KUNNSKAPSLØFTET I SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING TILTAKSPLAN Strategi for kompetanseutvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KUNNSKAPSLØFTET I SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING TILTAKSPLAN 2008. 21.10.2008 Strategi for kompetanseutvikling"

Transkript

1 KUNNSKAPSLØFTET I SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING TILTAKSPLAN Strategi for kompetanseutvikling Tiltaksplan

2 Strategisk plan for kompetanseutvikling innen videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylke og statlige føringer legger til enhver tid grunnlaget for de årlige tiltaksplanene. For 2008 er de statlige føringene prioritering av kompetanseutvikling for lærere og instruktører i yrkesfagene og kompetanseutvikling i elev- og lærlingvurdering. I tillegg bør kompetanseutvikling prioriteres innenfor temaer knyttet til grunnleggende ferdigheter i den grad det er avdekket behov. For å kartlegge hvilke behov skolene og bedriftene har for kompetanseutvikling i 2008, er det gjennomført en kartlegging på skolene og hos opplæringskontor / instruktører. I tillegg har de faglige nettverkene og enkeltpersoner meldt inn behov. For å få bred kunnskap i prosessen er det nedsatt en referansegruppe bestående av representanter for rektorene, opplæringskontorene, faglige nettverk, Yrkesopplæringsnemnda, Fagenhet for videregående opplæring, fagopplæringen, Skolenes Landsforbund og Utdanningsforbundet. Med utgangspunkt i det kartleggingsarbeidet som er gjort, statlige føringer og innspill fra referansegruppen er det utarbeidet en plan for kompetanseutvikling for Planen vil bli løpende oppdatert med nye tilbud. Flere av tiltakene har egne arbeids- og referansegrupper, se slutten av planen. Som vedlegg til planen foreligger en oversikt over de innmelde behov som ble registrert i forkant av arbeidet med kompetanseplan Behovene / tiltakene er forsøkt plassert under ansvarsområder. 1. HOVEDSATSINGSOMRÅDER 1.1 Faglige nettverk. Det er besluttet å videreføre ordningen med faglige nettverk med ansvar for fagdager og kompetanseutvikling innen alle utdanningsprogram. De skolene som har ansvaret for nettverket har sammen med de valgte representanter fra nærings-/arbeidsliv og Fagenhet for videregående opplæring (), et ansvar for å etablere felles møteplasser innen samme utdanningsprogram. Tabell 1.1 gir en oversikt over kontaktpersoner fra bransjer / opplæringskontor / skoler og rådgivere i. Frikjøp av fagkoordinatorer: For at fagkoordinatorene skal kunne koordinere nettverksarbeidet, får hver ansvarlig skole tildelt ,- kroner som kan brukes til frikjøp. Fagkoordinatorenes ansvar og oppgaver: - Nettverksbygging. - Utarbeide en oversikt over fagpersonene ved hver skole og deres epost adresser - og knytte disse til nettverket. - Utarbeide en kontaktliste hvor fagkoordinator har en kontaktperson på hver skole som knyttes til nettverket. Disse kan bidra til å lette informasjonsflyten. - Sørge for at det blir opprettet et rom for nettverket i Classfronter. - Ansvar for planlegging og gjennomføring av fagdager. - Ansvar for planlegging av etterspurte kurs/kompetanseutviklingstiltak. - Knytte eksterne kontakter med opplæringskontor/bedrifter/kommuner og høyere utdanningsinstitusjoner. - Ansvar for økonomien til nettverket. - Kartlegge og drøfte bruken av IKT i faget. - Invitere spydspissene innen pedagogisk bruk av IKT. Kompetanseutvikling for de faglige nettverkene 2

3 Nettverkene prioriterer kurs og kompetanseutvikling etter behov men det bør tas ekstra hensyn til innspillene fra kartleggingen som er foretatt. Vedlegg til planen viser innmeldte behov og ansvar for oppfølging til de enkelte behovene / tiltakene. Fagdager: Arrangere minst 2 fagdager i løpet av året. En av fagdagene legges til faglig-pedagogisk dag i november. OD-dagen bør også brukes til fagdag. Prioritert innhold i fagdagene: - Ambisjoner med faget / fagene i Kunnskapsløftet - Faglig oppdatering. Bruk av ny teknologi i faget. IKT. - Vurdering av elever / lærlinger. - Grunnleggende ferdigheter og annet tverrfaglig arbeid. - Metodikk, arbeidsmåter og gode eksempler. - Tilpasset opplæring. - Læreplaner. Andre områder: - Samfunnsoppdraget vårt. - Lærerollen. - Pedagogisk bruk av IKT i faget. - Læringsplakaten. - Eksamen. - Prosjekt til fordyping (yrkesfagene). - Organisering av opplæringen. - Økt gjennomføringsgrad redusert frafall og fokus på fravær. - Læremidler trykte og digitale. - Samarbeid om fordeling av praksisplasser. Fagnettverkene står ellers fritt til å ta opp det de måtte ønske innen sitt fagområde. De faglige nettverkene skal ha faget / fagene i sentrum. De faglige nettverkene på yrkesfaglig utdanningsprogram har ansvar for kompetanseheving som omfatter opplæring i skole og bedrift. Økonomi: ,- kr pr nettverk. Tiltak som går ut over fagnettverkets økonomiske rammer, kan det søkes ekstra tilskudd til fra Fagenhet for videregående opplæring. De faglige nettverkene vil bli evaluert i starten av

4 Tabell 1.1. Faglige nettverk fordeling av ansvar: Faglig nettverk Ansvarlig skole Fagkoordinator Kontaktperson fra bransjer/ opplæringskontor Kontaktpersoner i fagenhet for videregående opplæring () Bygg- og anleggsteknikk Melhus vgs Jens A Meistad Øysten Moa Bjørg Einan Design og håndverk Brundalen vgs Lillfrid Spjeldet Gerd Gaasø Unni Wikstrøm Elektrofag Fosen vgs Ole Monsvold Hugo Sand Toril Sjetne Medier og kommunikasjon Brundalen vgs Jakob Frengstad Odd Einar Aune Hallgeir Wikdahl Helse- og sosialfag Tiller vgs Randi Johnsen og Sissel Holm Svanhild Viken Marit Heggeriset Service og samferdsel Adolf Øiens skole Bjørn Hanssen Morten Kjeldsberg Edward Georg Hagen Restaurant- og matfag Ladejarlen vgs Geir Rune Larsen Terje Nørstebø Sverre Tangen Teknikk og industriell Meldal vgs Knut Rigstad Per Oddvar Sæther Hilde Ingebrigtsen produksjon Naturbruk Skjetlein vgs Evelyn Stene Margit Kristiansen Sverre Tangen Myrseth Realfag Byåsen vgs Eva Arntzen Hanne Mari Sæther Samfunnsfag og økonomi Adolf Øiens skole Anders Buhaug Øyvind Ingstad Studiespesialisering- Brundalen vgs Kari Gjerde Øyvind Ingstad formgivingsfag Studiespesialisering- andre Melhus vgs Kjell G. Sand / Kristin N. Forseth Hanne Mari Sæther fremmedspråk Idrettsfag Heimdal vgs Liv Kristin Mæhle Bodil Sollie Finsmyr Musikk, dans og drama Musikk: Orkdal Drama: Ringve Dans: Trondheim Katedralskole Per Anders Emilsen Robert Morsund Elke Selnes Bodil Sollie Finsmyr Engelsk Gauldal vgs / Gerhard Schønings Astrid Solberg / Laurie Skjelten Hanne Mari Sæther skole Norsk Strinda vgs / Adolf Øiens skole Ole-Johan Tretteng / Karl Petter Hanne Mari Sæther Buhaug / Cecilie Bach Kroppsøving Brundalen vgs Ingrid Nelvik Bodil Sollie Finsmyr Norsk for minoritetsspråklige Gerhard Schønings skole Elsa Kreutz-Hansen Hanne Mari Sæther Spesialpedagogikk Gunnvor Thomassen Hovedansvaret for de de faglige nettverk innen yrkesfaglige utdanningsprogram: Edward Georg Hagen, Hovedansvaret for de de faglige nettverk innen studieforberedende utdanningsprogram: Hanne Mari Sæther,

5 1.2 Kvalitet i fagopplæringen Høsten 2008 vil de første lærlingene etter Kunnskapsløftet starte sin opplæring i bedrift. Dette betyr at det skal legges vekt på kompetanseheving av daglige ledere fra opplæringskontor, faglige ledere, instruktører, prøvenemder og tilsynsvalgte fra lærebedriftene, ledere fra videregående skole og rådgivere ved Fagenhet for videregående opplæring. Det er viktig at de som er ansvarlig for opplæringen i lærebedriftene får kunnskap om reformen slik at de kan møte de utfordringene de står overfor i fremtiden. Der det er naturlig, legges det opp til felles skolering av lærere i fag- og yrkesopplæringen og instruktører og faglige ledere i lærebedriftene. Prioriterte områder: Kvalitet i opplæringen i bedrift og skole. Yrkesfaglærere i nye brede utdanningsprogram, utvikling av breddekompetanse. Hospitering av yrkesfaglærere i bedrift, i forbindelse med utplassering av elever. Veiledning, gjennomgående dokumentasjon og vurdering. Bedre samarbeid skole og næringsliv. Læreplantolkninger. Utdanning innen helsearbeiderfaget, herunder instruktøropplæring og fokus på rekruttering av lærlinger. Panleggingen skjer i samarbeid med Fagenhet for videregående opplæring og fagnettverk for helse- og sosialfag. Følgende tiltak planlegges iverksatt 2008 (arbeidsgruppe **), arbeidsgruppen vil komme med flere tiltak i løpet av våren 2008: Målgruppe Tema Tidspunkt og sted Ansvarlig og påmelding Instruktører innen Helsearbeiderfag- Vår 2008 og Fagnettverk helsearbeiderfaget instruktører. Instruktører / faglige ledere i Veiledningsmetodikk Vår 2008 med flere opplæringskontor og opplæringsbedrift Instruktører/faglige ledere i Veiledningsmetodik Videreføres til med flere opplæringskontor og selvstendig k 2009 lærebedrift Fagnettverkene på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene Prosjekt til fordypning Konsekvens av avvik Faglig innhenting Forankring av faglige nettverk i skolene og opplæringskontorene sine styrer Yrkesfaglærere Utveksling av elever og lærere mellom Tidlig 2009 Vår 2009 Hovedansvarlig for de yrkesfaglige utdanningsprogram i Skolene 5

6 Målgruppe Tema Tidspunkt og sted Yrkesfaglærere/faglig ledere/instruktører Medlemmer av prøvenemnder og representanter for opplæringskontorene Medlemmer av prøvenemnder og representanter fra lærebedrifter skoler innen samme utdanningsprogram Energi og miljø for BAT lærere/bransje Gjensidig hospitering i eget fag i bedrift/skole / / Vår 2009 Ansvarlig og påmelding Nettverkskoordinato r i BAT Skolene Vurderingskriterier Tidlig 2009 Kunnskapsløftet læreplanforståelse Høst Vurdering Vurdering er et prioritert område i Kunnskapsløftet i To dager i januar 2007 arrangerte fylkesrådmannen en vurderingskonferanse der representanter fra Utdanningsdirektoratet første dag oppdaterte oss i Kunnskapsløftets krav, og andre dag ble det avholdt fagdag om elevvurdering innen de forskjellige utdanningsprogram. Videre arbeid med vurdering opp mot enkeltfag skjer i de faglige nettverkene, men det er i tillegg behov for en overordnet og felles satsing i forhold til ny vurderingspraksis. Vurderingskonferansen avslørte at det var uklarheter og ulik praksis knyttet til bestemmelser i den nye vurderingsforskriften. Deltakerne uttrykte behov for en avklaring og samordning fra Fylkesrådmannens side. På bakgrunn av dette ble det iverksatt tre tiltak i 2007: Dokumentasjon av underveisvurdering (jfr 4-5 i Forskriften til Opplæringslova) Fylkesrådmannen hadde opprettet en arbeidsgruppe som prøvde ut underveisvurdering ved tre skoler. På bakgrunn av deres rapporter ble det sendt ut retningslinjer som skulle sikre alle elevene en holdbar dokumentasjon av underveisvurdering fra Fylkesrådmannen valgte Skolearena som verktøy for å dokumentere underveisvurderingen og sendte ut melding om dette til rektorene. Vurderingsheftet ble revidert Hensikten med det tidligere vurderingsheftet var å sikre mest mulig lik behandling av elevene i lærerens vurderingsarbeid. En bredt sammensatt gruppe med lærere, skoleledere, representanter for Opplæringsavdelingen og Eksamenskontoret, til sammen 11 personer, startet arbeidet med et nytt hefte ut fra ny forskrift den 29. mars 2007 (elevvurderingshefte). Tre skoler deltar i direktoratets prosjekt Bedre vurderingspraksis fram mot sommeren

7 Dette er et nasjonalt prosjekt med 78 skoler fra det 14-årige løp. Målet er å finne fram til kjennetegn på måloppnåelse i en rekke definerte fag. Universitetet i Oslo har følgeforskningen. Fra våre skoler deltar Adolf Øiens skole, Meldal vgs og Malvik vgs. Det brukes sentrale midler, men det er også forventet at skoleeier bidrar med det samme beløpet i I 2008 skjer følgende: Nytt elevvurderingshefte legges inn i EQS I desember sendte fylkesrådmannen ut en testversjon med definisjoner og tolkninger av de vanskelige områdene i den nye forskriften til skolene og lærerorganisasjonene. Ved karakteroppgjøret etter 1. termin skulle skolene bruke heftet og sende tilbakemeldinger til Fagenhet for videregående opplæring om hvordan det fungerte. Nå er responsen kommet tilbake etter en bred høring, og vurderingsgruppa går gjennom erfaringer som er gjort. I løpet av våren legges dokumentet inn i EQS til bruk for alle i vurderingsarbeidet og fylkesrådmannens tolkninger vil bli stående til eventuelle presiseringer kommer fra Utdanningsdirektoratet. Ny vurderingskonferanse Fagnettverkene har uttrykt enighet om at det er behov for en ny vurderingskonferanse, og den er ønsket tidlig på høsten. Man ser for seg at første dag blir generell for alle fag, og at fagnettverkene fordyper seg spesielt i sine områder den andre dagen. Avklaringene i det nye heftet vil bli trukket fram, samtidig som man inviterer foredragsholdere med innsikt i vurdering. Spredning av generelle erfaringer fra Bedre vurderingspraksis vil også komme i fokus. Fagnettverkene Arbeidet med vurdering må også prioriteres i fagnettverkene. Når de tre skolene i Bedre vurderingspraksis får fram noen spesifikke resultater om kjennetegn på måloppnåelse i norsk, matematikk, og i enkelte programfag både på studiespesialisering og yrkesfag, må disse spres i relevante nettverk IKT og Lærerløftet 1. januar 2007 ble 3 IKT-grupper oppnevnt for å utrede pedagogisk bruk av IKT. Gruppene avleverte en fyldig utredning som gikk både på pedagogisk bruk, programvare og infrastruktur og kompetanseutvikling. Alle lærere fikk bærbar PC fra , og tiltak er blitt iverksatt etter hvert. I mandatet til gruppen som utredet behovet for kompetanse, stod det at deres forslag til kompetanseutvikling innen IKT skulle inn i tiltaksplanen for 2007, og dette ble gjort. 7

8 I etterkant er det av fylkestinget bevilget penger til programvare og infrastruktur, og også til kompetanseutvikling. Det er også kommet inn et punkt som skal måle utviklingen av digital kompetanse blant lærerne i styringskortet, og derfor er det helt avgjørende at tiltak iverksettes og følges opp både på kort og lang sikt. Sju av våre videregående skoler er nå med i prosjektet Lærende nettverk i regi av NTNU, der også fem grunnskoler deltar. Bevisstgjøring og kompetanseheving innen pedagogisk bruk av IKT er hovedtema også her, og det er lagt stor vekt på spredningseffekten. Når det gjelder IKT og Lærerløftet må man som sagt ha et langsiktig perpektiv, for det er mange utfordringer. Opplæring i de helt fagspesifikke dataverktøyene vil de faglige nettverkene under punkt 1.1 fortsatt måtte ta seg av. Annen kursing bør ifølge utredningen skje på tre nivåer, i prioritert rekkefølge, alt etter behov og antall deltakere: 1. lokalt på skolen 2. regionalt og i nettverk med andre skoler 3. sentralt i regi av fylkeskommunen Lærerne befinner seg på svært ulike nivå mht IKT-kunnskap, og det er fortsatt viktig å tilby kompetanse-utvikling på flere nivå. I 2007 hadde man følgende utgangspunkt: prioritere kursing lokalt på skolen slik at alle lærere blir fortrolige med sin PC, en såkalt startpakke som angir det minimumsnivå fylkesrådmannen krever. Skolene fikk tildelt inntil kr ,- kr hver for å drive lokal kompetanseheving for de lærerne som trengte det mest, i: Generell og grunnleggende IKT Fangst på internett LMS Administrative løsninger Operativsystem, filbehandling, Windows utforsker, tekstbehandling, regneark, datasikkerhet. Effektive søk for å finne lærestoff + litt om lover, opphavsrett, kildekritikk Bruke de muligheter som ligger i Classfronter i undervisningen. Outlook, Skolearena til fraværsføring etc Utgangspunkt for 2008: I 2008 må man legge vekt på å heve de som fortsatt sliter litt, og gi påfyll til de med middels gode IKT-kunnskaper. Aktuelle tema vil være: Presentere sine undervisningsopplegg Teknisk databehandling Nye typer databehandling: Power Point, bildebehandling, klipp fra Internett, animasjon Bruk av skanner, brenner etc Chatting, blogging, teknisk utstyr som for 8

9 eksempel Smartboard for å kunne møte hverdagen til elevene Pr pekte Fylkesrådmannen ut fire lærer som fikk betegnelsen spydspisser innen pedagogisk bruk av IKT. De er frikjøpt i til sammen en full stilling fram til sommeren 2009, og de har oppdatert seg på blant annet Classfronter og generelle trender som kan være nyttige når man bruker IKT aktivt i læreprosessen. De vil eksperimentere innenfor pedagogisk bruk av IKT, og deretter spre kunnskap til sine kolleger ved blant annet å delta på fagdager og studiedager med de gode eksempler. (Jfr. Kreative Trøndelag) Før påske deltar 30 lærere fra våre skoler på et todagers kurs om nasjonale digitale læringsressurser. Fagene norsk, naturfag og helsefag er lagt ut på ndla.no, og på kurset vil disse og mange andre digitale læringsressurser bli gjennomgått (NDLA er et fylkeskommunalt prosjekt og et ledd i å skaffe til veie gratis læremidler.). Skolene tildeles også for 2008 inntil kr ,- kr hver for å drive lokal kompetanseheving innen IKT. Det sendes refusjonskrav inn til Fagenhet for videregående opplæring, tiltaket må dokumenteres Tildeling av midler til skolene De videregående skolene får tildelt totalt 3,0 mill kr til kompetanseutvikling ved egen skole. Beløpet fordeles med en grunnressurs på ,- kr pr skole pluss et beløp pr antall pedagogisk ansatte ved skolen. Midlene skal brukes til kompetanseutvikling innen temaene elevmedvirkning, tilpasset og differensiert opplæring, der det fortsatt er mye ugjort i STFK. De kan også gå til nettverksarbeid mellom skoler, til arbeid med spesielle fag og egne prioriteringer. Skolene skal rapportere på bruken av pengene. Distriktsskolene får en ekstra overføring på ,- kr for å kompansere for lengre reiseavstand by-land. 2. NATURFAG OG FREMMEDSPRÅK Fylkesmannen fordeler midler i 2008 til skoleeiere i Sør-Trøndelag, på grunnlag av lokale behov, øremerket til videreutdanning i fremmedspråk og naturfag. Sør-Trøndelag fylkeskommune søker om friske midler for Fremmedspråk Ved NTNU tilbys følgende etterutdanningskurs innen fremmedspråk: Tysk 60 stp. Oppstart september Spansk 60 stp. Oppstart januar Engelsk(Take Credit) 60 stp. Oppstart september Tysk fagdidaktikk 7, 5 stp. Høst Fransk fagdidaktikk 7,5 stp. Høst Spansk fagdidaktikk 7,5 stp. Høst

10 Engelsk fagdidaktikk 7,5 stp. Høst Videreutdanning i engelsk vil fra 2008 også inngå i de øremerkede midlene til fremmedspråk. Lærere kan søke Fagenhet for videregående opplæring om midler til studier ved andre Universitet og Høyskoler som tilbyr relevant videreutdanning i fremmedspråk. Lærere oppfordres til å melde seg på studier som er tilpasset den enkeltes kompetansebehov. Naturfag NTNU ved Skolelaboratoriet tilbyr følgende kurs i 2008 tilpasset lærere i videregående skole: Teknologi og forskningslære (7,5 stp), Energi for framtida (7,5 stp), Biologi genteknologi som verktøy (7,5 stp), Forskerspiren (7,5 stp). Lærere som ønsker noen av disse kursene vil få dekket kursavgift, studieavgift og studiemateriell. Lærere melder seg på direkte til Skolelaboratoriet. Lærere kan søke Fagenhet for videregående opplæring om midler til studier ved andre Universitet og Høyskoler som tilbyr relevant videreutdanning i naturfag. Lærere oppfordres til å melde seg på studier som er tilpasset den enkeltes kompetansebehov. 3. ANDRE PRIORITERINGER / TILTAK Partnerskap for lærerkvalifisering og skoleutvikling STFK er i ferd med å etablere et partnerskap for lærerkvalifisering og skoleutvikling med Program for lærerutdanning (PLU) ved NTNU. Dette er en del av et nasjonalt prosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet og har som mål å utvikle modeller for et sterkere og bedre forankret samarbeid mellom lærerutdanningsinstitusjoner og skoleeiere. Samarbeidsmodellen består av tre nivåer: 1. Partnerskapsavtale. 2. Formelle samarbeidsarenaer, først og fremst et partnerforum med faste møter. 3. Konkrete samarbeidstiltak. Blant konkrete samarbeidstiltak ser vi for oss et formalisert samarbeid med den nyopprettede oppdragsenheten ved PLU, der STFK kan bestille kompetanseutviklingstjenester på områder som skoleledelse, fagdidaktikk, organisasjonsutvikling, vurdering m.m. for enkeltskoler, fagnettverk, skolelederne o.a. Et slikt samarbeid forutsetter en viss langsiktighet og en viss forutsigbarhet. Det settes av ,- kr pr år for en toårs periode. 10

11 Kompetanseutvikling av ledere i skole og fagopplæring videreføring av programmet Lærende organisasjoner I perioden høsten våren 2007 gjennomførte fylkesrådmannen et omfattende kompetanseutviklingsprogram for ledere i skolene og ved opplæringskontorene i tråd med føringene i den nasjonale Kompetanseutviklingsstrategien. Ca 150 ledere deltok i programmet. Fylkesrådmannen ser det som viktig både å vedlikeholde nettverket og videreføre utviklingsprogrammet. Formål med samlingene er kunnskapsdeling/-spredning, utvidet ledelsesdialog, erfaringsutveksling, inspirasjon og lederutvikling. Samlingene planlegges av fylkesrådmannen og en gruppe utvalgte ledere. Det settes av ,- kr til dette formålet i Stipend til minoritetsspråklige lærere Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ved Høyskolen i Oslo lyser ut stipend til minoritetsspråklige lærere for utdanning som gir formell kompetanse til undervisning i skolen. Stipendordningen er ledd i den nasjonale strategiplanen Likeverdig utdannings i praksis! , Strategi for bedre læring og større deltagelse av språklige minoriteter i barnehage, skole og utdanning. Morsmålslærere/tospråklige lærere uten formell kompetanse for undervisning i skolen kan innvilges stipend for å gjennomføre utdanning som fører frem til godkjent kompetanse for undervisning i skolen. Tilbudet gjelder lærere som underviser på andre morsmål enn norsk, dansk, svensk, samisk, fransk, tysk, engelsk og spansk. Maksimalt stipendbeløp pr år er kr. Fylkesrådmannen ønsker å stimulere aktuelle kandidater til å skaffe seg formell undervisningskompetanse ved å tilby et tilleggsstipend på ,- kr for inntil 4 minoritetsspråklige lærere ved videregående skoler i fylket som får innvilget stipend fra NAFO. Sakkyndig vurderinger innen PP-Tjenesten Det er behov for å forbedre de sakkyndige tilrådingene; jf lukking av avvik etter nasjonalt tilsyn om tilrettelagt opplæring 1. halvår Det å sikre samarbeidet og kunnskaps- og kompetanseoveføringen mellom PPT i grunnskolen og PPT i videregående opplæring er sentralt. Ved å utvikle sakkyndige tilrådinger fra PPT i grunnskolen, som videre følger eleven gjennom hele videregående, vil det sikre kvaliteten på opplæringen til eleven. Disse og andre større tiltak som er etterspurt i kartleggingen, er vist i tabell 3.1. Til hvert kurs sendes det ut egen innkalling/invitasjon. Tabellen vil bli utviklet med nye tilbud utover Tabell 3.1: Tiltak. Målgruppe Tema Tidspunkt og sted Ansvarlig og påmelding PPT grunnskole PPT vgo Forskriftens krav til sakkyndig uttalelse. Samlinger og etablering / bruk av Planleggingsgruppe i Fagenhet for 11

12 Målgruppe Tema Tidspunkt og sted Ansvarlig og påmelding Rådgivere i grunnskolen som jobber med elever med behov for spesialundervisning. Vurdere elever mot konkrete utdanningsprogram. Kursholder: Fylkesmannen Karriereveiledere i vgo. Ressurspersoner på faste fora. Vår og høst 2008 videregående opplæring. Nettverksmedlemmer minoritetsspråklige. Erfaringskonferanse innen nettverksarbeid. Hvert nettverk kan melde på inntill 6 deltagere. Vår Fagenhet for videregående opplæring Kontaktlærer Kontaktlærerrollen Høst 2008 og nettverkene Ansatte ved 1-2 dagers samling. institusjonsskolene Vår 2008 Rådgiving kontaktlærer sin rolle Alle med spesialpedagogisk arbeidsområde Skoleledere Tilrettelegging av tilbud for barn, unge og voksne med fysiske og psykiske lidelser. Kurs i dialog med elever den gode samtale. Spesialpedagogiske problemområder i klasserommet. ADHD Ungdomsproblematikk Pedagogisk metoder Kunnskapsdeling/- spredning, utvidet ledelsesdialog, erfaringsutveksling, inspirasjon, 2 dager samling og oppfølging 1 dag Prosessleder Ingrid Sjoner, Ny Frisk Høst 2008 Gruppe på 24 kontaktlærere, fra 3 skoler En dags samling. Høst 2008 Dagssamling vår 2008 lederutvikling. Lærere /skoleledere Entreprenørskap Inspirasjonssamling høst Etablering av kreativt nettverk Viderutdanning i entreprenørskap Fagenhet for videregående opplæring. v/ Solbjørg With Fagenhet for videregående opplæring v/ Terje Storbakken Spesialpedagogisk nettverk Gunnar Solberg / Ungt Entreprenørskap HIST 12

13 REFERANSEGRUPPEN FOR HELE PLANEN: Helen Pedersen, ass rektor ved Melhus vgs Grethe Jøndahl, Fagenhet for videregående opplæring Torild, Ofstad, rektor ved Tiller vgs Arild Skjølsvold, Meldal vgs Ole Ledahl, rektor ved Hemne vgs Gunnar Solberg, Fagenhet ved videregående opplæring Hanne Mari Sæther, Fagenhet ved videregående opplæring Solveig Eldegard, Utdanningsforbundet Eivind Johnsen, NHO og YON Erik Wang, SOST Irene Tamnes, Røros vgs Eirik Granaas, Fagopplæringen / Fagenhet for videregående opplæring Terje Moen, Skolenes Landsforbund ARBEIDSGRUPPER: * Lederutvikling i skole og fagopplæring Inger J Christensen, Opplæringsdirektør Gunnar Solberg,Fagenhet for videregående opplæring Astrid Gynnild, rektor Strinda vgs Erik Wang, leder SOST Siri Gerhardsen, avdelingsleder, Heimdal vgs Grethe Jøndahl, Fagenhet for videregående opplæring Irene Tamnes, Røros vgs Helén Pedersen, ass. rektor Melhus vgs Inger Anne Hegli, Ringve vgs Arne Hundeide, Strinda vgs Karl Petter Buhaug, Adolf Øiens skole **Yrkesfaglærere, instruktører, faglige ledere og opplæringskontor Arbeidsgruppe: Eirik Granaas, Fagenhet for videregående opplæring Marit Heggeriset, Fagenehet for videregående opplæring Bjørg Einan, Fagenehet for videregående opplæring Eivind Johnsen, Yrkesopplæringsnemnda Kjell Flønes Yrkesopplæringsnemnda Erik Wang, SOST Jan Strand, SOST Sissel S. Holm, Tiller vg Jann Torbjørn Eggen, Melhus vg ***Kompetanseutvikling IKT i Lærerløftet Arbeidsgruppe: Grethe Jøndahl, Fagenhet for videregående opplæring, gruppeleder Trond W. Nilsen, Malvik vgs Helen Pedersen, Melhus vgs Svein Eidsaune, Fosen vgs Bodil Grønbeck, Oppdal vgs Tor-Olav Grønning, Strinda vgs Trude Sletvold, Trondheim Katedralskole 13

14 VEDLEGG Innmeldte behov / tiltak i forkant av arbeidet med kompetanseplan for Skoleledere Ansvars plassering Kommentar LIST- studier fra HINT Styrende dokumenter i skolen Økonomi-forståelse- styring Opplæringskontor / Videregående opplæring i bedrift Læreplantolkninger PTF Dokumentasjon og vurdering Fokus Videreføring, konkretisering og oppfølgning av: kunnskapsløftet læreplanforståelse helhetlig løp skole/bedrift mappevurdering dokumentasjonsord. Vurdering IKT > Fronter i bedrift.s på mappelæring og vurdering Informasjon om fagutdanning i salgsfaget > økle salgsbransjens kompetanse innen fagutdanning Veiledning og vurdering - Hvordan veilede i en læreprosess. - Hvordan stimulere til å selv søke kunnskap, faglig utvikling - Taksonomi - Hva skal vurderes og hvordan Dokumentering Arbeidsgruppe * Arbeidsgruppe * Ansvars plassering Nettverk Nettverk / / SOST / arbeidsgruppe ** Nettverk / / SOST / arbeidsgruppe ** Nettverk / SOST / IT Nettverk Nettverk / / arbeidsgruppe ** Kommentar Arbeidsgruppe ** PPT for vgo Ansvars plassering Kommentar Spisskompetanse inne digitale lære- og hjelpemidler i egen tjeneste. Breddekompetanse, relevante lære og hjelpemidler Nettverk / Nettverk Nettverk / Fra spesialundervisning til tilpassa opplæring Mulige utdanningsløp til kompetansebevis ut fra Kunnskapsløftet (alternativt opplæringsløp) Studiespeforberedende / fellesfag Idrettsfag Fagkurs i de nye programområdene Friluftstur i skolen Treningsmetoder Idrettsfysiologi Toppidrett /toppidretseleven K06 læreplaner, vurdering, kometanse. Trener / lederkurs i særidrettene Coatching Aktivitetslære > livredding i vann, kameratredding i kano, førstehjelp Mekanikk i idrettsfagene Ansvars plassering * Generelt: De faglige nettverkene og skole i forhold til lokale behov. 14

15 Samfunnsfag Media Drama Musikk Dans Norsk Engelsk og 2. Fremmedspråk Religion Kultur og kommunikasjon Språk og reiseliv Matematikk Utviklingstrapper Rettslære, etterutdanning Nye fag i K06 spesielt fag innen samfunnsfagene. Personlig økonomi Østlige filosofer Samfunnsøkonomi Blogging Geologi i Trondheimsomr. Klimaforskning Lyskurs / Lydkurs / Journalistikk / Evaluering Masketeknikk Fortellerteater Skuespillerteknikker Entreprenørskap Regionale kurs K06, nye fag og emner her ønskes det kurs Musikalstil og belting Ideeutveksling i fagnettverkene Musikkteknologi Dans Sammensatte tekster, praktisk rettet kurs Teknisk filmkunnskap Eksamen Læringsstiler Norsk for fremedspråklige, hvordan undervise? Fagkurs i 5t faget Fagkurs i tysk Metodikk / didaktikk relatert til ulike kopetansemål Vurderingskriterier / kjennetegn på måloppnåelse Digitale hjelpemidler Britisk tegnspråk Islam Religion-politikk i dag Religion generelt Emner, innhold og tilnærming Emner, innhold og tilnærming Emner i R1 og R2 Perspektivtegning Digitale hjelpemidler Geogebra IKT Naturfag Mikrobiologi / biokjemi / genteknologi / laboratorieteknikker Elekttromagnetiske stråler fra verdensrommet Elektrokjemi Kjemi / fysikk / biologi for ikke kjemiker/ fysiker / biolog Praktiske forsøk Brenselceller, varmepumper, radioaktivitet >>Korte dagskurs uten eksamen, Skolelaboratoriet Ernæring, livsstilsykdommer og kosmetikk Fysikk Astrofysikk, teknologi Sampling Digital behandlling av lyd Tips til forsøk Øremerkede midler til videreutdanning Religion er pr. i dag ikke tilknyttet et nettverk. Her må skolene ta spesielt ansvar. Øremerkede midler til videreutdanning 15

16 Biologi Teknologi og forskningslære Kjemi Yrkesfag Bygg og anlegg Elektrofag Teknikk og industriell produksjon Helse og sosialfag Naturbruk Bioteknologi og genteknologi Forsøk Helse og miljømålinger Ideutvikling og kreativitet (produktutvikling) K06 nye mål og praktiske øvelser Innkjøp av tegneprogram og opplæring i programmet Varme arbeider Instruktørkurs, stillasmontør Hvordan undervise i flere fagområder > små kurs for å heve komp. Automatiseringssystemer PLS Frekvensregulering Varme arbeider Kurs i FSE (sikerhetsforskrift) Elektronikk Navigasjonssystemer Måling data og elektronikksystemer Felles kabling Feilsøking Smart hus Reguleringsteknikk Opplæring i tegneprogrammet Solid Edge. Avgassmåling fra motorer regelverk / krav / utstyr Varme arbeider Hygienepakken Ernæring og diettlære Hestefagkurs / Fagkurs i skogbruk Etologi hos hund og katt Sports- og familiedyr > div. særkurs. Ansvars plassering * Generelt: De faglige nettverkene og skolene i forhold til lokale behov. 16

17 Tverrfaglige tema /fellesområder Ansvars plassering Kommentar Vurdering Nettverk med større variasjon i fadager (eget naturfagsnettverk) Eksamen / eksamensformer Undervisningsopplegg og arbeidsformer Læreplankurs i de ulike fagene (nettverkene) Spesialpedagogikk > helhetslesing,diagnoser, generelle områder Veiledningspedagogikk Nye undervisningsmetoder Rådgivning / karriereveiledning Alternativ opplæring, IOP. Entreprenørskap som metode ADHD kurs, pedagogisk metode Breddekompetansebygging for yrkesfaglærere Praktisk kurs over tema tilpasset undervisning, dagskurs, gjerne erfaringsbasert, Nettverkssamlinger for mellomledere Praktisk bruk av IKT, suksesshistorier og tips, eget fagforum? IKT: power point, word, blogg, bildebehandling, bruk av internett, C++, PHP, Linux, Vista, Kontaktlærerrollen Ungdom ungdomsproblematikk av ulik art, selvskading, den usynlige eleven. Bruk av smartboard Differensiering, realistiske tiltak. Classfronter kurs IKT-vurdering Rådgivning Skole Arena vurdering Læreren som leder i klasserommet Yrkesretting av fellesfagene på yrkesfag Repetisjonskurs i Elark Håndtering av utfordrende elever Faglige nettverk, Vurderingskonferanse, elevvurderingshefte Faglige nettverk, innspill til realfagsnettverket Nettverk, lokal skole, opplæringskontor Nettverk. Nettverk. Nettverk, PPT, Nettverk Nettverk, Nettverk, Nettverk, arbeidsgruppe**, utdanningsinstitusjoner (PLU) Nettverk Arbeidsgruppe***, nettverk Lokal skole, Medarbeiderløftet, nettverk, lokal skole, lokal skole, nettverk Nettverk Nettverk Lokal skole, Medarbeiderløftet Nettverk, lokal skole Nettverk, lokal skole Medarbeiderløftet Nettverk, Dette er en oppsummering av de innmeldte behov for kompetanseutvikling for Overlappende områder er slått sammen. Mangler i oversikten bes rapporteres via epost til: 17

KUNNSKAPSLØFTET I SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING TILTAKSPLAN Strategi for kompetanseutvikling

KUNNSKAPSLØFTET I SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING TILTAKSPLAN Strategi for kompetanseutvikling KUNNSKAPSLØFTET I SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING TILTAKSPLAN 2008 15.03.2008 Strategi for kompetanseutvikling Tiltaksplan 2008 1 Strategisk plan for kompetanseutvikling innen

Detaljer

STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING - TILTAKSPLAN 2007

STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING - TILTAKSPLAN 2007 KUNNSKAPSLØFTET I SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING - TILTAKSPLAN 2007 14.05.2007 1 Strategi for kompetanseutvikling Tiltaksplan 2007 pr. 14.05.07 Strategisk plan for kompetanseutvikling

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Yrkesfaglærernes kompetanse

Yrkesfaglærernes kompetanse Yrkesfaglærernes kompetanse Trondheim, 11. mai 2017 Tove Mogstad Aspøy, Sol Skinnarland & Anna Hagen Tønder Problemstillinger Hva slags kompetanseutvikling har yrkesfaglærerne behov for? Hvordan kan kompetanseutvikling

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kunnskapsdepartementet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025 Kompetanse for kvalitet felles satsing på videreutdanning Vi ønsker å styrke

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Kompetanseheving for aktører innen fag- og yrkesopplæring i Sør-Trøndelag. Herdis Floan fagsjef for fagopplæring

Kompetanseheving for aktører innen fag- og yrkesopplæring i Sør-Trøndelag. Herdis Floan fagsjef for fagopplæring Kompetanseheving for aktører innen fag- og yrkesopplæring i Sør-Trøndelag Herdis Floan fagsjef for fagopplæring Målgruppene i vår kompetanseplan «Løfter vi lærerne, løfter vi elevene..» (Strategi for videregående

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen 14 videregående skoler utenfor Trondheim 8 videregående skoler i Trondheim Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal,

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere Søkerstatistikk Søkere med ungdomsrett til fylkeskommunale vg skoler, pr 14.03.2016 Søkere til Vg1 med ungdomsrett Pr 14.03.16 Antall primærsøkere Utdanningsprogram 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Detaljer

Studiespesialisering ved avdeling Flisa

Studiespesialisering ved avdeling Flisa Studiespesialisering ved avdeling Flisa Generell informasjon PC-ordningen Skolens hjemmeside http://www.soloer.vgs.no Skolearena sammen med eleven Programfag Elevene i programområdene for realfag og for

Detaljer

Studiespesialisering

Studiespesialisering Studiespesialisering Liker du fagene Matematikk Norsk Engelsk Samfunnsfag Naturfag Tysk/fransk/spansk/italiensk/russisk/.. Kroppsøving ETTER 3 ÅR PÅ STUD.SPES Studiekompetanse Kan søke om studieplass

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan for utdanningssektoren 2011-2013 Årsplan 2011. Vest-Agder Fylkeskommune

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan for utdanningssektoren 2011-2013 Årsplan 2011. Vest-Agder Fylkeskommune Utdanningsavdelingen Kompetanseplan for utdanningssektoren 2011-2013 Årsplan 2011 Vest-Agder Fylkeskommune Innhold Forankring... 2 Mål... 3 Kompetansestrategi for Vest-Agderskolen... 4 Etterutdanning...

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda tar den forelagte plan for anvendelsen av tildelte statlige etterutdanningsmidler til etterretning. Hamar,

Yrkesopplæringsnemnda tar den forelagte plan for anvendelsen av tildelte statlige etterutdanningsmidler til etterretning. Hamar, Saknr. 4222/09 Ark.nr. 433 A50. Saksbehandler: Rolf Lars Haugen STATLIGE ETTERUTDANNINGSMIDLER 2009 Fylkesdirektørens innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Yrkesopplæringsnemnda

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole 31.01.2017 1 Hva er videregående opplæring? Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier. Studieforberedende opplæring legger mest vekt på teoretisk kunnskap (gir

Detaljer

Nesodden videregående skole

Nesodden videregående skole Nesodden videregående skole 2017-2018 Ved Nesodden videregående skole arbeider alle ansatte for - at hver elev oppnår sitt optimale resultat i et trygt miljø - at undervisningen holder høy pedagogisk standard

Detaljer

KOMPETANSE OG UTVIKLING. Kompetansestrategi for pedagogisk ansvarlige i Buskerud fylkeskommune

KOMPETANSE OG UTVIKLING. Kompetansestrategi for pedagogisk ansvarlige i Buskerud fylkeskommune KOMPETANSE OG UTVIKLING Kompetansestrategi for pedagogisk ansvarlige i Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen September 2009 1. BAKGRUNN Kompetansestrategien tar utgangspunkt

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering med teknologi og forskningslære Medier og kommunikasjon

Detaljer

Ny GIV Buskerud. FYR-prosjektet

Ny GIV Buskerud. FYR-prosjektet Ny GIV Buskerud FYR-prosjektet Innholdsfortegnelse 1 Mål og delmål... 2 1.1 Hovedmål:... 2 1.2 Delmål... 2 2 Valgt organisasjonsmodell, inkl. roller og ansvar... 2 2.1 Lærere knutepunktskolen... 2 2.2

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Antall deltakere og bruk av midler Etterutdanning 222 510 deltakere Videreutdanning 5016 deltakere Rapportert 742 mill kroner 356 mill. 56 mill. 333 mill. Etterutdanning til lærere og rådgivere Etterutdanning

Detaljer

Overgang grunnskole videregående opplæring

Overgang grunnskole videregående opplæring Overgang grunnskole videregående opplæring 2016-17 Søknadsfrister 1. februar 1. mars Se forskrift til Opplæringslova kapittel 6 Plan for overgangen til vgs - Utdanningsvalg 1 t/u - Karrieredager uke 40

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Kunst, Design og Arkitektur Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Studiespesialisering med

Detaljer

Nesodden videregående skole

Nesodden videregående skole Nesodden videregående skole 2016-2017 Ved Nesodden videregående skole arbeider alle ansatte for - at hver elev oppnår sitt optimale resultat i et trygt miljø - at undervisningen holder høy pedagogisk standard

Detaljer

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Kompetanse for kvalitet studieåret 2013/2014 84 studietilbud utlyst 10 tilbud hadde «oversøking» (over 35 godkjente søkere) 24 tilbud hadde over 20 godkjente søkere

Detaljer

Søkere til videregående opplæring

Søkere til videregående opplæring Søkere til videregående opplæring I løpet av perioden 2006-2009 innføres Kunnskapsløftet i videregående opplæring. Denne reformen medfører endringer både i opplæringens struktur, opplæringens innhold samt

Detaljer

Yrkesfaglærerløftet for fremtidens fagarbeidere status for etter- og videreutdanningstiltakene Udir v/ragnhild S. Bølviken. Trondheim, 11.

Yrkesfaglærerløftet for fremtidens fagarbeidere status for etter- og videreutdanningstiltakene Udir v/ragnhild S. Bølviken. Trondheim, 11. Yrkesfaglærerløftet for fremtidens fagarbeidere status for etter- og videreutdanningstiltakene Udir v/ragnhild S. Bølviken Trondheim, 11. mai 2017 Skole og videregående opplæring Yrkesfaglærerløftet for

Detaljer

HOSPITERING OG FYR HILDE REITAN OG INGUNN EK PEDERSEN. Fornebu

HOSPITERING OG FYR HILDE REITAN OG INGUNN EK PEDERSEN. Fornebu HOSPITERING OG FYR HILDE REITAN OG INGUNN EK PEDERSEN Fornebu12.09.2013 Våre 30 min Erfaringer med hospiteringsprosjektet i Buskerud Suksesskriterier i arbeidet med hospitering Hvorfor og hvordan tenker

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kunnskapsløftet. Revidert plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2007-2008 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref:

Detaljer

Info fra rådgivertjenesten

Info fra rådgivertjenesten Info fra rådgivertjenesten 1 Utdanningstilbud KKG Studiespesialisering Studieforberedende utdanningsprogram Idrett - Studieforberedende utdanningsprogram Helse- og oppvekst Yrkesfaglig utdanningsprogram

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET EN PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING FOR PEDAGOGISK PERSONALE I VERDAL OG LEVANGER KUNNSKAPSLØFTET: PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING

KUNNSKAPSLØFTET EN PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING FOR PEDAGOGISK PERSONALE I VERDAL OG LEVANGER KUNNSKAPSLØFTET: PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING KUNNSKAPSLØFTET: PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING FOR PEDAGOGISK PERSONALE I GRUNNSKOLENE I LEVANGER OG VERDAL KOMMUNER 1. Innledning Kunnskapsløftet er en ny og omfattende reform av hele grunnopplæringen.

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 Innholdsfortegnelse 1 Målgrupper / kommunale kontaktpersoner... 4 2 Plan for gjennomføring... 4 2.1 Ledere på kommunalt nivå... 4 2.2 Kompetanseutvikling

Detaljer

Plan for tilpasset opplæring

Plan for tilpasset opplæring Plan for tilpasset opplæring Nøtterøy videregående skole, 2015 Fra Opplæringslova 1-3: Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten. Tilpasset

Detaljer

VELKOMMEN ALLE FORESATTE

VELKOMMEN ALLE FORESATTE VELKOMMEN ALLE FORESATTE Agenda: 18.00 ca.19.00: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 19.00 19.30: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.30 20.30: Stands i

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Oslo VO Sinsen

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Oslo VO Sinsen Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Oslo VO Sinsen Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kunnskapsløftet. Plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2008/09 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2005/6209

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2017-2018 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg inn med MinID Sjekke at det

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2018 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! «Kurs i utdanningsprogram» på videregående skole kan være en god hjelp

Detaljer

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Framtidas kompetansebehov Hvilke yrker finnes om 10-20 år? Hva bør eleven velge?

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning Strategidokument 2012-2015 Kunnskapsdepartementet 2011 1 Innhold Kompetanse for bedre resultater... 3 En bred strategi for kompetanseutvikling...

Detaljer

Videreføring av hospiteringsordninger Oslo juni 2013

Videreføring av hospiteringsordninger Oslo juni 2013 Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Oslo 10-11. juni 2013 Clarion Hotel Royal Christiania Avdeling for skoleutvikling Åge Risdal Større verdi: Gjennomgang av programmer og lærefag økt forskning

Detaljer

Faglig råd for restaurant- og matfag

Faglig råd for restaurant- og matfag Oslo, 26.1.2009 Høringsuttalelse NOU 2008:18 fra har lest og drøftet utredningen med stor interesse. Vi vil berømme utvalget for en grundig gjennomgang av norsk fag- og yrkesopplæring og sekretariatet

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kompetanseutvikling. Plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2009-2012 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Heidi Holmen heidi.holmen@verdal.kommune.no Arkivref: 2005/6209

Detaljer

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Utdanningsprogram - de ulike programmene - fag- og timefordeling Hvor kan du på skole? Hvilke rettigheter/plikter har du? Vi snakker litt om: - 3 alternativer

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Orientering fra Utdanningsdirektoratet v/ Anne-Ma Grønlie og Jørgen Nicolaysen Avdeling for skoleutvikling Kompetanse for kvalitet t Rektorutdanningen Lederutdanning

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING Meløy videregående skole

TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING Meløy videregående skole TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING 2017-2018 Meløy videregående skole 2 Foto: Tine Bergmo Steinvei Vi ØNSKER AT DU SKAL FÅ GOD KARRIEREVEILEDNING SLIK AT DU BLIR TRYGGET I VALG AV VEI VIDERE ETTER GRUNNSKOLEN.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE UTVIKLINGSSEKSJONEN

KRISTIANSUND KOMMUNE UTVIKLINGSSEKSJONEN Kunnskap Mangfold Likeverd Bakgrunn St.meld. Nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring. Innst. S. Nr. 268 (2003-2004). Realiseres gjennom reform som har fått navnet: Målet Det beste i grunnopplæringen i Norge

Detaljer

Karlsenutvalget - høringsuttatelse fra faglig råd for service og samferdsel

Karlsenutvalget - høringsuttatelse fra faglig råd for service og samferdsel Sekretær: Knut Maarud + 47 23 30 13 19 / 96 23 24 68 kma@utdanningsdirektoratet.no Møte 06.08 Referat oppdatert: 22.12.2008 Til Kunnskapsdepartementet Ref nr 2008/06239 Karlsenutvalget - høringsuttatelse

Detaljer

Plan for pedagogisk kompetanseutvikling i videregående opplæring 2014-2016

Plan for pedagogisk kompetanseutvikling i videregående opplæring 2014-2016 UTDANNING Plan for pedagogisk kompetanseutvikling i videregående opplæring 2014-2016 Kunnskapsskolen i Buskerud maksimere læring og minimere frafall Buskerud fylkeskommune utdanningsavdelingen oktober

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014 Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2011-2014 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Bry deg lær deg vær deg Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess Det er du som må gå på skolen. Bruk dine evner, følge dine drømmer. Skape din

Detaljer

Plan for videreutdanning og fagforum 2017/2018

Plan for videreutdanning og fagforum 2017/2018 Plan for videreutdanning og fagforum 2017/2018 Innledning Vest-Agder fylkeskommune skal gi elever og lærlinger et opplæringstilbud som holder høy kvalitet og utvikler de menneskelige kvalitetene samfunnet

Detaljer

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Hvorfor foreldre informasjonsmøte? Opplæringsloven legger vekt på foreldremedvirkning Forskning viser at foreldre, særlig mor, er den

Detaljer

Saksframlegg. 2. Formannskapet støtter det foreslåtte budsjett for bruk av kompetansemidler 2008

Saksframlegg. 2. Formannskapet støtter det foreslåtte budsjett for bruk av kompetansemidler 2008 Saksframlegg Program for kvalitetsutvikling i trondheimsskolen 2008 Arkivsaksnr.: 08/17305 Forslag til vedtak: 1.Formannskapet støtter de prioriteringer som er gjort i Program for Kvalitetsutvikling i

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vurdering. Informasjon om klagebehandlingen på standpunktkarakterer. Presiseringer og endringer i regelverket

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Vurdering. Informasjon om klagebehandlingen på standpunktkarakterer. Presiseringer og endringer i regelverket Vurdering Informasjon om klagebehandlingen på standpunktkarakterer Presiseringer og endringer i regelverket Antall klager 419 371 302 255 2009 2010 2011 2012 Norsk sidemål skriftlig 1 % Norsk hovedmål

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR SPJELKAVIK UNGDOMSSKOLE

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR SPJELKAVIK UNGDOMSSKOLE KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR SPJELKAVIK UNGDOMSSKOLE KOMPETANSEUTVIKLINGSSTRATEGI FOR PERIODEN 2005 2008 HANDLINGSPLAN FOR SKOLEÅRET 2008/09 I treårsperioden 2005 2008 vil målet for kompetanseutviklingsarbeidet

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

Hva er videregående opplæring?

Hva er videregående opplæring? Hva er videregående opplæring? 13 utdanningsprogram; 5 studieforberedende Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering 13 utdanningsprogram;

Detaljer

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE Agenda: 18.00 ca.18.25: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 18.25 19.25: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.25 20.30:

Detaljer

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

7 Økonomiske og administrative konsekvenser Innhold 7 ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 1 7.1 Generelt om samfunnsøkonomiske konsekvenser av utdanning 2 7.2 Revisjon av læreplaner for fag 2 7.2.1 Videreutvikling og endringer i læreplaner

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2016-2017 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Innhold: Ulike nettsteder: www.stfk.no -tjenester-elev. Ser på PC-ordning www.lanekassen.no

Detaljer

Overgang fra skole til sysselsetting for personer med utviklingshemming

Overgang fra skole til sysselsetting for personer med utviklingshemming Utdanningsprogram 1. Hvilke utdanningsprogram tilbyr din skole Studiespesialisering Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Bygg og anleggsteknikk Design og

Detaljer

Utbildning Nord

Utbildning Nord Utbildning Nord 24.05.2016 Lærebrev 1871 mai 16 2 Vg1 strukturen * Teknikk og industriell produksjon * Elektrofag * Bygg- og anleggsteknikk * Restaurant- og matfag * Helse- og oppvekstfag * Design og håndverksfag

Detaljer

Skolebruksplan 3 fase 3

Skolebruksplan 3 fase 3 Skolebruksplan 3 fase 3 Hvorfor Skolebruksplan 3? Flere skolebygg i STFK mangler godkjenning mht forskrift om inneklima og universell utforming og har store behov for teknisk og pedagogisk oppgradering.

Detaljer

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike.

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. 9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. Som grunnlag for behandling av en strategi for utdanning og kompetanse settes nedenfor sammen et

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Tromsø kommune 2012 2015 Byrådsleder Innhold Felles visjon for skolene i Tromsø:... 2 De tre utviklingsmålene for

Detaljer

NYE FAGKODER FOR ELEVER MED STORE AVVIK I KOMPETANSEMÅLENE FOR ETT ELLER FLERE FAG I UTDANNINGSPROGRAMMET / PROGRAMOMRÅDET

NYE FAGKODER FOR ELEVER MED STORE AVVIK I KOMPETANSEMÅLENE FOR ETT ELLER FLERE FAG I UTDANNINGSPROGRAMMET / PROGRAMOMRÅDET NYE FAGKODER FOR ELEVER MED STORE AVVIK I KOMPETANSEMÅLENE FOR ETT ELLER FLERE FAG I UTDANNINGSPROGRAMMET / PROGRAMOMRÅDET Det er opprettetet sett nye fagkoder som ikke er knyttet til offentlige læreplaner

Detaljer

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og Oppvekst Naturbruk Restaurant- og matfag Service og

Detaljer

Vi søker fagpersoner som kan være med å utvikle kjerneelementer i fag

Vi søker fagpersoner som kan være med å utvikle kjerneelementer i fag Vi søker fagpersoner som kan være med å utvikle kjerneelementer i fag Fagene i skolen skal fornyes, og vi starter arbeidet med å utvikle kjerneelementer i fag. Dette skal sikre at fagene får et relevant

Detaljer

Samarbeid skole - arbeidsliv Bergen, 27.03.08 Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Sentrale styringsdokumenter Kunnskapsløftet St.meld 16 (2006-2007) og ingen sto igjen St.prop nr 1 (2007-2008) Entreprenørskapsplanen

Detaljer

Vi skal snakke om. Opplæringstilbudet i Follo. Utdanningsprogrammene våre. Å være elev på Nesodden videregående skole. Inntaket til videregående skole

Vi skal snakke om. Opplæringstilbudet i Follo. Utdanningsprogrammene våre. Å være elev på Nesodden videregående skole. Inntaket til videregående skole Vi skal snakke om Opplæringstilbudet i Follo Utdanningsprogrammene våre Å være elev på Nesodden videregående skole Inntaket til videregående skole Utdanningsprogrammer Studieforberedende: Idrettsfag Frogn,

Detaljer

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2017/2018

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2017/2018 FROLAND SKOLE Ungdomstrinnet Rådgiver ivar.salvesen@froland.kommune.no Telefon: 37 50 24 25 / 91168625 INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2017/2018 VALGMULIGHETER

Detaljer

KOMPETANSE FOR KVALITET. Strategi og plan for etter- og videreutdanning i videregående opplæring 2013-2015- justeringer for 2013-2014

KOMPETANSE FOR KVALITET. Strategi og plan for etter- og videreutdanning i videregående opplæring 2013-2015- justeringer for 2013-2014 KOMPETANSE FOR KVALITET Strategi og plan for etter- og videreutdanning i videregående opplæring 2013-2015- justeringer for 2013-2014 1 INNHOLD DEL 1: STRATEGISK PLAN 2012-2015 - Bakgrunn - Mål for kompetanseutvikling

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling For personalet i Nessetskolen

Plan for kompetanseutvikling For personalet i Nessetskolen Plan for kompetanseutvikling 2017-20 For personalet i Nessetskolen 1 Vedtatt i Utvalg for oppvekst og kultur 8-mars 2017, sak PS 4/17 Innhold 1. VISJON OG MÅL 3 2. BAKGRUNN 3 3. KURS- OG PLANLEGGINGSDAGER

Detaljer

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 24.03.2009 2008/2332-5900/2009 / B13 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Hovedsamarbeidsutvalget DIGITALE LÆREMIDLER

Detaljer

Frafall i videregående skole

Frafall i videregående skole Frafall i videregående skole Dato: 26.august 2015 Vårres unga vårres framtid Knut Nikolaisen og Else Marie Ness, Utdanningsavdelingen Foto: Hans Erik Elmholdt 4 grunner til frafall Elever som har: Svakt

Detaljer

Lærende nettverk. Nettverksrapport. 18.november 2008

Lærende nettverk. Nettverksrapport. 18.november 2008 Disposisjon / innholdsfortegnelse for nettverksrapport 1. Formelle aspekter 1.1. Lærende Nettverk 2 NTNU Program for lærerutdanning, NTNU. Nettverksleder: Universitetslektor Marte Bratseth Johansen Koordinator

Detaljer

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir-2-2018 Her finner du oversikt over trekkordningen for grunnskolen og videregående opplæring. ARTIKKEL SIST ENDRET: 09.01.2018 Nytt

Detaljer

Grunnkompetanse Fagsamling OFK

Grunnkompetanse Fagsamling OFK Grunnkompetanse Fagsamling OFK 13. November 2012 Rådgiver Helene Ruud Lunner Mulighetenes Oppland 1 Ole: Yrkesønske & skolevalg Ole går i 9. klasse. Han har faglige vansker & ADHD. Ole har vedtak om spesialundervisning

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Kunnskapsløftet Innført fra høsten 2006 Nasjonale gjennomgående læreplaner for grunnskole og videregående skole Grunnskolen: Satsing på å skrive, tale,

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014 1 St. Svithun videregående skole Ca 750 elever og ca 100 (75+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

Hospitering. Hvordan kan hospitering bidra til praksisrettet opplæring? Praktiske tips for ulike muligheter for hospitering.

Hospitering. Hvordan kan hospitering bidra til praksisrettet opplæring? Praktiske tips for ulike muligheter for hospitering. Hospitering Praktiske tips for ulike muligheter for hospitering Cecilie Dangmann Hvordan kan hospitering bidra til praksisrettet opplæring? HVA og HVORFOR HVORDAN JEG VIL HOSPITERE! HELHETLIG OPPLÆRING

Detaljer

LÆRERLØFTET. Kompetanse for kvalitet 2009-2012. Strategi for videre- og etterutdanning av lærere og rektorer.

LÆRERLØFTET. Kompetanse for kvalitet 2009-2012. Strategi for videre- og etterutdanning av lærere og rektorer. LÆRERLØFTET Kompetanse for kvalitet 2009-2012 Strategi for videre- og etterutdanning av lærere og rektorer. Innhold Innhold... 2 Visjon for skolene.... 3 Utviklingsmål... 3 Mål for kompetanseheving og

Detaljer

Hvem er vi som står her: Olav F. Horne Sigrun Bergseth Ingunn Ek Pedersen

Hvem er vi som står her: Olav F. Horne Sigrun Bergseth Ingunn Ek Pedersen Hvem er vi som står her: Olav F. Horne Sigrun Bergseth Ingunn Ek Pedersen Utdanningsavdelingen Arbeider sammen på tvers av seksjoner for helhetlig fagog yrkesopplæring til beste for elever og lærlinger/

Detaljer