SOMMER magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS. avfallsbehandlingen er i stadig endring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOMMER 2011. magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS. avfallsbehandlingen er i stadig endring"

Transkript

1 SOMMER 2011 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS FRA AVFALL TIL PRODUKT vi følger reisen fra ee-avfall til nytt produkt trender før og nå avfallsbehandlingen er i stadig endring

2 2 3 Nå er det i avfallsbransjen det skjer Når investeringsselskapene begynner å interessere seg for oppkjøp i en bransje, da vet vi at det er en bransje med potensiale for vekst og utvikling. Resultatet av slike oppkjøp blir da også store strukturelle endringer på eiersiden, nye allianser vokser frem og de gamle konkurrentene er plutselig samarbeidsparter gjerne med samme eier. Nå er det avfallsbransjen dette gjelder. Vi ser dette realisert ved at Altor Fund III nå har kjøpt opp de tidligere konkurrentene Veolia Miljø AS og Veidekke Gjenvinning AS. Sistnevnte oppkjøp ble nettopp godkjent av Konkurransetilsynet, slik at avtalen realiseres i disse dager i selskapet Norsk Gjenvinning. Disse to bedriftene har i dag til sammen ca 1350 ansatte og en omsetning på kr. 3,5 mrd., så det blir en betydelig aktør med aktiviteter spredt omkring i hele landet. De produktene vi får inn til avfallsanleggene våre er også i stadig endring. Nå får vi elektronikk inn i alle typer produkter enten det gjelder leker, klær eller sko. Miljøgiftene er følgelig spredt inn i alle vareslag, et forhold som stiller økte krav til behandlingsprosessene våre. Alle disse utviklingstrekkene innhenter også oss i vår landsdel. Som en bedrift som er 100% i konkurransemarkedet, må være forberedt på hvordan vi skal møte så vel nye og større aktører og konkurrenter i vår bransje, som hvordan vi skal viderebehandle vårt avfall på en god og økonomisk forsvarlig måte. Vi har en betydelig avtale med Kiruna Varmeverk som utløper i 2011, så vi må være forberedt på forandringer allerede fra 2012 hvis nye avtaler krever dette. En smule feilsortert? Det er vel ikke til å ta feil av hva som skal kastes i denne konteineren? Likevel presterer noen å presse inn en solid mengde bølgepapp i åpningen beregnet for drikkekartonger. En annen (eller var det muligens samme person?) har plassert emballasjen til vedkappsaga inntil papirkonteineren. En ting er at førstnevnte blokkerer for andre som er ute i gode hensikter bølgepappen satt temmelig fastkilt men det mange glemmer er at dette også koster. Alle leddene i avfallshåndteringen har sin stipulerte pris som til sammen utgjør renovasjonsgebyret. Men hva hvis kostnadene blir høyere enn det gebyret er ment å dekke? Hva hvis det brukes kostnadskrevende ressurser på å rydde opp rundt tilsølte returpunkt, eller sortere feilsortert avfall? Jo, de ekstrautgiftene må på et eller annet vis også dekkes inn. Derfor koster slik sortering som avbildet. Noen må her ta jobben med å sortere ut det feilsorterte avfallet. Og kostnadene for dette går igjen tilbake til fellesskapet, til renovasjonsgebyret og med det til alle som etter beste evne forsøker å sortere riktig. Til tross for tydelig merking, presterer noen å presse inn en solid mengde bølgepapp i åpningen beregnet for drikkekartonger. Parallelt med denne strukturendringen ser vi også skiftende trender når det gjelder avfallshåndtering og marked. Det som tidligere ble lagt på deponi i nærområdene, sorteres nå og transporteres over stadig større avstander til ulike mottaksanlegg rundt omkring i verden for videreforedling eller forbrenning. Våtorganisk avfall som vi tidligere har kompostert må i fremtiden enten gjennomgå kostbare steriliseringsprosesser før det kan brukes som matjord, eller det vil gå til forbrenning. Sistnevnte blir mest aktuelt i områder hvor folketallet er såpass lavt at etablering av større biogassanlegg ikke er økonomisk realiserbart. Det viser seg da også at forbrenningsanleggene har fått behov for å forbrenne våtorganisk avfall for å få en bedre forbrenningsprosess med nødvendig nedkjøling av ovnene gjennom bruk av våtorganisk avfall. God sommer! Kirsti Hienn Adm.dir HRS Når vi i dette tilfellet vet at Djupvik Miljøpark ligger bare fem minutter unna med bil, blir det en litt for enkel la-andrerydde-opp-tankegang som gjør at en kvitter seg med avfallet slik. Miljøgifter i hele huset En av miljøbombene er ioniske røykvarslere som fungerer ved hjelp av radioaktiv stråling. Røykvarslerne er ikke farlige så lenge de er i bruk, men det er kritisk at de tas hånd om på riktig måte når de er modne for utskiftning. Radioaktiviteten må håndteres på en forsvarlig måte. Nettopp derfor må folk være bevisste på å levere dem inn der røykvarslere selges eller ved andre godkjente mottakssteder. De må ikke kastes i det brennbare avfallet. Helseskader Blir ikke alle miljøgiftene tatt hånd om på en riktig måte kan de påføre oss alvorlige helseskader som kreft, nerveskader, reproduksjonsevnen svekkes og misdannelse på fostre. Både forbrukere og bedrifter skal i følge regelverket levere kasserte elektriske produkter inn til riktig sluttbehandling.

3 4 5 Trender, før og nå Avfallsbehandlingen har endret seg radikalt de siste 20 årene. Fra hemningsløs dumping av avfall på dungen, via svartsekkens hemmelighetsfulle innhold til dagens ulike sorteringsløsninger. Hvorfor skjer dette? Og hva skjer rundt neste sving? Made in China Hvordan i all verden kan det ha seg at transport av avfall kan gi et positivt miljøregnskap og reduserte CO 2 -utslipp? Her får du svaret. - Svaret på det første spørsmålet er at vi er blitt en betydelig råvareleverandør til industrien. I takt med industriens krav til råvarer må vi derfor fra tid til annen endre på måten vi sorterer på, sier Kenneth Hågensen, daglig leder i HRS Produksjon. Hågensen illustrerer det med utviklingen i forhold til hvordan vi behandler matavfallet. - Frem til 2006 komposterte HRS eget matavfall ved anlegget i Narvik. Men anlegget var nedslitt etter mange års bruk og HRS sto da ovenfor to valg; bygge nytt anlegg eller finne andre løsninger. Vi valgte å inngå en avtale med IRIS i Bodø for kompostering. Det var den beste miljømessige og ikke minst økonomisk forsvarlige løsningen. Dermed startet vi med å sortere ut matavfallet hjemme i kjøkkenbenken. Hva skjer rundt neste sving? - Det vet vi ikke helt ennå, annet enn at ting skjer fort i denne bransjen. Det vi imidlertid vet er at vår avtale med IRIS er i ferd med å løpe ut, og at IRIS utreder å bygge et forbrenningsanlegg for sitt avfall. I Salten tenker man forbrenning av både ordinært brennbart avfall og matavfall i en miks, sier Hågensen. Parallelt med dette har man på svensk side de siste årene sett en utvikling hvor en har utvidet kapasiteten ved forbrenningsanleggene til å omfatte også matavfall fra norske husholdninger i større omfang enn tidligere. - Dette gjelder også for TVAB i Kiruna som mottar vårt brennbare avfall. Bare for få år siden var det utenkelig at vi skulle eksportere brennbart avfall sammensatt med matavfall. Gjennom endringer i kapasitet, renseteknologi og eksport/import-tillatelser mellom landene er dette nå blitt mulig. Konstant på hugget Disse to utviklingstrekkene sammen med trender i bransjen i Skandinavia for øvrig - innebærer at HRS nærmest konstant må vurdere andre avfallsløsninger opp mot de allerede etablerte løsningene. - Dette krever at vi til en hver tid må være fleksible og ha handlefrihet til å endre på måten vi sorterer på. Ved å benytte oss av de til enhver tid beste løsningene i forhold til miljø og økonomi bidrar vi også til å holde gebyret til husholdningene så lavt som mulig, sier Hågensen. Papirsortering HRS har g jennom årene hatt ulike løsninger for papiravfallet fra husholdningene. Fra vi på tallet brukte papiret Papirsortering som tørrstofftilsetning i FAB- brikettene som gikk til HRS forbrenning har gjennom hos årene Norcem, hatt til ulike dagens løsninger ordning for hvor vi papiravfallet leverer papiret fra til husholdningene. materialgjenvinning Fra gjennom på flere tallet avtaler. brukte Dette papiret innebærer som at tørrstofftilsetning vi også på denne avfallstypen i FAB- vil se brikettene endringer som med gikk jevne til mellomrom. forbrenning I kjølvannet hos av Norcem, at nye løsninger til dagens utvikles, ordning hvor endres vi leverer også definisjonen papiret av hva til som materialgjenvinning kan kalles papiravfall. gjennom Sist dette skjedde flere var for avtaler. et halvt Dette år siden innebærer da kartong at vi også fra frossenpizza, på denne vaskepulver, avfallstypen frokostblandinger vil se endringer og lignende med jevne gikk ut av mellomrom. papiravfallet I kjølvannet og inn i det av brennbare at nye løsninger avfallet. utvikles, endres også definisjonen av hva som kan kalles papiravfall. Sist dette skjedde var for et halvt år siden da kartong fra frossenpizza, vaskepulver, frokostblandinger og lignende gikk ut av papiravfallet og inn i det brennbare avfallet. Enten vi kjøper klær, sko, mobiltelefon eller golfkølle, betyr det at produktet har hatt et liv før det ble vårt. Dette betyr at man trenger råstoff, energi og arbeidskraft for å lage produktet. Det er behov for emballasje og transport for å få produktet til butikk eller forhandler. Alt dette forbruker energi og gir utslipp av CO 2. Energibruk ved malmutvinning For å ta et eksempel mange i regionen kjenner godt; utvinning av jernmalm i Kiruna. Først brytes malmen inne i gruvene, fraktes ut derfra og lastes om bord på svære togsett som så frakter malmen ned til Narvik for ny omlasting til malmbåtene som tar malmen frem til sine ulike bestemmelsessted i store deler av verden. I alle disse leddene går det med store mengder energi. Det er energi vi slipper å bruke når produktet er blitt avfall og skal gjenvinnes. Fakta 1 kg stål som gjenvinnes reduserer CO 2 - utslippene med 1 kg Ved å gjenvinne 1 kg aluminium reduseres CO 2 - utslippene med hele 10 kg Å gjenvinne papir til nye papirprodukter reduserer energibruken med ca 50 % En brøkdel av energiforbruket Avfall til gjenvinning må transporteres, men energiforbruket og CO 2 -utslippene her utgjør som vi forstår av eksemplet ovenfor - bare en brøkdel av energiforbruket som kreves ved nyutvinning. I større eller mindre grad gjelder samme regnestykke for alle avfallsprodukter. Vi kjenner alle til produkter merket med Made in China; leker, sko, klær, elektronikk. Produkter som har gjennomgått betydelige energikrevende prosesser og transportetapper før de ender opp hjemme hos oss. Det er en energibruk som langt overstiger energibruken ved transport av avfall til gjenvinning.

4 prosent av avfallet vårt gjenvinnes TREVIRKE Trevirke benyttes til energigjenvinning, fortrinnsvis i Sverige, men også mindre leveranser går til energigjenvinning i Nord Norge. RENAS AVFALL Er den delen av EE- avfallet som er næringselektroavfall. Leveres HRS Elektroretur i Harstad for miljøsanering og videreforedling. For de som har vært i tvil; det nytter å kildesortere! Om lag 95 % av alt avfallet HRS mottar gjenvinnes på ulike vis. Noe går til energigjenvinning, det vil si at det brennes og av denne energien skapes fjernvarme og elektrisitet. Andre avfallstyper går til materialgjenvinning, de brukes om igjen som råvare i produksjonen av nye varer. På denne måten holdes ressursene i et kretsløp, og reduserer behovet for å hente ut nye naturressurser. Her er en liten oversikt over hva kildesortert materiale brukes til. EE- AVFALL EE avfall som brune- og hvitevarer. Transporteres det til Østbø AS sitt behandlingsanlegg i Bodø for videreforedling. IKKE GJENVINNBART Avfall som ikke kan gjenvinnes deponeres på Djupvik. Det utgjør ca fem prosent av alt avfallet vi mottar. MATAVFALL Matavfall komposteres ved anlegget til IRIS Gjenvinning og brukes lokalt i Salten regionen. BØLGEPAPP Ved Peterson Ranheim AS blir papp gjenvunnet til emballasje, kartong etc., og noe av bølgepappen leveres til materialgjenvinning i Umeå. HAGEAVFALL/ JULETRÆR Alt av hageavfall blir fliset opp og brukes som strø i storrankekompostering av slam og til overdekking av deponi. PAPIR Størsteparten av papiret leveres Norske Skog AS som gjør returpapiret om til nytt papir. Noe av papiret leveres til Umeå til materialgjenvinning. BRENNBART AVFALL Av det brennbare avfallet produseres det fjernvarme i Kiruna. JERN OG METALLER Leveres HRS Metallco. Sorteres og skipes ut til videreforedling og nye metallprodukter. DRIKKEKARTONGER Blir materialgjenvunnet til ny emballasjekartong eller teknisk papir ved de svenske papirfabrikkene Fiskeby Board og Ørebro Kartongbruk. FARLIG AVFALL Det meste av det farlige avfallet leveres Nord Miljø AS. Der blir avfallet tatt forsvarlig hånd om og blir omlastet og sendt videre til forskjellige behandlingsanlegg. Noe går til materialgjenvinning, mens noe blir forsvarlig destruert eller lagret.

5 9 Gjesteskribenten: Baard Mikalsen Leder i Naturvernforbundet i Narvik (NiN) Den invitasjonen jeg fikk om å skrive et innlegg i HRS- Magasinet som skal omhandle miljøpolitiske emner vil selvsagt bli noe generell og begrenset fordi jeg påstår at temaet naturvern er svært omfattende. Verden har gjennomgått i siste århundre en enorm teknologisk utvikling og likeledes har verdens befolkning under denne samme periode nærmest eksplodert. Vi er her til lands så langt begunstiget fra naturens side med rikelig tilgang på nødvendig ressurser for at befolkning kan ha et materielt anstendig liv. Behovet for energi har økt dramatisk på verdensbasis. Konsekvensene er store inngrep i naturen for å tilfredsstille våre stadig økende materielle behov. Dette har vi ikke minst vært vitne til i vår region også. Blant annet er Narvik kommune hva angår utbygging av vassdrag for elektrisk kraftproduksjon må sies å være utnyttet maksimalt. Det er snart ikke en eneste elv i kommunen som ikke er berørt. Den siste - Klubbvikvassdraget i Skjomen står også for fall. NiN har i eget brev til olje-og energidepartementet protestert mot denne utbyggingen. I tillegg pågår det nå utbygging av vindkraft på Nygårdsfjellet og likeledes er det under planlegging et tilsvarende på høyfjellet i Tysfjord kommune. Etter mange fagfolks mening er en slik utbygging helt unødvendig og et uforholdsmessig stort naturinngrep. Er utbygging av vindkraft og småkraft generelt en misforstått miljøpolitikk? I tillegg er kraft produsert i vindmøller så langt ikke økonomisk lønnsomt. Store offentlige tilskudd må til for å få ferdigstillet slike vindmølleanlegg. Dette til tross for en bransje som skuffer inn penger. Kraftverkene er blitt evigvarende pengemaskiner som er bygget med statens midler. De er bygget av og for samfunnet Norge. Kan det påregnes ytterligere beskatning av natur i vår region for utbygging av elkraftproduksjon? Nye vindmølleparker/ småkraft? Sannsynlig er Narvik kommune nå utnyttet til det maksimale hva angår elektrisk kraftproduksjon. Vi har ikke mer å gi. Denne kraftproduksjon i Narvik er betydelig og gir stor verdiskapning. Vi har en vare å selge. En vare som tilhører fellesskapet. Det er en av livsnervene for vår videre eksistens her i nord og er vår naturressurs! Det kan ellers nevnes at forbruket av elektrisk kraft i Norge har ifølge SSB (statistisk sentralbyrå) ikke økt, men gått ned, både det private forbruket pr. husholdning falt fra til kilowattimer pr. år og for den kraftkrevende industrien med hele 26 prosent, alt dette i perioden Vi produserer langt mer kraft enn det vi selv trenger. Hvorfor er vannmagasinene blitt så ofte tomme i de senere årene? Det er i alle fall grunn til å stille spørsmål for hvorledes vi forvalter denne del av våre naturressurser. Elkraftproduksjon er etter manges oppfatning blitt big business for bransjen. Forvaltning av våre naturressurser Det er fra bransjehold foretatt beregninger av våre nåværende vannkraftverk som viser at ved å oppgradere disse så kan det oppnås 10 ganger mer produksjonseffekt enn det som vindkraft kan gi fram til nå. Om disse beregninger holder vann så er det i alle fall grunn til å stanse videre utbygginger. Er dette fornuftig forvalting av våre naturressurser?

6 11 Hva er viktigst penger eller miljø? Undersøkelsen kartla flere forhold som bidrar til å undergrave troen på effekt og gjenvinningsgrad. At avfall selges som en råvare/ressurs skaper usikkerhet; er det pengene eller miljøet som er viktigst når det kommer til stykket? Folk flest er langt mer motivert av miljøhensyn enn av økonomiske hensyn, og liker ikke tanken på at kommunen kanskje har innført kildesortering for å spare penger, eller til og med tjene penger. Det er i tillegg en utbredt oppfatning at den enkelte innbygger gjør renovasjonsselskapet en stor tjeneste ved å gjøre sorteringsjobben selv, og da blir man frustrert dersom man føler at renovasjonsavgiften blir stadig høyere. Hvordan øke motivasjonen I undersøkelsen fremheves det at mer kunnskap vil være motiverende. Folk vil gjerne vite hvor mye av avfallet som faktisk blir gjenvunnet, og ikke minst få flere konkrete eksempler på hva det gjenvinnes til. Parallelt innrømmer deltakerne at kildesortering og gjenvinning er et lavinteressetema, og at det derfor skal mye til for å ta til seg informasjon om temaet. For å gjøre informasjonen lettere tilgjengelig, ønsker de kort og poengtert informasjon med god bruk av bilder og illustrasjoner. Folks vilje til sortering motiveres altså både av hvilket system som fins, og bekreftelse på at jobben de gjør gir miljøgevinst. Nå vet vi litt mer om hvor skoen trykker Hvilke holdninger, myter og atferd preger ditt og mitt forhold til kildesortering og gjenvinning? Hva ligger til grunn for de ulike oppfatningene vi har? Dette var blant spørsmålene Avfall Norge ønsket å få svar på i en landsomfattende undersøkelse. - Alt vi kjøper blir til søppel til slutt, sier en av personene i undersøkelsen. Hun har rett. Derfor må vi ha ordninger som legger til rette for best mulig kildesortering og optimal gjenvinning. Men hva er det som motiverer deg og meg til å ta i bruk ordningene? Og hva virker hemmende på motivasjonen? Undersøkelsen som ble foretatt av Avfall Norge (en bransjeog interesseorganisasjon innenfor avfallshåndteringen i Norge) i februar/mars ga svar på mye av dette. Lokalt miljø viktigere enn globalt miljø Den største motivasjonsfaktorene for å kildesortere er at en ønsker å gjenvinne materialer, noe som er bra både i seg selv og av hensyn til jordklodens ressurser. Det føles meningsløst å kaste materialer som kan brukes på nytt. I tillegg motiverer både lokale og globale perspektiver. De lokale fordelene ble fremhevet som svært viktige; ved å kildesortere unngår man store, fæle fyllinger i nærmiljøet og man bidrar til å holde vannet, naturen og lufta lokalt rene og fine. Det lokale perspektivet kommer også til uttrykk i omtanke for barn og barnebarn. Det globale er også viktig, men det kan være grunn til å anta at dette hensynet er mer abstrakt og dermed mindre emosjonelt stimulerende enn de nære ting. Folk mener gjenvinning av de aller fleste avfallstypene har stor betydning for miljøet, både plast, metall, papir/papp/kartong og elektriske artikler/mobiltelefoner. Minst vekt tillegges matavfall. Bare halvparten mener kildesortering og gjenvinning av slikt avfall er veldig viktig for miljøet. Lang transport uforståelig Det at avfall fraktes over lange avstander gir også grobunn for skepsis. Hvordan kan det gi et positivt CO2 regnskap å frakte avfall langt utover landets grenser? Andre forhold som svekker motivasjonen handler om at en tror avfallet blandes i avfallsbilene eller på anleggene, at kildesortering gjør renovasjon dyrere for forbruker og en følelse av at kildesortering er en dråpe i havet. En påstand om at 80 % av avfallet blir gjenvunnet ble tatt svært godt imot; dersom gjenvinningsgraden er så høy, vil det være både inspirerende og motiverende for publikum. For da har det jo virkelig noe for seg å være flink til å sortere! God tilrettelegging avgjørende God tilrettelegging for kildesortering har stor betydning for folks atferd med hensyn til kildesortering. For både praktiske og økonomiske barrierer er undergravende for moralen; koster det for mye innsats eller penger å være flink så lar man være ofte eller i alle fall av og til. De som kildesorterer lite eller ikke i det hele tatt skylder i størst grad på mangelfull tilrettelegging. Befolkningen er mest tilfreds med returordningen på papir og drikkekartonger (nesten 8 av 10 er fornøyde med dette). Tilfredsheten er minst med tilretteleggingen for sortering av lyspærer, lysstoffrør og batterier. Dette ble illustrert gjennom kommentarer om at butikkene ikke har synlig tilrettelegging, slik at man må spørre om hvor man skal gjøre av tingene og da føler man seg fort litt dum, særlig hvis man ikke skal handle noe samtidig

7 Ulike transportører henter EE-avfallet... rundt om i hele Norges land. HRS Elektroretur har avtale med både Elretur og Renas og inngår i disse selskapenes innsamlingssystemer. 2 Elektrisk og elektronisk avfall... må miljøsaneres (i vår region gjøres dette ved HRS Elektroreturs anlegg i Harstad). Det er miljøgifter i så godt som alle elektriske og elektroniske produkter. Disse er ikke skadelige ved bruk av produktene, men det er viktig at miljøgiftene fjernes fra produktene når de blir kastet og skal gjenvinnes. 3 Etter at miljøsaneringen er gjort... og plast, glass etc er sortert ut, knuses de resterende metallene til små biter i ulike fraksjoner før de skal inn i store smelteovner. Eksemplet på bildet viser en fraksjon med høyt kopperinnhold. Fra EE-avfall til kjøleskap Alle som selger elektriske og elektroniske produkter plikter å ta i mot samme type produkter når disse en dag blir avfall kostnadsfritt for deg som forbruker. Miljøparkene på Stangnes og Djupvik samt alle miljøstasjonene i landkommunene tar også i mot alle typer EE-avfall kostnadsfritt når du som privatperson skal kaste dette. Foto og kilde: Elretur 4 5 Smelteprosessen... krever ekstremt høy varme, og de forskjellige metallene skilles ut i en egen prosess etter nedsmeltingen. Deretter smeltes metallene på nytt og går gjennom nye prosesser for at man til sist skal sitte igjen med rene metaller. Gull, sølv, kopper, palladium, aluminium... jern og stål er i hovedsak metallene som gjenvinnes fra elektrisk og elektronisk avfall. Den største mengden er jern og stål, og det er spesielt hvitevarene vi forbrukere kaster som drar opp mengdene. Eksempelvis kan gjenvunnet stål brukes i produksjonen av nye kjøleskap.

8 14 15 SIDER Sorteringsguide for husholdninger Vitser Vet du hvor Tor med hammeren lærte å bruke hammeren? Svar: På et lynkurs. To sitroner gikk over veien, så ble den ene påkjørt. Da spurte den andre: - Ble du sur nå? Kryssord 1. Hovedstaden i Spania 2. Urbefolkning i Amerika 3. Det motsatte av kort 4. Tennene bak hjørnetennene 5. Brukes til å hugge ved med 6. Et annet ord for kurvball 7. Mange spiser det til påske 8. En nyfødt hund 9. Godt å spise om sommeren 10. En fisk 11. Krypdyr med stort skjold på ryggen 12. Mange drikker det istedenfor kaffe Løsningene sendes til: HRS, Postboks 119, 8502 Narvik innen 30. juli Tre vinnere får en premie fra HRS i posten. Navn:... Adr.:... Postnummer:... Sted:... Vinnere i siste nummer av HRS MAGASINET Det ble trukket ut tre vinnere i hver konkurranse. Kryssord Margareth Johansen 9440 Evenskjer Tor Ivar Myrdal Hovsgutua Gran Sivert Soleng Gjøabakke Narvik VI GRATULERER! Vet du det Linda A Hansen Lilleskånland 9440 Evenkjer Jenny Johanne Hansen Håreksgt Narvik Camilla Gundersen Bakkelia Harstad Har du hørt om mannen som satt og fortalte vitser til seg selv? Plutselig lo han høyt. Da kom det en forbi og spurte: - Hvorfor ler du så høyt? - Nei (kremt), jeg sitter her og forteller vitser til meg selv, og nå fortalte jeg nettopp en som jeg ikke hadde hørt før To svenske fiskere var ute og fisket i en båt, plutselig kom det et hull i båten og vannet fosset inn. - Hjelp, hjelp! roper den ene svensken. - Ta det med ro, dette går fint. Vi lager bare et hull til slik at vannet kan renne ut. Vet du det? 1. Hva heter filmen vi skriver om i dette bladet? 2. Nevn noen metaller som kan gjenvinnes fra elektrisk og elektronisk avfall. 3. Skal bølgepapp kastes i konteineren for papir? 4. Koster det noe å levere elektrisk og elektronisk avfall til miljøparkene? 5. Hvor mange prosent gjenvinnes av avfallet som HRS mottar? (Hvis du leter litt finner du svarene i dette bladet) Matavfall Her legges rester av matavfall. Men her kan du også kaste teposer, kaffegrut, kaffefilter, blomster og blomsterjord. Knyt knute på bioposen og legg den direkte i dunken ute. Vær oppmerksom på at tobakk og snus, emballasje på matvarer og aske IKKE skal legges sammen med matavfallet. Brennbart avfall Her legges eksempelvis tekstiler, bleier, bind, hard og myk plastemballasje, støv-sugerposer, kluter, lær, gummi, oppvaskbørster, støvler, sko, bøker med permer, CD-plater og små mengder isopor. I tillegg kan du levere ren papiremballasje fra husholdingen som kartong for frysepizza, vaskepulver, frokostblandinger og lignende. Det brennbare avfallet kan du legge i vanlige plastposer som legges direkte i dunken ute. Vær oppmerksom på at glass- og metallemballasje, keramikk, porselen og farlig avfall IKKE skal i det brennbare avfallet. Drikkekartong Melke-, juice-, fløte-, pudding- og drikke-youghurtkartonger. Skyll kartongene og la dem renne av. Alle kan vinne! Brett sammen kartongene, stapp dem inni hverandre, slik at man får en kubbe og skriv på navnet og tlf.nr. ditt, eller til en forening, skole, barnehage, idrettslag eller en annen person. Lever disse kartongene i konteiner for drikkekartong. Papir Kun aviser, ukeblad, kopipapir og reklame. Papiret må være rent og tørt. Dette skal du levere til returpunktene i Narvik, Harstad og Ballangen, og i papirdunken i landkommunene. Bølgepapp Bølgepapp leveres direkte til miljøstasjonene i landkommunene eller til miljøparkene på Djupvik og Stangnes. Glass-/Metallemballasje Glassemballasje er flasker og glass. Lever både farget og blankt glass i de utplasserte konteinerne. Skyll glasset før levering. Skru av lokk og korker. Metallokk og korker leveres også sammen med glasset. Metallemballasje er hermetikkbokser, kaviartuber, aluminiumsfolie, leverposteibokser, brusbokser, fakkelbokser. Skyll metallemballasjen før levering. Lever metallemballasjen i konteinerne. Ikke brennbart avfall Tomme lightere, stekepanner, kasseroller, barberblad, keramikk, porselen, kattesand, skrujern, skruer og spiker. OBS! OBS! I disse konteinerne skal det ikke kastes plast, elektronikk, isopor, hagemøbler, etc. Grovavfall Møbler, gulvtepper, rivningsmaterialer, jernskrap, nettinger, fiskegarn, sykler, ski, klær. Dvs. større gjenstander som ikke inngår i den ordinære innsamlingen og som ikke er farlig avfall eller deler av pantesystemer. Lever til våre anlegg i Harstad og Narvik eller til gjenvinningsstasjonene. Elektrisk og Elektronisk avfall (EE-avfall) Avfall som er avhengig av elektriske kretser for å fungere. For eksempel TV, datautstyr, komfyrer, vaskemaskiner (hvitevarer), kjølemøbler, belysning, verktøy, lysstoffrør, lyspærer, mobiltelefoner og leketøy. Lever dette til forhandler av samme varetype. Du trenger ikke kjøpe nytt. Avtal med forhandler hvor du kan plassere avfallet. HRS kan også ta imot slikt avfall. Farlig avfall Spillolje, oljefilter, maling, lim, løsemidler, bilbatterier, småbatterier, oppladbare batterier, mobiltelefonbatterier, termometre, spraybokser m.m. Farlig avfall skal ikke behandles sammen med annet avfall. Lever farlig avfall i de røde Farlig avfalls -posene/kassene, som du har mottatt, til HRS-anlegg eller gjenvinnings-stasjonene. Vær oppmerksom på at PCB er farlig avfall. Kan finnes i bygningsmaterialer fra For eksempel maling, fugemasse, avretningspuss og isolerglass. Trykkimpregnert og kreosotbehandlet trevirke er farlig avfall, og skal leveres separat til våre anlegg, gjen-vinningsstasjoner og grovavfallsordninger. Risikoavfall Asbestholdig avfall som eksempelvis eternitt-plater/brannisolasjon må pakkes i plast før det leveres til våre mottak på Djupvik og Stangnes. Medisinrester og sprøyter fra husholdninger og privatpersoner. Medisinrester skal du levere tilbake til apotek. Sprøyter skal du behandle slik: Tomme sprøyter uten spiss: Legges i dunken for brennbart avfall. Tomme sprøyter med spiss og kun sprøytespisser: Pakkes godt(!) for eksempel i plastflasker som så legges i dunken for brennbart avfall. Diabetespenner i plast: legges i dunken for brennbart avfall. Sprøyter med medisin: leveres tilbake til apotek. For institusjoner, helsetjeneste etc. gjelder egen forskrift og regler for smittefarlig avfall. Sortering av innhalasjonsaerosol Innhallator med medisin leveres tilbake til apotek Innhallator uten medisin og gass legges i dunken for brennbart avfall. Metaller Metaller er gjenstander eller skrap av jern, aluminium, messing, kobber eller annen metallegering, eksempelvis motorer, eksosanlegg, jernstenger, armeringsjern, bolter, sykler m.m. Metaller må ikke leveres sammen med husholdningsavfallet eller sammen med annet avfall. Lever til våre anlegg eller gjenvinningsstasjoner. Gratis Følgende avfallstyper kan husholdinger levere gratis til våre anlegg på Stangnes og Djupvik: Trykkimpregnert trevirke EE-avfall Farlig avfall

9 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Snurr film: Waste Land Den prisbelønte dokumentaren Waste Land viser hvordan søppelplukkerne på verdens største søppelfylling sorterer resirkulerbart materiale. Filmen er et rørende møte med mennesker som lever nederst på den globale rangstigen, men som har mye å fortelle oss om vårt forbruk og vår håndtering av det daglige avfallet. I Waste Land følger vi den brasilianske fotokunstneren Vik Muniz kunstprosjekt hos søppelplukkerne på søppelfyllingen utenfor Rio de Janeiro. Muniz portretterer arbeiderne ved å kombinere tradisjonelle fotografier med søppelet som de omgir seg med daglig. Resultatet er en kompleks historie om enkeltmenneskers skjebner, om samtidskunst, men ikke minst om de store utfordringene verden står overfor når det kommer til den stadig økende avfallsmengden og hvordan denne skal håndteres. Filmen egner seg godt for skoleklasser som vil diskutere temaer knyttet til avfallshåndtering, kretsløp og avfallsreduksjon. Filmen kan kjøpes på Hjemmeside:

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

magasinet vår 2012 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS vi har gjort det lettere for deg. fronter landsdekkende sorteringskampanje

magasinet vår 2012 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS vi har gjort det lettere for deg. fronter landsdekkende sorteringskampanje vår 2012 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS vårrydding vi har gjort det lettere for deg. miljøbrølet alex fronter landsdekkende sorteringskampanje farlig avfall vi ser nærmere på

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

hrs 0 2 ma 0 7 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks

hrs 0 2 ma 0 7 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks hrs magasinet informasjon FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 02 0 7 2 3 Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00 Telefaks: 76 92 20 09 E-post: post@hrs.no

Detaljer

INFORMASJON HRS MAGASINET INFORMASJON FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS

INFORMASJON HRS MAGASINET INFORMASJON FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INFORMASJON HRS MAGASINET INFORMASJON FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 02 08 2 3 Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00 Telefaks: 76 92 20 09

Detaljer

magasinet Ny direktør hrs får ny direktør fra 1. januar

magasinet Ny direktør hrs får ny direktør fra 1. januar vinter 2010 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS Ny direktør hrs får ny direktør fra 1. januar julens farlige avfall Hva gjør du Når juletrebelysningen, lyslenken eller adventstaken

Detaljer

magasinet hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern

magasinet hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern vår 2011 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern miljøvennlig båtpuss

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

NYTT HRS-MAGASIN NY AVFALLSHÅNDTERING DEN VIDERE UTVIKLING

NYTT HRS-MAGASIN NY AVFALLSHÅNDTERING DEN VIDERE UTVIKLING 4 5 Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00 Telefaks: 76 92 20 09 NY AVFALLSHÅNDTERING DEN VIDERE UTVIKLING Avdeling Harstad: Stangnes Miljøpark

Detaljer

plastavfall papiravfall restavfall

plastavfall papiravfall restavfall KJØKKENAVFALL plastavfall I hovedsak gjelder dette kjøkkenavfall som f.eks.: middagsrester, kjøtt, fisk, potetskrell, eggeskall, rester av grønnsaker, frukt, teposer, mel og bakevarer, kaffefilter, samt

Detaljer

Sorteringsguide. Slik kildesorterer du i Drammensregionen

Sorteringsguide. Slik kildesorterer du i Drammensregionen Sorteringsguide Slik kildesorterer du i Drammensregionen Finn dine hentedager Få varsel om dine hentedager rett på mobilen. Bestill SMS-varsling på www.rfd.no eller last ned appen «Hentedager». SMS Du

Detaljer

hrs 0 1 ma 08 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks

hrs 0 1 ma 08 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks hrs magasinet informasjon FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 01 08 2 3 Ekstrasekker til brennbart avfall Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00

Detaljer

En skattekiste med søppel

En skattekiste med søppel Lærerveiledning En skattekiste med søppel Passer for: Varighet: 3. 4. trinn 60 minutter En skattekiste med søppel er et skoleprogram om kildesortering. Vi ser nærmere på hva det er vi kaster i søpla, og

Detaljer

VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010

VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010 VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak Vekta Rundellen

Detaljer

Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg.

Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg. Innledning Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg. I den hensikt å oppnå en best mulig bruk og forståelse av torgene velger vi å sende ut dette

Detaljer

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

magasinet Farlig avfall Vi forteller deg hvordan du blir kvitt det farlige avfallet

magasinet Farlig avfall Vi forteller deg hvordan du blir kvitt det farlige avfallet sommer 2010 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS Farlig avfall Vi forteller deg hvordan du blir kvitt det farlige avfallet vant 100 000 Frelsesarmeen vant 100 000 kroner i Returkartonglotteriet

Detaljer

magasinet vinter 2012 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS hrs elektroretur, årets gasellebedrift i troms

magasinet vinter 2012 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS hrs elektroretur, årets gasellebedrift i troms vinter 2012 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS gasellevinneren hrs elektroretur, årets gasellebedrift i troms ee-avfall og miljøgifter alt du trenger å vite om ee-avfall nye fagbrev

Detaljer

AVFALL. Innhold. Avfallshåndtering

AVFALL. Innhold. Avfallshåndtering AVFALL Innhold Kildesortering og gjenvinning Farlig avfall Oppbevaring av farlig avfall Levering av farlig avfall Elektrisk og elektronisk avfall Papp og papir Plastemballasje Metallemballasje Glassemballasje

Detaljer

Hva kaster du. hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE

Hva kaster du. hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE Hva kaster du hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE Hvorfor sortere? De forskjellige avfallstypene som mottas, går alle til gjenvinning eller annen forsvarlig disponering. Forutsetningen er at avfallet

Detaljer

INFORMASJON HRS MAGASINET HRS MAGASINET INFORMASJON FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS

INFORMASJON HRS MAGASINET HRS MAGASINET INFORMASJON FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INFORMASJON 1 HRS MAGASINET INFORMASJON FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 0 1 09 2 3 Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00 Telefaks: 76 92 20

Detaljer

------------------------------------------------------ klipp ut

------------------------------------------------------ klipp ut Avsender: HIM IKS, Haraldseidvågen, 5574 Skjold, telefon: 52 76 50 50 www.him.as B MILJØMERKET 241 600 Trykksak HIM jobber for avfallsreduksjon og ombruk på Haugalandet I tillegg til å stimulere til økt

Detaljer

BIOAVFALL. Husk å legge posen forsiktig ned i beholderen slik at vi reduserer luktproblemer Bioavfall hentes hver uke!

BIOAVFALL. Husk å legge posen forsiktig ned i beholderen slik at vi reduserer luktproblemer Bioavfall hentes hver uke! BIOAVFALL Dette er bioavfall: kaffefilter matrester planterester, som for eksempel små mengder gress, løv og blomster servietter småbein teposer tørkepapir vått papir Dette er ikke bioavfall: aske (restavfall)

Detaljer

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt system for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp, papir og

Detaljer

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger Gratulerer! Om litt er ditt arrangement den heldige mottaker av Recyclomaten, installasjonen som hjelper deg å kommunisere hvorfor kildesortering er viktig. Du har forpliktet deg til gjøre en innsats og

Detaljer

Står kildesortering for fall i Salten?

Står kildesortering for fall i Salten? Står kildesortering for fall i Salten? 03.10.2009 1 Er det riktig å kildesortere matavfall og kompostere det når vi ikke klarer å nyttiggjøre komposten vi produserer? Er det fornuftig å sende yoghurtbegre

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010 VELKOMMEN! Vilberg U-skole 10.klasse 27. Mai 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED

AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED Avtalen gjelder levering av sortert avfall fra: Dato for loppemarked: Avfallet vil bli levert til følgende gjenvinningsstasjon: Arrangør:

Detaljer

MILJØ- OG AVFALLSLØSNING GALLERI OSLO

MILJØ- OG AVFALLSLØSNING GALLERI OSLO MILJØ- OG AVFALLSLØSNING GALLERI OSLO Miljø- og avfallsløsning på Galleri Oslo Sameiet v/ Malling & Co Forvaltning vil informere alle leietakere om hvilke muligheter og løsninger på renovasjon finnes på

Detaljer

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES?

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? ! MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? MENY - ingen roll over MENY - roll over LYSPÆRER SPRAYBOKSER KABLER OG LEDNINGER MALING OG LØSEMIDLER BATTERIER SMÅ EL-APPARATER ELEKTRISKE

Detaljer

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Hentekalender 2016 I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Offentlig informasjon Du sorterer, vi gjenvinner! Ved å kildesortere kan hver

Detaljer

Kildesorteringskalender

Kildesorteringskalender Renovasjonsselskapet 2014 Kildesorteringskalender HUSK! Ønsker du neste års kalender, må du bestille den. Les mer på baksiden. Informasjon om hentedager får du også i RfD-appen «Hentedager» eller som SMS-varsling.

Detaljer

FRAKSJONER / SORTERING

FRAKSJONER / SORTERING BLANDET AVFALL I en container med blandet avfall du kaste: Bygningsmaterialer som rent treverk, isolasjon, fliser Jern og metaller Gamle tekstiler som klær, tepper, sengetøy, gardiner Plast Papp/papir

Detaljer

En informasjonsbrosjyre om kildesortering. Informasjonen gjelder kun privathusholdninger

En informasjonsbrosjyre om kildesortering. Informasjonen gjelder kun privathusholdninger En informasjonsbrosjyre om kildesortering Informasjonen gjelder kun privathusholdninger Hva og hvordan skal du kildesortere? Avfall som kildesorteres kan brukes på nytt. Når vi gjenvinner avfallet forurenser

Detaljer

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå.

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Kildesorteringen i Oslo stopper ikke Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Matavfallet blir til biogjødsel og drivstoff til busser og biler. Plastemballasjen gir nye plastprodukter

Detaljer

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon Hovedkontoret vårt på Verdal Hvem er Innherred Renovasjon Interkommunalt selskap Eies av 9 kommuner Er kommunenes redskap for å oppfylle pålegget om renovasjonstjeneste

Detaljer

magasinet vår 2013 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS På kenyansk vis Stangnes og djupvik miljøpark; åpent til 20.

magasinet vår 2013 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS På kenyansk vis Stangnes og djupvik miljøpark; åpent til 20. vår 2013 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS leketøy På kenyansk vis Utvidet åpningstid Stangnes og djupvik miljøpark; åpent til 20.00 på mandager Skrotnisseprosjektet fronter landsdekkende

Detaljer

magasinet sikrer du lasten? ofte ser vi synlige bevis på at ikke alle har vært like dyktige til det vinter 2011

magasinet sikrer du lasten? ofte ser vi synlige bevis på at ikke alle har vært like dyktige til det vinter 2011 vinter 2011 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS sikrer du lasten? ofte ser vi synlige bevis på at ikke alle har vært like dyktige til det FYLKESMANNEN PÅ BESØK Fylkesmannen i Nordland

Detaljer

Veileder for avfall i Sameiet Hovinbekken I Les dette heftet, for det er ditt ansvar at vi kildesorterer riktig og holder Sameiet ryddig.

Veileder for avfall i Sameiet Hovinbekken I Les dette heftet, for det er ditt ansvar at vi kildesorterer riktig og holder Sameiet ryddig. S i d e 1 Veileder for avfall i Sameiet Hovinbekken I Les dette heftet, for det er ditt ansvar at vi kildesorterer riktig og holder Sameiet ryddig. S i d e 2 AVFALL SAMEIET HOVINBEKKEN I De nedgravde avfallsbeholdere,

Detaljer

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Andreas Dalen 16-12-11 Oslo : Norges hovedstad 650 000 innbyggere, vokser med 2 % per år 330 000 husholdninger 65 % bor i flerbolighus, 53 % av husholdningene

Detaljer

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp/papir og

Detaljer

Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper. Offentlig informasjon

Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper. Offentlig informasjon Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper Offentlig informasjon Beholdertømming hos privatpersoner: Restavfallsbeholder: Matavfall Plastemballasje (all plast det har vært mat/drikke/husholdningsartikler

Detaljer

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvordan sikre materialgjenvinning? Generelle virkemidler Generelle virkemidler krever et lukket norsk

Detaljer

Handling lokalt resultater nasjonalt. Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge

Handling lokalt resultater nasjonalt. Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge Handling lokalt resultater nasjonalt Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge Avfall Norge Interesseorganisasjon for avfallsbransjen Stiftet i 1986 Dekker 95% av Norges befolkning gjennom medlemmene (kommuner

Detaljer

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse Tabell 1 Hvilken type bolig bor dere i? ant % Rekkehus -------------------------------- 27 5 Enebolig (også i kjede) -------------- 393 79 Leilighet i blokk ------------------------ 36 7 Flermannsbolig

Detaljer

Hålogaland Ressursselskap

Hålogaland Ressursselskap BYGGBØRS 2017 Hålogaland Ressursselskap v/ adm dir Kirsti Hienn Dagsorden Kort presentasjon av Hålogaland Ressursselskap (HRS) Våre aktiviteter Våre anlegg Gjennomførte prosjekter siste 2 år Planlagte

Detaljer

RENOVASJON AVFALLSHÅNDTERING I SARPSBORG. Kildesortering. Hvor leverer du hva?

RENOVASJON AVFALLSHÅNDTERING I SARPSBORG. Kildesortering. Hvor leverer du hva? RENOVASJON AVFALLSHÅNDTERING I SARPSBORG Kildesortering Hvor leverer du hva? Renovasjonsordningen i Sarpsborg kommune Sarpsborg kommune har som hovedmål å arbeide for å redusere avfallsmengden. Avfall

Detaljer

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5,2.etg Møtedato: 09.12.2016 Klokkeslett: 09:00 Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no.

Detaljer

Avfallsløsning og miljøregnskap. TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk

Avfallsløsning og miljøregnskap. TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk Avfallsløsning og miljøregnskap for BA-avfall TINN, 13-14.mars 2013 v/daglig leder i HRS Miljø Kenneth Hågensen og markedssjef i HRS Miljø Per-Even Fossbakk Presentasjon av HRS-selskapene Presentasjon

Detaljer

Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater

Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater Beboerne i Pilestredet Park har i løpet av det første driftsåret med kildesortering sortert ut og samlet inn plastemballasje tilsvarende

Detaljer

Forbered dere på å bli eksperter på avfall! Årets oppdrag

Forbered dere på å bli eksperter på avfall! Årets oppdrag I årets oppdrag skal Jr.FLL lagene se nærmere på redusering, gjenbruk og resirkulering, og hvilken betydning avfallet vi produserer har på hverdagen vår og miljøet rundt oss. Forbered dere på å bli eksperter

Detaljer

Renovasjonsetaten, pb 4533 Nydalen, 0404 Oslo. Kundeservice: 23 48 36 50. Du kan følge utviklingen i prosjektet på www.renovasjonsetaten.

Renovasjonsetaten, pb 4533 Nydalen, 0404 Oslo. Kundeservice: 23 48 36 50. Du kan følge utviklingen i prosjektet på www.renovasjonsetaten. Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Innføringen skjer gradvis, og alle husholdninger

Detaljer

FORBRUKERMAKT OG BÆREKRAFT. Ved å sjekke merkelappen i klærne, skal du finne ut hvor klærne er produsert. Hva har det å si? Tilsvarende med mat.

FORBRUKERMAKT OG BÆREKRAFT. Ved å sjekke merkelappen i klærne, skal du finne ut hvor klærne er produsert. Hva har det å si? Tilsvarende med mat. Elevaktiviteter Tittel Oppgave Hensikt Karbonfotavtrykk Et smartere miljøvalg Du skal se deg om og tenke gjennom hva som er et godt, og hva som er et dårlig miljøvalg, og ta bilde av begge deler. Kan gjøres

Detaljer

VELKOMMEN TIL SVARHEFTET

VELKOMMEN TIL SVARHEFTET DETTE KLIPPE- SYMBOLET BETYR AT DERE SKAL KLIPPE UT TILBEHØRET FRA HEFTET VELKOMMEN TIL SVARHEFTET HER FINNER DERE SVAR PÅ ALLE SPØRSMÅLENE I OPPGAVE- HEFTET, SAMMEN MED ALT DET SUPERKULE TILBEHØRET SOM

Detaljer

Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars 2013 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvem er Avfall Norge idag Avfall Norge er interesseorganisasjon for avfallsbransjen i

Detaljer

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010 Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon Forundersøkelse plastinnsamling Mars 2010 Renovasjonsundersøkelse Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra en undersøkelse

Detaljer

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Nyttig informasjon om renovasjonsordningen i kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes Topp innsats for miljøet! Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest!

Detaljer

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06. Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning eller samspill Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.2010 Østfoldforskning AS Forskningsinstitutt

Detaljer

HIM-nytt. Økt sortering, mindre avfall og redusert renovasjonsgebyr! INFORMASJON

HIM-nytt. Økt sortering, mindre avfall og redusert renovasjonsgebyr! INFORMASJON HIM-nytt Nyheter og informasjon fra Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS nr 1.2014 INFORMASJON 2013 Økt sortering, mindre avfall og redusert renovasjonsgebyr! Avfallspolitikken i Europa, Norge og HIM

Detaljer

Synspunkter fra Norsk Industri. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri

Synspunkter fra Norsk Industri. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Synspunkter fra Norsk Industri Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Norsk Industris utvalg for gjenvinning 1400 ansatte 250 ansatte 300 ansatte 60 ansatte 200 ansatte 68 ansatte 280 ansatte

Detaljer

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp/papir og

Detaljer

Kildesortering! Hvorfor kildesortering? Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall 24.04.2012. Bente Flygansvær

Kildesortering! Hvorfor kildesortering? Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall 24.04.2012. Bente Flygansvær Oslo kommune Renovasjonsetaten Kildesortering! Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall Bente Flygansvær Prosjektleder, Renovasjonsetaten Forsker, BI Handelshøyskolen Hvorfor kildesortering?

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen. Plukkanalyse. Restavfall fra gjenvinningsstasjoner, høsten 2009

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen. Plukkanalyse. Restavfall fra gjenvinningsstasjoner, høsten 2009 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen Plukkanalyse, høsten 2009 april 2010 Innholdsfortegnelse PROSJEKTRAPPORT... 3 1. INNLEDNING... 4 2. INNSAMLING OG PRØVEUTTAK... 4 2.1 GJENNOMFØRING... 4 2.2 INNDELING

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT for kommunal renovasjon i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Forskriften gjelder fra 1. juli 2014 og avløser forskrift datert 1. januar 2005. Tlf: 61 27 05 60 E-post:

Detaljer

Kosmos YF. Bærekraftig utvikling: 2 Populasjonsforandringer. Figur s. 24 O 2 CO 2

Kosmos YF. Bærekraftig utvikling: 2 Populasjonsforandringer. Figur s. 24 O 2 CO 2 Bærekraftig utvikling: 2 Populasjonsforandringer Figur s. 24 Ikke-levende del Sol Jord Vann Luft Klima Levende del Planter Dyr Insekter Bakterier Sopp C O 2 CO 2 I naturen er det et komplisert samspill.

Detaljer

Plukkanalyse UiO, oktober 2014 Rapport dato: 10. november 2014

Plukkanalyse UiO, oktober 2014 Rapport dato: 10. november 2014 Plukkanalyse UiO, oktober 2014 Rapport dato: 10. november 2014 Analyse/stikkprøver av restavfall fra beholdere/sekker og containere Formål Plukkanalyse UiO, oktober 2014 o Kartlegge sammensetningen av

Detaljer

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen.

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. nå SORTERER VI og Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. Visste du at......vi sparer to kilo råolje ved å gjenvinne en kilo

Detaljer

Resultater og fremtidsutsikter

Resultater og fremtidsutsikter Resultater og fremtidsutsikter Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) George Fulford, styreleder Utfordrende og spennende år Ny eierstrategi Nye IT-løsninger Oppstart ny innsamlingskontrakt

Detaljer

SE OPP FOR DISSE BOKSENE

SE OPP FOR DISSE BOKSENE SUPERHELTENE KÅRE-KARTONG, RESIRKULINE, LYN-LARS OG SUPERLÆRER BOR PÅ PLANETEN RESIRKULUS TELLUS. PLANETEN ER KJENT FOR SIN VAKRE OG GRØNNE NATUR, MEN NÅ ER GALAKSEN TRUET AV FORURENSNING! HJELP SUPERHELTENE

Detaljer

Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden

Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden 1 Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden Avfallskonferansen 2013 Ålesund Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 5.6.13 1 Innhold Kort om SSB og seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk

Detaljer

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene Henteordning plast 2005: Ingen kommuner i regionen hadde egen henteordning for plast. 2008: Time, Klepp, Gjesdal, Rennesøy og Hå kommune

Detaljer

Innhold. 26 hageavfall. sorteringsguide. 16 papir, papp og kartong

Innhold. 26 hageavfall. sorteringsguide. 16 papir, papp og kartong Innhold 26 hageavfall sorteringsguide for 2 Plastemballasje avfallsordningene i porsgrunn 16 papir, papp og kartong Innhold 22 hageavfall Avfallsordningene i Grenland Grenlands befolkning er flinke til

Detaljer

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave.

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave. Forskrift av 1. januar 2005 Endringer Forskrift av 1. juli 2014 Ny paragraf 1. 1. Formål. Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling, transport, gjenvinning

Detaljer

ÅRIM potensial for auke av mengdene avfall til materialgjenvinning og gjenbruk fram mot 2020

ÅRIM potensial for auke av mengdene avfall til materialgjenvinning og gjenbruk fram mot 2020 ÅRIM potensial for auke av mengdene avfall til materialgjenvinning og gjenbruk fram mot 2020 Samandrag Forslaget til strategi for ÅRIM baserer seg på avfallsdata frå 2015. Etter at tala for 2016 no er

Detaljer

Håndbok i kildesortering

Håndbok i kildesortering Håndbok i kildesortering Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Håndbok i kildesortering 1 Din innsats er viktig! Avfall er en ressurs som kan brukes til å lage nye produkter, for eksempel avispapir,

Detaljer

RENOVASJONSKALENDER 2016

RENOVASJONSKALENDER 2016 Tonnevis med frukt og grønt kastes, bare fordi den ser rar ut. Den er like sunn og god på innsiden. RENOVASJONSKALENDER 2016 VÅRE ÅPNINGSTIDER: MAN, TORS 07.30-19.00. TIRS, ONS, FRE 07.30-15.30 GJENBRUKSBUTIKKEN:

Detaljer

Plukkanalyse av restavfall fra eneboliger i Nes kommune Esval Miljøpark

Plukkanalyse av restavfall fra eneboliger i Nes kommune Esval Miljøpark 2016 Plukkanalyse av restavfall fra eneboliger i Nes kommune Esval Miljøpark Sanita Vukicevic Envir Plukkanalyser AB 2016-12- 16 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Formål... 3 3 Metode... 3 3.1 Planlegging...

Detaljer

sorteringsanalyse 2013 sorteringsanalyse 2013

sorteringsanalyse 2013 sorteringsanalyse 2013 SORTERINGSANALYSE 2013 09.07.2013 Potensialet i restavfallet For første gang kjører GIR en sorteringsanalyse av restavfallet. Årets analyse er en enkel analyse der målet har vært å finne ut hvor mye det

Detaljer

Avfallsortering fra A til Å

Avfallsortering fra A til Å Avfallsortering fra A til Å Sortering fra a til å Avfallsart Hvor skal det? A Akebrett Restavfall leveres på gjenvinningsstasjon Altankasser (plast) Restavfall leveres på gjenvinningsstasjon Altankasser

Detaljer

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering utendørs Trinnvis innføring av utvidet kildesortering i Oslo 01.10.09 31.12.11. Et permanent prosjekt i regi av. Matavfall i grønn pose, plastemballasje i blå og restavfall i vrengt handlepose. Trinnvis

Detaljer

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 1 MEF avfallsdagene 7 8 mars Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 Avfallsstatistikk Historikk Nyeste statistikk Enkeltstatistikker Metoder

Detaljer

Vedlegg 4 Pris- og tilbudsskjema

Vedlegg 4 Pris- og tilbudsskjema Vedlegg 4, Pris- og tilbudsskjema Innhold 1 ANBUDSSAMMENDRAG... 4 1.1 Anbudssammendraget prisskjema for entreprise 1 og 2... 4 1.2 Anbudssammendraget prisskjema for entreprise 3 og 4... 4 2 PRIS- OG TILBUDSSKJEMA,

Detaljer

Emballasjeavfall. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 5

Emballasjeavfall. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 5 Emballasjeavfall Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/avfall/avfallstyper/emballasjeavfall/ Side 1 / 5 Emballasjeavfall Publisert 26.8.215 av Miljødirektoratet Emballasjeavfall kan brukes

Detaljer

Straume gjenvinningsstasjon INFORMASJONSGUIDE LONAVEGEN 20

Straume gjenvinningsstasjon INFORMASJONSGUIDE LONAVEGEN 20 Hard eller mjuk plast? Glas eller porselen? Impregnert trevirke? Klorparafin eller PCB? Farleg avfall? Kuldemøblar eller kvitevarer? Kvifor...og kva blir det til? INFORMASJONSGUIDE Straume gjenvinningsstasjon

Detaljer

Avfallshandtering - korleis bidra til eit betre miljø?

Avfallshandtering - korleis bidra til eit betre miljø? Avfallshandtering - korleis bidra til eit betre miljø? Annegrete Bruvoll forskar Vista Analyse As www.vista-analyse.no Kva miljøproblem er knytte til avfall og kor store er disse? Kva ressursproblem kan

Detaljer

Opplysningene som skal gis, gjelder følgende virksomhet:

Opplysningene som skal gis, gjelder følgende virksomhet: Opplysningene som skal gis, gjelder følgende virksomhet: Navn SKIFTUN OG HERDLA Avdeling Virksomhetens organisasjonsnummer 91888137 Beliggenhet Stangnesterminalen 3 949 HARSTAD Var virksomheten i drift

Detaljer

Kildesortering på hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik

Kildesortering på hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik Informasjon til hytteeiere 2012 Kildesortering på hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til hytteeiere i regionen Renovasjonsselskapet for Drammens regionen

Detaljer

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15 Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Kort om ØG Litt om bransjen og utviklingen i bransjen Kommentarer til kommunedelplan for miljø og klima Kort om ØG (Retura)

Detaljer

Praksis, kunnskap og holdninger Byggavfall hos små og mellomstore bedrifter

Praksis, kunnskap og holdninger Byggavfall hos små og mellomstore bedrifter Praksis, kunnskap og holdninger Byggavfall hos små og mellomstore bedrifter Sylvelin Aadland Prosjektleder LOOP Byggavfallskonferansen 28.-29. januar 2015 LOOP er et kompetansesenter og en samarbeidsarena

Detaljer

ROAF- posten. Velkommen til ROAF! Fra 2015 blir Aurskog- Høland og Rømskog en del av Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) Aurskog- Høland & Rømskog

ROAF- posten. Velkommen til ROAF! Fra 2015 blir Aurskog- Høland og Rømskog en del av Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) Aurskog- Høland & Rømskog ROAF- posten Aurskog- Høland & Rømskog Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2014 / 15 Velkommen til ROAF! Matavfallet ditt blir til miljøvennlig drivstoff. Side 4 Hva er nytt hva fortsetter

Detaljer

Norsk Returkartong og Plastretur Mål og innretting. Regionsjef Dag Aursland Emballasjeretur AS VAR konferanse Geiranger 18.10.2005

Norsk Returkartong og Plastretur Mål og innretting. Regionsjef Dag Aursland Emballasjeretur AS VAR konferanse Geiranger 18.10.2005 Norsk Returkartong og Plastretur Mål og innretting Regionsjef Dag Aursland Emballasjeretur AS VAR konferanse Geiranger 18.10.2005 Emballasjeretur kort fortalt: Har overtatt den operative driften Plastretur

Detaljer

Svein Erik Strand Rødvik Fagansvarlig plast husholdning. Avfall Norge 14.06.07. Optisk Sortering fremtiden?

Svein Erik Strand Rødvik Fagansvarlig plast husholdning. Avfall Norge 14.06.07. Optisk Sortering fremtiden? Svein Erik Strand Rødvik Fagansvarlig plast husholdning Avfall Norge 14.06.07 Optisk Sortering fremtiden? Marked og fraksjoner Fraksjonene Markedene Husholdning Næringsliv 1. Drikkekartong Melk, juice

Detaljer

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly Kort om ROAF IKS for 8 kommuner,167.240 innbyggere (1. januar 2013, SSB) (3.000 økn pr år) (Enebakk, Fet (10.810), Gjerdrum, Lørenskog,

Detaljer

Avfall er en ressurs. - utforsking av holdninger, myter og atferd knyttet til kildesortering og resirkulering

Avfall er en ressurs. - utforsking av holdninger, myter og atferd knyttet til kildesortering og resirkulering Avfall er en ressurs - utforsking av holdninger, myter og atferd knyttet til kildesortering og resirkulering Samlerapport kvalitativ/kvantitativ undersøkelse Gjennomført for Avfall Norge Februar - april

Detaljer

GLT-AVFALL SKIFTER NAVN TIL HORISONT MILJØPARK IKS

GLT-AVFALL SKIFTER NAVN TIL HORISONT MILJØPARK IKS GLT-AVFALL SKIFTER NAVN TIL HORISONT MILJØPARK IKS Horisont Miljøpark IKS fra avfall til sekundære råvarer Gjøvik, Land og Toten Interkommunale avfallsselskap skifter navn til Horisont Miljøpark IKS. Avfallsbransjen

Detaljer