KUNNSKAPSLØFTET I SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING TILTAKSPLAN Strategi for kompetanseutvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KUNNSKAPSLØFTET I SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING TILTAKSPLAN 2008. 21.10.2008 Strategi for kompetanseutvikling"

Transkript

1 KUNNSKAPSLØFTET I SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING TILTAKSPLAN Strategi for kompetanseutvikling Tiltaksplan

2 Strategisk plan for kompetanseutvikling innen videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylke og statlige føringer legger til enhver tid grunnlaget for de årlige tiltaksplanene. For 2008 er de statlige føringene prioritering av kompetanseutvikling for lærere og instruktører i yrkesfagene og kompetanseutvikling i elev- og lærlingvurdering. I tillegg bør kompetanseutvikling prioriteres innenfor temaer knyttet til grunnleggende ferdigheter i den grad det er avdekket behov. For å kartlegge hvilke behov skolene og bedriftene har for kompetanseutvikling i 2008, er det gjennomført en kartlegging på skolene og hos opplæringskontor / instruktører. I tillegg har de faglige nettverkene og enkeltpersoner meldt inn behov. For å få bred kunnskap i prosessen er det nedsatt en referansegruppe bestående av representanter for rektorene, opplæringskontorene, faglige nettverk, Yrkesopplæringsnemnda, Fagenhet for videregående opplæring, fagopplæringen, Skolenes Landsforbund og Utdanningsforbundet. Med utgangspunkt i det kartleggingsarbeidet som er gjort, statlige føringer og innspill fra referansegruppen er det utarbeidet en plan for kompetanseutvikling for Planen vil bli løpende oppdatert med nye tilbud. Flere av tiltakene har egne arbeids- og referansegrupper, se slutten av planen. Som vedlegg til planen foreligger en oversikt over de innmelde behov som ble registrert i forkant av arbeidet med kompetanseplan Behovene / tiltakene er forsøkt plassert under ansvarsområder. 1. HOVEDSATSINGSOMRÅDER 1.1 Faglige nettverk. Det er besluttet å videreføre ordningen med faglige nettverk med ansvar for fagdager og kompetanseutvikling innen alle utdanningsprogram. De skolene som har ansvaret for nettverket har sammen med de valgte representanter fra nærings-/arbeidsliv og Fagenhet for videregående opplæring (), et ansvar for å etablere felles møteplasser innen samme utdanningsprogram. Tabell 1.1 gir en oversikt over kontaktpersoner fra bransjer / opplæringskontor / skoler og rådgivere i. Frikjøp av fagkoordinatorer: For at fagkoordinatorene skal kunne koordinere nettverksarbeidet, får hver ansvarlig skole tildelt ,- kroner som kan brukes til frikjøp. Fagkoordinatorenes ansvar og oppgaver: - Nettverksbygging. - Utarbeide en oversikt over fagpersonene ved hver skole og deres epost adresser - og knytte disse til nettverket. - Utarbeide en kontaktliste hvor fagkoordinator har en kontaktperson på hver skole som knyttes til nettverket. Disse kan bidra til å lette informasjonsflyten. - Sørge for at det blir opprettet et rom for nettverket i Classfronter. - Ansvar for planlegging og gjennomføring av fagdager. - Ansvar for planlegging av etterspurte kurs/kompetanseutviklingstiltak. - Knytte eksterne kontakter med opplæringskontor/bedrifter/kommuner og høyere utdanningsinstitusjoner. - Ansvar for økonomien til nettverket. - Kartlegge og drøfte bruken av IKT i faget. - Invitere spydspissene innen pedagogisk bruk av IKT. Kompetanseutvikling for de faglige nettverkene 2

3 Nettverkene prioriterer kurs og kompetanseutvikling etter behov men det bør tas ekstra hensyn til innspillene fra kartleggingen som er foretatt. Vedlegg til planen viser innmeldte behov og ansvar for oppfølging til de enkelte behovene / tiltakene. Fagdager: Arrangere minst 2 fagdager i løpet av året. En av fagdagene legges til faglig-pedagogisk dag i november. OD-dagen bør også brukes til fagdag. Prioritert innhold i fagdagene: - Ambisjoner med faget / fagene i Kunnskapsløftet - Faglig oppdatering. Bruk av ny teknologi i faget. IKT. - Vurdering av elever / lærlinger. - Grunnleggende ferdigheter og annet tverrfaglig arbeid. - Metodikk, arbeidsmåter og gode eksempler. - Tilpasset opplæring. - Læreplaner. Andre områder: - Samfunnsoppdraget vårt. - Lærerollen. - Pedagogisk bruk av IKT i faget. - Læringsplakaten. - Eksamen. - Prosjekt til fordyping (yrkesfagene). - Organisering av opplæringen. - Økt gjennomføringsgrad redusert frafall og fokus på fravær. - Læremidler trykte og digitale. - Samarbeid om fordeling av praksisplasser. Fagnettverkene står ellers fritt til å ta opp det de måtte ønske innen sitt fagområde. De faglige nettverkene skal ha faget / fagene i sentrum. De faglige nettverkene på yrkesfaglig utdanningsprogram har ansvar for kompetanseheving som omfatter opplæring i skole og bedrift. Økonomi: ,- kr pr nettverk. Tiltak som går ut over fagnettverkets økonomiske rammer, kan det søkes ekstra tilskudd til fra Fagenhet for videregående opplæring. De faglige nettverkene vil bli evaluert i starten av

4 Tabell 1.1. Faglige nettverk fordeling av ansvar: Faglig nettverk Ansvarlig skole Fagkoordinator Kontaktperson fra bransjer/ opplæringskontor Kontaktpersoner i fagenhet for videregående opplæring () Bygg- og anleggsteknikk Melhus vgs Jens A Meistad Øysten Moa Bjørg Einan Design og håndverk Brundalen vgs Lillfrid Spjeldet Gerd Gaasø Unni Wikstrøm Elektrofag Fosen vgs Ole Monsvold Hugo Sand Toril Sjetne Medier og kommunikasjon Brundalen vgs Jakob Frengstad Odd Einar Aune Hallgeir Wikdahl Helse- og sosialfag Tiller vgs Randi Johnsen og Sissel Holm Svanhild Viken Marit Heggeriset Service og samferdsel Adolf Øiens skole Bjørn Hanssen Morten Kjeldsberg Edward Georg Hagen Restaurant- og matfag Ladejarlen vgs Geir Rune Larsen Terje Nørstebø Sverre Tangen Teknikk og industriell Meldal vgs Knut Rigstad Per Oddvar Sæther Hilde Ingebrigtsen produksjon Naturbruk Skjetlein vgs Evelyn Stene Margit Kristiansen Sverre Tangen Myrseth Realfag Byåsen vgs Eva Arntzen Hanne Mari Sæther Samfunnsfag og økonomi Adolf Øiens skole Anders Buhaug Øyvind Ingstad Studiespesialisering- Brundalen vgs Kari Gjerde Øyvind Ingstad formgivingsfag Studiespesialisering- andre Melhus vgs Kjell G. Sand / Kristin N. Forseth Hanne Mari Sæther fremmedspråk Idrettsfag Heimdal vgs Liv Kristin Mæhle Bodil Sollie Finsmyr Musikk, dans og drama Musikk: Orkdal Drama: Ringve Dans: Trondheim Katedralskole Per Anders Emilsen Robert Morsund Elke Selnes Bodil Sollie Finsmyr Engelsk Gauldal vgs / Gerhard Schønings Astrid Solberg / Laurie Skjelten Hanne Mari Sæther skole Norsk Strinda vgs / Adolf Øiens skole Ole-Johan Tretteng / Karl Petter Hanne Mari Sæther Buhaug / Cecilie Bach Kroppsøving Brundalen vgs Ingrid Nelvik Bodil Sollie Finsmyr Norsk for minoritetsspråklige Gerhard Schønings skole Elsa Kreutz-Hansen Hanne Mari Sæther Spesialpedagogikk Gunnvor Thomassen Hovedansvaret for de de faglige nettverk innen yrkesfaglige utdanningsprogram: Edward Georg Hagen, Hovedansvaret for de de faglige nettverk innen studieforberedende utdanningsprogram: Hanne Mari Sæther,

5 1.2 Kvalitet i fagopplæringen Høsten 2008 vil de første lærlingene etter Kunnskapsløftet starte sin opplæring i bedrift. Dette betyr at det skal legges vekt på kompetanseheving av daglige ledere fra opplæringskontor, faglige ledere, instruktører, prøvenemder og tilsynsvalgte fra lærebedriftene, ledere fra videregående skole og rådgivere ved Fagenhet for videregående opplæring. Det er viktig at de som er ansvarlig for opplæringen i lærebedriftene får kunnskap om reformen slik at de kan møte de utfordringene de står overfor i fremtiden. Der det er naturlig, legges det opp til felles skolering av lærere i fag- og yrkesopplæringen og instruktører og faglige ledere i lærebedriftene. Prioriterte områder: Kvalitet i opplæringen i bedrift og skole. Yrkesfaglærere i nye brede utdanningsprogram, utvikling av breddekompetanse. Hospitering av yrkesfaglærere i bedrift, i forbindelse med utplassering av elever. Veiledning, gjennomgående dokumentasjon og vurdering. Bedre samarbeid skole og næringsliv. Læreplantolkninger. Utdanning innen helsearbeiderfaget, herunder instruktøropplæring og fokus på rekruttering av lærlinger. Panleggingen skjer i samarbeid med Fagenhet for videregående opplæring og fagnettverk for helse- og sosialfag. Følgende tiltak planlegges iverksatt 2008 (arbeidsgruppe **), arbeidsgruppen vil komme med flere tiltak i løpet av våren 2008: Målgruppe Tema Tidspunkt og sted Ansvarlig og påmelding Instruktører innen Helsearbeiderfag- Vår 2008 og Fagnettverk helsearbeiderfaget instruktører. Instruktører / faglige ledere i Veiledningsmetodikk Vår 2008 med flere opplæringskontor og opplæringsbedrift Instruktører/faglige ledere i Veiledningsmetodik Videreføres til med flere opplæringskontor og selvstendig k 2009 lærebedrift Fagnettverkene på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene Prosjekt til fordypning Konsekvens av avvik Faglig innhenting Forankring av faglige nettverk i skolene og opplæringskontorene sine styrer Yrkesfaglærere Utveksling av elever og lærere mellom Tidlig 2009 Vår 2009 Hovedansvarlig for de yrkesfaglige utdanningsprogram i Skolene 5

6 Målgruppe Tema Tidspunkt og sted Yrkesfaglærere/faglig ledere/instruktører Medlemmer av prøvenemnder og representanter for opplæringskontorene Medlemmer av prøvenemnder og representanter fra lærebedrifter skoler innen samme utdanningsprogram Energi og miljø for BAT lærere/bransje Gjensidig hospitering i eget fag i bedrift/skole / / Vår 2009 Ansvarlig og påmelding Nettverkskoordinato r i BAT Skolene Vurderingskriterier Tidlig 2009 Kunnskapsløftet læreplanforståelse Høst Vurdering Vurdering er et prioritert område i Kunnskapsløftet i To dager i januar 2007 arrangerte fylkesrådmannen en vurderingskonferanse der representanter fra Utdanningsdirektoratet første dag oppdaterte oss i Kunnskapsløftets krav, og andre dag ble det avholdt fagdag om elevvurdering innen de forskjellige utdanningsprogram. Videre arbeid med vurdering opp mot enkeltfag skjer i de faglige nettverkene, men det er i tillegg behov for en overordnet og felles satsing i forhold til ny vurderingspraksis. Vurderingskonferansen avslørte at det var uklarheter og ulik praksis knyttet til bestemmelser i den nye vurderingsforskriften. Deltakerne uttrykte behov for en avklaring og samordning fra Fylkesrådmannens side. På bakgrunn av dette ble det iverksatt tre tiltak i 2007: Dokumentasjon av underveisvurdering (jfr 4-5 i Forskriften til Opplæringslova) Fylkesrådmannen hadde opprettet en arbeidsgruppe som prøvde ut underveisvurdering ved tre skoler. På bakgrunn av deres rapporter ble det sendt ut retningslinjer som skulle sikre alle elevene en holdbar dokumentasjon av underveisvurdering fra Fylkesrådmannen valgte Skolearena som verktøy for å dokumentere underveisvurderingen og sendte ut melding om dette til rektorene. Vurderingsheftet ble revidert Hensikten med det tidligere vurderingsheftet var å sikre mest mulig lik behandling av elevene i lærerens vurderingsarbeid. En bredt sammensatt gruppe med lærere, skoleledere, representanter for Opplæringsavdelingen og Eksamenskontoret, til sammen 11 personer, startet arbeidet med et nytt hefte ut fra ny forskrift den 29. mars 2007 (elevvurderingshefte). Tre skoler deltar i direktoratets prosjekt Bedre vurderingspraksis fram mot sommeren

7 Dette er et nasjonalt prosjekt med 78 skoler fra det 14-årige løp. Målet er å finne fram til kjennetegn på måloppnåelse i en rekke definerte fag. Universitetet i Oslo har følgeforskningen. Fra våre skoler deltar Adolf Øiens skole, Meldal vgs og Malvik vgs. Det brukes sentrale midler, men det er også forventet at skoleeier bidrar med det samme beløpet i I 2008 skjer følgende: Nytt elevvurderingshefte legges inn i EQS I desember sendte fylkesrådmannen ut en testversjon med definisjoner og tolkninger av de vanskelige områdene i den nye forskriften til skolene og lærerorganisasjonene. Ved karakteroppgjøret etter 1. termin skulle skolene bruke heftet og sende tilbakemeldinger til Fagenhet for videregående opplæring om hvordan det fungerte. Nå er responsen kommet tilbake etter en bred høring, og vurderingsgruppa går gjennom erfaringer som er gjort. I løpet av våren legges dokumentet inn i EQS til bruk for alle i vurderingsarbeidet og fylkesrådmannens tolkninger vil bli stående til eventuelle presiseringer kommer fra Utdanningsdirektoratet. Ny vurderingskonferanse Fagnettverkene har uttrykt enighet om at det er behov for en ny vurderingskonferanse, og den er ønsket tidlig på høsten. Man ser for seg at første dag blir generell for alle fag, og at fagnettverkene fordyper seg spesielt i sine områder den andre dagen. Avklaringene i det nye heftet vil bli trukket fram, samtidig som man inviterer foredragsholdere med innsikt i vurdering. Spredning av generelle erfaringer fra Bedre vurderingspraksis vil også komme i fokus. Fagnettverkene Arbeidet med vurdering må også prioriteres i fagnettverkene. Når de tre skolene i Bedre vurderingspraksis får fram noen spesifikke resultater om kjennetegn på måloppnåelse i norsk, matematikk, og i enkelte programfag både på studiespesialisering og yrkesfag, må disse spres i relevante nettverk IKT og Lærerløftet 1. januar 2007 ble 3 IKT-grupper oppnevnt for å utrede pedagogisk bruk av IKT. Gruppene avleverte en fyldig utredning som gikk både på pedagogisk bruk, programvare og infrastruktur og kompetanseutvikling. Alle lærere fikk bærbar PC fra , og tiltak er blitt iverksatt etter hvert. I mandatet til gruppen som utredet behovet for kompetanse, stod det at deres forslag til kompetanseutvikling innen IKT skulle inn i tiltaksplanen for 2007, og dette ble gjort. 7

8 I etterkant er det av fylkestinget bevilget penger til programvare og infrastruktur, og også til kompetanseutvikling. Det er også kommet inn et punkt som skal måle utviklingen av digital kompetanse blant lærerne i styringskortet, og derfor er det helt avgjørende at tiltak iverksettes og følges opp både på kort og lang sikt. Sju av våre videregående skoler er nå med i prosjektet Lærende nettverk i regi av NTNU, der også fem grunnskoler deltar. Bevisstgjøring og kompetanseheving innen pedagogisk bruk av IKT er hovedtema også her, og det er lagt stor vekt på spredningseffekten. Når det gjelder IKT og Lærerløftet må man som sagt ha et langsiktig perpektiv, for det er mange utfordringer. Opplæring i de helt fagspesifikke dataverktøyene vil de faglige nettverkene under punkt 1.1 fortsatt måtte ta seg av. Annen kursing bør ifølge utredningen skje på tre nivåer, i prioritert rekkefølge, alt etter behov og antall deltakere: 1. lokalt på skolen 2. regionalt og i nettverk med andre skoler 3. sentralt i regi av fylkeskommunen Lærerne befinner seg på svært ulike nivå mht IKT-kunnskap, og det er fortsatt viktig å tilby kompetanse-utvikling på flere nivå. I 2007 hadde man følgende utgangspunkt: prioritere kursing lokalt på skolen slik at alle lærere blir fortrolige med sin PC, en såkalt startpakke som angir det minimumsnivå fylkesrådmannen krever. Skolene fikk tildelt inntil kr ,- kr hver for å drive lokal kompetanseheving for de lærerne som trengte det mest, i: Generell og grunnleggende IKT Fangst på internett LMS Administrative løsninger Operativsystem, filbehandling, Windows utforsker, tekstbehandling, regneark, datasikkerhet. Effektive søk for å finne lærestoff + litt om lover, opphavsrett, kildekritikk Bruke de muligheter som ligger i Classfronter i undervisningen. Outlook, Skolearena til fraværsføring etc Utgangspunkt for 2008: I 2008 må man legge vekt på å heve de som fortsatt sliter litt, og gi påfyll til de med middels gode IKT-kunnskaper. Aktuelle tema vil være: Presentere sine undervisningsopplegg Teknisk databehandling Nye typer databehandling: Power Point, bildebehandling, klipp fra Internett, animasjon Bruk av skanner, brenner etc Chatting, blogging, teknisk utstyr som for 8

9 eksempel Smartboard for å kunne møte hverdagen til elevene Pr pekte Fylkesrådmannen ut fire lærer som fikk betegnelsen spydspisser innen pedagogisk bruk av IKT. De er frikjøpt i til sammen en full stilling fram til sommeren 2009, og de har oppdatert seg på blant annet Classfronter og generelle trender som kan være nyttige når man bruker IKT aktivt i læreprosessen. De vil eksperimentere innenfor pedagogisk bruk av IKT, og deretter spre kunnskap til sine kolleger ved blant annet å delta på fagdager og studiedager med de gode eksempler. (Jfr. Kreative Trøndelag) Før påske deltar 30 lærere fra våre skoler på et todagers kurs om nasjonale digitale læringsressurser. Fagene norsk, naturfag og helsefag er lagt ut på ndla.no, og på kurset vil disse og mange andre digitale læringsressurser bli gjennomgått (NDLA er et fylkeskommunalt prosjekt og et ledd i å skaffe til veie gratis læremidler.). Skolene tildeles også for 2008 inntil kr ,- kr hver for å drive lokal kompetanseheving innen IKT. Det sendes refusjonskrav inn til Fagenhet for videregående opplæring, tiltaket må dokumenteres Tildeling av midler til skolene De videregående skolene får tildelt totalt 3,0 mill kr til kompetanseutvikling ved egen skole. Beløpet fordeles med en grunnressurs på ,- kr pr skole pluss et beløp pr antall pedagogisk ansatte ved skolen. Midlene skal brukes til kompetanseutvikling innen temaene elevmedvirkning, tilpasset og differensiert opplæring, der det fortsatt er mye ugjort i STFK. De kan også gå til nettverksarbeid mellom skoler, til arbeid med spesielle fag og egne prioriteringer. Skolene skal rapportere på bruken av pengene. Distriktsskolene får en ekstra overføring på ,- kr for å kompansere for lengre reiseavstand by-land. 2. NATURFAG OG FREMMEDSPRÅK Fylkesmannen fordeler midler i 2008 til skoleeiere i Sør-Trøndelag, på grunnlag av lokale behov, øremerket til videreutdanning i fremmedspråk og naturfag. Sør-Trøndelag fylkeskommune søker om friske midler for Fremmedspråk Ved NTNU tilbys følgende etterutdanningskurs innen fremmedspråk: Tysk 60 stp. Oppstart september Spansk 60 stp. Oppstart januar Engelsk(Take Credit) 60 stp. Oppstart september Tysk fagdidaktikk 7, 5 stp. Høst Fransk fagdidaktikk 7,5 stp. Høst Spansk fagdidaktikk 7,5 stp. Høst

10 Engelsk fagdidaktikk 7,5 stp. Høst Videreutdanning i engelsk vil fra 2008 også inngå i de øremerkede midlene til fremmedspråk. Lærere kan søke Fagenhet for videregående opplæring om midler til studier ved andre Universitet og Høyskoler som tilbyr relevant videreutdanning i fremmedspråk. Lærere oppfordres til å melde seg på studier som er tilpasset den enkeltes kompetansebehov. Naturfag NTNU ved Skolelaboratoriet tilbyr følgende kurs i 2008 tilpasset lærere i videregående skole: Teknologi og forskningslære (7,5 stp), Energi for framtida (7,5 stp), Biologi genteknologi som verktøy (7,5 stp), Forskerspiren (7,5 stp). Lærere som ønsker noen av disse kursene vil få dekket kursavgift, studieavgift og studiemateriell. Lærere melder seg på direkte til Skolelaboratoriet. Lærere kan søke Fagenhet for videregående opplæring om midler til studier ved andre Universitet og Høyskoler som tilbyr relevant videreutdanning i naturfag. Lærere oppfordres til å melde seg på studier som er tilpasset den enkeltes kompetansebehov. 3. ANDRE PRIORITERINGER / TILTAK Partnerskap for lærerkvalifisering og skoleutvikling STFK er i ferd med å etablere et partnerskap for lærerkvalifisering og skoleutvikling med Program for lærerutdanning (PLU) ved NTNU. Dette er en del av et nasjonalt prosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet og har som mål å utvikle modeller for et sterkere og bedre forankret samarbeid mellom lærerutdanningsinstitusjoner og skoleeiere. Samarbeidsmodellen består av tre nivåer: 1. Partnerskapsavtale. 2. Formelle samarbeidsarenaer, først og fremst et partnerforum med faste møter. 3. Konkrete samarbeidstiltak. Blant konkrete samarbeidstiltak ser vi for oss et formalisert samarbeid med den nyopprettede oppdragsenheten ved PLU, der STFK kan bestille kompetanseutviklingstjenester på områder som skoleledelse, fagdidaktikk, organisasjonsutvikling, vurdering m.m. for enkeltskoler, fagnettverk, skolelederne o.a. Et slikt samarbeid forutsetter en viss langsiktighet og en viss forutsigbarhet. Det settes av ,- kr pr år for en toårs periode. 10

11 Kompetanseutvikling av ledere i skole og fagopplæring videreføring av programmet Lærende organisasjoner I perioden høsten våren 2007 gjennomførte fylkesrådmannen et omfattende kompetanseutviklingsprogram for ledere i skolene og ved opplæringskontorene i tråd med føringene i den nasjonale Kompetanseutviklingsstrategien. Ca 150 ledere deltok i programmet. Fylkesrådmannen ser det som viktig både å vedlikeholde nettverket og videreføre utviklingsprogrammet. Formål med samlingene er kunnskapsdeling/-spredning, utvidet ledelsesdialog, erfaringsutveksling, inspirasjon og lederutvikling. Samlingene planlegges av fylkesrådmannen og en gruppe utvalgte ledere. Det settes av ,- kr til dette formålet i Stipend til minoritetsspråklige lærere Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ved Høyskolen i Oslo lyser ut stipend til minoritetsspråklige lærere for utdanning som gir formell kompetanse til undervisning i skolen. Stipendordningen er ledd i den nasjonale strategiplanen Likeverdig utdannings i praksis! , Strategi for bedre læring og større deltagelse av språklige minoriteter i barnehage, skole og utdanning. Morsmålslærere/tospråklige lærere uten formell kompetanse for undervisning i skolen kan innvilges stipend for å gjennomføre utdanning som fører frem til godkjent kompetanse for undervisning i skolen. Tilbudet gjelder lærere som underviser på andre morsmål enn norsk, dansk, svensk, samisk, fransk, tysk, engelsk og spansk. Maksimalt stipendbeløp pr år er kr. Fylkesrådmannen ønsker å stimulere aktuelle kandidater til å skaffe seg formell undervisningskompetanse ved å tilby et tilleggsstipend på ,- kr for inntil 4 minoritetsspråklige lærere ved videregående skoler i fylket som får innvilget stipend fra NAFO. Sakkyndig vurderinger innen PP-Tjenesten Det er behov for å forbedre de sakkyndige tilrådingene; jf lukking av avvik etter nasjonalt tilsyn om tilrettelagt opplæring 1. halvår Det å sikre samarbeidet og kunnskaps- og kompetanseoveføringen mellom PPT i grunnskolen og PPT i videregående opplæring er sentralt. Ved å utvikle sakkyndige tilrådinger fra PPT i grunnskolen, som videre følger eleven gjennom hele videregående, vil det sikre kvaliteten på opplæringen til eleven. Disse og andre større tiltak som er etterspurt i kartleggingen, er vist i tabell 3.1. Til hvert kurs sendes det ut egen innkalling/invitasjon. Tabellen vil bli utviklet med nye tilbud utover Tabell 3.1: Tiltak. Målgruppe Tema Tidspunkt og sted Ansvarlig og påmelding PPT grunnskole PPT vgo Forskriftens krav til sakkyndig uttalelse. Samlinger og etablering / bruk av Planleggingsgruppe i Fagenhet for 11

12 Målgruppe Tema Tidspunkt og sted Ansvarlig og påmelding Rådgivere i grunnskolen som jobber med elever med behov for spesialundervisning. Vurdere elever mot konkrete utdanningsprogram. Kursholder: Fylkesmannen Karriereveiledere i vgo. Ressurspersoner på faste fora. Vår og høst 2008 videregående opplæring. Nettverksmedlemmer minoritetsspråklige. Erfaringskonferanse innen nettverksarbeid. Hvert nettverk kan melde på inntill 6 deltagere. Vår Fagenhet for videregående opplæring Kontaktlærer Kontaktlærerrollen Høst 2008 og nettverkene Ansatte ved 1-2 dagers samling. institusjonsskolene Vår 2008 Rådgiving kontaktlærer sin rolle Alle med spesialpedagogisk arbeidsområde Skoleledere Tilrettelegging av tilbud for barn, unge og voksne med fysiske og psykiske lidelser. Kurs i dialog med elever den gode samtale. Spesialpedagogiske problemområder i klasserommet. ADHD Ungdomsproblematikk Pedagogisk metoder Kunnskapsdeling/- spredning, utvidet ledelsesdialog, erfaringsutveksling, inspirasjon, 2 dager samling og oppfølging 1 dag Prosessleder Ingrid Sjoner, Ny Frisk Høst 2008 Gruppe på 24 kontaktlærere, fra 3 skoler En dags samling. Høst 2008 Dagssamling vår 2008 lederutvikling. Lærere /skoleledere Entreprenørskap Inspirasjonssamling høst Etablering av kreativt nettverk Viderutdanning i entreprenørskap Fagenhet for videregående opplæring. v/ Solbjørg With Fagenhet for videregående opplæring v/ Terje Storbakken Spesialpedagogisk nettverk Gunnar Solberg / Ungt Entreprenørskap HIST 12

13 REFERANSEGRUPPEN FOR HELE PLANEN: Helen Pedersen, ass rektor ved Melhus vgs Grethe Jøndahl, Fagenhet for videregående opplæring Torild, Ofstad, rektor ved Tiller vgs Arild Skjølsvold, Meldal vgs Ole Ledahl, rektor ved Hemne vgs Gunnar Solberg, Fagenhet ved videregående opplæring Hanne Mari Sæther, Fagenhet ved videregående opplæring Solveig Eldegard, Utdanningsforbundet Eivind Johnsen, NHO og YON Erik Wang, SOST Irene Tamnes, Røros vgs Eirik Granaas, Fagopplæringen / Fagenhet for videregående opplæring Terje Moen, Skolenes Landsforbund ARBEIDSGRUPPER: * Lederutvikling i skole og fagopplæring Inger J Christensen, Opplæringsdirektør Gunnar Solberg,Fagenhet for videregående opplæring Astrid Gynnild, rektor Strinda vgs Erik Wang, leder SOST Siri Gerhardsen, avdelingsleder, Heimdal vgs Grethe Jøndahl, Fagenhet for videregående opplæring Irene Tamnes, Røros vgs Helén Pedersen, ass. rektor Melhus vgs Inger Anne Hegli, Ringve vgs Arne Hundeide, Strinda vgs Karl Petter Buhaug, Adolf Øiens skole **Yrkesfaglærere, instruktører, faglige ledere og opplæringskontor Arbeidsgruppe: Eirik Granaas, Fagenhet for videregående opplæring Marit Heggeriset, Fagenehet for videregående opplæring Bjørg Einan, Fagenehet for videregående opplæring Eivind Johnsen, Yrkesopplæringsnemnda Kjell Flønes Yrkesopplæringsnemnda Erik Wang, SOST Jan Strand, SOST Sissel S. Holm, Tiller vg Jann Torbjørn Eggen, Melhus vg ***Kompetanseutvikling IKT i Lærerløftet Arbeidsgruppe: Grethe Jøndahl, Fagenhet for videregående opplæring, gruppeleder Trond W. Nilsen, Malvik vgs Helen Pedersen, Melhus vgs Svein Eidsaune, Fosen vgs Bodil Grønbeck, Oppdal vgs Tor-Olav Grønning, Strinda vgs Trude Sletvold, Trondheim Katedralskole 13

14 VEDLEGG Innmeldte behov / tiltak i forkant av arbeidet med kompetanseplan for Skoleledere Ansvars plassering Kommentar LIST- studier fra HINT Styrende dokumenter i skolen Økonomi-forståelse- styring Opplæringskontor / Videregående opplæring i bedrift Læreplantolkninger PTF Dokumentasjon og vurdering Fokus Videreføring, konkretisering og oppfølgning av: kunnskapsløftet læreplanforståelse helhetlig løp skole/bedrift mappevurdering dokumentasjonsord. Vurdering IKT > Fronter i bedrift.s på mappelæring og vurdering Informasjon om fagutdanning i salgsfaget > økle salgsbransjens kompetanse innen fagutdanning Veiledning og vurdering - Hvordan veilede i en læreprosess. - Hvordan stimulere til å selv søke kunnskap, faglig utvikling - Taksonomi - Hva skal vurderes og hvordan Dokumentering Arbeidsgruppe * Arbeidsgruppe * Ansvars plassering Nettverk Nettverk / / SOST / arbeidsgruppe ** Nettverk / / SOST / arbeidsgruppe ** Nettverk / SOST / IT Nettverk Nettverk / / arbeidsgruppe ** Kommentar Arbeidsgruppe ** PPT for vgo Ansvars plassering Kommentar Spisskompetanse inne digitale lære- og hjelpemidler i egen tjeneste. Breddekompetanse, relevante lære og hjelpemidler Nettverk / Nettverk Nettverk / Fra spesialundervisning til tilpassa opplæring Mulige utdanningsløp til kompetansebevis ut fra Kunnskapsløftet (alternativt opplæringsløp) Studiespeforberedende / fellesfag Idrettsfag Fagkurs i de nye programområdene Friluftstur i skolen Treningsmetoder Idrettsfysiologi Toppidrett /toppidretseleven K06 læreplaner, vurdering, kometanse. Trener / lederkurs i særidrettene Coatching Aktivitetslære > livredding i vann, kameratredding i kano, førstehjelp Mekanikk i idrettsfagene Ansvars plassering * Generelt: De faglige nettverkene og skole i forhold til lokale behov. 14

15 Samfunnsfag Media Drama Musikk Dans Norsk Engelsk og 2. Fremmedspråk Religion Kultur og kommunikasjon Språk og reiseliv Matematikk Utviklingstrapper Rettslære, etterutdanning Nye fag i K06 spesielt fag innen samfunnsfagene. Personlig økonomi Østlige filosofer Samfunnsøkonomi Blogging Geologi i Trondheimsomr. Klimaforskning Lyskurs / Lydkurs / Journalistikk / Evaluering Masketeknikk Fortellerteater Skuespillerteknikker Entreprenørskap Regionale kurs K06, nye fag og emner her ønskes det kurs Musikalstil og belting Ideeutveksling i fagnettverkene Musikkteknologi Dans Sammensatte tekster, praktisk rettet kurs Teknisk filmkunnskap Eksamen Læringsstiler Norsk for fremedspråklige, hvordan undervise? Fagkurs i 5t faget Fagkurs i tysk Metodikk / didaktikk relatert til ulike kopetansemål Vurderingskriterier / kjennetegn på måloppnåelse Digitale hjelpemidler Britisk tegnspråk Islam Religion-politikk i dag Religion generelt Emner, innhold og tilnærming Emner, innhold og tilnærming Emner i R1 og R2 Perspektivtegning Digitale hjelpemidler Geogebra IKT Naturfag Mikrobiologi / biokjemi / genteknologi / laboratorieteknikker Elekttromagnetiske stråler fra verdensrommet Elektrokjemi Kjemi / fysikk / biologi for ikke kjemiker/ fysiker / biolog Praktiske forsøk Brenselceller, varmepumper, radioaktivitet >>Korte dagskurs uten eksamen, Skolelaboratoriet Ernæring, livsstilsykdommer og kosmetikk Fysikk Astrofysikk, teknologi Sampling Digital behandlling av lyd Tips til forsøk Øremerkede midler til videreutdanning Religion er pr. i dag ikke tilknyttet et nettverk. Her må skolene ta spesielt ansvar. Øremerkede midler til videreutdanning 15

16 Biologi Teknologi og forskningslære Kjemi Yrkesfag Bygg og anlegg Elektrofag Teknikk og industriell produksjon Helse og sosialfag Naturbruk Bioteknologi og genteknologi Forsøk Helse og miljømålinger Ideutvikling og kreativitet (produktutvikling) K06 nye mål og praktiske øvelser Innkjøp av tegneprogram og opplæring i programmet Varme arbeider Instruktørkurs, stillasmontør Hvordan undervise i flere fagområder > små kurs for å heve komp. Automatiseringssystemer PLS Frekvensregulering Varme arbeider Kurs i FSE (sikerhetsforskrift) Elektronikk Navigasjonssystemer Måling data og elektronikksystemer Felles kabling Feilsøking Smart hus Reguleringsteknikk Opplæring i tegneprogrammet Solid Edge. Avgassmåling fra motorer regelverk / krav / utstyr Varme arbeider Hygienepakken Ernæring og diettlære Hestefagkurs / Fagkurs i skogbruk Etologi hos hund og katt Sports- og familiedyr > div. særkurs. Ansvars plassering * Generelt: De faglige nettverkene og skolene i forhold til lokale behov. 16

17 Tverrfaglige tema /fellesområder Ansvars plassering Kommentar Vurdering Nettverk med større variasjon i fadager (eget naturfagsnettverk) Eksamen / eksamensformer Undervisningsopplegg og arbeidsformer Læreplankurs i de ulike fagene (nettverkene) Spesialpedagogikk > helhetslesing,diagnoser, generelle områder Veiledningspedagogikk Nye undervisningsmetoder Rådgivning / karriereveiledning Alternativ opplæring, IOP. Entreprenørskap som metode ADHD kurs, pedagogisk metode Breddekompetansebygging for yrkesfaglærere Praktisk kurs over tema tilpasset undervisning, dagskurs, gjerne erfaringsbasert, Nettverkssamlinger for mellomledere Praktisk bruk av IKT, suksesshistorier og tips, eget fagforum? IKT: power point, word, blogg, bildebehandling, bruk av internett, C++, PHP, Linux, Vista, Kontaktlærerrollen Ungdom ungdomsproblematikk av ulik art, selvskading, den usynlige eleven. Bruk av smartboard Differensiering, realistiske tiltak. Classfronter kurs IKT-vurdering Rådgivning Skole Arena vurdering Læreren som leder i klasserommet Yrkesretting av fellesfagene på yrkesfag Repetisjonskurs i Elark Håndtering av utfordrende elever Faglige nettverk, Vurderingskonferanse, elevvurderingshefte Faglige nettverk, innspill til realfagsnettverket Nettverk, lokal skole, opplæringskontor Nettverk. Nettverk. Nettverk, PPT, Nettverk Nettverk, Nettverk, Nettverk, arbeidsgruppe**, utdanningsinstitusjoner (PLU) Nettverk Arbeidsgruppe***, nettverk Lokal skole, Medarbeiderløftet, nettverk, lokal skole, lokal skole, nettverk Nettverk Nettverk Lokal skole, Medarbeiderløftet Nettverk, lokal skole Nettverk, lokal skole Medarbeiderløftet Nettverk, Dette er en oppsummering av de innmeldte behov for kompetanseutvikling for Overlappende områder er slått sammen. Mangler i oversikten bes rapporteres via epost til: 17

STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING - TILTAKSPLAN 2007

STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING - TILTAKSPLAN 2007 KUNNSKAPSLØFTET I SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING - TILTAKSPLAN 2007 14.05.2007 1 Strategi for kompetanseutvikling Tiltaksplan 2007 pr. 14.05.07 Strategisk plan for kompetanseutvikling

Detaljer

Årsrapport 2005. for Utdanningsdirektoratet

Årsrapport 2005. for Utdanningsdirektoratet Årsrapport 2005 for Utdanningsdirektoratet Illustrasjoner: Nordahl & Solheim Foto: Jannecke Sanne Design og rådgivning: Nucleus AS Direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Salg av elevarbeid i videregående skole

Salg av elevarbeid i videregående skole Salg av elevarbeid i videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Salg av elevarbeid i videregående skole

Salg av elevarbeid i videregående skole Salg av elevarbeid i videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 gode ideer Innhold 1. Forord... 3 2. Styringskortet, styringsperspektiv elever... 4 3. Antall elever og lærlinger... 6 4. Læringsmiljø blant

Detaljer

Melding om kvalitet og aktivitet 2014

Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Sak 66/14 Fylkestinget 10.12.2014 2 Videregående opplæring Innledning Oppland fylkeskommune plikter som skoleeier å tilby alle utdanningsprogram

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag 2011-2014 1 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014,

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret

PROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.11.2006 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Sissel Thomassen fra kl. 09.50 for Harald Isaksen Keth Olsen for Hovard Sjursen

Detaljer

www.austagderfk.no Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

www.austagderfk.no Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal www.austagderfk.no Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Org.nr.: 943 039 046 E-post:

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012.

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Dette dokumentet inneholder mal for sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning.

Detaljer

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015 Org.nr.: 943 039 046 E-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

Midtveisrapport Ny GIV 2012

Midtveisrapport Ny GIV 2012 Midtveisrapport Ny GIV 2012 Dette er midtveisrapporten for prosjektet Ny GIV, som er ledd i regjeringens satsing for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Rapporten gir en oversikt over bakgrunn,

Detaljer

9/15 15/00201-5 Referatsak Prosjektmidler til bibliotekutvikling 2015 46. 11/15 11/06023-12 Årsrapport 2014 46

9/15 15/00201-5 Referatsak Prosjektmidler til bibliotekutvikling 2015 46. 11/15 11/06023-12 Årsrapport 2014 46 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for kultur og utdanning Dato: 05.05.2015 kl. 10:00 Sted: Høgtun kultursenter, Nesan 42, Øyslebø Arkivsak: 15/00005 Kl. 10.00 Orientering om tilbudsstruktur for de videregående

Detaljer

Årsrapport 2011. for Utdanningsdirektoratet. Årsrapport Utdanningsdirektoratet 2010 1

Årsrapport 2011. for Utdanningsdirektoratet. Årsrapport Utdanningsdirektoratet 2010 1 Årsrapport 2011 for Utdanningsdirektoratet Årsrapport Utdanningsdirektoratet 2010 1 Design: Siste Skrik Kommunikasjon Foto: Jannecke Sanne Normann Trykk: Andvord Grafisk AS Utgiver: Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole

Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Møte i Skoleutvalget for Orkdal vgs og Meldal vgs mandag 11.2.2008 kl 08:00 Møtested: Rom A105, Til behandling sak 1-8/2008 Møtet er åpent og elever kan stille med flere representanter, men bare to fra

Detaljer

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Videregående opplæring skoleåret 13/14 Bildet eies av Lier videregående skole Bildet eies av Lier videregående skole Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen

Detaljer

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø...

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø... 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12 3.3. Læringsmiljø... 15 4. Gjennomføring... 17 4.1. Bedre opplæring... 17 4.1.1.

Detaljer

Dette er Kunnskapsløftet

Dette er Kunnskapsløftet Rundskriv F-13/04 Dette er Kunnskapsløftet Kultur for læring Målet St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring ble behandlet i Stortinget 17. juni 2004, jf. Innst. S. nr. 268 (2003-2004). Stortingsmeldingen

Detaljer

Saksliste for SRY- møte 4. mars 2014

Saksliste for SRY- møte 4. mars 2014 Saksliste for SRY- møte 4. mars 2014 Sted: LO s lokaler Møteramme: kl. 10:00-15:00 1. Godkjenning av dagsorden 2. Godkjenning av referat fra møtet 29.01.2014 3. «Søkere til læreplass en kartlegging av

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING Sak 2006/849 KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV REFORMEN I GRUNNOPPLÆRINGEN KUNNSKAPSLØFTET Vedlegg 1: Vedlegg 2: Vedlegg 3: Vedlegg 4: Avtaleutkast Oversikt

Detaljer

Strategiplan for videregående opplæring

Strategiplan for videregående opplæring Strategiplan for videregående opplæring Høsten 2013 Komité for opplæring og kompetanse 2 Innhold Forord 1.0 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Skoleeiers ansvar... 4 1.3 Nasjonale føringer... 5 Elevtall skoleåret

Detaljer

Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei

Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei 1 Fra Utdanningsdirektoratet: Eli Karin Flagtvedt Hilde Austad Ellen Marie Bech Frode Midtgård Unni Teien Program Kl.

Detaljer

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 Foto: Tone E. Stenbek, Arne Glomdal, istock, Kristin Josefsen, Anne Cathrine Sandø Innhold Kap.: Innledning... 4 Begreper, forkortelser og definisjoner...

Detaljer

SpenstIKT mangfold. IKT- plan for Sola videregående skole 2009-2012

SpenstIKT mangfold. IKT- plan for Sola videregående skole 2009-2012 SpenstIKT mangfold IKT- plan for Sola videregående skole 2009-2012 Innhold: 1. Innledning... 1 2. Hovedmål... 2 2.1 Delmål... 2 3. Ledelse og styring... 3 4. IKT-funksjoner... 3 5. Infrastruktur... 4 5.1

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom hospitering Om grunnlaget for en hospiteringsordning for lærere og instruktører i bygg- og anleggsfag

Kompetanseutvikling gjennom hospitering Om grunnlaget for en hospiteringsordning for lærere og instruktører i bygg- og anleggsfag Rolf K. Andersen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg og Torgeir Nyen Kompetanseutvikling gjennom hospitering Om grunnlaget for en hospiteringsordning for lærere og instruktører i bygg- og anleggsfag Rolf K.

Detaljer