NORDEA BANK NORGE ASA. Registreringsdokument

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORDEA BANK NORGE ASA. Registreringsdokument"

Transkript

1 NORDEA BANK NORGE ASA Registreringsdokument Dette Registreringsdokument utgjør et registreringsdokument i henhold til lov om verdipapirhandel av 19. juni 1997 nr og Kommisjonens forordning nr. 809/2004 av 29. april 2004 om gjennomføring av Europaparlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF ( Prospektforordningen ). Med unntak av årsregnskapet for 2004 og 2005, er Registreringsdokumentet ikke gjennomgått av bankens revisor. Registreringsdokumentet skal leses sammen med verdipapirdokumentet for hvert obligasjonslån samt eventuelle tillegg til Registreringsdokumentet. Registreringsdokumentet og det enkelte verdipapirdokument utgjør ingen form for anbefaling til å tegne seg i det enkelte obligasjonslån eller erverve slike obligasjoner. Den enkelte mottaker av Registreringsdokumentet og verdipapirdokumentene må selv gjøre sin bedømmelse av Nordea Bank Norge ASAs basert på innholdet i Registreringsdokumentet, verdipapirdokumentene og eventuelle tillegg til Registreringsdokumentet. Den enkelte investor må selv bedømme de skattemessige konsekvenser av tegning, kjøp eller salg av obligasjoner. Oslo, 19. juli 2006 Nordea Bank Norge ASA Side 1 av 20

2 INNHOLD 1. RISIKOFAKTORER 3 2. ANSVARSERKLÆRING 6 3. FORHOLDET TIL ANNEN LOVGIVNING 7 4. OPPLYSNINGER OM NORDEA BANK NORGE ASA 7 5. FORRETNINGSOVERSIKT OG HOVEDMARKED 7 6. NORDEAKONSERNETS ORGANISASJONSSTRUKTUR 8 7. TENDENSER,VESENTLIGE AVTALER OG TVISER STYRE, LEDELSE OG KONTROLLORGAN REVISOR AKSJONÆR FINANSIELL INFORMASJON REVISJONSBERETNING FOR REVISJONSBERETNING FOR INFORMASJON SOM INNTAS VED HENVISNING TILLEGG TIL REGISTRERINGSDOKUMENTET 20 2

3 1. RISIKOFAKTORER Den som vurderer å investere i Nordea Bank Norge ASAs obligasjonslån, bør lese Registreringsdokumentet og Verdipapirdokumentet i sin helhet. Nordea Bank Norge ASA mener at redegjørelsen nedenfor omfatter de hovedsaklige risikoer som er forbundet med Nordea Bank Norge ASA og som investorene bør vurdere. Det kan likevel være andre risikoer forbundet med investeringer i Nordea Bank Norge ASA obligasjonslån, og Nordea Bank Norge ASA gjør derfor oppmerksom på at risikofaktorene nedenfor ikke er uttømmende. Risiko knyttet til det enkelte obligasjonslån er omtalt i tilhørende verdipapirdokument. Kredittrisiko Risikoeksponering er en naturlig del av å drive bankvirksomhet, og Nordea Bank Norge ASA pådrar seg flere typer av risiki gjennom sin ordinære forretningsvirksomhet. Den viktigste er kredittrisiko relatert til utlån til kunder. Styring av risiko er en av de avgjørende suksesskriteriene i finanssektoren, og Nordea Bank Norge ASA har en klart definert policy og klart definerte retningslinjer for risikostyring. Kredittrisiko er risikoen for at Nordea Bank Norge ASA motparter ikke oppfyller sine avtalte forpliktelser samt at sikkerheten som er stilt, ikke dekker konsernets fordringer. Mesteparten av Nordea Bank Norge ASAs kredittrisiko oppstår i forbindelse med utlån til kunder (bedrifts- og personkunder), men også i forbindelse med garantier og remburser. I tillegg omfatter kredittrisiko landrisiko, oppgjørsrisiko og kredittrisiko i finansielle instrumenter som derivater. Kredittrisiko relatert til garantier og remburser oppstår ved at Nordea Bank Norge ASA får en fordring mot en kunde i de tilfeller kunden ikke oppfyller sine forpliktelser, og kundens motpart retter kravet mot Nordea Bank Norge ASA. Kredittrisikoen i derivatavtaler er risikoen for at Nordea Bank Norge ASAs motpart misligholder avtalen før forfall og at Nordea Bank Norge ASA på samme tidspunkt har en fordring på motparten. Oppgjørsrisiko er risikoen for tap av hovedstolen i et finansielt instrument som følge av at motparten ikke overholder sine forpliktelser i oppgjørsprosessen. Landrisiko er en kredittrisiko som har sammenheng med at muligheten for å overføre Nordea Bank Norge ASAs midler ut av et land kan påvirkes av endringer i landets økonomiske og politiske situasjon. Bevilgninger av kredittrammer på kunder og kundegrupper tas av den relevante beslutningsinstansen i konsernet. Kundeansvarlig enhet er ansvarlig for kredittrisikoen og vurderer fortløpende kundenes evne til å oppfylle sine forpliktelser, identifiserer avvik fra betingelsene eller svakheter i kundenes finansielle situasjon. Group Credit and Risk Control kontrollerer kredittrisikoen på konsernnivå. Dersom et kundeengasjement identifiseres som svakt, iverksettes spesielle tiltak for å følge opp eksponeringen. I tillegg til fortløpende overvåkning settes det opp en handlingsplan for å minimalisere et eventuelt tap. Om nødvendig opprettes det en egen gruppe som støtte for den kundeansvarlige enheten. Dersom det foreligger objektive bevis for at et engasjement har verdifall, gjøres det en nedskrivning for tap. Nedskrivningens størrelse tilsvarer det forventede tap hensyntatt kundens tilbakebetalingsevne, diskontert verdi av fremtidige kontantstrømmer og verdien av sikkerheter. Engasjement med verdifall kan enten være misligholdte eller betjenes i henhold til avtalen, men vurderes å være tapsutsatt. Engasjement nedskrevet for verdifall behandles som misligholdt ved fastsettelsen av konkurssannsynligheten i forbindelse med kvantifiseringen av forventede tap og økonomisk kapital. Svake engasjementer og engasjementer nedskrevet for verdifall gjennomgås kvartalsvis med hensyn til resultater, fremtidsutsikter, fremtidig tilbakebetalingsevne og eventuelt behov for nedskrivninger. Risikoen innenfor spesifikke bransjer kontrolleres gjennom fastsettelse av policy og retningslinjer hvor det er satt krav til og rammer for den samlede bransjeeksponeringen. Risikoen overvåkes av 3

4 bransjeovervåkningsgrupper. Bedriftskunders miljørisiko tas med i helhetsvurderingen ved hjelp av et verktøy som er utviklet i konsernet, Environmental Risk Assessment Tool. Markedsrisiko Markedsprisrisiko er risikoen for tap i forbindelse med lavere markedsverdi på grunn av markedssvingninger i renter, valutaer, aksjer og råvarepriser. Alle de viktigste trading- og investeringsporteføljene hos Nordea Bank Norge ASA vurderes til virkelig verdi. Mens renterisiko er risikoen for tap i forbindelse med lavere nåverdi på fremtidige kontantstrømmer på grunn av renteendringer, er SIIR risikoen for lavere netto renteinntekter dersom markedsrenten stiger eller synker. Markedsprisrisikoen refererer seg til produkter med faste løpetider, mens SIIR måler rentenettosensitiviteten i den totale balansen på ett års sikt. SIIR omtales i et eget avsnitt nedenfor. Nordea Bank Norge ASAs markedsrisiko finnes først og fremst i investeringsporteføljene i Group Treasury og i Nordea Markets. Det oppstår også markedsrisiko ved misforholdet mellom markedsrisikoeksponering i eiendeler og gjeld knyttet til interne ytelsesbaserte pensjonsordninger. For alle andre aktiviteter er grunnprinsippet at markedsrisiko elimineres ved tilsvarende posisjoner i eiendeler, gjeld og offbalance posisjoner. Dette oppnås ved transaksjoner gjennomført av Group Treasury. I tillegg til valutarisiko i forbindelse med trading og investeringsporteføljer, oppstår det strukturell valutarisiko i forbindelse med investeringer i utenlandsk valuta i datterselskaper og tilknyttede selskaper. Det generelle prinsippet er å sikre dette gjennom tilsvarende funding. Nordea Bank Norge ASA har bare i liten grad slike investeringer. Strukturell valutarisiko oppstår også i forbindelse med inntekter og kostnader i utenlandsk valuta eller fra utenlandske avdelingsbanker. Dette håndteres i valutaposisjonen til de enkelte selskapene i Nordeakonsernet. Utbyttebetalinger til morselskaper fra datterselskaper omgjøres til morselskapets basisvaluta. Strukturell rentenettorisiko Strukturell rentenettorisiko (Structural Interest Income Risk, SIIR) er det beløpet Nordea Bank Norge ASAs samlede rentenetto vil endres med de neste 12 månedene dersom rentene endres med ett prosentpoeng. Den gjenspeiler misforholdet i poster i og utenom balansen når rentereprisingsperioder, volumer eller referansekurs på eiendeler, gjeld og derivater ikke tilsvarer hverandre eksakt. Likviditetsrisiko Hos Nordea Bank Norge ASA er likviditetsrisiko risikoen for bare å kunne oppfylle sine likviditetsforpliktelser til en økt kostnad eller i siste instans risikoen for ikke å kunne oppfylle forpliktelser etter hvert som de forfaller. Styringen av likviditetsrisikoen fokuserer både på kortsiktig likviditetsrisiko og langsiktig strukturell likviditetsrisiko. I Nordea Bank Norge ASAs styring av likviditetsrisikoen inngår en beredskapsplan og stresstest for likviditetsstyring. For å måle eksponeringen på kort og lang sikt er det utarbeidet en rekke mål for likviditetsrisiko. For å unngå kortsiktig fundingpress, måler Nordea Bank Norge ASA finansieringsbehovet, dvs. forventet maksimalt behov for likviditet de neste 14 dagene. Finansieringsbehovet måles for hver valutasort og totalt. Nordea Bank Norge ASA har en likviditetsbuffer for å sikre finansiering i situasjoner med tvingende behov for kontanter der vanlige finansieringskilder ikke strekker til. Likviditetsbufferen består av verdipapirer med høy likviditet som kan selges eller brukes som sikkerhet ved finansiering. Nordea Bank Norge ASAs strukturelle likviditetsrisiko måles gjennom nettobalansen for stabil funding, definert som forskjellen mellom langsiktig gjeld og langsiktige eiendeler. ALCO har satt som mål at den stabile netto finansieringsbalansen skal være positiv. Dette betyr at langsiktige eiendeler finansieres av langsiktig gjeld. Gjelden består hovedsakelig av innskudd fra kunder og banker og 4

5 obligasjoner med forfall utover 6 måneder samt egenkapitalen. Langsiktige eiendeler består hovedsakelig av utlån og fordringer på kunder med forfall utover 6 måneder. Operasjonell risiko I Nordea Bank Norge ASAs policy for internkontroll og risikostyring defineres operasjonell risiko som risikoen for direkte eller indirekte tap eller tap av renommé forårsaket av utilstrekkelige eller manglende interne rutiner, medarbeidere, systemer eller eksterne hendelser. Juridisk risiko og Compliance risiko hører inn under operasjonell risiko. Operasjonell risiko er en naturlig følge av aktivitetene i organisasjonen og av aktiviteter som er outsourcet og i all samhandling med eksterne parter. Tilfredsstillende håndtering av operasjonell risiko forutsetter god intern kontroll og kvalitetsstyring. Dette oppnås gjennom rammeverket for risikostyring, lederskap og kompetente medarbeidere. Styret får årlig rapport om kvaliteten på internkontrollen i konsernet. Den omfatter alle vesentlige forhold knyttet til finansiell og operasjonell risiko. Hvert forretningsområde har ansvaret for egen operasjonell risiko. Group Credit and Risk Control utarbeider og holder ved like rammeverk for å identifisere, måle, overvåke og kontrollere operasjonell risiko og støtter linjeorganisasjonen i gjennomføringen av rammeverket. Informasjonssikkerhet, fysisk sikkerhet og forebygging av lovbrudd er viktige komponenter i styringen av de operasjonelle risikoene. For å dekke dette brede spektret er konsernets sikkerhetsfunksjoner organisert i Group Credit and Risk Control, og har nært samarbeid med Group IT, Group Legal and Compliance. Hovedrutinene for overvåking av operasjonell risiko er fortløpende overvåking i form av vurdering av egen virksomhet og registrering av hendelser og kvalitetsavvik. Analysen av operasjonell risikorelaterte hendelser, mulige risikoindikatorer og tidlige varselsignaler står i fokus for utviklingen av rutinene. Risikoreduserende metoder består av kontinuitets- og kriseberedskapsplaner for virksomheten og en omfattende forsikring mot større hendelser. De risikoreduserende effektene går på driftssikkerhet og kontinuitet i verdikjedene i stedet for at det fokuseres på enkeltenheter i organisasjonen. Det legges spesiell vekt på kvalitet og risikoanalyse i endringsarbeidet og produktutviklingen. Teknikkene og prosessene for styring av operasjonell risiko er strukturert omkring risikokilder som beskrives i definisjonen av operasjonell risiko. Dette gjør det enklere å sammenligne risikoprofilene i de forskjellige forretningsområdene og i organisasjonen som helhet. Det fokuseres også på begrensningsog reduserende tiltak til kildene i stedet for på symptomene. Pålitelige og risikosensitive metoder for å kvantifisere operasjonell risiko er et annet viktig mål for utviklingen av teknikker og rutiner. En god kvantifisering er en forutsetning for mer avanserte modeller til å beregne økonomisk kapital for operasjonell risiko. Risiko ved banksektoren De nordiske landene har en av de mest konsoliderte banksektorene i Europa og hvert land domineres av et lite antall store banker. Risikoen innen banksektoren relaterer seg hovedsakelig til kredit- og markedsrisikoer. Banksektoren i Norden har til sammenligning lave nivåer for kredit- og markedsrisikoer. Den lave kredittrisikoprofilen avspeiler dominansen av retail-virksomhet blant de nordiske bankene. Høy kostnadseffektivitet og lav risikoprofil er typisk for den nordiske banksektoren. Økende konkurranse og lave marginer er fremtidige utfordringer for samtlige aktørene innen denne sektoren. 5

6

7 3. FORHOLDET TIL ANNEN LOVGIVNING Tilbud om tegning i obligasjonslån rettes ikke til noen person hvor det forutsettes ytterligere prospekt, registrering- eller andre foranstaltninger enn det som følger av norsk rett. Tilbud om tegning i obligasjonslån rettes verken direkte eller indirekte i noe land der slike tilbud skulle stride mot lov eller andre regler i et slikt land. Registreringsdokumentet og det enkelte verdipapirdokumentet må ikke distribueres til eller innen noe land der distribusjon krever ytterligere registrerings- eller andre foranstaltninger en slike som følger av norsk lovgivning eller strider mot annen lands lovgivning. Obligasjonslånene vil ikke bli registrert i medhold av U.S. Securities Act 1933 og må ikke tilbys eller selges innen USA eller til personer bosatt i USA, herunder for regning av slike personer. 4. OPPLYSNINGER OM NORDEA BANK NORGE ASA Nordea Bank Norge ASA ( Banken ), Middelthuns gt. 17, 0368 Oslo, org. nr , er et norsk allmennaksjeselskap med hovedkontor i Oslo og er et heleid datterselskap av Nordea Bank AB (publ). Bankens aksjekapital er på NOK fordelt på aksjer. Kapitalen er fullt innbetalt. Bankens telefonnummer er Bankens hovedaktivitet er bank-, finansierings- og investeringstjenestevirksomhet i medhold av lov om forretningsbanker av 24. mai 1961 nr. 2, lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner av 10. juni 1988 nr. 39 og lov om verdipapirhandel av 19. juni 1997 nr. 79, med konsesjon fra Finansdepartementet. Banken er underlagt tilsyn av Kredittilsynet og registrert i Foretaksregisteret. Banken ble stiftet 2. mai 1848 som Christiania Kreditkasse og endret i 1862 navn til Christiania Bank og Kreditkasse. Den var en ren Oslo-bank frem til 1957 da Elverum Kreditbank og Hamar Privatbank ble en del av banken samt Agder Bank A/S i På 1960-tallet kjøpte banken opp og fusjonerte med en rekke selvstendige banker rundt i Norge, og dermed var grunnlaget lagt for en landsdekkende virksomhet. Frem til 1965 hadde banken etablert til sammen 18 kontorer utenfor Oslo, hvorav 11 gjennom fusjon. På 1980-tallet fusjonerte den med Andresens Bank, Vestfoldbanken og Fiskernes Bank, og på tallet med Sunnmørsbanken og Sørlandsbanken. Christiania Bank og Kreditkasse ASA ble en del av Nordeakonsernet den 28. desember 2000, og skiftet navn til Nordea Bank Norge ASA den 1. desember Ved utgangen av 2005 var det ansatt medarbeidere i konsernet, noe som utgjør årsverk. 5. FORRETNINGSOVERSIKT OG HOVEDMARKED Som del av Nordeakonsernet, utøver Nordea Bank Norge ASA bank-, finansierings- og investeringstjenestevirksomhet. Nordea Bank Norge ASA tar imot innskudd fra så vel privatpersoner som bedrifter, bevilger lån og kreditter, samt tilbyr kredittkorttjenester. Nordea Bank Norge ASA er morselskapet innen Nordea Bank Norge ASA-konsernet og hadde pr. 31. desember 2005 følgende datterselskaper: Christiania Forsikring AS K-Fondene AS (under avvikling) Christiania Corporate AS Nordea Markets Norge AS (under avvikling) Norgeskreditt AS Nordea Inkasso AS Christiania Nominees Ltd. (UK) Christiania Finance SA (Luxembourg) Rosenkrantz Tårn AS 7

