Registreringsdokument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Registreringsdokument"

Transkript

1 NORDEA BANK NORGE ASA Registreringsdokument Dette dokumentet («Registreringsdokument») utgjør et registreringsdokument i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr og Kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004 av 29. april 2004 («Prospektforordningen») om gjennomføring av Europaparlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF. Registreringsdokumentet skal leses sammen med verdipapirdokumentet for hvert obligasjonslån samt eventuelle tillegg til Registreringsdokumentet. Registreringsdokumentet og det enkelte verdipapirdokument utgjør ingen form for anbefaling til å tegne seg i det enkelte obligasjonslån eller erverve slike obligasjoner. Den enkelte mottaker av Registreringsdokumentet og verdipapirdokumentene må selv gjøre sin bedømmelse av Nordea Bank Norge ASA basert på innholdet i Registreringsdokumentet, verdipapirdokumentene og eventuelle tillegg til Registreringsdokumentet. Den enkelte investor må selv bedømme de skattemessige konsekvenser av tegning, kjøp eller salg av obligasjoner. Oslo, 9. april 2014 Nordea Bank Norge ASA

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NORDEA - DEFINISJONER RISIKOFAKTORER ANSVARLIGE FORHOLDET TIL ANNEN LOVGIVNING OPPLYSNINGER OM NORDEA BANK NORGE ASA FORRETNINGSOVERSIKT OG HOVEDMARKED NORDEA-KONSERNETS STRUKTUR FREMTIDSUTSIKTER STYRE, LEDELSE OG TILSYNSORGAN STØRRE AKSJEEIERE FINANSIELL INFORMASJON VESENTLIGE KONTRAKTER REVISOR SOM FORETAR LOVFESTET REVISJON DOKUMENTER SOM ER TILGJENGELIG FOR OFFENTLIGHETEN REFERANSELISTE

3 1. NORDEA - DEFINISJONER I Registreringsdokumentet benyttes følgende begreper om selskaper i Nordea: «NBN» eller «Banken» - Nordea Bank Norge ASA «NBN-konsernet» - Nordea Bank Norge ASA med datterselskaper «Nordea» eller «Nordea-konsernet» - Nordea Bank AB (Publ) med datterselskaper, inklusive Nordea Bank Norge ASA. 2. RISIKOFAKTORER 2.1 Innledning Den som vurderer å investere i NBNs obligasjonslån, bør lese Registreringsdokumentet og tilhørende verdipapirdokument i sin helhet. Risiko knyttet til det enkelte obligasjonslån er omtalt i tilhørende verdipapirdokument. 2.2 Risiko knyttet til de rådende makroøkonomiske forholdene Uro og volatilitet på de globale finansielle markedene kan påvirke NBN negativt Den økonomiske krisen i Europa har hatt og kommer trolig fortsatt til å ha en negativ effekt på aktiviteten i den globale økonomien samt på finansmarkedene. Om disse forholdene fortsetter eller om ytterligere uro oppstår i disse markedene, kan dette få vesentlig negativ effekt for Bankens tilgang til kapital og likviditet på finansielle vilkår som er akseptable. Dette kan påvirke NBNs virksomhet, finansielle stilling og resultat negativt. Negativ økonomisk utvikling kan påvirke NBNs virksomhet og resultat NBNs resultat påvirkes i betydelig grad av den generelle økonomien i de land Banken har virksomhet i, primært Norge. En negativ økonomisk utvikling kan påvirke NBNs virksomhet på ulike måter, blant annet gjennom en forverring av Bankens kunders inntekt, formue, likviditet, markedsvilkår og finansielle stilling. Dette kan igjen påvirke kvaliteten og verdien av NBNs utlånsportefølje og minske etterspørselen etter Bankens produkter og tjenester. 2.3 Risikoer knyttet til NBNs utlånsportefølje Generelt om kredittrisiko Kredittrisiko er en betydelig risiko ved bankvirksomhet og omfatter risikoen for at NBNs motpart ikke oppfyller sine avtalte forpliktelser samt at sikkerheten som er stilt ikke dekker Bankens fordring. Kredittrisikoen er i hovedsak relatert til forskjellige former for utlån, men også garantier og remburser, motpartsrisiko i derivater, landrisiko og oppgjørsrisiko. Endring i kredittkvaliteten kan påvirke NBNs resultat negativt Risikoer som oppstår gjennom endring av kredittkvalitet og dekningsmulighet er en naturlig del av Bankens virksomhet. NBNs gjør tapsavsetninger basert på IFRS, men de avsetninger som foretas er basert på tilgjengelig informasjon, vurderinger og antakelser. Avsetningene er derfor gjenstand for usikkerhet og det er ikke sikkert at avsetningene er tilstrekkelige til å dekke faktiske tap. Negative endringer i kredittverdigheten til NBNs låntakere og andre motparter eller verdiforringelse av stilte sikkerheter kan påvirke dekningsmulighetene samt verdien av NBNs aktiva. Sistnevnte forhold vil medføre en økning av NBNs avsetninger, som igjen vil påvirke NBNs finansielle resultat negativt. NBN er eksponert for motpartsrisiko NBN gjennomfører løpende transaksjoner med motparter i finansmarkedet, inklusive med meglere, forretningsbanker, investeringsbanker, fond og andre forretnings- og institusjonelle kunder. Mange av disse transaksjonene utsetter NBN for risikoen for at motparten i et valuta-, rente- råvare-, aksje- eller kredittderivat misligholder avtalen før forfall og at Banken på samme tidspunkt har en kontraktsmessig fordring på motparten. På grunn av volatilitet på valuta- og rentemarkedene de siste årene har denne risikoen 3

4 forblitt på et forhøyet nivå sammenlignet med perioden før den globale økonomiske krisen. Denne kredittrisikoen kan også forsterkes ved at sikkerheter som er stilt overfor NBN i slike avtaler ikke kan realiseres til priser som er tilstrekkelige for å dekke motpartseksponeringens fulle beløp. Nevnte forhold kan ha en vesentlig negativ effekt på NBNs virksomhet, finansielle stilling og resultat. Som en følge av NBNs handel med finansielle instrumenter, inklusive valuta- og derivatkontrakter, er Banken også eksponert for oppgjørsrisiko og landrisiko i forbindelse med overførsel av penger fra andre land. 2.4 Risikoer relatert til markedseksponering NBN er eksponert for kursrisiko Den kundedrevne tradingvirksomheten i Markets og Treasury-virksomheten er de største bidragsyterne til markedsrisiko i NBN. Den virkelige verdien av finansielle instrumenter som innehas av NBN, inklusive obligasjoner, aksjer, kontanter i ulike valuta, plasseringer i ulike fond, råvarer og derivater, er følsomme for volatilitet og korrelasjoner mellom ulike markedsvariabler, så som renter, spreader, aksjekurser, valutakurser, råvarekurser og opsjonspriser. I den utstrekning de volatile markedsforholdene fortsetter kan den virkelige verdien av NBNs finansielle instrumenter minske mer enn beregnet og dermed tvinge Banken til å bokføre nedskrivninger. Framtidige vurderinger av aktiva som NBN allerede har bokført eller beregnet nedskrivninger for, gjenspeiler rådende markedsforhold. Dette kan medføre betydelige endringer av den virkelige verdien av disse aktivaene. Bokføringen av enkelte finansielle instrumenters verdi er også basert på finansielle modeller som inneholder vurderinger og antakelser som er usikre, kan forandre seg over tid eller vise seg å være uriktige. Ovennevnte faktorer vil kunne medføre at NBN må foreta ytterligere nedskrivninger eller realisere verditap, noe som kan ha en vesentlig negativ effekt på Bankens virksomhet, finansielle stilling og resultat. Ettersom NBNs inntekter fra tradingvirksomhet og egenhandel er avhengig av utviklingen i de finansielle markedene, kan volatile markedsforhold resultere i en betydelig nedgang i NBNs inntekter, redusert avkastning og tap på investeringer. Strukturell rentenettorisiko I likhet med alle banker har NBN inntjening på renter på utlån og andre produkter og betaler i sin tur renter til innskytere og andre långivere. Nettoeffekten på endringer i NBNs nettorenteinntekter avhenger av de relative nivåene på aktiva og passiva, hvilket påvirkes av renteendringer. Banken er utsatt for strukturell renterisiko (Structural Interest Income Risk, SIIR) når rentereprisingsperioder, volumer eller referansekurser på eiendeler, gjeld og derivater ikke eksakt motsvarer hverandre. Et misforhold over en gitt periode på grunn av renteendringer kan få en vesentlig negativ effekt på NBNs finansielle stilling og resultat. 2.5 Risikoer relatert til likviditet og kapitalkrav NBNs virksomhet er forbundet med likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at NBN kun kan oppfylle sine likviditetsforpliktelser til en økt kostnad eller - i siste instans - risikoen for ikke å kunne oppfylle forpliktelser etter hvert som de forfaller. En vesentlig del av NBNs likviditets- og finansieringsbehov dekkes gjennom kundenes innskudd og Bankens tilgang til pengemarkedet, herunder ved innhenting av langsiktige markedslån som obligasjoner med fortrinnsrett. Disse finansieringskildenes volum, og særlig den langsiktige finansieringen, kan bli begrenset i perioder med likviditetsvanskeligheter. Turbulens i de globale finansielle markedene og i den globale økonomien kan negativt påvirke NBNs likviditet og utlånsvilligheten fra enkelte motparter. Dette kan ha en vesentlig negativ effekt på Bankens virksomhet og resultat. NBNs resultat kan påvirkes av at kapitaldekningen reduseres eller oppleves som utilstrekkelig Dagens norske kapitaldekningsregelverk er basert på EUs kapitaldekningsdirektiver (CRD, CRDII og CRD III). EUs nye regelverk for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, CRD IV, bygger på Baselkomiteens standarder for kapital og likviditetsstyring (Basel III). CRD IV består av et direktiv og en forordning og erstatter gjeldende kapitaldekningsdirektiver. Forordningen og tilhørende tekniske standarder blir oversatt til norsk og vil gjelde ord for ord. I EU er CRD IV vedtatt og ble implementert 1. januar Regelverket er imidlertid ikke inntatt i EØS-avtalen, og er således pr. dato ikke gjeldende for Norge. Imidlertid ble kapitalog bufferkravene førtidig innført i Norge gjennom endringer i finansieringsvirksomhetsloven og verdipapirhandelloven som ble gjort gjeldende fra 1. juli Lovverket gir imidlertid bare det overordnede rammeverket. Finanstilsynet har utarbeidet forslag til forskrifter som gjennomfører resten av det nye CRD IV-regelverket. Forslaget ble sendt på høring 7. februar Långivere, investorer og andre profesjonelle aktører kan forlange høyere kapital enn det som kreves etter nåværende og fremtidige regler, blant annet som følge av usikkerhet i den globale økonomien. Slike 4

5 markedsforhold kan påvirke NBNs innlånskostnader, begrense Bankens tilgang til kapitalmarkedene eller resultere i en nedgradering av NBNs kredittverdighet. Slike følger kan ha en vesentlig negativ effekt på Bankens resultat, finansielle stilling og likviditetssituasjon. I tillegg kan risikovekten for NBNs eiendeler øke, noe som potensielt kan redusere kapitaldekningen. En reduksjon av Bankens kapitaldekning kombinert med problemer med å få tilført ytterligere kapital vil kunne medføre at NBN må redusere sin utlånsvirksomhet og/eller annen virksomhet. NBNs lånekostnader og tilgang til kapitalmarkedene beror på NBNs kredittrating Det kan ikke gis noen garantier for at NBN vil beholde sin nåværende kredittrating eller at Banken kan opprettholde nåværende kredittrating på obligasjoner med fortrinnsrett som utstedes av datterselskapet Nordea Eiendomskreditt AS. En nedgradering vil kunne øke NBNs innlånskostnader og begrense tilgangen til kapitalmarkedene. Dette vil således kunne påvirke NBNs likviditet og konkurranseposisjon og dermed ha vesentlig negativ effekt på Bankens virksomhet, finansielle stilling og resultat. 2.6 Andre risikoer knyttet til NBNs forretningsvirksomhet Operasjonell risiko NBN er utsatt for operasjonell risiko. Operasjonell risiko defineres som risikoen for direkte eller indirekte tap, eller tap av omdømme forårsaket av utilstrekkelige eller manglende interne rutiner, medarbeidere, systemer eller eksterne hendelser. Operasjonell risiko omfatter også risikoen for at virksomheten ikke følger lover og forskrifter, markedspraksis og etiske regler. NBN har implementert risikostyring, kontroll- og oppfølgingsrutiner og gjort andre tiltak for å redusere eksponering og tap som følge av operasjonell risiko. Det er imidlertid ikke sikkert at disse tiltakene vil være effektive i kontrollen av de operasjonelle risikoer NBN utsettes for eller hindre at NBNs omdømme skades. Konkurranseforhold NBN møter konkurranse på alle forretningsområder. Dersom Banken ikke lengre kan tilby konkurransedyktige produkter og tjenester vil dette resultere i reduksjon av renteinntekter og provisjoner samt redusert markedsandel. Slike forhold vil hver for seg kunne ha en vesentlig negativ effekt på NBNs virksomhet, finansielle stilling og resultat. 2.7 Risikoer knyttet til regulatoriske forhold Generelt NBN er gjenstand for omfattende reguleringer. Norske myndigheter kan til enhver tid innføre regelverk eller gjennomføre finans- eller pengepolitiske tiltak, herunder endringer i skatte-, avgifts- og valutalovgivningen, som vil kunne påvirke Bankens virksomhet, finansielle stilling og resultat negativt. Som følge av den globale økonomiske krisen, har så vel norske som andre lands myndigheter tatt en rekke regulatoriske initiativ som vil kunne få økonomiske virkninger for NBN. Initiativene inkluderer blant annet regler knyttet til kapitaldekning, likviditet og håndtering av motpartsrisiko. Særlig om tilpasning til nytt kapitaldekningsregelverk Kapitaldekningsregelverket er i endring, se pkt. 2.5 ovenfor. Det hefter fortsatt usikkerhet til hvordan CRD IV vil bli endelig implementert i Norge og tidspunktet for dette, herunder i hvilken grad norske myndigheter vil stille strengere krav enn andre land. NBN kan komme til å pådra seg betydelige kostnader ved tilpasning til det nye kapitaldekningsregelverket. Eksisterende forretningsmodeller kan også bli påvirket. 5

6 3. ANSVARLIGE Ansvarlig for innholdet i dette Registreringsdokumentet er NBN, Middelthuns gt. 17, 0368 Oslo. I henhold til Kommisjonsforordning nr. 809/2004 bilag XI punkt 1.2 bekrefter herved NBN som ansvarlig for Registreringsdokumentet, at opplysningene i Registreringsdokumentet så langt Banken kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra Registreringsdokumentet som er av en slik art at de kan endre betydningsinnholdet, og at Banken har truffet alle rimelige tiltak for å sikre dette. Oslo, 9. april 2014 For Nordea Bank Norge ASA Andreas Heiberg Leder av Group Treasury Norge Lars Espevik Leder av Merchant Banking Law Norge 6

7 4. FORHOLDET TIL ANNEN LOVGIVNING Tilbud om tegning i obligasjonslån rettes ikke til noen person hvor det forutsettes ytterligere prospekt, registrering- eller andre foranstaltninger enn det som følger av norsk rett. Tilbud om tegning i obligasjonslån rettes verken direkte eller indirekte i noe land der slike tilbud skulle stride mot lov eller andre regler i et slikt land. Registreringsdokumentet og det enkelte verdipapirdokumentet må ikke distribueres til eller innen noe land der distribusjon krever ytterligere registrerings- eller andre foranstaltninger enn slike som følger av norsk lovgivning eller der det strider mot annen lands lovgivning. Obligasjonslånene vil ikke bli registrert i medhold av U.S. Securities Act 1933 og må ikke tilbys eller selges innen USA eller til personer bosatt i USA, herunder for regning av slike personer. 5. OPPLYSNINGER OM NORDEA BANK NORGE ASA NBN er et norsk allmennaksjeselskap med hovedkontor i Oslo. Bankens hovedaktivitet er bank-, finansierings- og investeringstjenestevirksomhet i medhold av lov om forretningsbanker av 24. mai 1961 nr. 2, lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner av 10. juni 1988 nr. 40 og lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75, med konsesjon fra Finansdepartementet. Banken er underlagt allmennaksjeselskapsloven og er under tilsyn av Finanstilsynet i Norge. Banken er et heleid datterselskap av Nordea Bank AB (publ) og en del av Nordea-konsernet, et finanskonsern som driver virksomhet i Norden og Østersjøregionen. Nordea Bank AB (publ)-aksjen er notert på børsene i Helsinki, Stockholm og København. Bankens aksjekapital er på NOK ,-, fordelt på aksjer. Kapitalen er fullt innbetalt. Nordea Bank AB (publ) eier 100 % av aksjene i Banken. Bankens hovedkontor har adressen Middelthuns gt. 17, 0368 Oslo, Norge. Bankens organisasjonsnummer er og telefonnummeret er (+47) Banken ble stiftet 2. mai 1848 som Christiania Kreditkasse og endret i 1862 navn til Christiania Bank og Kreditkasse. Den var en ren Oslo-bank frem til 1957 da Elverum Kreditbank og Hamar Privatbank ble en del av Banken samt Agder Bank A/S i På 1960-tallet kjøpte Banken opp og fusjonerte med en rekke selvstendige banker rundt i Norge, og dermed var grunnlaget lagt for en landsdekkende virksomhet. Frem til 1965 hadde Banken etablert til sammen 18 kontorer utenfor Oslo, hvorav 11 gjennom fusjon. På 1980-tallet fusjonerte den med Andresens Bank, Vestfoldbanken og Fiskernes Bank, og på 1990-tallet med Sunnmørsbanken og Sørlandsbanken. Christiania Bank og Kreditkasse ASA ble en del av Nordea-konsernet den 28. desember 2000, og skiftet navn til Nordea Bank Norge ASA den 1. desember Ved utgangen av 2013 var det ansatt medarbeidere i NBN-konsernet, som utgjør årsverk. 6. FORRETNINGSOVERSIKT OG HOVEDMARKED 6.1 Generelt Som del av Nordea-konsernet, utøver NBN bank-, finansierings- og investeringstjenestevirksomhet. NBN tar imot innskudd fra så vel privatpersoner som bedrifter, bevilger lån og kreditter, samt tilbyr investeringsog kredittkorttjenester. Banken har datterselskap i Norge og er morselskapet innen NBN-konsernet. Pr. 31. desember 2013 hadde NBN følgende datterselskaper som samtlige eies med 100% av aksjene: Nordea Eiendomskreditt AS Nordea Essendropsgate Eiendomsforvaltning AS Nordea Finans Norge AS First Card AS Privatmegleren AS Kilden 8 Næringseiendom AS M-Invest AS Nordea Utvikling AS NBNs viktigste datterselskaper er Nordea Eiendomskreditt AS og Nordea Finans Norge AS. Nordea Eiendomskreditt AS benyttes for å oppnå konkurransedyktig funding gjennom utstedelse av obligasjoner 7

8 med fortrinnsrett. Nordea Finans Norge AS har forretningsansvaret for finansieringsprodukter i Norge. Selskapets hovedprodukter er leasing, bilfinansiering, factoring og forbrukskreditter. NBN har ingen utenlandske representasjonskontorer. NBN har Norge som sitt hovedmarked. All virksomhet hos NBN er integrert med virksomheten i Nordea-konsernet, hvis årsrapport med virksomhet og resultater per forretningsområde også omfatter NBNs virksomhet. I 2007 lanserte Nordea en tydelig definert strategi for organisk vekst både i Norden og i Russland og Baltikum. Nordea har holdt fast ved denne strategiske retningen til tross for de utfordrende makroøkonomiske forholdene de seneste årene. Nordeas nåværende strategi er basert på en fokusert relasjonsbankvirksomhet hvor finansielle løsninger tilbys på en effektiv og diversifisert måte og der de vesentlige fokusområdene er: Balansert kundefokus, bygger på en kundeorientert organisatorisk struktur, hvor de rette produktene tilbys på en korrekt måte til en fornuftig pris basert på den faktiske kostnaden for å tilby produktet. Fokus på personell, klare verdier og prinsipper reflekteres i mål og incentiver fastsatt innenfor Nordea, med den økonomiske fortjeneste som gjenstår som sentralt for hvordan ledelse og støtte utøves. Integrasjon av en optimalisert verdikjede, gjennomføring og utvikling av retningslinjer hvor lojalitet til enkelhet, transparens og reduksjon av kompleksistet blir fremmet samtidig som å beholde Nordeas kunder og deres målsetning er i fokus. Nordeas kunder er delt inn i to større kundegrupper: Privatkunder og forretningsvirksomheter. For å betjene kundene på best mulig måte, er Nordea-konsernets virksomhet organisert i tre sentrale forretningsområder (Retail Banking, Wholesale Banking og Wealth Management) samt forretningsområdet Group Operations. Hvert av forretningsområdene består av flere forretningsenheter som fungerer som selvstendige resultatenheter og som har det overordnede ansvaret for forretningsrelasjonene med en kunde eller en kundegruppe. Nordea-konsernets viktigste markeder er de nordiske landene (Sverige, Finland, Danmark og Norge), samt Russland og de baltiske landene. 6.2 Retail Banking Retail Banking er ansvarlig for kunderelasjoner til husholdninger samt stor, mellomstore og små virksomheter i Norden og i de baltiske landene. Retail Banking er ansvarlig for segmentering (kundegrupper) samt verdiskapende kundetilbud (kundeprogram), grenseoverskridende kundestrategier og salgsprosesser. Forretningsområdet opererer gjennom Banking Danmark, Banking Finland, Banking Norway, Banking Sweden og Banking Baltic countries. Retail Banking betjener nær 10 millioner kunder (pr. utgangen av 4. kvartal 2013). Retail Banking omfatter også forretningsenheten Nordea Finance, som tilbyr finansieringsløsninger. 6.3 Wholesale Banking Wholesale Banking bygger på Nordeas kundeorienterte relasjonsbankstrategi og søker å sikre at alle tjenester og produkter i Nordea-konsernet når de store forretningskundene. Wholesale Banking leverer bankløsninger og andre finansielle løsninger til større nordiske og internasjonale bedrifter og institusjoner. Forretningsenhetene Corporate & Institutional Banking (CIB) og Shipping, Offshore & Oil Services (SOO) har ansvar for kundetjenester, mens produktenhetene Nordea Markets og Transaction Products (TP) har ansvar for å levere kapitalmarkedsprodukter og cash management-løsninger. Banking Russia betjener privatog bedriftskunder i Russland gjennom Nordea Bank AB (publs)s heleide datterselskap OJSC Nordea Bank. International Units (IU) er en enhet som leverer bankløsninger og andre finansielle løsninger til kunder utenfor Nordeas hjemmemarkeder. IT-divisjonene har ansvar for å utvikle og drifte IT-infrastrukturen til forretningsområdet. 6.4 Wealth Management Wealth Management tilbyr fond, spare- og risikohåndteringsprodukter, kapitalforvaltning og råd til velstående og formuende kunder om sparing og investering. Wealth Management består av forretningsenhetene Private Banking (Nordic and International), Asset Management, Life & Pensions, Savings & Wealth Offerings og Strategy, Support & Control. Private Bankings virksomhet drives gjennom en integrert modell med Retail Banking. 8

9 6.5 Andre organisasjonsenheter Group Operations består av enhetene IT, Processes, Services, Office Tools og Premises. Group Corporate Centre (GCC) og Group Risk Management (GRM) er andre viktige konsernfunksjoner. Enheter innen GCC inkluderer Group Treasury, Group Planning & Control, Group Finance, Investor Relations, Group Strategy & Corporate Development og European Affairs. GRM er ansvarlig for konsernets håndtering og styring av kreditt-, markeds- og operasjonell risiko. Dette skjer i samarbeid med konsernets forretningsområder gjennom enhetene Group Credit, Group Credit Control, Group Operational Risk & Compliance, Group Market and Counterparty Credit Risk, Group Capital and Risk Modelling og Group Legal. I tillegg kommer enhetene Group Identity & Communications, Group Human Resources, Group Organisation og Group Internal Audit. 7. NORDEA-KONSERNETS STRUKTUR Nordea-konsernet har til sammen rundt 11 millioner kunder og ca 800 salgskontorer pr. 4. kvartal Nordea Bank AB (publ)-aksjen er notert på børsene i Stockholm, Helsinki og København. Nordea-konsernet ble skapt gjennom sammenslåing av fire stor finansielle institusjoner som nå sammen utgjør en forretningsenhet bestående av flere legale enheter (se nedenfor). De fire finansielle institusjonene var Nordbanken AB (publ) i Sverige (senere endret navn til Nordea Bank Sverige AB (publ)), Unibank A/S i Danmark (senere endret navn til Nordea Bank Danmark A/S), Merita Bank Abp i Finland (senere endret navn til Nordea Bank Finland Abp) og Christiania Bank og Kreditkasse ASA i Norge (senere endret navn til Nordea Bank Norge ASA). I 2003 tok Nordea-konsernet ytterligere skritt for å forenkle sin juridiske struktur. Morselskapet, Nordea AB (publ), ble gitt banklisens og endret navn til Nordea Bank AB (publ) per 30. januar Nordea Bank Sverige AB (publ) ble deretter fusjonert inn i Nordea Bank AB (publ). Den svenske finansinspeksjonen godkjente fusjonen som trådte i kraft fra 1. mars Nordea-konsernet har til hensikt å fortsette forenklingen av sin juridiske struktur, og for de nordiske bankene er målet at Nordea Bank AB (publ) skal omdannes til et europeisk selskap. Omdanningen er blant annet betinget av at Nordea får de nødvendige tillatelsene fra relevante myndigheter. Den endelige responsen fra myndighetene vedrørende finansuroen, gjenstår å se samt å bli evaluert. Nordea analyserer og følger opp endringene i prosessen. Nordea analyserer og følger opp endringene i prosessen, som ikke forventes å bli ferdigstilt i løpet av

10 De viktigste juridiske enhetene innen Nordea-konsernet pr. utgangen av 2013, samt NBNs plass i konsernet, fremgår av oversikten over juridisk struktur nedenfor: Nordea Bank AB (publ) Sweden Nordea Hypotek AB (publ) Sweden Nordea Bank Danmark A/S Denmark Nordea Bank Finland Plc Finland Nordea Bank Norge ASA Norway Nordea Bank Polska S.A. Poland Holding company Fund companies Investment management companies Various subsidiaries Nordea Life Holding AB Sweden Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Denmark Various subsidiaries Various subsidiaries Nordea Eiendomskreditt AS Norway Various subsidiaries OJSC Nordea Bank Russia Nordea Life Assurance Sweden AB (publ) Sweden Nordea Liv Holding Norge AS Norway Nordea Life Holding Finland Ltd Finland Nordea Liv & Pension livsforsikringsselskab A/S Denmark Various subsidiaries Nordea Life Assurance Finland Ltd Finland Various subsidiaries Nordea Life & Pension S.A. Luxembourg Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Poland Nordea Pensions Estonia AS Estonia Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Poland IPAS Nordea Pensions Latvia Latvia 8. FREMTIDSUTSIKTER Det er ikke skjedd en vesentlig forverring i NBNs fremtidsutsikter siden datoen for siste offentliggjorte reviderte regnskaper. NBN kjenner ikke til utviklingstrekk, usikkerhetsfaktorer, krav, forpliktelser eller hendelser som det er sannsynlig at vil ha en vesentlig innvirkning på Bankens fremtidsutsikter i inneværende regnskapsår. 9. STYRE, LEDELSE OG TILSYNSORGAN 9.1 Styre Ved utarbeidelsen av dette Registreringsdokumentet består Bankens styre av følgende medlemmer: Ari Kaperi, styrets leder Executive Vice President Nordea, Group Chief Risk Officer (CRO), leder av Group Risk Management, landsjef i Finland og medlem av Group Executive Management (GEM). Nordea Bank Finland Abp, Aleksanterinkatu 36 B, Helsinki, FI Nordea. Styreleder i The Federation of Finnish Financial Services, styremedlem i Varma Mutual Pension Insurance Company, medlem av representantskapet i Luottokunta Advisory Board of Central Chamber of Commerce, medlem av det rådgivende utvalg i Finnish Business and Policy Forum Eva/ETLA, medlem av det rådgivende utvalg i Turku University Foundation, styremedlem i Art Foundation Merita og styremedlem i Foundation for Economic Education. 10

11 Torsten Hagen Jørgensen, styrets nestleder Executive Vice President Nordea, Group Chief Financial Officer (CFO), leder av Group Corporate Centre og Group Operations og medlem av Group Executive Management (GEM). Nordea Bank Danmark AS, Strandgate 3, DK-0900 Copenhagen C. Mary Helene Moe Tidl. seksjonssjef, Byrådsavdeling for finans og næring. Oslo kommune, Rådhuset, 0037 Oslo. Karin S. Thorburn Professor i finans ved Norges Handelshøyskole, Hellev. 30, 5045 Bergen. Hans Christian Krogh Riise Ansattes representant, hovedtillitsvalgt. Allehelgensgt. 2, 5811 Bergen. Hedda Henriette Grundt Project Manager, første vararepresentant for de ansatte. Middelthuns g 17, 0368 Oslo. Arve Sæther Personal Banking Adviser, andre vararepresentant for de ansatte. Postboks 74, 6501 Kristiansund 9.2 Ledelse Ved utarbeidelsen av dette Registreringsdokumentet er følgende personer å anse som medlemmer av Bankens ledelse: Gunn Wærsted Administrerende direktør i NBN (landsjef i Norge), Executive Vice President, leder av Wealth Management og medlem av Group Executive Management (GEM). Nordea Bank Norge ASA, Middelthuns g 17, 0368 Oslo. John Arne Sætre Konserndirektør, leder av Retail Banking Norway. Nordea Bank Norge ASA, Middelthuns g 17, 0368 Oslo. Cato A. Holmsen Leder av Corporate & Institutional Banking Norway. Nordea Bank Norge ASA, Middelthuns g 17, 0368 Oslo. Hans Christian Kjelsrud Leder av Shipping, Offshore and Oil Services. Nordea Bank Norge ASA, Middelthuns g 17, 0368 Oslo. Thorodd Bakken Leder av Markets Sales & Research Norway. Nordea Bank Norge ASA, Middelthuns g 17, 0368 Oslo. Jan Rasmussen Leder i Markets Investment Banking. Nordea Bank Norge ASA, Middelthuns g 17, 0368 Oslo. Kjell Roppestad HR-direktør i Nordea Bank Norge ASA, leder av Human Resources Norway. Nordea Bank Norge ASA, Middelthuns g 17, 0368 Oslo. Vi presiserer at Nordea-konsernet har en nordisk organisasjonsstruktur og at ovennevnte ledere ikke utgjør noen formelt oppnevnt ledergruppe i NBN. Den formelle ledelsen i Banken består av Gunn Wærsted som administrerende direktør. 11

12 9.3 Kontrollkomité Ved utarbeidelsen av dette Registreringsdokumentet består kontrollkomitéen i Banken av følgende medlemmer: Inger Johanne Lund (leder), Advokatfirmaet Haavind Vislie AS Bygdøy allé 2, 0257 Oslo Christian Hambro Advokatfirma Gram, Hambro og Garman Rådhusgt. 5B, 0151 Oslo. Janicke L. Rasmussen Handelshøyskolen BI Nydalsvn. 34, 0442 Oslo Odd Svang-Rasmussen (varamedlem) Kjellengvn. 9, 3125 Tønsberg 9.4 Representantskap Ved utarbeidelsen av dette Registreringsdokumentet består Bankens representantskap av følgende medlemmer: Bjarne Aamodt (leder) Direktør, Jomfrubråtv. 48, 1179 Oslo. Cato A. Holmsen (nestleder) FSN Capital Partners, Karl Johans gt. 27, 0157 Oslo. Øyvind A. Brøymer Thomas Heftyes g 28, 0264 Oslo. John Giverholt Ferd AS Strandv. 50, 1366 Lysaker Christian Hambro Advokatfirma Gram, Hambro og Garman Rådhusgt. 5B, 0151 Oslo. Jens L. Hofgaard Yara International ASA Bygdø allé 2, 0202 Oslo. Nina Iversen Adm. direktør, Glomma Papp A/S Statsmin. Torps v 17/19, 1722 Sarpsborg. Inger Johanne Lund Advokatfirmaet Haavind Vislie AS Bygdøy allé 2, 0257 Oslo Hege Marie Norheim Statoil ASA 0264 Oslo. Peter Groth Aspelin Ramm Gruppen AS Postboks 389, 0102 Oslo Petter Faye-Lund Sørkedalsvn. 7, 0369 Oslo Marianne Schiøtz Ansattevalgt Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Kjell Arne Ystenes Ansattevalgt Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Arve Sæther Ansattevalgt Postboks 74, 6501 Kristiansund. Harald Rune Ulstein Ansattevalgt Postboks 145, 6067 Ulsteinvik 12

13 9.5 Interessekonflikter Det foreligger ingen mulige interessekonflikter mellom de forpliktelser personene nevnt i pkt har overfor Banken, og deres private interesser og/eller andre forpliktelser. 10. STØRRE AKSJEEIERE NBN er et heleid datterselskap av Nordea Bank AB (publ). Nordea Bank Norge ASA kjenner ikke til at det eksisterer avtaler som på et senere tidspunkt kan føre til en endring av kontrollen over Banken. 11. FINANSIELL INFORMASJON 11.1Regnskapsregler NBNs konsernregnskap er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og tolkninger av disse standardene av International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), som er fastsatt av EU. I tillegg er tilleggskrav i tråd med Regnskapsloven med tilhørende forskrifter fulgt. Regnskapsrapporter er elektronisk tilgjengelig på Nordea sin hjemmeside, se kapittel 15 for internettadresse. 11.2Årsresultat og kapitaldekning for 2012 og 2013 I henhold til NBN-konsernets reviderte regnskaper, oppnådde NBN-konsernet for 2012 og 2013 et årsresultat etter skatt på henholdsvis NOK og NOK millioner. Avkastningen på egenkapitalen utgjorde for 2012 og 2013 henholdsvis 13,9 % og 12,3%. Kapitaldekningen (etter overgangsregler) var ved utgangen av 2012 på 13 % med en kjernekapitaldekning (etter overgangsregler) på 12,3 %. Ved utgangen av 2013 var kapitaldekningen (etter overgangsregler) på 15 % med en kjernekapitaldekning (etter overgangsregler) på 14 % Årsrapporter for 2012 og 2013 NBN-konsernets årsrapporter for 2012 og 2013 er elektronisk tilgjengelig på Nordea sin hjemmeside, se kapittel 15 for direktelink. Fra rapportene inntas ved henvisning følgende med hensyn til årsregnskapet for 2012 og 2013: 2012 Resultatregnskapet, inntatt på s. 24. Balansen, inntatt på s. 26. Kontantstrømoppstilling, inntatt på s Regnskapsprinsipper, inntatt på s Noter, inntatt på s Revisjonsberetning, inntatt på s Resultatregnskapet, inntatt på s. 24. Balansen, inntatt på s. 26. Kontantstrømoppstilling, inntatt på s Regnskapsprinsipper, inntatt på s Noter, inntatt på s Revisjonsberetning, inntatt på s NBN bekrefter at opplysningene i revisjonsberetningene for 2012 og 2013 er korrekt gjengitt og at, etter det Banken kjenner til og kan kontrollere ut fra offentliggjorte opplysninger fra revisor, er ingen fakta utelatt som kan medføre at de gjengitte opplysningene er unøyaktige eller villedende Revisjonsberetninger for 2012 og 2013 NBN-konsernets årsregnskaper for 2012 og 2013 er blitt revidert i samsvar med norsk lovgivning og det foreligger revisjonsberetning for begge regnskapene. Revisjonsberetningene inneholder ingen forbehold, presiseringer eller nektelser Revisjon Den historiske finansielle informasjonen som nevnt i pkt 11.4 i dette Registreringsdokumentet er revidert av revisor. Øvrige opplysninger i Registreringsdokumentet er ikke revidert Seneste reviderte og godkjente årsregnskap Det seneste reviderte og godkjente årsregnskapet fra NBN er fra regnskapsåret

14 11.7 Rettssaker mv NBN har ikke vært part i, anlagt eller blitt varslet om forvaltningssaker, retterganger eller voldgiftssaker de siste 12 måneder (herunder alle saker som er anlagt eller varslet og som utsteder har kjennskap til), som kan få eller som i den senere tid har hatt vesentlig innvirkning på Bankens og/eller NBN-konsernets finansielle stilling eller lønnsomhet Ingen vesentlige endringer Det foreligger ingen vesentlige endringer i NBN-konsernets finansielle stilling som er oppstått siden utløpet av siste regnskapsperiode som det er offentliggjort enten revidert finansiell informasjon eller delårsinformasjon for. 12. VESENTLIGE KONTRAKTER NBN har ikke inngått noen vesentlige kontrakter som ikke inngår i Bankens normale løpende virksomhet, og som kan føre til at et konsernmedlem påtar seg forpliktelser eller erverver rettigheter som påvirker Bankens evne til å utføre sine plikter ovenfor innehaverne av de verdipapirer som utstedes. 13. REVISOR SOM FORETAR LOVFESTET REVISJON NBNs revisor utpekes av den ordinære generalforsamlingen. Revisor for regnskapsårene 2012 og 2013 er: KPMG AS, Sørkedalsveien 6, 0369 OSLO. Hovedansvarlig revisor er Statsautorisert revisor Lars Inge Pettersen. Både KPMG og Lars Inge Pettersen er medlem av Den norske Revisorforening. 14. DOKUMENTER SOM ER TILGJENGELIG FOR OFFENTLIGHETEN Kopier av følgende dokumenter i papirformat foreligger hos NBNs hovedkontor i Middelthuns gt. 17 i Oslo i hele Registreringsdokumentets gyldighetstid: 1. NBNs stiftelsesdokument, firmaattest og vedtekter. 2. NBN-konsernets årsrapporter for 2012 og REFERANSELISTE I pkt vises det til NBN-konsernets årsrapporter for 2012 og Årsrapportene er elektronisk tilgjengelige på: Norge+ASA/ html 14

Registreringsdokument

Registreringsdokument NORDEA BANK NORGE ASA Registreringsdokument Dette dokumentet («Registreringsdokument») utgjør et registreringsdokument i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75 7-14 og Kommisjonsforordning

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Registreringsdokument

NORDEA BANK NORGE ASA. Registreringsdokument NORDEA BANK NORGE ASA Registreringsdokument Dette Registreringsdokument utgjør et registreringsdokument i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75 7-14 og Kommisjonsforordning (EF) nr.

Detaljer

NORDEA BANK FINLAND PLC. Registreringsdokument

NORDEA BANK FINLAND PLC. Registreringsdokument NORDEA BANK FINLAND PLC Registreringsdokument Dette Registreringsdokument utgjør et registreringsdokument i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75 7-14 og Kommisjonens forordning nr.

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Registreringsdokument

NORDEA BANK NORGE ASA. Registreringsdokument NORDEA BANK NORGE ASA Registreringsdokument Dette Registreringsdokument utgjør et registreringsdokument i henhold til lov om verdipapirhandel av 19. juni 1997 nr. 79 7-14 og Kommisjonens forordning nr.

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 Årsrapport 2009 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 ÅRSBERETNING 2009 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Virksomhet i 2009 Fana Sparebank Boligkreditt

Detaljer

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport første kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst med 5 000 nye kortkunder i kvartalet. Totalt har Bankia ved utgangen av kvartalet vel 30 000 kortkunder. Utlån til kunder økte med

Detaljer

Registreringsdokument

Registreringsdokument Pluss Boligkreditt AS En del av Sparebanken Pluss konsern Kristiansand, 02.05 2012 Utarbeidet etter Kommisjonsforordningen (EF) nr. 809/2004 Vedlegg IX Viktig informasjon et har utelukkende blitt utarbeidet

Detaljer

Verdipapirdokument. 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1

Verdipapirdokument. 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1 Verdipapirdokument 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

2. kvartal 2010. Generell informasjon

2. kvartal 2010. Generell informasjon 2. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 2. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2005

Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER PR FØRSTE KVARTAL 2005 Resultat etter skatt hittil i år på 7,7 mill. kroner, mot 5,3 mill. kroner i tilsvarende periode året før. Santander

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

StorAksjekvelden Oslo

StorAksjekvelden Oslo StorAksjekvelden Oslo Erik Roland Head of Equity & Fixed Income Advice Savings & Wealth Offering, Nordea Slik gikk det med fjorårets anbefalinger Wilh.Wilhelmsen ASA (WWASA) Sterk kjøp/nok 63 Begrenset

Detaljer

3. kvartal 2010. Generell informasjon

3. kvartal 2010. Generell informasjon 3. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 1. KVARTAL 2011 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2011 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde i 4. kvartal 2013 et resultat før skatt på 31,4 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 30 MNOK,

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Registreringsdokument

NORDEA BANK NORGE ASA. Registreringsdokument NORDEA BANK NORGE ASA Registreringsdokument Dette Registreringsdokument utgjør et registreringsdokument i henhold til lov om verdipapirhandel av 19. juni 1997 nr. 79 5-14 og Kommisjonens forordning nr.

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt. Kvartalet er det første med overskudd siden bankens oppstart. Resultat etter skatt på 0,4 mill. kroner for andre

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Regnskapet per 30.06.2010

Regnskapet per 30.06.2010 2. dr i f t s år Kvar t al s r appor t2010 2. k var t al 2010 Regnskapet per 30.06.2010 Sparebanken Øst Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Øst. Selskapet ble stiftet 14. april 2009,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. kvartal 1 Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) Et sterkt 3. kvartal Økning i netto renteinntekter med 9,3 prosent målt på 12-måneders rullerende

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 0010703267

Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 0010703267 Verdipapirdokument FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 0010703267 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt Resultat etter skatt på 3,3 mill. kroner for tredje kvartal 2003 mot 4,0 mill. kroner for tredje kvartal 2002 5 000

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 4,3 MNOK i 4. kvartal 2011 som

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Innhold Kvartalsregnskap 3/2012 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

1. KVARTAL (UREVIDERT)

1. KVARTAL (UREVIDERT) 1. KVARTAL 2016 (UREVIDERT) 2 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Kvartalsvis resultatutvikling 12 Styrets beretning 3 Virksomhet

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde et i 3. kvartal 2013 et resultat på 20,2 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 19,9 MNOK som

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Styrets beretning 2 / 13 Styrets beretning 1. kvartal 2014 Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert)

Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert) Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert) KVARTALSRAPPORT PR. 31.12.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet

Detaljer

SpareBank 1 Næringskreditt AS

SpareBank 1 Næringskreditt AS AS Noteringsdokument 2011 AS er heleied av bankene i SpareBank 1-alliansen Noteringsdokumentet fremlagt for og godkjent av Oslo Børs: 28.06.2011 Innledning AS er heleid av bankene i SpareBank 1 alliansen,

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse November 2014 Konsernsjefen i Nordea Bank AB (publ) har i Group Executive Management vedtatt disse Retningslinjene som sist ble oppdatert 17. november 2014. 1

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Delårsrapport pr. 31.3.2011 Nordea Eiendomskreditt AS

Delårsrapport pr. 31.3.2011 Nordea Eiendomskreditt AS Delårsrapport pr. 31.3.2011 Nordea Eiendomskreditt AS 1 2 Nordea Eiendomskreditt AS (Tallene i parentes er fjorårets tilsvarende tall for selskapet) Nordea Eiendomskreditts formål er å yte og erverve bolighypoteklån,

Detaljer

1. KVARTAL (UREVIDERT)

1. KVARTAL (UREVIDERT) 1. KVARTAL 2015 (UREVIDERT) Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Kvartalsvis resultatutvikling 12 Styrets beretning Virksomhet

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2004

Kvartalsrapport Første kvartal 2004 Kvartalsrapport Første kvartal 24 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER FØRSTE KVARTAL 24 Resultatet før tap og skatt for årets første kvartal ble 1,3 mill. kroner mot 2,5 mill. kroner for første kvartal Resultat

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal 2016 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2016 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere. Banken

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Delårsrapport 3. kvartal 2015 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Utlån Utlånene i selskapet er redusert med 31 MNOK hittil i 2015, og totale utlån til kunder er per 30.09.2015

Detaljer

Årsrapport 2011. Styrets beretning. Regnskap med noter. EnterCard Norge AS

Årsrapport 2011. Styrets beretning. Regnskap med noter. EnterCard Norge AS Årsrapport 2011 * Styrets beretning Regnskap med noter EnterCard Norge AS Virksomhetens art og lokalisering EnterCard Norge AS utsteder kreditt- og betalingskort gjennom banker og andre samarbeidspartnere,

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2011

Rapport for 1. kvartal 2011 Rapport for 1. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2011 et overskudd før skatt på 10,8 MNOK. Grunnlaget for det gode

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2010

Rapport for 4. kvartal 2010 Rapport for 4. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 4. kvartal 20 et overskudd før skatt på,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2004 Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2004 Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER PR. TREDJE KVARTAL Fortsatt god resultatvekst med et resultat etter skatt hittil i år på 2,2 mill. kroner, mot 2,1 mill. kroner i tilsvarende

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank 1 1 Innledning og formål med dokumentet 2 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling 2 3 Konsolidering

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst og Bankia passerte som planlagt 40 000 kortkunder ved utgangen av juli Utlån til kunder økte med 18 % til vel 278 mill kroner Netto

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

Kvartalsregnskap. Pr. 31.03.08. Sparebanken BIEN AS

Kvartalsregnskap. Pr. 31.03.08. Sparebanken BIEN AS Kvartalsregnskap Pr. 31.03.08 Sparebanken BIEN AS Postboks 6790 St. Olavs Plass, 0130 OSLO - Telefon 0 24 36 - Nettadresse: www.bien.no Regnskapsrapport for 1. kvartal 2008 Innledning Sparebanken Bien

Detaljer

Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no. Nordic Multi Strategy

Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no. Nordic Multi Strategy Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Grundingen 2 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no Nordic Multi Strategy Nordic Multi Strategy (NMS) Skapt for å bevare

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Første kvartal 2003 Bankia Bank ASA Bankias utvikling i første kvartal er i tråd med forventningene Resultat før tap og skatt på 2,5 mill. kroner første kvartal 2003 mot 1,5 mill. kroner

Detaljer

Delårsrapport pr. 31.3.2010 Nordea Eiendomskreditt AS

Delårsrapport pr. 31.3.2010 Nordea Eiendomskreditt AS Delårsrapport pr. 31.3.2010 Nordea Eiendomskreditt AS Nordea Eiendomskreditt AS Nordea Eiendomskreditt AS har i løpet av 2009 blitt endret fra å være et selskap spesialisert på langsiktig finansiering

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Om ya Bank ya Bank har drevet bankvirksomhet i Norge siden oppstarten i 2006. Banken har kontoradresse i Oslo og Trondheim. Banken henvender seg til privatmarkedet

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Prospekt Verdipapirdokument for 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

Registreringsdokument

Registreringsdokument Sparebanken Øst Boligkreditt AS Drammen, 16.01 2013 Utarbeidet etter Kommisjonsforordningen (EF) nr. 809/2004 Vedlegg IX INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Risikofaktorer... 3 2. Ansvarlige... 4 3. Definisjoner...

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q1 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q1 Oppsummert Utlånsvekst på 370 MNOK i kvartalet (+ 14 % fra Q4 2014) Resultat etter skatt på 32 MNOK (+ 95 % fra Q1 2014) Sterk aksjekursutvikling

Detaljer

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 Oslo, 14.01 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2014 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS datert 13. desember 2012 Kristiansand, 18.11 2013 2. Ansvarlige bekrefter at opplysningene i prospektet så langt kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra

Detaljer

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Rapport 1. halvår 2015 Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Formål Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ble stiftet i 2004 som en forening av låntakere. KfS har som formål å

Detaljer

BNkreditt AS. rapport 1. kvartal

BNkreditt AS. rapport 1. kvartal BNkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall... 6 Resultatregnskap...7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter...11 Erklæring i henhold

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA INNHOLD Styrets beretning...3 Noter til regnskapet...4 STYRETS BERETNING RESULTAT OG NØKKELTALL PR. 31. MARS 2007 BNkreditt oppnådde et resultat på

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,20 % Hafslund ASA SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,20 % Hafslund ASA SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316 Prospekt Verdipapirdokument for 3,20 % SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316 og SEK 100 million FRN Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635258 Drammensveien 144,

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557 NORDEA BANK NORGE ASA Verdipapirdokument 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks

Detaljer