STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING - TILTAKSPLAN 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING - TILTAKSPLAN 2007"

Transkript

1 KUNNSKAPSLØFTET I SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING - TILTAKSPLAN

2 Strategi for kompetanseutvikling Tiltaksplan 2007 pr Strategisk plan for kompetanseutvikling innen videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylke og statlige føringer legger til enhver tid grunnlaget for de årlige tiltaksplanene. For 2007 er det statlige føringer på å prioritere kompetanseutvikling innen yrkesfagene, og særlig for instruktører og faglige ledere i lærebedrifter. I tillegg er kompetanseutvikling i individvurdering et nasjonalt prioritert område. For å kartlegge hvilke behov skolene og bedriftene har for kompetanseutvikling i 2007, er det gjennomført en kartlegging på skolene. I tillegg har fagnettverkene og enkeltpersoner meldt inn behov. For å få bred kunnskap i prosessen er det nedsatt en referansegruppe bestående av representanter for rektorene, opplæringskontorene, faglige nettverk, Yrkesopplæringsnemnda, Opplæringsavdelingen, fagopplæringen og Utdanningsforbundet. Med utgangspunkt i det kartleggingsarbeidet som er gjort, statlige føringer og innspill fra referansegruppen er det utarbeidet en plan for kompetanseutvikling for Planen vil bli løpende oppdatert med nye tilbud. Flere av tiltakene har egne arbeids- og referansegrupper (Se slutten av planen) HOVEDSATSINGSOMRÅDER 1. Faglige nettverk: fagdager kompetanseutvikling Det er besluttet å opprette fagnettverk med ansvar for fagdager og kompetanseutvikling innen alle utdanningsprogram. Faglige nettverk fordeling av ansvar: Faglig nettverk Ansvarlig skole Fagkoordinator Bygg-og anleggsteknikk Melhus vgs Jens A Meistad Design- og håndverk Brundalen vgs Lillfrid Spjeldet Elektro Fosen vgs Ole Monsvold Medier og kommunikasjon Brundalen vgs Jakob Frengstad Helse og sosialfag Tiller vgs Randi Johnsen og Sissel Holm Service og samferdsel Adolf Øiens skole Bjørn Hanssen Restaurant og matfag Ladejarlen vgs Edward Georg Hagen Teknikk og industriell produksjon Meldal vgs Knut Ringstad og Gunnar Salvesen Naturbruk Skjetlein vgs Arvid Hammeren Stud.spes. - realfag Byåsen vgs Hilde Ervik Stud.spes. samfunnsfag og Adolf Øiens skole Anders Buhaug økonomi Stud.spes. - formgivingsfag Brundalen vgs Kari Gjerde Stud.spes. 2. fremmedspråk Melhus vgs Helge Bjørn Bæverfjord Idrettsfag Malvik vgs Kjellrun Sporild Musikk, dans og drama Trondheim Katedralskole Anne Piro Engelsk Gauldal vgs / Gerhard Schønings skole Astrid Solberg / Laurie Skjelten 2

3 Norsk Strinda vgs / Adolf Øiens skole Ole-Johan Tretteng / Karl Petter Buhaug og Cecilie Bach Kroppsøving Brundalen vgs Ingrid Nelvik Frikjøp av fagkoordinatorer: For at fagkoordinatorene skal kunne gjøre jobben sin, får hver ansvarlig skole tildelt kr som kan brukes til frikjøp. Fagkoordinatorenes ansvar og oppgaver: - Nettverksbygging Få oversikt over fagpersonene ved hver skole og knytte nettverk sammen. - Sørge for at det blir opprettet rom for nettverkene i Fronter. - Ansvar for planlegging og gjennomføring av fagdager. - Ansvar for planlegging av etterspurte kurs/kompetanseutviklingstiltak. - Knytte eksterne kontakter med opplæringskontor/bedrifter/høyere utdanningsinstitusjoner. - Ansvar for økonomien til nettverket. - Kartlegge og drøfte bruk av IKT i faget. Fagdager: Arrangere minst 2 fagdager i løpet av året. En av fagdagene legges til faglig-pedagogisk dag i november. OD-dagen bør også brukes til fagdag. Økonomi: kr pr nettverk. Føringer for innhold i fagdagene: - Pedagogisk bruk av IKT. Fagenes kompetansemål i IKT. Aktuell programvare. (jfr Lærerløftet ). - Ambisjoner med faget/fagene i Kunnskapsløftet. - Læringsplakaten. - Tilpasset opplæring. - Prosjekt til fordyping (yrkesfagene). - Organisering av opplæringen. - Vurdering. - Økt gjennomføringsgrad redusert frafall og fokus på fravær. - Læreplaner. - Læremidler trykte og digitale. - Metodikk, gode eksempler. - Grunnleggende ferdigheter og annet tverrfaglig arbeid. - Samarbeid om fordeling av praksisplasser i bedrift. Fagnettverkene står ellers fritt til å ta opp det de måtte ønske innen sitt fagområde. Kompetanseutvikling for de faglige nettverkene Økonomi: kr pr nettverk Nettverkene prioriterer kurs og kompetanseutvikling etter behov. De skolene som har ansvaret for fagdager har sammen med de til en hver tid valgte representanter fra nærings-/arbeidsliv og Opplæringsavdelingen, et ansvar for å etablere felles møteplasser innen samme utdanningsprogram. Nedenfor følger navn på kontaktpersoner fra bransjer/opplæringskontor og rådgivere i Opplæringsavdelingen: Faglig nettverk Bygg- og anleggsteknikk Design- og håndverk Kontaktperson bransje/opplæringskontor Oystein Moa Gerd Gaasø 3

4 Elektro Helse og sosialfag Service- og samferdsel Restaurant og matfag Teknikk og industriell produksjon Naturbruk Medier og kommunikasjon Faglig nettverk Bygg- og anleggsteknikk Design- og håndverk Elektro Helse og sosialfag Service- og samferdsel Restaurant og matfag Teknikk og industriell produksjon Naturbruk Medier og kommunikasjon Stud.spes Realfag Stud.spes Samf.fag og økonomi Stud.spes Formgivingsfag Stud.spes 2. fremmedspråk Idrettsfag Musikk, dans og drama Engelsk Norsk Kroppsøving Hugo Sand Svanhild Viken Morten Kjeldsberg Terje Nørstebø Per Oddvar Sæther Margit Kristiansen Myrseth Odd Einar Aune Kontaktpersoner i Opplæringsavdelingen Bjørg Einan / Marit Heggeriset Unni Wikstrøm Hallgeir Wikdahl / Unni Wikstrøm Toril Skjetne Hilde Ingebrigtsen / Åse Kildemo Sverre Tangen Marit Heggeriset / Hallgeir Wikdahl Bjørg Einan / Hilde Ingebrigtsen Unni Wikstrøm / Hallgeir Wikdahl Bodil Sollie Finsmyr Øyvind Ingstad Øyvind Ingstad Solbjørg With Bodil Sollie Finsmyr Bodil Sollie Finsmyr Grethe Jøndahl Grethe Jøndahl Bodil Sollie Finsmyr 2. Fag- og yrkesopplæring med fokus på nærings- og arbeidsliv Høsten 2008 vil de første lærlingene etter Kunnskapsløftet starte sin opplæring i bedrift. Dette betyr at det skal legges vekt på kompetanseheving av daglige ledere fra opplæringskontor, faglige ledere, instruktører og tilsynsvalgte fra lærebedriftene, ledere fra videregående skole og rådgivere ved Opplæringsavdelingen. Det er viktig at de som er ansvarlig for opplæringen i lærebedriftene får kunnskap om reformen slik at de kan møte de utfordringene de står overfor i fremtiden. Der det er naturlig, legges det opp til felles skolering av lærere i fag- og yrkesopplæringen og instruktører og faglige ledere i lærebedriftene. Hospitering av yrkesfaglærere i bedrift, i forbindelse med utplassering av elever, er et område som bør prioriteres. Følgende tiltak settes i gang i 2007 (arbeidsgruppe ***): 4

5 Målgruppe Tema Tidspunkt og sted Ansvarlig og påmelding Yrkesfaglærere, faglige ledere, instruktører, tilsynsvalgte Kjennskap til Kunnskapsløftet Læreplanforståelse Helhetlig løp - skole og bedrift Dokumentasjonsordninger Tilpasset opplæring Mappevurdering Forskrift til Opplæringsloven Kurset går over 3 dager. Første kursdag i des 2006/jan Andre kursdag i februar / mars 07. Tredje kursdag: april/mai 07 Kurset holdes regionvis. Invitasjon med info sendes målgruppen Referansegruppen, Melhus vgs v/ Jens Arne Meistad og Tiller vgs v/ Arnt Hølås. Innledere: Repr fra oppl kontorene i STFK De videregående skolene i fylket PP-tjenesten / Rådgivere Repr fra bedriftene Påmeldingsfrist: Se invitasjon Faglig ledere/instruktører fra medlemsbedrifter i opplæringskontor og selvstendige lærebedrifter Bedriftens rolle som lærebedrift i Kunnskapsløftet. Veilederrollen. Dokumentasjon og rapportering. Læreplanforståelse. Vår 2007 Opplæringsavdelingen Primært faglig ledere fra lærebedrifter. Instruktør/tilsynsvalgt fra lærebedrifter. Avdelingsledere/teamledere/fagledere fra videregående skole Kunnskapsløftet prosjekt til fordypning Læreplanforståelse - fra læreplanmål til arbeidsmål. Helhetlig løp, skole - bedrift. - Kvalitetsstandarden for fagopplæring i Sør-Trøndelag. Vurdering kvalifisering Tidlig høst 2007 Opplæringsavdelingen Rådgivere i opplæringsavdelingen. Ansatte ved Opplæringskontor. Faglig ledere fra lærebedrifter. Bedriftens ansvar for fagopplæring. Læringsmiljøet. Høst NTNU Opplæringsavdelingen 5

6 Målgruppe Tema Tidspunkt og sted Ansvarlig og påmelding Å lede læring. Vurdering og kvalifisering. Medlemmer av prøvenemnder og representanter fra lærebedrifter Kunnskapsløftet læreplanforståelse Høst 2007 Opplæringsavdelingen 3. Vurdering Vurdering er et prioritert område i innføringen av Kunnskapsløftet, og lærerens vurdering av eleven viser resultatkvalitet. En del av tenkningen rundt elev- og lærlingvurdering er ny og nedfelt i egen forskrift. Derfor ble det to dager i januar 2007 arrangert en vurderingskonferanse der representanter fra Utdanningsdirektoratet første dag oppdaterte oss i Kunnskapsløftets krav, og andre dag ble det avholdt fagdag om elevvurdering innen de forskjellige utdanningsprogram. Videre arbeid med vurdering opp mot enkeltfag skjer i de faglige nettverkene. Vurderingskonferansen avslørte at det var uklarheter og ulik praksis knyttet til bestemmelser i den nye vurderingsforskriften. Deltakerne uttrykte behov for en avklaring og samordning fra Fylkesrådmannens side. På bakgrunn av dette er det nå iverksatt to tiltak: Dokumentasjon av underveisvurdering (jfr 4-5 i Forskriften til Opplæringslova) Det er lang tradisjon for å vurdere elevens faglige innsats med karakter. Nå skal også elevene få vurdering uten karakter underveis i skoleåret, og denne typen vurdering skal også dokumenteres. Målet er å gi eleven best mulig tilbakemelding i læringsarbeidet, slik at videre utvikling kan skje. For å skaffe seg erfaring om hvordan underveisvurdering best mulig kan dokumenteres, ble skolene invitert til å være med i et lite forsøk initiert av Opplæringsavdelingen. 3 skoler meldte seg: - Byåsen vgs v/ Arvid Oen - Hemne vgs v/ Lillian Ven - Tiller vgs v/ Anne Langø En tverrfaglig lærergruppe ved hver skole har nå fått tildelt en prosjektskisse og inntil kroner for å prøve ut ulike rutiner og modeller for dokumentasjon av underveisvurdering fram mot sommeren. Fylkesrådmannen vil på bakgrunn av deres rapporter sende ut retningslinjer som sikrer alle elevene en holdbar dokumentasjon av underveisvurdering fra neste skoleår. Vurderingsheftet revideres Lærerne har til nå hatt et vurderingshefte som konkretiserer uklarheter i vurderingsforskriften. Hensikten har vært å sikre mest mulig lik behandling i lærerens vurderingsarbeid. Når forskriften nå er revidert, vil det også være behov for å revidere heftet. En bredt sammensatt gruppe med lærere, skoleledere, representanter for Opplæringsavdelingen og Eksamenskontoret, til sammen 11 personer, starter sitt arbeid med dette 29. mars. Målet er å få et revidert hefte klart til høsten, og dette skal legges inn i EQS til nytte for alle lærere. 6

7 4. IKT og Lærerløftet I fjor vår vedtok Fylkestinget Lærerløftet. Det innebar blant annet at alle lærere skal ha sin bærbare PC fra Dette vedtaket har en del praktiske konsekvenser, og Opplæringsavdelingen oppnevnte 3 IKT - grupper fra for å etablere et utviklingsprogram med utgangspunkt i nye utviklingsmålene. Disse gruppene skal utrede ulike sider av Lærerløftet, slik at innsatsen kan bli mest mulig vellykket. De skal også tenke mer langsiktig omkring digital utvikling i de videregående skolene. Gruppene ser på områdene pedagogisk bruk av IKT, programvare og infrastruktur og kompetanseutvikling innen IKT. I mandatet til den siste gruppen står det at deres forslag til kompetanseutvikling innen IKT skal inn i tiltaksplanen for Tiltaksplanen er i hovedsak basert på den statlige finansieringen knyttet til Kunnskapsløftet. Årets prioriteringer er nevnt innledningsvis, men IKT er ikke blant disse og må derfor konkurrere med andre tiltak ved tildeling av midler. Som utgangspunkt for IKT-satsingens kompetanseutvikling ligger de foreslåtte utviklingsmålene for videregående skole, behovskartleggingen som fant sted før jul 2006 og tiltak som er beskrevet i skolenes strategiplaner fra IKTabc. Det er nå foreslått å få inn målinger på utviklingen av digital kompetanse blant lærerne i styringskortet, og derfor er det helt avgjørende at tiltak iverksettes både på kort og lang sikt. KS og de ansattes organisasjoner har i brev anmodet fylkeskommunene om å følge opp 12 prioriterte punkter i strategien Kompetanse for utvikling , og dette har kompetanseutviklingsgruppen lagt vekt på, blant annet ved å ta hensyn til innmeldte behov fra skolene og ved å prioritere forankring ved det enkelte lærested. Når det gjelder IKT og Lærerløftet må man som sagt ha et langsiktig perpektiv, for det er mange utfordringer. Opplæring i de helt fagspesifikke dataverktøyene vil fagnettverkene under punkt 1 ta seg av, og det vil arrangeres møter med dem for å samkjøre de ansvarlige fagkoordinatorene med de tre oppnevnte IKT-gruppene i Lærerløftet. Den mer generelle kompetanseutviklingen innen Lærerløftet må imidlertid beskrives i tiltaksplanen for 2007, og i neste omgang for I denne omgang blir det bare gitt innspill til første fase. Kursing bør skje på tre nivåer, i prioritert rekkefølge, alt etter behov og antall deltakere: 1. lokalt på skolen 2. regionalt og i nettverk med andre skoler 3. sentralt i regi av fylkeskommunen Lærerne befinner seg på svært ulike nivå mht IKT-kunnskap, og det blir viktig å tilby kompetanseutvikling på flere nivå. I første fase må man prioritere kursing lokalt på skolen slik at alle lærere blir fortrolige med sin PC, en såkalt startpakke som angir det minimumsnivå fylkesrådmannen krever. å gi de med middels gode IKT-kunnskaper opplæring i presentasjonsteknikk som kan gjøre undervisningen deres bedre, og styrke elevenes læring. Muligens kan dette skje regionalt og i nettverk å tilby en del av de lærerne som har svært gode kunnskaper å bli med i en spydspiss-gruppe som eksperimenterer innenfor pedagogisk bruk av IKT, og deretter sprer kunnskap til sine kolleger (Jfr. Kreative Trøndelag) I disse tre kulepunktene ligger følgende: 7

8 1 Startpakke Det er den enkelte skole som vet hvem som trenger dette tilbudet, og som kan skreddersy opplegg som vil gi dem trygghet i forhold til å bruke sin bærbare PC fra Da vil man få til hverdagslæring. Dette kurset må være obligatorisk, slik at alle lærere fra høsten har en minimumskompetanse. I skolenes IKT-ABC-strategier kommer følgende behov fram, og disse vil være mest aktuelle: Generell og grunnleggende IKT: Fangst på internett: LMS: Administrative løsninger: operativsystem, filbehandling, Windows utforsker, tekstbehandling, regneark, datasikkerhet effektive søk for å finne lærestoff + litt om lover, opphavsrett, kildekritikk bruke muligheter som ligger i Classfronter i sin undervisning Outlook, Skolearena til fraværsføring etc Hver enkelt skole tildeles midler for å intensivere arbeidet med opplæringen. Skolene bestemmer selv tid og sted. Rapport med regnskap vil bli krevd. På sikt vil det også være aktuelt å kjøpe inn et program fra for eksempel DataPower e-læring, som gir bred opplæring i grunnleggende IKT, delvis basert på selvstudium, delvis på lokale samlinger. Dette vil egne seg godt for lærere i kategorien og de som har en god del kunnskaper, men er blanke i en eller flere moduler. I Medarbeiderløftet diskuteres også innkjøp av det samme programmet, som for alle fylkeskommunens ansatte + elever har en utgangspris på kr over 3 år. Gruppen har vurdert programmet og vil anbefale innkjøp til fylkeskommunen. 2 Videregående kurs Denne gruppen forutsetters å ha en grunnleggende kunnskap, men de kan utvikle sin kompetanse mht pedagogisk bruk av IKT. Det kan handle om å bli dyktigere til å: Presentere sine undervisningsopplegg: Power Point, bildebehandling, klipp fra Internett, animasjon etc Teknisk databehandling: bruk av skanner, brenner etc Nye typer databehandling: chatting, blogging, teknisk utstyr som for eksempel Smarboard for å kunne møte hverdagen til elevene Denne typen kurs kan kjøres i nettverk for flere skoler. Kursene må utvikles og planlegges videre og gjennomføres tidlig i høst. 3 Etablering av en spydspiss-gruppe For virkelig å få effekt av Lærerløftet, er det viktig å ivareta også de pedagogene som er avanserte innenfor IKT, og som kan videreutvikle og dele sine pedagogiske erfaringer og eksperimenter med kolleger. Det opprettes et nettverk av lærere med høg IKT-kompetanse. Nettverket gis de samme økonomiske betingelser som andre nettverk. 5. Tildeling av midler til skolene De videregående skolene får tildelt totalt 2, 5 mill kr til kompetanseutvikling ved egen skole. Beløpet fordeles med en grunnressurs på kr pr skole pluss et beløp pr antall pedagogisk ansatte ved skolen. Midlene skal brukes til kompetanseutvikling innen temaene elevmedvirkning, tilpasset og differensiert opplæring, der det 8

9 fortsatt er mye ugjort i STFK. De kan også gå til nettverksarbeid mellom skoler, til arbeid med spesielle fag og egne prioriteringer. Skolene skal rapportere på bruken av pengene. NATURFAG OG 2. FREMMEDSPRÅK Fylkesmannen fordeler midler til skoleeiere i Sør - Trøndelag øremerket til kompetansegivende utdanning i 2. fremmedspråk og naturfag. For 2007 tildeles fylkeskommunen kr som skal fordeles likt på naturfag og 2.fremmedspråk. 2. fremmedspråk 20 lærere gjennomfører nå grunnutdanning i spansk, 60 stp, med oppstart i Utdanningen går over 3 år. Kostnad i 2007: kr I tillegg tilbys Tysk fagdidaktikk, 7,5 stp og Fransk fagdidaktikk, 7,5 stp. Kursene tilbys ved NTNU Lærere som ønsker det kan søke Opplæringsavdelingen om midler til studiene Tysk i skolen, 60 stp og Fransk i skolen, 60 stp som arrangeres av NTNU. Oppstart høsten Naturfag 9 lærere deltar på Bioteknologi, 7,5 stp og Energi for framtida 7,5 stp, som avsluttes våren Disse kursene tilbys igjen med oppstart høsten I tillegg tilbys Forskerspiren 7,5 stp og Teknologi og forskningslære, 7,5 stp. Alle kurs arrangeres av NTNU. ANDRE PRIORITERINGER / TILTAK Lederopplæringen og karriereveiledningen videreføres og avsluttes våren 2007, og vil bli evaluert før eventuelle nye tiltak innen disse områdene settes i gang. Disse pluss andre tiltak som er etterspurt i kartleggingen, fremkommer i følgende tabell. Til hvert kurs sendes det egen innkalling/invitasjon. Tabellen vil bli videre utviklet med nye tilbud utover Målgruppe Tema Tidspunkt og sted Ansvarlig og påmelding Lærere i videregående skoler - generelt Faglærere i videregående skole Vurderingskonferanse Fagdag: Elevvurdering Tidspunkt: 24. januar Sted: Nova kurs og konferansesenter, Trondheim Tidspunkt: 25. januar Sted: Nova kurs og konferansesenter og skolene Ansvarlig: Grethe Jøndahl, OLA Åge Risdal og Ivar Svensson fra Udir oppdaterer oss i Kunnskapsløftets krav. Ca 250 lærere og skoleledere deltok Gruppeledere fra skolene (de forskjellige utdanningsprogrammene og fag) Påmelding til Grethe Jøndahl 9

10 Målgruppe Tema Tidspunkt og sted Ansvarlig og påmelding Lærere i samfunnsfag og programfaget politikk, individ og samfunn Rådgivere Makt og demokrati menneskerettigheter og terrorisme Studium i karriereveiledning, 30 stp Videreføring fra 2006 Dag 3: 31.januar, kl Sted: brundalen vgs, Ressurssenteret Oppstart: Slutten av februar Aschehoug forlag Påmelding sendes innen 15. januar Høgskolen i Lillehammer. Lærere i videregående skole Sørsamisk kultur og samfunnsliv 1. samling februar 2. samling april Tidspunkt: januar Sted: Quality Hotel og Resort, Røros Søknad sendes Opplæringsavdelingen v/ Gunnar Solberg innen 1. februar Ansvarlig: Samisk språk og kompetansesenter v/toini Bergstrøm Påmelding til innen 12. januar Den videregående skolen Konferanse om forebygging av rus og negativ adferd blant ungdom Tidspunkt: 5. mars Sted: Byåsen vgs Hovedforeleser: Oddrun Samdahl, UIB Invitasjon sendes skolene Lærere på MDD Nasjonal konferanse. Tema: læreplanarbeid for Vg2, eksamen Vg1, etablering av et nasjonalt råd for MDD Tidspunkt: mars Sted. Haugesund Rogaland fagforum for MDD Påmelding og info på innen 5. mars Ledere i skole og fagopplæring, oppl avd. Samling 7 Referansegruppe Hovedtema: Kunnskapsløftet lærende organisasjoner Tidspunkt: 8. februar Sted: Radisson SAS Royal Garden Hotel, Trondheim HINT Påmelding til Gunnar innen 29. januar Ledere i skole og fagopplæring, oppl avd. Samling 8, våren 2007 Referansegruppe Hovedtema: Kunnskapsløftet lærende organisasjoner - Kommunikasjon Tidspunkt. 18.og 19. april Sted: Quality Hotell & Resort, Røros HiNT Påmelding til innen 17. mars 10

11 Målgruppe Tema Tidspunkt og sted Ansvarlig og påmelding Naturfaglærere Forskerspiren og den naturvitenskapelige metode - Kurs Tidspunkt: mars Sted. Skolelaboratoriet NTNU, Realfagbygget A4 Skolelaboratoriet NTNU v/ Ragnhild Baglo Påmelding gjøres elektronisk på innen 15.februar Rådgivere, skoleledere, kontaktlærere Referansegruppe ** Karriereveiledning hele skolens ansvar Hovedtema: Den gode samtalen Samling 3 Tidspunkt : 21., 22. og 23. mai. Skolene deles i 3 grupper som har hver sin dag. Invitasjon med nærmere info sendes skolene Ansvarlig: Referansegruppa og rådgiverkoordinator Faglig ansvarlig: Geir Halland, NTNU Yrkesfaglærere, faglige leder i opplæringskontor, kontaktpersoner i opplæringsavdelingen, bedrifter, NHO og LO Utarbeidelse av felles retningslinjer for prosjekt til fordyping på Vg2 Tidspunkt: 21. februar, kl Sted: Nova Kurs og konferansesenter, Trondheim Opplæringsavdelingen v/ Eirik Granaas Påmelding til innen 15.februar Elektro-, elektronikk- og IKT - lærere Lab - samlinger Nettbaserte aktiviteter på It`s Learning mars, mars og 28. mars Sted: Fosen vgs Ansvarlig. Fosen vgs v/ Kjell Bigset Kursleverandør: Tisip Påmelding til Påmeldingsfrist: Se egen invitasjon Skoleledere og undervisningspersonell som skal bruke videokonferanse i undervisningen Bli kjent med videokonferanse. Todelt: Felles samling med fokus på hva videokonferanse er, pedagogikk og gode eksempler. Opplæring i praktisk bruk av videokonferanse Del 1: 11.april. Sted: Byåsen vgs 12. april. Sted: Fosen vgs. Del 2: Gjennomføres i uke på den enkelte skole Første del: Rogaland Kurs og kompetansesenter v/ Svend Øvrebekk Andre del: Ressurssentrene Påmelding sendes innen 28. mars Religion og etikk-lærere Ny læreplan i religion og etikk Under planlegging Norsklærere Digitale tekster i norskfaget 7,5 stp ( 1 år ) Oppstart 12.april Faglig ansvarlig: NTNU v/hildegunn Otnes Søknad sendes elektronisk til NTNU: Frist : 15. januar 11

12 Målgruppe Tema Tidspunkt og sted Ansvarlig og påmelding Fysikklærere Fysiske prinsipper i medisinsk teknologi, relativitetsteori og moderne fysikk, digitalisering av lyd, halvledere og sensorteknologi, energiceller og solceller, eksempler fra vitenskapshistorie. Tidspunkt: Torsdag 26.april,kl og fredag 27. april,kl Sted: Institutt for fysikk, Realfagsbygget på Gløshaugen Førsteamanuensis Berit Bungum, Institutt for Fysikk ved NTNU Påmelding til innen 30.mars Historie -og samfunnsfaglærere Det statistiske samfunn, 7,5stp Historisk statistikk, regning og digitale tekster i samfunnsfagene Oppstart: 1. september Varighet: Ett semester, t.o.m desember 2007 Invitasjon sendes skolene 20.april 2007 Ansvarlig: NTNU Søknadsfrist: 15. juni 2007 Søknad sendes elektronisk på Sensorer Tema: Sensorveiledning Under planlegging Engelsklærere Engelsk fagdidaktikk 7,5 stp Norsklærere Norsk for minoritetsspråklige Høsten 2007 Under planlegging NTNU Søknad sendes elektronisk på innen 15. mai REFERANSEGRUPPEN FOR HELE PLANEN: Helen Pedersen, ass rektor ved Melhus vgs Grethe Jøndahl, Opplæringsavdelingen Torild, Ofstad, rektor ved Tiller vgs Hallvard Barlaup, inspektør ved Ladejarlen vgs Ole Ledahl, rektor ved Hemne vgs Gunnar Solberg, Opplæringsavdelingen Bodil Sollie Finsmyr, Opplæringsavdelingen Unni Elisabeth Hegstad, Utdanningsforbundet Eivind Johnsen, NHO og YON Erik Wang, SOST Irene Tamnes, Røros vgs Eirik Granaas, Fagopplæringen, Opplæringsavdelingen 12

13 ARBEIDSGRUPPER: * Program for lederutvikling i skole og fagopplæring Gunnar Solberg,Opplæringsavdelingen, leder Astrid Gynnild, rektor Strinda vgs Steinar Høynes, ass. rektor Gerhard Scønings skole Erik Wang, leder SOST Siri Gerhardsen, avdelingsleder, Heimdal vgs Grethe Jøndahl, Opplæringsavdelingen Irene Tamnes, Røros vgs Knut Grendstad, HiNT Helén Pedersen, ass. rektor Melhus vgs Inger J Christensen, Opplæringsdirektør ** Fellessamling: Rådgivere, kontaklærere og skoleledere Ansvarlig: Atle Haga, Tiller vgs Arbeidsgruppe: Arnt Hølås, Tiller vgs, leder Harald Falch, Trondheim kommune Per-Oscar Andersen, rådgiver Orkdal vgs Vidar Sørensen, kontaktlærer Malvik vgs Ole Ledahl, rektor Hemne vgs Jens Arne Meistad, Melhus vgs Atle Haga, Tiller vgs Sissel Sivertsen, Opplæringskontoret for hotel- og næringsmiddelfag Gunnar Solberg, Opplæringsavdelingen ***Yrkesfaglærere, instruktører, faglige ledere og opplæringskontor Arbeidsgruppe: Eirik Granaas, Opplæringsavdelingen Toril Skjetne, opplæringsavdelingen Bjørg Einan, Opplæringsavdelingen Eivind Johnsen, Yrkesopplæringsnemnda Kjell Flønes Yrkesopplæringsnemnda Erik Wang, SOST Jan Strand, SOST ****Kompetanseutvikling IKT i Lærerløftet Arbeidsgruppe: Grethe Jøndahl, Opplæringsavdelingen, gruppeleder Trond W. Nilsen, Malvik vgs Helen Pedersen, Melhus vgs Svein Eidsaune, Fosen vgs Bodil Grønbeck, Oppdal vgs Tor-Olav Grønning, Strinda vgs Trude Sletvold, Trondheim Katedralskole 13

KUNNSKAPSLØFTET I SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING TILTAKSPLAN 2008. 21.10.2008 Strategi for kompetanseutvikling

KUNNSKAPSLØFTET I SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING TILTAKSPLAN 2008. 21.10.2008 Strategi for kompetanseutvikling KUNNSKAPSLØFTET I SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING TILTAKSPLAN 2008 21.10.2008 Strategi for kompetanseutvikling Tiltaksplan 2008 1 Strategisk plan for kompetanseutvikling innen

Detaljer

Kompetanseutvikling IKT

Kompetanseutvikling IKT Appendiks til utredning Utviklingsprogram for pedagogikk og IKT Kompetanseutvikling IKT En del av Lærerløftet Sør-Trøndelag fylkeskommune 30.04.2007 Innholdsfortegnelse 1. Innledende betraktninger...3

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere Søkerstatistikk Søkere med ungdomsrett til fylkeskommunale vg skoler, pr 14.03.2016 Søkere til Vg1 med ungdomsrett Pr 14.03.16 Antall primærsøkere Utdanningsprogram 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2016-2017 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Innhold: Ulike nettsteder: www.stfk.no -tjenester-elev. Ser på PC-ordning www.lanekassen.no

Detaljer

Yrkesfaglærernes kompetanse

Yrkesfaglærernes kompetanse Yrkesfaglærernes kompetanse Trondheim, 11. mai 2017 Tove Mogstad Aspøy, Sol Skinnarland & Anna Hagen Tønder Problemstillinger Hva slags kompetanseutvikling har yrkesfaglærerne behov for? Hvordan kan kompetanseutvikling

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda tar den forelagte plan for anvendelsen av tildelte statlige etterutdanningsmidler til etterretning. Hamar,

Yrkesopplæringsnemnda tar den forelagte plan for anvendelsen av tildelte statlige etterutdanningsmidler til etterretning. Hamar, Saknr. 4222/09 Ark.nr. 433 A50. Saksbehandler: Rolf Lars Haugen STATLIGE ETTERUTDANNINGSMIDLER 2009 Fylkesdirektørens innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Yrkesopplæringsnemnda

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2017-2018 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg inn med MinID Sjekke at det

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 Innholdsfortegnelse 1 Målgrupper / kommunale kontaktpersoner... 4 2 Plan for gjennomføring... 4 2.1 Ledere på kommunalt nivå... 4 2.2 Kompetanseutvikling

Detaljer

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilbudet skoleåret 2014/15 2.fremmedspråk: Tysk, spansk og fransk Fordypning: engelsk Praktisk alternativ: arbeidslivsfag

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Studiespesialisering

Studiespesialisering Studiespesialisering Liker du fagene Matematikk Norsk Engelsk Samfunnsfag Naturfag Tysk/fransk/spansk/italiensk/russisk/.. Kroppsøving ETTER 3 ÅR PÅ STUD.SPES Studiekompetanse Kan søke om studieplass

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

KOMPETANSE OG UTVIKLING. Kompetansestrategi for pedagogisk ansvarlige i Buskerud fylkeskommune

KOMPETANSE OG UTVIKLING. Kompetansestrategi for pedagogisk ansvarlige i Buskerud fylkeskommune KOMPETANSE OG UTVIKLING Kompetansestrategi for pedagogisk ansvarlige i Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen September 2009 1. BAKGRUNN Kompetansestrategien tar utgangspunkt

Detaljer

. Sak 10/2006 YON. Strategi for kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Bakgrunn for saken

. Sak 10/2006 YON. Strategi for kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Bakgrunn for saken . Sak 10/2006 YON Strategi for kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Bakgrunn for saken Det foreligger en forskningsrapport fra Fafo, Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen-kartlegging av kunnskapsstatus, ved

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

04.09.2014 Kort informasjon

04.09.2014 Kort informasjon 04.09.2014 Kort informasjon 1. Tidsplan for utdanningsvalg. 2. Statistikk for inntak 3. Jobbintervju 4. IKO. 1. Fraværsutvikling 5. Jobbskygging 6. 2 + 2 modellen 1. Utplassering i videregående skole 7.

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Utprøving av hospitering i fag- og yrkesopplæring. Oppstartseminar Oslo 15. desember 2010

Utprøving av hospitering i fag- og yrkesopplæring. Oppstartseminar Oslo 15. desember 2010 Utprøving av hospitering i fag- og yrkesopplæring 2010 2012 Oppstartseminar Oslo 15. desember 2010 Program 10:00-10:30 Velkommen, informasjon om rammer for utprøvingen v/ Anne-Ma Grønlie og Åge Risdal

Detaljer

Overgang grunnskole videregående opplæring

Overgang grunnskole videregående opplæring Overgang grunnskole videregående opplæring 2016-17 Søknadsfrister 1. februar 1. mars Se forskrift til Opplæringslova kapittel 6 Plan for overgangen til vgs - Utdanningsvalg 1 t/u - Karrieredager uke 40

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

Oppland fylkeskommune Fagenhet videregående opplæring. Utprøving av. Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen i Oppland fylkeskommune

Oppland fylkeskommune Fagenhet videregående opplæring. Utprøving av. Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen i Oppland fylkeskommune Oppland fylkeskommune Utprøving av Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen i Oppland fylkeskommune Juni 2010 1 1.0 Innledning Oppland fylkeskommune skal delta som ett av fem fylkeskommuner

Detaljer

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2017/2018

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2017/2018 FROLAND SKOLE Ungdomstrinnet Rådgiver ivar.salvesen@froland.kommune.no Telefon: 37 50 24 25 / 91168625 INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2017/2018 VALGMULIGHETER

Detaljer

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen 14 videregående skoler utenfor Trondheim 8 videregående skoler i Trondheim Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal,

Detaljer

NYE FAGKODER FOR ELEVER MED STORE AVVIK I KOMPETANSEMÅLENE FOR ETT ELLER FLERE FAG I UTDANNINGSPROGRAMMET / PROGRAMOMRÅDET

NYE FAGKODER FOR ELEVER MED STORE AVVIK I KOMPETANSEMÅLENE FOR ETT ELLER FLERE FAG I UTDANNINGSPROGRAMMET / PROGRAMOMRÅDET NYE FAGKODER FOR ELEVER MED STORE AVVIK I KOMPETANSEMÅLENE FOR ETT ELLER FLERE FAG I UTDANNINGSPROGRAMMET / PROGRAMOMRÅDET Det er opprettetet sett nye fagkoder som ikke er knyttet til offentlige læreplaner

Detaljer

Skolebruksplan 3 fase 3

Skolebruksplan 3 fase 3 Skolebruksplan 3 fase 3 Hvorfor Skolebruksplan 3? Flere skolebygg i STFK mangler godkjenning mht forskrift om inneklima og universell utforming og har store behov for teknisk og pedagogisk oppgradering.

Detaljer

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan for utdanningssektoren 2011-2013 Årsplan 2011. Vest-Agder Fylkeskommune

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan for utdanningssektoren 2011-2013 Årsplan 2011. Vest-Agder Fylkeskommune Utdanningsavdelingen Kompetanseplan for utdanningssektoren 2011-2013 Årsplan 2011 Vest-Agder Fylkeskommune Innhold Forankring... 2 Mål... 3 Kompetansestrategi for Vest-Agderskolen... 4 Etterutdanning...

Detaljer

HOSPITERING OG FYR HILDE REITAN OG INGUNN EK PEDERSEN. Fornebu

HOSPITERING OG FYR HILDE REITAN OG INGUNN EK PEDERSEN. Fornebu HOSPITERING OG FYR HILDE REITAN OG INGUNN EK PEDERSEN Fornebu12.09.2013 Våre 30 min Erfaringer med hospiteringsprosjektet i Buskerud Suksesskriterier i arbeidet med hospitering Hvorfor og hvordan tenker

Detaljer

Videreføring av hospiteringsordninger Oslo juni 2013

Videreføring av hospiteringsordninger Oslo juni 2013 Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Oslo 10-11. juni 2013 Clarion Hotel Royal Christiania Avdeling for skoleutvikling Åge Risdal Større verdi: Gjennomgang av programmer og lærefag økt forskning

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET EN PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING FOR PEDAGOGISK PERSONALE I VERDAL OG LEVANGER KUNNSKAPSLØFTET: PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING

KUNNSKAPSLØFTET EN PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING FOR PEDAGOGISK PERSONALE I VERDAL OG LEVANGER KUNNSKAPSLØFTET: PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING KUNNSKAPSLØFTET: PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING FOR PEDAGOGISK PERSONALE I GRUNNSKOLENE I LEVANGER OG VERDAL KOMMUNER 1. Innledning Kunnskapsløftet er en ny og omfattende reform av hele grunnopplæringen.

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET I SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING TILTAKSPLAN Strategi for kompetanseutvikling

KUNNSKAPSLØFTET I SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING TILTAKSPLAN Strategi for kompetanseutvikling KUNNSKAPSLØFTET I SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING TILTAKSPLAN 2008 15.03.2008 Strategi for kompetanseutvikling Tiltaksplan 2008 1 Strategisk plan for kompetanseutvikling innen

Detaljer

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 24.03.2009 2008/2332-5900/2009 / B13 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Hovedsamarbeidsutvalget DIGITALE LÆREMIDLER

Detaljer

Yrkesfaglærerløftet for fremtidens fagarbeidere status for etter- og videreutdanningstiltakene Udir v/ragnhild S. Bølviken. Trondheim, 11.

Yrkesfaglærerløftet for fremtidens fagarbeidere status for etter- og videreutdanningstiltakene Udir v/ragnhild S. Bølviken. Trondheim, 11. Yrkesfaglærerløftet for fremtidens fagarbeidere status for etter- og videreutdanningstiltakene Udir v/ragnhild S. Bølviken Trondheim, 11. mai 2017 Skole og videregående opplæring Yrkesfaglærerløftet for

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR SPJELKAVIK UNGDOMSSKOLE

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR SPJELKAVIK UNGDOMSSKOLE KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR SPJELKAVIK UNGDOMSSKOLE KOMPETANSEUTVIKLINGSSTRATEGI FOR PERIODEN 2005 2008 HANDLINGSPLAN FOR SKOLEÅRET 2008/09 I treårsperioden 2005 2008 vil målet for kompetanseutviklingsarbeidet

Detaljer

Søkere til videregående opplæring

Søkere til videregående opplæring Søkere til videregående opplæring I løpet av perioden 2006-2009 innføres Kunnskapsløftet i videregående opplæring. Denne reformen medfører endringer både i opplæringens struktur, opplæringens innhold samt

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Søkeren må: Søke Svare Møte www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg

Detaljer

VELKOMMEN ALLE FORESATTE

VELKOMMEN ALLE FORESATTE VELKOMMEN ALLE FORESATTE Agenda: 18.00 ca.19.00: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 19.00 19.30: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.30 20.30: Stands i

Detaljer

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. MANDAT, ORGANISERING OG PROSESS... 3 1.2. STRATEGIENS OPPBYGGING OG SKOLENES OPPFØLGING... 3 1.3. FYLKESKOMMUNENS

Detaljer

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE Agenda: 18.00 ca.18.25: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 18.25 19.25: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.25 20.30:

Detaljer

Åge Risdal Rådgiver. Enhet for elev og lærlingvurdering. Utdanningsdirektoratet Frå 15. Juni 2004. Jobbet tidligere i: SUOA/Eksamenssekretariatet og

Åge Risdal Rådgiver. Enhet for elev og lærlingvurdering. Utdanningsdirektoratet Frå 15. Juni 2004. Jobbet tidligere i: SUOA/Eksamenssekretariatet og . januar 5 Åge Risdal Rådgiver Enhet for elev og lærlingvurdering Utdanningsdirektoratet Frå 5. Juni 4 Jobbet tidligere i: SUOA/Eksamenssekretariatet og. januar 5 Direktør Petter Skarheim Organisasjonsog

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

SAMARBEID SKOLE OG BEDRIFT

SAMARBEID SKOLE OG BEDRIFT SAMARBEID SKOLE OG BEDRIFT Geir Rune Larsen avdelingsleder Restaurant- og matfag - Strinda vgs. Leder av fagnettverker for RM i STFK. Stephanie Bang Munkvold opplæringsrådgiver - Opplæringskontoret for

Detaljer

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Utdanningsprogram - de ulike programmene - fag- og timefordeling Hvor kan du på skole? Hvilke rettigheter/plikter har du? Vi snakker litt om: - 3 alternativer

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Antall deltakere og bruk av midler Etterutdanning 222 510 deltakere Videreutdanning 5016 deltakere Rapportert 742 mill kroner 356 mill. 56 mill. 333 mill. Etterutdanning til lærere og rådgivere Etterutdanning

Detaljer

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret Fagopplæringsseksjonen Lærling Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling Noen begrepsavklaringer Hva har bedriften/opplæringskontoret ansvar for Mangler du fellesfag eller tverrfaglig eksamen Hvordan

Detaljer

Ny GIV Buskerud. FYR-prosjektet

Ny GIV Buskerud. FYR-prosjektet Ny GIV Buskerud FYR-prosjektet Innholdsfortegnelse 1 Mål og delmål... 2 1.1 Hovedmål:... 2 1.2 Delmål... 2 2 Valgt organisasjonsmodell, inkl. roller og ansvar... 2 2.1 Lærere knutepunktskolen... 2 2.2

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer

Rekruttering til yrkesfaglærerutdanning

Rekruttering til yrkesfaglærerutdanning Rekruttering til yrkesfaglærerutdanning Yrkesfagkonferansen 1. februar 2017 Klara Rokkones Jarle Landro 1 Dette tar vi opp: Yrkesfaglærerløftet Tilbud ved NTNU: Utdanning av yrkesfaglærere to grunnutdanninger

Detaljer

TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING Meløy videregående skole

TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING Meløy videregående skole TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING 2017-2018 Meløy videregående skole 2 Foto: Tine Bergmo Steinvei Vi ØNSKER AT DU SKAL FÅ GOD KARRIEREVEILEDNING SLIK AT DU BLIR TRYGGET I VALG AV VEI VIDERE ETTER GRUNNSKOLEN.

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering med teknologi og forskningslære Medier og kommunikasjon

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2018 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! «Kurs i utdanningsprogram» på videregående skole kan være en god hjelp

Detaljer

Utbildning Nord

Utbildning Nord Utbildning Nord 24.05.2016 Lærebrev 1871 mai 16 2 Vg1 strukturen * Teknikk og industriell produksjon * Elektrofag * Bygg- og anleggsteknikk * Restaurant- og matfag * Helse- og oppvekstfag * Design og håndverksfag

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013

Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013 Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013 Sande ungdomsskole 2013 (8.35 14.05) 356 elever 54 ansatte v/ rektor, elevrådsrepresentanter og rådgiver Kunnskap gir styrke..

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Kunst, Design og Arkitektur Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Studiespesialisering med

Detaljer

Studieforberedende utdanningsprogram

Studieforberedende utdanningsprogram www.gol.vgs.no Studieforberedende utdanningsprogram Idrettsfag Musikk, dans og drama med disse programområdene: Musikk, Dans eller Drama Studiespesialisering med disse programområdene: Realfag Språk, samfunnsfag

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kunnskapsløftet. Plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2008/09 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2005/6209

Detaljer

Plan for videreutdanning og fagforum 2017/2018

Plan for videreutdanning og fagforum 2017/2018 Plan for videreutdanning og fagforum 2017/2018 Innledning Vest-Agder fylkeskommune skal gi elever og lærlinger et opplæringstilbud som holder høy kvalitet og utvikler de menneskelige kvalitetene samfunnet

Detaljer

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Framtidas kompetansebehov Hvilke yrker finnes om 10-20 år? Hva bør eleven velge?

Detaljer

Kompetanseheving for aktører innen fag- og yrkesopplæring i Sør-Trøndelag. Herdis Floan fagsjef for fagopplæring

Kompetanseheving for aktører innen fag- og yrkesopplæring i Sør-Trøndelag. Herdis Floan fagsjef for fagopplæring Kompetanseheving for aktører innen fag- og yrkesopplæring i Sør-Trøndelag Herdis Floan fagsjef for fagopplæring Målgruppene i vår kompetanseplan «Løfter vi lærerne, løfter vi elevene..» (Strategi for videregående

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kunnskapsløftet. Revidert plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2007-2008 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref:

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Søkeren må: Søke Svare Møte www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg

Detaljer

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Bakgrunn Planen er en videreføring av Strategiplan pedagogisk bruk av IKT 2008 2011 og bygger på den samme forståelse av hva pedagogisk IKT-kompetanse er, og hvordan

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2017-2018 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Søkeren må: Søke Svare Møte www.vigo.no Hovedprinsippene inntak Vg1 Opplæringslova 3-1

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016. Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016. Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Søkeren må: Søke Svare Møte www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg

Detaljer

Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse. Gunnar A. Stavnes, EBL

Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse. Gunnar A. Stavnes, EBL Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse Gunnar A. Stavnes, EBL Agenda Elektrofagene og Kunnskapsløftet fke 13 Inspektørutdanning fke 16 Installatørutdanningen fke 11 Elektrofagene

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og Oppvekst Naturbruk Restaurant- og matfag Service og

Detaljer

Sammendrag FoU-prosjekt Utvikling av gode yrkesfaglærere

Sammendrag FoU-prosjekt Utvikling av gode yrkesfaglærere Sammendrag FoU-prosjekt 164017 Utvikling av gode yrkesfaglærere Hva kjennetegner en god yrkesfaglærer? Hva slags kompetanseutvikling trenger en yrkesfaglærer for å holde seg faglig oppdatert og gi elevene

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Hvordan sikre kvalitetsutvikling i yrkesopplæringen?

Hvordan sikre kvalitetsutvikling i yrkesopplæringen? Hvordan sikre kvalitetsutvikling i yrkesopplæringen? Grete Haaland HiOA - Høringsutkast om ny struktur 1 INNSTRUK - Forskningsprosjekt om INNHOLD og STRUKTUR i fag-/yrkesopplæringen - Funn og tendenser

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Bry deg lær deg vær deg Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess Det er du som må gå på skolen. Bruk dine evner, følge dine drømmer. Skape din

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole 31.01.2017 1 Hva er videregående opplæring? Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier. Studieforberedende opplæring legger mest vekt på teoretisk kunnskap (gir

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Hvilke rettigheter har elever som går ut av grunnskolen? Inntak på Vg1 på ett av tre prioriterte utdanningsprogram Tre års videregående opplæring

Detaljer

Den gode historien fra Åkrehamn vidaregåande skole

Den gode historien fra Åkrehamn vidaregåande skole Den gode historien fra Åkrehamn vidaregåande skole Presentasjon av erfaringer; utfordringer og suksessfaktorer knyttet til arbeidet med digital kompetanse ved egen skole - sett fra et skolelederperspektiv.

Detaljer

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir-2-2018 Her finner du oversikt over trekkordningen for grunnskolen og videregående opplæring. ARTIKKEL SIST ENDRET: 09.01.2018 Nytt

Detaljer

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017 Foss videregående skole Utdanningsprogram på Foss videregående skole Program for studiespesialisering 90 t/u Program for musikk, dans, drama 105 t/u Fagkretsen

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA

Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA FORDELER FOR BEDRIFTEN Du kan velge lokal lærling og være med på å forme holdninger og utvikle ferdigheter og kompetanse for dine

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING

KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING kurs for prøvenemnder og faglige ledere/instuktører i Aust-Agder 11. juni 2009 Hilde Witsø 1 Mål for kurset i dag Å gi ledere og medlemmer i prøvenemnder og faglige ledere/instruktører

Detaljer

Kort informasjon

Kort informasjon 08.09.2016 Kort informasjon http://fetskolene.net/# Fraværsutvikling Tidsplan for utdanningsvalg. Statistikk for inntak Jobbintervju IKO Jobbskygging 2 + 2 modellen Utplassering i videregående skole Struktur

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Kunnskapsløftet Innført fra høsten 2006 Nasjonale gjennomgående læreplaner for grunnskole og videregående skole Grunnskolen: Satsing på å skrive, tale,

Detaljer

Hva er videregående opplæring?

Hva er videregående opplæring? Hva er videregående opplæring? 13 utdanningsprogram; 5 studieforberedende Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering 13 utdanningsprogram;

Detaljer

Vi søker fagpersoner som kan være med å utvikle kjerneelementer i fag

Vi søker fagpersoner som kan være med å utvikle kjerneelementer i fag Vi søker fagpersoner som kan være med å utvikle kjerneelementer i fag Fagene i skolen skal fornyes, og vi starter arbeidet med å utvikle kjerneelementer i fag. Dette skal sikre at fagene får et relevant

Detaljer

Studiespesialisering ved avdeling Flisa

Studiespesialisering ved avdeling Flisa Studiespesialisering ved avdeling Flisa Generell informasjon PC-ordningen Skolens hjemmeside http://www.soloer.vgs.no Skolearena sammen med eleven Programfag Elevene i programområdene for realfag og for

Detaljer

Kvalitet i fremtidens fag- og yrkesopplæring Prosjekt til fordypning Ny fagopplærings Giv

Kvalitet i fremtidens fag- og yrkesopplæring Prosjekt til fordypning Ny fagopplærings Giv Kvalitet i fremtidens fag- og yrkesopplæring Prosjekt til fordypning Ny fagopplærings Giv Bakgrunn «Rogalandsmetoden» for en helhetlig fag- og yrkesopplæring er et resultat av lokalt utviklingsarbeid i

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

Fagopplæring - muligheter i ordninga for lærlingar og lærekandidatar

Fagopplæring - muligheter i ordninga for lærlingar og lærekandidatar Fagopplæring - muligheter i ordninga for lærlingar og lærekandidatar Ved Inger Anita Sjømæling/Ola Ivar EikebøUtd-avd i Møre og Romsdal oie2011 Fagopplæringssystemet på fylkesnivå -Yrkesopplæringsnemnda

Detaljer

Ny GIV og videre satsning på u-trinn og videregående opplæring

Ny GIV og videre satsning på u-trinn og videregående opplæring Ny GIV og videre satsning på u-trinn og videregående opplæring Ny GIV nasjonalt for u-trinnet stopper i 2013. Oppfølging for videregående opplæring fra høsten 2013 Kurs for nye 300 lærere i videregående

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 20.04.17 * Fremmedspråk, språklig fordypning eller arbeidslivsfag. * Valgfag. Fremmedspråk Språklig fordypning Arbeidslivsfag Eleven skal ha vurdering med karakter. Karakteren teller ved inntak

Detaljer

INSTRUKTØRER FAGLIGE LEDERE

INSTRUKTØRER FAGLIGE LEDERE INSTRUKTØRER FAGLIGE LEDERE ER DERE VIKTIGE DA???? Det er DERE som først og fremst ivareta KVALITETEN i opplæringen av lærlingene. Hvorfor Reform 94? Hva resulterte reformen til? Hvilke muligheter åpner

Detaljer

Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015.

Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015. Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015. Bakgrunn Fra Utdanningsdirektoratets invitasjon: "I forbindelse med oppfølging av Samfunnskontrakten, har Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Orientering fra Utdanningsdirektoratet v/ Anne-Ma Grønlie og Jørgen Nicolaysen Avdeling for skoleutvikling Kompetanse for kvalitet t Rektorutdanningen Lederutdanning

Detaljer