2. kvartal Hovedpunkter i 2. kvartal ,46 kr. > Resultat etter skatt på mill (7 439 mill) REC utgjør mill (7 211 mill).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. kvartal 2007. Hovedpunkter i 2. kvartal 2007. 34,46 kr. > Resultat etter skatt på 6 727 mill (7 439 mill) REC utgjør 6 513 mill (7 211 mill)."

Transkript

1 Hovedpunkter i 2. kvartal 2007 > Resultat etter skatt på mill (7 439 mill) REC utgjør mill (7 211 mill). > Driftsresultat eksklusive REC på 398 mill (488 mill) en reduksjon på 18 prosent. > Lavere kraftpriser sammenlignet med fjoråret. > Egenkapitalavkastning eksklusive REC siste 12 mnd på 15,7 prosent (16,3 prosent for regnskapsåret 2006 ). > mill utbetalt i utbytte i kvartalet. > Ytterligere satsning på fornybar energi gjennom planlagt investering i 30 MW energigjenvinningsanlegg for produksjon av damp og elektrisitet. Resultat pr aksje 34,46 kr > Driftsresultat eks REC > Resultat per aksje eks REC > Egenkapitalandel NOK mill kv.06 3.kv.06 4.kv.06 1.kv.07 2.kv.07 NOK 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1,63 1,55 1,17 1,09 0,98 2.kv.06 3.kv.06 4.kv.06 1.kv.07 2.kv.07 k 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 62 % 55 % 53 % 53 % 50 % 2.kv.06 3.kv.06 4.kv.06 1.kv.07 2.kv.07

2 Sammendrag av nøkkeltall Året Resultat (NOK millioner) Salgsinntekter Driftsresultat før avskrivninger Driftsresultat Resultat før skatt og solgt virksomhet Resultat etter skatt Kapitalforhold Totalkapital ,0 % 61,7 % Egenkapitalandel 61,7 % 50,0 % 53,3 % Netto rentebærende gjeld Per aksje (NOK) 38,11 34,46 Resultat 48,55 43,60 59,69 0,96 4,52 Kontantstrøm fra driften 5,64 4,29 7,41 Nøkkeltall (GWh) Kraftproduksjon Strømsalg Resultat 2. kvartal 2007 Tall i NOK der annet ikke er spesifisert. Tall for 2006 er oppgitt i parentes. Konsernets resultat etter skatt i 2. kvartal ble mill (7 439 mill), en reduksjon på 10 prosent fra fjoråret. Resultat per aksje ble 34,46 kroner (38,11 kroner), som også tilsvarer utvannet resultat per aksje. Resultat fra investeringen i REC var mill i kvartalet (7 211 mill). Driftsresultatet, eksklusive resultat fra investeringen i REC, ble 398 mill (488 mill), en reduksjon på 18 prosent i fra fjoråret. Konsernets egenkapitalavkastning eksklusive REC siste 12 måneder er 15,7 prosent. Til sammenligning var egenkapitalavkastningen for regnskapsåret ,3 prosent. Kraftproduksjonsvirksomheten fikk et driftsresultat på 110 mill i kvartalet. Dette er en reduksjon på 126 mill fra fjorårets kvartal, hvorav lavere kraftpriser utgjør 116 mill. Oppnådd salgspris på 20,2 øre/kwh i kvartalet, er 40 prosent lavere enn fjoråret. Redusert verdi på opsjonsporteføljen og økte konsesjonskraftforpliktelser trekker resultatet ytterligere ned. Noe høyere kraftproduksjon relativt til fjoråret bidrar positivt. 2. kvartal (eks. REC) (NOK mill.) D riftsresultat R esultat etter skatt AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

3 Varme fikk et driftsresultat på -23 mill i kvartalet. Resultatet må ses i sammenheng med et normalt svakt kvartal, men lave kraftpriser og lavere salgsvolum som følge av mildt vær i april måned har også bidratt til det svake resultatet. Nettvirksomheten fikk et driftsresultat på 155 mill, en nedgang på 47 mill i fra fjorårets kvartal. Ny reguleringsmodell fra 2007 vedrørende inntektsrammen og forskriftsendring av nettselskapers leveringsplikt svekker resultatet relativt til fjorårets kvartal. Resultatet er noe bedre enn et normal kvartal for 2007 som følge av netto positive engangsforhold på 38 mill. Telekom fikk et driftsresultat før avskrivninger på 15 mill, en økning på 7 prosent fra fjoråret. Driftsresultatet i kvartalet ble 4 mill (6 mill). Selskapet eier og leier km fibernett ved utgangen av 1. halvår. Tekniske tjenester fikk et driftsresultat på 17 mill i 2. kvartal, en forbedring på 21 prosent fra fjoråret. Netto driftsmargin ble 6 prosent (6 prosent). Kvartalet er preget av høy aktivitet og et stramt arbeidsmarked hvor enkelte av virksomhetsområdene har måttet benytte innleid arbeidskraft. Strømsalg fikk et samlet driftsresultat på 66 mill i kvartalet, en forbedring på 30 mill i forhold til fjorårets kvartal. Resultatet er positivt påvirket med 40 mill sammenlignet med fjoråret som følge av endret regnskapsmessig behandling av sluttbrukerkontrakter til fastpris. Solgt volum på GWh i kvartalet, er 10 prosent høyere enn fjoråret. Sikkerhet Privat fikk et driftsresultat før avskrivninger på 20 mill, en økning på 7 mill i fra fjoråret. Antall boligalarmer ved utgangen av 1. halvår var Driftsresultatet ble 5 mill (4 mill) i kvartalet. Arbeidet med å bedre kundeopplevelsen og effektivisere driften går som planlagt. Målet ved utgangen av 2007 er en takt på kundeavgangen på under 10 prosent, samt 50 mill i reduserte kostnader sammenlignet med 4. kvartal Investeringen i REC har gitt en verdiutvikling i 2. kvartal på mill (7 211 mill). Investeringen markedsverdivurderes i balansen. Børskursen ved utgangen av 1. halvår var 230 kroner per aksje, en økning på 67 prosent i kvartalet og 101 prosent hittil i år. Finanskostnadene i 2. kvartal ble 56 mill (89 mill). Konsernets brutto rentebærende gjeld ved utgangen av 1. halvår var 10,3 mrd (10,7 mrd), med en gjennomsnittlig kupongrente på 5,4 prosent (4,9 prosent). Økt markedsrente gir høyere finanskostnader for lån med flytende rente, men dette blir mer enn kompensert av lån med fastrente som markedsverdivurderes i balansen. Skattekostnaden på 128 mill i kvartalet tilsvarer en effektiv skattesats på 2 prosent. Den lave effektive skattesatsen skyldes hovedsakelig at verdistigning på ventureinvesteringene er skattefrie. Det er kostnadsført 24 mill i grunnrenteskatt for kraftproduksjonsvirksomheten i kvartalet (59 mill). > Kontantstrøm og kapitalforhold Kontantstrøm fra driften ble 187 mill i kvartalet. Kontantrømmen er redusert som følge av økt arbeidskapital i kvartalet på 106 mill, noe som blant annet forklares ved betaling av offentlige trekk og avgifter (mva og elavgift) på 1,2 mrd (1,3 mrd) i kvartalet. Netto kontantstrøm til investeringer var 252 mill (243 mill) i kvartalet. Ordinært og ekstraordinært utbytte for 2006 på til sammen 3,5 mrd ble utbetalt i mai. Netto rentebærende gjeld var 9,7 mrd ved utgangen av 1. halvår, en økning på 3,5 mrd i kvartalet som må ses i sammenheng med utbetaling av utbytte. Totalkapitalen var ved utgangen av 1. halvår på 38,9 mrd. Dette representerer en økning på 1,6 mrd i løpet av kvartalet. Dette skyldes verdiøkning på investeringen i REC (6,5 mrd), redusert kapitalbinding ved utbetalt utbytte, samt lavere utestående fordringer. Egenkapitalandelen på 62 prosent representerer en økning fra 55 prosent ved utgangen av 1. kvartal, til tross for utbetaling av utbytte på 3,5 mrd i kvartalet. Utvikling i netto rentebærende gjeld (NOK mrd.) 12 11,6 11,2 11,2 10, ,5 10,5 10,2 9,6 9,2 9,5 10,1 10,0 9,6 5 3.kv.03 1.kv.04 3.kv.04 1.kv.05 3.kv.05 1.kv.06 3.kv.06 1.kv.07 9,4 6,2 9,7 3 AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

4 > Kraftproduksjon Salgsinntekter Driftsresultat før avskrivninger Driftsresultat Salgspris (øre/kwh) 20,2 33,7 21,8 33,3 Salgsinntektene for kraftproduksjonsvirksomheten i 2. kvartal var 160 mill. Dette er en reduksjon på 45 prosent fra fjorårets kvartal og skyldes hovedsakelig lavere oppnådde salgspriser. Kraftproduksjonsvirksomheten, eksklusive krafthandel, oppnådde et driftsresultat på 109 mill. Dette er en reduksjon på 133 mill i fra fjoråret. Oppnådd salgspris var 20,2 øre/kwh i kvartalet, en reduksjon på 40 prosent fra fjoråret. Dette gav 116 mill i redusert resultatbidrag. Oppnådd salgspris var 109 prosent (96 prosent) av spotprisen, som følge av noe nedsidesikring. Kraftproduksjonen var 933 GWh, 8 prosent høyere enn fjoråret og 4 prosent høyere enn normalproduksjonen. Dette gav et positivt resultatbidrag på 15 mill sammenlignet med fjoråret. Resultatet inkluderer 23 mill i urealisert tap på terminkontrakter for levering 2. halvår Produksjon mot normalproduksjon (GWh) øyeblikket av store nedbørstilsig og begge reguleringsmagasinene knyttet til Hafslunds kraftanlegg har vannstandsnivåer over de høyeste regulerte nivåene. Dette indikerer en fortsatt full kapasitetsutnyttelse ut juli måned, og gjør at produksjonsprognosen for 3. kvartal er om lag 50 GWh over normalnivået. Magasinnivåene i Hafslunds nedbørsfelt utgjør ved utgangen av juni i overkant av 1 TWh, hvilket tilsvarer 94 prosent av normalnivået. Det antas at Norden samlet sett har et hydrologisk overskudd på mellom 10 og 12 TWh. I uke 23 ble det satt ny produksjonsrekord med samlet produksjon på 81,2 GWh. Dette som et resultat av økt fokus på optimalisering av kjøreplanene for aggregatene, samt at oppgradringen av aggregat 1 i Vamma har gitt økt ytelse og effektivitet. Som følge av en spoteksponert prisstrategi, vil resultatene knyttet til produksjonsvirksomheten fortsatt i stor grad være drevet av den framtidige kraftprisutviklingen. Krafttradingvirksomheten oppnådde et driftsresultat på 18 mill (-6 mill) i kvartalet. Økte konsesjonskraftforpliktelser med 17 mill, gir et samlet krafthandelsresultat på 1 mill (-6 mill) i kvartalet Konsesjonskraftforpliktelsene legger til grunn et årlig uttak på 62 GWh og en kraftpris på 9 øre/kwh som fastsatt av Olje- og energidepartementet. > Varme Salgsinntekter Driftsresultat før avskrivninger (1) Driftsresultat (23) Salgspris (øre/kwh) 46,2 52, J F M A M J J A S O N D Normal Merk: Normal = 10 års snitt produksjon. Vårflommen i Glomma vassdraget ble i år preget av en noe lavere flomvannføring enn normalt, men til gjengjeld varte flommen noe lengre. Vannsituasjonen i vassdraget preges i Oppgitte resultater for 2006 gjelder Hafslund Fjernvarme AS og resultatandel fra Viken Fjernvarme innarbeidet som et tilknyttet selskap (33 prosent), og er således ikke sammenlignbare med Salgsinntektene for fjernvarmevirksomheten ble 68 mill i 2. kvartal. Driftsresultat før avskrivninger ble -1 mill og driftsresultatet ble -23 mill. Solgt volum i kvartalet ble 151 GWh. Basert på normal produksjonsprofil for året fordeler produksjonen seg med 39 prosent i 1. kvartal, deretter med 16, 8 og 37 prosent de påfølgende kvartalene. Oppnådd salgspris ble 46,2 øre/kwh i kvartalet. Sammenlignet med 4 AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

5 proforma resultater for 2006 (inkludert Viken Fjernvarme) er salgsvolum og oppnådd salgspris henholdsvis 9 prosent og 29 prosent lavere enn fjoråret. Dette må ses i sammenheng med mildt vær i 1. halvår og reduserte kraftpriser på Nord Pool. Satsing på fornybar energi og varme økes. Gitt tilfredsstillende støtte fra Enova er det planlagt å bygge, drifte og eie et energigjenvinningsanlegg i Sarpsborg for produksjon av damp og elektrisitet. Anlegget vil øke Hafslunds produksjonskapasitet basert på avfall med om lag 30 MW. Anlegget vil ha synergier innen drift, teknologi og innkjøp mot Viken Fjernvarme og BioEl Fredrikstad. Investeringen er ventet å ha en ramme på 450 mill og planlagt ferdigstilt i 1. halvår Det er inngått en langsiktig avtale med Borregaard om leveranse av damp i 15 år til deres prosessanlegg i Sarpsborg. > Nett Salgsinntekter Driftsresultat før avskrivninger Driftsresultat Investeringer Hafslund Operatør. Begge selskapenes virksomheter vil presenteres som en del av konsernets nettvirksomhet. Videre er deler av nettvirksomhetens eiendommer (trafostasjoner og omkringliggende eiendommer) fisjonert til egne selskaper med virkning fra 1. januar Eiendomsselskapene inngår i konsernets øvrige virksomhet. En markedstilpasning av leien til nettvirksomheten har belastet resultatet med 43 mill i kvartalet. Dette gjelder leie for 1. halvår Dette, samt reforhandling av konserninterne tjenesteavtaler gjennomført i 3. kvartal 2006, innebærer at resultatet for nettvirksomheten er svekket med 55 mill i kvartalet, samtidig som verdiskapningen i større grad synliggjøres hos de tjenesteytende selskapene i konsernet. Antall driftsavbrudd viser over tid en positiv utvikling. Rullerende 12 måneders avbrudd er redusert med 34 prosent fra 2. kvartal Denne utviklingen må ses i sammenheng med målrettede tiltak de senere årene. Økningen i antall avbrudd i de siste kvartaler må ses i sammenheng med perioder med mye og sterk vind, samt noe høyere aktivitetsnivå på vedlikehold i nettet. KILE-kostnadene for kvartalet og hittil i år er på linje med fjoråret Antall avbrudd rullerende 12 måneder Salgsinntektene for nettvirksomheten ble 831 mill i 2. kvartal, som er noe over fjoråret. Driftsresultat før avskrivninger i 2. kvartal ble 281 mill (331 mill) og driftsresultatet 155 mill (202 mill). Driftsresultatet representerer en nedgang på 47 mill i fra fjoråret. Resultatet er noe bedre enn et normal kvartal for 2007 som følge av netto positive engangsforhold på 38 mill Den nye reguleringsmodellen og en forskriftendring knyttet til nettselskapenes leveringsplikt gav et samlet negativt resultatbidrag på 13 mill sammenlignet med fjorårets kvartal. Endelig måleravlesning og tariffering vedrørende 2006 har gitt en positiv resultateffekt på 60 mill i 2. kvartal kv.04 4.kv.04 2.kv.05 4.kv.05 2.kv.06 4.kv.06 2.kv.07 I lys av konsernets arbeid med å profesjonalisere og utvikle de ulike virksomhetsområdene og tjenesteleverandørene, har styret i Hafslund Nett AS besluttet å fisjonere ut operatøransvaret i et eget selskap, Hafslund Operatør AS, med virkning fra 1. juli Bakgrunnen for dette er ønske om å rendyrke rollen til Hafslund Nett som netteier og åpne for nye muligheter for virksomhetene i det nye selskapet 5 AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

6 > Telekom Salgsinntekter Driftsresultat før avskrivninger Driftsresultat Investeringer Salgsinntektene for telekom i 2. kvartal ble 87 mill. Dette er en økning på 48 mill fra fjorårets kvartal. Omsetningsøkningen skyldes hovedsakelig kjøpt virksomhet og noe organisk vekst. Driftsresultat før avskrivninger i 2. kvartal ble 15 mill, en forbedring på 1 mill i fra fjoråret. Driftsresultatet ble 4 mill (6 mill). Investeringene i kvartalet var 47 mill (42 mill), hvorav 24 mill gjelder utbygging av fibernettet hovedsakelig for Oslo, Follo og Nittedal. Ved utgangen av 1. halvår eier og leier telekom km fibernett. > Tekniske tjenester Salgsinntekter Driftsresultat før avskrivninger Driftsresultat Netto driftsmargin 6 % 6 % 5 % 5 % Salgsinntektene for tekniske tjenester i 2. kvartal ble 304 mill, en vekst på 21 prosent i fra fjorårets kvartal. Driftsresultatet ble 17 mill (14 mill) og netto driftsmargin 6 prosent (6 prosent). Det er høy aktivitet og ordresituasjonen er god for alle resultatenhetene. Om lag 34 prosent (34 prosent) av omsetningen i kvartalet gjelder salg til andre selskaper i Hafslund konsernet. Kvartalet er preget av høy aktivitet og et stramt arbeidsmarked hvor enkelte av virksomhetsområdene har måttet benytte innleid arbeidskraft. Hafslund Entreprenør hadde salgsinntekter på 151 mill i 2. kvartal, en økning på 24 prosent relativt til fjoråret. Driftsresultatet ble 10 mill (10 mill) og netto driftsmargin 6 prosent (7 prosent) i kvartalet. Det har vært økt etterspørsel i kvartalet, noe som må ses i sammenheng med mildt vær i 1. halvår relativt til fjoråret. Hafslund Installasjon hadde salgsinntekter på 44 mill i 2. kvartal, en reduksjon på 20 prosent sammenlignet med fjoråret. Omsetningsnedgangen skyldes utskillelsen av gatelysvirksomheten som egen resultatenhet innen Tekniske tjenester og avvikling av Expert butikker. Driftsresultatet på 1 mill i kvartalet, er på linje med fjoråret. Resultatet er negativt påvirket med 2 mill vedrørende et prosjekt som er avsluttet i kvartalet. Netto driftsmargin ble 2,2 prosent (1,8 prosent) i kvartalet. Øvrige resultatenheter innen Tekniske tjenester (Sikkerhet Teknikk, Sikkerhet Vakt, Lys og Elsikkerhet) hadde en samlet omsetning i kvartalet på 109 mill (73 mill) og et driftsresultat på 6 mill (3 mill). > Strømsalg Salgsinntekter Driftsresultat før avskrivninger Driftsresultat Strømsalg (GWh) Salgsinntektene for strømsalg i 2. kvartal ble 602 mill (971 mill), en reduksjon på 38 prosent fra fjoråret. Omsetningsnedgangen kommer som en følge av reduserte kraftpriser på Nord Pool. Driftsresultatet ble 66 mill i kvartalet, en økning på 30 mill i fra fjoråret. Resultatet er tilfredsstillende i et sesongmessig svakt kvartal og er positivt påvirket med 40 mill som følge av endret regnskapsmessig behandling av sluttbruker kontrakter til fastpris. Solgt volum på GWh i kvartalet, en økning på 10 prosent i forhold til fjoråret. Solgt volum til privatsegmentet var GWh (1 641 GWh). Reduksjonen på 4 prosent sammenlignet med fjoråret skyldes hovedsakelig lavere forbruk i første del av kvartalet, som følge av mildt vær. Solgt volum til bedriftssegmentet var 968 GWh, en økning på 44 prosent relativt til fjoråret. Økningen kommer hovedsakelig fra inngåtte kontrakter med Oslo kommune og NorgesGruppen. Det har vært en positiv kundeutvikling i kvartalet. En vellykket implementering av arbeidet med å samle strøm- og sikkerhetskundene i ett felles kundehåndteringssystem ble gjennomført i slutten av mai. 6 AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

7 Volum Strømsalg (GWh) årlig kostnadsbesparelse sammenlignet med 4. kvartal 2006 på 50 mill > Venture Salgsinntekter Driftsresultat herav resultat vedr REC > Sikkerhet Privat 1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv Salgsinntekter Driftsresultat før avskrivninger Driftsresultat 5 4 (0) 15 Antall boligalarmkunder Salgsinntektene for sikkerhet privat ble 66 mill (62 mill). Økningen i omsetningen sammenlignet med fjoråret skyldes endret inntektsføring ved salg av tilleggsutstyr. Totalt antall boligalarmkunder ved utgangen av 1. halvår var Salgsinntektene for venture gjelder selskaper hvor Hafslund Venture eier mer enn 50 prosent, og som konsolideres i Hafslund. Driftsresultatet ble mill i 2. kvartal (7 187 mill). Av dette utgjør resultatet knyttet til verdiutvikling på investeringen i REC mill (7 211 mill). Børskursen for REC ved utgangen av 1. halvår var 230 kr per aksje, en økning på 67 prosent i kvartalet og 101 prosent for 1. halvår. Hafslund har 70,4 mill aksjer i REC, tilsvarende 14,25 prosent av det totale antall utestående aksjer. Salgsprosessen vedrørende Latin Power Fund går som planlagt. Investeringen er regnskapsført til omlag 200 mill. I 2. kvartal har det vært en kapitalfrigjøring ved salg på 34 mill, hvorav salget av investeringen i Norsk Vekst ASA utgjorde 29 mill. Det er investert totalt 3 mill i kvartalet. Hafslund Venture sin mobilsatsning mot privatmarkedet, gjennom selskapet OneCall AS (84,6 prosent eierandel), har fortsatt den sterke veksten med nye mobilkunder, og har nå kunder. Driftsresultat før avskrivninger ble 20 mill i kvartalet, en økning på 7 mill fra fjorårets kvartal. Flere aktiverte boligalarmer og nedskrivninger som følge av kundeavgang gir samlede av- og nedskrivninger på 15 mill for kvartalet (9 mill). Driftsresultat i kvartalet ble 5 mill (4 mill). Sikkerhet Privat fortsetter arbeidet med å gjennomføre tiltak for å bedre kundeopplevelsen og effektivisere driften. Målsetningen er en takt på kundeavgangen på under 10 prosent ved utgangen av Totalt er antall årsverk redusert med 65 hittil i år. Effekten av gjennomførte tiltak i 1. halvår vil gi en årlig kostnadsbesparelse på 20 mill sammenlignet med kostnadstakten i 4. kvartal Av disse tiltakene er 8 mill realisert i 1. halvår. Dette, samt ytterligere planlagte tiltak i andre halvår vil gi en samlet 7 AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

8 > Øvrig virksomhet Driftsresultat (2) - hvorav resultat finansielle aktiva Driftsresultat for stabsfunksjoner og øvrig virksomhet ble 60 mill (8 mill). Dette er en forbedring på 52 mill fra fjoråret, hvorav 17 mill representerer økt resultat fra finansielle aktiva. Resultatet for stabs- og støttefunksjoner på 19 mill i kvartalet, er en forbedring på 35 mill sammenlignet med fjoråret. Flere eiendommer (trafostasjoner med omkringliggende arealer) fra nettvirksomheten er fisjonert med virkning fra 1. januar De utfisjonerte eiendommene inngår som en del av konsernets eiendomsvirksomhet og rapporteres under øvrig virksomhet. En markedstilpasning av leien ovenfor nettvirksomheten vil gi 86 mill i økte årlige leieinntekter, hvorav leie for 1. halvår på 43 mill er inntektsført i 2. kvartal. Resultatet er videre positivt påvirket med 13 mill relativt til fjoråret som følge av reforhandling av interne tjenesteavtaler vedrørende faktura- og kundehåndteringstjenester som utføres for nettvirksomheten. Resultatet i 2. kvartal 2006 var positivt påvirket med 15 mill som følge av en positiv dom i Høyesterett. > Dom i lagmannsretten Hafslund Nett AS var part i en sak i lagmannsretten juni. Bakgrunnen er et vedtak i overligningsnemnda som gjelder skattemessig fordeling av kjøpesummen for nettvirksomhet i Ved innsendelsen av selvangivelsen for 2001 la Hafslund til grunn en skattemessig goodwill på 441 mill. Vedtaket i overligningsnemnda satte verdien av goodwillen til 116 mill og konsesjonsverdien til 325 mill. Saken ble behandlet i Oslo tingrett i juni 2005 hvor Hafslund fikk medhold. Staten, ved Sentralskattekontoret for storbedrifter, anket saken inn for lagmannsretten. Dommen i lagmannsretten ble avsagt 29. juni 2007 der Hafslund fikk medhold. Ankefristen er fire uker. > Hjemfall EFTA-domstolens dom Dom i hjemfallsaken ble kunngjort 26. juni. Dommen kan ikke ankes. Domstolen har gitt ESA medhold i at spørsmålet om hjemfall faller innenfor EØS-avtalen og mener videre at Norges hjemfallspraksis er i strid med EØS-avtalen. Domsslutningen går ut på at Norge har brutt EØS-avtalen ved å opprettholde regler som innebærer at private foretak og alle foretak fra andre EØS-land gis tidsbegrensede konsesjoner med hjemfall, mens norske offentlige foretak gis tidsubegrensede konsesjoner. Reglene som forskjellsbehandler offentlige og private / utenlandske aktører er uforenlige med EØS-avtalen. Hendelser > Investering i energigjennvinningsanlegg Hafslund har inngått en langsiktig avtale med Borregaard, del av børsnoterte Orkla ASA, om leveranse av damp i 15 år til deres prosessanlegg i Sarpsborg. I den forbindelse skal Hafslund bygge, drifte og eie et energigjennvinningsanlegg for produksjon av damp og elektrisitet. Anlegget vil i hovedsak baseres på fornybart brensel (næringsavfall) og er betinget av støtte fra Enova. Anlegget vil produsere 30 MW, hovedsakelig damp (varme) og noe elektrisitet. Investeringen er ventet å ha en ramme på ca 450 mill, og er planlagt å starte produksjon i 1. halvår AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

9 Aksjonærer og aksjonærforhold Per 30. juni 2007: ('000) A- aksjer B- aksjer Sum Andel Oslo Kommune ,7 % Fortum Forvaltning AS ,1 % Østfold Energi AS ,7 % MP Pensjon ,8 % State Street Bank and Trust Co ,7 % JP Morgan Chase Bank ,4 % Fidelity Funds ,3 % Goldman Sachs International ,3 % BNP Paribas Sec. Services Paris ,3 % JP Morgan Chase Bank ,2 % Sum 10 største ,5 % Andre aksjonærer ,5 % Total % Selskapet hadde aksjonærer, hvorav de 10 største eide til sammen 93,5 prosent av aksjekapitalen per 30. juni Hafslunds aksjer er notert på Oslo Børs. Børsverdien ved utgangen av kvartalet var 29,6 mrd. Aksjen har hatt en verdiutvikling på 41 prosent i første halvår, hensyntatt utbetalt utbytte på 3,5 mrd i mai. Det ble omsatt 5,1 mill aksjer i 2. kvartal og 14,0 mill aksjer i første halvår. Konsernet fortsetter arbeidet med ytterligere driftseffektivisering og kapitaloptimalisering gjennom å videreutvikle og styrke konsernets eksisterende forretningsenheter. Resultatene innen nettvirksomheten påvirkes negativt av nytt reguleringsregime fra Resultatene fra kraftproduksjonsvirksomheten er i stor grad betinget av kraftprisutviklingen og værforholdene i Hafslunds nedbørsfelt. De øvrige resultatenhetene i konsernet har et godt utgangspunkt for å utvikle seg positivt videre. Som følge av at Hafslunds investering i REC markedsverdivurderes i regnskapet, vil Hafslunds resultat i betydelig grad påvirkes av kursutviklingen til REC. Forretningsmessig og finansielt er det lagt et godt grunnlag for en fortsatt positiv utvikling for Hafslund. Oslo, 19. juli 2007 HAFSLUND ASA Styret Utsikter Styret anser Hafslund godt rustet til å møte utfordringene konsernet står overfor i tiden fremover. Satsingen på fornybar energi, utnyttelse av de komparative fortrinn konsernet har innen drift og utbygging av infrastruktur samt markedsposisjonen innen strøm og sikkerhet, gjør Hafslund godt posisjonert for å videreføre rollen som landets ledende integrerte energiselskap. Konsernet vil forsette arbeidet med å forenkle produkter og tjenester, bedre kundebehandlingen, styrke kvaliteten i alle ledd og øke produktkunnskapen. På denne måten skal også konsernets omdømme bedres. Dette arbeidet vil styret følge i tiden fremover. 9 AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

10 Resultat Året NOK millioner Salgsinntekter Resultat finansielle aktiva og tilknyttete selskap (1.262) (988) Kjøp av varer og energi (2.633) (3.140) (6.106) (271) (321) Personalkostnader (650) (546) (1.200) (194) (224) Andre driftskostnader (435) (395) (893) Driftsresultat før avskrivninger (175) (198) Avskrivninger (398) (344) (740) Driftsresultat (89) (56) Finanskostnader (176) (174) (360) Resultat før skatt og solgt virksomhet (170) (128) Skattekostnad (268) (328) (730) - - Resultat solgt virksomhet Resultat etter skatt Majoritetens andel av resultat (2) 5 Minoritetens andel av resultat 6 (3) (8) 38,11 34,46 Resultat pr. aksje (NOK) 48,55 43,60 59,69 Balanse NOK millioner Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Fordringer og varer Bankinnskudd og lignende Eiendeler Egenkapital (majoritet) Egenkapital (minoritet) Avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld og egenkapital AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

11 Kontantstrømanalyse Året 2006 Resultat før skatt Ikke likviditetsmessige resultatposter (6.562) (7.263) (9.118) (8.188) (10.692) Endring arbeidskapital med mer (106) (242) Kontantstrøm fra driften (A) Drifts, -og ekspansjonsinvesteringer (345) (305) (2.628) (425) (1.128) Salg av driftsmidler og virksomhet Porteføljeendringer Venture med mer Fri kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (B) (252) (243) (345) (668) Endring brutto rentebærende gjeld (874) (143) (683) Utbytte og andre egenkapitaleffekter (3.457) (487) (3.457) (487) (496) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (C) (4.331) (630) (4.140) (343) 75 Kontantstrøm i perioden (A+B+C) (4.396) 9 (831) Bankbeholdning inngang til perioden Bankbeholdning ved utgangen av perioden Egenkapitalavstemming 1. halvår Året NOK millioner Egenkapital inngang til perioden Periodens resultat majoritetens andel Periodens resultat minoritetens andel 6 (3) (8) Endring minoritetsinteresser Omregningsdifferanser (1) (4) 6 Verdijustering mot egenkapital ved overgang til datterselskap Endring beholdning egne aksjer (4) (49) (30) Utbytte (3.458) (439) (439) Andre egenkapitaleffekter 53 (6) (45) Egenkapital ved utgangen av perioden AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

12 Noter til regnskapet 1) Rammeverk og vesentlige regnskapsprinsipper Konsernregnskapet for 2. kvartal 2007, avsluttet per 30. juni 2007, er utarbeidet etter regnskapsprinsippene i IFRS (International Financial Reporting Standard) og består av Hafslund ASA og dets tilknyttete selskaper og datterselskaper. Delårsregnskapene avlegges i henhold til IAS 34 Interim Financial Reporting. Delårsregnskapene gir ikke informasjon i samme omfang som et årsregnskap og må derfor sees i sammenheng med konsernets årsregnskap for Anvendte regnskapsprinsipper i delårsrapporteringen er de samme som er beskrevet i note 1 i konsernets årsregnskap for ) Driftsresultat - betydelige poster Verdiutvikling på eierandelen i REC representerer en betydelig investering for konsernet. Resultatet til Hafslund vil fremover i betydelig grad kunne påvirkes av verdiutviklingen i REC. I 1. halvår har aksjenes verdi steget med 8,2 mrd og investeringen er regnskapsført til 16,2 mrd per 30. juni Verdiutviklingen på aksjene er regnskapsført som resultat finansielle aktiva og tilknyttete selskap. 3) Segmentinformasjon Året NOK millioner Kraftproduksjon Varme Nett Telekom Tekniske tjenester Strøm Sikkerhet Privat Venture (56) (131) Øvrig /elimineringer (260) (103) (304) Sum salgsinntekter Kraftproduksjon (23) Varme Nett Telekom Tekniske tjenester Strøm Sikkerhet Privat (0) Venture Øvrig / elimineringer 53 (2) Sum driftsresultat ) Rentebærende lån og kreditter Hafslund har emittert et 10 års åpent obligasjonslån med fast rente på 6 %. Totalt utestående i lånet per 2. kvartal er 500 mill. Lånets totalramme er 750 mill. Hafslunds største aksjonær, Oslo kommune, er per 2. kvartal eneste investor i 12 AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

13 obligasjonslånet. DnB NOR og Nordea Markets, som er tilretteleggere av lånet, har vurdert at obligasjonslånet er gjort til markedsbetingelser. Per 30. juni 2007 er regnskapsført verdi av porteføljen fastrentelån mill hvorav mill representerer langsiktig gjeld, mill er 1. års avdrag vist som kortsiktig gjeld og mill er kortsiktige sertifikatlån. Endring i virkelig verdi på lån og derivater i 2. kvartal gir en positiv resultateffekt på 77 mill (hittil i år; 120 mill) som hovedsakelig skyldes økning i markedsrenten på 45 til 63 basispunkter (hittil i år; 75 til 105 basispunkter) over hele rentekurven. Endring i virkelig verdi på lånene, 63 mill, resultatføres som finanskostnader mens verdiendring på rentederivater, 14 mill, resultatføres som Resultat finansielle aktiva og tilknyttete selskap. Låne- og derivatporteføljen har en fordeling av fast og flytende på vel 33/67. Konsernet har ikke finansielle covenants knyttet til låneporteføljen. 5) Driftsmidler Det er per 2. kvartal blitt investert for mill i driftsmidler. Av dette er 627 mill ordinære driftsinvesteringer, mens mill er driftsmidler anskaffet ved oppkjøp av virksomhet. 6) Oppkjøpt og avhendet virksomhet Hafslund kjøpte med virkning fra 2. januar 2007 Oslo kommunes eierandel på 67 prosent i Viken Fjernvarme AS, hvor Hafslund var eier av resterende 33 prosent. Aksjene ble overdratt til en sum av millioner kroner. Oslo kommune er største eier i Hafslund ASA, og overdragelsen representerer en transaksjon med nærstående. NOK millioner Kontantvederlag Direkte oppkjøpskostnader 12 Anskaffelseskost kjøp av 67 prosent Bokført verdi tilknyttet selskap 33 prosent 361 Verdijustering mot egenkapital ved overgang til datterselskap 354 Sum Virkelig verdi anskaffete netto eiendeler Goodwill 538 NOK millioner Virkelig verdi Balanseført verdi oppkjøpt selskap Kontanter og kontantekvivalenter Varige driftsmidler Kundefordringer og andre fordringer Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld (254) (254) Pensjonsforpliktelser (4) (4) Lån (100) (100) Utsatt skattefordel/utsatt skatt (480) (13) Anskaffete netto eiendeler Selskapet er konsolidert fra 2. januar og medfører en økning i driftsinntektene på 296 mill og økning i driftsresultatet på 38 mill relativt til fjoråret. Det økte driftsresultatet består av konsolidert driftsresultat justert for tidligere års innarbeidet TSresultat. 13 AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

14 Kvartalsinformasjon for konsernet Resultat NOK millioner 2.kv kv. 07 Salgsinntekter Resultat finansielle aktiva og tilknyttete selskap Kjøp varer og energi (988) (1.645) (1.817) (1.150) (1.262) (1.878) (1.446) (783) (821) Personalkostnader (321) (329) (392) (262) (271) (275) (359) (225) (260) Andre driftskostnader (224) (211) (303) (195) (194) (200) (134) (216) (219) Driftsresultat før avskrivninger Avskrivninger (198) (200) (196) (200) (175) (169) (183) (163) (162) Driftsresultat Finanskostnader (56) (120) (101) (85) (89) (85) (120) (96) (173) Resultat før skatt og solgt virksomhet Skattekostnad (128) (140) (241) (161) (170) (157) (84) (139) (84) Resultat fra solgt virksomhet (6) 79 Periodens resultat Majoritetens andel av resultat Minoritetens andel av resultat 5 2 (5) 0 (2) (1) 2 (0) (3) Resultat pr. aksje (NOK) 34,46 14,09 8,64 7,45 38,11 5,49 1,29 1,80 1,41 4. kv kv kv kv kv kv kv. 05 Balanse NOK millioner Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle eiendeler Fordringer og varer Bankinnskudd og lignende Eiendeler Egenkapital (majoritet) Egenkapital (minoritet) Avsetning for forpliktelser Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld og egenkapital AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

15 Kontantstrømanalyse NOK millioner 2.kv.07 1.kv.07 4.kv.06 3.kv.06 2.kv.06 1.kv.06 Resultat før skatt Ikke likviditetsmessige resultatposter (6.562) (2.556) (1.504) (1.000) (7.263) (925) Endring arbeidskapital med mer (106) 579 (382) (47) 535 (348) Kontantstrøm fra driften (A) (45) Drifts- og ekspansjonsinvesteringer (345) (2.283) (434) (268) (305) (120) Salg driftsmidler og virksomhet Porteføljeendringer Venture med mer (48) Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (B) (252) (117) (205) (243) (102) Endring brutto rentebærende gjeld (874) (413) (143) 287 Utbytte og kapitaltransaksjoner (3.457) - (9) (487) Kontantstrøm finansieringsaktiviteter (C) (4.331) (413) (630) 287 Kontantstrøm i perioden (A+B+C) (4.396) (49) Bankbeholdning inngang til perioden Bankbeholdning utgang av perioden AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

16 Segmentinformasjon NOK millioner 2. kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 05 Kraftproduksjon Varme Nett Telekom Tekniske tjenester Strømsalg Sikkerhet Privat Venture Øvrig virksomhet / elimineringer (131) (130) (134) (67) (56) (47) (117) (81) (55) Sum salgsinntekter Kraftproduksjon Varme (3) (7) 1 Nett Telekom Tekniske tjenester Strømsalg Sikkerhet Privat Venture Øvrig virksomhet / elimineringer (93) (5) (36) Sum driftsresultat før avskrivninger Kraftproduksjon Varme Nett Telekom (0) 3 6 Tekniske tjenester Strømsalg Sikkerhet Privat 5 (6) (15) Venture Øvrig virksomhet / elimineringer 58 (5) 247 (12) 7 (9) (111) (16) (46) Sum driftsresultat AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

17 Beskrivelse av resultatenhetene > Konsernet Hafslund er landets ledende integrerte energiselskap og et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Konsernet opererer i det alt vesentlige innenfor det norske markedet og rapporterer innen følgende virksomhetsområder: > Kraftproduksjon Hafslund eier og driver ni elvekraftverk i nedre Glommaog Lågenvassdraget, med en samlet årlig middelproduksjon på GWh (millioner kilowattimer). Hafslunds produksjon følger vannføringen i elva og har en magasinkapasitet på rundt 16 prosent av årlig tilsig. > Varme Varme består av Viken Fjernvarme AS som i 2006 distribuerte varme tilsvarende GWh til kunder i Oslo regionen, samt Hafslund Fjernvarme med fjernvarmevirksomhet på Gardermoen. Ferdigstillelsen av et biobrenselanlegg i Fredrikstad med en årlig produksjonskapasitet på ca 160 GWh, ventes ved årsskiftet 2007/2008. Byggingen av et nytt energigjenvinningsanlegg hos Borregaard i Sarpsborg med en årlig produksjonskapasitet på ca. 30 MW planlegges ferdigstilt 1. halvår > Nett Nettvirksomheten eier og drifter strømnettet i Asker, Bærum, Oslo, Romerike samt deler av Follo og Østfold. Samlet utgjør Hafslund Nett det største nettselskapet i Norge med ca nettkunder. > Telekom Hafslund Telekom er leverandør av mørk fiber til bredbåndsoperatører, kommuner og næringsliv i Oslofjordregionen, samt driftstjenester for fjernavlesing og styring av energiforbruk. Hafslund Telekom eier og leier ca km fibernett. > Tekniske tjenester Tekniske tjenester består av seks selvstendige enheter; Entreprenør, Installasjon, Sikkerhet Teknikk, Elsikkerhet, Lys og Sikkerhet Vakt. Selskapene har felles prosjektbasert virksomhet mot bedriftsmarkedet innen prosjektering, utbygging og vedlikehold av elektrisk infrastruktur, vei- og gatebelysning, totalleveranse av el-, tele- og datainstallasjoner samt tekniske sikkerhetsløsninger og vakthold. > Strøm Strøm leverer strøm til privatmarkedet og bedriftsmarkedet og består av selskapene Hafslund Strøm, NorgesEnergi, Fredrikstad Energisalg, samt Hallingkraft (76 prosent) og Røyken Kraft (51 prosent). Ved utgangen av 2006 hadde Strøm strømkunder, hvorav var kunder i privatmarkedet. Samlet solgt volum i 2006 var GWh, hvorav GWh gjaldt privatmarkedet. > Sikkerhet Privat Sikkerhet Privat selger og drifter boligalarmer til privatmarkedet og hadde ved utgangen av 1. halvår 2007 ca boligalarmkunder. > Venture Hafslund Venture er konsernets investerings- og utviklingsselskap innen områder som ligger nært opp til Hafslunds virksomhet, først og fremst fornybar energi og energirelaterte tjenester og teknologi. Hafslund Venture eier 14,25 prosent i det børsnoterte solenergiselskapet Renewable Energy Corporation ASA. > Finansiell kalender Rapport 1. kvartal 3. mai 2007 Generalforsamling 3. mai 2007 Rapport 2. kvartal 20. juli 2007 Rapport 3. kvartal 26. oktober 2007 > Adresse Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon , Telefaks E-post: 17 AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

Resultat 2. kvartal 2007. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 20. juli 2007

Resultat 2. kvartal 2007. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 20. juli 2007 Resultat 2. kvartal 2007 Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 20. juli 2007 Hovedpunkter 2. kvartal 2007 Resultat etter skatt på 6 727 mill (7 439 mill) REC utgjør 6 513 mill (7 211 mill). Driftsresultat

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

Analytisk informasjon Konsern

Analytisk informasjon Konsern Analytisk info Side 79 / 93 Analytisk informasjon Konsern Avkastning engasjert kapital, ekskl. REC Avkastning engasjert kapital, eksl. REC Avkastning egenkapital, ekskl. REC Avkastning egenkapital, eksl.

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2011. Hafslund ASA 4. mai 2011 Christian Berg, CEO

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2011. Hafslund ASA 4. mai 2011 Christian Berg, CEO Analytikerpresentasjon 1. kvartal 211 Hafslund ASA 4. mai 211 Christian Berg, CEO Hovedpunkter 1. kvartal 211 EBITDA på 656 mill operativ virksomhet på linje med fjoråret. Høy etterspørsel etter strøm

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2008. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 17. juli 2008

Resultat 2. kvartal 2008. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 17. juli 2008 Resultat 2. kvartal 2008 Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 17. juli 2008 Agenda 1. Marked og rammebetingelser. 2. Resultatet for 2. kvartal. 2 Marked og rammebetingelser 3 Stigende forwardpriser

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

Resultater 2. kvartal 2002

Resultater 2. kvartal 2002 Resultater 2. kvartal 2002 Presentasjon for analytikere Konsernsjef Rune Bjerke Mandag 19. august 2002 Konsernets resultat 2. kvartal 2002 Forbedringer i driften innen Kraftomsetning: reduserte kostnader,

Detaljer

Hafslund ASA 10. juli 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef

Hafslund ASA 10. juli 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hafslund ASA 1. juli 214 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hovedpunkter 2. kvartal 214 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 624 mill 1 prosent høyere enn fjoråret som følge av resultatfremgang innen

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 7 Endringer i konsernets

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2009

Resultat 1. kvartal 2009 Resultat 1. kvartal 2009 Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 07. mai 2009 s.1 Hovedpunkter 1. kvartal 2009 God underliggende drift. Driftsresultat på 483 mill (-8 854 mill). Fjoråret belastet med

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 Analytikerpresentasjon 1. kvartal 212 1. kvartal 212 Hafslund ASA 4. mai 212 Finn Bjørn Ruyter CEO Hafslund ASA 4. mai 212 Finn Bjørn Ruyter, CEO Hovedpunkter 1. kvartal 212 EBITDA på 67 mill, ned 7 prosent

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 29 styrets kommentar hovedpunkter per 3. kvartal 29 Konsernets driftsresultat per tredje kvartal ble 2 369 mill. kr (95 mill. kr) 1 og resultat før skatt ble 2 344 mill. kr (749

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010.

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010. NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 201000005-9/010 Steinkjer, den 15.09.2010 Sak 7/2010 Halvårsrapport Viser til vedlagte halvårsrapport. Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

3. kvartal 2008. Hovedpunkter i 3. kvartal 2008. 0,59 kr. > Driftsresultat eksklusive REC på 242 mill en økning på 16 prosent.

3. kvartal 2008. Hovedpunkter i 3. kvartal 2008. 0,59 kr. > Driftsresultat eksklusive REC på 242 mill en økning på 16 prosent. Hovedpunkter i 3. kvartal 2008 > Driftsresultat eksklusive REC på 242 mill en økning på 16 prosent. > Investeringen i REC hadde et verdifall på 1 866 mill (1 302 mill). > Salget av Hafslund Sikkerhet Privat

Detaljer

Resultat 4. kvartal 2008. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 9. februar 2009

Resultat 4. kvartal 2008. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 9. februar 2009 Resultat 4. kvartal 2008 Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 9. februar 2009 Hovedpunkter 4. kvartal 2008 Resultatet preget av et urolig finansmarked med negativ verdiutvikling på aksjer og derivater.

Detaljer

> Et tilfredsstillende resultat fra driften, til tross for fallende kraftpriser gjennom kvartalet.

> Et tilfredsstillende resultat fra driften, til tross for fallende kraftpriser gjennom kvartalet. Hovedpunkter i 1. kvartal 2008 > Et tilfredsstillende resultat fra driften, til tross for fallende kraftpriser gjennom kvartalet. > Investeringen i REC hadde et verdifall på -9 435 mill (2 447 mill). >

Detaljer

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. Det er utarbeidet et

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2015

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2015 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2015 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 6 Endringer i konsernets

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Hovedpunkter 2. kvartal 2013

Hovedpunkter 2. kvartal 2013 Hovedpunkter 2. kvartal 213 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 569 mill, opp fra 51 mill i fjor. Oppnådd kraftpris på 28 øre/kwh, en økning på 7 øre/kwh fra fjoråret. Vannkraftproduksjon på 825

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene.

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. NAM delårsrapport pr. 31.03.2007 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. Konsernets

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2011

Foreløpig årsregnskap 2011 Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2011 Økt vannkraftproduksjon, 2 440 GWh i 2011 (2 252 GWh i 2010).

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft AS, de heleide datterselskapene

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2011

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2011 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 3. kvartal 2011 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2002

Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2002 Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2002 Hovedpunkter i 2. kvartal: Lav aktivitet i aksje- og derivatmarkedet rentemarkedet i fremgang Vellykket oppstart av Norex felles handelssystem, Saxess. Resultat før

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Aksjonærrapport 1. kvartal 2009

Aksjonærrapport 1. kvartal 2009 Aksjonærrapport 1. kvartal 2009 Innhold: Hovedpunkter 1. kvartal 3 Nøkkeltall 4 Sammendrag 1. kvartal 4 Kontantstrøm og kapitalforhold 5 Risikoforhold 5 Resultatenheter 6 Andre forhold 9 Utsikter 9 Resultat

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Generalforsamling. 5. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Generalforsamling. 5. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke Hafslund ASA Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet Generalforsamling 5. mai 2003 Konsernsjef Rune Bjerke Hafslund på rett vei Gamle Hafslund - 100 års historie - Konsolidering & restrukturering

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

styrets kommentar AGDER ENERGI KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2007

styrets kommentar AGDER ENERGI KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2007 KVARTALSRAPPORT styrets kommentar 1 AGDER ENERGI 4. KVARTAL 2007 styrets kommentar 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2007 2007 ble et godt år for Agder Energi. Omsetningen økte med 7 % til over 5 mrd.

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 2009 VAR ET TILFREDSSTILLENDE ÅR FOR VICTORIA EIENDOM. VERDIJUSTERT EGENKAPITAL ER PR. 31.12.2009 BEREGNET TIL KR 182 PR. AKSJE VED VERDSETTELSE AV EIENDOMSSPAR-AKSJEN

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2014

Kvartalsrapport oktober desember 2014 Kvartalsrapport oktober desember 2014 KONSERN: Hovedtall 4.kv. 2014 4.kv. 2013 Pr.4.kv. 2014 Pr. 4.kv. 2013 Salgsinntekter 449,7 440,2 1 805,5 1 706,2 EBITDA 44,4 49,5 173,1 136,0 Driftsresultat 25,7 34,2

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2005

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2005 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 25 Hovedpunkter i 4. kvartal: 19 nye selskaper notert i løpet av perioden Fjerde kvartal på rad med rekordhøy handelsaktivitet Driftsinntekter MNOK 14,5 (7,4) Resultat

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

2. kvartal 2008. Hovedpunkter i 2. kvartal 2008. 2,41 kr. > Et tilfredsstillende resultat fra driften, til tross for lave kraftpriser i kvartalet.

2. kvartal 2008. Hovedpunkter i 2. kvartal 2008. 2,41 kr. > Et tilfredsstillende resultat fra driften, til tross for lave kraftpriser i kvartalet. Hovedpunkter i 2. kvartal 2008 > Et tilfredsstillende resultat fra driften, til tross for lave kraftpriser i kvartalet. > Investeringen i REC hadde et verdifall på -704 mill (6 513 mill). > Resultat etter

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2015

KVARTALSRAPPORT 04-2015 KVARTALSRAPPORT 04-2015 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2015 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2015 Agder Energi fikk i 2015 et resultat etter skatt på 1 220 mill. kr (majoritetens andel), mot 475 mill. kr i 2014.

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2015

Kvartalsrapport juli september 2015 Kvartalsrapport juli september 2015 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2015 3.kv. 2014Pr.3.kv. 2015Pr.3.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 327,0 311,9 1 058,5 986,6 1 311,9 EBITDA 35,8 37,5 105,3 72,9 104,5 Driftsresultat

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2003

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2003 Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 23 Hovedpunkter i 1. kvartal: Noe reduserte inntekter fra handel og salg av finansielle markedsdata Fortsatt reduksjon i andre driftskostnader Resultat MNOK 1,3 (13,1)

Detaljer

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012.

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012. NTE Holding konsern Første halvår 2013 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et energikonsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Etter en omorganisering i 2013 har konsernet tre forretningsområder,

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Avskrivning på goodwill har økt noe, som følge av nye bokhandelkjøp og kjøp av minoritetsposten i Tiden Norsk Forlag.

Avskrivning på goodwill har økt noe, som følge av nye bokhandelkjøp og kjøp av minoritetsposten i Tiden Norsk Forlag. GYLDENDAL ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2004. Driftsinntekter 467,0 461,3 1 014,9 1 003,7 1 455,1 Resultat 82,1 75,7 49,9 39,0 94,1 Nedskrivning/tap i tilknyttet selskap 0,0-2,6 0,0-2,6-2,6 Avskrivning goodwill

Detaljer

Aksjonærrapport 1. halvår og 2. kvartal 2009

Aksjonærrapport 1. halvår og 2. kvartal 2009 Aksjonærrapport 1. halvår og 2. kvartal 2009 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernet 4 Risikoforhold 6 Resultatenheter 6 Andre forhold 10 Utsikter 10 Resultat og balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 Noter til regnskapet

Detaljer

2. kvartal 2008. Hovedpunkter i 2. kvartal 2008. 2,41 kr. > Et tilfredsstillende resultat fra driften, til tross for lave kraftpriser i kvartalet.

2. kvartal 2008. Hovedpunkter i 2. kvartal 2008. 2,41 kr. > Et tilfredsstillende resultat fra driften, til tross for lave kraftpriser i kvartalet. Hovedpunkter i 2. kvartal 2008 > Et tilfredsstillende resultat fra driften, til tross for lave kraftpriser i kvartalet. > Investeringen i REC hadde et verdifall på -704 mill (6 513 mill). > Resultat etter

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2012 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2002

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2002 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2002 Hovedpunkter i 4. kvartal: Noe høyere handelsaktivitet enn i forrige kvartal 9 nye medlemmer i 2002 Fortsatt noe reduksjon i inntekter fra Finansielle markedsdata

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2012

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2012 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 3. kvartal 2012 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer