Prosjektpartnere:

Detaljer

St.meld. nr. 39 (2008 2009) Klimautfordringene landbruket en del av løsningen

St.meld. nr. 39 (2008 2009) Klimautfordringene landbruket en del av løsningen St.meld. nr. 39 (2008 2009) Klimautfordringene landbruket en del av løsningen Landbruks- og matdepartementet St.meld. nr. 39 (2008 2009) Klimautfordringene landbruket en del av løsningen Innhold 1 Hovedinnholdet

Detaljer

Strategi med handlingsplan for skogbasert bioenergi i Rogaland

Strategi med handlingsplan for skogbasert bioenergi i Rogaland Strategi med handlingsplan for skogbasert bioenergi i Rogaland Vedtatt i styringsgruppa 13.09.2011 Vedtatt i Regional- og kulturutvalget i Rogaland fylkeskommune 31.05.2012 FORORD FNs klimapanel IPCC

Detaljer

Samfunnsøkonomiske gevinster av skogreising med sitkagran

Samfunnsøkonomiske gevinster av skogreising med sitkagran Rapport 2011/03 fra Vista Analyse AS Samfunnsøkonomiske gevinster av skogreising med sitkagran John Magne Skjelvik og Haakon Vennemo Vista Analyse 16. februar 2011 Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport

Detaljer

Energi og klimaplan. for. Nordre Land Kommune 2009-2012

Energi og klimaplan. for. Nordre Land Kommune 2009-2012 Energi og klimaplan for Nordre Land Kommune 2009-2012 Innledning og bakgrunn Arbeidet med å lage en energi og klimaplan for Nordre Land kommune ble satt i gang med følgende formål : Lage et grunnlag for

Detaljer

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Organisasjon Skogsertifisering Sporbarhet og Logobruk Vedtekter for PEFC Norge PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

Detaljer

L A N D B R U K S K O M M U N E N A LT A. skogbruk

L A N D B R U K S K O M M U N E N A LT A. skogbruk L A N D B R U K S K O M M U N E N A LT A skogbruk Fra tøffe og bratte fjordfjell der man kan oppleve 4 årstider på en og samme dag via lune, rolige og frodige elvedalfører til et karrig og stille landskap

Detaljer

Meld. St. 21. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norsk klimapolitikk

Meld. St. 21. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norsk klimapolitikk Meld. St. 21 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 21 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold 1 Et globalt fellesproblem... 7 1.1 Innledning... 7 1.2 Mål og prinsipper i norsk klimapolitikk...

Detaljer

Næringslivets klimahandlingsplan. Norsk klimapolitikk tid for handling

Næringslivets klimahandlingsplan. Norsk klimapolitikk tid for handling Næringslivets klimahandlingsplan Norsk klimapolitikk tid for handling Sammendrag «Norge som energinasjon kan og skal gå foran. Næringslivet skal bidra aktivt til å løse klimautfordringene.» Tid for handling

Detaljer

(Foreløpig utgave) Miljøverndepartementet. Meld. St. 21. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norsk klimapolitikk

(Foreløpig utgave) Miljøverndepartementet. Meld. St. 21. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norsk klimapolitikk (Fo) Miljøverndepartementet Meld. St. 21 (2011 2012) Melding til Stortinget Norsk klimapolitikk Tilråding fra Miljøverndepartementet 25. april 2012, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg

Detaljer

Venstre fylkespartiprogram

Venstre fylkespartiprogram Venstre fylkespartiprogram Landbruk Sør-Trøndelag er landets fjerde største landbruksfylke. Matproduksjonen har melk og kjøtt som hovedproduksjon. Næringa står overfor utfordringer med hensyn til både

Detaljer

Melding om kystskogbruket

Melding om kystskogbruket Kyst skogbruket Melding om kystskogbruket Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland Prosjekt Kystskogbruket januar 2008 "Skaperen

Detaljer

Melding om kystskogbruket

Melding om kystskogbruket Kyst skogbruket Melding om kystskogbruket Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland Prosjekt Kystskogbruket januar 2008 "Skaperen

Detaljer

Bioenergi økonomisk potensial i Norge og betydning for klimagassutslippene

Bioenergi økonomisk potensial i Norge og betydning for klimagassutslippene Bioenergi økonomisk potensial i Norge og betydning for klimagassutslippene Foredrag for Norsk Geofysisk Forening Geilo, 20. september 2007 Erik Trømborg, Institutt for naturforvaltning, Universitetet for

Detaljer

Energi & Klimaplan. Karlsøy kommune. Innhold VEDLEGG 2. Landbruk og skogbruk i energi- og klimaspørsmål

Energi & Klimaplan. Karlsøy kommune. Innhold VEDLEGG 2. Landbruk og skogbruk i energi- og klimaspørsmål Energi & Klimaplan Karlsøy kommune Korrigert kapittel landbruk, skogbruk og punkter under tiltak kap. 1,4 VEDLEGG 2 Landbruk og skogbruk i energi- og klimaspørsmål Innhold VEDLEGG 2... 1 Landbruk og skogbruk

Detaljer

ÅRRINGER. Innspill fra NORSKOG til Landbruksmeldingen

ÅRRINGER. Innspill fra NORSKOG til Landbruksmeldingen ÅRRINGER Nr 25/10 15. juni Innspill fra NORSKOG til Landbruksmeldingen Av Arne Rørå (Adm. dir. NORSKOG) NORSKOG avgir med dette sine synspunkter på hvilke områder vi mener bør vektlegges særskilt i arbeidet

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Det store fotosyntesesviket

Det store fotosyntesesviket Underlag for kronikk i Nationen 12. april 2013 Utarbeidet til Toftemøtet samme dag Det store fotosyntesesviket - når et land blir så rikt at planter og trær råtner på rot. Av Johan C. Løken, styreleder

Detaljer

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015 Kommunedelplan for klima og energi 2010-2015 Halden Kommune Politisk behandling Planen ble enstemmig vedtatt som kommunedelplan av kommunestyret, den 14.10.2010, sak: 2010/84. Utarbeidet av: Halden kommune

Detaljer

Besteforeldrenes klimaaksjon

Besteforeldrenes klimaaksjon 11. juni 2012 Besteforeldrenes klimaaksjon Kommentarer til Klimameldingen Meld. St. 21 (2011-2012). Norsk Klimapolitikk. Foreløpig utgave. Det er mye positivt i Klimameldingen som satsing på energisparing,

Detaljer

St.meld. om landbruk og klimautfordringene Sarpsborg, 23. okt. 08, Avd.dir Ivar Ekanger, LMD

St.meld. om landbruk og klimautfordringene Sarpsborg, 23. okt. 08, Avd.dir Ivar Ekanger, LMD St.meld. om landbruk og klimautfordringene Sarpsborg, 23. okt. 08, Avd.dir Ivar Ekanger, LMD ...alle snakker om været... 2 Global middeltemp som følge av drivhuseffekt: + 15 C Uten drivhuseffekt: -19 C

Detaljer

Handlingsplan for Klima og Energi HOL kommune

Handlingsplan for Klima og Energi HOL kommune Handlingsplan for Klima og Energi HOL kommune Revidert i samsvar med vedtak i kommuneplanutvalget 25.9.2014, sak 9/14 9/14 25.9.2014 INNHOLDSLISTE 1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET... 3 1.1 HVA HAR SKJEDD PÅ ENERGI-

Detaljer