Kulturpolitisk bruk av historie i merkevarebygging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kulturpolitisk bruk av historie i merkevarebygging"

Transkript

1 Erik Fossåskaret Den tredje nordiske konferansen om kulturpolitikkforsking Bø i Telemark 23. og 24. august 2007 Kulturpolitisk bruk av historie i merkevarebygging Bygging og forvaltning av identitet har vore forseggjorde personlege og kollektive prosjekt til alle tider. Eigenmarkering har fått ein rik flora av uttrykk frå bygginga av dødskammer over egyptiske faraoar, via geistlege og verdslege fyrstar sin bruk av både konditorar og komponistar i storslåtte hoffposeringar (Elias 1991), til vår tids påkosta personlege iscenesetjing og spektakulære city-branding. Det er velkjent korleis produsentar av varer og tenester kommuniserer identitet og såleis markerer seg på marknaden ved hjelp av utstudert bruk av symbol, design, forteljingar og handlingar (Paustian 2003). Produkt har både varemerke og det kan vere ei merkevaremerkevare. Eit varemerke er gjerne eit namn med eit teikn (symbol) eller design som identifiserer produkt eller leverandør (Kåsene 2005:9). Merkevara er det renommeet som produktet eller leverandøren har skaffa seg (Kåsene (2005:11). Frå 1990-talet tematiserer og systematiserer også steder og byar, kommunar og regionar arbeidet med å presentere seg som merkevare. Martin og Eroglou (1993:93) skjønar eit lands image som the total of all descriptive, inferential and informational beliefs, about a particular country. Både marknadsføringsfolk og forskarar i marknadsføring synest å meine at ein kan byggje land, regionar og steder om til merkevarer som ein gjer det med firma og store konsern (Kleppe og Mossberg 2002:1, Jaffe & Nebenzahl 2001, Papadopolous & Heslop 1993.) Innan turistbransjen gjeld det å få folk til å søkje meir avgrensa reisemål enn heile land. Det gjeld å etablere steder og attraksjonar med destination image (Kleppe & Mossberg 2002:6). Image er the sum of beliefs, ideas and impressions that a person has of a destination (Crompton 1979:18). Destination image can also be seen as an umbrella construct for different products and services (Kleppe & Mossberg 2002:6). Nemninga city branding viser til arbeidet med å gjere byen og stedet i stand for sal på ein marknad (Vermeulen s. 12). For planleggjarane er det ikkje lenger berre byen, men vel så mykje byens image ein får i oppdrag å planlegge. Forseggjorde studiar av kva slag manifestasjonar det er som har størst sjanse på å vinne fram, avgjer kva karaktertrekk byens skal aktivisere og slå seg opp på. Produktet, stedet eller byen, kan vere som det er, om ein maktar å endre måten det vert

2 oppfatta på. Får stedet eit betre image, aukar sjølvmedvitet hjå innbyggjarane endå om fysiske og praktiske levekår er mykje godt dei same (van Synghel s. 68). Det gjeld så mykje for steder og regionar å ha konkurransedyktige identitetar (Anholt 2007:59). Formålet er å gjere stedet meir attraktivt for etablerarar, tilflyttarar og turistar, og for å forfine innbyggjarane sitt sjølvbilete. Om det lukkast for regionen eller stedet å stå fram som attraktivt område, dreg det til seg selskap og produsentar som vil nyte godt av å knyte eige produkt opp mot regionen dei ligg i. Ei rekkje nederlandske firma har postadresse Rotterdam endå om dei ikkje har andre lokalitetar eller aktivitetar der. Dei vil hente ut den gevinsten det gir å høyre heime i ein dynamisk internasjonal hamneby (Vermeulen s. 10). På den andre sida vil ettertrakta produkt kaste glans over og gi kvalitetsstempel til heile område. For Champagne og Cognac sin del byggjer varer og regionar seg saman under felles kvalitetsstempel (Kåsene 2005:49). Det er eit trekk frå identitetsbygging og forvaltning frå seint på 1900-talet at identitetsgivande materiale går inn som sentrale element i eksplisitt og målretta merkevarebygging, city-branding og imagebygging for by og bygd, kommunar og regionar. Historiske hendingar brukar å vere eit vesentleg element i marknadsretta identitetsforvaltning. Historiefaget har vore sentralt i konstruksjonen av kollektive identitetar. Soga er ei usløkkjeleg kjelde til vedlikehald av sjølvforståing. Same forteljinga, akkurat slik den har vorte fortalt gong på gong, er vesentleg i vedlikehald av kollektiv identitet; særleg er den stolte soga aldri å verte lei av. Men historisk forsking supplerer tidlegare fakta og forståing med nye element. Den operasjonelle tilpassinga av historisk materiale som byggesteinar i merkevara har i aukande grad fått plass innan det lokale kulturpolitiske ansvars- og arbeidsområdet. Lokale kulturarbeidarar er henta inn i kommunal og regional merkevarebygging. Det er eit mål med dette paperet å reise spørsmål ved om enkelte faglege krav til nøkternt, etterretteleg og balansert fagleg-administrativt kulturpolitisk arbeid kan verte utfordra når byen og bygda satsar stort på å bygge image med formål å gjere seg deilig for verda ikring. Med referanse til danske tilhøve, skriv Bernard Eric Jensen at ein vil leite fånyttes etter grundige refleksjonar eller inngåande drøfting i faghistoriske miljø over korleis historikarane kan eller skal handtere sitt engasjement i erindrings- og identitetspolitikken (Jensen 2003:364). Kulturadministrative og kulturpolitiske miljø har såleis lite materiale å lene seg til frå faghistoriske fora når dei møter problemkomplekset ved at dei i stadig større grad har vorte engasjerte i stedsorientert merkevarebygging der lokal og regional historie er sentrale element og byggjesteinar. 2

3 Historie som utømeleg ressurs i identitetsforvaltning Hardanger Historielag vart skipa i Ved 90-årsa markeringa i 1998 var Bård Kolltveit, direktør ved Norsk Sjøfartsmuseum, invitert til å halde foredrag. Kolltveit har stadig vore velsett foredragshaldar på årsmøta til Hardanger Historielag. Om vi litt lausleg lener oss til hans eige referat frå årsmøteprotokollane over ei lang rekke år, viser dei at eitt år held Bård Kolltveit foredrag om jektefarten på Hardangerfjorden, neste år om Ruteferdsla på Hardangerfjorden, så igjen om jektefarten. Slik skifter det mellom ruteferdsla og jektefarten. Jubileumsåret er turen igjen komen til Ruteferdsla på Hardangerfjorden. Der i ungdomshuset på Utne sat ein stor flokk hardingar fjetra av forteljingane om fjordafarten gjennom tidene. Kolltveit illustrerer med eit rikt tilfang av båtbilete. Som ein av tilhøyrarane, med litt særleg interesse for sjølve jubileumsarrangementet som observasjonsfelt, festar eg meg ved at publikum, med eit monaleg innslag av aldrande menn, helsar eit lite utval bilete med samlande og stadfestande applaus. Begeistringa rettar seg mot dei aller gjævaste båtane, sett med eit hardangersk perspektiv: DS Vøringen, MF Folgefonn, MF Hardingen, MS Hardangerfjord. Jamvel om vi justerer for det Bård Kolltveit ein tanke sjølvironisk refererte til då han meinte at han i sine foredrag til Hardanger Historielag veksla mellom kun eit par tema, kan vi trygt lite på at trugne historieinteresserte hardingar gjennom mykje av si tid har hatt rimeleg godt kjennskap til den lokale jektefarten og fjordabåtane si soge. Det tyktest vere slik at kunnskap om emnet gjorde berre forventningane større. Det var ei glede ved å vente på å få bileta og forteljingane for n te gong. Glanstida for ruteferdsla på fjorden står i seg sjølv som ein identitetsmarkør. Med utømeleg tolmod synest folk å trivast så lenge dei får vere nær det dei kjenner som å vere pålane i stolt sjølvforståing. Ingen retteleg harding vert lei av enno ein gong å få høyre forteljingane om gamle Vøringen, Hardangerfjordens Dronning, vakraste lokalbåten som har funnest i landet. Det er forteljinga som konverterer historie til identitet. Eitt er dette at forteljaren fornyar forteljinga; flettar inn ein bit nyfunnen kunnskap. Forteljinga fornyar seg også ved at vi ser den i lys av nye hendingar som kjem til i samtida. Når ruteselskapet HSD i 2006 slo seg saman med det bergenske busselskapet Gaia under det bleike namnet Tide, brukar hardingane det gamle namnet i rein trass: Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap. I utvatninga og anonymisseringa av ein vesentleg identitetsmarkør for regionen, les hardingane soga om stoltaste fjordabåtane i nytt lys. 3

4 Men det interesserte publikum lyttar gjerne fleire gonger til same forteljinga også i uendra form. I familie og vennelag, blant dei gamle på det einbølte bruket, og i sogelaget, veit dei som sit i drøset at dette har dei fortalt kvarandre tidlegare, gong på gong. Forteljinga kan vere kunstnarleg vakker. Og den historia folk kjenner seg komfortable med, både konstituerer, fornyar, held ved like og til dels sementerer omtykt sjølvforståing. Det er ved kollektivet som med individet at ein for å halde ved like sin integritet, for ikkje å late seg viske ut som sosial eining, repeterer sine sosiale relasjonar. Jan Baalsrud sat aleine i ei vintra hole på fjellet på flukt frå Norge til Sverige under krigen og sa til seg sjølv på nytt og på nytt eg har ei syster, eg har ein far, eg har ei syster, eg har ein far (Howarth 1955). Stiar folk ikkje går jamleg, gror att. Den erfaringa gjeld også sosiale relasjonar. Utan det vedlikehald som ligg i stadig å hente fram historiske grensenære markørar, bleiknar tidlegare velkjende grenser. I denne tida då nær alle veit å hekte seg på den verdsvide veven ved eit par tastetrykk, freistar fotballaget å profittere på vilje til fornya lokal patriotisme. Men det er jo fleire svenskar enn jærbuar på Bryne Fotballklubb sitt lag. Då er den gjentakande stolte soga meir tenleg markør for det lokale og regionale fellesskapet. Identitetsforvaltning er for ein stor del eit vedlikehaldsprosjekt. Det lokale fellesskapet byggjer seg opp kring felles forteljingar; modifisert og nyansert av individet og familien sine hushaldsnære erfaringar (Bøe 2006:97). Det er forteljingane som konstituerer steder som sosiale fellesskap. Steder er erindringsfellesskap (Jensen 2003:71). Steder utan historie er ei sjølvmotseiing (Rowlands 2007:62). Nasjonar og folk er for ein stor del dei forteljingane som dei nærer seg med, meiner Ben Okris. Endrar vi dei sogene og forteljingane som folk og steder lever med, forandrar vi sjølve stedene og fellesskapa (Okris 2000:103 (1996)). Historia har eit stort tilfang av store og små slag der det let seg gjere å finne både svik og sigrar. Det gjeld å velje eit sogespel med sverdsikker lokalt helt og å spele det årvisst på bygdedagane. Konfliktane markerer kven som er mot og med; dei og oss. Sist på 1940-talet sette Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap inn M/S Sunnhordland i ruta mellom Sunnhordland og Bergen. Båten var ein ombygd utrangert amerikansk ubåtjagar som etter kvart hadde hamna i England. Men ombygd og oppussa vart det ein stasleg båt i vestlandsk fjordafart. Hardanger protesterte. Dette var framom alt hardingane sitt ruteselskap. Det var i ruta gjennom Hardanger at det mest storslåtte skipet skulle gå. Hardingane fekk M/S Hardangerfjord, nybygd ved Stord Verft. Som symbolsk markør viste det nye flagskipet i selskapet sin flåte kvar makta låg. På historielaget sine årsmøte får vi soga om båtane. Men biletet på veggen har lag på lag av konnotasjonar hardingane kjenner seg komfortable med; ei 4

5 sigrande regionsbyggande soge tilhøyrarane sjølve hadde forma. Biletlagt historie om M/S Hardangerfjord får mykje applaus under foredraget om ruteferdsla. Historie som narrative konstruksjonar Jubileumssamlinga til historielaget i Hardanger illustrerer på mild måte korleis forfattar og forteljar ikkje har full kontroll med fylgjene av forteljinga. Vi kan ikkje lese verknadssoga av ein tekst ut av teksten i seg sjølv (Kjeldstadli 1997:221). Ruteferdsla på Hardangerfjorden er ikkje eit meir omfattande saksforhold enn at eit romsleg foredrag kan femne om mykje. Men i det samla feltet finn tilhøyrarane enkelte markørar som på særleg god måte kan tene som pilarar i den individuelle, den lokale og den regionale identitetsforvaltninga. For sosiologen på årsmøtet i historielaget vert ein av dei mest interessante observasjonane å sjå korleis hardingane ved sine applausar veit å gripe fatt i desse pilarane og hentar dei ut av den jamne straumen av presentert historie. Hardingen sin aktive bruk av Hardangers soge er så langt av godarta slag. Vi kan vanskeleg snakke om misbruk av historien. Men eksempelet minner om at i møte med brukarane kan forteljaren tape kontrollen over forteljinga. Historiefaget har spektakulære døme på korleis historiske forteljingar har gitt identitetsformande kraft langt ut over det historikaren intenderte ved å hente fram kunnskapen. Teksten riv seg laus frå forfattaren. Let seg ikkje kalle attende. Brukarane ordnar gjerne historia etter sine eigne kategoriar: Oss kontra Dei. Det stolte og storslåtte mot det svikefulle. Siger og tap. Rett mot urett. Det vesentlege og det likegyldige. Noko å feire og mykje å fordøme. Det heilage mot det profane. I vitskapssoga har det vore periodar der det såre enkelt gjaldt om å presentere faktiske tilhøve, med Thomas Hobbes sine ord, som det er (Southgate 1996:5). Det er lenge sidan vi slutta å rekne det slik at det let seg gjere å hente fram eit heilskapleg dekkande bilete av autentiske historiske hendingar eller historiske periodar. Vi veit i dag at det ikkje er det som faktisk skjedde som avgjer kva som vert gjort til eit historisk emne. Det er ho som vel å lage ei forteljing om den historiske hendinga, som gjer fenomenet til tema for historiefaget (Kaldal 2003:113. Både erindring og identitet er politiske og sosiale konstruksjonar, meiner John Gillis. Vi kan ikkje sjå på minnemateriale som eit naturgitt faktum som eksisterer utanom 5

6 språket. Identitetar og erindring er ikkje noko vi tenkjer om, men reiskapar vi tenkjer med, seier Gillis. Det å by seg fram med ein identitet, og å tildele andre identitetar, er val med konsekvensar for både identitetskonstruktøren sjølv og for andre (Gillis 1994:5). Vi treng ikkje gå så langt som postmoderne teoriar inviterer til, slik George G. Iggers les dei, når han meiner postmodernistar ser med mistru på alle som gjer krav på at det er samsvar mellom faktiske historiske fenomen og ei historisk-fagleg framstilling av dei (Iggers 1997:118). Eg vel eit perspektiv der ein ikkje vil utelate at det finst fakta. Men i alle steg av omtale og formidling må historikaren gjere konstruerande val. Forskaren, formidlaren og lesaren/brukaren finn ikkje historia, men skaper og set den iscene. Slik sett vert historiske forteljingar meir oppfunne enn funne (White 1978:82). Lokale identitetar er for ein stor del narrative konstruksjonar (Jensen 2003:71). Med våre dagars faglege tenkemåtar veit vi at sosiale system på alle nivå, frå individet, via familien, slekta, samanslutningar, steder, regionar til nasjonar og overnasjonale fellesskap ikkje har eitt heilskapleg autentisk særkjenne som det gjeld å leite seg fram til. Kollektive identitetar er på vesentlege måtar komposisjonar av polyfone forteljingar. Det tilfanget som historikaren vel å hente fram frå soga, er eit forteljingsmateriale som merkevarebyggaren og identitetsforvaltarane formaterer gjennom meir og mindre eksplisitte forhandlingar. Soga let seg sålde. Det stolte, som slepp gjennom nettinga, samlar vi i karet for vidare bruk. Slagget, alt sviket, det stolne, skakke og skeive kastar vi til sides i ein identitetsskjemmande vrakhaug. Den som hentar fram element av historia sitt vide identitetsformande materiale, set saman eit utval. Innan rammene for det som går inn i city-branding-prosjekta, posisjonerer også kulturbyråkratar seg med situert historisk kunnskap etter merkevarebygginga sin rasjonalitet. Og det er ikkje berre historieforskaren og formidlaren som gjer vel. Også mottakaren ordnar materialet likeså aktivt etter sine preferansar. Or eit samla tilfang hentar lesaren eit utval av tema, forteljingar, episodar og posisjonar inn i sine samtalar og refleksjonar. Det mest kjende samtidsdømet har vi i reaksjonane på Muhammed-teikningane. Dei viser kva kraft eit utsagn, ein tekst, og i dette tilfellet bilete, har til å leve sitt eget liv. Både danske Jyllands-Posten og norske Magazinet freista rope etter teikningane at det ikkje var meininga at ein skulle lese dei som blasfemisk bespottelse av Profeten. Slike forsøk på å styre tolking og å kalle attende mistydd bodskap hadde svært moderate effektar. Når ein tekst først er moteken, hevdar lesaren sin rett til å eige den, og å kle på den sine tolkingar, og så handle deretter (Fossåskaret 2007:17-18). 6

7 Sminke skrantande samtid med storslått fortid I område som opplever næringsskifte, nyetableringar, tilflytting og dermed vekst i folketal, gir meiningsberande personar og institusjonar jamt uttrykk for stor endringsvilje. I fylka Hordaland og Rogaland gjeld dette dei kystnære kommunane. Fagpersonar i kulturminnevernet meiner å sjå forskjellar i vernevilje mellom ytre og indre område. 1 Folk vil gjerne uttrykkje vilje og evne til å vere à jour med det fremste i nye tider. I ein av dei ytre Ryfylke-kommunane var det folkerøysting over temaet "Butikksal av øl i enkeltflasker?" Eg møtte ein av gamlekarane dagen etter at det var kjent at over sytti prosent hadde røysta "ja". "Eg er heilt imot," seier denne karen "at me skal kunne handle alkohol på same vis som me handlar mjølk og brød. Men me kan ikkje setje oss imot utviklinga, så eg stemte for." Det gamle ligg så ofte i vegen. Det skiplar drifta. I vekstområda kring Stavanger høyrer vi meir jamt den nyskapande oppfordringa: Riv ned skiten! Eg vandra gjennom Gamle Stavanger med ein bonde frå vekststerk nabokommune. Det er mykje godt, meinte han at det får lov å stå alt dette gamle rapet så nær sentrum. Ritual er ein av motorane i den samhandlingsforma vi nemner som inkorporasjon. Det Store Vi, som markerer verdifellesskap. Familieselskapet, slektsstemnet, 17. mai. Feiringar held ved like samhaldet. Bygdedagar med sine sogespel har noko av denne ritualistiske funksjonen. Di større herar av lokale høvdingar og heltar sogespela marsjerer opp, di tettare ring slår kultursjefane, bygdeutviklarane og næringssjefane om bygdedagar og sogespelsarrangørar. Alle vil gjerne vere på lag med han som sigrande rir inn i solnedgangen. Men denne historieretta sjølvforståinga kan i somme tilfelle marginaliserer interessa for utfordringar i samtid og framtid. Somme regionar finn fleire tema å feire i fortid enn i samtid. Heile Hardanger og indre Ryfylke går nær årvisst tilbake i folketal. For fleire av kommunane sin del må vi attende til 1820-talet for å finne ei tid med så få innbyggjarar som dei har i dag. Om det dermed er i soga bygdelaga finn emne for begeistring, vil det kunne vekse fram ei allmenn haldning som kjenner uro ved initiativ til endring. Så mykje av det nye kan skiple spor etter lokale gullaldrar. Museumsfolka erfarer at Indre Ryfylke viser meir interesse for kulturminne. Ein artikkelserie i lokalavisa Suldalsposten i 2005 viser på ulike måtar til at den typiske suldølen meiner at naudsynt vernevøling er det mest trendy dei vil gi seg i kast med. Midt på 1970-talet kom det til desse bygdene ein ung person med oppgåve på sitt felt å medverke til meir fart, kraft og nyskaping. I stort pågangsmot og med vennleg vilje møtte han svært gjerne lag og 1 Formilda av enkelte historikarar og museumstilsette i personlege samtalar. 7

8 samlingar for på sinn fredsæle måte å presentere idear og vilje til innsats. Jamt vert eg usikker, fortalde han. Eg kan ikkje fange eit minste drag av ei mine som viser tilslutning frå forsamlingane. Dei let meg snakke meg ferdig. Så reiser møteleiaren seg. Takkar for at eg ville kome. Med ein einaste kommentar legg ho eller han sindig alle mine endringstankar til sides: Me kan ikkje minnast at det er slik me har gjort det. For historikaren er det kjærkome med stor interesse for nytt frå fortida. Dei som har ansvar for kulturpolitisk arbeid, vil gjerne vise engasjement for, og støtte til alt vernearbeid, lokalhistoriske lag og den store frivillige innsats bak sogespela. Det er ikkje nærliggande for historikaren og formidlande kultursjefar å drøfte kor lagleg det er for bygder om eit slikt kollektivt vernelynne slår gjennom i det meste. Samfunn som stadig svarar på nye utfordringar med gamle løysingar, kan kome på etterskot. Identitetsforvaltning gjeld for ein stor del å formatere særeigne, og for så vidt ugjendrivelege lokale element, slik at dei høver inn i ulike tider med skiftande stemningar og preferansar. Der lite har skifta, kan stilleståande regionar kome i fare for å gjere ei eller anna tapt stordomstid om til sin fremste identitetsmarkør endå om minnebileta i dag kan få karakter av å vere anakronistiske relikviar. Soga er saltet og sevja som kvart sjølvstendigt og sjølvbyrgt folk må friska seg på, siterer Egil Nysæter (2006:36) frå Arne Bjørndal, leiar etter fyrste årsmøtet i Nord- og Midhordland Sogelag Somme synest å meine at samanhengen gjeld for lågare nivå enn heile folk; soga er saltet og sevja bygdene må friska seg på. Det er i historien ein vil hente det meste av kjelder til sjølvforståing som skal nøre viljen til nye sverdslag for bygd og bygdelag. Deler av folket finn si soge bortstua på bakscenen Det er eit utgangspunkt for dette paperet at at steder og regionar for ein stor del brukar sogestoff i arbeidet med å iscenesetje seg sjølve. Dermed får vi gjerne ei formålsrasjonell historieskriving. Enkelte element av lokal og regional soge går meir tenleg inn i målretta sjølvhevdingsprosjekt enn andre element. Knut Kjeldstadli viser til korleis det kan vere føremålstenleg å tolke historia i lys av samtida. Interesser i notida ordnar og sorterer i bruk av fortida. Medvite eller umedvite, skriv Kjeldstadli, let soga seg bruke for å legitimere, grunngi og rettferdiggjere tilhøve i samtida. Fordi fortida i mange høve spelar ei så vesentleg rolle i samtida, er det på sin plass å spørje om vi lagar ei fortid etter behag slik det passer oss nå? (Kjeldstadli 1999:25.) Behovet for det Erving Goffman (1959) kallar inntrykksstyring (impression managment) får heile byar til å skilje mellom front- og backstage. Nokre utdrag av soga er det lagleg å posere med på framscenen. Andre historiske element stuar ein vekk i rekvisitaskåp langt inne på bakscenen. Enkelte grupper av innbyggjarane opplever at dei 8

9 representerer ei attraktiv soge. Andre grupper av folk, gjerne heile sosiale lag, bydelar eller bygdelag, kan kjenne seg oversett eller jamvel aktivt fornekta fordi deira soge er upassande og forstyrrande i byen og kommunen si imagebygging. Stavanger kjenner seg på mange måtar å vere ein såra og misskjønt by. Stadig har Stavanger Aftenbladet oppslag med redaksjonell og lesarmeldt undring over kor lite påakta byen er. Då Stavanger Aftenblad skreiv om Tall Ships Race si vitjing i Fredriksstad året ettar Stavanger hadde hatt tilsvarande arrangment, vert det mest såre merknader til at det var færre båtar i Stavanger enn i Østfoldsbyen. Særleg leitt er det at Fredriksstad i motsetnad til Stavanger ikkje vart vitja av verdas største treskute, "Shabab Oman,", endå om han Leif Johan (Sevland, ordføraren) hadde sendt invitasjon til sultanen. Enno meir audmjukande er det når avisa skal snakke med Kommunenens Sentralforbund, avdeling Rogaland. Det er ille nok at den samtalen laut formidlast via hovudkontoret i Oslo. Men retteleg gale vert det når den som skal setje over, lyt spørje: "Stavanger, i hvilke fylke ligger det da? Våren 2007 gav det førstesideoppslag over fleire dagar at når folk her i landet får ei reisehelg gjevandes, tingar dei billett til Oslo eller Bergen. Berre 13 prosent ser seg syn med ein tur til Stavanger. Byen er sår over at Dagbladet ikkje har hatt meir enn fire artiklar om at Stavanger i 2008 skal vere kulturhovudstad for heile Europa. Slike erfaringar får Stavanger til å skjøne at byen må melde seg på nye city-branding-kurs. Der lærer siddisane at som det gjeld for individuelle identitetar, må og også den kollektive merkevara fornyast. Men byens synest å vere meir oppteken av somme historiske representasjonar enn av andre. Slike prioriteringar vil på si side slå tilbake på kva deler av historisk fagleg arbeid det er som får særleg rom og identitet. I det regisserte bybiletet er hermetikktida Bjelland og fargerike iddisar. Den bitre smerten vi finn i Karsten Roedder (1982) sin arbeidarroman om elendet og dei elendige, om dei som gjekk under, og om dei som klarde seg i bydelen Varmen, der fabrikkane låg og der menneska ikkje skulle budd, er det i dag snautt nokon som har interesse i å gjere identitetsgivande. Stavanger er god på det vesentlege ved identitetsforvaltning som Erving Goffman (1959) kallar inntrykkshandtering, impression-managment. Merkevarebyggjaren, in casu gjerne kulturetaten, vil gjerne hente fram nostalgiske referansar til ei soge som er reinsa for slit, urett og motsetnader. Der Stavanger har eit historisk særdrag heilt utan konkurranse frå andre byar, tonar byen ned historiske kjensgjerningar fordi dei ikkje høver inn i det bilete byen ønskjer å gi av seg sjølv som trendy, dynamisk og fordomsfri. 5. januar 1875 vigsla presten, politikaren, sosialarbeidaren, næringslivs-entreprenøren, bladmannen og forfattaren Lars Oftedal bedehuset 9

10 Betania. Oftedal gjekk straks i gong med å byggje på Betania. Andre byggjesteget stod ferdig i Berge Furre fortel så at i høve opningsfesten hadde Oftedal eit problem så stort at det var nær uløyseleg. Korleis kunne han unngå slike kaotiske tilstandar som det hadde vore tre år tidlegare. Då tigga og stridde folk så hardt om romet at somme av kvinnene kom inn "med sønderrevne klæder", som Oftedal sjølv skriv i avisa si, Bibelbudet. Slik ville ikkje Oftedal ha det på nytt. Den gongen var det 1500 plasser. Endå om huset no hadde fått plass til personar, måtte han rekne med at det ville verte sprengfullt. Oftedal løyste problemet ved å leggje opningsfesten til ein kald vinterdag - fastelavens-sundag 24. februar klokka 6 om morgonen. Det vart heilt fullt i Betania - i ein by som då hadde noko over innbyggjarar (Furre 1987:34). Rett nok koketterer Stavanger med at lysreklamen Jesus, verden lys, (den som står rett ved sida av konkurrenten Osram lyser bedre, ) er freda. Men det er ingen som masar på dei som har bokstavane nede til vøling. Den litt beiske soga, der Niels Kiær ser flokken av svarte paraplyar på veg til bedehuset, høver lite lagleg inn i imagebygginga som skal gjere Stavanger til ein trendy mellomstor by litt i utkanten av Paris. Bedehusbyen sel seg som utelivsbyen, med bedehuset Bethania som revyscenen Stavangeren. Merkevarebyggjaren rår ikkje over konnotasjonane Det har vore gjævt for Stavanger å kunne by seg fram som oljebyen. Men på enno eit vis ser vi korleis identitetsbygging er ei forhandlingssak. Historikaren og merkevarebyggjaren forhandlar med historielesarane og merkevarebrukarane. Merkevarebyggjarane ved ordførarkontor og i kulturetat presenterer sin velregisserte identitetsgivande utspel, lyttar til respons og justerer markeringane. Lenge rekna Stavanger det som tenleg til alle føremål å heise oljevimpelen aller høgast. Byen kunne by fram det mest spektakulære ved oljå; plattformer mange gonger så høge som hus, evna til å koordinere store prosjekt, masse pengar, flotte middagar, masse uteliv, sponsing av dei beste innan kultur og idrett. Trass alt dette storslåtte som ein kan laga av olje i ei høgteknologisk tid, laut Stavanger litt forundra registrere at endå etter treddeve år som oljehovudstad søkjer både nordmenn og utlendingar Oslo og Bergen som reisemål. Det kjem stadig hundre fleire cruiseskip i sesongen til Bergen enn til Stavanger. Ønskjer vi forklaring, kan vi vise til at oljå gir også andre assosiasjonar enn ekstravaganse og kvalitet. Den som vil vere sjølve hovudstaden for alt som olje gjeld, kan ikkje kople seg frå folks felles medvit der oljå også er skitne kjeladresser, Bravo-utblåsing og 123 døde etter Alexander L Kielland - havariet. Olje er og hasardiøse helikopterturar og svik mot helseskadde dykkarar, otte for 10

11 skitne strender og lidande fuglar, global oppvarming og fleire flaumar. For ein heil generasjon sørvestlendingar har fossil energi vore staslege honnørord. For kvar gong autorative instansar slår fast at bruken av olje og gass representerer største trugsmålet for mennesket sine livskår, vil det kunne verte meir vanskeleg å få jamvel Stavanger by til å finansiere nye glansa bøker om oljeeventyret. Siste bindet av det nye verket om Stavangers historie, det for perioden 1965 til i dag, er tiltenkt å ha tittelen Oljebyen. Historisk sett er det eit dekkande boknamn. Men som tilskot til identitetsforvaltninga i city-branding-prosjektet, er det ikkje visst at oljebyen vil gi like heroiske konnotasjonar når verket er ferdig i 2012, som det nemninga gav i 1972, ja endå i Som eit nytt utspel i identitetsforhandlingane, tonar Stavanger ned oljesymbola. I 2007 gjeld det meir å få byens eigne innbyggjarar og Oslo-pressa til å oppfatte at Stavanger er i ferd med å verte europeisk kulturhovudstad. Eklektiske identitetar Stavanger skjønar at det for individ og for steder, gjeld så mykje å ha ein samansett identitet. Det er in å vere eklektisk. Det gjeld altså å tryggje seg med rike identitetsfloraer. For retteleg å nå alle, proklamerer Stavanger ein heildekkande identitetsmeny. Stavanger har etter kvart fått sydd seg ei stor samling av identitetsvimplar. Misjons-, hermetikk- og kulturbyen er nemnde. Men Stavanger vil også vere alt det andre: Rikssamlingsbyen, utvandrarbyen, trehusbyen, Preikestolsbyen, Lysefjordbyen, gladmatbyen, basehopparbyen, festivalbyen, nasjonal miljøhovudstad, og europeisk trippelhovudstad; oljehovudstad, kulturhovudstad, og energihovudstad. Vimpelmastene er pålar i reisverket av byborgarane si kollektive sjølvforståing, og dei er knaggar å henge opp lokkeplakatar på for potensielle vitjande framandfolk. Om byen og stedet er bygd opp som ei merkevare med mange element og kombinasjonar av interesser som skal flaggast og stadig fornyast, kan det verte krevjande å organisere ein overordna samlande imagesparaply (Kleppe & Mossberg 2002:39). Det er nærliggande å forutsetje at det gjeld for merkevarebyggjaren å finne fram til kjerneverdiar som det let seg gjere å kople til region eller sted. Slike kjennemerke kan vere av geografisk, økono0misk, politisk, historisk, kulturell art (Kåsene 2005:29). Men erfaringane tyder på at byen som merkevara kan såleis langt på veg koplast ifrå dei fysiske rammene så lenge imaget viser til ambisjonar og potensiale. Stavanger er ingen miljøhovudstad, snarare tvert om, men byen byr fram ambisjonar som er kledelege mot eit mediebilete som stadig fokuserer på miljørelaterte klimautfordringar. Ved å byggje eit forlokkande image, er det skapt eit mentalt rammeverk som byen kan bløme i (Vermeulen 16). 11

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s.

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s. SHOPPING KULTUR REISELIV NÆRINGSLIV Nr 05 HAUST 2014 Feminint fellesskap på toppane MØT TINDEKVINDENE s.26-27 Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6 Kjoledesign med suksess s. 26 Gunther var nær døden

Detaljer

LINDA LIEN. Kunsthøgskolen i Bergen, Avd. design, fagområde for visuell kommunikasjon. www.visuellidentitet.no

LINDA LIEN. Kunsthøgskolen i Bergen, Avd. design, fagområde for visuell kommunikasjon. www.visuellidentitet.no Identitetsdesign for geografisk avgrensa område: den kollektive stadsidentiteten i den personlege merkevarebygginga si tid LINDA LIEN Kunsthøgskolen i Bergen, Avd. design, fagområde for visuell kommunikasjon.

Detaljer

Anne Kallevik Grutle 5554 Valevåg angrutle@online.no

Anne Kallevik Grutle 5554 Valevåg angrutle@online.no Anne Kallevik Grutle 5554 Valevåg angrutle@online.no 1 Å vera med på kurset pedagogisk entreprenørskap, har vore mykje arbeid og tøff prioritering av fritida. Å starta elevbedrift samtidig som me driv

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2004

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2004 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2004 Samfunnsviterkonferanse i TROMSØ - Kva med å lese oss gjennom tenkingas historie? Eg kjenner at eg har så store hull i så mykje grunnleggjande

Detaljer

VERDENSARV OG MENNESKERETTIGHETER:

VERDENSARV OG MENNESKERETTIGHETER: VERDENSARV OG MENNESKERETTIGHETER: Konflikt eller samspill Foredrag i Oslo den 6. februar 2008 Av Randi Bårtvedt Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum Direktør Case Odda Lokal bestemmelsesrett og deltaking.

Detaljer

Reisande Sein på avtrekker n?

Reisande Sein på avtrekker n? INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2009 Må M an hoppe over bekken etter vann? foto: scanpix Vi er med er du? Vi syns det er flott at kundene Våre er nysgjerrige og stiller krav. slikt

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer

RAPPORT. Tusenårsprosjektet på Stødle. Etne kommune Tlf. 53 75 80 00 - Faks 53 75 80 01

RAPPORT. Tusenårsprosjektet på Stødle. Etne kommune Tlf. 53 75 80 00 - Faks 53 75 80 01 RAPPORT Prosjekt: Tittel: Fagområde: Kommentar: Oppdragsgiver: Ref. oppdragsgiver: Utarbeidet av: Oppdragsansvarlig: Saksbehandlere: Etne Sogelag Tusenårsprosjektet på Stødle Plan & utredning Forprosjekt

Detaljer

Kvifor byter dei mål?

Kvifor byter dei mål? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 3 juni 2009 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Sanninga om løgna Om ein skal skrive litteratur, må ein både vere ærleg, og lyge. I prosessen med å bearbeide noko

Detaljer

Brukarane tar over. Den digitale revolusjonen er i gang. nr. 3 2008, årgang 5

Brukarane tar over. Den digitale revolusjonen er i gang. nr. 3 2008, årgang 5 Brukarane tar over Den digitale revolusjonen er i gang nr. 3 2008, årgang 5 leiar Petter Bae Brandtzæg Marika Lüders eborger 2.0 Den alminnelige borger som leverandør av offentlig informasjon eborgaren

Detaljer

UniverS. Kultur. Stavanger2008 Temaområde ved UiS. Tema side 7 35

UniverS. Kultur. Stavanger2008 Temaområde ved UiS. Tema side 7 35 LEDER Side 2 UNIVERSITETSPOLITIKK Mål finansierer finsk utdanning. Side 3 Budsjett og resultater i Åbo. Side 6 Satser på kultur. Side 7 Norges største kulturarrangement. Side 8 Engasjerer seg i kulturhovudstaden.

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

Utfordringar i kø. Heidersmedlem

Utfordringar i kø. Heidersmedlem Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 3 juni 2010 Heidersmedlem Eg kjenner meg stolt over at Mållaget meiner eg har gjort ein innsats for nynorsken, seier Guri Vesaas.

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg.

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. Preikestolen Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Adresse: Postboks 188, 4126 Jørpeland Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 2. april Frist for innlevering av stoff

Detaljer

ÅRBOK FOR nordmøne museum

ÅRBOK FOR nordmøne museum ÅRBOK FOR nordmøne museum 2003 Utgitt av Nordmøre Museum KRISTIANSUND 2003 Innhold Marit Mehlum Side Forord: Et "hamskifte" for museene på Nordmøre 4 Per Helge Malvik Et nytt regionmuseum for hele Nordmøre

Detaljer

SETT SLIKT! SANDNES OG ØGLÆND I NYLIBERALISMENS TID. Lars Gaute Jøssang

SETT SLIKT! SANDNES OG ØGLÆND I NYLIBERALISMENS TID. Lars Gaute Jøssang SETT SLIKT! SANDNES OG ØGLÆND I NYLIBERALISMENS TID Lars Gaute Jøssang DET NORDISKE HISTORIKARMØTET I TROMSØ 11.-14. AUGUST 2011 Nyliberalisme i arbeid og daglegliv 1 Bakgrunn og opptakt Sandnes i Rogaland,

Detaljer

Geoturisme i Sogn og Fjordane og Austerrike

Geoturisme i Sogn og Fjordane og Austerrike VF-rapport 2/07 Geoturisme i Sogn og Fjordane og Austerrike Rapport frå to studieturar og rapportering frå prosjektoppgåver gjennomført av traineear ved fem samarbeidande verksemder i Sogn og Fjordane

Detaljer

Musikkblandaren. Rock n'lol. Prøver igjen. Lutefiskamerikansk. Vel strategisk MÅLBYTE. Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai

Musikkblandaren. Rock n'lol. Prøver igjen. Lutefiskamerikansk. Vel strategisk MÅLBYTE. Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 2 april 2012 Rock n'lol Det var aldri noko slikt som dette her då me var små, seier Andreas og William Lindborg, som har laga ein

Detaljer

TITTEL NOTATNR. DATO Er det håp for Hydroland? 9/03 20.01.2004 PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER. Regional utvikling ved tusenårsskiftet Ope 37

TITTEL NOTATNR. DATO Er det håp for Hydroland? 9/03 20.01.2004 PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER. Regional utvikling ved tusenårsskiftet Ope 37 NOTAT Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon 57676000 telefaks 57676100 TITTEL NOTATNR. DATO Er det håp for Hydroland? 9/03 20.01.2004 PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER Regional utvikling ved tusenårsskiftet

Detaljer

Litterær formidling i ei visuell og digital tid

Litterær formidling i ei visuell og digital tid Ottar Grepstad Litterær formidling i ei visuell og digital tid Konferanse for litterære museum og komponistheimar i Norden Bjerkebæk, Lillehammer 8. oktober 2010 Om lag 4 millionar menneske gjestar kvart

Detaljer

Sunn Møring. Hjelp til sjølvhjelp. Sverre Sundsvoll. Audiopedagogen. Nr. 3-2006

Sunn Møring. Hjelp til sjølvhjelp. Sverre Sundsvoll. Audiopedagogen. Nr. 3-2006 Nr. 3-2006 B Sunn Møring Hjelp til sjølvhjelp Av og på med kleda. Om att og om att. Intensiv motorisk trening kan verkeleg setje tolmodet på prøve. Audiopedagogen Sverre Sundsvoll side 6-7 side 12-13 side

Detaljer

Møte dæm eit problem sjer dæm straks sju løysingsmuligheita

Møte dæm eit problem sjer dæm straks sju løysingsmuligheita Møte dæm eit problem sjer dæm straks sju løysingsmuligheita Grunnleggande prinsipp i arbeidet med barn med progredierande tilstandar I dag er barn med funksjonsvanskar ein meir naturleg del av fellesskapet

Detaljer

Løyver seks millionar

Løyver seks millionar Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 desember 2008 Suksess for Øyehaug Romanen Vente, blinke skal ut i to bokklubbar. Gunnhild Øyehaug har fått mykje merksemd og

Detaljer

KYRKJEBLAD AUSTEVOLL. Fiskar og bonde HIT ME. Kyrkjelydspedagog. Nr 5-2012 - Årgang 16

KYRKJEBLAD AUSTEVOLL. Fiskar og bonde HIT ME. Kyrkjelydspedagog. Nr 5-2012 - Årgang 16 Austevoll kyrkjeblad nr 5/2012 1 AUSTEVOLL Nr 5-2012 - Årgang 16 KYRKJEBLAD Gud velsigna Noah og sønene hans og sa til dei: «Vær fruktbare, bli mange og fyll jorda! Over alle dyr på jorda og alle fuglar

Detaljer

TELEMARK SOM MERKEVARE

TELEMARK SOM MERKEVARE TELEMARK SOM MERKEVARE Merkevarebygging med grunnlag i regionale og lokale ressursar Av Anne-Guri Kåsene Rapport nr 221 2005 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2005 Rapport nr. 221 ISBN 82 7401

Detaljer

Inger Undheim har teke over stafettpinnen i Time Mållag. Ei av utfordringane er å fylle det nye Garborgsenteret med innhald.

Inger Undheim har teke over stafettpinnen i Time Mållag. Ei av utfordringane er å fylle det nye Garborgsenteret med innhald. Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 1 februar 2009 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Skrivekløe Marit Eikemo har blitt leiar for Litteratursymposiet i Odda. Det er for å få meir tid til å skrive. Delvis.

Detaljer

Tid utanfor normalen?

Tid utanfor normalen? Tid utanfor normalen? Arbeidstid i Nordsjøen 1977-2002 Charlotte Hånes Masteroppgåve i historie ved Institutt for arkeologi, historie, kultur-og religionsvitenskap. Vår 2012 Forord Å skrive masteroppgåve

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer