INNHOLD. 04 HSH årsberetning HSH i vekst 10 Aktiviteter for medlemmene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. 04 HSH årsberetning 2007 08 HSH i vekst 10 Aktiviteter for medlemmene"

Transkript

1 Årsrapport HSH 2007

2 INNHOLD 04 HSH årsberetning HSH i vekst 10 Aktiviteter for medlemmene 12 Bransjeområder 14 Handel 18 Helse, utdanning og kultur 22 Kunnskap og teknologi 24 Reiseliv 26 Service 28 Familieeide virksomheter 30 Arbeidsliv for alle 34 Eiendom og forsikring 35 Kompetanse 36 Kommunikasjon 38 Den økonomiske utviklingen

3 BRANSJER OG TJENESTER HSH er landets ledende nærings- og arbeidsgiverorganisasjon innen privat tjenesteytende sektor. HSH organiserer bedrifter innen detalj-, agentur-, import- og engroshandel, reiseliv, forlag, IKT, konsulenttjenester, bemanningstjenester, regnskaps- og økonomitjenester, servering og ulike typer personlig tjenesteyting. HSHs medlemsmasse omfatter også private virksomheter innen helse og omsorg, undervisning, kultur, samt ideelle organisasjoner, foreninger og stiftelser virksomheter, med i underkant av ansatte, er medlemmer i HSH. HANDEL REISELIV POLITISK PÅVIRKNING HELSE, UTDANNING OG KULTUR ARBEIDSGIVERTJENESTER VI R K S O M H E T S- / B R A N S J E F E LL E S K A P K UNN SKAP O G TEK NOLO GI SERVICE

4 4 Årsrapport HSH 2007 HSH årsberetning 2007 HSH driver sin virksomhet fra Henrik Ibsens gate 90 i Oslo. I tillegg til organisasjonen består HSH-konsernet av selskapene HSH Eiendom as, Tekstilforum as og HSH Forsikringskontor as.

5 Årsberetning HSH skal være landets ledende næringsog arbeidsgiverorganisasjon innen tjen esteytende sektor der verdier skapes av mennesker. Organisasjonen skal være en aktiv samfunnsaktør, som er talerør for tjenesteytende sektor, og som tar et helhetlig samfunnsansvar. HSH skal levere tjenester som styrker medlemmenes konkurransekraft og levedyktighet. Likestilling HSH arbeider for å ha et miljø som gir den ansatte muligheter i alle livsfaser og tilpasser virkemidler etter dette. Som kompetanseorganisasjon legges det vekt på å rekruttere medarbeidere med rett bredde- og dybdekompetanse og samtidig tilstrebe en balansert fordeling mellom kjønn og alder. Det er ingen spesielle forhold ved HSHs virksomhet eller rekrutteringsarenaer som tilsier at det skal være en skjev fordeling mellom kvinner og menn. Lønnsmessig likeverdighet etterstrebes. Totalt er det 66 prosent kvinner og 34 prosent menn i organisasjonen. Kvinner er i flertall i alle aldersgrupper. Det er ønskelig å øke andelen menn. Det vil bli lagt vekt på dette ved fremtidig rekruttering. I gruppen mellomledere, er det en overvekt av kvinner i HSH, mens det i ledergruppen er dobbelt så mange menn som kvinner (åtte menn og tre kvinner). I direksjonen er det en jevnere fordeling, tre menn og to kvinner, hvorav den ene kvinnen er administrerende direktør. Andelen kvinner i HSHs styrende organer er 28 prosent. Sammensetningen reflekterer leder- og eierstrukturen i HSHs medlemsvirksomheter. Valgkomiteen i HSH har et bevisst forhold til å heve kvinneandelen i HSHs styrer og råd. HSH benytter et stillingsvurderings system som grupperer stillinger etter innhold, og som gir sammenligning av lønnspraksis mot markedet. Systemet brukes aktivt for å tilstrebe likeverdig lønnsfastsettelse på tvers av kjønn og avdelinger. Miljø Antall ansatte i HSH per er 89, som tilsvarer 84,7 årsverk. Det er en økning med én ansatt fra HSH har som mål å fremme et godt arbeids miljø. Det er avviklet seks møter i Arbeidsmiljøutvalget, som ikke har funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak. Det avholdes jevnlig møter mellom ledelsen og Personalforeningen. HSH gjennomfører årlige undersøkelser blant de ansatte. Også i 2007 baserte undersøkelsene seg på en energiindeks og en identitetsindeks. Undersøkelsene følges systematisk opp gjennom medarbeider- og ledersamlinger. Dette skal gi videre grunnlag for å styrke motivasjonen og drivkraften blant de ansatte og skape utvikling til beste for medlemmene.

6 6 Årsrapport HSH 2007 Sykefraværet i 2007 var totalt 977 dager, dvs. fem prosent av total arbeidstid, som tilsvarer 3,75 årsverk. Dette er en økning fra 2006 med i underkant av to årsverk. HSH er en Inkluderende Arbeidslivsvirksomhet (IA-virksomhet), som blant annet har til formål å redusere sykefraværet. HSH hadde ingen skade på ansatte eller materiell i HSHs virksomhet har i liten grad negativ miljøpåvirkning. I forbindelse med innflytting i nye lokaler arbeider HSH for å bli miljøsertifisert og fokuserer på etiske innkjøp. Årsregnskapet Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet et rettvisende bilde av organisasjonens resultat og stilling. Årets overskudd for HSH er kr Resultatet er kr 5,3 mill. høyere enn for 2006 og skyldes et høyere driftsresultat. Driftsresultat øker med kr 5,8 mill. fra 2006, mens resultat av finansposter har en liten nedgang med kr Kontin gentinntektene økte med kr 7,3 mill. til kr 84,2 mill. i Sum driftsinntekter er kr 113,6 mill. Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang av betydning for vurdering av regnskapet. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Fremtidig utvikling Etter styrets oppfatning er organisasjonens finansielle stilling god. HSHs egenkapital er kr , som tilsvarer en egenkapitalandel på 68 prosent. Dette er en økning på to prosentpoeng fra HSH har de siste årene hatt et positivt driftsresultat før endring i Erstatningsfondet. For å sikre høy økonomisk handlefrihet er dette også målet i fremtiden. Fortsatt vekst skal sikres gjennom medlems rettede tiltak. De politiske hovedområdene det skal arbeides med i 2008 er: Arbeidsliv for alle Skatte- og næringspolitikk for høy verdiskaping Mangfold i velferdssektoren Internasjonal handel og utvikling Kunnskapssamfunnet - Arena Utvidet reiselivsperspektiv Finansiell risiko HSHs primære inntektskilde er kontingentinntekter. Kontingenten forfaller i løpet av første kvartal. Et nytt medlem kan ikke melde seg ut før etter to år. Organisasjo- Årsresultat og disponeringer Årets overskudd er Kr Det foreslås disponert slik: Overføres fra bransjefond Kr Overføres til Erstatningsfond Kr Overføres til fri egenkapital Kr Totalt disponert Kr

7 Årsberetning nen har risiko for konkurser, opphør, salg, samt utmeldelser av andre årsaker. Renten på HSHs pantelån reguleres to ganger per. år etter seks måneder NIBOR og er derfor eksponert for endringer i rentenivået. HSHs plasseringer i finansmarkedet utgjør kr 136,1 mill. Av dette er 65 prosent plassert med lav risiko i bank, penge markedsfond og obligasjonsfond. 20 prosent er plassert i obligasjoner, konservative hedgefond og obligasjonsfond med høyere risiko. 15 prosent er plassert i aksjer, aksjefond og hedgefond, og er utsatt for risiko for svingninger i aksjemarkedet. Organisasjonens virksomhet foregår i Norge, det er derfor ingen valutarisiko. Konsernet Årsresultatet for konsern er kr , og egenkapitalen er kr , som er en egenkapitalandel på 51 prosent. Forut setningen om fortsatt drift er til stede for datterselskapene. Resultatet for HSH Eiendom AS er kr Tekstilforum as har et underskudd på kr HSH Forsikringskontor as har et resultat på kr Antall ansatte i datterselskapene er ti. Arbeidsmiljøet anses som tilfredsstillende. Virksomhetene forurenser ikke det ytre miljø.

8 8 Årsrapport HSH 2007 HSH i sterk vekst I løpet av 2007 økte HSHs medlemstall til mer enn virksomheter, med i alt nær ansatte. Også den gjennomsnittlige medlemsstørrelsen økte. Styrking av organisasjonen gjennom medlemsvekst er en prioritert oppgave. Medlemsvekst gir HSH større gjennomslagskraft som talerør for medlemmenes interesser og gir organisasjonen økte økono miske ressurser. Dette igjen er fundamentet for å kunne gi medlemmene det tilbudet de har behov for. Samtidig legges det stor vekt på å opprettholde den høye medlemstilfredsheten. Kombinasjonen av disse tiltakene har resultert i at det også i 2007 har vært en stor netto vekst av medlemmer. I de siste årene har det vært arbeidet planmessig med verving av nye medlemmer. Gjennom denne innsatsen har HSH oppnådd en kontinuerlig netto tilvekst av medlemmer som representerer et stadig økende antall ansatte. Servicesektoren og virksomheter innen kunnskap og teknologi er satsningsområder for medlemsvekst. Medlemsbedrifter Ansatte i medlemsbedrifter

9 HSH i sterk vekst 9 HSH i ny drakt HSH representerer i dag medlemsbedrifter i et svært bredt spekter av områder og bransjer innen handel og tjenester. Begrepsparet handel og service er derfor ikke lenger dekkende for HSHs fulle bredde. Generalforsamlingen besluttet derfor å endre organisasjonens navn til kun HSH i I forlengelsen av navneendringen ble også en ny forenklet og logo introdusert, til passet en moderne grafisk uttrykksform. PRESENTERER VI? HSH Dette er HSH enterer virksomheter e områder innen handel og og - og del møbel itid msorg Organisasjoner og foreninger Bemanning Forlag Renhold Forretningsmessig tjenesteyting Personlig tjenesteyting Agenter Gravferd HSH arbeider for et åpent, fleksibelt, ansvarlig Postadresse Pb Solli og moderne arbeidsliv 0230 Oslo Kontoradresse bedre vilkår for arbeid, kunnskap Henrik Ibsens gate 90 og produktivitetsvekst tel faks bedre rammebetingelser som e-post: virker nøytralt mellom virksomheter, Henrik Ibsens gate 90 Navn Etternavn næringer og mellom private og P.O. Box offentlige 2900 Solli tjenestetilbydere Tittel HSH NO-0230 Oslo tel tel xx xx xx fax mob +47 xxx xx xxx cox design, cox foto/jan lillehamre HSHs VIRKSOMHETSGRUNNLAG Vi gjør medlemmene sterkere Virksomhetstidé HSH skal: være landets ledende nærings- og arbeidsgiverorganisasjon innen tjeneste ytende sektor - der verdier skapes av mennesker. være en aktiv samfunnsaktør som er talerør for tjenesteytende sektor og som tar et helhetlig samfunnsansvar. levere tjenester som styrker medlem menes konkurransekraft og levedyktighet. Venus - våre verdier Verdiskapende Engasjert Nytenkende Utadvendt Fokus på oppgaver og arbeids form som fremmer verdiskaping og velferd. Opptatt av medlemmenes hverdag og tar ansvar når det gjelder. Ha kultur og kreativitet, samhandling og erfaringsutveksling. Synlig i mediebildet og samfunnet, både sentralt og lokalt. Samfunnsbevist Opptatt av løsninger som tjener samfunnet som helhet.

10 10 Årsrapport HSH 2007 Aktiviteter for medlemmene Alle HSHs aktiviteter skal bidra til å styrke medlemmene. Det betyr at HSH har et tjenestetilbud som strekker seg fra å utvikle den enkelte arbeidstakers kompetanse, til at vi arbeider for best mulige rammevilkår for våre medlemmer enten det gjelder enkeltbransjer eller alle de tjenesteytende virksomhetene HSH representerer. Ved å ha et ledende tilbud innen kompetanseutvikling, nettverksbygging og arbeidsgivertjenester, samt at vi arbeider målrettet med politisk påvirkning, bidrar HSH til å forbedre medlemmenes helhetlige konkurransekraft. Vi representerer virksomheter innen de fleste tjenesteytende næringer og områder, slik som handel, reiseliv, service, kunnskap og teknologi, helse, utdanning, kultur og frivillig sektor. Individuell og kollektiv kompetanse Økte krav til profesjonalitet, effektivitet og resultater gjør at den enkelte virksomhet løpende må videreutvikle og fornye sin kompetanse. Spesielt viktig i dagens arbeidsmarked, er det å tilby medarbeidere mulighet for kontinuerlig utvikling for å sikre utfordrende oppgaver og trivsel på arbeidsplassen. Dette er like viktig enten det gjelder den enkelte medarbeiders faglige kompetanse eller bedriftens strategiske lederkompetanse. HSH utvikler kontinuerlig våre tilbud innenfor kompetanseutvikling i tråd med medlemmenes ønsker og behov. Strategien bak tilbudet vårt er at vi skal styrke både den individuelle og kollektive kompetanse i virksomheten. I dag har vi et tredelt tilbud med kurs, faglige nettverk og lederutviklingsprogram. Gjennom mange år har HSH utviklet et bredt tilbud med generelle og bransjespesifikke kurs. De siste årene har etterspørselen etter skreddersydde, bedriftsinterne kurs også økt betraktelig. HSH var først ute med å lansere profesjonelle faglige nettverk i Norge, og vi har i dag nettverk innen økonomi, ledelse, mellom ledelse, personal, inkluderende arbeidsliv og for ledere i familieeide virksomheter. Dette er en naturlig forlengelse av våre kurstilbud, hvor erfaringsutveksling og kunnskapsdeling er kjernen og vektlegges i stor grad. Vårt lederutviklingsprogram er unikt i sin form i Norge. Med fem samlinger på 1-2 uker over 16 måneder gir programmet ledere en sjelden mulighet til å utvikle seg i lederrollen i egen organisasjon. Gode råd er inkludert Juridisk rådgivning er den tjenesten HSHs medlemmer benytter seg mest av. Derfor bruker vi store ressurser på kontinuerlig videreutvikling av dette tilbudet. HSHs arbeidsgiveravdeling bistår medlemmene innen alle områder som gjelder arbeids giverrollen. Tjenestene kan omfatte alt fra å besvare enklere henvendelser over telefon eller internett til støtte i mer kompliserte saker som rådgivning, forhandlinger og gjennomføring av rettssaker. Vi yter forretningsjuridisk bistand innen en rekke sentrale områder, slik som kontraktsrett, selskapsrett, erstatningsrett og immaterialrett. Juridiske tjenester vil ofte også kunne være aktuelle i forbindelse med blant annet fusjon, kjøp eller salg av virksomheter, permitteringer eller nedbemanning. Bredden i tjenestetilbudet er HSHs styke. HSH skal være et av de ledende miljøer innen HR og arbeidsrett, og skal bidra til at våre medlemmer er profesjonelle og attraktive arbeidsgivere. Sikrer virksomhetens verdier Gjennnom HSH Forsikringskontor kan våre gode råd være den hjelp du behøver til å få gode og riktige pensjons- og forsikringsvilkår. Om dine behov er enkle eller komplekse, finner vi de løsningene som er best for din virksomhet, og som bidrar til at du er attraktiv som arbeidsgiver.

11 Aktiviteter for medlemmene 11 Beste rammevilkår HSH skal sette agendaen for våre medlemmer og være en drivkraft for at virkso m- hetene skal ha best mulige rammevilkår. Med over medlemmer er HSH en av landets største arbeidsgiverorganisasjoner. Vi er representert i alle politiske råd og utvalg som omhandler våre medlemmers virksomhet. Vi er også en innflytelsesrik høringsinstans i alle næringsog samfunnsspørsmål av betydning for våre medlemmer. HSH legger vekt på å ha en god dialog med regjering, de politiske partiene, departementer, direktorater og tilsyn. HSH er dessuten samarbeidspartner med utdanningsinstitusjoner, Forskningsrådet og Innovasjon Norge. I arbeidet for å styrke våre medlemmer skal HSH være tilstede på alle relevante arenaer. HA NDEL KU N NSK AP O G TEK N OLO GI R E IS E LIV BRANSJEDIMENSJON S E R VIC E HELSE, UTD AN NING O G K ULTU R SA M FUN N SP OLITIK K A RBEID SGIV ERTJE NESTER TJENESTEPRODUKSJON K O M P E TA N S E Noen av HSHs medlemmer HANDEL Ikea, NorgesGruppen, Maxbo, ICA, Rimi, Varner, Voice KUNNSKAP OG TEKNOLOGI Accenture, Oracle, Visma, Steria, IT Finans, NCR Norge REISELIV American Express Business Travel, Apollo Reiser, Berg- Hansen Reisebureau, DFDS Seaways HELSE, UTDANNING OG KULTUR Diakonhjemmet, Betanien, Kreftforeningen, Blåkors, Bjørknes, Treider, folkehøyskoler, museer, leverandører innen helse SERVICE Temp-Team, Transcom Norge, Sats Norge SAMFUNNSPOLITIKK Næringslivsspørsmål, næringsjuridisk rådgivning, F&U - prosjekter, kurs/konferanser, utredninger/høringer, statistikk KOMPETANSE Nettverk, kurs, konsulenttjenester ARBEIDSGIVERTJENESTER Tariffavtaler, arbeidsgiverservice, rettssaker, HSH-Fond, kvalitet/ik/hms, høringer, Inkluderende Arbeidsliv

12 12 Årsrapport HSH 2007 HSH bransjeområder

13 HSH bransjeområder 13 1 Handel Innen handelen dekker HSH alle kategorier: detaljister, grossister, importører, agenter og kjeder i alle bransjer. HSH dekker altså alle bransjer og omsetningsledd. 2 3 Helse, utdanning og kultur HSH organiserer virksomheter som eies og drives av private og frivillige organisasjoner og/eller stiftelser innen helse, utdanning og kultur HUK. Dette er sykehus, sykehjem, eldresentre, rus institusjoner, behandlingsinstitusjoner, apoteker, skoler og høgskoler, barnehager, familievern, krisesentre, barnevern, museer, kunstsentre, m.fl. Kunnskap og teknologi Kunnskapsintensive virksomheter er virksomheter som har de ansattes kunnskap og kompetanse som aller viktigste innsatsfaktor. Årsaken til at kunnskap har blitt så verdifullt, ligger blant annet i økende bruk av teknologi, globalisering og økt internasjonal konkurranse. 4 Reiseliv Opplevelsesøkonomien er i vekst. HSH representerer reiselivsbedrifter og kulturvirksomheter som til sammen utgjør en viktig dimensjon i den norske opplevelsesøkonomien. HSH har løftet reiseliv opp til et satsingsområde i tiden 2008/ Service HSH arbeider for å samle og synliggjøre aktørene innenfor en bransje i vekst. HSH vil bistå aktørene overfor myndighetene og fronte bransjesaker som momsproblematikk, skattefradrag, konkurranseforhold, rammebetingelser, m.m. overfor myndigheter og det offentlige.

14 14 Årsrapport HSH Norsk handel i vekst Innen handelen dekker HSH alle kategorier, detaljister, grossister, importører, agenter og kjeder i alle bransjer. HSH dekker altså alle bransjer og omsetningsledd. Omsetningsmessig var 2007 gjennomgående et godt år for handelen. Varehandelen i alt hadde en omsetningsvekst på 8,3 prosent, som fordelte seg med 8,1 prosent vekst i detaljhandelen, 8,4 prosent i engros handelen og 11,8 prosent i agenturhandelen. Med betydelig vekst i husholdnin genes realdisponible inntekt og stadig flere i arbeid er det ikke overraskende at dette gir utslag i økt etterspørsel. Med ti prosent vekst i bruttoinvesteringene i Norge i 2007, er det heller ikke overraskende at handelsbedrifter, som leverer maskiner, råvarer, halvfabrikata og andre innsatsvarer til industrien og næringslivet ellers, har hatt en god salgsutvikling i Varehandelen sysselsetter over 14 prosent av total sysselsetting i Norge, og er dermed landets største arbeidsplass. Omsetningsmessig blir også 2008 et godt år for norsk varehandel, idet både privat forbruk og bedriftsinvesteringene vil øke med omkring 4 prosent. Det er satt ned styrer for ulike bransjer. Styrene har vide fullmakter til å agere på bransjens vegne, og bidrar til at bransjenes oppfatninger tas tilbørlig hensyn til i HSH, samtidig som bransjene og bransjenes interesser tydelig profileres.

15 Handel 15 Sentrale bransjesaker Handelsårbok En sentral oppgave for HSH har vært å bidra til å etablere en forståelse i forvaltningen og det politiske miljø for handelens betydning, organisering, konkurranse og prissetting, slik at politikk ikke utformes på grunnlag av en feilaktig oppfatning av handelen. Ett tiltak i denne forbindelse er å utarbeide en årbok som beskriver, begrunner og forklarer handelens rolle og betydning. Sunnhetsmerking Arbeidet med sunnhetsmerking av mat var i ferd med å bli avskuttet i Dagligvarehandelen og leverandørene har stilt seg positive til slik merking, gitt at ordningen blir frivillig, nordisk og lett forståelig ved hjelp av enkel symbolbruk. Det sentrale for at merkingen skal fungere er at det blir forståelse for at de valgte varer som merkes som sunne, stemmer overens med tradisjonelt, sunt, norsk kosthold. Markedsføring - førpriser HSH mener Forbrukerombudets forvaltning av regelverket for markedsføring med henblikk på førpriser er stivbeint og i utakt med den virkeligheten norske møbelkjeder lever i. Møbelbransjen har kommet med kons truk tive forslag til hvordan praktiseringen av regelverket kan endres, men slik at det fortsatt gir forbrukerne anledning til reelle prisavslag, basert på reelle førpriser i alle deler av landet. Markedsrådet vil behandle dette spørsmålet i Miljø Handelen tar miljø på alvor, og i 2008 vil HSH publisere Dagligvarehandelens miljømanifest. Dette dokumentet vil forplikte dagligvarehandelen på en rekke konkrete punkter og være gjenstand for rapportering og oppfølging hvert år fremover. Det tas sikte på å lage et tilsvarende dokument for servicehandelen. Dokumentet kan også tilpasses andre bransjer. Tobakksalg Regjeringen ønsker forbud mot synlig fremstilling av tobakksvarer for å redusere tobakksforbruket. HSH har fått utredet saken av SIFO om kjøpsadferd og forbrukeradferd som følge av en regulering som foreslått, og av Econ om bedriftsøkonomiske konsekvenser, og kommet til at forslaget sannsynligvis ikke vil ha noen virkning. Det viser også erfaringene fra land som har gjennomført slik regulering. En gjennomføring av tiltaket medfører samtidig betydelige ombyggingskostnader i butikk. Saken er ennå ikke ferdigbehandlet, idet reguleringen kan være i strid med EØSavtalen. Saken er nå på høring i samtlige EØS-land. Dette kan bety at tiltaket eventuelt først kan settes i verk ved årsskiftet. Toll importbedrifter betaler årlig over 80 milliarder kroner i importmoms til tollvesenet, som de får tilbakebetalt fra avgiftsmyndighetene etter gjennomsnittlig 35 dager. Slik ønsker regjeringen at det fortsatt skal være. HSH har foreslått at det i stedet innføres såkalt snudd/utsatt avregning, hvor avgiften beregnes og føres som en pluss- og minuspost i samme omsetningsoppgave til fylkesskattekontoret, uten pengeflytting. En utredning utført av KPMG Law, viser at dagens ordning koster bedriftene minst 230 millioner kroner i rente- og administrasjonskostnader, og staten minst 100 millioner i administrasjon i året.

16 16 Årsrapport HSH 2007 HSH støtter utvidelsen i tollpreferansesystemet for utviklingsland (GSP) med 14 MUL-land, men mener at mellominntektslandene bør få mer reelle preferanser. Idet nesten all industritoll ved import til Norge er avviklet, har ikke mellominntektslandene preferanser av nevneverdig betydning, og blir faktisk handelspolitisk sett dårligere behandlet enn verdens rikeste handelsblokk, EØS. Guatemala og Bolivia er eksempler på mellominntektsland, og ingen vil vel betrakte dem som noen stor trussel på det norske markedet. HSH har tatt opp spesielt tekstiltollregimet med Finansdepartementet. Flere utviklingsland som faktisk har tekstilproduksjon, bør få selge tollfritt til Norge. Dagens tollsatser beskytter ikke lenger noen norsk produ k- sjon, slår ut i hytt og vær og virker både utviklingsfiendtlig og nærings- og forbrukerfiendtlig. WTO og EØS Internasjonal handel danner grunnlaget for, og er således en forutsetning for, økonomisk vekst og dermed velferdsforbedringer. Dette, kombinert med at HSHs medlemmer står for det meste av norsk import, er grunnlaget for at HSH alltid har vært opptatt av vilkårene for det internasjonale vare- og tjenestebyttet med vekt på import. HSHs arbeid på dette feltet er dels konsentrert om handelspolitikk, der nedbygging av handelshindringer står sentralt, og dels om bedriftsrettet praktisk arbeid og rådgivning for å fremme handelen. Det følger av dette at HSH følger saker i EFTA, EØS og WTO svært nøye. Dette skjer dels gjennom deltakelse i faste råd og utvalg, og dels ad hoc som følge av enkeltsaker som måtte inntreffe. Innenfor EFTA-samarbeidet har HSH særlig vært opptatt av de frihandelsavtaler som EFTA fremforhandler. Som en del av arbeidet med disse avtalene, arrangerer EFTA såkalte Export promotion-seminarer, der det fokuseres på avtalepartnernes eksport til EFTA-landene. HSH har medvirket på disse seminarene i Libanon, Colombia og Peru. Idet disse seminarene er svært praktisk og handelsfremmende lagt opp, har HSH sagt seg villig til å medvirke også på fremtidige seminar av denne typen. WTO-forhandlingene var i fjor kjennetegnet av liten fremdrift. Som et lite handelsavhengig land, er Norge avhengig av WTO som en sterk organisasjon, og med den betydning handel har for utvikling og fattigdomsbekjempelse, er HSH sterkt opptatt av at vi får et vellykket utfall av forhandlin gene. Blant enkelttemaene i forhandlingene, konsentrerer HSH seg om markedsadgang, nedbygging av toll, kvoteordninger og ulike handelsvridende subsidier, avvikling av eks port subsidier og styrking av WTOs tvisteløsningsmekanisme. HSHs avtale med Norad I 2006 inngikk HSH en femårig avtale med Norad, som har til formål å bidra til økt import fra utviklingsland. Dette arbeidet er blant annet kjennetegnet av markedsinformasjon og formidling av kontakt mellom eksportør og importør. En database er etablert for formålet. Til tross for at importen fra de fattigste landene er toll- og kvotefri, utvikler importen seg svakt. Én forklaring på dette er manglende kommersiell kompetanse i eksportlandene. Som en konsekvens av dette, har HSH iverksatt et modulbasert opplæringsprogram for produsenter i Vietnam. Dette vil også bli iverksatt i Indonesia og i land i det sørøstlige Afrika. Videre har HSH lansert en særskilt kolleksjon av møbler og interiørartikler fra Vietnam under merkenavnet Formission. Andre leverandører i utviklingsland vil også kunne levere under dette merket. HSH har også iverksatt programmer rettet mot kvinnelige entreprenører i Uganda, Kenya og Tanzania. I forbindelse med aktivitetene i Vietnam, er det også etablert et særskilt eksporthus for å sikre den kompetansen vi overfører til vietnamesiske produsenter. Samtidig sikrer vi produksjonen til norske importører hele veien frem til markedet. Aktivitetene under avtalen med Norad har allerede gitt gode resultater i form av nye kontrakter mellom norske importører og eksportører

17 Handel 17 i utviklingsland. Dette gir også utslag i import statistikken, som viser til dels betydelig importvekst fra de land HSH så langt har konsentrert innsatsen. Landbrukspolitikk og grensehandel Norsk handel, spesielt dagligvarehandelen, er avhengig av et sterkt landbruk i Norge som kan levere kvalitetsvarer. Samtidig er det, særlig fra politisk hold, rettet stor oppmerksomhet mot matprisene og noe mindre på forhold som tilstrekkelig produksjon. Dette setter også landbrukspolitikken overfor store utfordringer. HSH mener at tiden så avgjort er inne for reformer. Dette gjelder konkurransen på produksjonsleddene, markedsreguleringen og innrettingen av jordbruksoppgjørene. Grensehandelslekkasjen har etablert seg på et høyt og voksende nivå. Også i 2008 vil dette være et tema for HSH. Idet Statis tisk sentralbyrå nå publiserer kvartalsvise tall for grensehandelen, er det lettere å danne seg et bilde av omfang av, og eventuelle endringer i, grensehandelen. HSH mener at dersom reduksjoner i grensehandelen skal kunne oppnås, må det foretas en viss harmonisering av alko hol- og tobakksavgiftene mot svensk nivå. Det må også foretas en oppmyking av import vernet, og innretningen av jordbruksoppgjørene må sikre bondens inntektsvekst på andre måter enn gjennom prisøkninger.

18 18 Årsrapport HSH Mangfold i helse, utdanning, kultur og frivillig sektor HSH organiserer virksomheter som eies og drives av private og frivillige organisasjoner og/eller stiftelser innen helse, utdanning og kultur (HUK). Dette er sykehus, sykehjem, eldresentre, rus institusjoner, behandlingsinstitusjoner, apoteker, skoler og høgskoler, barnehager, familievern, krisesentre, barnevern, museer, kunstsentre, m.fl. Økte pensjonskostnader I oktober 2008 ble det kjent at nye regnskapsregler gir offentlige og private ideelle sykehus ca 3,2 mrd. kroner i ekstra pensjons kostnader i For sykehus innenfor HSHs medlemsmasse beløp de samlede ekstrakostnadene seg til 124 mill. kr i 2007, og 101 mill. kr i For flere av disse er det ikke mulig å dekke kostnader i denne størrelsesordenen over driftsbudsjettene, og virksomhetenes egenkapital ville belastes på en slik måte at det ville skape en uholdbar likviditetsog regnskapssituasjon. For å sikre de langsiktige driftsforutsetningene for private ideelle sykehus, satte derfor HSH i gang et omfattende arbeid for å få bevilget midler til dekning av økte pensjonskostnader. HSH la vekt på å få på plass et robust og forutsigbart opplegg, som gjør det mulig å håndtere større svingninger i pensjonskostnadene fra år til år. Samme problemstilling gjelder flere HUKvirksomheter, i spesialisthelsetjenesten, i pleie- og omsorg og på andre områder. Omfanget har vært vanskelig å kartlegge. HSH har likevel tatt opp pensjonsutfordringen med flere departementer og på flere nivåer.

19 HUK 19 HSH tok opp saken med helse- og omsorgsministeren, finansministeren, kommunalog regionalministeren og statsministerens kontor. Saken ble også fulgt opp på Stortinget, primært i Finanskomiteen og Helse- og omsorgskomiteen. Saken ble tatt opp i Stortingets spørretime og i merknader til saldert budsjett for et gjennomslag for prinsippet om likebehandling mellom offentlige og private/ ideelle virksomheter, og betyr mer enn en dobling av det tilskuddet man får fra staten når man tar imot lærlinger. Rehabiliteringserkjennelse På et møte i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om saken 14. november, ble det klart at HOD erkjente alvoret i saken og satte i gang et arbeid for å finne en løsning. I desember ble det klart at regjeringen ville arbeide med en løsning våren 2008, med sikte på å få til en løsning i revidert nasjonal budsjett i mai Det ble ikke avklart hvorvidt det blir satt av midler til dekning av kostnadene i Fullfinansiering av helsefagskoler HSH tok opp med regjeringen og Stortinget at eldreforliket på Stortinget om en ny og forbedret finansiering av fagskole innen helse- og sosialfag fra 2009, følges opp gjennom en ordning med fullfinansiering, slik som for de tekniske fagskolene. HSH har foreslått at det bevilges midler som øremerkes studieplasser i helse- og sosialfag. Dette er helt nødvendig for å dekke behovet for fagfolk innen helse og omsorg. HSH krever også likebehandling mellom statlige og private høgskoler i statsbudsjettet. Likebehandling ved læringstilskudd Oslo kommune fulgte opp HSHs forslag om at også de private helseinstitusjonene i Oslo som tar i mot lærlinger i det nye helse arbeiderfaget, skal få det ekstraordinære tilskuddet som Oslo har vedtatt å gi sine kommunale institusjoner. Dette er Rehabilitering har ikke den posisjon og prestisje i helse- og omsorgstjenesten som de overordnede helse- og velferdspolitiske målene tilsier. Private institusjoner er en viktig ressurs i rehabiliteringsarbeidet, men deres rolle og rammebetingelser har ikke vært tilstrekkelig klarlagt. Etter mye kontakt fram og tilbake med Helse- og omsorgsdepartementet fikk HSH høsten 2007 en tilbakemelding om at det skal arbeides for bedre forutsigbarhet for private rehabiliteringsvirksomheter og samarbeid med brukerorganisasjonene. HSH er i dialog med departementet om en oppfølgingsplan. Private, ideelle omsorgvirksomheter i skvis Før kommunevalget i september 2007 forsikret alle partier velgerne om at de ville ha frivillige, ideelle virksomheter i eldreomsorgen. De var imidlertid ikke villige til å avklare om disse institusjonene skulle få ramm ebetingelser til å drive, det vil si langsiktige avtaler og likeverdige rammevilkår som de kommunale virksomhetene. HSH fikk utarbeidet en rapport om situasjonen for private, ideelle sykehjem i Trondheim, Oslo og Stavanger. Rapporten ble utarbeidet av Econ, og sammenligner kostnader i private, ideelle sykehjem med kommunale. Rapp orten viser at sammenligning av kostnader er vanskelig, blant annet fordi kommunale virksomheters kostnader ikke synliggjøres. HSH stilte seg kritisk til Kommunal- og regionaldepartementets forslag om å la Vårt land tirsdag 18. september 2007 Private, ideelle sykehus skårer gjennomgående høyere enn offentlige sykehus på pleietjenesten, viser bruker - undersøkelsen utført av Kunnskapssenteret. Også i omsorgen ligger de private, ideelle pleie- og omsorgsvirksomhetene øverst i bruker undersøkelsen i 2007.

20 20 Årsrapport HSH 2007 HSH mener et mangfold av tjeneste tilbydere gir best helse, omsorg, utdanning og rikest kultur. HSH arbeider for likeverdig behandling mellom offentlig og private/frivillige tjenesteleverandører. kommunal og fylkeskommunal virksomhet få anledning til unntak fra å sette opp budsjett og føre regnskap etter regnskapslovens prinsipper. HSH frykter at et slikt forslag kan bidra til å gi kommunale og fylkeskommunale virksomheter konkurransefortrinn på områder hvor de leverer tjenester i konkurranse med private, ideelle virksomheter. Det ble vedtatt en opptrappingsplan på rusområdet. HSH ba myndighetene om å sikre at kapasiteten hos private institusjoner utnyttes. Private i barnevern HSH tok opp kjøp av tjenester fra private med Barne- og likestilingsdepartementet. HSH fremholdt at kjøp av private, ideelle barneverntjenester, som utgjør en viktig del av tilbudet, sikrer barn som trenger hjelp et godt og variert tilbud. Departementet ga et tydelig signal om å satse på private, ideelle institusjoner. HSH har bedt departementet om at private, ideelle må defineres vidt. Private barnehager HSH mener full barnehagedekning er et samfunnsøkonomisk svært effektivt og viktig virkemiddel for å oppnå høyest mulig yrkesdeltakelse for begge foreldre i familier med barn i barnehagealder. HSH gikk inn for målsettingen om rett til barnehageplass fra og med tidspunktet barnet fyller ett år i regjeringens arbeid med ny barnehagelov. Retten til barnehageplass må også innebære rett til valg av barnehageplass, uavhengig om det er i en offentlig eller privat barnehage. HSH ønsker primært en videreføring av dagens system med statlige øremerkede direktetilskudd til barnehagene, fordi dette best sikrer målsetningen om full barnehagedekning. Dersom det innføres en finansieringsmodell basert på kommunal rammefinansiering, krever HSH et opplegg med lovfestet økonomisk likebehandling av offentlige og private barnehager. Helhetlig apotekpolitikk For annet år på rad vedtok regjeringen kutt i trinnprissystemet for byttbare legemidler uten å utrede hvordan dette fungerer i lege middelmarkedet, og uten å se det i sammen heng med resten av apotekområdet. HSH og Norges apotekforening samarbeider om en plattform for en helhetlig apotekpolitikk, med sikte på at myndighetene i større grad må se rammebetingelsene i sammenheng. Det ble i 2007 vedtatt en ny og bedre pensjonsordning for apotekansatte. Private laboratorier I statsbudsjettet for 2008 ble det vedtatt endringer i modell for stykkprisfinansiering og rammefinansiering for laboratorier. HSH frykter at de regionale helseforetakene vil forskjellsbehandle private laboratorier og egne virksomheter, og har tatt opp saken med regjeringen og Stortinget. Frivillige organisasjoner - finansiering og frivillighetsregister I tråd med frivillig sektor og HSHs innspill, ble det opprettet et frivillighets register og bevilget en frivillighetsmilliard. HSH ba regjeringen og Stortinget om å øke skattefradraget for gaver gitt til frivillige organisasjoner fra til kroner. Opposisjonspartiene stemte for forslaget,

Renhold - Bransjestatistikk 2010

Renhold - Bransjestatistikk 2010 Renhold Bransjestatistikk 2010 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Bransjens behov for statistikk Renholdsbedriftene i NHO Service har i mange år sett behovet for en løpende statistikk som viser bransjens

Detaljer

En fremtidsrettet næringspolitikk

En fremtidsrettet næringspolitikk En fremtidsrettet næringspolitikk Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Forsvarets høyskole, 23. februar 2004 Et godt utgangspunkt Høyt utdannet arbeidskraft og rimelige eksperter Avansert forskning

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi. Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007

Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi. Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007 Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007 Utgangspunktet Kunnskapsplattformen Arbeid med strategi Etter- og videreutdanning

Detaljer

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Velkommen til kunnskapsseminar hvor vi vil belyse betydningen av og aktuelle spørsmål om, europeisk og internasjonal handel og samarbeid.

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo

Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Velferd uten stat: Ikke-kommersielle velferdstjenesters omfang og rolle Presentasjon på jubileumsseminar for Ann-Helén Bay: Velferd uten stat.

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

Næringspolitikk for vekst og nyskaping

Næringspolitikk for vekst og nyskaping Næringspolitikk for vekst og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth NITOs konsernkonferanse, 30. januar 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker

Detaljer

Fra god idé til god butikk

Fra god idé til god butikk Fra god idé til god butikk Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet Perspektivkonferansen 2003 Hamar, 31. oktober 2003 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Er det lagt til rette for eierskifter i Norge? Seminar om eierskifte Bodø 13. januar 2007 Inger Aarvig, NHO

Er det lagt til rette for eierskifter i Norge? Seminar om eierskifte Bodø 13. januar 2007 Inger Aarvig, NHO Er det lagt til rette for eierskifter i Norge? Seminar om eierskifte Bodø 13. januar 2007 Inger Aarvig, NHO NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 17.100 medlemsbedrifter med 450.000 årsverk

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

på topp byggenæringen 2013

på topp byggenæringen 2013 10 på topp byggenæringen 2013 Å sette spor Byggenæringen hadde høy aktivitet i 2013 og BNL har hatt godt gjennomslag for mange viktige saker dette året. Samferdsel er blitt høyt prioritert og ny Nasjonal

Detaljer

Høringsnotat om klargjøring av virkeområdet til ordningen med regionale verneombud i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen

Høringsnotat om klargjøring av virkeområdet til ordningen med regionale verneombud i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen Høringsnotat om klargjøring av virkeområdet til ordningen med regionale verneombud i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen 13. juli 2017 Side 1 av 7 1 Innledning Arbeids- og sosialdepartementet

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping

Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping Statssekretær Oluf Ulseth (H) Trondheim, 10. oktober 2003 En helhetlig politikk for verdiskaping Det viktigste bidraget til økt konkurranseevne

Detaljer

Regjeringens politikk for økt verdiskaping med fokus på en helhetlig innovasjonspolitikk

Regjeringens politikk for økt verdiskaping med fokus på en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens politikk for økt verdiskaping med fokus på en helhetlig innovasjonspolitikk Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Lerchendalkonferansen 14. januar 2004 Et godt norsk utgangspunkt Høyt

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

Innovativt Reiseliv. Miniseminar LMD 3. desember Fagsjef Sigrid Helland, HSH

Innovativt Reiseliv. Miniseminar LMD 3. desember Fagsjef Sigrid Helland, HSH Innovativt Reiseliv Miniseminar LMD 3. desember 2009 Fagsjef Sigrid Helland, HSH REISELIV I HSH - hele verdikjeden i én organisasjon gir bredde og dybde i kompetansen om en sammensatt næring: Reisestyret

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO 1 DET ER MANGE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I ABELIA 1. BLI EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER MED BISTAND I HMS, INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

årsrapport 2011 Hathon Holding AS

årsrapport 2011 Hathon Holding AS årsrapport 2011 Hathon Holding AS -1- Hathon Holding AS eies av Halgrim Thon og hans sønn Olav Engebret Thon. Halgrim arbeidet i 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende

Detaljer

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 Ny IA-avtale, hva nå? Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 52 mrd kroner til sykelønn i 2010 Folketrygden og arbeidsgiverne finansierer dagens sykelønnsordning

Detaljer

Renhold - Bransjestatistikk

Renhold - Bransjestatistikk Renhold Bransjestatistikk 20102011 NHO Service, Lasse Tenden september 2011 Bransjens behov for statistikk Renholdsbedriftene i NHO Service har i mange år sett behovet for en løpende statistikk som viser

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005 EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne Adm. direktør Finn Bergesen jr., NHO. Det er en på mange måter uklar debatt vi for tiden opplever om

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

ARBEIDSLIV SEKTORPROGRAM. Norges formannskap i Nordisk Ministerråd 2012

ARBEIDSLIV SEKTORPROGRAM. Norges formannskap i Nordisk Ministerråd 2012 ARBEIDSLIV SEKTORPROGRAM Norges formannskap i Nordisk Ministerråd 2012 INNLEDNING Velferdsstaten i et nordisk perspektiv er valgt som tema for det norske formannskapet i Nordisk Ministerråd i 2012. De

Detaljer

Utredningsinstruksene må kreve at Regelrådet blir forelagt lov- og forskriftsutkast.

Utredningsinstruksene må kreve at Regelrådet blir forelagt lov- og forskriftsutkast. Nærings- og fiskeridepartementet 0030 OSLO Deres ref: Oslo, 18.03.2015 Vår ref: Gerhard Salicath/ 15-9009 Regelrådet. Høringsuttalelse fra Virke. Hovedorganisasjonen Virke representerer 19 000 virksomheter

Detaljer

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved Humankapitalrisiko Humankapital i norske virksomheter 008 Ernst & Young AS -all rights reserved. mars 008 Agenda Humankapital som del av verdiskapning Utviklingstrekk Hva kjennetegner virksomheter i Norge

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

ORGANISASJONSUTVIKLING

ORGANISASJONSUTVIKLING GRUPPE: DISKUSJONSSAK: ORGANISASJONSUTVIKLING Diskusjonsnotat for organisasjonsutvikling Innledning: Parat er i dag en etablert samleorganisasjon med medlemmer i alle sektorer av norsk arbeidsliv. Antall

Detaljer

aspekter... www.spekter.no firmapost@spekter.no

aspekter... www.spekter.no firmapost@spekter.no så mange aspekter... At vi legger vekt på den enkelte virksomhets behov og situasjon, både i forhandlinger og vårt tjenestetilbud, er kanskje vår fremste kvalitet. Lars Haukaas, Adm. dir. Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs tiltak mot svart økonomi Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs forslag til tiltak mot arbeidsmarkedskriminalitet og svart økonomi 2 1. Bedre samarbeid mellom kontrolletatene Skatteetaten, Arbeidstilsynet,

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14.

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Høringsforslag SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJERFOR ALSTAHAUG KOMMUNE Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Innholdsfortegnelse Formål... 3 Omfang... 3 Aktivitet.... 4 SENIORPOLITIKK

Detaljer

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet Sosial Dumping Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Vestlandet Påvirkes av internasjonale forhold Norsk arbeidsliv Mer internasjonalisert og åpent enn forventet

Detaljer

TISA-avtalen. Hva er det, og hva mener Arbeiderpartiet?

TISA-avtalen. Hva er det, og hva mener Arbeiderpartiet? TISA-avtalen Hva er det, og hva mener Arbeiderpartiet? TISA (Trade in Services Agreement) TISA (Trade in Services Agreement) er en flerstatlig handelsavtale om tjenester, som forhandles mellom 50 WTO-medlemmer.

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Offentlig sektor håndhever dine og mine lovgitte rettigheter. Statlige og kommunale tjenester har stor innvirkning på våre liv. Akademikerne

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Private bedrifter trussel eller muligheter?

Private bedrifter trussel eller muligheter? Foto: Jo Michael Private bedrifter trussel eller muligheter? Anne Jensen, viseadm. Direktør NHO Service Hva er NHO Service NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO med 1.680 virksomheter,

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Offentlige anskaffelser: Hvordan motarbeide svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommunene? Rolf K. Andersen, Fafo

Offentlige anskaffelser: Hvordan motarbeide svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommunene? Rolf K. Andersen, Fafo Offentlige anskaffelser: Hvordan motarbeide svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommunene? Rolf K. Andersen, Fafo Dagens tekst Overordnet om arbeidslivskriminalitet To utsatte bransjer: Renhold

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 07.02.2011

DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 07.02.2011 DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENT Norsk Designrad Norsk Design- og Arkitektursenter Hausmannsgate 16 0182 OSLO Deres ref Vår ref Dato 07.02.2011 Tilskuddsbrev 2011 1. INNLEDNING Nærings- og

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Enkelt å være seriøs Vanskelig å være useriøs

Enkelt å være seriøs Vanskelig å være useriøs Enkelt å være seriøs Vanskelig å være useriøs Adm.dir. Jon Sandnes BNL Policymøte 11. februar 2015 Refleksjon 1 Markeder i endring ARBEIDSMARKEDSKRIMINALITET I NORGE Situasjonsbeskrivelse 2014 Refleksjon

Detaljer

FDV konferansen 2. 4. juni 2015

FDV konferansen 2. 4. juni 2015 FDV konferansen 2. 4. juni 201 Kari Birkeland Prosjektleder 28.0.201 1 Treparts bransjeprogram renhold 28.0.201 2 Bakgrunn Treparts bransjeprogram renhold Bransjeprogrammet i renholdsbransjen ble etablert

Detaljer

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 En langtidsplan -et nytt instrument i forskningspolitikken

Detaljer

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Ledere vil ha tiltak for å mobilisere arbeidskraft Spekters arbeidsgiverbarometer er en undersøkelse om hva toppledere i større norske virksomheter mener om sentrale

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Alliansen for norsk, privat eierskap Februar 2013 Bredden av norsk næringsliv har gått sammen for å få fjernet skatt på arbeidende kapital Alliansen for

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av rettighetsbasert voksenopplæring

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av rettighetsbasert voksenopplæring Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av rettighetsbasert voksenopplæring Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2018 Samfunnsoppdrag Statens landbruksforvaltning setter landbruks- og matpolitikken ut i livet og er et støtte- og utredningsorgan for LMD Hovedmål 1. SLF skal forvalte virkemidlene

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF

Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF (Vedtatt i foretaksmøte 3. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015.) 1 Navn Helseforetakets navn er Akershus universitetssykehus HF. 2 Eier Akershus

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Konferanse 2012. Viseadministrerende direktør Anne Jensen

Norsk Kommunalteknisk Forening Konferanse 2012. Viseadministrerende direktør Anne Jensen Norsk Kommunalteknisk Forening Konferanse 2012 Viseadministrerende direktør Anne Jensen Døråpner for servicesektoren Næringsorganisasjon med medlemmer innen alle former for tjenesteleveranser også til

Detaljer

Planer og meldinger 2007/2. Statistisk sentralbyrå. Strategier 2007

Planer og meldinger 2007/2. Statistisk sentralbyrå. Strategier 2007 2007/2 Planer og meldinger Statistisk sentralbyrå Strategier 2007 Ledelsen har ordet Hvordan vil rammebetingelsene for produksjon av offisiell statistikk utvikle seg framover? Det kan vi ikke svare presist

Detaljer

Frekvenstabell for spørsmål 1

Frekvenstabell for spørsmål 1 Frekvenstabell for spørsmål 1 Type virksomhet Franchisevirksomhet Virksomhet som er eid av en kjede (filial) Virksomhet i frivillig kjede Selvstendig virksomhet uten kjedetilknytning Annet 2 5% 59% 1 Frekvenstabell

Detaljer

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus!

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009 Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets hovedprioriteringer i 2009: - Kutt i administrasjon og støtte til politiske partier - Konkurranseutsetting

Detaljer

Likestillingsplan. Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg

Likestillingsplan. Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg Likestillingsplan Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg Bakgrunn og prosess Arbeidsprogrammet slår fast at Naturvernforbundet i løpet av gjeldende arbeidsprogramperiode (2012

Detaljer

Høring i Stortingets kommunal og forvaltningskomité 26. oktober 2017

Høring i Stortingets kommunal og forvaltningskomité 26. oktober 2017 Stortingets kommunal- og forvaltningskomité Vår ref. Deres ref. Bodø, 26. oktober 2017 Høring i Stortingets kommunal og forvaltningskomité 26. oktober 2017 PBL (Private Barnehagers Landsforbund) er en

Detaljer

Nye Norge: IKT og modernisering Fremtidskonferansen 2013. Per Morten Hoff, IKT-Norge

Nye Norge: IKT og modernisering Fremtidskonferansen 2013. Per Morten Hoff, IKT-Norge Nye Norge: IKT og modernisering Fremtidskonferansen 2013 Per Morten Hoff, IKT-Norge Norge i verden - hva skjer Norge taper konkurransekraft Vi stuper når det gjelder konkurransekraft Vi stuper når det

Detaljer

Virke Bygg & Anlegg veien videre. Bengt Herning og Ingrid Thinn Bjerke

Virke Bygg & Anlegg veien videre. Bengt Herning og Ingrid Thinn Bjerke Virke Bygg & Anlegg veien videre Bengt Herning og Ingrid Thinn Bjerke Virke Virke totalt: 17 200 medlemmer 11 000 av disse er handel Virke samler handelen i Virke Bygg & Anlegg Byggevarehandel, faghandel

Detaljer

Næringspolitikk. Dag Arne Kristensen. Klikk for å skrive dato

Næringspolitikk. Dag Arne Kristensen. Klikk for å skrive dato Næringspolitikk Dag Arne Kristensen Klikk for å skrive dato ü Hvorfor jobber vi med næringspolitikk? ü Vårt program ü Finansskatt ü En næringspolitikk for finansnæringen hva nå? ü Grønn finans ü Hva kan

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Strategisk plan 2013-2015

Strategisk plan 2013-2015 Strategisk plan 2013-2015 1 Målstruktur for Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Generelt Det strategiske arbeidet i ThsF skal ta utgangspunkt i målstrukturen (se over) som viser sammenhengen mellom visjon,

Detaljer

Kjedemakt og forbrukermakt. Direktør Randi Flesland Forbrukerrådet

Kjedemakt og forbrukermakt. Direktør Randi Flesland Forbrukerrådet Kjedemakt og forbrukermakt Direktør Randi Flesland Forbrukerrådet Når 5 millioner forbrukere gjennom 100 000 forbrukere får årlig råd og støtte på tlf, e-post, besøk 40 000 unike besøkende hver uke på

Detaljer

Regional Plan for Verdiskaping og

Regional Plan for Verdiskaping og Regional Plan for Verdiskaping og Innovasjon Status VSV FU 21. mai 2014 Hva er verdiskaping og hvorfor er verdiskaping viktig? Vår evne til å skape verdier danner grunnlaget for vår velferd. Kjøpekraft

Detaljer

TiSA på ti minutter Hvordan vil TiSA-avtalen påvirke norske helse- og omsorgstjenester?

TiSA på ti minutter Hvordan vil TiSA-avtalen påvirke norske helse- og omsorgstjenester? TiSA på ti minutter Hvordan vil TiSA-avtalen påvirke norske helse- og omsorgstjenester? Illustrasjonsfoto: Helse Midt-Norge Hva er målet med TiSA? TiSA (Trade in Services Agreement) er en avtale om handel

Detaljer

3. KONKURRANSEKLAUSULER, KUNDEKLAUSULER OG IKKE-REKRUTTERINGS KLAUSULER UTREDNING FRA ADVOKATFIRMAET HJORT DA

3. KONKURRANSEKLAUSULER, KUNDEKLAUSULER OG IKKE-REKRUTTERINGS KLAUSULER UTREDNING FRA ADVOKATFIRMAET HJORT DA Punkt 3 i HSH høringsforslag datert 29. januar 2009 - til Arbeids- og inkluderingsdepartementet som svar på høring av 30. oktober 2008: Høring Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven: (Høringssvaret

Detaljer

Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne

Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Tromsø 18. august 2003 Norge er mulighetenes land Høyt utdannet arbeidskraft og relativt rimelige

Detaljer

Anvendt internasjonal handel: Økonomisk vekst og handelspolitikk:

Anvendt internasjonal handel: Økonomisk vekst og handelspolitikk: Anvendt internasjonal handel: Økonomisk vekst og handelspolitikk: Karen Helene Ulltveit-Moe Econ 1410:Internasjonal økonomi Økonomisk institutt, UiO Økonomisk vekst og handelspolitikk Velferd og bytteforhold

Detaljer

Sammendrag og konklusjoner

Sammendrag og konklusjoner Prosjektleder: Lars-Erik Becken Dato: 09.08.2013 Rapporten ligger på www.proba.no Sammendrag og konklusjoner Rapport 2013 11 : IA-avtalen i praksis - Små og mellomstore virksomheter Oppdraget er finansiert

Detaljer

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber Verdiskaping i Norge og nordområdene President Paul-Chr. Rieber Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn

Detaljer

Er det vikarbyråene som skal bygge landet? Jon Sandnes, adm. dir i BNL Bergen bygg og anleggsdager

Er det vikarbyråene som skal bygge landet? Jon Sandnes, adm. dir i BNL Bergen bygg og anleggsdager Er det vikarbyråene som skal bygge landet? Jon Sandnes, adm. dir i BNL 27.10. Bergen bygg og anleggsdager Hvem bygger landet? Nøkkeltall for byggenæringen 55 150 bedrifter 225 776 ansatte Omsetning: 456

Detaljer

3. Forhåndsgodkjenningsordningens forhold til andre tiltak.

3. Forhåndsgodkjenningsordningens forhold til andre tiltak. Vedlegg 2 Utredning av en modell med forhåndsgodkjenning av større virksomheter 1 Innledning Ifølge regj eringserklæringen skal det bli "enklere for næringslivet å tiltrekke seg høykompetent arbeidskraft

Detaljer

Ragnhild Rønneberg Avdelingsdirektør SkatteFUNN. VINNOVAs Årskonferens 17.10.2006

Ragnhild Rønneberg Avdelingsdirektør SkatteFUNN. VINNOVAs Årskonferens 17.10.2006 Ragnhild Rønneberg Avdelingsdirektør SkatteFUNN VINNOVAs Årskonferens 17.10.2006 Norge investerer mindre i FoU.....enn våre naboland og det er næringsliv som investerer lite % 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5

Detaljer

Norsk kunnskap - sysselsetting og rammebetingelser. Abelia 07.06.2010

Norsk kunnskap - sysselsetting og rammebetingelser. Abelia 07.06.2010 2010 Norsk kunnskap - sysselsetting og rammebetingelser Abelia 07.06.2010 Innledning Sysselsetting og rammebetingelser for kunnskapsintensivt næringsliv Kunnskapsintensivt næringsliv sysselsetter ca 500

Detaljer

Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Byrådssak 1505 /13 Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager KJHO ESARK-03-201300286-68 Hva saken

Detaljer

Tilbudet skal sendes på e-post til kontaktpersonen. Eventuelle spørsmål skal også rettes til kontaktpersonen på e-post.

Tilbudet skal sendes på e-post til kontaktpersonen. Eventuelle spørsmål skal også rettes til kontaktpersonen på e-post. Konkurransegrunnlag Utarbeidelse av innovasjonsprosess for bærekraftig byutvikling 1. Om oppdragsgiveren Design og Arkitektur Norge (DOGA) ble stiftet 1. mai 2014, etter sammenslutning mellom Norsk Form

Detaljer

Strategiplan. Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar av styreleder Trude Bertnes.

Strategiplan. Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar av styreleder Trude Bertnes. Strategiplan Arbeidsmøte 4 og 5 desember 2013 Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar 22.01.2014 av styreleder Trude Bertnes. 1 Formål vedtatt 2002 at vannforsyning bygges

Detaljer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer Tusen personer Virkes arbeidsmarkedsbarometer gir oversikt over statistikk og analyser for dagens situasjon når det gjelder sysselsetting og ledighet relatert til handels- og tjenesteytende næringer. Arbeidsmarkedet

Detaljer

Nei Ikke sikker/vet ikke Næringsliv og nyskaping Utdanning og forskning

Nei Ikke sikker/vet ikke Næringsliv og nyskaping Utdanning og forskning Ja Nei Ikke sikker/vet ikke Næringsliv og nyskaping Vil Arbeiderpartiet fremme forslag om at offentlige innkjøp bør brukes mer aktivt for å fremme innovasjon i næringslivet i kommende storingsperiode?

Detaljer

Vedtekter for Sykehuset Innlandet HF

Vedtekter for Sykehuset Innlandet HF Vedtekter for Sykehuset Innlandet HF (Vedtatt i foretaksmøte 3. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 15. februar 2017.) 1 Navn Helseforetakets navn er Sykehuset Innlandet HF. 2 Eier Sykehuset Innlandet

Detaljer

Arbeidstakere som går tjenestevei

Arbeidstakere som går tjenestevei Arbeidstakere som går tjenestevei Tjenesteyting og utstasjonerte arbeidstakere i et utvidet EØS Anne Mette Ødegård Fafo Østforum 20. januar 2005 Om prosjektet Oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet

Detaljer