8 Trondheim City AS Nordea Essendropsgate Eiendomsforvaltning AS AS Olav Trygvassonsgate 39/41 Nordea Finans Norge AS Nordea Bank Norge ASAs viktigste datterselskaper er Norgeskreditt AS og Nordea Finans Norge AS. Norgeskreditt AS tilbyr i samarbeid med Nordea et bredt spekter av finansielle tjenester for næringseiendommer over hele landet. Nordea Finans Norge AS har forretningsansvaret for finansieringsprodukter i Norge. Selskapets hovedprodukter er leasing, bilfinansiering, factoring og forbrukskreditter. Nordea Bank Norge ASA har Norge som sitt hovedmarked. Nordea Bank Norge ASA har en mindre filial i USA og ingen utenlandske representantkontorer. Finansielle rapporter for Nordea Bank Norge ASA er tilgjengelig på Nordeakonsernets hjemmeside (www.nordea.com Investor Relations, Lokale rapporter Norge), eller kan innhentes i papirformat hos Nordea Bank Norge ASA i Middelthuns gt. 17 i Oslo. All virksomhet hos Nordea Bank Norge ASA er integrert med virksomheten i Nordeakonsernet, hvis årsrapport med virksomhet og resultater per forretningsområde også omfatter Nordea Bank Norge ASAs virksomhet. Nordeakonsernet opererer gjennom de tre forretningsområdende Retail Banking, Corporate and Institutional Banking og Asset Management & Life. Nordea Bank Norge ASA utøver all virksomhet innen konsernets forretningsområder, med unntak av Asset Management & Life. Foruten av at enkelte konsernfunksjoner så som riskmåling og kredittprosesser utøves i samarbeid med de øvrige Nordea-bankene, opererer Nordea Bank Norge ASA som en selvstendig juridisk enhet og er ikke avhengig av andre for å kunne betjene sine løpende forpliktelser. Retail Banking Forretningsområdet Retail Banking er den største av Nordea Bank Norge ASAs virksomheter. Retail Banking utvikler, markedsfører og distribuerer et stort tilbud av finansielle produkter og tjenester, herunder innskudd og utlån, til så vel privatkunder som små og mellomstore foretak. Retail Banking omfatter også bankens enhet for formuesforvaltning, Private Banking, som fokuserer på kunder som har en finansformue av en slik størrelse at de har behov mer avanserte plasseringstjenester. Corporate and Institutional Banking Forretningsområdet Corporate and Institutional Banking tilbyr et stort utvalg av produkter og tjenester til større næringsdrivende og institusjonelle kunder, og har kundeansvaret for store foretak og rederier, samt foretak utenfor det nordiske hjemmemarkedet og finansielle institusjoner. Produktene omfatter blant annet cash management, handel i renteprodukter, derivater, tjenester i forbindelse med pengemarkedet og valutahandelen, lånekapitalmarkedsaktiviteter, internasjonale betalinger og handelsfinansiering, eksport- og prosjektfinansiering, aksjehandel, foretaksfinansiering og investeringstjenestevirksomhet. 6. NORDEAKONSERNETS ORGANISASJONSSTRUKTUR Generelt om Nordeakonsernet Nordea Bank Norge ASA er en del av Nordeakonsernet som til sammen har nesten 11 millioner kunder og filialer. Nordea-aksjen er notert på børsene i Stockholm, Helsinki og København. Nordeakonsernet ble skapt gjennom sammenslåing av fire stor finansielle institusjoner som nå sammen utgjør en forretningsenhet bestående av flere legale enheter (se nedenfor). De fire finansielle institusjonene var Nordbanken AB (publ) i Sverige (senere endret navn til Nordea Bank Sweden AB (publ) og pr. 1. mars 2004 fusjonerte med konsernets morselskap; Nordea Bank AB (publ)), Unibank 8

9 A/S i Danmark (senere endret navn til Nordea Bank Danmark A/S), Merita Bank Abp og Christiania Bank og Kreditkasse ASA i Norge (senere endret navn til Nordea Bank Norge ASA). I 2004 tok Nordeakonsernet ytterligere et skritt for å forenkle sin juridiske struktur. Morselskapet, Nordea AB (publ), ble gitt banklisens og endret derfor navn til Nordea Bank AB (publ) per 30. januar Nordea Bank Sverige AB ble deretter fusjonert inn i Nordea Bank AB (publ). Den svenske finansinspeksjonen godkjente fusjonen som trådte i kraft fra 1. mars Målet er at Nordea Bank AB (publ) skal omdannes til et europeisk selskap, ett "Societas Europaea", ("SE"), i henhold til European Company Statute. Juridisk vil det europeiske selskapet være plassert i Sverige. Omdanningen vil bli gjort ved å fusjonere inn de andre bankene i konsernet. Omdanningen er blant annet betinget av at Nordea får de nødvendige tillatelsene fra vedkommende myndigheter. Det forventes at omdanningen skal gi bedre driftseffektivitet, redusert driftsrisiko og kompleksitet samt økt kapitaleffektivitet. Nordea fortsetter forberedelsene til omdanningen i påvente av at det regulerende og lovmessige rammeverket i Europa kommer på plass, og spesielt EU-kommisjonens gjennomgang av saker forbundet med innskuddsgarantiordningene i EU og EØS. Det regnes med at den endelige omdanningen vil ta nesten ett år fra start til iverksettelse etter at man har kommet frem til en tilfredsstillende løsning på de ovennevnte utfordringene. De viktigste juridiske enhetene innen Nordea-konsernet, samt Nordea Bank Norge ASAs plass i konsernet, fremgår av organisasjonskartet nedenfor: Nordeakonsernet opererer gjennom tre forretningsområder: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking og Asset Management & Life. Støttefunksjonene er Group Processing and Technology, Group Corporate Centre og Group Legal and Compliance. Forretningsområdene fungerer som profitsentere på Nordeas markeder og integrerer tidligere nasjonalorienterte bank- og forsikringstjenester i et internasjonalt konsern for finansielle tjenester. 9

10 Nordeas strategi Norden er Nordeas hjemmemarked. Nordea tilstreber å bli det ledende finanskonsern med høy vekstpotensiale på de nordiske markedene og på markedene i Østersjøregionen. Nordeas strategier for konsernet og forretningsområdene er å søke å oppnå økonomisk vekst på bred basis, garantere for god drifts- og kostnadseffektivitet samt forsvarlig risikoprofil og optimal kapitalanvendelse. 7. TENDENSER, VESENTLIGE AVTALER OG TVISTER Tendenser Etter Nordea Bank Norge ASAs vurdering har det ikke inntruffet noen vesentlige negative endringer i bankens fremtidsutsikter siden datoen for fremleggelse av de seneste offentliggjorte reviderte regnskaper. Banken kjenner ikke til noen tendenser, usikkerhetsfaktorer, potensielle fordringer eller andre krav, forhold eller hendelser som forventes å ha en vesentlig innvirkning på bankens forretningsutsikter i inneværende regnskapsår. Banken bekrefter videre at det ikke har inntruffet noen vesentlige endringer i bankens eller konsernets finansielle stilling siden fremleggelsen av regnskapet for 1. kvartal De økonomiske utsiktene for 2006 indikerer en fortsatt sterk vekst i BNP i Nordea Bank Norge ASAs og Nordeakonsernets hjemmemarkeder så vel som i det private forbruk og investeringer. Som følge av dette, kombinert med aktivitetsnivået hos Nordea Bank Norge ASA og Nordeakonsernets kunder, forventes en sterk volumvekst også i Fortsatt marginpress medfører at inntektsveksten vil bli lavere enn volumveksten også i I løpet av de tre siste årene er Nordeakonsernets kostnadsbase blitt redusert med 6 %. En sterk kostnadsstyringskultur er etablert i konsernet. Da målet om uendrede kostnader i perioden ble annonsert på Kapitalmarkedsdagen i november 2004, var det innbakt i måltallet en forskjell på inntekts- og kostnadsveksten på rundt 4 %. I 2005 økte inntektene med 7% og kostnadene var uendrede. I 2006 har Nordeakonsernet som mål at inntekstveksten minimum skal være fem prosentpoeng høyere en kostnadsveksten. Kostnadene er forventet å bli tilnærmet uendret. Utviklingen i Nordea Bank Norge ASA er forventet å bidra til å oppfylle dette målet. Kredittkvaliteten er fortsatt god, noe som bekreftes av lave utlånstap. Basert på de gode økonomiske utsiktene så vel som estimater i de interne kredittratingmodellene, forventes tapene å forbli lave i Vesentlige avtaler Nordea Bank Norge ASA har ikke inngått noen vesentlige avtaler som ikke inngår i den løpende forretningsvirksomheten og som kan lede til at et foretak innen konsernet påtar seg forpliktelser eller erverver rettigheter som påvirker bankens evne til å overholde sine forpliktelser ovenfor obligasjonseierne. Tvister Nordea Bank Norge ASA er gjennom sin normale forretningsdrift part i en rekke saker med mindre økonomisk omfang. Det har i løpet av de siste 12 måneder ikke vært saker for domstolene eller voldgiftsrett, eller saker i forvaltningsorgan som kan få, eller som nylig har hatt, vesentlig innflytelse på den finansielle stillingen eller resultatene til Nordea Bank Norge ASA eller Nordea Bank Norge ASA-konsernet. 10

11 8. STYRE, LEDELSE OG KONTROLLORGAN Styre Ved utarbeidelsen av dette Registreringsdokumentet består Bankens styret av følgende medlemmer: Lars G. Nordström, styreleder Konsernsjef i Nordea-konsernet. Hamngatan 10, SE Stockholm. Markku Pohjola, styrets nestleder Administrerende direktør i Nordea Bank Finland Plc. Aleksanterinkatu 36 B, Helsinki, FI Nordea. Styremedlem i OMX AB (publ), Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Varma, Internationella Handelskammaren, Finsk-Amerikanska Handelskammaren, Finland-Frankrike Föreningarnas Förbund, Comité Consultatif och Näringslivets delegation (EVA) Liv Irene Haug Ansattes representant Middelthunsgt. 17, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Styremedlem i Finansforbundet. Carl Erik Krefting Advokat, Søylen Drift AS Fridtjof Nansens vei 12, 0369 Oslo. Drammensveien 49, 0271 Oslo. Styremedlem i F. D. Cappelen ANS, Protan AS, Hilton AS, Ness Risan Corporate AS, Capella AS, Computer Associates AS, i tillegg til en rekke styreverv i egne selskaper. Arne Liljedahl Leder av Group Corporate Centre i Nordea Hamngatan 10, SE Stockholm. Nestleder i Svenska Bankföreningen, alternerende medlem i Svenska Redovisningsrådet og Europeiske Bankforeningen Hege Marie Norheim Informasjonsdirektør i Norsk Hydro ASA Olje & Energi Drammensveien 264, 0283 Oslo. Styremedlem i Det norske Teater og styremedlem i World Petroleum Council. Peter Schütze Leder av Retail i Nordea. Hamngatan 10, SE Stockholm. Styreleder i Danmarks Skibs-kreditfond; styremedlem i Danish Bankers Association, Internationella Handelskammaren samt Nordea Danmark Fonden. Tom Ruud Administrerende direktør i Nordea Bank Norge ASA. Middelthunsgt. 17, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. 11

12 Ledelse Styremedlem i VPC AB og Det Norske Veritas Tom Ruud Administrerende direktør, Middelthunsgt. 17, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Anne Stärk-Johansen Regionbankdirektør, Middelthunsgt. 17, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Egil Valderhaug Regionbankdirektør, Middelthunsgt. 17, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Jon Brenden Regionbankdirektør, Middelthunsgt. 17, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Representantskap Ved utarbeidelsen av dette Registreringsdokumentet består Bankens representantskap av følgende medlemmer: Tord Arnerup (leder) Storhagsvägen 9, SE Färentuna, Sverige. Bjarne Aamodt (nestleder) Direktør, Jomfrubråtv. 48, 1179 Oslo. Christian Hambro Advokatfirma Gram, Hambro og Garman Rådhusgt. 5B, 0151 Oslo. Jens L. Hofgaard Yara International ASA Bygdø allé 2, 0202 Oslo. Anne Jenny Dvergsdal MøllerGruppen AS Frysjav. 31B, 0411 Oslo. Cato A. Holmsen FSN Capital, Akergt. 20, 0158 Oslo. Nina Iversen Glomma Papp AS Postboks 145, 1701 Sarpsborg. Mary Helene Moe Oslo Kommune Rådhuset, 0037 Oslo. Sissel Stenberg Stavanger kommune, Politisk Sekretariat Postboks 8001, 4068 Stavanger. 12

13 Anders Utne Hvalstadv. 34A, 1395 Hvalstad. Øystein A. Brøymer Hasselv. 21, 1344 Haslum. Oddvar Hauge Ansattevalgt Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Torunn Korsnes Ansattevalgt Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Ole Bjørn Hægeland Ansattevalgt Postboks 544, 4504 Mandal. Grete Leira Ansattevalgt Postboks Sentrum, 6001 Ålesund. Ovennevnte personer er eller kan komme til å bli kunde av Nordea Bank Norge ASA og bevilges kreditt av banken. Så vidt Nordea Bank Norge ASA kjenner til forekommer det ingen interessekonflikter mellom bankens interesse og ovennevnte personers interesse. I den hensikt å unngå interessekonflikter er det utarbeidet flere retningslinjer innen Nordea-konsernet, herunder etiske retningslinjer, retningslinjer for oppdrag utenfor bankvirksomheten og regler for handel med finansielle instrumenter og valuta. 9. REVISOR KPMG AS v/statsautorisert revisor Ole M. Klette, Sørkedalsveien 6, Postboks 7000 Majorstuen, 0306 OSLO. Ole M. Klette er medlem av Den norske Revisorforening. 10. AKSJONÆR Nordea Bank Norge ASA er et heleid datterselskap av Nordea Bank AB (publ). 11. FINANSIELL INFORMASJON Nedenstående tabeller er hentet fra Nordea Bank Norge ASA reviderte årsregnskap for 2004 og Både årsrapporten for 2004 og 2005 er inntatt i dette Registreringsdokumentet ved henvisning. Nordea Bank Norge ASAs konsernregnskap er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS). Videre er kravene til tilleggsinformasjon i gjeldende lover og forskrifter for banker i Norge ivaretatt. Styret vedtok regnskapet 16. februar 2006 i forkant av generalforsamlingens endelige godkjennelse samme dato. Morselskapet Nordea Bank Norge ASAs regnskap er i henhold til norske myndighetskrav. 13

14 IFRS 7 "Finansielle instrumenter: Opplysninger ble godkjent av EU i januar Nordea Bank Norge ASA valgte imidlertid å benytte standarden allerede i regnskapet for 2005 fordi godkjennelsen ble publisert før avleggelsen av regnskapet. Etter innføringen av IFRS anvendes informasjonskravene i IFRS 1 Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering i forbindelse med presentasjon av endringer i finansregnskapene. Beskrivelse av effektene ved innføringen av er nærmere beskrevet i Nordea Bank Norge ASAs Årsrapport Resultatregnskap Nordea Bank Norge ASA konsern Nordea Bank Norge ASA NOKm Driftsinntekter Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Gebyr- og provisjonsinntekter Gebyr- og provisjonskostnader Netto gebyr- og provisjonsinntekter Netto gevinst/tap på poster til virkelig verdi Egenkapitalmetoden Utbytte Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Generelle administrasjonskostnader: Personalkostnader Andre kostnader Avskrivning og nedskrivning på materielle og immaterielle eiendeler Sum driftskostnader Tap på utlån Netto gevinst/tap ved salg av materielle eiendeler Driftsresultat Skattekostnad Resultat Resultat per aksje, etter full utvanning, NOK 6,07 4,35 6,08 4,35 Regnskapet for Nordea Bank Norge ASA (morbank) er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, herunder forskrifter om årsregnskap m.m for banker, men er her presentert i samme oppstillingsplan som konsernregnskapet som er utarbeidet i samsvar med IFRS. 14

15 Balanse Nordea Bank Norge ASA konsern Nordea Bank Norge ASA 31. des 31. des 31. des 31. des NOKm Eiendeler Kontanter og innskudd i sentralbanker Rentebærende verdipapirer Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Aksjer Derivater Endringer i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsporteføljen Aksjer i tilknyttede selskaper Aksjer i datterselskaper Materielle eiendeler Utsatt skattefordel Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Andre eiendeler Sum eiendeler Gjeld Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd og lån fra kunder Utstedte verdipapirer Derivater Endringer i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsportefølje Betalbar skatt Annen gjeld Påløpte, ikke forfalte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Pensjonsforpliktelser Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Egenkapital Aksjekapital Andre fond Tilbakeholdt overskudd Resultat Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Regnskapet for Nordea Bank Norge ASA (morbank) er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, herunder forskrifter om årsregnskap m.m for banker, men er her presentert i samme oppstillingsplan som konsernregnskapet som er utarbeidet i samsvar med IFRS. 15

16 Kontantstrømoppstilling Nordea Bank Norge ASA konsern Nordea Bank Norge ASA NOKm Driftsaktiviteter Driftsresultat Justering for poster utenom kontantstrømmen Betalt inntektsskatt Kontantstrøm fra driftsaktiviteter før endring i eiendeler og gjeld i driftsaktiviteter Endringer i eiendeler i driftsaktiviteter Endring i utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Endring i utlån til og fordringer på kunder Endring i rentebærende verdipapirer Endring i aksjer Endring i derivater, netto Endring i andre eiendeler Endringer i gjeld i driftsaktiviteter Endring i innskudd fra kredittinstitusjoner Endring i innskudd og lån fra kunder Endring i utstedte verdipapirer Endring i annen gjeld Kontantstrøm fra driftsaktiviteter Investeringsaktiviteter Salg av aksjer i tilknyttede selskaper Kjøp av materielle eiendeler Salg av materielle eiendeler Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Finansieringsaktiviteter Utstedte ansvarlige lån Amortiserte ansvarlige lån Utbetalt utbytte Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Kontantstrøm i året Likviditetsbeholdning i begynnelsen av året Likviditetsbeholdning ved utgangen av året Endring Kommentarer til kontantstrømoppstillingen Kontantstrømoppstillingen er satt opp i henhold til IAS 7 og viser innganger og utganger av likviditet i løpet av året. Nordeas kontantstrøm er satt opp etter den indirekte metoden som betyr at resultatet er justert for effekter av ikke likvide transaksjoner som avskrivninger og tap på utlån. Kontantstrømmene deles opp i drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter. Driftsaktiviteter Driftsaktiviteter er de viktigste inntektsproduserende aktiviteter og kontantstrømmer kommer hovedsakelig fra resultat før skatt for året justert for poster utenom kontantstrømmen og betalt inntektsskatt. Justering for poster utenom kontantstrømmen omfatter: 16

17 Kontantstrømoppstilling forts. Nordea Bank Norge ASA konsern NOKm Avskrivninger Nedskrivninger 0-5 Egenkapitalmetoden Nedskrivninger for tap på utlån Urealiserte gevinster/tap Kapitalgevinster/tap (netto) Endringer i periodiseringer og avsetninger Annet Endringer i eiendeler og gjeld i driftsaktiviteter består av eiendeler og gjeld som er del av den ordinære forretnings-virksomheten, som utlån og fordringer og innskudd. Endringer i derivater rapporteres netto. Kontantstrøm fra driftsaktiviteter omfatter renteinnbetalinger og renteutbetalinger med følgende beløp: Nordea Bank Norge ASA konsern NOKm Renteinnbetalinger Renteutbetalinger Likvide eiendeler Følgende poster er inkludert i likvide eiendeler: Nordea Bank Norge ASA konsern 31. des 31. des NOKm Kontanter og innskudd i sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner, betalbar på anmodning Kontanter omfatter betalingsmidler og sedler i utenlandsk valuta. Kontanter og innskudd i sentralbanker omfatter innskudd på konti med sentralbanker og postgirosystemer under offentlig kontroll der følgende krav er oppfylt: - sentralbanken eller postgirosystemet er hjemmehørende i det landet institusjonen er etablert - saldo på konto er til enhver tid tilgjengelig Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner, betalbar på anmodning inkluderer likvide eiendeler som ikke er obligasjoner eller andre rentebærende verdipapirer. 17

18 12. REVISJONSBERETNING FOR 2004 Til Representantskapet og Generalforsamlingen i Nordea Bank Norge ASA Ledelsens ansvar og revisors oppgave Vi har revidert årsregnskapet for Nordea Bank Norge ASA for regnskapsåret 2004, som viser et overskudd på kr for morselskapet og et overskudd på kr for konsernet. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling, noteopplysninger og konsernregnskap. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre og administrerende direktør. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Grunnlag for vår uttalelse Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk i Norge. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og internkontroll-systemer.vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Uttalelse Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for selskapets og konsernets økonomiske stilling 31. desember 2004 og for resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Oslo, 23. februar 2005 KPMG AS Ole M. Klette Statsautorisert revisor 18

19 13. REVISJONSBERETNING FOR 2005 Til Representantskapet og Generalforsamlingen i Nordea Bank Norge ASA Ledelsens ansvar og revisors oppgave Vi har revidert årsregnskapet for Nordea Bank Norge ASA for regnskapsåret 2005, som viser et overskudd på NOK for morselskapet og et overskudd på NOK for konsernet. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet. Årsregnskapet består av selskapsregnskap og konsernregnskap. Selskapsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. Konsernregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling, oppstilling over endringer i egenkapitalen og noteopplysninger. Morselskapets regnskap er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens regler for banker og finansieringsselskap og god regnskapsskikk i Norge. Regnskapslovens regler og Internasjonale standarder for finansiell rapportering som fastsatt av EU er anvendt ved utarbeidelse av konsernregnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre og daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Uttalelse Vi mener at selskapsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling 31. desember 2005 og av resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret i overensstemmelse med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge konsernregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av konsernets finansielle stilling 31. desember 2005 og av resultatet, kontantstrømmene og endringene i egenkapitalen i regnskapsåret i overensstemmelse med regnskapslovens regler og Internasjonale standarder for finansiell rapportering som fastsatt av EU ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Oslo, 16. februar 2006 KPMG AS Ole M. Klette Statsautorisert revisor 19

20 14. INFORMASJON SOM INNTAS VED HENVISNING I Registreringsdokumentet inngår følgende dokumenter ved henvisning. Dokumentene er tidligere offentliggjort og oversendt til Oslo Børs. 1. Rapport for 1. kvartal 2006 Nordea Bank Norge ASA konsern (resultatregnskap er inntatt på s. 6, balansen er inntatt på s. 7, kontantstrømoppstillingen er inntatt på s. 9 og notene er inntatt på s ). 2. Nordea Bank Norge ASAs årsrapport for 2005 (revisjonsberetningen er inntatt på s. 100) 3. Noter til årsregnskapet for 2005 (inntatt på s i årsrapporten for 2005) 4. Nordea Bank Norge ASAs årsrapport for 2004 (revisjonsberetningen er inntatt på s. 47). 5. Noter til årsregnskapet for 2004 (inntatt på s i årsrapporten for 2004) 6. Nordea Bank Norge ASAs årsrapport for 2003 (revisjonsberetningen er inntatt på s. 47). Det gjøres oppmerksom på at deler av informasjonen i ovennevnte dokumenter kan ha blitt uaktuell. Registreringsdokumentet og de dokumenter som utgjør en del av Registreringsdokumentet ved henvisning er tilgjengelig på Nordeas hjemmeside (www.nordea.com). Kopier av følgende dokumenter i papirformat foreligger hos Nordea Bank Norge ASA i Middelthuns gt. 17 i Oslo så lenge Registreringsdokumentet er gjeldende: 1. Nordea Bank Norge ASAs firmaattest og vedtekter. 2. Samtlige dokumenter som ved henvisning inngår i Registreringsdokumentet. 3. Års- og delårsrapporter som Nordea Bank Norge ASA har offentliggjort i perioden TILLEGG TIL REGISTRERINGSDOKUMENTET Enhver ny vesentlig omstendighet og enhver vesentlig unøyaktihet i Registreringsdokumentet som kan få betydning for vurderingen obligasjonene, og som fremkommer eller oppdages etter offentliggjørelsen av Registreringsdokumentet, skal tas med i et tillegg til Registreringsdokumentet som skal godkjennes av Oslo Børs og deretter offentliggjøre 20

Årsrapport 2006 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2006 Nordea Bank Norge Årsrapport 2006 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge er en del av Nordea-konsernet. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet. Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby

Detaljer

Registreringsdokument

Registreringsdokument NORDEA BANK NORGE ASA Registreringsdokument Dette dokumentet («Registreringsdokument») utgjør et registreringsdokument i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75 7-14 og Kommisjonsforordning

Detaljer

Årsrapport 2004 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2004 Nordea Bank Norge Årsrapport 2004 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge ASA er en del av Nordea konsernet. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjø-regionen og opererer innen tre forretningsområder: Retail

Detaljer

Årsrapport 2008 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2008 Nordea Bank Norge Årsrapport 2008 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge ASA. Årsrapport 2008 1 Innhold Fem år i sammendrag... 3 Styrets beretning ets organisering... 4 Forretningsutvikling i 2007... 4 Kommentarer til resultatregnskapet...

Detaljer

Årsrapport 2009 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2009 Nordea Bank Norge Årsrapport 2009 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge ASA Årsrapport 2009 2 Innhold Hovedtall 4 Styrets årsberetning Konsernets organisering 5 Forretningsutvikling 2009 5 Kommentarer til resultatregnskapet

Detaljer

Årsrapport 2003 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2003 Nordea Bank Norge Årsrapport 2003 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge ASA er en del av Nordea konsernet. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjø-regionen og opererer innen tre forretningsområder: Retail

Detaljer

Årsrapport 2014 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2014 Nordea Bank Norge Årsrapport 2014 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge Årsrapport 2014 2 Innhold Hovedtall 4 Styrets årsberetning Konsernets organisering 5 Utviklingen i makroøkonomien og finansmarkedet 5 Forretningsutvikling

Detaljer

Årsrapport 2001 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2001 Nordea Bank Norge Årsrapport 2001 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge er en del av Nordea. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjø-regionen og opererer innen fire forretningsområder: Retail Banking, Asset

Detaljer

Årsrapport 2010 Nordea Eiendomskreditt AS

Årsrapport 2010 Nordea Eiendomskreditt AS Årsrapport 2010 Nordea Eiendomskreditt AS - 2 - Innhold Innhold... 2 Finansielle nøkkeltall... 3 Årsberetning... 4 Resultatregnskap... 9 Utvidet resultatregnskap etter IAS 1... 10 Balanse... 10 Oppstilling

Detaljer

Årsrapport 2014. Gjensidige Bank Konsern Gjensidige Bank ASA

Årsrapport 2014. Gjensidige Bank Konsern Gjensidige Bank ASA Årsrapport 2014 Gjensidige Bank Konsern Gjensidige Bank ASA Innhold Side Noter til regnskapet Side Banken bekrefter sin posisjon 3 Årsberetning for Gjensidige Bank ASA Konsern 5 Resultatregnskap 14 Oppstilling

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2013 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Note 1

Detaljer

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder 2012 Årsberetning INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2012 og utsikter for året 2013 7 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10 Resultatregnskap 2012 13 Balanse 2012 14 Revisors beretning

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 Forsidefoto: Veronica Norevik For dagene som kommer KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere

Detaljer

Bolig- og Næringskreditt AS ÅRSREGNSKAP 2014

Bolig- og Næringskreditt AS ÅRSREGNSKAP 2014 Bolig- og Næringskreditt AS ÅRSREGNSKAP 2014 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 7 Balanse pr. 31.12... 8 Endring i egenkapital i 2013 og 2014... 9 Kontantstrømoppstilling...10

Detaljer

årsrapport 2012 KLP Kreditt AS

årsrapport 2012 KLP Kreditt AS årsrapport 2012 KLP Kreditt AS Forsidefoto: Kari Jacobsen KLP inviterte i 2012 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: Åpen, Tydelig, Ansvarlig og Engasjert. Juryens

Detaljer

Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16

Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 ÅRSRAPPORT/ 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2009 1 av 85 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Endring i egenkapital 12 Kontantstrømoppstilling 12 Noter til regnskapet 13

Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Endring i egenkapital 12 Kontantstrømoppstilling 12 Noter til regnskapet 13 Pareto Bank årsrapport 2010 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Endring i egenkapital 12 Kontantstrømoppstilling 12 Noter til regnskapet 13 Note 1

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2014 Årsberetning Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2 INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2014 og utsikter for året 2015 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Årsregnskap 2014 Skandiabanken AB NUF

Årsregnskap 2014 Skandiabanken AB NUF Skandiabanken AB NUF Styrets årsberetning 2014 Skandiabanken AB Filial Norge (2013 tall i parentes) Virksomhetsområder og drift Virksomheten Skandiabanken AB Filial Norge (heretter kalt «filialen» eller

Detaljer

gjensidige.no/banken Årsrapport Gjensidige Bank konsern

gjensidige.no/banken Årsrapport Gjensidige Bank konsern gjensidige.no/banken Årsrapport 2009 Gjensidige Bank konsern Innhold SIDE INNHOLD 3 Årsberetning 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Andre resultatkomponenter 11 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innhold. Generalforsamling Ordinær generalforsamling holdes torsdag 25. april 2002 på Rica Hotel Bodø.

Innhold. Generalforsamling Ordinær generalforsamling holdes torsdag 25. april 2002 på Rica Hotel Bodø. Årsrapport 2001 Innhold Nordlandsbanken i korte trekk.............. 1 Nordlandsbanken i år 2001................ 2 Hovedtall............................ 3 Årsberetning 2001...................... 4 Resultatregnskap.......................

Detaljer

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2011 2010 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2011 2010 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder Årsberetning INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2011 og utsikter for året 2012 7 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10 Resultatregnskap 2011 13 Balanse 2011 14 Revisors beretning 18 Beretning

Detaljer

PROSPEKT. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 500.000-900.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 104 per Egenkapitalbevis

PROSPEKT. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 500.000-900.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 104 per Egenkapitalbevis PROSPEKT Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 500.000-900.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 104 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være NOK 52-93,6 millioner Tegningsperiode Fra og

Detaljer

Prospekt SPAREBANKEN ØST

Prospekt SPAREBANKEN ØST Prospekt SPAREBANKEN ØST Offentlig fortrinnsrettsemisjon av 16 851 864 grunnfondsbevis med fortrinnsrett for eierne av grunnfondsbeviskapitalen ved utløpet av 16. mars 2009, til tegningskurs NOK 12 per

Detaljer

Årsrapport 2009 Nordea Eiendomskreditt AS

Årsrapport 2009 Nordea Eiendomskreditt AS Årsrapport 2009 Nordea Eiendomskreditt AS Innhold Innhold... 2 Presentasjon av Nordea Eiendomskreditt AS... 3 Finansielle nøkkeltall... 4 Årsberetning... 5 Resultatregnskap... 10 Oppstilling av totalresultat...

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Boligkreditt 5. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Boligkreditt 5. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Boligkreditt 5. regnskapsår 2014 Landkreditt Boligkreditt AS Årsberetning 2014 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige

Detaljer

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse s.1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet REGNSKAP s. 18 Resultatregnskap s. 19 Balanse s. 20

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2010 1 av 94 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer