Referat fra rådmannsmøte 22. mars 2013 Sted: Tunet Kl:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra rådmannsmøte 22. mars 2013 Sted: Tunet Kl: 0900-1200"

Transkript

1 Sør-Gardermoen 3. april 2013 Referat fra rådmannsmøte 22. mars 2013 Sted: Tunet Kl: Dagsorden : Sak nr.: 36/13 GODKJENNING AV DAGSORDEN...2 Sak nr.: 37/13 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE Sak nr.: 38/13 INFORMASJON FRA AKERSHUS FYLKESKOMMUNE...2 Sak nr.: 39/13 LEVERANDØRUTVIKLING...2 Sak nr.: 40/13 KOSTNADER TELEFONI...3 Sak nr.: 41/13 EIERMELDING OG EIERSTRATEGI...3 Sak nr.: 42/13 ØRIKs ÅRSRAPPORT Sak nr.: 43/13 ØRUs ÅRSMELDING Sak nr.: 44/13 REFERATER FRA RU-MØTER...4 Sak nr.: 45/13 INFORMASJOM OM ROS ANALYSE...4 Sak nr.: 46/13 MILJØRETTET HELSEVERN...4 Sak nr.: 47/13 EVENTUELT...5 Deltakere: Lillian Nærem Kjetil Kokkim Johnny Pedersen Arne Bruknapp Kurt-Gøran Adriansen Øyvind Michelsen Referat sendt: Kopimottakere av referat: Kopimottakere av referat: Hurdal Nannestad Nes Ullensaker ØRU AFK Rådmennene og Postmottak i kommunene ØRU styret HTVene i kommunene Side 1 av 26

2 Sak nr.: 36/13 GODKJENNING AV DAGSORDEN Vedtak: Dagsorden godkjennes Under eventuelt behandles: Tilbud fra Prognosesenteret Orientering om ASU-møtet 21. mars. Sak nr.: 37/13 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE Behandling: Ingen merknader til utsendt referat har innkommet. Vedtak: Referat fra godkjennes Sak nr.: 38/13 INFORMASJON FRA AKERSHUS FYLKESKOMMUNE Vedlegg: Regionrådene som samhandlingsarena for regional utvikling (PP-lysark) Behandling: Fylkesutvalget i Akershus fylkeskommune behandlet på sitt møte 11. mars 2013 en sak om «Regionrådene som samhandlingsarena for regionalt utviklingsarbeid strategisk tilnærming». Fylkesdirektør plan, næring og miljø orienterte nærmere om saken og inviterte til drøfting av saken. Se vedlagte lysark. Vedtak: Tas til orientering. Saken settes opp på dagsorden på ØRU-styremøte 5. april. Sak nr.: 39/13 LEVERANDØRUTVIKLING Vedlegg: Innovative offentlige anskaffelser (PP-lysark). Behandling: Gørill Hørrigmoe fra NHO orienterte om leverandørutvikling. Leverandørutvikling er et femårig nasjonalt program i regi av NHO og KS. Målet er bedre tjenester for stat og kommune, økt konkurranseevne for næringslivet og bedre utnyttelse av samfunnets ressurser. Programmet har to hovedmål: 1. Øke forståelsen, kompetansen og kunnskapen om innovative offentlige anskaffelser i kommunesektoren, statlige virksomheter, og næringslivet. Side 2 av 26

3 2. Øke gjennomføringen av innovative offentlige anskaffelser gjennom pilotprosjekter, osv. Programmet vil først og fremst fokusere på nasjonale satsingsområder innen energi og miljø og folkehelse/pleie og omsorg. Programmet har som visjon å utvikle framtidsrettede offentlige kunder og framtidsrettede leverandører. Målgrupper for programmet er offentlige innkjøpere, leverandører/bedrifter og andre innovasjonsaktører, både private og offentlige utviklings-/fou-aktører. Bakgrunn for prosjektet. Det samlede innkjøp av varer og tjenester for offentlig sektor utgjorde om lag 380 mrd. kroner i Siden 2001 har offentlige innkjøp vokst med over 80 pst. Kombinasjonen av økte krav til offentlige tjenester og behov for å få mer igjen for ressursinnsatsen, setter innovasjon og nyskaping høyt på dagsorden også i kommune-norge. Erfaring viser at manglende kunnskap og kompetanse om regelverk, metodikk og måter å organisere offentlige innkjøp ofte er en utfordring når det gjelder innovasjon i offentlige anskaffelser. Nøkkelen ligger i å involvere bedriftene tidligere og bruke planleggingsfasen i anskaffelsesprosessene bedre. Vedtak: Tas til orientering. Sak nr.: 40/13 KOSTNADER TELEFONI Behandling: Saken behandlet i møte i Samarbeidsrådet estab. Sak nr.: 41/13 EIERMELDING OG EIERSTRATEGI Behandling: Et utkast til eiermelding ble behandlet av ØRU-styret 7. desember 2012 og på RU-møtet 14. desember. Basert på innspillene fra begge møter ble utkastet justert i samsvar med gitte føringer. Verbaldelen i det nye utkastet består av fire deler hvor del 1 er et sammendrag av de tre øvrige deler, jfr innspill på ØRU-styremøte. Eiermeldingens del 5 som vil være en oversikt over de forskjellige samarbeid med tilhørende avtaler og vedtekter forutsettes utarbeidet i løpet året. Vedtak: Utkastet til eiermelding godkjennes og fremmes til ØRU-styret med anbefaling at det oversendes kommunene for politisk behandling. Side 3 av 26

4 Sak nr.: 42/13 ØRIKs ÅRSRAPPORT 2012 Behandling: Verbaldelen av ØRIKs årsrapport ble fremmet til RU for behandling. Årsrapporten vil bli vedlagt ØRUs årsrapport. Vedtak: ØRIKs årsrapport 2012, verbaldel, godkjennes og vedlegges ØRUs årsmelding. Sak nr.: 43/13 ØRUs ÅRSMELDING 2012 Saksframstilling; Verbaldelen av ØRUs årsmelding 2012, ble fremmet RU for merknader og kommentarer. Vedtak: ØRUs årsmelding 2012, verbaldel, godkjennes og fremmes ØRU-styret. Sak nr.: 44/13 REFERATER FRA RU-MØTER Behandling: Det har vært reist spørsmål om referatene fra RU-møtene også bør sendes til postmottakene i kommunene for journalføring.. Etablert sedvane praksis har vært at referatene fra RU-møtene har vært distribuert til rådmennene, ordførerne og HTVene. I tillegg legges de ut på ØRUs nettsider. Referatene inngår også i ØRUs arkiv. Vedtak: Referatene fra RU-møtene sendes også til kommunenes postmottak. ØRU anmodes i tillegg om å være raskere å legge ut referatene på sine nettsider. Sak nr.: 45/13 INFORMASJOM OM ROS ANALYSE Vedlegg: Øvre Romerike ROS-analyser våren 2013 (PP-lysark). Behandling: ROS-analyseprosjektet holder på å ta noen veivalg og ønsker å forankre dette i rådmannsgruppa. Ekstern konsulent orienterte RU. Se vedlagte lysark. Vedtak: RU gis en ny oppdatering av arbeidet på RU-møtet 24. mai. Det settes opp et ekstra RU-møte ultimo juni for å behandle ROS-prosjektets sluttrapport. Sak nr.: 46/13 MILJØRETTET HELSEVERN Behandling: Saken utgår. Side 4 av 26

5 Sak nr.: 47/13 EVENTUELT Tilbud fra Prognosesenteret. ØRU-direktør informerte om et tilbud fra Prognosesenteret. Vedtak: Kommunene ser ikke behov for å kjøpe tjenester fra Prognosesenteret, men vil i stedet benytte seg av AFKs statistikkompetanse. ASU Rådmannen i Ullensaker orienterte fra møtet i ASU 21. mars. Side 5 av 26

6 Vedlegg 1 Side 6 av 26

7 Side 7 av 26

8 Side 8 av 26

9 Vedlegg 2 Side 9 av 26

10 Side 10 av 26

11 Side 11 av 26

12 Side 12 av 26

13 Side 13 av 26

14 Side 14 av 26

15 Side 15 av 26

16 Side 16 av 26

17 Side 17 av 26

18 Vedlegg 3 Side 18 av 26

19 Side 19 av 26

20 Side 20 av 26

21 Side 21 av 26

22 Side 22 av 26

23 Side 23 av 26

24 Side 24 av 26

25 Side 25 av 26

26 Side 26 av 26

Referat fra rådmannsmøte 12.oktober 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200

Referat fra rådmannsmøte 12.oktober 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Sør-Gardermoen 22. oktober 2012 Referat fra rådmannsmøte 12.oktober 2012 Sted: Tunet Kl: 0900-1200 Dagsorden : Sak nr.: 77/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 78/12 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 17.08.12...

Detaljer

ØRU-styresak 33/12 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING 2011

ØRU-styresak 33/12 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING 2011 ØRU-styresak 33/12 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING 2011 1 Innholdsfortegnelse 1. Om Øvre Romerike Utvikling 3 2. ØRU-samarbeidets organisering 3 3. Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot

Detaljer

Fremtidsrettet leveranseplattform for levering av digitale tjenester

Fremtidsrettet leveranseplattform for levering av digitale tjenester Fremtidsrettet leveranseplattform for levering av digitale tjenester Notat som grunnlag for dialogprosess med potensielle leverandører frem mot utarbeidelse av kravspesifikasjon. Målgruppe: potensielle

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling

Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling INNHOLD 1 ANSKAFFELSE AV WEBLØSNING FOR ENKLE BYGGESAKER... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 OM NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING... 4 4 OM DIBK OG

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM Forslag til vedtak: Styret slutter seg til anbefalingene om opprettelse

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til sekretær Siv M. Reinholtsen eller

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Møtested Mandal Buen Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt 29.01.14

Møtested Mandal Buen Ansvar for oppfølgning Møtetidspunkt 29.01.14 Rådmannsutvalget i Lister. Alle rådmennene i Lister er medlemmer i rådmannsutvalget. Hensikten med disse møtene er først og fremst å drøfte saker av regional karakter, samt at møtene også fungerer som

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2010 Endelig vedtatt i Regiontinget i Grenland 18. mars 2011 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 3 ORGANISERING

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Saksnummer 50/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 18.juni

Detaljer

14/2073 06.01.15. 1. OVERSIKT OVER BEVILGNINGER Følgende midler stilles til disposisjon for Norsk design- og arkitektursenter i 2015:

14/2073 06.01.15. 1. OVERSIKT OVER BEVILGNINGER Følgende midler stilles til disposisjon for Norsk design- og arkitektursenter i 2015: Norsk design- og arkitektursenter Hausmannsgate 16 0182 Oslo Deres ref Vår ref Dato 14/2073 06.01.15 Statsbudsjettet 2015 - tilskuddsbrev Nærings- og fiskeridepartementet viser til Innst. 8 S (2014-2015)

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 3 3 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET... 4 4. STYRENDE ORGAN AKTIVITETER

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 4/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.04.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS UTARBEIDET AV: 2014 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 4 1.0 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 AVGRENSNING...

Detaljer

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013 Nannestad kommune Forvaltning Arkivsak: 2012/3272-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Anne Lise Koller Saksprotokoll med saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Plan- og utviklingsutvalget 11.06.2013 Søknad

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Referat fra møte i Regionrådet 6. desember 2006, kl. 11.00 i Hole herredshus

Referat fra møte i Regionrådet 6. desember 2006, kl. 11.00 i Hole herredshus REGIONRÅDET for Ringeriksregionen Referat fra møte i Regionrådet 6. desember 2006, kl. 11.00 i Hole herredshus Møtedeltager Merknad Forfall Ikke møtt Kolbjørn Kværum, Ringerike Per Stamnes, Ringerike Svein

Detaljer

PROSJEKTPLANER VEDR. NÆRINGSRETTEDE MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, KOMPENSASJON FOR ØKT ARBEIDSGIVERAVGIFT

PROSJEKTPLANER VEDR. NÆRINGSRETTEDE MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, KOMPENSASJON FOR ØKT ARBEIDSGIVERAVGIFT Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 14.05.2009 2004/571-9736/2009 / 221/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Bodil Lindestad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget PROSJEKTPLANER VEDR. NÆRINGSRETTEDE MIDLER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige

Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige 02/03 Forord NHOs mål er å bidra til gode offentlige anskaffelser både fordi det bidrar til god samfunnsøkonomi og

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS MØTEROM VÆRNES NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Direktøren Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/382 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Organisasjonsplan

Detaljer