2. kvartal Hovedpunkter i 2. kvartal ,46 kr. > Resultat etter skatt på mill (7 439 mill) REC utgjør mill (7 211 mill).

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. kvartal 2007. Hovedpunkter i 2. kvartal 2007. 34,46 kr. > Resultat etter skatt på 6 727 mill (7 439 mill) REC utgjør 6 513 mill (7 211 mill)."

Transkript

1 Hovedpunkter i 2. kvartal 2007 > Resultat etter skatt på mill (7 439 mill) REC utgjør mill (7 211 mill). > Driftsresultat eksklusive REC på 398 mill (488 mill) en reduksjon på 18 prosent. > Lavere kraftpriser sammenlignet med fjoråret. > Egenkapitalavkastning eksklusive REC siste 12 mnd på 15,7 prosent (16,3 prosent for regnskapsåret 2006 ). > mill utbetalt i utbytte i kvartalet. > Ytterligere satsning på fornybar energi gjennom planlagt investering i 30 MW energigjenvinningsanlegg for produksjon av damp og elektrisitet. Resultat pr aksje 34,46 kr > Driftsresultat eks REC > Resultat per aksje eks REC > Egenkapitalandel NOK mill kv.06 3.kv.06 4.kv.06 1.kv.07 2.kv.07 NOK 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1,63 1,55 1,17 1,09 0,98 2.kv.06 3.kv.06 4.kv.06 1.kv.07 2.kv.07 k 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 62 % 55 % 53 % 53 % 50 % 2.kv.06 3.kv.06 4.kv.06 1.kv.07 2.kv.07

2 Sammendrag av nøkkeltall Året Resultat (NOK millioner) Salgsinntekter Driftsresultat før avskrivninger Driftsresultat Resultat før skatt og solgt virksomhet Resultat etter skatt Kapitalforhold Totalkapital ,0 % 61,7 % Egenkapitalandel 61,7 % 50,0 % 53,3 % Netto rentebærende gjeld Per aksje (NOK) 38,11 34,46 Resultat 48,55 43,60 59,69 0,96 4,52 Kontantstrøm fra driften 5,64 4,29 7,41 Nøkkeltall (GWh) Kraftproduksjon Strømsalg Resultat 2. kvartal 2007 Tall i NOK der annet ikke er spesifisert. Tall for 2006 er oppgitt i parentes. Konsernets resultat etter skatt i 2. kvartal ble mill (7 439 mill), en reduksjon på 10 prosent fra fjoråret. Resultat per aksje ble 34,46 kroner (38,11 kroner), som også tilsvarer utvannet resultat per aksje. Resultat fra investeringen i REC var mill i kvartalet (7 211 mill). Driftsresultatet, eksklusive resultat fra investeringen i REC, ble 398 mill (488 mill), en reduksjon på 18 prosent i fra fjoråret. Konsernets egenkapitalavkastning eksklusive REC siste 12 måneder er 15,7 prosent. Til sammenligning var egenkapitalavkastningen for regnskapsåret ,3 prosent. Kraftproduksjonsvirksomheten fikk et driftsresultat på 110 mill i kvartalet. Dette er en reduksjon på 126 mill fra fjorårets kvartal, hvorav lavere kraftpriser utgjør 116 mill. Oppnådd salgspris på 20,2 øre/kwh i kvartalet, er 40 prosent lavere enn fjoråret. Redusert verdi på opsjonsporteføljen og økte konsesjonskraftforpliktelser trekker resultatet ytterligere ned. Noe høyere kraftproduksjon relativt til fjoråret bidrar positivt. 2. kvartal (eks. REC) (NOK mill.) D riftsresultat R esultat etter skatt AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

3 Varme fikk et driftsresultat på -23 mill i kvartalet. Resultatet må ses i sammenheng med et normalt svakt kvartal, men lave kraftpriser og lavere salgsvolum som følge av mildt vær i april måned har også bidratt til det svake resultatet. Nettvirksomheten fikk et driftsresultat på 155 mill, en nedgang på 47 mill i fra fjorårets kvartal. Ny reguleringsmodell fra 2007 vedrørende inntektsrammen og forskriftsendring av nettselskapers leveringsplikt svekker resultatet relativt til fjorårets kvartal. Resultatet er noe bedre enn et normal kvartal for 2007 som følge av netto positive engangsforhold på 38 mill. Telekom fikk et driftsresultat før avskrivninger på 15 mill, en økning på 7 prosent fra fjoråret. Driftsresultatet i kvartalet ble 4 mill (6 mill). Selskapet eier og leier km fibernett ved utgangen av 1. halvår. Tekniske tjenester fikk et driftsresultat på 17 mill i 2. kvartal, en forbedring på 21 prosent fra fjoråret. Netto driftsmargin ble 6 prosent (6 prosent). Kvartalet er preget av høy aktivitet og et stramt arbeidsmarked hvor enkelte av virksomhetsområdene har måttet benytte innleid arbeidskraft. Strømsalg fikk et samlet driftsresultat på 66 mill i kvartalet, en forbedring på 30 mill i forhold til fjorårets kvartal. Resultatet er positivt påvirket med 40 mill sammenlignet med fjoråret som følge av endret regnskapsmessig behandling av sluttbrukerkontrakter til fastpris. Solgt volum på GWh i kvartalet, er 10 prosent høyere enn fjoråret. Sikkerhet Privat fikk et driftsresultat før avskrivninger på 20 mill, en økning på 7 mill i fra fjoråret. Antall boligalarmer ved utgangen av 1. halvår var Driftsresultatet ble 5 mill (4 mill) i kvartalet. Arbeidet med å bedre kundeopplevelsen og effektivisere driften går som planlagt. Målet ved utgangen av 2007 er en takt på kundeavgangen på under 10 prosent, samt 50 mill i reduserte kostnader sammenlignet med 4. kvartal Investeringen i REC har gitt en verdiutvikling i 2. kvartal på mill (7 211 mill). Investeringen markedsverdivurderes i balansen. Børskursen ved utgangen av 1. halvår var 230 kroner per aksje, en økning på 67 prosent i kvartalet og 101 prosent hittil i år. Finanskostnadene i 2. kvartal ble 56 mill (89 mill). Konsernets brutto rentebærende gjeld ved utgangen av 1. halvår var 10,3 mrd (10,7 mrd), med en gjennomsnittlig kupongrente på 5,4 prosent (4,9 prosent). Økt markedsrente gir høyere finanskostnader for lån med flytende rente, men dette blir mer enn kompensert av lån med fastrente som markedsverdivurderes i balansen. Skattekostnaden på 128 mill i kvartalet tilsvarer en effektiv skattesats på 2 prosent. Den lave effektive skattesatsen skyldes hovedsakelig at verdistigning på ventureinvesteringene er skattefrie. Det er kostnadsført 24 mill i grunnrenteskatt for kraftproduksjonsvirksomheten i kvartalet (59 mill). > Kontantstrøm og kapitalforhold Kontantstrøm fra driften ble 187 mill i kvartalet. Kontantrømmen er redusert som følge av økt arbeidskapital i kvartalet på 106 mill, noe som blant annet forklares ved betaling av offentlige trekk og avgifter (mva og elavgift) på 1,2 mrd (1,3 mrd) i kvartalet. Netto kontantstrøm til investeringer var 252 mill (243 mill) i kvartalet. Ordinært og ekstraordinært utbytte for 2006 på til sammen 3,5 mrd ble utbetalt i mai. Netto rentebærende gjeld var 9,7 mrd ved utgangen av 1. halvår, en økning på 3,5 mrd i kvartalet som må ses i sammenheng med utbetaling av utbytte. Totalkapitalen var ved utgangen av 1. halvår på 38,9 mrd. Dette representerer en økning på 1,6 mrd i løpet av kvartalet. Dette skyldes verdiøkning på investeringen i REC (6,5 mrd), redusert kapitalbinding ved utbetalt utbytte, samt lavere utestående fordringer. Egenkapitalandelen på 62 prosent representerer en økning fra 55 prosent ved utgangen av 1. kvartal, til tross for utbetaling av utbytte på 3,5 mrd i kvartalet. Utvikling i netto rentebærende gjeld (NOK mrd.) 12 11,6 11,2 11,2 10, ,5 10,5 10,2 9,6 9,2 9,5 10,1 10,0 9,6 5 3.kv.03 1.kv.04 3.kv.04 1.kv.05 3.kv.05 1.kv.06 3.kv.06 1.kv.07 9,4 6,2 9,7 3 AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

4 > Kraftproduksjon Salgsinntekter Driftsresultat før avskrivninger Driftsresultat Salgspris (øre/kwh) 20,2 33,7 21,8 33,3 Salgsinntektene for kraftproduksjonsvirksomheten i 2. kvartal var 160 mill. Dette er en reduksjon på 45 prosent fra fjorårets kvartal og skyldes hovedsakelig lavere oppnådde salgspriser. Kraftproduksjonsvirksomheten, eksklusive krafthandel, oppnådde et driftsresultat på 109 mill. Dette er en reduksjon på 133 mill i fra fjoråret. Oppnådd salgspris var 20,2 øre/kwh i kvartalet, en reduksjon på 40 prosent fra fjoråret. Dette gav 116 mill i redusert resultatbidrag. Oppnådd salgspris var 109 prosent (96 prosent) av spotprisen, som følge av noe nedsidesikring. Kraftproduksjonen var 933 GWh, 8 prosent høyere enn fjoråret og 4 prosent høyere enn normalproduksjonen. Dette gav et positivt resultatbidrag på 15 mill sammenlignet med fjoråret. Resultatet inkluderer 23 mill i urealisert tap på terminkontrakter for levering 2. halvår Produksjon mot normalproduksjon (GWh) øyeblikket av store nedbørstilsig og begge reguleringsmagasinene knyttet til Hafslunds kraftanlegg har vannstandsnivåer over de høyeste regulerte nivåene. Dette indikerer en fortsatt full kapasitetsutnyttelse ut juli måned, og gjør at produksjonsprognosen for 3. kvartal er om lag 50 GWh over normalnivået. Magasinnivåene i Hafslunds nedbørsfelt utgjør ved utgangen av juni i overkant av 1 TWh, hvilket tilsvarer 94 prosent av normalnivået. Det antas at Norden samlet sett har et hydrologisk overskudd på mellom 10 og 12 TWh. I uke 23 ble det satt ny produksjonsrekord med samlet produksjon på 81,2 GWh. Dette som et resultat av økt fokus på optimalisering av kjøreplanene for aggregatene, samt at oppgradringen av aggregat 1 i Vamma har gitt økt ytelse og effektivitet. Som følge av en spoteksponert prisstrategi, vil resultatene knyttet til produksjonsvirksomheten fortsatt i stor grad være drevet av den framtidige kraftprisutviklingen. Krafttradingvirksomheten oppnådde et driftsresultat på 18 mill (-6 mill) i kvartalet. Økte konsesjonskraftforpliktelser med 17 mill, gir et samlet krafthandelsresultat på 1 mill (-6 mill) i kvartalet Konsesjonskraftforpliktelsene legger til grunn et årlig uttak på 62 GWh og en kraftpris på 9 øre/kwh som fastsatt av Olje- og energidepartementet. > Varme Salgsinntekter Driftsresultat før avskrivninger (1) Driftsresultat (23) Salgspris (øre/kwh) 46,2 52, J F M A M J J A S O N D Normal Merk: Normal = 10 års snitt produksjon. Vårflommen i Glomma vassdraget ble i år preget av en noe lavere flomvannføring enn normalt, men til gjengjeld varte flommen noe lengre. Vannsituasjonen i vassdraget preges i Oppgitte resultater for 2006 gjelder Hafslund Fjernvarme AS og resultatandel fra Viken Fjernvarme innarbeidet som et tilknyttet selskap (33 prosent), og er således ikke sammenlignbare med Salgsinntektene for fjernvarmevirksomheten ble 68 mill i 2. kvartal. Driftsresultat før avskrivninger ble -1 mill og driftsresultatet ble -23 mill. Solgt volum i kvartalet ble 151 GWh. Basert på normal produksjonsprofil for året fordeler produksjonen seg med 39 prosent i 1. kvartal, deretter med 16, 8 og 37 prosent de påfølgende kvartalene. Oppnådd salgspris ble 46,2 øre/kwh i kvartalet. Sammenlignet med 4 AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

5 proforma resultater for 2006 (inkludert Viken Fjernvarme) er salgsvolum og oppnådd salgspris henholdsvis 9 prosent og 29 prosent lavere enn fjoråret. Dette må ses i sammenheng med mildt vær i 1. halvår og reduserte kraftpriser på Nord Pool. Satsing på fornybar energi og varme økes. Gitt tilfredsstillende støtte fra Enova er det planlagt å bygge, drifte og eie et energigjenvinningsanlegg i Sarpsborg for produksjon av damp og elektrisitet. Anlegget vil øke Hafslunds produksjonskapasitet basert på avfall med om lag 30 MW. Anlegget vil ha synergier innen drift, teknologi og innkjøp mot Viken Fjernvarme og BioEl Fredrikstad. Investeringen er ventet å ha en ramme på 450 mill og planlagt ferdigstilt i 1. halvår Det er inngått en langsiktig avtale med Borregaard om leveranse av damp i 15 år til deres prosessanlegg i Sarpsborg. > Nett Salgsinntekter Driftsresultat før avskrivninger Driftsresultat Investeringer Hafslund Operatør. Begge selskapenes virksomheter vil presenteres som en del av konsernets nettvirksomhet. Videre er deler av nettvirksomhetens eiendommer (trafostasjoner og omkringliggende eiendommer) fisjonert til egne selskaper med virkning fra 1. januar Eiendomsselskapene inngår i konsernets øvrige virksomhet. En markedstilpasning av leien til nettvirksomheten har belastet resultatet med 43 mill i kvartalet. Dette gjelder leie for 1. halvår Dette, samt reforhandling av konserninterne tjenesteavtaler gjennomført i 3. kvartal 2006, innebærer at resultatet for nettvirksomheten er svekket med 55 mill i kvartalet, samtidig som verdiskapningen i større grad synliggjøres hos de tjenesteytende selskapene i konsernet. Antall driftsavbrudd viser over tid en positiv utvikling. Rullerende 12 måneders avbrudd er redusert med 34 prosent fra 2. kvartal Denne utviklingen må ses i sammenheng med målrettede tiltak de senere årene. Økningen i antall avbrudd i de siste kvartaler må ses i sammenheng med perioder med mye og sterk vind, samt noe høyere aktivitetsnivå på vedlikehold i nettet. KILE-kostnadene for kvartalet og hittil i år er på linje med fjoråret Antall avbrudd rullerende 12 måneder Salgsinntektene for nettvirksomheten ble 831 mill i 2. kvartal, som er noe over fjoråret. Driftsresultat før avskrivninger i 2. kvartal ble 281 mill (331 mill) og driftsresultatet 155 mill (202 mill). Driftsresultatet representerer en nedgang på 47 mill i fra fjoråret. Resultatet er noe bedre enn et normal kvartal for 2007 som følge av netto positive engangsforhold på 38 mill Den nye reguleringsmodellen og en forskriftendring knyttet til nettselskapenes leveringsplikt gav et samlet negativt resultatbidrag på 13 mill sammenlignet med fjorårets kvartal. Endelig måleravlesning og tariffering vedrørende 2006 har gitt en positiv resultateffekt på 60 mill i 2. kvartal kv.04 4.kv.04 2.kv.05 4.kv.05 2.kv.06 4.kv.06 2.kv.07 I lys av konsernets arbeid med å profesjonalisere og utvikle de ulike virksomhetsområdene og tjenesteleverandørene, har styret i Hafslund Nett AS besluttet å fisjonere ut operatøransvaret i et eget selskap, Hafslund Operatør AS, med virkning fra 1. juli Bakgrunnen for dette er ønske om å rendyrke rollen til Hafslund Nett som netteier og åpne for nye muligheter for virksomhetene i det nye selskapet 5 AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

6 > Telekom Salgsinntekter Driftsresultat før avskrivninger Driftsresultat Investeringer Salgsinntektene for telekom i 2. kvartal ble 87 mill. Dette er en økning på 48 mill fra fjorårets kvartal. Omsetningsøkningen skyldes hovedsakelig kjøpt virksomhet og noe organisk vekst. Driftsresultat før avskrivninger i 2. kvartal ble 15 mill, en forbedring på 1 mill i fra fjoråret. Driftsresultatet ble 4 mill (6 mill). Investeringene i kvartalet var 47 mill (42 mill), hvorav 24 mill gjelder utbygging av fibernettet hovedsakelig for Oslo, Follo og Nittedal. Ved utgangen av 1. halvår eier og leier telekom km fibernett. > Tekniske tjenester Salgsinntekter Driftsresultat før avskrivninger Driftsresultat Netto driftsmargin 6 % 6 % 5 % 5 % Salgsinntektene for tekniske tjenester i 2. kvartal ble 304 mill, en vekst på 21 prosent i fra fjorårets kvartal. Driftsresultatet ble 17 mill (14 mill) og netto driftsmargin 6 prosent (6 prosent). Det er høy aktivitet og ordresituasjonen er god for alle resultatenhetene. Om lag 34 prosent (34 prosent) av omsetningen i kvartalet gjelder salg til andre selskaper i Hafslund konsernet. Kvartalet er preget av høy aktivitet og et stramt arbeidsmarked hvor enkelte av virksomhetsområdene har måttet benytte innleid arbeidskraft. Hafslund Entreprenør hadde salgsinntekter på 151 mill i 2. kvartal, en økning på 24 prosent relativt til fjoråret. Driftsresultatet ble 10 mill (10 mill) og netto driftsmargin 6 prosent (7 prosent) i kvartalet. Det har vært økt etterspørsel i kvartalet, noe som må ses i sammenheng med mildt vær i 1. halvår relativt til fjoråret. Hafslund Installasjon hadde salgsinntekter på 44 mill i 2. kvartal, en reduksjon på 20 prosent sammenlignet med fjoråret. Omsetningsnedgangen skyldes utskillelsen av gatelysvirksomheten som egen resultatenhet innen Tekniske tjenester og avvikling av Expert butikker. Driftsresultatet på 1 mill i kvartalet, er på linje med fjoråret. Resultatet er negativt påvirket med 2 mill vedrørende et prosjekt som er avsluttet i kvartalet. Netto driftsmargin ble 2,2 prosent (1,8 prosent) i kvartalet. Øvrige resultatenheter innen Tekniske tjenester (Sikkerhet Teknikk, Sikkerhet Vakt, Lys og Elsikkerhet) hadde en samlet omsetning i kvartalet på 109 mill (73 mill) og et driftsresultat på 6 mill (3 mill). > Strømsalg Salgsinntekter Driftsresultat før avskrivninger Driftsresultat Strømsalg (GWh) Salgsinntektene for strømsalg i 2. kvartal ble 602 mill (971 mill), en reduksjon på 38 prosent fra fjoråret. Omsetningsnedgangen kommer som en følge av reduserte kraftpriser på Nord Pool. Driftsresultatet ble 66 mill i kvartalet, en økning på 30 mill i fra fjoråret. Resultatet er tilfredsstillende i et sesongmessig svakt kvartal og er positivt påvirket med 40 mill som følge av endret regnskapsmessig behandling av sluttbruker kontrakter til fastpris. Solgt volum på GWh i kvartalet, en økning på 10 prosent i forhold til fjoråret. Solgt volum til privatsegmentet var GWh (1 641 GWh). Reduksjonen på 4 prosent sammenlignet med fjoråret skyldes hovedsakelig lavere forbruk i første del av kvartalet, som følge av mildt vær. Solgt volum til bedriftssegmentet var 968 GWh, en økning på 44 prosent relativt til fjoråret. Økningen kommer hovedsakelig fra inngåtte kontrakter med Oslo kommune og NorgesGruppen. Det har vært en positiv kundeutvikling i kvartalet. En vellykket implementering av arbeidet med å samle strøm- og sikkerhetskundene i ett felles kundehåndteringssystem ble gjennomført i slutten av mai. 6 AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

7 Volum Strømsalg (GWh) årlig kostnadsbesparelse sammenlignet med 4. kvartal 2006 på 50 mill > Venture Salgsinntekter Driftsresultat herav resultat vedr REC > Sikkerhet Privat 1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv Salgsinntekter Driftsresultat før avskrivninger Driftsresultat 5 4 (0) 15 Antall boligalarmkunder Salgsinntektene for sikkerhet privat ble 66 mill (62 mill). Økningen i omsetningen sammenlignet med fjoråret skyldes endret inntektsføring ved salg av tilleggsutstyr. Totalt antall boligalarmkunder ved utgangen av 1. halvår var Salgsinntektene for venture gjelder selskaper hvor Hafslund Venture eier mer enn 50 prosent, og som konsolideres i Hafslund. Driftsresultatet ble mill i 2. kvartal (7 187 mill). Av dette utgjør resultatet knyttet til verdiutvikling på investeringen i REC mill (7 211 mill). Børskursen for REC ved utgangen av 1. halvår var 230 kr per aksje, en økning på 67 prosent i kvartalet og 101 prosent for 1. halvår. Hafslund har 70,4 mill aksjer i REC, tilsvarende 14,25 prosent av det totale antall utestående aksjer. Salgsprosessen vedrørende Latin Power Fund går som planlagt. Investeringen er regnskapsført til omlag 200 mill. I 2. kvartal har det vært en kapitalfrigjøring ved salg på 34 mill, hvorav salget av investeringen i Norsk Vekst ASA utgjorde 29 mill. Det er investert totalt 3 mill i kvartalet. Hafslund Venture sin mobilsatsning mot privatmarkedet, gjennom selskapet OneCall AS (84,6 prosent eierandel), har fortsatt den sterke veksten med nye mobilkunder, og har nå kunder. Driftsresultat før avskrivninger ble 20 mill i kvartalet, en økning på 7 mill fra fjorårets kvartal. Flere aktiverte boligalarmer og nedskrivninger som følge av kundeavgang gir samlede av- og nedskrivninger på 15 mill for kvartalet (9 mill). Driftsresultat i kvartalet ble 5 mill (4 mill). Sikkerhet Privat fortsetter arbeidet med å gjennomføre tiltak for å bedre kundeopplevelsen og effektivisere driften. Målsetningen er en takt på kundeavgangen på under 10 prosent ved utgangen av Totalt er antall årsverk redusert med 65 hittil i år. Effekten av gjennomførte tiltak i 1. halvår vil gi en årlig kostnadsbesparelse på 20 mill sammenlignet med kostnadstakten i 4. kvartal Av disse tiltakene er 8 mill realisert i 1. halvår. Dette, samt ytterligere planlagte tiltak i andre halvår vil gi en samlet 7 AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

8 > Øvrig virksomhet Driftsresultat (2) - hvorav resultat finansielle aktiva Driftsresultat for stabsfunksjoner og øvrig virksomhet ble 60 mill (8 mill). Dette er en forbedring på 52 mill fra fjoråret, hvorav 17 mill representerer økt resultat fra finansielle aktiva. Resultatet for stabs- og støttefunksjoner på 19 mill i kvartalet, er en forbedring på 35 mill sammenlignet med fjoråret. Flere eiendommer (trafostasjoner med omkringliggende arealer) fra nettvirksomheten er fisjonert med virkning fra 1. januar De utfisjonerte eiendommene inngår som en del av konsernets eiendomsvirksomhet og rapporteres under øvrig virksomhet. En markedstilpasning av leien ovenfor nettvirksomheten vil gi 86 mill i økte årlige leieinntekter, hvorav leie for 1. halvår på 43 mill er inntektsført i 2. kvartal. Resultatet er videre positivt påvirket med 13 mill relativt til fjoråret som følge av reforhandling av interne tjenesteavtaler vedrørende faktura- og kundehåndteringstjenester som utføres for nettvirksomheten. Resultatet i 2. kvartal 2006 var positivt påvirket med 15 mill som følge av en positiv dom i Høyesterett. > Dom i lagmannsretten Hafslund Nett AS var part i en sak i lagmannsretten juni. Bakgrunnen er et vedtak i overligningsnemnda som gjelder skattemessig fordeling av kjøpesummen for nettvirksomhet i Ved innsendelsen av selvangivelsen for 2001 la Hafslund til grunn en skattemessig goodwill på 441 mill. Vedtaket i overligningsnemnda satte verdien av goodwillen til 116 mill og konsesjonsverdien til 325 mill. Saken ble behandlet i Oslo tingrett i juni 2005 hvor Hafslund fikk medhold. Staten, ved Sentralskattekontoret for storbedrifter, anket saken inn for lagmannsretten. Dommen i lagmannsretten ble avsagt 29. juni 2007 der Hafslund fikk medhold. Ankefristen er fire uker. > Hjemfall EFTA-domstolens dom Dom i hjemfallsaken ble kunngjort 26. juni. Dommen kan ikke ankes. Domstolen har gitt ESA medhold i at spørsmålet om hjemfall faller innenfor EØS-avtalen og mener videre at Norges hjemfallspraksis er i strid med EØS-avtalen. Domsslutningen går ut på at Norge har brutt EØS-avtalen ved å opprettholde regler som innebærer at private foretak og alle foretak fra andre EØS-land gis tidsbegrensede konsesjoner med hjemfall, mens norske offentlige foretak gis tidsubegrensede konsesjoner. Reglene som forskjellsbehandler offentlige og private / utenlandske aktører er uforenlige med EØS-avtalen. Hendelser > Investering i energigjennvinningsanlegg Hafslund har inngått en langsiktig avtale med Borregaard, del av børsnoterte Orkla ASA, om leveranse av damp i 15 år til deres prosessanlegg i Sarpsborg. I den forbindelse skal Hafslund bygge, drifte og eie et energigjennvinningsanlegg for produksjon av damp og elektrisitet. Anlegget vil i hovedsak baseres på fornybart brensel (næringsavfall) og er betinget av støtte fra Enova. Anlegget vil produsere 30 MW, hovedsakelig damp (varme) og noe elektrisitet. Investeringen er ventet å ha en ramme på ca 450 mill, og er planlagt å starte produksjon i 1. halvår AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

9 Aksjonærer og aksjonærforhold Per 30. juni 2007: ('000) A- aksjer B- aksjer Sum Andel Oslo Kommune ,7 % Fortum Forvaltning AS ,1 % Østfold Energi AS ,7 % MP Pensjon ,8 % State Street Bank and Trust Co ,7 % JP Morgan Chase Bank ,4 % Fidelity Funds ,3 % Goldman Sachs International ,3 % BNP Paribas Sec. Services Paris ,3 % JP Morgan Chase Bank ,2 % Sum 10 største ,5 % Andre aksjonærer ,5 % Total % Selskapet hadde aksjonærer, hvorav de 10 største eide til sammen 93,5 prosent av aksjekapitalen per 30. juni Hafslunds aksjer er notert på Oslo Børs. Børsverdien ved utgangen av kvartalet var 29,6 mrd. Aksjen har hatt en verdiutvikling på 41 prosent i første halvår, hensyntatt utbetalt utbytte på 3,5 mrd i mai. Det ble omsatt 5,1 mill aksjer i 2. kvartal og 14,0 mill aksjer i første halvår. Konsernet fortsetter arbeidet med ytterligere driftseffektivisering og kapitaloptimalisering gjennom å videreutvikle og styrke konsernets eksisterende forretningsenheter. Resultatene innen nettvirksomheten påvirkes negativt av nytt reguleringsregime fra Resultatene fra kraftproduksjonsvirksomheten er i stor grad betinget av kraftprisutviklingen og værforholdene i Hafslunds nedbørsfelt. De øvrige resultatenhetene i konsernet har et godt utgangspunkt for å utvikle seg positivt videre. Som følge av at Hafslunds investering i REC markedsverdivurderes i regnskapet, vil Hafslunds resultat i betydelig grad påvirkes av kursutviklingen til REC. Forretningsmessig og finansielt er det lagt et godt grunnlag for en fortsatt positiv utvikling for Hafslund. Oslo, 19. juli 2007 HAFSLUND ASA Styret Utsikter Styret anser Hafslund godt rustet til å møte utfordringene konsernet står overfor i tiden fremover. Satsingen på fornybar energi, utnyttelse av de komparative fortrinn konsernet har innen drift og utbygging av infrastruktur samt markedsposisjonen innen strøm og sikkerhet, gjør Hafslund godt posisjonert for å videreføre rollen som landets ledende integrerte energiselskap. Konsernet vil forsette arbeidet med å forenkle produkter og tjenester, bedre kundebehandlingen, styrke kvaliteten i alle ledd og øke produktkunnskapen. På denne måten skal også konsernets omdømme bedres. Dette arbeidet vil styret følge i tiden fremover. 9 AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

10 Resultat Året NOK millioner Salgsinntekter Resultat finansielle aktiva og tilknyttete selskap (1.262) (988) Kjøp av varer og energi (2.633) (3.140) (6.106) (271) (321) Personalkostnader (650) (546) (1.200) (194) (224) Andre driftskostnader (435) (395) (893) Driftsresultat før avskrivninger (175) (198) Avskrivninger (398) (344) (740) Driftsresultat (89) (56) Finanskostnader (176) (174) (360) Resultat før skatt og solgt virksomhet (170) (128) Skattekostnad (268) (328) (730) - - Resultat solgt virksomhet Resultat etter skatt Majoritetens andel av resultat (2) 5 Minoritetens andel av resultat 6 (3) (8) 38,11 34,46 Resultat pr. aksje (NOK) 48,55 43,60 59,69 Balanse NOK millioner Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Fordringer og varer Bankinnskudd og lignende Eiendeler Egenkapital (majoritet) Egenkapital (minoritet) Avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld og egenkapital AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

11 Kontantstrømanalyse Året 2006 Resultat før skatt Ikke likviditetsmessige resultatposter (6.562) (7.263) (9.118) (8.188) (10.692) Endring arbeidskapital med mer (106) (242) Kontantstrøm fra driften (A) Drifts, -og ekspansjonsinvesteringer (345) (305) (2.628) (425) (1.128) Salg av driftsmidler og virksomhet Porteføljeendringer Venture med mer Fri kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (B) (252) (243) (345) (668) Endring brutto rentebærende gjeld (874) (143) (683) Utbytte og andre egenkapitaleffekter (3.457) (487) (3.457) (487) (496) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (C) (4.331) (630) (4.140) (343) 75 Kontantstrøm i perioden (A+B+C) (4.396) 9 (831) Bankbeholdning inngang til perioden Bankbeholdning ved utgangen av perioden Egenkapitalavstemming 1. halvår Året NOK millioner Egenkapital inngang til perioden Periodens resultat majoritetens andel Periodens resultat minoritetens andel 6 (3) (8) Endring minoritetsinteresser Omregningsdifferanser (1) (4) 6 Verdijustering mot egenkapital ved overgang til datterselskap Endring beholdning egne aksjer (4) (49) (30) Utbytte (3.458) (439) (439) Andre egenkapitaleffekter 53 (6) (45) Egenkapital ved utgangen av perioden AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

12 Noter til regnskapet 1) Rammeverk og vesentlige regnskapsprinsipper Konsernregnskapet for 2. kvartal 2007, avsluttet per 30. juni 2007, er utarbeidet etter regnskapsprinsippene i IFRS (International Financial Reporting Standard) og består av Hafslund ASA og dets tilknyttete selskaper og datterselskaper. Delårsregnskapene avlegges i henhold til IAS 34 Interim Financial Reporting. Delårsregnskapene gir ikke informasjon i samme omfang som et årsregnskap og må derfor sees i sammenheng med konsernets årsregnskap for Anvendte regnskapsprinsipper i delårsrapporteringen er de samme som er beskrevet i note 1 i konsernets årsregnskap for ) Driftsresultat - betydelige poster Verdiutvikling på eierandelen i REC representerer en betydelig investering for konsernet. Resultatet til Hafslund vil fremover i betydelig grad kunne påvirkes av verdiutviklingen i REC. I 1. halvår har aksjenes verdi steget med 8,2 mrd og investeringen er regnskapsført til 16,2 mrd per 30. juni Verdiutviklingen på aksjene er regnskapsført som resultat finansielle aktiva og tilknyttete selskap. 3) Segmentinformasjon Året NOK millioner Kraftproduksjon Varme Nett Telekom Tekniske tjenester Strøm Sikkerhet Privat Venture (56) (131) Øvrig /elimineringer (260) (103) (304) Sum salgsinntekter Kraftproduksjon (23) Varme Nett Telekom Tekniske tjenester Strøm Sikkerhet Privat (0) Venture Øvrig / elimineringer 53 (2) Sum driftsresultat ) Rentebærende lån og kreditter Hafslund har emittert et 10 års åpent obligasjonslån med fast rente på 6 %. Totalt utestående i lånet per 2. kvartal er 500 mill. Lånets totalramme er 750 mill. Hafslunds største aksjonær, Oslo kommune, er per 2. kvartal eneste investor i 12 AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

13 obligasjonslånet. DnB NOR og Nordea Markets, som er tilretteleggere av lånet, har vurdert at obligasjonslånet er gjort til markedsbetingelser. Per 30. juni 2007 er regnskapsført verdi av porteføljen fastrentelån mill hvorav mill representerer langsiktig gjeld, mill er 1. års avdrag vist som kortsiktig gjeld og mill er kortsiktige sertifikatlån. Endring i virkelig verdi på lån og derivater i 2. kvartal gir en positiv resultateffekt på 77 mill (hittil i år; 120 mill) som hovedsakelig skyldes økning i markedsrenten på 45 til 63 basispunkter (hittil i år; 75 til 105 basispunkter) over hele rentekurven. Endring i virkelig verdi på lånene, 63 mill, resultatføres som finanskostnader mens verdiendring på rentederivater, 14 mill, resultatføres som Resultat finansielle aktiva og tilknyttete selskap. Låne- og derivatporteføljen har en fordeling av fast og flytende på vel 33/67. Konsernet har ikke finansielle covenants knyttet til låneporteføljen. 5) Driftsmidler Det er per 2. kvartal blitt investert for mill i driftsmidler. Av dette er 627 mill ordinære driftsinvesteringer, mens mill er driftsmidler anskaffet ved oppkjøp av virksomhet. 6) Oppkjøpt og avhendet virksomhet Hafslund kjøpte med virkning fra 2. januar 2007 Oslo kommunes eierandel på 67 prosent i Viken Fjernvarme AS, hvor Hafslund var eier av resterende 33 prosent. Aksjene ble overdratt til en sum av millioner kroner. Oslo kommune er største eier i Hafslund ASA, og overdragelsen representerer en transaksjon med nærstående. NOK millioner Kontantvederlag Direkte oppkjøpskostnader 12 Anskaffelseskost kjøp av 67 prosent Bokført verdi tilknyttet selskap 33 prosent 361 Verdijustering mot egenkapital ved overgang til datterselskap 354 Sum Virkelig verdi anskaffete netto eiendeler Goodwill 538 NOK millioner Virkelig verdi Balanseført verdi oppkjøpt selskap Kontanter og kontantekvivalenter Varige driftsmidler Kundefordringer og andre fordringer Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld (254) (254) Pensjonsforpliktelser (4) (4) Lån (100) (100) Utsatt skattefordel/utsatt skatt (480) (13) Anskaffete netto eiendeler Selskapet er konsolidert fra 2. januar og medfører en økning i driftsinntektene på 296 mill og økning i driftsresultatet på 38 mill relativt til fjoråret. Det økte driftsresultatet består av konsolidert driftsresultat justert for tidligere års innarbeidet TSresultat. 13 AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

14 Kvartalsinformasjon for konsernet Resultat NOK millioner 2.kv kv. 07 Salgsinntekter Resultat finansielle aktiva og tilknyttete selskap Kjøp varer og energi (988) (1.645) (1.817) (1.150) (1.262) (1.878) (1.446) (783) (821) Personalkostnader (321) (329) (392) (262) (271) (275) (359) (225) (260) Andre driftskostnader (224) (211) (303) (195) (194) (200) (134) (216) (219) Driftsresultat før avskrivninger Avskrivninger (198) (200) (196) (200) (175) (169) (183) (163) (162) Driftsresultat Finanskostnader (56) (120) (101) (85) (89) (85) (120) (96) (173) Resultat før skatt og solgt virksomhet Skattekostnad (128) (140) (241) (161) (170) (157) (84) (139) (84) Resultat fra solgt virksomhet (6) 79 Periodens resultat Majoritetens andel av resultat Minoritetens andel av resultat 5 2 (5) 0 (2) (1) 2 (0) (3) Resultat pr. aksje (NOK) 34,46 14,09 8,64 7,45 38,11 5,49 1,29 1,80 1,41 4. kv kv kv kv kv kv kv. 05 Balanse NOK millioner Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle eiendeler Fordringer og varer Bankinnskudd og lignende Eiendeler Egenkapital (majoritet) Egenkapital (minoritet) Avsetning for forpliktelser Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld og egenkapital AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

15 Kontantstrømanalyse NOK millioner 2.kv.07 1.kv.07 4.kv.06 3.kv.06 2.kv.06 1.kv.06 Resultat før skatt Ikke likviditetsmessige resultatposter (6.562) (2.556) (1.504) (1.000) (7.263) (925) Endring arbeidskapital med mer (106) 579 (382) (47) 535 (348) Kontantstrøm fra driften (A) (45) Drifts- og ekspansjonsinvesteringer (345) (2.283) (434) (268) (305) (120) Salg driftsmidler og virksomhet Porteføljeendringer Venture med mer (48) Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (B) (252) (117) (205) (243) (102) Endring brutto rentebærende gjeld (874) (413) (143) 287 Utbytte og kapitaltransaksjoner (3.457) - (9) (487) Kontantstrøm finansieringsaktiviteter (C) (4.331) (413) (630) 287 Kontantstrøm i perioden (A+B+C) (4.396) (49) Bankbeholdning inngang til perioden Bankbeholdning utgang av perioden AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

16 Segmentinformasjon NOK millioner 2. kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 05 Kraftproduksjon Varme Nett Telekom Tekniske tjenester Strømsalg Sikkerhet Privat Venture Øvrig virksomhet / elimineringer (131) (130) (134) (67) (56) (47) (117) (81) (55) Sum salgsinntekter Kraftproduksjon Varme (3) (7) 1 Nett Telekom Tekniske tjenester Strømsalg Sikkerhet Privat Venture Øvrig virksomhet / elimineringer (93) (5) (36) Sum driftsresultat før avskrivninger Kraftproduksjon Varme Nett Telekom (0) 3 6 Tekniske tjenester Strømsalg Sikkerhet Privat 5 (6) (15) Venture Øvrig virksomhet / elimineringer 58 (5) 247 (12) 7 (9) (111) (16) (46) Sum driftsresultat AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

17 Beskrivelse av resultatenhetene > Konsernet Hafslund er landets ledende integrerte energiselskap og et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Konsernet opererer i det alt vesentlige innenfor det norske markedet og rapporterer innen følgende virksomhetsområder: > Kraftproduksjon Hafslund eier og driver ni elvekraftverk i nedre Glommaog Lågenvassdraget, med en samlet årlig middelproduksjon på GWh (millioner kilowattimer). Hafslunds produksjon følger vannføringen i elva og har en magasinkapasitet på rundt 16 prosent av årlig tilsig. > Varme Varme består av Viken Fjernvarme AS som i 2006 distribuerte varme tilsvarende GWh til kunder i Oslo regionen, samt Hafslund Fjernvarme med fjernvarmevirksomhet på Gardermoen. Ferdigstillelsen av et biobrenselanlegg i Fredrikstad med en årlig produksjonskapasitet på ca 160 GWh, ventes ved årsskiftet 2007/2008. Byggingen av et nytt energigjenvinningsanlegg hos Borregaard i Sarpsborg med en årlig produksjonskapasitet på ca. 30 MW planlegges ferdigstilt 1. halvår > Nett Nettvirksomheten eier og drifter strømnettet i Asker, Bærum, Oslo, Romerike samt deler av Follo og Østfold. Samlet utgjør Hafslund Nett det største nettselskapet i Norge med ca nettkunder. > Telekom Hafslund Telekom er leverandør av mørk fiber til bredbåndsoperatører, kommuner og næringsliv i Oslofjordregionen, samt driftstjenester for fjernavlesing og styring av energiforbruk. Hafslund Telekom eier og leier ca km fibernett. > Tekniske tjenester Tekniske tjenester består av seks selvstendige enheter; Entreprenør, Installasjon, Sikkerhet Teknikk, Elsikkerhet, Lys og Sikkerhet Vakt. Selskapene har felles prosjektbasert virksomhet mot bedriftsmarkedet innen prosjektering, utbygging og vedlikehold av elektrisk infrastruktur, vei- og gatebelysning, totalleveranse av el-, tele- og datainstallasjoner samt tekniske sikkerhetsløsninger og vakthold. > Strøm Strøm leverer strøm til privatmarkedet og bedriftsmarkedet og består av selskapene Hafslund Strøm, NorgesEnergi, Fredrikstad Energisalg, samt Hallingkraft (76 prosent) og Røyken Kraft (51 prosent). Ved utgangen av 2006 hadde Strøm strømkunder, hvorav var kunder i privatmarkedet. Samlet solgt volum i 2006 var GWh, hvorav GWh gjaldt privatmarkedet. > Sikkerhet Privat Sikkerhet Privat selger og drifter boligalarmer til privatmarkedet og hadde ved utgangen av 1. halvår 2007 ca boligalarmkunder. > Venture Hafslund Venture er konsernets investerings- og utviklingsselskap innen områder som ligger nært opp til Hafslunds virksomhet, først og fremst fornybar energi og energirelaterte tjenester og teknologi. Hafslund Venture eier 14,25 prosent i det børsnoterte solenergiselskapet Renewable Energy Corporation ASA. > Finansiell kalender Rapport 1. kvartal 3. mai 2007 Generalforsamling 3. mai 2007 Rapport 2. kvartal 20. juli 2007 Rapport 3. kvartal 26. oktober 2007 > Adresse Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon , Telefaks E-post: 17 AKSJONÆRRAPPORT HAFSLUND ASA

2. kvartal 2008. Hovedpunkter i 2. kvartal 2008. 2,41 kr. > Et tilfredsstillende resultat fra driften, til tross for lave kraftpriser i kvartalet.

2. kvartal 2008. Hovedpunkter i 2. kvartal 2008. 2,41 kr. > Et tilfredsstillende resultat fra driften, til tross for lave kraftpriser i kvartalet. Hovedpunkter i 2. kvartal 2008 > Et tilfredsstillende resultat fra driften, til tross for lave kraftpriser i kvartalet. > Investeringen i REC hadde et verdifall på -704 mill (6 513 mill). > Resultat etter

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

Aksjonærrapport. 4. kvartal 2010

Aksjonærrapport. 4. kvartal 2010 Aksjonærrapport 4. kvartal 2010 3 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernet - sammendrag 4 Risikoforhold 6 Resultatenheter 6 Andre forhold 11 Framtidsutsikter 12 Resultat og balanse 13 Kontantstrømanalyse 14 Noter

Detaljer

Aksjonærrapport. 3. kvartal 2011

Aksjonærrapport. 3. kvartal 2011 Aksjonærrapport 3. kvartal 2011 3 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernet - sammendrag 4 Risikoforhold 5 Resultatenheter 6 Andre forhold 9 Framtidsutsikter 10 Resultat og balanse 11 Kontantstrømanalyse 12 Noter

Detaljer

Aksjonærrapport. 1. halvår og 2. kvartal 2010

Aksjonærrapport. 1. halvår og 2. kvartal 2010 Aksjonærrapport 1. halvår og 2. kvartal 2010 3 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernet - sammendrag 4 Risikoforhold 6 Resultatenheter 6 Andre forhold 11 Framtidsutsikter 12 Resultat og balanse 13 Kontantstrømanalyse

Detaljer

Aksjonærrapport. 4. kvartal 2011

Aksjonærrapport. 4. kvartal 2011 Aksjonærrapport 4. kvartal 2011 3 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernet - sammendrag 4 Risikoforhold 6 Resultatenheter 6 Andre forhold 10 Framtidsutsikter 11 Resultat og balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 Noter

Detaljer

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013 INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013 HØYDEPUNKTER 2. KVARTAL 2013 Driftsinntekter på 756 millioner (675 millioner) Godt driftsresultat i 2. kvartal på 29,2 millioner (20,4 millioner) Økt driftsmargin

Detaljer

Årsrapport 2012 1 Hafslund årsrapport 2012

Årsrapport 2012 1 Hafslund årsrapport 2012 Årsrapport 2012 1 Hafslund årsrapport 2012 Nøkkeltall Millioner kroner 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 RESULTAT (eksklusive REC) Salgsinntekter 11 466 13 704 15 829 10 670 11 056 8 625 9 799 EBITDA

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Utvidet konsolidert resultat 12 Kontantstrømoppstilling 13 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2015

Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2015 Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2015 Utbygging av Rosten kraftverk i Sel kommune i Oppland Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser første kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag første kvartal...

Detaljer

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS LYSE LYSE ENERGI AS Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning 8 Erklæring 16 Resultatregnskap 17 Balanse 31.12. 18 Utvidet konsolidert resultatregnskap

Detaljer

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME

Halvårsrapport STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Halvårsrapport 2009 STRØM TELEFONI BREDBÅND NATURGASS VARME Innhold Styrets melding... 3 Erklæring... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Konsernets sammendratte inntekter

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 Styrets beretning 2012 Hafslund har i 2012 fokusert på å videreutvikle posisjonen som et ledende energikonsern, med hovedfokus på kjerneområdene produksjon, nett, varme og marked. Konsernet vokser organisk

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014

Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal 2014 Eidsiva Energi konsern Fjerde kvartal Gjøvik Energisentral Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser fjerde kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag fjerde kvartal... 5 Sammendrag året... 5 Virksomhetsområdene

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2013

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2013 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2013 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2009 4

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2009 4 Årsrapport Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning forretningsåret 7 Resultatregnskap 14 Balanse 15 Utvidet konsolidert resultatregnskap

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2014

KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2014 Agder Energi hadde i 2014 driftsinntekter på 8 267 mill. kr mot 9 391 mill. kr i 2013. Den viktigste årsaken til

Detaljer

I det følgende kommenteres konsernets resultater, eksklusive resultateffekter knyttet til investeringen i REC.

I det følgende kommenteres konsernets resultater, eksklusive resultateffekter knyttet til investeringen i REC. Home / Styrets beretning Styrets beretning Hafslund har i 2010 vært preget av store investeringer og prosjekter. Et energigjenvinningsanlegg er ferdigstilt, Europas største pelletsfabrikk er bygd, og byggingen

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Årsrapport. Årsrapport 2014. Lyse Energi AS. Regnskap

Styrets melding og regnskap / 2014 / Årsrapport. Årsrapport 2014. Lyse Energi AS. Regnskap Styrets melding og regnskap / 2014 / Årsrapport Årsrapport 2014 Lyse Energi AS Regnskap 1 Innhold Nøkkeltall Årsberetning Erklæring Resultatregnskap Utvidet konsolidert resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Eidsiva Energi konsern. Børsrapport. Resultat fjerde kvartal 2013 og foreløpig regnskap 2013

Eidsiva Energi konsern. Børsrapport. Resultat fjerde kvartal 2013 og foreløpig regnskap 2013 Eidsiva Energi konsern Børsrapport Resultat fjerde kvartal 2013 og foreløpig regnskap 2013 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker.

Detaljer

hafslund årsrapport 2000 Fleksibilitet Handlekraft Muligheter hafslund årsrapport 2000

hafslund årsrapport 2000 Fleksibilitet Handlekraft Muligheter hafslund årsrapport 2000 hafslund årsrapport 2000 Fleksibilitet Handlekraft Muligheter hafslund årsrapport 2000 innhold 3 6 8 12 20 21 22 23 37 38 40 44 46 48 50 52 54 56 58 Høydepunkter Dette er Hafslund Administrerende direktør

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 4. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2014 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2012 4

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2012 4 Årsrapport Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 4 STYRE OG LEDELSE Styrende organer våren 89 Konsernledelse 90 Nøkkeltall 6 Årsberetning 8 Erklæring 15 Resultatregnskap 16

Detaljer

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet årsrapport 2009 Selskapets formål Innhold Arendals Fossekompani ASA er et allment aksjeselskap, og har til formål gjennom egen produksjon, deltagelse i utbygging, kjøp eller leie, å nyttiggjøre eller omsette

Detaljer

TrønderEnergi AS Årsrapport 2013

TrønderEnergi AS Årsrapport 2013 TrønderEnergi AS Årsrapport 2013 TrønderEnergi AS Årsrapport 2013 Innholdsfortegnelse Konsernsjefen har ordet... 2 Organisasjon... 3 Forretningsområde energi... 3 Forretningsområde nett... 3 Forretningsområde

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2011 4

Innholdsfortegnelse. Årsberetning og regnskap. LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 2011 4 Årsrapport Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse - sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall 6 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Utvidet konsolidert resultatregnskap 19 Kontantstrømoppstilling 20 Endringer

Detaljer