STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING - TILTAKSPLAN 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING - TILTAKSPLAN 2007"

Transkript

1 KUNNSKAPSLØFTET I SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING - TILTAKSPLAN

2 Strategi for kompetanseutvikling Tiltaksplan 2007 pr Strategisk plan for kompetanseutvikling innen videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylke og statlige føringer legger til enhver tid grunnlaget for de årlige tiltaksplanene. For 2007 er det statlige føringer på å prioritere kompetanseutvikling innen yrkesfagene, og særlig for instruktører og faglige ledere i lærebedrifter. I tillegg er kompetanseutvikling i individvurdering et nasjonalt prioritert område. For å kartlegge hvilke behov skolene og bedriftene har for kompetanseutvikling i 2007, er det gjennomført en kartlegging på skolene. I tillegg har fagnettverkene og enkeltpersoner meldt inn behov. For å få bred kunnskap i prosessen er det nedsatt en referansegruppe bestående av representanter for rektorene, opplæringskontorene, faglige nettverk, Yrkesopplæringsnemnda, Opplæringsavdelingen, fagopplæringen og Utdanningsforbundet. Med utgangspunkt i det kartleggingsarbeidet som er gjort, statlige føringer og innspill fra referansegruppen er det utarbeidet en plan for kompetanseutvikling for Planen vil bli løpende oppdatert med nye tilbud. Flere av tiltakene har egne arbeids- og referansegrupper (Se slutten av planen) HOVEDSATSINGSOMRÅDER 1. Faglige nettverk: fagdager kompetanseutvikling Det er besluttet å opprette fagnettverk med ansvar for fagdager og kompetanseutvikling innen alle utdanningsprogram. Faglige nettverk fordeling av ansvar: Faglig nettverk Ansvarlig skole Fagkoordinator Bygg-og anleggsteknikk Melhus vgs Jens A Meistad Design- og håndverk Brundalen vgs Lillfrid Spjeldet Elektro Fosen vgs Ole Monsvold Medier og kommunikasjon Brundalen vgs Jakob Frengstad Helse og sosialfag Tiller vgs Randi Johnsen og Sissel Holm Service og samferdsel Adolf Øiens skole Bjørn Hanssen Restaurant og matfag Ladejarlen vgs Edward Georg Hagen Teknikk og industriell produksjon Meldal vgs Knut Ringstad og Gunnar Salvesen Naturbruk Skjetlein vgs Arvid Hammeren Stud.spes. - realfag Byåsen vgs Hilde Ervik Stud.spes. samfunnsfag og Adolf Øiens skole Anders Buhaug økonomi Stud.spes. - formgivingsfag Brundalen vgs Kari Gjerde Stud.spes. 2. fremmedspråk Melhus vgs Helge Bjørn Bæverfjord Idrettsfag Malvik vgs Kjellrun Sporild Musikk, dans og drama Trondheim Katedralskole Anne Piro Engelsk Gauldal vgs / Gerhard Schønings skole Astrid Solberg / Laurie Skjelten 2

3 Norsk Strinda vgs / Adolf Øiens skole Ole-Johan Tretteng / Karl Petter Buhaug og Cecilie Bach Kroppsøving Brundalen vgs Ingrid Nelvik Frikjøp av fagkoordinatorer: For at fagkoordinatorene skal kunne gjøre jobben sin, får hver ansvarlig skole tildelt kr som kan brukes til frikjøp. Fagkoordinatorenes ansvar og oppgaver: - Nettverksbygging Få oversikt over fagpersonene ved hver skole og knytte nettverk sammen. - Sørge for at det blir opprettet rom for nettverkene i Fronter. - Ansvar for planlegging og gjennomføring av fagdager. - Ansvar for planlegging av etterspurte kurs/kompetanseutviklingstiltak. - Knytte eksterne kontakter med opplæringskontor/bedrifter/høyere utdanningsinstitusjoner. - Ansvar for økonomien til nettverket. - Kartlegge og drøfte bruk av IKT i faget. Fagdager: Arrangere minst 2 fagdager i løpet av året. En av fagdagene legges til faglig-pedagogisk dag i november. OD-dagen bør også brukes til fagdag. Økonomi: kr pr nettverk. Føringer for innhold i fagdagene: - Pedagogisk bruk av IKT. Fagenes kompetansemål i IKT. Aktuell programvare. (jfr Lærerløftet ). - Ambisjoner med faget/fagene i Kunnskapsløftet. - Læringsplakaten. - Tilpasset opplæring. - Prosjekt til fordyping (yrkesfagene). - Organisering av opplæringen. - Vurdering. - Økt gjennomføringsgrad redusert frafall og fokus på fravær. - Læreplaner. - Læremidler trykte og digitale. - Metodikk, gode eksempler. - Grunnleggende ferdigheter og annet tverrfaglig arbeid. - Samarbeid om fordeling av praksisplasser i bedrift. Fagnettverkene står ellers fritt til å ta opp det de måtte ønske innen sitt fagområde. Kompetanseutvikling for de faglige nettverkene Økonomi: kr pr nettverk Nettverkene prioriterer kurs og kompetanseutvikling etter behov. De skolene som har ansvaret for fagdager har sammen med de til en hver tid valgte representanter fra nærings-/arbeidsliv og Opplæringsavdelingen, et ansvar for å etablere felles møteplasser innen samme utdanningsprogram. Nedenfor følger navn på kontaktpersoner fra bransjer/opplæringskontor og rådgivere i Opplæringsavdelingen: Faglig nettverk Bygg- og anleggsteknikk Design- og håndverk Kontaktperson bransje/opplæringskontor Oystein Moa Gerd Gaasø 3

4 Elektro Helse og sosialfag Service- og samferdsel Restaurant og matfag Teknikk og industriell produksjon Naturbruk Medier og kommunikasjon Faglig nettverk Bygg- og anleggsteknikk Design- og håndverk Elektro Helse og sosialfag Service- og samferdsel Restaurant og matfag Teknikk og industriell produksjon Naturbruk Medier og kommunikasjon Stud.spes Realfag Stud.spes Samf.fag og økonomi Stud.spes Formgivingsfag Stud.spes 2. fremmedspråk Idrettsfag Musikk, dans og drama Engelsk Norsk Kroppsøving Hugo Sand Svanhild Viken Morten Kjeldsberg Terje Nørstebø Per Oddvar Sæther Margit Kristiansen Myrseth Odd Einar Aune Kontaktpersoner i Opplæringsavdelingen Bjørg Einan / Marit Heggeriset Unni Wikstrøm Hallgeir Wikdahl / Unni Wikstrøm Toril Skjetne Hilde Ingebrigtsen / Åse Kildemo Sverre Tangen Marit Heggeriset / Hallgeir Wikdahl Bjørg Einan / Hilde Ingebrigtsen Unni Wikstrøm / Hallgeir Wikdahl Bodil Sollie Finsmyr Øyvind Ingstad Øyvind Ingstad Solbjørg With Bodil Sollie Finsmyr Bodil Sollie Finsmyr Grethe Jøndahl Grethe Jøndahl Bodil Sollie Finsmyr 2. Fag- og yrkesopplæring med fokus på nærings- og arbeidsliv Høsten 2008 vil de første lærlingene etter Kunnskapsløftet starte sin opplæring i bedrift. Dette betyr at det skal legges vekt på kompetanseheving av daglige ledere fra opplæringskontor, faglige ledere, instruktører og tilsynsvalgte fra lærebedriftene, ledere fra videregående skole og rådgivere ved Opplæringsavdelingen. Det er viktig at de som er ansvarlig for opplæringen i lærebedriftene får kunnskap om reformen slik at de kan møte de utfordringene de står overfor i fremtiden. Der det er naturlig, legges det opp til felles skolering av lærere i fag- og yrkesopplæringen og instruktører og faglige ledere i lærebedriftene. Hospitering av yrkesfaglærere i bedrift, i forbindelse med utplassering av elever, er et område som bør prioriteres. Følgende tiltak settes i gang i 2007 (arbeidsgruppe ***): 4

5 Målgruppe Tema Tidspunkt og sted Ansvarlig og påmelding Yrkesfaglærere, faglige ledere, instruktører, tilsynsvalgte Kjennskap til Kunnskapsløftet Læreplanforståelse Helhetlig løp - skole og bedrift Dokumentasjonsordninger Tilpasset opplæring Mappevurdering Forskrift til Opplæringsloven Kurset går over 3 dager. Første kursdag i des 2006/jan Andre kursdag i februar / mars 07. Tredje kursdag: april/mai 07 Kurset holdes regionvis. Invitasjon med info sendes målgruppen Referansegruppen, Melhus vgs v/ Jens Arne Meistad og Tiller vgs v/ Arnt Hølås. Innledere: Repr fra oppl kontorene i STFK De videregående skolene i fylket PP-tjenesten / Rådgivere Repr fra bedriftene Påmeldingsfrist: Se invitasjon Faglig ledere/instruktører fra medlemsbedrifter i opplæringskontor og selvstendige lærebedrifter Bedriftens rolle som lærebedrift i Kunnskapsløftet. Veilederrollen. Dokumentasjon og rapportering. Læreplanforståelse. Vår 2007 Opplæringsavdelingen Primært faglig ledere fra lærebedrifter. Instruktør/tilsynsvalgt fra lærebedrifter. Avdelingsledere/teamledere/fagledere fra videregående skole Kunnskapsløftet prosjekt til fordypning Læreplanforståelse - fra læreplanmål til arbeidsmål. Helhetlig løp, skole - bedrift. - Kvalitetsstandarden for fagopplæring i Sør-Trøndelag. Vurdering kvalifisering Tidlig høst 2007 Opplæringsavdelingen Rådgivere i opplæringsavdelingen. Ansatte ved Opplæringskontor. Faglig ledere fra lærebedrifter. Bedriftens ansvar for fagopplæring. Læringsmiljøet. Høst NTNU Opplæringsavdelingen 5

6 Målgruppe Tema Tidspunkt og sted Ansvarlig og påmelding Å lede læring. Vurdering og kvalifisering. Medlemmer av prøvenemnder og representanter fra lærebedrifter Kunnskapsløftet læreplanforståelse Høst 2007 Opplæringsavdelingen 3. Vurdering Vurdering er et prioritert område i innføringen av Kunnskapsløftet, og lærerens vurdering av eleven viser resultatkvalitet. En del av tenkningen rundt elev- og lærlingvurdering er ny og nedfelt i egen forskrift. Derfor ble det to dager i januar 2007 arrangert en vurderingskonferanse der representanter fra Utdanningsdirektoratet første dag oppdaterte oss i Kunnskapsløftets krav, og andre dag ble det avholdt fagdag om elevvurdering innen de forskjellige utdanningsprogram. Videre arbeid med vurdering opp mot enkeltfag skjer i de faglige nettverkene. Vurderingskonferansen avslørte at det var uklarheter og ulik praksis knyttet til bestemmelser i den nye vurderingsforskriften. Deltakerne uttrykte behov for en avklaring og samordning fra Fylkesrådmannens side. På bakgrunn av dette er det nå iverksatt to tiltak: Dokumentasjon av underveisvurdering (jfr 4-5 i Forskriften til Opplæringslova) Det er lang tradisjon for å vurdere elevens faglige innsats med karakter. Nå skal også elevene få vurdering uten karakter underveis i skoleåret, og denne typen vurdering skal også dokumenteres. Målet er å gi eleven best mulig tilbakemelding i læringsarbeidet, slik at videre utvikling kan skje. For å skaffe seg erfaring om hvordan underveisvurdering best mulig kan dokumenteres, ble skolene invitert til å være med i et lite forsøk initiert av Opplæringsavdelingen. 3 skoler meldte seg: - Byåsen vgs v/ Arvid Oen - Hemne vgs v/ Lillian Ven - Tiller vgs v/ Anne Langø En tverrfaglig lærergruppe ved hver skole har nå fått tildelt en prosjektskisse og inntil kroner for å prøve ut ulike rutiner og modeller for dokumentasjon av underveisvurdering fram mot sommeren. Fylkesrådmannen vil på bakgrunn av deres rapporter sende ut retningslinjer som sikrer alle elevene en holdbar dokumentasjon av underveisvurdering fra neste skoleår. Vurderingsheftet revideres Lærerne har til nå hatt et vurderingshefte som konkretiserer uklarheter i vurderingsforskriften. Hensikten har vært å sikre mest mulig lik behandling i lærerens vurderingsarbeid. Når forskriften nå er revidert, vil det også være behov for å revidere heftet. En bredt sammensatt gruppe med lærere, skoleledere, representanter for Opplæringsavdelingen og Eksamenskontoret, til sammen 11 personer, starter sitt arbeid med dette 29. mars. Målet er å få et revidert hefte klart til høsten, og dette skal legges inn i EQS til nytte for alle lærere. 6

7 4. IKT og Lærerløftet I fjor vår vedtok Fylkestinget Lærerløftet. Det innebar blant annet at alle lærere skal ha sin bærbare PC fra Dette vedtaket har en del praktiske konsekvenser, og Opplæringsavdelingen oppnevnte 3 IKT - grupper fra for å etablere et utviklingsprogram med utgangspunkt i nye utviklingsmålene. Disse gruppene skal utrede ulike sider av Lærerløftet, slik at innsatsen kan bli mest mulig vellykket. De skal også tenke mer langsiktig omkring digital utvikling i de videregående skolene. Gruppene ser på områdene pedagogisk bruk av IKT, programvare og infrastruktur og kompetanseutvikling innen IKT. I mandatet til den siste gruppen står det at deres forslag til kompetanseutvikling innen IKT skal inn i tiltaksplanen for Tiltaksplanen er i hovedsak basert på den statlige finansieringen knyttet til Kunnskapsløftet. Årets prioriteringer er nevnt innledningsvis, men IKT er ikke blant disse og må derfor konkurrere med andre tiltak ved tildeling av midler. Som utgangspunkt for IKT-satsingens kompetanseutvikling ligger de foreslåtte utviklingsmålene for videregående skole, behovskartleggingen som fant sted før jul 2006 og tiltak som er beskrevet i skolenes strategiplaner fra IKTabc. Det er nå foreslått å få inn målinger på utviklingen av digital kompetanse blant lærerne i styringskortet, og derfor er det helt avgjørende at tiltak iverksettes både på kort og lang sikt. KS og de ansattes organisasjoner har i brev anmodet fylkeskommunene om å følge opp 12 prioriterte punkter i strategien Kompetanse for utvikling , og dette har kompetanseutviklingsgruppen lagt vekt på, blant annet ved å ta hensyn til innmeldte behov fra skolene og ved å prioritere forankring ved det enkelte lærested. Når det gjelder IKT og Lærerløftet må man som sagt ha et langsiktig perpektiv, for det er mange utfordringer. Opplæring i de helt fagspesifikke dataverktøyene vil fagnettverkene under punkt 1 ta seg av, og det vil arrangeres møter med dem for å samkjøre de ansvarlige fagkoordinatorene med de tre oppnevnte IKT-gruppene i Lærerløftet. Den mer generelle kompetanseutviklingen innen Lærerløftet må imidlertid beskrives i tiltaksplanen for 2007, og i neste omgang for I denne omgang blir det bare gitt innspill til første fase. Kursing bør skje på tre nivåer, i prioritert rekkefølge, alt etter behov og antall deltakere: 1. lokalt på skolen 2. regionalt og i nettverk med andre skoler 3. sentralt i regi av fylkeskommunen Lærerne befinner seg på svært ulike nivå mht IKT-kunnskap, og det blir viktig å tilby kompetanseutvikling på flere nivå. I første fase må man prioritere kursing lokalt på skolen slik at alle lærere blir fortrolige med sin PC, en såkalt startpakke som angir det minimumsnivå fylkesrådmannen krever. å gi de med middels gode IKT-kunnskaper opplæring i presentasjonsteknikk som kan gjøre undervisningen deres bedre, og styrke elevenes læring. Muligens kan dette skje regionalt og i nettverk å tilby en del av de lærerne som har svært gode kunnskaper å bli med i en spydspiss-gruppe som eksperimenterer innenfor pedagogisk bruk av IKT, og deretter sprer kunnskap til sine kolleger (Jfr. Kreative Trøndelag) I disse tre kulepunktene ligger følgende: 7

8 1 Startpakke Det er den enkelte skole som vet hvem som trenger dette tilbudet, og som kan skreddersy opplegg som vil gi dem trygghet i forhold til å bruke sin bærbare PC fra Da vil man få til hverdagslæring. Dette kurset må være obligatorisk, slik at alle lærere fra høsten har en minimumskompetanse. I skolenes IKT-ABC-strategier kommer følgende behov fram, og disse vil være mest aktuelle: Generell og grunnleggende IKT: Fangst på internett: LMS: Administrative løsninger: operativsystem, filbehandling, Windows utforsker, tekstbehandling, regneark, datasikkerhet effektive søk for å finne lærestoff + litt om lover, opphavsrett, kildekritikk bruke muligheter som ligger i Classfronter i sin undervisning Outlook, Skolearena til fraværsføring etc Hver enkelt skole tildeles midler for å intensivere arbeidet med opplæringen. Skolene bestemmer selv tid og sted. Rapport med regnskap vil bli krevd. På sikt vil det også være aktuelt å kjøpe inn et program fra for eksempel DataPower e-læring, som gir bred opplæring i grunnleggende IKT, delvis basert på selvstudium, delvis på lokale samlinger. Dette vil egne seg godt for lærere i kategorien og de som har en god del kunnskaper, men er blanke i en eller flere moduler. I Medarbeiderløftet diskuteres også innkjøp av det samme programmet, som for alle fylkeskommunens ansatte + elever har en utgangspris på kr over 3 år. Gruppen har vurdert programmet og vil anbefale innkjøp til fylkeskommunen. 2 Videregående kurs Denne gruppen forutsetters å ha en grunnleggende kunnskap, men de kan utvikle sin kompetanse mht pedagogisk bruk av IKT. Det kan handle om å bli dyktigere til å: Presentere sine undervisningsopplegg: Power Point, bildebehandling, klipp fra Internett, animasjon etc Teknisk databehandling: bruk av skanner, brenner etc Nye typer databehandling: chatting, blogging, teknisk utstyr som for eksempel Smarboard for å kunne møte hverdagen til elevene Denne typen kurs kan kjøres i nettverk for flere skoler. Kursene må utvikles og planlegges videre og gjennomføres tidlig i høst. 3 Etablering av en spydspiss-gruppe For virkelig å få effekt av Lærerløftet, er det viktig å ivareta også de pedagogene som er avanserte innenfor IKT, og som kan videreutvikle og dele sine pedagogiske erfaringer og eksperimenter med kolleger. Det opprettes et nettverk av lærere med høg IKT-kompetanse. Nettverket gis de samme økonomiske betingelser som andre nettverk. 5. Tildeling av midler til skolene De videregående skolene får tildelt totalt 2, 5 mill kr til kompetanseutvikling ved egen skole. Beløpet fordeles med en grunnressurs på kr pr skole pluss et beløp pr antall pedagogisk ansatte ved skolen. Midlene skal brukes til kompetanseutvikling innen temaene elevmedvirkning, tilpasset og differensiert opplæring, der det 8

9 fortsatt er mye ugjort i STFK. De kan også gå til nettverksarbeid mellom skoler, til arbeid med spesielle fag og egne prioriteringer. Skolene skal rapportere på bruken av pengene. NATURFAG OG 2. FREMMEDSPRÅK Fylkesmannen fordeler midler til skoleeiere i Sør - Trøndelag øremerket til kompetansegivende utdanning i 2. fremmedspråk og naturfag. For 2007 tildeles fylkeskommunen kr som skal fordeles likt på naturfag og 2.fremmedspråk. 2. fremmedspråk 20 lærere gjennomfører nå grunnutdanning i spansk, 60 stp, med oppstart i Utdanningen går over 3 år. Kostnad i 2007: kr I tillegg tilbys Tysk fagdidaktikk, 7,5 stp og Fransk fagdidaktikk, 7,5 stp. Kursene tilbys ved NTNU Lærere som ønsker det kan søke Opplæringsavdelingen om midler til studiene Tysk i skolen, 60 stp og Fransk i skolen, 60 stp som arrangeres av NTNU. Oppstart høsten Naturfag 9 lærere deltar på Bioteknologi, 7,5 stp og Energi for framtida 7,5 stp, som avsluttes våren Disse kursene tilbys igjen med oppstart høsten I tillegg tilbys Forskerspiren 7,5 stp og Teknologi og forskningslære, 7,5 stp. Alle kurs arrangeres av NTNU. ANDRE PRIORITERINGER / TILTAK Lederopplæringen og karriereveiledningen videreføres og avsluttes våren 2007, og vil bli evaluert før eventuelle nye tiltak innen disse områdene settes i gang. Disse pluss andre tiltak som er etterspurt i kartleggingen, fremkommer i følgende tabell. Til hvert kurs sendes det egen innkalling/invitasjon. Tabellen vil bli videre utviklet med nye tilbud utover Målgruppe Tema Tidspunkt og sted Ansvarlig og påmelding Lærere i videregående skoler - generelt Faglærere i videregående skole Vurderingskonferanse Fagdag: Elevvurdering Tidspunkt: 24. januar Sted: Nova kurs og konferansesenter, Trondheim Tidspunkt: 25. januar Sted: Nova kurs og konferansesenter og skolene Ansvarlig: Grethe Jøndahl, OLA Åge Risdal og Ivar Svensson fra Udir oppdaterer oss i Kunnskapsløftets krav. Ca 250 lærere og skoleledere deltok Gruppeledere fra skolene (de forskjellige utdanningsprogrammene og fag) Påmelding til Grethe Jøndahl 9

10 Målgruppe Tema Tidspunkt og sted Ansvarlig og påmelding Lærere i samfunnsfag og programfaget politikk, individ og samfunn Rådgivere Makt og demokrati menneskerettigheter og terrorisme Studium i karriereveiledning, 30 stp Videreføring fra 2006 Dag 3: 31.januar, kl Sted: brundalen vgs, Ressurssenteret Oppstart: Slutten av februar Aschehoug forlag Påmelding sendes innen 15. januar Høgskolen i Lillehammer. Lærere i videregående skole Sørsamisk kultur og samfunnsliv 1. samling februar 2. samling april Tidspunkt: januar Sted: Quality Hotel og Resort, Røros Søknad sendes Opplæringsavdelingen v/ Gunnar Solberg innen 1. februar Ansvarlig: Samisk språk og kompetansesenter v/toini Bergstrøm Påmelding til innen 12. januar Den videregående skolen Konferanse om forebygging av rus og negativ adferd blant ungdom Tidspunkt: 5. mars Sted: Byåsen vgs Hovedforeleser: Oddrun Samdahl, UIB Invitasjon sendes skolene Lærere på MDD Nasjonal konferanse. Tema: læreplanarbeid for Vg2, eksamen Vg1, etablering av et nasjonalt råd for MDD Tidspunkt: mars Sted. Haugesund Rogaland fagforum for MDD Påmelding og info på innen 5. mars Ledere i skole og fagopplæring, oppl avd. Samling 7 Referansegruppe Hovedtema: Kunnskapsløftet lærende organisasjoner Tidspunkt: 8. februar Sted: Radisson SAS Royal Garden Hotel, Trondheim HINT Påmelding til Gunnar innen 29. januar Ledere i skole og fagopplæring, oppl avd. Samling 8, våren 2007 Referansegruppe Hovedtema: Kunnskapsløftet lærende organisasjoner - Kommunikasjon Tidspunkt. 18.og 19. april Sted: Quality Hotell & Resort, Røros HiNT Påmelding til innen 17. mars 10

11 Målgruppe Tema Tidspunkt og sted Ansvarlig og påmelding Naturfaglærere Forskerspiren og den naturvitenskapelige metode - Kurs Tidspunkt: mars Sted. Skolelaboratoriet NTNU, Realfagbygget A4 Skolelaboratoriet NTNU v/ Ragnhild Baglo Påmelding gjøres elektronisk på innen 15.februar Rådgivere, skoleledere, kontaktlærere Referansegruppe ** Karriereveiledning hele skolens ansvar Hovedtema: Den gode samtalen Samling 3 Tidspunkt : 21., 22. og 23. mai. Skolene deles i 3 grupper som har hver sin dag. Invitasjon med nærmere info sendes skolene Ansvarlig: Referansegruppa og rådgiverkoordinator Faglig ansvarlig: Geir Halland, NTNU Yrkesfaglærere, faglige leder i opplæringskontor, kontaktpersoner i opplæringsavdelingen, bedrifter, NHO og LO Utarbeidelse av felles retningslinjer for prosjekt til fordyping på Vg2 Tidspunkt: 21. februar, kl Sted: Nova Kurs og konferansesenter, Trondheim Opplæringsavdelingen v/ Eirik Granaas Påmelding til innen 15.februar Elektro-, elektronikk- og IKT - lærere Lab - samlinger Nettbaserte aktiviteter på It`s Learning mars, mars og 28. mars Sted: Fosen vgs Ansvarlig. Fosen vgs v/ Kjell Bigset Kursleverandør: Tisip Påmelding til Påmeldingsfrist: Se egen invitasjon Skoleledere og undervisningspersonell som skal bruke videokonferanse i undervisningen Bli kjent med videokonferanse. Todelt: Felles samling med fokus på hva videokonferanse er, pedagogikk og gode eksempler. Opplæring i praktisk bruk av videokonferanse Del 1: 11.april. Sted: Byåsen vgs 12. april. Sted: Fosen vgs. Del 2: Gjennomføres i uke på den enkelte skole Første del: Rogaland Kurs og kompetansesenter v/ Svend Øvrebekk Andre del: Ressurssentrene Påmelding sendes innen 28. mars Religion og etikk-lærere Ny læreplan i religion og etikk Under planlegging Norsklærere Digitale tekster i norskfaget 7,5 stp ( 1 år ) Oppstart 12.april Faglig ansvarlig: NTNU v/hildegunn Otnes Søknad sendes elektronisk til NTNU: Frist : 15. januar 11

12 Målgruppe Tema Tidspunkt og sted Ansvarlig og påmelding Fysikklærere Fysiske prinsipper i medisinsk teknologi, relativitetsteori og moderne fysikk, digitalisering av lyd, halvledere og sensorteknologi, energiceller og solceller, eksempler fra vitenskapshistorie. Tidspunkt: Torsdag 26.april,kl og fredag 27. april,kl Sted: Institutt for fysikk, Realfagsbygget på Gløshaugen Førsteamanuensis Berit Bungum, Institutt for Fysikk ved NTNU Påmelding til innen 30.mars Historie -og samfunnsfaglærere Det statistiske samfunn, 7,5stp Historisk statistikk, regning og digitale tekster i samfunnsfagene Oppstart: 1. september Varighet: Ett semester, t.o.m desember 2007 Invitasjon sendes skolene 20.april 2007 Ansvarlig: NTNU Søknadsfrist: 15. juni 2007 Søknad sendes elektronisk på Sensorer Tema: Sensorveiledning Under planlegging Engelsklærere Engelsk fagdidaktikk 7,5 stp Norsklærere Norsk for minoritetsspråklige Høsten 2007 Under planlegging NTNU Søknad sendes elektronisk på innen 15. mai REFERANSEGRUPPEN FOR HELE PLANEN: Helen Pedersen, ass rektor ved Melhus vgs Grethe Jøndahl, Opplæringsavdelingen Torild, Ofstad, rektor ved Tiller vgs Hallvard Barlaup, inspektør ved Ladejarlen vgs Ole Ledahl, rektor ved Hemne vgs Gunnar Solberg, Opplæringsavdelingen Bodil Sollie Finsmyr, Opplæringsavdelingen Unni Elisabeth Hegstad, Utdanningsforbundet Eivind Johnsen, NHO og YON Erik Wang, SOST Irene Tamnes, Røros vgs Eirik Granaas, Fagopplæringen, Opplæringsavdelingen 12

13 ARBEIDSGRUPPER: * Program for lederutvikling i skole og fagopplæring Gunnar Solberg,Opplæringsavdelingen, leder Astrid Gynnild, rektor Strinda vgs Steinar Høynes, ass. rektor Gerhard Scønings skole Erik Wang, leder SOST Siri Gerhardsen, avdelingsleder, Heimdal vgs Grethe Jøndahl, Opplæringsavdelingen Irene Tamnes, Røros vgs Knut Grendstad, HiNT Helén Pedersen, ass. rektor Melhus vgs Inger J Christensen, Opplæringsdirektør ** Fellessamling: Rådgivere, kontaklærere og skoleledere Ansvarlig: Atle Haga, Tiller vgs Arbeidsgruppe: Arnt Hølås, Tiller vgs, leder Harald Falch, Trondheim kommune Per-Oscar Andersen, rådgiver Orkdal vgs Vidar Sørensen, kontaktlærer Malvik vgs Ole Ledahl, rektor Hemne vgs Jens Arne Meistad, Melhus vgs Atle Haga, Tiller vgs Sissel Sivertsen, Opplæringskontoret for hotel- og næringsmiddelfag Gunnar Solberg, Opplæringsavdelingen ***Yrkesfaglærere, instruktører, faglige ledere og opplæringskontor Arbeidsgruppe: Eirik Granaas, Opplæringsavdelingen Toril Skjetne, opplæringsavdelingen Bjørg Einan, Opplæringsavdelingen Eivind Johnsen, Yrkesopplæringsnemnda Kjell Flønes Yrkesopplæringsnemnda Erik Wang, SOST Jan Strand, SOST ****Kompetanseutvikling IKT i Lærerløftet Arbeidsgruppe: Grethe Jøndahl, Opplæringsavdelingen, gruppeleder Trond W. Nilsen, Malvik vgs Helen Pedersen, Melhus vgs Svein Eidsaune, Fosen vgs Bodil Grønbeck, Oppdal vgs Tor-Olav Grønning, Strinda vgs Trude Sletvold, Trondheim Katedralskole 13

Salg av elevarbeid i videregående skole

Salg av elevarbeid i videregående skole Salg av elevarbeid i videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole

Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Møte i Skoleutvalget for Orkdal vgs og Meldal vgs mandag 11.2.2008 kl 08:00 Møtested: Rom A105, Til behandling sak 1-8/2008 Møtet er åpent og elever kan stille med flere representanter, men bare to fra

Detaljer

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012.

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Dette dokumentet inneholder mal for sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning.

Detaljer

Årsrapport 2005. for Utdanningsdirektoratet

Årsrapport 2005. for Utdanningsdirektoratet Årsrapport 2005 for Utdanningsdirektoratet Illustrasjoner: Nordahl & Solheim Foto: Jannecke Sanne Design og rådgivning: Nucleus AS Direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Omstillingsprogrammet i videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune

Rapport forvaltningsrevisjon Omstillingsprogrammet i videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune Rapport forvaltningsrevisjon Omstillingsprogrammet i videregående opplæring Sør-Trøndelag fylkeskommune November 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes

Detaljer

Melding om kvalitet og aktivitet 2014

Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Sak 66/14 Fylkestinget 10.12.2014 2 Videregående opplæring Innledning Oppland fylkeskommune plikter som skoleeier å tilby alle utdanningsprogram

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret

PROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.11.2006 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Sissel Thomassen fra kl. 09.50 for Harald Isaksen Keth Olsen for Hovard Sjursen

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 gode ideer Innhold 1. Forord... 3 2. Styringskortet, styringsperspektiv elever... 4 3. Antall elever og lærlinger... 6 4. Læringsmiljø blant

Detaljer

SpenstIKT mangfold. IKT- plan for Sola videregående skole 2009-2012

SpenstIKT mangfold. IKT- plan for Sola videregående skole 2009-2012 SpenstIKT mangfold IKT- plan for Sola videregående skole 2009-2012 Innhold: 1. Innledning... 1 2. Hovedmål... 2 2.1 Delmål... 2 3. Ledelse og styring... 3 4. IKT-funksjoner... 3 5. Infrastruktur... 4 5.1

Detaljer

Rapport 1.februar 2015

Rapport 1.februar 2015 OPPLAND FYLKESKOMMUNE Rapport 1.februar 2015 Utprøving av vekslingsmodell Jane Haave 28.01.2015 lærer mere når jeg er ute og jobber enn at jeg skal sitte å lese i en bok for å lære, sitat elev positivt

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 23.04.2013 Tid 15:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015.

Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015. Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015. Bakgrunn Fra Utdanningsdirektoratets invitasjon: "I forbindelse med oppfølging av Samfunnskontrakten, har Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Journalpost.: 13/36748 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/13 Fylkestinget 02.12.2013 Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Sammendrag Hensikten med denne saken

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 05.11.2013 Tid 15:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 Foto: Tone E. Stenbek, Arne Glomdal, istock, Kristin Josefsen, Anne Cathrine Sandø Innhold Kap.: Innledning... 4 Begreper, forkortelser og definisjoner...

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06.2013 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

9/15 15/00201-5 Referatsak Prosjektmidler til bibliotekutvikling 2015 46. 11/15 11/06023-12 Årsrapport 2014 46

9/15 15/00201-5 Referatsak Prosjektmidler til bibliotekutvikling 2015 46. 11/15 11/06023-12 Årsrapport 2014 46 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for kultur og utdanning Dato: 05.05.2015 kl. 10:00 Sted: Høgtun kultursenter, Nesan 42, Øyslebø Arkivsak: 15/00005 Kl. 10.00 Orientering om tilbudsstruktur for de videregående

Detaljer

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag 2011-2014 1 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV DIGITAL KOMPETANSE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

FORVALTNINGSREVISJON AV DIGITAL KOMPETANSE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON AV DIGITAL KOMPETANSE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING ROGALAND FYLKESKOMMUNE APRIL 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget, andre

Detaljer

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Videregående opplæring skoleåret 13/14 Bildet eies av Lier videregående skole Bildet eies av Lier videregående skole Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen

Detaljer

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015 Org.nr.: 943 039 046 E-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune Rådgivning i skolen Nord-Trøndelag fylkeskommune Forvaltningsrevisjon nr 1700-1/2008 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september til desember 2008 gjennomført en forvaltningsrevisjon med tittel

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer