Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland"

Transkript

1 Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland 1. juli

2 Innholdsfortegnelse Innledning Etablering a. Planverk b. Prosjektmandat c. Effekt- og resultatmål... 5 I. Kartlegging... 7 II. Kompetansebygging... 8 III. Rådgiving... 9 IV. Synliggjøring... 9 V. Samarbeid VI. Erfaringsutveksling d. Evaluering av etableringsfasen Planlegging a. Handlingsplan b. Omfang og milepæler c. Andre planer d. Organisering e. Målgruppeanalyse f. Kommunikasjonsplan g. Forankring h. Evaluering av planleggingsfasen Gjennomføring a. Risikostyring b. Omfangsstyring c. Gjennomføring av handlingsplaner d. Rapportering e. Formidlingsstrategi f. Evaluering av gjennomføringsfasen Avslutning a. Læringspunkter b. Sentral styring c. Sluttrapport d. Evaluering av avslutningsfasen Oppsummering av knutepunktsprosjektet Vedlegg A. Brev fra Miljøverndepartement m.fl. av B. Prosjektmandat C. Handlingsplan D. Aktivitetsplan E. Oversikt over offentlige virksomheter i Hordaland F. Nettverksbase Knutepunkt Hordaland 1. juli

3 Innledning Denne sluttevalueringen fra Knutepunkt Hordaland er inndelt i 4 hovedpunkter i henhold til prosjektfasene. 1. Etablering 2. Planlegging 3. Gjennom- 4. Avslutning føring Sluttevalueringen inngår som del av sluttrapporten. Hva: Roller: Prosjektet Knutepunkt Hordaland inngår som en regional støttetjeneste for miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Knutepunkt Hordaland er prosjektnavnet på støttetjenesten i Hordaland fylke. Regionalt: Prosjekteier: Fylkesmannen i Hordaland, leder av styringsgr. Styringsgruppe: 10 medlemmer, se pkt. 2d. Prosjektansvarlig: Bergen kommune, Innkjøpsseksjonen (BK) Prosjektleder: Diana Snibsøer (BK) Nasjonalt: Prosjekteier: Iverksatt ved Handlingsplan for miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser v/ Miljøverndep., Fornyings- og administrasjonsdep. og Barne- og likestillingsdep. Prosjektansvarlig: Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) Prosjektleder: Vibeke Engeseth, DIFI Knutepunkt Hordaland (KH) har i prosjektperioden jobbet bredt med temaet "miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser". Målgruppen for Knutepunkt Hordaland sitt arbeid har vært alle offentlige virksomheter i fylket. I tillegg har Hordaland inkludert leverandørmarkedet og studenter i aktuelle læringsmiljøer. Knutepunkt Hordaland merker målbare resultater av sitt arbeid gjennom økt oppslutning om seminarer, økt interesse for emnet, etterspørsel etter veiledning og etablering av nettverk mellom offentlige virksomheter i fylket. Med en bred tilnærming til målet, og kontinuerlig arbeid har Knutepunkt Hordaland registrert at faglig påfyll gjennom knutepunktets tilbud har ført til ønskede effekter for prosjektet. De gode resultatene har spesielt vist seg i siste fase av prosjektperioden. Dette understreker viktigheten av at satsingen innen miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser bør være langsiktig, både nasjonalt og regionalt. 1. juli

4 1. Etablering 1. Etablering 1a. Planverk Knutepunkt Hordaland inngår i den nasjonale målsettingen om å etablere regionale støttetjenester for implementering av Regjeringens handlingsplan for miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Knutepunkt Hordaland er ett av 19 knutepunkt som er etablert / under etablering i det nasjonale prosjektet som startet under navnet "Nasjonalt nettverk for offentlige anskaffelser". Bakgrunnen for opprettelsen av knutepunktene er en anbefaling fra Nasjonalt panel for miljøbevisste innkjøp 1, anbefaling nr 6/ Den 11. juli 2008 sendte regjeringen ved miljøverndepartementet, kommunal- og regionaldepartementet og fornyings- og administrasjonsdepartementet et brev til alle statlige virksomheter, kommuner og fylkeskommuner, KS og fylkesmennene med overskriften Iverksetting av Regjeringens handlingsplan for miljø og samfunnsansvar for offentlige anskaffelser. I brevet anmodes Fylkesmannsembetet i hvert fylke om å påta seg en pådriverrolle i etableringen av regionale knutepunkt. I brevet fremgår blant annet følgende: "I hvert fylke/region vil det bli etablert en faglig støttetjeneste som skal stå til rådighet for både statlige og kommunale virksomheter." De regionale knutepunktene, deriblant Knutepunkt Hordaland, er å anse som en slik "støttetjeneste". Figur 1 viser en skjematisk fremstilling av prosjektutøvelsen på henholdsvis sentralt, regionalt og lokalt nivå. Sentralt Regjering + DIFI Regionalt Det enkelte fylke Lokalt Den enkelte offentlige virksomhet i fylket Det nasjonale planprosjektet Figur 1 Knutepunkt Hordaland Utøvelse av aktiviteter overfor den enkelte virksomheten i regionen. 1 Etablert av Miljøvernsdepartementet høsten Hjemmeside 2 Anbefaling 6/2006: Grønt kompetanseløft i offentlige anskaffelser Hvordan sikre optimal oppbygging av kompetanse i de lokale innkjøpsmiljøene 1. juli

5 Det nasjonale prosjektet ledes av Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI). DIFI har et utøvende ansvar på nasjonalt nivå, og er bindeledd mellom de enkelte knutepunktene og Regjeringen. Videre har DIFI en sentral rolle i den operative oppfølgingen av Regjeringens handlingsplan ved å støtte knutepunktene faglig, samt følge opp arbeidet i knutepunktene gjennom innrapportering og tildeling av midler. Våren 2009 ble de seks første knutepunktene etablert, og Hordaland var blant disse. DIFi har siden oppstarten av prosjektet gjort kjent at de ikke vil gi føringer for hvordan det enkelte knutepunkt velger å gjennomføre oppgaven. Dette innebærer at DIFI ikke har sagt noe om hva de enkelte knutepunktene skal hete, hvilke mål, formål og delmål de bør ha, hvilke profil de skal ha, hvilke typer samfunnsansvar som skal prioriteres, hvilke logo, maler, etc. som skal brukes. Dette går også klart frem i e-post fra DIFI (ved Camilla Gramstad) (sitat): Vi understreker at knutepunktene skal være lokalt forankrede prosjekter, og det er opp til hvert fylke å definere sine prosjekter og målgrupper. Knutepunkt Hordaland har i prosjektplanleggingen og -utførelsen lagt vekt på å finne en plass og en form som passer vårt fylke og målgruppens behov, innenfor rammene av Regjeringens handlingsplan Miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. 1b. Prosjektmandat Knutepunkt Hordaland har utarbeidet og vedtatt et eget prosjektmandat (vedlegg B). Prosjektmandatet ble vedtatt av styringsgruppen den , og er oversendt DIFI og publisert på Knutepunkt Hordaland sin nettside 1c. Effekt- og resultatmål I Knutepunkt Hordaland sin handlingsplan (vedlegg C), som ble vedtatt av styringsgruppen 7. okt. 2009, fremgår det hvilke delmål, mål og formål som prosjektet skal styres etter. Målet operasjonaliseres gjennom de ulike delmålene, mens formålet - den effekten som ønskes ut av prosjektet - angir hvilke fremtidig tilstand som ønskes oppnådd. Forskjellen mellom delmål, mål og formål er illustrert i figur juli

6 Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 Delmål 4 Delmål 5 M Å L FORMÅL Delmål 6 Figur 2 Formål Formålet med Knutepunkt Hordaland er at samfunnsansvar skal implementeres hos offentlige aktører og leverandørmarkedet i fylket, og på denne måten bidra til at offentlige anskaffelser blir mer bærekraftige. Mål Prosjektet skal sørge for at offentlige virksomheter som sogner til Knutepunkt Hordaland innen utgangen av 2011 skal stille krav til miljø og samfunnsansvar i sine anskaffelser. Delmål Knutepunkt Hordaland har definert 6 delmål for sitt arbeid, og hvert av delmålene er inndelt i milepæler. I vurderingen av oppnåelse benyttes "trafikklyssymbol", der = Oppnådd = Delvis oppnådd = Ikke oppnådd 1. juli

7 I. Kartlegging Pkt. Milepæl Tiltak Resultat a Kartlegge hvilke offentlige institusjoner som sogner til knutepunktet Oversikt som omfatter statlige virksomheter, kommuner og fylkeskommune er b Kartlegge den enkelte institusjon sin status og behov hva angår miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser utarbeidet. - Studentoppgave - Spørreundersøkelse - Besøkt virksomheter - Invitasjon til å melde behov Resultat delmål 1: Oppnådd 1. juli

8 II. Kompetansebygging Pkt. Milepæl Tiltak Resultat a - overfor offentlige virksomheter i fylket - Jevnlig utsendelse av infoskriv - invitasjoner til seminarer (KOS-seminarer) - invitasjoner til uformelle møter om aktuelle miljøtema (MMM) - Tilbud om veiledning i enkeltsaker - Invitasjon til dialog - Møte med virksomheter - Info på hjemmesiden - Gjort verktøy, veiledere og regelverk tilgjengelig gjennom seminarer, distribusjon, infoskriv og nettside - innlegg på konferanser b c - overfor leverandører som gir tilbud til det offentlige - overfor studenter i aktuelle fagområder d - overfor virksomhetsledere / politikere i offentlig virksomhet e - prosjektlederes kompetanse innen fagfeltet og seminarer - KOS-seminar - Gjennom konkurranser - Informasjon på hjemmesiden - Deltagelse i styringsgruppe - Holde gjesteforelesninger - Inngå i pensum og eksamen - Bistå studenter ved spørsmål - Kontaktperson i avsluttende oppgaver - Infoskriv - Invitasjon til KOSseminarer - Deltagelse i styringsgruppe - Kurs - Konferanser - Seminarer - Erfaringsutveksling med egen faggruppe i Bergen kommune Resultat delmål II: Oppnådd 1. juli

9 III. Rådgiving Pkt. Milepæl Tiltak Resultat a Rådgivning overfor aktuelle innkjøpere - råd i enkeltsaker - Erfaringsutveksling - Formidlet erfaringer og råd fra konkrete anskaffelsesområder - Konkrete råd knyttet til tilgjengelige verktøy fra b c Rådgivning overfor aktuelle ledere, herunder også rådmenn / ordførere Rådgivning overfor aktuelle leverandører Anskaffelsesportalen. - Bred invitasjon til KOS seminar om strategi. - Samhandling med Leverandørutviklingsprosjektet Resultat delmål III: Delvis a b IV. Synliggjøring Milepæl Tiltak Resultat Gjøre KH kjent overfor - informasjonsbrev offentlige innkjøpere i fylket - Invitasjon til seminar og møter - Felles foilsett for styrings-gruppens medlemmer til bruk i aktuelle fora Gjøre KH kjent overfor leverandører som gir tilbud til det offentlige - Nettside - gjennom anskaffelser - Innlegg på konferanser, seminar, etc. - Felles foilsett for styringsgruppens medlemmer til bruk i aktuelle fora - Nettside c Lage nettside - egen hjemmeside - egen fane på DIFI sin anskaffelsesportal Resultat delmål 3: Oppnådd 1. juli

10 V. Samarbeid Pkt. Milepæl Tiltak Resultat a DIFI - Bruk av samhandlingsrommet - Styrende dokumenter og løpende referater gjort tilgjengelig - Aktuelle avklaringer/ spørsmål - Rapportering - Invitasjon til å bidra faglig på seminarer - Deltagelse på møter og samlinger i regi av DIFI b øvrige knutepunkt - Deltagelse på samlinger - Utveksling av erfaringer, dokumenter og foiler - Innlegg på konferanser c interesseorganisasjoner / faggrupper d Delta i faggrupper, referansegrupper, etc. - Kartlagt - Samarbeid med Fremtidens byer - Deltagelse i faggrupper både internt og eksternt - Leverandørutviklingsprosjektet - Intern arbeidsgruppe etablert på Innkjøpsseksjonen, Bergen kommune - DIFI - referansegruppe knyttet til etisk forsvarlige innkjøp - NHO sitt nasjonale program for leverandørutvikling Resultat delmål V: Oppnådd 1. juli

11 VI. a b Erfaringsutveksling Milepæl Tiltak Resultat Dele erfaringer, dokumenter og - Samhandlingsrommet lignende med øvrige - Etter henvendelse knutepunkt - Samlinger Legge ut informasjon og lenker på egen nettside Kontinuerlig oppdatert med - Fagstoff - Tilgjengelige verktøy - Aktuelle lenker - Invitasjon til seminar - Kontaktinfo c Avholde informasjonsmøter - Møter med utvalgte større virksomheter / innkjøpssamarbeid d e Arrangere kurs, temadager, seminar, eller lignende Foredra på aktuelle konferanser, og lignende - KOS-seminarer - Mingle møter miljø (MMM) om aktuelle tema - Ulike bidrag Resultat delmål VI: Oppnådd For nærmere beskrivelse av delmålene med milepæler vises det til Aktivitetsplan, vedlegg D. En oppsummering av de 6 delmålene viser at 5 av dem er "Oppfylt". # Delmål Resultat Fargekode 1 Kartlegging Oppfylt 2 Kompetansebygging Oppfylt 3 Rådgiving Delvis oppfylt 4 Synliggjøring Oppfylt 5 Samarbeid Oppfylt 6 Erfaringsutveksling Oppfylt 1. juli

12 1d. Evaluering av etableringsfasen Knutepunkt Hordaland har funnet sin plass i fylket og har etablert en form tilpasset målgruppens ønsker og behov, innenfor rammene av regjeringens Handlingsplan Miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. At Knutepunkt Hordaland har hatt et prosjektmandat har bidratt til en klar rolleog ansvarsfordeling, med tydelige rammer for alle involverte. Den vedtatte Handlingsplanen med definerte mål, formål, og ikke minst delmål med definerte milepæler og tiltaksformer har bidratt til en konsis, strukturert og målrettet arbeid. Vurdering av de 6 delmålene viser at 5 av dem er "Oppfylt". Kun delmål 3 (Rådgiving) er "Delvis oppfylt". Det har sammenheng med at det i liten grad er utført rådgiving overfor rådmenn og leverandører. Dersom Knutepunkt Hordaland hadde hatt en lengre prosjektperiode ville rådgivning overfor denne gruppen vært et prioritert område. For å kunne vurdere hvorvidt Knutepunkt Hordaland sitt definerte mål og formål er oppfylt må det gjøres en kartlegging av de offentlige virksomhetene i Hordaland, det vil si målgruppen for knutepunktets arbeid. Etter at Knutepunktene i pulje 1 var etablert gjennomførte DIFI en kartlegging av status for de offentlige virksomhetene i Hordaland i uke (Statusundersøkelse for knutepunktsprosjektet). Undersøkelsen ble sendt ut til det enkelte knutepunktet sitt nettverk. Det enkelte knutepunkt (hver region) ble vurdert for seg, men innholdet av undersøkelsen var identisk for alle knutepunktene. I DIFIs statusundersøkelse ble følgende tema innen miljø og samfunnsansvar berørt: - Miljøhensyn - Etisk handel - Innovasjon - Universell utforming Det er planlagt en tilsvarende undersøkelse for hvert knutepunkt (hver region) i etterkant av prosjektet. Resultatet av denne undersøkelsen vil avdekke i hvor stor grad "målet" for knutepunktet sitt arbeid er oppfylt. Knutepunkt Hordaland ber om at denne undersøkelsen foretas så tett opp mot prosjektavslutning som mulig. I tillegg til "målet" kan "formålet" med et prosjektet, det vil si den effekten som ønskes ut av prosjektet i fremtiden, måles. Det er ikke realistisk at et prosjektformål er oppfylt idet prosjektet avsluttes. For å vurdere om formålet er oppfylt anbefales det at en slik undersøkelse først gjøres om noen år. 1. juli

13 2. Planlegging 2. Planlegging 2a. Handlingsplan Knutepunkt Hordaland har utarbeidet en egen handlingsplan, og denne ble vedtatt av styringsgruppen 7. okt Vedlegg C. Handlingsplanen er et statisk dokument, hvor evt. endringer må godkjennes av styringsgruppen. Handlingsplanen har ikke vært endret i prosjektperioden. I prosjektutøvelsen har prosjektleder fulgt handlingsplanen, og jobbet med ulike tiltak for å nå de definerte milepælene og delmålene. Underveis i perioden har prosjektleder rapportert til styringsgruppen om aktiviteter og resultater. DIFI har vært holdt løpende informert om prosjektets arbeidsmetoder, tiltak og erfaringer, blant annet gjennom styrende dokumenter, møtereferater og rapporteringer. DIFI har underveis støttet vår tilnærming til målgruppen og vår arbeidsform. I møtereferatet fra fremgår følgende (sitater): Difi er tilfreds med at det er stort engasjement rundt miljø og samfunnsansvar i Bergen kommune. Difi gir sin tilslutning til at det jobbes videre med KOS seminarene og det nettverket som Knutepunktet etablerer rundt disse. 2b. Omfang og milepæler Prosjektperioden har vært 2 år fra sommeren 2009 til I møte den mellom prosjekteier KH, prosjektansvarlig KH og DIFI ble det enighet om avslutte prosjektet "Knutepunkt Hordaland" Det er ikke krevet prosjektmidler for 6 uker høsten Dette har sammenheng med at prosjektleder, som er medlem av kommunens krisestab, ble rekvirert til arbeid med pandemisk influensa. Det er definert milepæler for hvert av de 6 delmålene. Det vises til vedlegg D - Aktivitetsplan knyttet til sluttevaluering. Ved vurdering av de 19 milepælene anses 17 som oppfylt. 2c. Andre planer Knutepunkt Hordaland har utarbeidet en egen aktivitetsplan, og denne har fortrinnsvis vært prosjektleders arbeidsdokument. Aktivitetsplanen tar 1. juli

14 utgangspunkt i handlingsplanens delmål, og foreslår blant annet milepæler og ulike fremgangsmåter for å nå milepælene. Aktivitetsplanen har blitt oppdatert jevnlig, og er behandlet kontinuerlig i møter med styringsgruppen. 2d. Organisering 24. februar 2009 inviterte Fylkesmannen utvalgte ledere og mellomledere fra aktuelle virksomheter i Hordaland. Møtet resulterte i at en styringsgruppe ble dannet. Samtidig ble det bestemt at Bergen kommune v/ innkjøpsseksjonen skulle være prosjektansvarlig. Styringsgruppen var frem til april 2011 ledet av ass. Fylkesmann Rune Fjeld, og ble deretter ledet av direktør Svein Kornerud ved Fylkesmannen i Hordaland. Styringsgruppen i Knutepunkt Hordaland består av 10 medlemmer fra følgende 8 virksomheter i Hordaland: - Fylkesmannen i Hordaland - Hordaland fylkeskommune - Bergen kommune - Helse Bergen - UiB - KS - NHH - NHO Styringsgruppen har holdt følgende møter i prosjektperioden: 2009: 4 møter; , , og : 2 møter; og : 2 møter; og Diana Snibsøer tiltrådte stillingen som prosjektleder sommeren 2009, og hun er ansatt i Bergen kommune, Innkjøpsseksjonen. Diana har flere års erfaring med offentlige anskaffelser, og har jobbet spesielt mye med samfunnsansvar relatert til anskaffelser. I perioden 2005 til 2009 deltok hun i det nasjonale panelet for miljøbevisste innkjøp 3. Diana har blant annet utdannelse innen ressursforvaltning og økonomi, og har erfaringer med prosjektledelse. Det var en styrke ved oppstart av Knutepunkt Hordaland at prosjektleder hadde solid kunnskap om miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. 3 Opprettet av Miljøverndepartementet v/ miljøvernminister Knut Arild Hareide. 1. juli

15 2e. Målgruppeanalyse Ved etableringen av knutepunktene i pulje 1 ble det klart uttalt at de skulle stå til rådighet for både statlige og kommunale virksomheter i sitt fylke. Knutepunkt Hordaland innrettet sitt arbeid og strategi etter dette. Hordaland er et fylke med ca innbyggere, fordelt på 33 kommuner. For å få oversikt over målgruppen til Knutepunkt Hordaland ble det i starten av prosjektet gjort en kartlegging av offentlige virksomheter i fylket for å kunne definere hvilke institusjoner som sogner til Knutepunkt Hordaland. Resultatet fremgår av vedlegg E. Av figur 3 fremgår skjematisk oversikt over virksomhetene som ble kartlagt: Innkjøpssamarbeid ; 4 Offentlige bedrifter; 5 Statlige etater; 28 Kommuner; 33 Fylkeskommune; 1 Figur 3 Handlingsplanarbeidet ble rettet mot virksomhetene som ble kartlagt, og omfatter fylkeskommune, kommunene, helseforetak, utdannelsesinstitusjoner, statlige etater og interesseorganisasjoner. På DIFIs samling på Gardermoen 27.januar 2010 fremkom nye opplysninger knyttet til målgrupper. Nasjonal prosjektleder (DIFI) poengterte at de fylkesvise knutepunktene skulle ha regionens fylkeskommune og kommuner som primær målgruppe, mens sekunder målgruppe skulle være leverandørene. I etterkant av samlingen sendte Knutepunkt Hordaland et notat til DIFI med spørsmål om dette skulle forstås som en reduksjon av målgruppen fra at Knutepunktene skal stå til rådighet for både statlige og kommunale virksomheter til primært å stå til rådighet for fylkeskommune og kommuner i vår region. I svaret (e-post av ) fra DIFI fremgår det at (sitat): Vi har derfor lagt opp til at det er frivillig å jobbe mot statlige virksomheter som ligger i regionen. Som vi ser i Hordalands handlingsplan kan det se ut til at det hos dere har vært mer fokus rettet mot statlige virksomheter enn hva er tilfelle i noen av de andre fylkene. Det er helt i orden om dere vil fortsette med det. 1. juli

16 Styringsgruppen i Knutepunkt Hordaland besluttet i etterkant av denne avklaringen å opprettholde opprinnelig målgruppe, jf. Handlingsplanen vedtatt 7. oktober 2009 (vedlegg C). Senere i prosjektperioden har DIFI igjen gitt signaler om at knutepunktene skal rette sin virksomhet og sine aktiviteter mot både statlige og kommunale virksomheter i fylket. Knutepunkt Hordaland har rettet alle sine tilbud og aktiviteter i hele prosjektperioden mot både statlige og kommunale virksomheter i fylket. I februar 2010 gjennomførte 3 studenter fra Logistikkstudiet ved Høgskolen i Bergen et kartleggingsarbeid for Knutepunkt Hordaland. Formålet var å kartlegge den enkelte virksomhet i Hordaland sin status og behov knyttet til miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Oppgaven belyste spesielt områdene miljø, etisk forsvarlige innkjøp og universell utforming, og hadde følgende problemstilling: På hvilke måte og i hvilke stadier i den offentlige anskaffelsesprosessen benyttes de nasjonale retningslinjene for samfunnsansvar? Funn 1: Funn 2: Funn 3: De nasjonale retningslinjene/verktøyene innen miljø, etisk forsvarlige innkjøp og universell utforming er ikke mye i bruk til tross for at innkjøperne uttrykker et behov for kompetanseheving. Mange sier at de kjenner til nasjonale verktøy, men anvender dem ikke. Kompetanseheving ønskes i form av praktisk veiledning Det kan virke som om en vedtatt innkjøpsstrategi ikke har så mye å si for om virksomhetens anskaffelser ivaretar samfunnshensyn. Det kan for eksempel være at det eksisterer en kultur i virksomheten slik at samfunnsansvar ivaretas uavhengig av ledelsesforankring. DIFI gjennomførte i mars 2010 en "Statusundersøkelse for knutepunktsprosjektet", og denne sier også noe om målgruppens status og behov. Svarandelen var 53 %, og ga blant annet følgende funn: % kjenner til regjeringens handlingsplan Miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser % kjenner til Knutepunkt Hordaland % ønsker tilgang på kurs / verktøy I forbindelse med valg av prioritetsområder innenfor samfunnsansvar ble det gjort en analyse for å avdekke hvilke områder som "var modne", blant annet med hensyn til tilgjengelige verktøy, veiledere og leverandørmarkedets mulighet til å respondere. Denne analysen resulterte i at Knutepunkt Hordaland valgte å prioritere områdene miljø, universell utforming og sosialt ansvar som fokusområder for sin prosjektutøvelse. Miljø Universell utforming Sosialt ansvar 1. juli

17 2f. Kommunikasjonsplan Knutepunkt Hordaland sin kommunikasjonsplan må sees i sammenheng med delmål I og IV, henholdsvis kartlegging og synliggjøring. Knutepunkt Hordaland gjorde i starten av prosjektet en kartlegging for å få oversikt over hvilke offentlige virksomheter som sogner til knutepunktet. Denne oversikten utgjør i hovedsak Knutepunkt Hordaland sitt nettverk, og samsvarer med målgruppen for knutepunktets arbeid og tilbud. I nettverksoversikten er de ulike virksomhetene oppført med virksomhetens e- postadresser. I tillegg har prosjektleder lagt til personlige e-postadresser etter hvert. Eksempelvis er alle som har vært i kontakt med Knutepunkt Hordaland eller deltatt på seminarer, og lignende, oppført med personlige e-poster i nettverksoversikten. Ved utsendelse av invitasjoner, infoskriv, og lignende er samtlige i nettversoversikten mottakere. Nettversoversikten utgjør nå over 200 e- poster til offentlige virksomheter i fylket, og ansatte med sammenfallende interesseområde som Knutepunkt Hordaland. Nettversoversikten er en sentral del av Knutepunkt Hordaland sin portefølje, og brukes bevisst i kommunikasjonsplanleggingen. For "Nettverksbase Knutepunkt Hordaland" se vedlegg F. Skjematisk fremstilling av nettverket: Figuren viser antall personlige kontakter fordelt på kategorier Kommunale virksomheter Statlige 81 Leverandører Studenter 35 Styringsgruppe Figur 4 2g. Forankring Forankring nasjonalt: - Anbefaling 6/2006 fra Nasjonalt panel for miljøbevisste innkjøp - Handlingsplan for miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser - Brev datert 11. juli Iverksetting av Regjeringens handlingsplan for miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser (vedlegg A) Forankring lokalt (Knutepunkt Hordaland): - Prosjektmandat av 7. oktober 2009 (vedlegg B) - Handlingsplan av 7. oktober 2009 (vedlegg C) 1. juli

18 2h. Evaluering av planleggingsfasen I planleggingen av prosjektet har Knutepunkt Hordaland innrettet sitt arbeid og strategi slik at det best mulig skulle være en støttetjeneste for målgruppen. Styringsgruppen er også sammensatt slik at den best mulig gjenspeiler målgruppen, og består av både kommunal virksomhet, statlige virksomheter, utdanningsinstitusjoner, og gjennom NHO representeres leverandørmarkedet. I planleggingsfasen har de styrende dokumentene som ble vedtatt i etableringsfasen vært sentrale. Prosjektleder har fulgt handlingsplanen og jobbet aktivt med aktivitetsplanen for å nå de definerte milepælene og delmålene. Dette har vist seg å være en god tilnærming, og sluttevalueringen viser at 17 av de 19 milepælene er oppfylt. Det er gjennomført en kartlegging av hvilke virksomheter som er i målgruppen for Knutepunkt Hordaland sitt arbeid, og 71 virksomheter/nettverk ble registrert. Dette har resultert i en omfattende nettverksbase, som er brukt bevisst i prosjektutøvelsen. Knutepunkt Hordaland har innenfor Miljø og samfunnsansvar fokusert på områdene miljø, universell utforming og sosialt ansvar, da dette er modne områder som også er sentrale i Regjeringens handlingsplan. Prosjektperioden har vært 2 år, fra sommeren 2009 til sommeren I denne perioden har styringsgruppen holdt jevnlige møter, der prosjektleder har rapportert om aktiviteter og resultater. I hvert møte har det vært lagt opp til en evaluering av de tiltak som er iverksatt. Flere av styringsgruppens medlemmer har gjennom egen bruk av knutepunktet gitt konstruktive innspill til forbedringstiltak. DIFI har vært holdt løpende informert om prosjektets arbeidsmetoder, tiltak og erfaringer, blant annet gjennom styrende dokumenter, møtereferater og rapporteringer. Knutepunkt Hordaland vurderer at det arbeidet som ble lagt ned i planleggingsfasen var av en slik kvalitet, at det har gitt et godt grunnlag for en stø kurs gjennom prosjektet. 1. juli

19 3. Gjennomføring 3. Gjennomføring 3a. Risikostyring Prosjektleder startet i 80 % stilling, og dette ble redusert til 50 % fra juni Hensikten var å gjøre prosjektet mindre sårbart ved å prioritere teamarbeid og i større grad bruke eksterne ressurser som foredragsholdere i seminarer. Dette var også i samsvar med innspill og ønske fra prosjektleder. En slik dreiningen av prosjektutøvelsen medførte økte kostnader til gjennomføring av seminarer og utbetaling av honorar til foredragsholdere. Seminarene har vært gjennomført uten kostnader for deltakerne. At prosjektleder er den eneste som jobber i prosjektet gjør prosjektet meget sårbart. For at prosjektet ikke skal bli skadelidende ved evt fravær av prosjektleder har prosjektansvarlig etablert et team tilknyttet Knutepunkt Hordaland. Teamet har bestått av 3 personer, i tillegg til prosjektleder, og har hatt ukentlige møter. I tillegg har prosjektleder benyttet merkantile ressurser ved innkjøpsseksjonen. Prosjektansvarlig har vært Birgitte Gullestad, innkjøpssjef i Bergen kommune. Hun har bidratt aktivt i prosjektet, blant annet med veiledning i prosjektledelsen og - gjennomføringen. Den tette oppfølgingen prosjektansvarlig har hatt i prosjektet har vært en viktig og god støtte for prosjektleder. Samarbeidet har også bidratt til å sikre kontinuitet og legitimitet i prosjektarbeidet, samt gitt tilgang til informasjon og ressurser. Det er gjort en risikovurdering for å kartlegge hva som utgjør størst risiko for å ikke nå målet. Disse elementene fremgår av risikologgen (tabell 1): 1. juli

20 # Beskrivelse Tiltak Prosjektet i stor grad avhengig av prosjektleder, og hennes tilstedeværelse. Utvidelse av antall tiltak overfor målgruppen. Manglende legitimitet som "ny funksjon" i fylket 4 Fagkunnskap hos prosjektleder Tabell 1 - Etablere en intern faggruppe som skal jobbe sammen om prosjektet - Bruke eksterne foredragsholdere - Tett oppfølging fra prosjektansvarlig - infoskriv - besøk - seminarer - nettside - uformelle samlinger - Forankring gjennom ledere i statlige, kommunale og fylkeskommunal innkjøpsorganisasjon, i tillegg kommer utdanningsinstitusjoner, næringslivet (NHO) og KS. - vektleggelse av erfaring og utdannelse ved ansettelse - løpende oppdateringer gjennom DIFIsamlinger, kurs og samarbeid i intern faggruppe. Figur 5 viser en risikomatrise hvor de mest fremtredende risikoene, jf. Tabell 1, er fremstilt Figur 5 1. juli

21 3b. Omfangsstyring Da styringsgruppen ble sammensatt var det et mål at denne skulle gjenspeile målgruppen for Knutepunkt Hordaland sitt arbeid. Styringsgruppen er derfor bredt representert med statlige, kommunale og fylkeskommunal innkjøpsorganisasjon, i tillegg til utdanningsinstitusjoner, næringslivet (NHO) og KS. Knutepunkt Hordaland fikk tidlig i prosjektperioden vedtatt prosjektmandat, handlingsplan og aktivitetsplan. Disse dokumentene ble arbeidet frem etter en grundig prosess, gjennomført i samarbeid mellom styringsgruppens medlemmer, og prosjektleder. Det har vært jobbet systematisk med de mål og delmål som ble satt, og det har ikke vært behov for å endre disse i prosjektperioden. 3c. Gjennomføring av handlingsplaner I oppstarten av prosjektet ble handlingsplan og aktivitetsplan laget. Prosjektleder har styrt etter dette, og gjennomført aktiviteter og tiltak som beskrevet i dokumentene. Ultimo mars 2010, omtrent et halvt år etter oppstart av Knutepunkt Hordaland, ble det gjennomført en enkel vurdering av prosjektet, basert på resultater av undersøkelsen utført av studenter ved Høgskolen i Bergen. Undersøkelsen viste at målgruppen ønsket korte fagseminarer knyttet til områdene miljø, universell utforming og sosialt ansvar. Styringsgruppen besluttet å supplere prosjektet med et nytt tiltak i form av korte fagseminarer hver 4-6 uke. Hele målgruppen ble invitert til seminarene, og leverandørmarkedet ble inkludert ved at de kunne bidra i aktuelle seminarer etter behov. De tidligere tilbudene til målgruppen ble opprettholdt, herunder muligheten for besøk av prosjektleder og direkte rådgiving i enkeltsaker. Videre ble tilbudet og satsingen overfor studenter ved Høgskolen og UiB opprettholdt. 3d. Rapportering To ganger i året har det vært rapportert til DIFI, og denne rapporteringen har vært prosjektansvarlig sitt ansvar. Fylkesmannen har et definert ansvar for å rapportere til sentralnivået om resultater og framdrift i fylket. 1. juli

Nettverkssamling 29. september 2010 Fremtidens byer

Nettverkssamling 29. september 2010 Fremtidens byer Nettverkssamling 29. september 2010 Fremtidens byer Knutepunkt i Rogaland for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Prosjektleder Christin Vik Eliassen Regjeringens handlingsplan Regjeringens

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Prosjektmandat for SAK-innkjøp

Prosjektmandat for SAK-innkjøp Prosjektmandat for SAK-innkjøp Skrevet av: Kjetil Skog og Olav Holden Filnavn: Prosjektbeskrivelse SAK innkjøp Versjon: 1 Opprettet: 12.01.2011 Sist endret: 11.04.2011 18:46:35 Sider: 8 Filnavn: 11843_1_P_O

Detaljer

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Strategi, lederforankring og gevinster Virksomhetsstrategi Skal

Detaljer

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge Prosjektdirektiv Etisk handel i helseforetakene i Norge Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Grete Solli Prosjektgruppe Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten 30.03.11 Distribusjonsliste

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter

Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter Planlegging av arbeidsmiljøprosjekter 1 KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer

Difi, Anskaffelseskonferansen 28. november. «Ikke for enhver pris» 2013

Difi, Anskaffelseskonferansen 28. november. «Ikke for enhver pris» 2013 Difi, Anskaffelseskonferansen 28. november «Ikke for enhver pris» 2013 Om prisen Ikke for enhver pris deles ut av KLP for fjerde gang i år. Prisen deles ut til en person eller en organisasjon i offentlig

Detaljer

Anskaffelsesprosess. Planlegge Avklare behov, organisere. Leveranse Kontraktsoppfølging. Konkurransegjennomføring

Anskaffelsesprosess. Planlegge Avklare behov, organisere. Leveranse Kontraktsoppfølging. Konkurransegjennomføring Anskaffelsesprosess Planlegge Avklare behov, organisere Konkurransegjennomføring Leveranse Kontraktsoppfølging 1 I en smart, innovativ anskaffelse fokuserer vi på mulighetsrommet i forkant av konkurransen

Detaljer

RESULTATMÅL UNIVERSELL UTFORMING PR. 28.11.2006 MÅL TILTAK KOMMENTARER FÅ PÅ PLASS PROSJEKT- ORGANISERING OG PROSJEKTLEDER

RESULTATMÅL UNIVERSELL UTFORMING PR. 28.11.2006 MÅL TILTAK KOMMENTARER FÅ PÅ PLASS PROSJEKT- ORGANISERING OG PROSJEKTLEDER RESULTATMÅL UNIVERSELL UTFORMING PR. 28.11.2006 MÅL TILTAK KOMMENTARER FÅ PÅ PLASS PROSJEKT- ORGANISERING OG PROSJEKTLEDER PROSJEKTEIER Verdal kommune -Prosjektet er godt politisk forankret. -Prosjektleder

Detaljer

Ikke for enhver pris 2012

Ikke for enhver pris 2012 Ikke for enhver pris 2012 Om prisen Ikke for enhver pris deles ut av KLP for tredje gang i år, og for første gang på Difis årlige Anskaffelseskonferanse. Prisen deles ut til en person eller en organisasjon

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Sluttrapport sendes prosjektleder Christine N. Evensen: cne@ks.no Dato for utfylling 1. Prosjektnavn 2. Kommune

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Prosjekter 2015 SPL. Til møte i brukerutvalget torsdag 26. februar

Prosjekter 2015 SPL. Til møte i brukerutvalget torsdag 26. februar Prosjekter 2015 SPL Til møte i brukerutvalget torsdag 26. februar Seksjonens prosjekter Innovasjon Sosialt ansvar Sosial dumping Leverandørdialog Administrasjon av to tverrgående spredningsprosjekter:

Detaljer

Evaluering av tjenesteleveranser

Evaluering av tjenesteleveranser Evaluering av tjenesteleveranser 1. Opplysninger om oppdraget (fylles ut av avtaleansvarlig hos oppdragsgiver) Oppdragsgivers organisasjon 1.1 Oppdragsgivers navn 1.2 Ansvarlig for oppdragsgiver 1.3 Oppdragsgivers

Detaljer

Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om:

Prosjektmandat Prosjektmandatet forteller om: Tiende gang. Et utvalg fra fagets hjemmesider NB! Case osv. er ikke tatt med Hvilke metoder og tilnærmingsmåter passer for krevende prosjekter og endringsoppgaver? Prosjekt og prosjektarbeid Et prosjekt

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune

Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune Forslag til mal - struktur og innhold Dato: 26.08.2011 Side 1 av 14 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Formål med programplanen...

Detaljer

Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser

Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Rundebordskonferanse Virke 5. februar 2013 Det er nødvendig å innovere Globalisering og økt konkurranse Bærekraftig utvikling En aldrende befolkning Hva

Detaljer

HMS Prosjektarbeid med KLP

HMS Prosjektarbeid med KLP HMS Prosjektarbeid med KLP KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet egne prosjektmaler

Detaljer

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Ansvarlige innkjøp i Oppland omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Knutepunkt Oppland er et prosjekt som er forankret i regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar

Detaljer

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Prosjektnamn: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Start: 010407 Slutt: 311207 Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Venatio AS v/ Tom Nøvik 1. Bakgrunn og hensikt De fleste reiselivsdestinasjonene i

Detaljer

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og. Tiltak nr i rapport 1/2013 Internrevisjonens

Detaljer

Rapport, Prosjekt HKV Råde kommune Varighet fra august 2014 til juni 2015.

Rapport, Prosjekt HKV Råde kommune Varighet fra august 2014 til juni 2015. Rapport, Prosjekt HKV Råde kommune Varighet fra august 2014 til juni 2015. 1.0 Beskrivelse av prosessen 1.1. Bakgrunn for deltagelse, kommunenes tidligere erfaring med HKV Råde kommune bestemte i 2012

Detaljer

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune inviterer interesserte leverandører til en dialogprosess i forbindelse

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 27. august 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 27. august 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 27. august 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009 Partnerskapsmøte P 1824 fredag 11. september 2009 P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen av 2007,

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 22. mars 2013 Sted: Tunet Kl: 0900-1200

Referat fra rådmannsmøte 22. mars 2013 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Sør-Gardermoen 3. april 2013 Referat fra rådmannsmøte 22. mars 2013 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Dagsorden : Sak nr.: 36/13 GODKJENNING AV DAGSORDEN...2 Sak nr.: 37/13 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 08.02.13...2

Detaljer

Byregioner 2014 Haugesundregionen

Byregioner 2014 Haugesundregionen . Prosjektnavn: Prosjektplan Fase. Byregioner 2014 Haugesundregionen Prosjektstart: 18.03.2014 Prosjektslutt: 31.01.2015 Forprosjekt Prosjekteier: Navn: Stilling: E-post: Tlf.nr.: Haugesund kommune v/stål

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2014-0041 Søknadsår 2014 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling Næringscampus Nord-Trøndelag Kort beskrivelse Prosjektet har som formål og utvikle og

Detaljer

Innovative anskaffelser hvordan anskaffe fremtidens miljøløsninger

Innovative anskaffelser hvordan anskaffe fremtidens miljøløsninger Foto: Jo Michael Innovative anskaffelser hvordan anskaffe fremtidens miljøløsninger Miljøledelse 25.11.14 Tore André Sines Nasjonalt program for leverandørutvikling DRIFTSMELDINGER OG ALARMER Stavanger

Detaljer

Evalueringsrapport for Grønne Innkjøp Telemark. 25.09.2012, Eva Langslet

Evalueringsrapport for Grønne Innkjøp Telemark. 25.09.2012, Eva Langslet Evalueringsrapport for Grønne Innkjøp Telemark 25.09.2012, Eva Langslet Innholdsfortegnelse: 1 Grønne Innkjøp Telemarks bakgrunn og formål... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2 Rammer og organisering...

Detaljer

Økt innovasjonseffekt av offentlig anskaffelser

Økt innovasjonseffekt av offentlig anskaffelser Økt innovasjonseffekt av offentlig anskaffelser Leverandører for Helse-Norge, bransjetreff 14. juni Fagdirektør Eivind Lorentzen Mål for dagen Fortelle noe om hvordan departementene arbeider med å øke

Detaljer

Score på egenvudering mot snitt for innmeldingsår. Score på egenvudering mot snitt for bransje

Score på egenvudering mot snitt for innmeldingsår. Score på egenvudering mot snitt for bransje TILBAKEMELDING PÅ RAPPORTERING FOR For 2012 Del 1 - Nøkkelinformasjon fra medlemsrapporten Generell informasjon om IEH-medlemmet: Navn på IEH-medlem: Innmeldingsår i IEH: 2003 Kontaktperson i IEHs sekretariat:

Detaljer

LFH Markedsgruppe Helseforetak. Møte 21. januar 2015

LFH Markedsgruppe Helseforetak. Møte 21. januar 2015 LFH Markedsgruppe Helseforetak Møte 21. januar 2015 Agenda LFH Markedsgruppe HF 1) Referat fra møtet i LFH MG HF 21. november (10 min) 2) Politiske rammer for HF 2015: Sykehustalen til Bent Høie + oppdragsdokumenter

Detaljer

Nasjonalt program for leverandørutvikling 2014

Nasjonalt program for leverandørutvikling 2014 Innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling 2014 Pilotprosjekt nr. 34 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 2.1 Beskrivelse av virksomheten... 3 2.2 Leverandørutviklingsprogrammet...

Detaljer

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg Bakgrunn Flerkulturelle er overrepresentert når det gjelder ytelser fra NAV og i arbeidsledighetsstatistikken. Uavhengig av eksisterende utfordringer, representerer flerkulturelle

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner Finnmark fylkeskommune - Årsrapport 2010

Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner Finnmark fylkeskommune - Årsrapport 2010 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner Finnmark fylkeskommune - Årsrapport 2010 1. Innledning Miljøverndepartementet (MD) gjennomførte i perioden 2005 2008 et pilotprosjekt

Detaljer

Agenda. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Agenda. Nasjonalt program for leverandørutvikling Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser, Tore Andre Sines Nasjonalt program for leverandørutvikling Foto: Jo Michael Agenda 1.Bakgrunn for programmet 2.Om Programmet

Detaljer

Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene

Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene Hovedprosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene, herunder økt bruk av egenkontroll i de statlige tilsynene. Målet for prosjektet: Få til et godt

Detaljer

BARN SOM PÅRØRENDE PROSJEKTRAPPORT FRA PROSJEKTET BARN SOM PÅRØRENDE MESTRINGSENHETEN I SANDNES KOMMUNE PROSJEKTLEDER: CAMILLA OFTEDAL BAUGE

BARN SOM PÅRØRENDE PROSJEKTRAPPORT FRA PROSJEKTET BARN SOM PÅRØRENDE MESTRINGSENHETEN I SANDNES KOMMUNE PROSJEKTLEDER: CAMILLA OFTEDAL BAUGE BARN SOM PÅRØRENDE PROSJEKTRAPPORT FRA PROSJEKTET BARN SOM PÅRØRENDE MESTRINGSENHETEN I SANDNES KOMMUNE PROSJEKTLEDER: CAMILLA OFTEDAL BAUGE SANDNES 21.12.12 Innholdsfortegnelse: 1. Bakgrunn for prosjektet:...

Detaljer

Miljø- og klimaprosjektet 2011 2014 og videre arbeid

Miljø- og klimaprosjektet 2011 2014 og videre arbeid Miljø- og klimaprosjektet 2011 2014 og videre arbeid 1 Miljø- og klimaforum, Sola strandhotell 26. november 2014 Ivar Eriksen, eierdirektør Helse Vest RHF 2 Innhold Starten hvorfor gikk vi i gang med dette?

Detaljer

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen 12. Desember 2005 Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet i Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Vedlegg 37. Plan for fleksibel opplæring

Vedlegg 37. Plan for fleksibel opplæring Vedlegg 37 Plan for fleksibel opplæring Endringshistorikk Definisjon for bruk av versjonsnumre Versjon 0.7.0: Versjon klar for godkjenning i prosjektgruppen Versjon 0.8.0: Versjon klar for godkjenning

Detaljer

INNKJØP. Værnesregionen - tanker rundt innkjøp og hvordan vi ser på anskaffelser for å nå mål i virksomheten.

INNKJØP. Værnesregionen - tanker rundt innkjøp og hvordan vi ser på anskaffelser for å nå mål i virksomheten. INNKJØP Værnesregionen - tanker rundt innkjøp og hvordan vi ser på anskaffelser for å nå mål i virksomheten. INTERESSE FOR INNKJØP. Stram kommuneøkonomi. Trenger ansatte til tjenesteproduksjon. Lønn og

Detaljer

Handlingsplan 2008 Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst Feiringklinikken A/S

Handlingsplan 2008 Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst Feiringklinikken A/S Handlingsplan 2008 Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst Feiringklinikken A/S Hanne Aandstad 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning Side 3 1.1 Langsiktig målsetting / visjon Side 3 1.2 Oversikt

Detaljer

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 2 Retningslinjer regionale kompetansetjeneste, Helse Sør-Øst Innhold 1 Bakgrunn...

Detaljer

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling Pulje lll,18.09.08 Hvorfor er det så

Detaljer

Norwegian Safety Promotion Centre AS Et ektefødt barn av Trygge lokalsamfunn Harstad

Norwegian Safety Promotion Centre AS Et ektefødt barn av Trygge lokalsamfunn Harstad Norwegian Safety Promotion Centre AS Et ektefødt barn av Trygge lokalsamfunn Harstad Informasjon til årskonferansen i Skadeforebyggende Forum Oslo 17.-18. nov 2009 En kort presentasjon Bakgrunn Formål

Detaljer

Kap. 0712 Bioteknologinemnda for 2014

Kap. 0712 Bioteknologinemnda for 2014 Bioteknologinemnda Stortingsgaten 10 0161 OSLO Deres ref Vår ref Dato xx-hel 19.02.2014 Statsbudsjettet 2014 - kap. 712 Bioteknologinemnda tildeling av bevilgning Helse- og omsorgsdepartementet viser til

Detaljer

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972)

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Søknadssum: 800000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lenvik folkebibliotek / 939807314 Rådhusveien 8 9306 FINNSNES

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Omsorgsboligprosjekter. Skånland kommune. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2011)

Omsorgsboligprosjekter. Skånland kommune. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2011) Omsorgsboligprosjekter Skånland kommune Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2011) Bakgrunn og formål Det etableres et pilotprosjekt mellom Skånland kommune og Nasjonalt Program for

Detaljer

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI Nye metoder på kjente mål Veilederen er utarbeidet på grunnlag av rapporten Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati skrevet av forskere ved Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ØSTFOLD

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ØSTFOLD PROSJEKTBESKRIVELSE BOSETTING AV FLYKTNINGER I ØSTFOLD - Fylkesmannens bidrag i kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har

Detaljer

Saksfremlegg. Administrasjonsutvalget godkjenner prosjektskissen og ber administrasjonen søke prosjektmidler i henhold til Invitasjon fra KS.

Saksfremlegg. Administrasjonsutvalget godkjenner prosjektskissen og ber administrasjonen søke prosjektmidler i henhold til Invitasjon fra KS. Saksfremlegg Saksnr.: 07/494-1 Arkiv: 030 Sakbeh.: Lena E. Nielsen Sakstittel: PROSJEKTSKISSE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& Administrasjonsutvalget

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 078-2014 NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 078-2014 NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 078-2014 NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON Forslag til vedtak: Styret tar rapporten

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Kvalitetsregisterdata brukt i klinisk forbedringsarbeid

Utviklingsprosjekt: Kvalitetsregisterdata brukt i klinisk forbedringsarbeid Utviklingsprosjekt: Kvalitetsregisterdata brukt i klinisk forbedringsarbeid Nasjonalt topplederprogram Eva Stensland Tromsø 30.03.15 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Bakgrunn: Medisinske

Detaljer

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Bakgrunn Altamodellen består i å organisere kommunale og spesialisthelsetjenester i et felles bygg der viktige målsettinger

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Sola kommune. Sluttrapport Forprosjekt Elin-k. Elektronisk informasjonsutveksling mellom fastleger og pleie og omsorgstjenester

Sola kommune. Sluttrapport Forprosjekt Elin-k. Elektronisk informasjonsutveksling mellom fastleger og pleie og omsorgstjenester Sola kommune Forprosjekt Elin-k Elektronisk informasjonsutveksling mellom fastleger og pleie og omsorgstjenester 14.04.09 Godkjent av: Vigdis Torjussen Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317)

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Søknadssum: 550000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Troms fylkesbibliotek / 974793768 Postboks 6600 9296 Tromsø

Detaljer

Det må være en operativ rådgiverfunksjon. innovative offentlige anskaffelser Smarte anskaffelser av velferdsteknologi

Det må være en operativ rådgiverfunksjon. innovative offentlige anskaffelser Smarte anskaffelser av velferdsteknologi Det må være en operativ rådgiverfunksjon for å lykkes med Læringsnettverk å implementere innovative offentlige anskaffelser Smarte anskaffelser av velferdsteknologi Steinkjer 11. juni 2015 1 Fra utprøving

Detaljer

Velferdsteknologi «Trygg sammen»

Velferdsteknologi «Trygg sammen» Velferdsteknologi «Trygg sammen» Et felles prosjekt mellom Gran kommune og Lunner kommune Prosjektbeskrivelse Gran kommune og Lunner kommune Foreløpig utgave, mai 2015 Bakgrunn Velferdsteknologi (VFT)

Detaljer

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Administrativ sluttrapport Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Sluttrapport for hovedprosjekt Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Prosjektleder:

Detaljer

PROSESSPLAN. for. Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune

PROSESSPLAN. for. Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal kommune PROSESSPLAN for Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune Prosessplan vedtatt av: Formannskapet. Prosessplan sist endret den: Endringene

Detaljer

Osloregionen SAKSFREMLEGG. Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15

Osloregionen SAKSFREMLEGG. Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15 Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Sekretariatet for Osloregionen Klima som nytt politikkområde i Osloregionen oppfølging av Osloregionens

Detaljer

Rammen under post 01 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av lønnsoppgjøret 2014 og midler til dekning av arbeidsgiveravgift.

Rammen under post 01 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av lønnsoppgjøret 2014 og midler til dekning av arbeidsgiveravgift. Rikskonsertene Postboks 4261 Nydalen 0401 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/739 02.02.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Rikskonsertene Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål

Detaljer

Slyngepatruljen. tilrettelegging for hørselshemmede i høyere utdanning

Slyngepatruljen. tilrettelegging for hørselshemmede i høyere utdanning Slyngepatruljen tilrettelegging for hørselshemmede i høyere utdanning Om HLFU HLFU (Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom) er en organisasjon for ungdom med nedsatt hørsel, tinnitus og Menieres sykdom.

Detaljer

Saltdal Kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen

Saltdal Kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling i kommunen Saltdal Kommune Elektronisk meldingsutveksling i kommunen 14. april 2009 Godkjent av: Arbeidsgruppen Side 2 av 9 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen.

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen. RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT (2015 2016) Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende dokumentet Årsrapport (2015-2016) elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft Handlingsprogram 2013 Masterplanen Masterplanen er et helhetlig konsept for å etablere langsiktige strategiske føringer for utvikling. Mål: Friluftsliv som verktøy for folkehelse Regionalt infrastrukturprogram

Detaljer

Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720)

Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720) Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720) Søknadssum: 70 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Hå folkebibliotek

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Administrasjonsutvalget. Møtested: Store møterom kjeller Møtedato: 12.09.2012 Tid: 14.30. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Administrasjonsutvalget. Møtested: Store møterom kjeller Møtedato: 12.09.2012 Tid: 14.30. Tilstede på møtet: Møtested: Store møterom kjeller Møtedato: 12.09.2012 Tid: 14.30 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009

BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 2 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 Innledning Et av satsningsområdene for BIBSYS

Detaljer

Hamar kommune Sluttrapport. Elin-k Elektronisk meldingsutveksling

Hamar kommune Sluttrapport. Elin-k Elektronisk meldingsutveksling Hamar kommune Elin-k Elektronisk meldingsutveksling 30.mars 2009 Godkjent av: Styringsgruppen Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering...

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapport for 2012

Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapport for 2012 Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 STEINKJER Deres ref. Vår ref. Dato 12/00132-63 12/143-3 11.07.2013 Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapport for 2012 Vi viser til innsendt

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

STAT-NÆRINGSLIV 2012 og veien videre

STAT-NÆRINGSLIV 2012 og veien videre STATUS Stat-Næringsliv har i 2012 samarbeidet på flere områder som vil gi Vestfoldsamfunnet resultater fremover. Prosjektene «Vestfold som velferdssamfunn v/høgskolen i Vestfold og «rekruttering av unge

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 9. februar 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 9. februar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 9. februar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud 2012-2014"

Handlingsplan - Folkehelse i Buskerud 2012-2014 Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud -2014" Videreføring av pågående folkehelsearbeid i Buskerud: Videreføre samarbeid mellom regionale aktører i folkehelsearbeidet Videreføre samarbeid mellom fylkesmannen

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0010 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Byregion Midt-Telemark Kort beskrivelse Skape en god

Detaljer