Renovasjonsselskapet for Drammensregionen. Plukkanalyse. Restavfall fra gjenvinningsstasjoner, høsten 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Renovasjonsselskapet for Drammensregionen. Plukkanalyse. Restavfall fra gjenvinningsstasjoner, høsten 2009"

Transkript

1 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen Plukkanalyse, høsten 2009 april 2010

2 Innholdsfortegnelse PROSJEKTRAPPORT INNLEDNING INNSAMLING OG PRØVEUTTAK GJENNOMFØRING INNDELING I AVFALLSKOMPONENTER SORTERINGSRESULTATER GENERELT ANDEL AV CONTAINER FORDELT PÅ SEKKER OG LØST AVFALL AVFALL EMBALLERT I SEKKER GJENVINNBART I SEKKER TREVERK OG BRENNBART RESTAVFALL I SEKKER FARLIG AVFALL I SEKKER POTENSIAL FOR SORTERING BEREGNING AV INNHOLD I RESTAVFALLSCONTAINERE GJENVINNBART I RESTAVFALLSCONTAINER BRENNBART I RESTAVFALLSCONTAINER FARLIG AVFALL I RESTAVFALLSCONTAINER POTENSIAL FOR SORTERING SAMMENLIGNING MED RESULTATER FRA ANDEL SEKKER FORDELING AVFALL I CONTAINER GJENVINNBART AVFALL I CONTAINER EE- OG FARLIG AVFALL I CONTAINER INNHOLD I SEKKER GJENVINNBART AVFALL I SEKKER EE- OG FARLIG AVFALL I SEKKER OPPSUMMERING VEDLEGGSOVERSIKT c:\documents and settings\jos\local settings\temporary internet files\content.outlook\qkf1zp00\rapp-plukk-rfd-grov-2009 (3).doc side 2/14

3 PROSJEKTRAPPORT Prosjektnr.: Rapportdato: Distribusjon: Tittel:, restavfall fra gjenvinningsstasjoner Forfatter(e): Kenneth Sandberg Antall sider: 17 Antall vedlegg: 3 Oppdragsgiver: RfD IKS Kontaktperson: Even Midtun Utdrag: Mepex gjennomførte for RfD høsten 2009 en plukkanalyse på restavfall fra tre gjenvinningsstasjoner. Analysen ble gjennomført i oktober 2009 og er basert på avfall fra restavfallscontainere ved Lindum, Mile og Lersbryggen. Det er tatt ut prøver på totalt 11 tonn restavfall. Av dette ble 6,9 tonn er sortert i 9 ulike analyser. Sorteringsanalysen gir følgende middelverdi for avfallssammensetning på restavfallet fra de tre gjenvinningsstasjonene (inkludert svarte sekker): 30 % var gjenvinnbart (våtorganisk, papir, emballasje, hele klær og metall) 12 % var treverk (behandlet) 8 % var rene masser 2,5 % var farlig avfall (inkl. EE-avfall) 36 % var brennbart restavfall (inkl. møbler) 8 % var ikke-brennbart restavfall 26 % av avfallet var emballert i svarte sekker. Middelverdier for avfallet i sekker var: 56 % gjenvinnbart (våtorganisk, papir, emballasje, hele klær og metall) 33 % treverk og brennbart restavfall 7 % ikke-brennbart restavfall og rene masser 2,5 % EE-avfall og annet farlig avfall Følgende konklusjoner trekkes: 56 % av alt avfallet i restavfallscontainer består av avfallstyper hvor det er et reelt tilbud om utsortering. Tilsvarende andel i de svarte sekkene er omlag 70 %. Våtorganisk avfall, hele klær, papir og trevirke var komponentene med høyest andel i sekker. Omlag 20 % av avfallet var ikke brennbart, mens 80 % var brennbart Av 36 % brennbart restavfall utgjorde møbler (medregnet skumgummimadrasser) 8 %. Plastprodukter (inkl. hagemøber) utgjorde 11 %, tekstiler 3 % og annet brennbart restavfall 15 %. Innholdet av EE- og farlig avfall i var høyt i containeren fra Lindum, med 4,2 %. Emneord: Plukkanalyse, avfall, gjenvinningsstasjoner Fylke: Kommune(r): Buskerud og Vestfold Drammensregionen Prosjektleder: Frode Syversen Kontrollert av: Frode Syversen c:\documents and settings\jos\local settings\temporary internet files\content.outlook\qkf1zp00\rapp-plukk-rfd-grov-2009 (3).doc side 3/14

4 1. Innledning Mepex gjennomførte for RfD høsten 2009 en plukkanalyse på restavfall fra tre gjenvinningsstasjoner. Analysen ble gjennomført i oktober 2009 og var basert på avfall fra restavfallscontainere ved Lindum, Mile og Lersbryggen. Tilsvarende analyser ble gjennomført i 2008 og Innsamling og prøveuttak En restavfallscontainer fra hver av gjenvinningsstasjonene Lindum, Mile og Lersbryggen ble valgt ut til sorteringsanalysen. 2.1 Gjennomføring Sorteringsanalysen ble i sin helhet gjennomført på Lindum. Grovavfallet ble tømt ut på en stor plass og det meste av avfallet ble sortert utendørs. Svartsekker med innhold ble sortert som en egen komponent. Et tilfeldig utvalg av disse svartsekkene ble tatt ut for videre sortering innendørs i garasje. Resten av svartsekkene ble lagt i en stålcontainer og veid opp av personell fra Lindum. Etter at de største gjenstandene, som møbler, og mesteparten av annet avfall var sortert, lå det igjen en rest med mindre gjenstander og finstoff. Dette ble samlet i en haug og det ble tatt prøve av denne haugen for videre sortering innendørs i garasje. Prøven ble tatt ut ved at en hjullaster kjørte grabben inn i haugen og fylte en 660 l eller 1000 l beholder. Innendørs sortering foregikk på et sorteringsbord trukket med plastfolie. Tabell 3.1 Mengder hentet fra gjenvinningsstasjonene og prøveuttak (kg) Lindum Mile Lersbryggen Sortert ute Sekker Usortert Sortert Resthaug Usortert Sortert Totalt Totalt var prøvene med restavfall fra gjenvinningsstasjoner på kg kg ble sortert i ni analyser. Sekker som ikke ble åpnet utgjorde 2420 kg, mens 1601 kg ble veid ut som resthauger etter utendørs sortering. Analysen er lagt opp slik at de prøvene som er tatt av hhv. sekker og resthaug antas å gi en representativt utvalg som benyttes for å beregne total sammensetning for samlet mengde, men uten at man foretar detaljert sortering av alt i sekker og i resthaug som krever mye ressurser. Sorteringen ble utført av innleid personell under ledelse av en person fra Mepex Consult. Hver prøve ble sortert i henhold til fastsatt inndeling i ulike avfallstyper. Alle de sorterte komponentene ble veid opp etter sortering. RfD stilte til disposisjon 120, 240, 660 og 1000 liters plastbeholdere. Lindum stilte med stålcontainere for oppbevaring av de største sorterte komponenter. c:\documents and settings\jos\local settings\temporary internet files\content.outlook\qkf1zp00\rapp-plukk-rfd-grov-2009 (3).doc side 4/14

5 De største komponentene ble lagt i stålcontainere og veid opp av personell fra Lindum. Komponenter som ble lagt i beholdere med volum fra 120 til 1000 liter ble veid på en elektronisk pallevekt med en oppløsning på 0,2 kilo. I tillegg ble en fiskevekt/hengevekt med en oppløsning på 1 gram og en bordvekt med oppløsning på 10 gram benyttet for små komponenter under sorterting av innholdet i svartsekker og prøve fra resthaug. Under sortering av innholdet i svartsekker og prøve fra resthaug ble det benyttet sekker i noen beholdere for å forenkle oppveiing av avfallet og tømming av beholdere. Det ble trukket fra 0,1 eller 0,2 kilo per plastsekk, avhengig av type sekk, ved oppveiing. Beholdere uten sekk ble veid før sortering og påført en taravekt som ble trukket fra ved veiing etter sortering. For komponenter som utgjør en liten andel av avfallet ble mindre plastbøtter og plastbokser benyttet. Det ble foretatt en avstemming av inngående mengde sekker / prøve fra resthaug og usortert rest mot summen av alle sorterte avfallstyper for å avdekke mulige feil ved veieprosedyren. Tabell 4.1 viser massebalanse for de 5 separate plukkanalysene med sekker og prøver av resthaug. Vekttapene er innenfor de feilmarginer som kan forventes knyttet til vekttap under sortering, samt tilfeldige feil pga. oppløsning på vekt. Tabell 4.1 Massebalanse for de ulike plukkanalysene av grovavfall Plukkanalyse Mengde inn Mengde ut Differanse% Lindum Sekker 151,2 151,2 0 Resthaug 43,2 41,3 1,9 Mile Sekker 132,0 131,6 0,4 Resthaug 120,2 120,8-0,6 Lersbryggen Sekker 108,4 107,5 0,9 Resthaug 129,4 127,7 1,7 2.2 Inndeling i avfallskomponenter Komponentinndelingen var noe annerledes enn den som er benyttet i plukkanalyseprogrammet for avfall fra husholdninger. Hovedkategoriene er møbler, gjenvinnbart, brennbart, ikke-brennbart, farlig avfall og annet. Mer detaljert er avfallet sortert i 30 komponenter pluss sekker med innhold og finstoff/usortert rest. Under innendørs sortering ble noen av komponentene slått sammen. Til forskjell fra sorteringen i 2008 ble gips i 2009 sortert som en egenkomponent, ikke sammen med betong og glass- /steinull. Gjenvinnbart o Våtorganisk avfall Hageavfall, planter og røtter Matavfall o Papp og papir Lesestoff, skrive-papir og diverse Bølgepapp og kartongemballasje o Klær egnet for gjenbruk o Plastemballasje Plastfolie Plast flasker/ kanner/ brett EPS o Glass- og metallemballasje Glassemballasje c:\documents and settings\jos\local settings\temporary internet files\content.outlook\qkf1zp00\rapp-plukk-rfd-grov-2009 (3).doc side 5/14

6 Metallemballasje o Metall, ikke emballasje Annet rent metall Komplekst metall Brennbart o Treverk Ubehandlet trevirke Behandlet trevirke o Brennbart restavfall Tekstiler, ikke hele klær Plastprodukter, ikke emballasje Annet brennbart restavfall Bleier og bind Annet papir lite gjenvinnbart Dekk Gummi Annet brennbart Ikke-brennbart o Annet glass o Gips o Betong og glass-/steinull o Rene masser Farlig avfall o Impregnert trevirke o EE-avfall o Farlig avfall Møbler (sammensatte materialer) Annet o Blanding brennbart/ikke brenn o Vinduer m/karm Sekker med innhold Finstoff / usortert rest c:\documents and settings\jos\local settings\temporary internet files\content.outlook\qkf1zp00\rapp-plukk-rfd-grov-2009 (3).doc side 6/14

7 3. Sorteringsresultater 3.1 Generelt Det er lagt vekt på å presentere resultatene fra plukkanalysene på en måte som viser innholdet av komponenter hvor det i dag er et tilbud om kildesortering. Det er lagt spesielt vekt på avfallet som var emballert i sekker. Alle detaljerte resultater fremgår av vedlegg 1. Total mengde er delt inn i følgende hovedkategorier: Brennbart: treverk og brennbart restavfall Gjenvinnbart: våtorganisk, papir og papp, hele klær, glassemballasje, plastemballasje, metall Ikke-brennbart Møbler (sammensatte materialer) Farlig avfall (inkl. EE) Annet (vinduer og annet som er blanding av brennbart og ikke-brennbart og finstoff fra innendørs sortering) Resultatene er bearbeidet og følgende presenteres: - Andel av container fordelt på sekker og sortert/usortert løst avfall - Resultat for innhold i sekker - Resultat for alt innhold i restavfallscontainer 3.2 Andel av container fordelt på sekker og løst avfall Figur 3.1 viser hvordan avfallet ble sortert. Gjennomsnittlig ble 58 % av avfallet fra hver gjenvinningsstasjon sortert i ulike komponenter utendørs. I tillegg ble sekker sortert ut som en egen komponent. Sekker utgjorde gjennomsnittlig 26 vekt-% av containerne. Andelen avfall emballert i sekker er egentlig noe høyere, ettersom noen av sekkene hadde revnet. Noen av sekkene fra hver gjenvinningsstasjon ble tilfeldig plukket ut for videre sortering innendørs. Etter sortering ble en resthaug liggende usortert. Denne utgjorde gjennomsnittlig 15% av total prøvestørrelse. Det ble tatt prøve av resthaugene for videre sorting innendørs. c:\documents and settings\jos\local settings\temporary internet files\content.outlook\qkf1zp00\rapp-plukk-rfd-grov-2009 (3).doc side 7/14

8 Sortert avfall, % 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 30 % 23 % 27 % 26 % 5 % 24 % 17 % 15 % 65 % 53 % 57 % 58 % Lindum Mile Lersbryggen Middel Sekker Usortert rest Sortert ute Figur 3.1: fordelt på løst avfall og avfall emballert i sekker. 3.3 Avfall emballert i sekker Figur 3.2 viser resultatene for prøver av avfall som var emballert i sekker. Lindum skiller seg klart ut fra de to andre gjenvinningsstasjonene, med en betydelig lavere andel gjenvinnbart avfall og høyere andeler av brennbart, ikke-brennbart og EE- /farlig avfall. Avfallet fra Mile og Lersbryggen har en høy andel av gjenvinnbart avfall, med henholdsvis 73 % og 64 %. Våtorganisk avfall og papiravfall utgjorde her de største komponentene. Andelen ikke-brennbart avfall var liten i containerne fra Mile og Lersbryggen. Innhold i sekker, % av avfall i sekk, % 73 % 70 % 64 % 60 % 50 % 46 % Lindum 40 % 30 % 31 % 30 % 24 % Mile Lersbrygge 20 % 16 % 10 % 0 % 4 % 1 % 5 % 2 % 3 % Gjenvinnbart Brennbart Ikke-brennbart EE/farlig Figur 3.2 Resultat for sortert restavfall fra sekker c:\documents and settings\jos\local settings\temporary internet files\content.outlook\qkf1zp00\rapp-plukk-rfd-grov-2009 (3).doc side 8/14

9 3.4 Gjenvinnbart i sekker Figur 3.3 viser gjenvinnbare komponenter som andel av totalt innhold i sekk. I avfallet fra Lindum utgjør papiravfall og klær egnet for gjenbruk mesteparten av det gjenvinnbare avfallet. Det er lite av både våtorganisk, plast og glass og metall. Avfallet fra Mile og Lersbryggen hadde høye andeler av våtorganisk avfall og papiravfall. I avfallet fra Mile var det også mye plastemballasje. Det ser ut til at en del blandet, usortert husholdningsavfall har blitt lagt i restavfallscontainerne på disse to gjenvinningsstasjonene. Gjenvinnbart i sekker, % av avfall i sekk, Annet metall Glass- og metallemb. Plast Hele klær Papir og papp Våtorganisk 1 Lindum Mile Lersbrygge Figur 3.3 Gjenvinnbare komponenter i sekk 3.5 Treverk og brennbart restavfall i sekker Figur 3.4 viser sekkenes innhold av brennbare komponenter. Andelen treverk ligger på mellom 6 % og 9 % av avfall i sekk. Det er stor variasjon mellom andelene av de andre brennbare komponentene fra de ulike gjenvinngsstasjonene. c:\documents and settings\jos\local settings\temporary internet files\content.outlook\qkf1zp00\rapp-plukk-rfd-grov-2009 (3).doc side 9/14

10 Treverk og brennbart restavfall, % av avfall i sekk, ,0 % 4 35,0 % 3 25,0 % 2 15,0 % Annet brennbart Plastprodukter Tekstiler, ikke brukbare Treverk 1 5,0 % Lindum Mile Lersbryggen Figur 3.4 Brennbare komponenter i sekk 3.6 Farlig avfall i sekker Figur 3.5 viser komponentene EE-avfall og farlig avfall som andel av totalt innhold i sekk. Sekkene fra Lindum og Lersbryggen hadde spesielt høyt innhold av EE-avfall, men lite annet farlig avfall. EE- og farlig avfall, % av sekk, ,0 % 4,5 % 4,0 % 0,1 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 4,5 % Farlig avfall EE-avfall 1,5 % 1,0 % 0,5 % 1,1 % 2,7 % 0,8 % Lindum Mile Lersbryggen Figur 3.5 Farlige komponenter i sekk 3.7 Potensial for sortering Gjennomsnittlig var 70 % av avfallet i sekker avfallstyper hvor det er et reelt tilbud om utsortering. Av disse 70 % var: c:\documents and settings\jos\local settings\temporary internet files\content.outlook\qkf1zp00\rapp-plukk-rfd-grov-2009 (3).doc side 10/1

11 8 % treverk 56 % egnet for gjenbruk eller materialgjenvinning 2 % rene masser 3 % EE- og farlig avfall Det var stor forskjell på utsorteringspotensialene på avfallet fra de ulike gjenvinningsstasjonene, fra 48 % i avfallet fra Lindum til 85 % i avfallet fra Mile. Dette skyldes stor forskjell på innhold av gjenvinnbare komponenter i sekk, se Figur 3.3. c:\documents and settings\jos\local settings\temporary internet files\content.outlook\qkf1zp00\rapp-plukk-rfd-grov-2009 (3).doc side 11/1

12 4. Beregning av innhold i restavfallscontainere Sammensetningen av restavfallet samlet er regnet ut på bakgrunn av prøvene av sekker og usortert rest sammen med disse komponenters andel av restavfallet, og øvrige komponenter sortert utendørs. Alt restavfall i container, fordelt på kategorier, I sekk Løst 1 Brennbart Gjenvinnbart Ikke-brennb. Møbler EE/farlig Annet Brennbart Gjenvinnbart Ikke-brennb. Møbler EE/farlig Annet Brennbart Gjenvinnbart Ikke-brennb. Møbler EE/farlig Annet Lindum Mile Lersbryggen Figur 4.1 Beregnet fordeling i restavfallscontainer inkludert sekker Det fremgår v figur 4.1 at ca 8 % av avfallet var møbler % var treverk og brennbart restavfall, % var ikke-brennbart og % var gjenvinnbart. 2-4 % var EE-/farlig avfall. 1-6 % var vinduer med ramme, annen blanding av brennbart og ikke brennbart samt finstoff. 4.1 Gjenvinnbart i restavfallscontainer Figur 4.2 viser gjenvinnbare komponenter som andel av totalt innhold i container. Det var lite glass- og metallemballasje i restavfallsconteinerne. I containeren fra Lindum utgjorde papiravfall mer enn halvparten av det gjenvinnbare avfallet. Papiravfall utgjorde også en stor del av avfallet fra Mile og Lersbryggen. Avfallet fra Mile hadde også en betydelig andel våtorganisk avfall. Ellers var det gjenvinnbare avfallet nokså jevnt fordelt på komponentene våtorganisk, hele klær, plast og annet metall. c:\documents and settings\jos\local settings\temporary internet files\content.outlook\qkf1zp00\rapp-plukk-rfd-grov-2009 (3).doc side 12/1

13 Gjenvinnbart i restavfallscontainer, % av container, ,0 % 3 25,0 % 2 15,0 % 1 Annet metall Glass- og metallemb. Plast Hele klær Papir og papp Våtorganisk 5,0 % Lindum Mile Lersbryggen Middelverdi Figur 4.2 Gjenvinnbart i restavfallscontainer 4.2 Brennbart i restavfallscontainer Figur 4.3 viser treverk og brennbart restavfall som andel av totalt innhold i container. Annet brennbart utgorde mellom en tredjedel og halvparten av det brennbare restavfallet. Det var lite av ikke-brukbare tekstiler. Andelene plastprodukter og treverk var omtrent like store. Det meste av treverket var behandlet, det ble funnet lite ubehandlet tre. Treverk og brennbart restavfall, % av container, ,0 % 13,1 % 14,6 % 16,6 % 1 3,8 % 6,9 % 2,0 % 2,5 % 14,5 % 8,9 % 11,5 % Lindum Mile Lersbryggen Annet brennbart Plastprodukter Tekstiler, ikke brukbare Tre Figur 4.3 Brennbart i restavfallscontainer (utenom møbler) c:\documents and settings\jos\local settings\temporary internet files\content.outlook\qkf1zp00\rapp-plukk-rfd-grov-2009 (3).doc side 13/1

14 4.3 Farlig avfall i restavfallscontainer Figur 4.4 viser EE- og farlig avfall som andeler av totalt innhold i container. Containeren fra Lindum skilte seg ut med vesentlig mer EE- og farlig avfall enn containerne fra de to andre gjenvinningsstasjonene. Det meste av dette var EE-avfall. Omtrent halvparten av EE-avfallet var emballert i sekk, mens annet farlig avfall hovedsakelig ikke var emballert i sekk. Det ble funnet små mengder impregnert treverk fra Lindum og Mile og ikke noe impregnert treverk fra Lersbryggen. EE- og farlig avfall, % av container, ,5 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 1,4 % 1,4 % 0,6 % 0,3 % 0,1 % 0,0 0,1 % 0,9 % 1,0 % 0,3 % 1,3 % 0,7 % 0,7 % 0,8 % 0,2 % Lindum Mile Lersbryggen Middelverdi Farlig løst Farlig i sekk EE løst EE i sekk Figur 4.4 Farlig avfall i restavfallscontainer 4.4 Potensial for sortering Gjennomsnittlig var 53 % av avfallet i restavfallscontainerne avfallstyper hvor det er et reelt tilbud om utsortering. Av disse 53 % var: 12 % treverk 30 % egnet for gjenbruk eller materialgjenvinning 8 % rene masser 3 % EE- og farlig avfall 5. Sammenligning med resultater fra Andel sekker Figur 5.1 viser fordelingen mellom avfall emballert i sekker og løst avfall i containerne. Containeren fra Mile 2009 skiller seg ut med kun 23 % sekker, men dette kan skyldes tilfeldige variasjoner. Ellers ligger andelen avfall emballert i sekk på mellom 26 % og 30 % for alle gjenvinningsstasjoner begge år. c:\documents and settings\jos\local settings\temporary internet files\content.outlook\qkf1zp00\rapp-plukk-rfd-grov-2009 (3).doc side 14/1

15 Sortert avfall, 2008 og % 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 28 % 30 % 30 % 23 % 26 % 27 % 28 % 26 % 72 % 70 % 70 % 77 % 74 % 73 % 72 % 74 % Lindum Mile Lersbryggen Middel Avfall i sek Løst avfall Figur 5.1: fordelt på løst avfall og avfall emballert i sekker. 5.2 Fordeling avfall i container Figur 5.2 viser prosentvis innhold av ulike komponenter i containerne fra de ulike gjenvinningsstasjoner fra plukkanalysene i 2008 og 2009 Innhold i containere, 2008 og % 100 % 80 % 60 % 40 % Annet EE/farlig Møbler Ikke-brennb. Gjenvinnbart Brennbart 20 % 0 % Lindum Mile Lersbryggen Middel Figur 5.2: Innhold i restavfallscontainere fordelt på avfallstyper, 2008 og Gjenvinnbart avfall i container Figur 5.3 viser fordelingen av gjenvinnbare komponenter fra de ulike gjenvinningsstasjoner i 2008 og Alle gjenvinningsstasjonene har noe høyere innhold c:\documents and settings\jos\local settings\temporary internet files\content.outlook\qkf1zp00\rapp-plukk-rfd-grov-2009 (3).doc side 15/1

16 av gjenvinnbart avfall i 2009 i forhold til Lindum har en svært høy andel papiravfall men betydelig mindre hele klær i 2009 sammenlignet med Gjenvinnbart i containere, 2008 og ,0 % 3 25,0 % 2 15,0 % 1 Annet metall Glass- og metallemb. Plast Hele klær Papir og papp Våtorganisk 5,0 % Lindum Mile Lersbryggen Middelverdi Figur 5.3: Innhold av gjenvinnbart avfall i restavfallscontainere, 2008 og EE- og farlig avfall i container Figur 5.4 viser innholdet av EE- og farlig avfall i restavfallscontainerne fra gjenvinningsstasjonene i 2008 og EE- og farlig avfall, % av container, 2008 og ,5 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % Farlig løst Farlig i sekk EE løst EE i sekk 1,0 % 0,5 % Lindum Mile Lersbryggen Middelverdi Figur 5.4: Innhold av EE- og farlig avfall i restavfallscontainere, 2008 og c:\documents and settings\jos\local settings\temporary internet files\content.outlook\qkf1zp00\rapp-plukk-rfd-grov-2009 (3).doc side 16/1

17 5.5 Innhold i sekker Figur 5.5 viser innhold i sekker fra gjenvinningsstasjonene i 2008 og 2009, fordelt på ulike komponentgrupper. I sekkene fra Lindum var det betydelig mindre gjenvinnbart avfall i 2009 sammenlignet med Innhold i sekker, 2008 og % 100 % 80 % 60 % 40 % EE/farlig Ikke-brennbart Brennbart Gjenvinnbart 20 % 0 % Lindum Mile Lersbryggen Middel Figur 5.5: Innhold i sekker fordelt på avfallstyper, 2008 og Gjenvinnbart avfall i sekker Figur 5.6 viser innholdet av gjenvinnbare komponenter i sekker fra gjenvinningsstasjonene i 2008 og Sekkene fra Lindum inneholdt betydlig mindre våtorganisk avfall i 2009 i forhold til Andelen hele klær var lavere, mens andelen av papiravfall og plastemballasje var høyere i 2009 enn i 2008 for alle gjenvinningsstasjoner. c:\documents and settings\jos\local settings\temporary internet files\content.outlook\qkf1zp00\rapp-plukk-rfd-grov-2009 (3).doc side 17/1

18 Gjenvinnbart i sekker, 2008 og ,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 Annet metall Glass- og metallemb. Plast Hele klær Papir og papp Våtorganisk 0, Lindum Mile Lersbrygge Snitt Figur 5.6: Innhold av gjenvinnbart avfall i sekker, 2008 og EE- og farlig avfall i sekker Figur 5.7 viser innholdet av EE- og farlig avfall i sekker fra de ulike gjenvinningsstajsoner i 2008 og Det ble totalt sett funnet noe mindre EE- og farlig avfall i 2009 enn i EE- og farlig avfall, % av sekk, 2008 og ,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % Farlig avfall EE-avfall 2,0 % 1,0 % Lindum Mile Lersbryggen Middelverdi Figur 5.7: Innhold av EE- og farlig avfall i sekker, 2008 og c:\documents and settings\jos\local settings\temporary internet files\content.outlook\qkf1zp00\rapp-plukk-rfd-grov-2009 (3).doc side 18/1

19 6. Oppsummering Med bakgrunn i gjennomført plukkanalyse for restavfall kan følgende konkluderes: Over halvparten av alt avfallet i restavfallscontainer består av avfallstyper hvor det er et reelt tilbud om utsortering. Tilsvarende andel i de svarte sekkene er omlag 70 %. Det var her stor forskjell mellom de ulike gjenvinningsstasjoner. Omlag 20 % av avfallet var ikke brennbart, mens 80 % var brennbart Av 37 % brennbart restavfall utgjorde møbler, medregnet skumgummimadrasser og hagemøbler, 8 % av total avfallsmengde. Plastprodukter utgjorde 11 %, tekstiler 3 % og annet brennbart restavfall 15 %. Innholdet av EE- og farlig avfall i svarte sekker var høyt for containeren fra Lindum, med 4,2 %, mens containerne fra Mile og Lersbryggen inneholdt henholdsvis 1,2 og 1,9 % EE- og farlig avfall. Det er vanskelig å påpeke klare trender ut fra analysene fra 2008 og Samlet sett oppnås i stor grad tilsvarende resultater i 2009 som i Det er en del variasjoner, men det kan i stor grad være innenfor den usikkerhet som ligger i metoden. Det er tilfeldige variasjoner i prøveuttaket som i stor grad bidrar til usikkerhet om hvor representative resultatene. Det vil i tillegg kunne være en del årstidsvariasjoner som ikke fanges opp. Det er like mye gjenvinnbart avfall i restavfallet og like mye farlig avfall. Det er således ikke påvist en positiv trend i retning av mindre grad av feilsortering. Det er dog markant mindre gjenvinnbart i sekkene som leveres Lindum i 2009, men totalt sett har ikke andelen gjenvinnbart i restavfallet på Lindum gått ned. 7. Vedleggsoversikt 1. Detaljerte resultater for hver plukkanalyse c:\documents and settings\jos\local settings\temporary internet files\content.outlook\qkf1zp00\rapp-plukk-rfd-grov-2009 (3).doc side 19/1

20 Vedlegg 1 Sortering restavfall fra gjenvinningsstasjon, RfD 2009 Gjenvinningsstasjon: Lindum Sum Sortert ute Sekker Usortert rest % av % av % av % av % av % av container container container sekk container rest Brennbart Ubehandlet trevirke 0,23 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 Behandlet trevirke 14,27 10,21 2,81 9,41 1,25 22,76 Annet papir lite gjenvinnbart 0,19 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre tekstiler 3,77 1,56 2,11 7,08 0,09 1,69 Bleier og bind 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre plastprodukter 14,62 13,40 0,93 3,11 0,29 5,33 Dekk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gummi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Annet brennbart 14,76 6,37 7,94 26,60 0,45 8,23 Sum brennbart 47,85 31,97 13,79 46,19 2,09 38,01 Gjenvinnbart Hageavfall planter og røtter 2,36 2,32 0,00 0,00 0,04 0,73 Matavfall 1,32 0,26 0,87 2,91 0,19 3,39 Lesestoff, skrive-papir og diverse 9,25 7,73 1,01 3,37 0,52 9,44 Bølgepapp og kartongemballasje 4,27 1,27 2,67 8,93 0,33 6,05 Hele klær 3,12 0,10 3,02 10,12 0,00 0,00 Plastfolie 1,16 0,47 0,65 2,18 0,04 0,73 Plast flasker/ kanner/ brett 0,83 0,11 0,55 1,85 0,16 2,91 EPS 0,21 0,11 0,06 0,20 0,04 0,73 Glassemballasje 0,31 0,27 0,04 0,15 0,00 0,00 Metallemballasje 0,04 0,01 0,01 0,03 0,01 0,24 Annet rent metall 0,58 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 Komplekst metall 1,91 1,08 0,41 1,39 0,41 7,51 Sum gjenvinnbart 25,35 14,31 9,30 31,14 1,74 31,72 Ikke-brennbart Annet glass 1,41 0,99 0,00 0,00 0,43 7,75 Betong og glass-/steinull 4,41 0,38 4,01 13,43 0,01 0,24 Rene masser 7,69 5,89 0,75 2,51 1,05 19,13 Gips 0,62 0,52 0,06 0,20 0,04 0,73 Sum ikke-brennbart 14,13 7,78 4,82 16,14 1,53 27,85 Farlig avfall Impregnert trevirke 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 EE-avfall 2,79 1,41 1,34 4,50 0,04 0,73 Farlig avfall 1,43 1,31 0,03 0,11 0,09 1,69 Sum farlig avfall 4,24 2,73 1,37 4,60 0,13 2,42 Annet Møbler 7,37 7,37 0,00 0,00 0,00 0,00 Blanding brennbart/ikke brenn 1,06 0,49 0,57 1,92 0,00 0,00 Vinduer m/karm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum annet 8,43 7,86 0,57 1,92 0,00 0,00 Sekker 0,00 29,86 0,00 0,00 0,00 0,00 Finstoff / usortert rest 0,00 5,49 0,00 0,00 0,00 0,00 Kontrollsum 100,00 100,00 29,86 100,00 5,49 100,00 = komponent ikke benyttet ved innendørs sortering side 1/3

21 Vedlegg 1 Sortering restavfall fra gjenvinningsstasjon, RfD 2009 Gjenvinningsstasjon: Mile Sum Sortert ute Sekker Usortert rest % av % av % av % av % av % av container container container sekk container rest Brennbart Ubehandlet trevirke 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 Behandlet trevirke 8,72 4,56 2,07 9,12 2,09 8,61 Annet papir lite gjenvinnbart 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre tekstiler 2,46 1,73 0,67 2,96 0,06 0,25 Bleier og bind 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre plastprodukter 6,94 5,32 0,46 2,05 1,15 4,72 Dekk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gummi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Annet brennbart 16,59 11,24 2,19 9,65 3,16 12,99 Sum brennbart 34,88 23,03 5,39 23,79 6,47 26,57 Gjenvinnbart Hageavfall planter og røtter 5,49 0,36 1,70 7,52 3,42 14,07 Matavfall 4,01 0,13 3,77 16,64 0,10 0,41 Lesestoff, skrive-papir og diverse 4,47 1,69 2,15 9,50 0,62 2,57 Bølgepapp og kartongemballasje 4,40 1,10 2,03 8,97 1,27 5,21 Hele klær 4,05 2,35 1,57 6,92 0,14 0,58 Plastfolie 2,71 0,58 1,95 8,59 0,18 0,74 Plast flasker/ kanner/ brett 2,88 0,40 1,67 7,37 0,81 3,31 EPS 0,21 0,06 0,09 0,38 0,06 0,26 Glassemballasje 0,57 0,23 0,17 0,76 0,16 0,66 Metallemballasje 0,62 0,09 0,43 1,90 0,10 0,41 Annet rent metall 1,04 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 Komplekst metall 3,43 1,15 1,08 4,79 1,19 4,88 Sum gjenvinnbart 33,87 9,19 16,62 73,34 8,06 33,11 Ikke-brennbart Annet glass 2,59 0,60 0,00 0,00 1,99 8,19 Betong og glass-/steinull 1,56 1,35 0,03 0,14 0,18 0,74 Rene masser 7,44 3,24 0,17 0,76 4,03 16,55 Gips 2,76 1,51 0,00 0,00 1,25 5,13 Sum ikke-brennbart 14,35 6,69 0,20 0,90 7,45 30,62 Farlig avfall Impregnert trevirke 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 EE-avfall 0,87 0,54 0,19 0,84 0,14 0,58 Farlig avfall 0,37 0,09 0,26 1,14 0,02 0,10 Sum farlig avfall 1,31 0,70 0,45 1,98 0,17 0,68 Annet Møbler 9,12 9,12 0,00 0,00 0,00 0,00 Blanding brennbart/ikke brenn 0,88 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 Vinduer m/karm 3,40 3,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum annet 13,40 13,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Sekker 0,00 22,66 0,00 0,00 0,00 0,00 Finstoff / usortert rest 2,20 24,34 0,00 0,00 2,20 9,02 Kontrollsum 97,80 100,00 22,66 100,00 22,14 90,98 = komponent ikke benyttet ved innendørs sortering side 2/3

22 Vedlegg 1 Sortering restavfall fra gjenvinningsstasjon, RfD 2009 Gjenvinningsstasjon: Lersbryggen Sum Sortert ute Sekker Usortert rest % av % av % av % av % av % av container container container sekk container rest Brennbart Ubehandlet trevirke 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 Behandlet trevirke 11,48 8,82 1,59 5,95 1,06 6,42 Annet papir lite gjenvinnbart 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre tekstiler 1,95 1,46 0,42 1,58 0,06 0,39 Bleier og bind 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre plastprodukter 10,03 6,62 2,39 8,93 1,02 6,19 Dekk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gummi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Annet brennbart 13,08 8,47 3,51 13,11 1,10 6,66 Sum brennbart 36,57 25,41 7,92 29,58 3,25 19,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gjenvinnbart 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hageavfall planter og røtter 4,21 0,43 3,56 13,30 0,22 1,33 Matavfall 0,96 0,00 0,87 3,26 0,09 0,55 Lesestoff, skrive-papir og diverse 6,28 1,98 3,76 14,04 0,53 3,21 Bølgepapp og kartongemballasje 3,06 1,35 0,92 3,44 0,79 4,78 Hele klær 5,98 2,51 3,41 12,74 0,06 0,39 Plastfolie 1,34 0,40 0,82 3,07 0,12 0,70 Plast flasker/ kanner/ brett 2,50 0,93 1,39 5,21 0,18 1,10 EPS 0,28 0,13 0,12 0,47 0,02 0,13 Glassemballasje 0,19 0,07 0,10 0,37 0,03 0,17 Metallemballasje 0,74 0,10 0,57 2,14 0,06 0,39 Annet rent metall 0,23 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 Komplekst metall 4,99 3,18 1,52 5,67 0,30 1,80 Sum gjenvinnbart 30,77 11,31 17,06 63,71 2,40 14,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ikke-brennbart 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Annet glass 1,89 0,40 0,10 0,39 1,38 8,38 Betong og glass-/steinull 1,55 1,48 0,00 0,00 0,06 0,38 Rene masser 9,41 4,18 0,97 3,63 4,26 25,77 Gips 6,70 4,15 0,00 0,00 2,55 15,43 Sum ikke-brennbart 19,54 10,21 1,08 4,02 8,25 49,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Farlig avfall 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Impregnert trevirke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EE-avfall 1,65 0,84 0,72 2,70 0,09 0,55 Farlig avfall 0,29 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum farlig avfall 1,94 1,12 0,72 2,70 0,09 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Annet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Møbler 7,35 7,35 0,00 0,00 0,00 0,00 Blanding brennbart/ikke brenn 0,57 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 Vinduer m/karm 0,74 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum annet 8,66 8,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sekker 0,00 26,77 0,00 0,00 0,00 0,00 Finstoff / usortert rest 2,52 16,52 0,00 0,00 2,52 15,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kontrollsum 97,48 100,00 26,77 100,00 14,00 84,73 = komponent ikke benyttet ved innendørs sortering side 3/3

Plukkanalyse UiO, oktober 2014 Rapport dato: 10. november 2014

Plukkanalyse UiO, oktober 2014 Rapport dato: 10. november 2014 Plukkanalyse UiO, oktober 2014 Rapport dato: 10. november 2014 Analyse/stikkprøver av restavfall fra beholdere/sekker og containere Formål Plukkanalyse UiO, oktober 2014 o Kartlegge sammensetningen av

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

Resultater & Vurderinger

Resultater & Vurderinger Resultater & Vurderinger Utarbeidet av Hjellnes Consult as 27. mai 2015 Type testbeholdere Plukkanalyse UiO Mai 2015 3 typer innendørs: Røros, Waste Honey, Bermuda Quatro 2 typer utendørs: Artcher, Stumpf

Detaljer

Vedlegg 4 Pris- og tilbudsskjema

Vedlegg 4 Pris- og tilbudsskjema Vedlegg 4, Pris- og tilbudsskjema Innhold 1 ANBUDSSAMMENDRAG... 4 1.1 Anbudssammendraget prisskjema for entreprise 1 og 2... 4 1.2 Anbudssammendraget prisskjema for entreprise 3 og 4... 4 2 PRIS- OG TILBUDSSKJEMA,

Detaljer

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvordan sikre materialgjenvinning? Generelle virkemidler Generelle virkemidler krever et lukket norsk

Detaljer

Kildesorteringskalender

Kildesorteringskalender Renovasjonsselskapet 2014 Kildesorteringskalender HUSK! Ønsker du neste års kalender, må du bestille den. Les mer på baksiden. Informasjon om hentedager får du også i RfD-appen «Hentedager» eller som SMS-varsling.

Detaljer

sorteringsanalyse 2013 sorteringsanalyse 2013

sorteringsanalyse 2013 sorteringsanalyse 2013 SORTERINGSANALYSE 2013 09.07.2013 Potensialet i restavfallet For første gang kjører GIR en sorteringsanalyse av restavfallet. Årets analyse er en enkel analyse der målet har vært å finne ut hvor mye det

Detaljer

Plukkanalyse restavfall 2012

Plukkanalyse restavfall 2012 RoAF IKS Plukkanalyse restavfall 2012 - Husholdninger - Gjenvinningsstasjoner Desember 2012 ROAF Plukkanalyse 2012 side 1/37 Prosjektnr.: 100525-912 Rapportdato: 21.12.2012 Distribusjon: Tittel: Plukkanalyse

Detaljer

Den ledende leverandøren av maskiner og utstyr til kildesortering

Den ledende leverandøren av maskiner og utstyr til kildesortering Den ledende leverandøren av maskiner og utstyr til kildesortering Effektive avfallsrom dimensjonering, beliggenhet og utstyr Morten Tønseth EnviroPac AS Hva er vi for hvem? Med utgangspunkt i ledende og

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED

AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED Avtalen gjelder levering av sortert avfall fra: Dato for loppemarked: Avfallet vil bli levert til følgende gjenvinningsstasjon: Arrangør:

Detaljer

RoAF IKS. Plukkanalyse Aurskog-Høland juni 2015. Restavfall. Matavfall

RoAF IKS. Plukkanalyse Aurskog-Høland juni 2015. Restavfall. Matavfall Plukkanalyse Aurskog-Høland juni 2015 Restavfall Matavfall Prosjektrapport Prosjekt/Project no: 10425-912 Rapportdato/Report date: Rev.30.09.2015 Distribution/Distribution: Ukjent Tittel/Title: Plukkanalyse

Detaljer

Sammenstilling grunnlagsopplysninger

Sammenstilling grunnlagsopplysninger UiO Plan for avfallshåndtering Sammenstilling grunnlagsopplysninger Datagrunnlag og observasjoner Dato:17.6.2014 Innholdsfortegnelse: Om UiO & Eiendomsavdelingen Bygningsmassen Omfang renovasjon Avfallstyper

Detaljer

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010 Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon Forundersøkelse plastinnsamling Mars 2010 Renovasjonsundersøkelse Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra en undersøkelse

Detaljer

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse Tabell 1 Hvilken type bolig bor dere i? ant % Rekkehus -------------------------------- 27 5 Enebolig (også i kjede) -------------- 393 79 Leilighet i blokk ------------------------ 36 7 Flermannsbolig

Detaljer

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene Henteordning plast 2005: Ingen kommuner i regionen hadde egen henteordning for plast. 2008: Time, Klepp, Gjesdal, Rennesøy og Hå kommune

Detaljer

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Plastemballasje Det har kommet flere ytringer fra publikum med ønske om utsortering av plastemballasje i husholdningene. I følge Statistisk sentralbyrå (SSB)

Detaljer

Plukkanalyse 2012 En analyse av husholdningsavfall fra henteordninger i Grenland

Plukkanalyse 2012 En analyse av husholdningsavfall fra henteordninger i Grenland En analyse av husholdningsavfall fra henteordninger i Grenland 14. desember 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Side FORORD... 4 SAMMENDRAG... 5 1 INNLEDNING... 6 2 GJENNOMFØRING... 7 2.1 METODIKK OG METODEVALG...

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010 VELKOMMEN! Vilberg U-skole 10.klasse 27. Mai 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak

Detaljer

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon Hovedkontoret vårt på Verdal Hvem er Innherred Renovasjon Interkommunalt selskap Eies av 9 kommuner Er kommunenes redskap for å oppfylle pålegget om renovasjonstjeneste

Detaljer

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly Kort om ROAF IKS for 8 kommuner,167.240 innbyggere (1. januar 2013, SSB) (3.000 økn pr år) (Enebakk, Fet (10.810), Gjerdrum, Lørenskog,

Detaljer

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06. Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning eller samspill Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.2010 Østfoldforskning AS Forskningsinstitutt

Detaljer

PLUKKANALYSE AV KILDESORTERT AVFALL FRA GRENLANDSKOMMUNENE 2014. Utført av Bergfald Miljørådgivere på oppdrag fra Renovasjon i Grenland

PLUKKANALYSE AV KILDESORTERT AVFALL FRA GRENLANDSKOMMUNENE 2014. Utført av Bergfald Miljørådgivere på oppdrag fra Renovasjon i Grenland PLUKKANALYSE AV KILDESORTERT AVFALL FRA GRENLANDSKOMMUNENE 2014 Utført av Bergfald Miljørådgivere på oppdrag fra Renovasjon i Grenland 1 Utgivelsesdato 15.11.2014 Prosjektleder Anne-Gry Jørgensen Kontrollert

Detaljer

Foto: Marion Haslien KILDESORTERING PÅ BYGGEPLASS

Foto: Marion Haslien KILDESORTERING PÅ BYGGEPLASS Foto: Marion Haslien KILDESORTERING PÅ BYGGEPLASS 1 Lukket container (lift). 8-10m 3 Åpen container (lift) sertifisert for kranløft. 8m 3 Åpen container (lift). 10m 3 Avfallsbeholder 140L Avfallsbeholder

Detaljer

Hva oppnår vi med kildesortering? Miljøkalkulator

Hva oppnår vi med kildesortering? Miljøkalkulator Grønt Punkt Dagen 12. Februar 2009 Hva oppnår vi med kildesortering? Miljøkalkulator Frode Syversen Daglig leder Mepex Consult AS www.mepex.no 1 Er det ett svar? 2 Prosjekt formål, trinn 1 Enkelt verktøy

Detaljer

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

Står kildesortering for fall i Salten?

Står kildesortering for fall i Salten? Står kildesortering for fall i Salten? 03.10.2009 1 Er det riktig å kildesortere matavfall og kompostere det når vi ikke klarer å nyttiggjøre komposten vi produserer? Er det fornuftig å sende yoghurtbegre

Detaljer

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016 Fremtiden er fornybar Strategidokument for Vesar 2012-2016 1 2 5 4 6 8 12 11 3 7 9 10 1. Hof 2. Holmestrand 3. Horten 4. Re 5. Lardal 6. Andebu 7. Tønsberg 8. Stokke 9. Nøtterøy 10. Tjøme 11. Sandefjord

Detaljer

Resultater og fremtidsutsikter

Resultater og fremtidsutsikter Resultater og fremtidsutsikter Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) George Fulford, styreleder Utfordrende og spennende år Ny eierstrategi Nye IT-løsninger Oppstart ny innsamlingskontrakt

Detaljer

Sorteringsundersøkelse av husholdningsavfall i Agder. Sorteringsundersøkelse av husholdningsavfall i Agder

Sorteringsundersøkelse av husholdningsavfall i Agder. Sorteringsundersøkelse av husholdningsavfall i Agder Sorteringsundersøkelse av husholdningsavfall i Agder Gjennomført av Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen oktober-desember 2003 Rapport nummer: 1/2004 Kontoradresse: Vesterveien 3 4613 Kristiansand

Detaljer

ROAF- posten. Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose

ROAF- posten. Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose ROAF- posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 2 2014 Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose Åpningstider på gjenvinnings

Detaljer

Avfall Norge. Fornybar andel i avfall til norske forbrenningsanlegg. Rapport 7/2006

Avfall Norge. Fornybar andel i avfall til norske forbrenningsanlegg. Rapport 7/2006 Avfall Norge Fornybar andel i avfall til norske forbrenningsanlegg Rapport 7/2006 Oktober 2006 R A P P O R T Rapport nr: Dato: Revidert: Rev. dato: 7/2006 Distribusjon: 26.6.2006 ISSN: ISBN: Fri Tittel

Detaljer

Avfall Norge. Fornybar andel i avfall til norske forbrenningsanlegg i 2009. Rapport 4/2010

Avfall Norge. Fornybar andel i avfall til norske forbrenningsanlegg i 2009. Rapport 4/2010 Avfall Norge Fornybar andel i avfall til norske forbrenningsanlegg i 2009 Rapport 4/2010 Desember 2010 PROSJEKTRAPPORT Rapport nr: 4/2010 Distribusjon: Fri Dato: 16.12.2010 Revidert: ISSN: 1502-4589 Rev.

Detaljer

Scenarier for avfallsmengder og behandlingskapasitet fram mot 2030

Scenarier for avfallsmengder og behandlingskapasitet fram mot 2030 Scenarier for avfallsmengder og behandlingskapasitet fram mot 2030 Avfall Norge-rapport nr 4/2015 Rapport nr: 4/2015 Distribusjon: Fri Dato: 08.05.2015 Revidert: ISSN: Tittel: Scenarier for avfallsmengder

Detaljer

Sorteringsundersøkelsen 2006 - plukkanalyse av innsamlet husholdningsavfall i Agder

Sorteringsundersøkelsen 2006 - plukkanalyse av innsamlet husholdningsavfall i Agder Sorteringsundersøkelsen 2006 - plukkanalyse av innsamlet husholdningsavfall i Agder Gjennomført av Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen (RKR) Rapport nummer: 1/2007 Kontoradresse: Vesterveien

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper. Offentlig informasjon

Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper. Offentlig informasjon Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper Offentlig informasjon Beholdertømming hos privatpersoner: Restavfallsbeholder: Matavfall Plastemballasje (all plast det har vært mat/drikke/husholdningsartikler

Detaljer

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

Fornybarandel i avfall til norske forbrenningsanlegg. Jarle Marthinsen, Mepex Consult AS OPPDRAGSRAPPORT A

Fornybarandel i avfall til norske forbrenningsanlegg. Jarle Marthinsen, Mepex Consult AS OPPDRAGSRAPPORT A Fornybarandel i avfall til norske forbrenningsanlegg Jarle Marthinsen, Mepex Consult AS 2 2011 OPPDRAGSRAPPORT A Fornybarandel i avfall til norske forbrenningsanlegg Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS To nye og moderne gjenvinningsstasjoner åpnet i 2015, Lyngås i Lier og Follestad i Røyken. EIERMELDING FRA STYRET BAKGRUNN

Detaljer

Bør vi slutte å kildesortere?

Bør vi slutte å kildesortere? Rudolf Meissner, fagsjef renovasjon Bør vi slutte å kildesortere? Kildesortering eller sentralsortering? Innhold i foredraget Litt historie om avfallssortering Hvor står vi i dag med kildesorteringen?

Detaljer

Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast

Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast Sandnes kommune, ymiljø Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast Prosjektnr. 12-0447 smi energi & miljø as - Postboks 8034, 4068 Stavanger - www.smigruppen.no - post@smigruppen.no 1 Innledning

Detaljer

BIOAVFALL. Husk å legge posen forsiktig ned i beholderen slik at vi reduserer luktproblemer Bioavfall hentes hver uke!

BIOAVFALL. Husk å legge posen forsiktig ned i beholderen slik at vi reduserer luktproblemer Bioavfall hentes hver uke! BIOAVFALL Dette er bioavfall: kaffefilter matrester planterester, som for eksempel små mengder gress, løv og blomster servietter småbein teposer tørkepapir vått papir Dette er ikke bioavfall: aske (restavfall)

Detaljer

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp/papir og

Detaljer

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum 1 Innledning... 3 2 Metoder for behandling av avfall... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.1 Dagens løsning på husstandsnivå...

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT for kommunal renovasjon i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Forskriften gjelder fra 1. juli 2014 og avløser forskrift datert 1. januar 2005. Tlf: 61 27 05 60 E-post:

Detaljer

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Nyttig informasjon om renovasjonsordningen i kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes Topp innsats for miljøet! Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest!

Detaljer

Avfall Norge. Temadag om MBT 20-05-2010. Presentasjon av MBT-prosjektet 2009. Frode Syversen Daglig leder Mepex Consult AS www.mepex.

Avfall Norge. Temadag om MBT 20-05-2010. Presentasjon av MBT-prosjektet 2009. Frode Syversen Daglig leder Mepex Consult AS www.mepex. Avfall Norge Temadag om MBT 20-05-2010 Presentasjon av MBT-prosjektet 2009 Frode Syversen Daglig leder Mepex Consult AS www.mepex.no 20.05.2010 Avfall Norge MBT 1 Presentasjon av MBT-prosjektet 1. Generell

Detaljer

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger Gratulerer! Om litt er ditt arrangement den heldige mottaker av Recyclomaten, installasjonen som hjelper deg å kommunisere hvorfor kildesortering er viktig. Du har forpliktet deg til gjøre en innsats og

Detaljer

------------------------------------------------------ klipp ut

------------------------------------------------------ klipp ut Avsender: HIM IKS, Haraldseidvågen, 5574 Skjold, telefon: 52 76 50 50 www.him.as B MILJØMERKET 241 600 Trykksak HIM jobber for avfallsreduksjon og ombruk på Haugalandet I tillegg til å stimulere til økt

Detaljer

Erfaringer fra Kristiansand med nudge for å øke kildesortering. Anna Birgitte Milford, Arnstein Øvrum og Hilde Helgesen, NILF

Erfaringer fra Kristiansand med nudge for å øke kildesortering. Anna Birgitte Milford, Arnstein Øvrum og Hilde Helgesen, NILF Erfaringer fra Kristiansand med nudge for å øke kildesortering Anna Birgitte Milford, Arnstein Øvrum og Hilde Helgesen, NILF Beskrivelse av prosjekt Avfall Sør As, GreeNudge og NILF; ønsket å teste ut

Detaljer

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere?

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere? K. Ekrheim, 2016 Hvorfor skal vi kildesortere? Avfallsmengden i Norge er doblet siden tidlig på 70-tallet, noe som henger sammen med et stadig større forbruk. Hvis vi fortsetter i samme tempo som i dag,

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave.

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave. Forskrift av 1. januar 2005 Endringer Forskrift av 1. juli 2014 Ny paragraf 1. 1. Formål. Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling, transport, gjenvinning

Detaljer

Hvorfor ønsker Asker å velge egen beholder for matavfallet? Kommuneingeniør Ragnar Sand Fuglum

Hvorfor ønsker Asker å velge egen beholder for matavfallet? Kommuneingeniør Ragnar Sand Fuglum Hvorfor ønsker Asker å velge egen beholder for matavfallet? Kommuneingeniør Ragnar Sand Fuglum Bakgrunnsinformasjon Kildesortering matavfall vurdert i 10 år Praktiske forsøk gjennomført 1997 1999 Felles

Detaljer

Fiasposten. Sorterer plastavfall med glede Side 4 og 5. Informasjon for husholdninger nr. 2/14. Følg avfallets kretsløp. Alt avfall kan leveres

Fiasposten. Sorterer plastavfall med glede Side 4 og 5. Informasjon for husholdninger nr. 2/14. Følg avfallets kretsløp. Alt avfall kan leveres Fiasposten Informasjon for husholdninger nr. 2/14 Følg avfallets kretsløp Side 2 Alt avfall kan leveres Side 3 Fornyer bilparken Side 7 Sorterer plastavfall med glede Side 4 og 5 Hva skjer med avfallet?

Detaljer

1 ANBUDSSAMMENDRAG... 3

1 ANBUDSSAMMENDRAG... 3 Vedlegg 4 - Pris- og tilbudsskjema Innhold 1 ANBUDSSAMMENDRAG... 3 2 PRIS- OG MENGDESKJEMA LOFTERØD... 4 2.1 Fast godtgjørelse - Lofterød... 4 2.2 Avsetning avfall 1 - Lofterød... 4 2.3 Avsetning avfall

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Arbeidsgruppen for materialgjenvinning. Plukkanalyser av restavfallskontainere fra byggeplasser

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Arbeidsgruppen for materialgjenvinning. Plukkanalyser av restavfallskontainere fra byggeplasser Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Arbeidsgruppen for materialgjenvinning Plukkanalyser av restavfallskontainere fra byggeplasser Innspill til NHP-nettverket 23. januar 2015 Utgivelsesdato

Detaljer

Eiermøte Drammen kommune

Eiermøte Drammen kommune Eiermøte Drammen kommune Tirsdag 20. november Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS v/ Styreleder George Fulford 1) Generelt om foretaket 2) Økonomiske hovedtall 3) Viktige utfordringer 4) Fremtidens

Detaljer

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt system for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp, papir og

Detaljer

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå.

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Kildesorteringen i Oslo stopper ikke Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Matavfallet blir til biogjødsel og drivstoff til busser og biler. Plastemballasjen gir nye plastprodukter

Detaljer

plastavfall papiravfall restavfall

plastavfall papiravfall restavfall KJØKKENAVFALL plastavfall I hovedsak gjelder dette kjøkkenavfall som f.eks.: middagsrester, kjøtt, fisk, potetskrell, eggeskall, rester av grønnsaker, frukt, teposer, mel og bakevarer, kaffefilter, samt

Detaljer

Sorteringsguide. Slik kildesorterer du i Drammensregionen

Sorteringsguide. Slik kildesorterer du i Drammensregionen Sorteringsguide Slik kildesorterer du i Drammensregionen Finn dine hentedager Få varsel om dine hentedager rett på mobilen. Bestill SMS-varsling på www.rfd.no eller last ned appen «Hentedager». SMS Du

Detaljer

Renovasjon i Grenland. Analyse av husholdningsavfall i Grenland 2002

Renovasjon i Grenland. Analyse av husholdningsavfall i Grenland 2002 Interconsult ASA Blekebakkveien 1 N-3725 SKIEN Tlf.: 35 58 76 00 Faks.: 35 58 76 01 Renovasjon i Grenland Analyse av husholdningsavfall i Grenland 2002 Oppdragsgiver: Renovasjon i Grenland Formell oppdragstittel:

Detaljer

Hva er optisk sortering?

Hva er optisk sortering? Seminar Avfall Norge 14 juni 2007 Optisk sortering fremtidens løsning? Hva er optisk sortering? Frode Syversen Mepex Consult AS www.mepex.no Optisk sortering - 140607 1 Disposisjon: 1. Prinsipper optisk

Detaljer

TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik

TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik Definisjonen på Statistikk (Statistikkloven) 1-2.Definisjoner. (1) Statistikk er tallfestede opplysninger om en gruppe eller et fenomen,

Detaljer

Avfallsdeponi er det liv laga?

Avfallsdeponi er det liv laga? Avfallsdeponi er det liv laga? Avfall Norges seminar om deponering av avfall Romerike Avfallsforedling IKS ROAF-direktør Øivind Brevik 28. oktober 2010 Ansvarlig avfallshåndtering for klima, kretsløp og

Detaljer

En informasjonsbrosjyre om kildesortering. Informasjonen gjelder kun privathusholdninger

En informasjonsbrosjyre om kildesortering. Informasjonen gjelder kun privathusholdninger En informasjonsbrosjyre om kildesortering Informasjonen gjelder kun privathusholdninger Hva og hvordan skal du kildesortere? Avfall som kildesorteres kan brukes på nytt. Når vi gjenvinner avfallet forurenser

Detaljer

Plukkanalyse restavfall 2010

Plukkanalyse restavfall 2010 ROAF Plukkanalyse restavfall 2010 Analyse av restavfall fra hente- og bringeordninger Utgivelsesdato 14.12.2010 Saksbehandler Jørgen Saxegaard Kontrollert av Godkjent av Status Oppdragsgiver Henrik Huse

Detaljer

KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON

KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON LARVIK KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 17. JUNI 2009 KOU 2010:1 Avfall 2010-2013, Larvik kommune Side 2 POLITISK BEHANDLING Kommunestyrets vedtak (sak 091/09) fra

Detaljer

SPESIFIKASJON AV TJENESTEN

SPESIFIKASJON AV TJENESTEN SPESIFIKASJON AV TJENESTEN Innhold 1 AVFALLSMENGDER OG AVFALLETS SAMMENSETNING... 2 1.1 Innsamlingsområde... 2 1.2 Innsamlingsrutiner og kildesorteringssystem... 2 1.3 Avfallets sammensetning... 3 1.4

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR. Aurskog-Høland Kommune

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR. Aurskog-Høland Kommune RENOVASJONSFORSKRIFT FOR Aurskog-Høland Kommune Innholdsfortegnelse: 1 Formål 2 Virkeområde 3 Delegasjon 4 Definisjoner 5 Kommunal innsamling 6 Kommunens plikter 7 Abonnentens plikter 8 Atkomst til oppsamlingsenhet

Detaljer

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen.

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. nå SORTERER VI og Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. Visste du at......vi sparer to kilo råolje ved å gjenvinne en kilo

Detaljer

Materialgjenvinning tid for nytenkning?

Materialgjenvinning tid for nytenkning? Materialgjenvinning tid for nytenkning? Øivind Brevik, adm.dir. ROAF Romerike Avfallsforedling IKS Ansvarlig avfallshåndtering for Hvorfor materialgjenvinning? Bærekraftig utvikling og knapphet på ressurser,

Detaljer

Energi og klimaplan i Sørum

Energi og klimaplan i Sørum Energi og klimaplan i Sørum ROAF hvordan energi og klima vurderes i avfallsbehandlingen ROAF Romerike Avfallsforedling IKS ROAF-direktør Øivind Brevik september 2010 Ansvarlig avfallshåndtering for klima,

Detaljer

Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON CONTAINERTRANSPORT 12-023

Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON CONTAINERTRANSPORT 12-023 Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON CONTAINERTRANSPORT 12-023 INNHOLD 1. GENERELL INFO... 2 2. OMFANG... 2 2.1. Generelle krav... 4 2.2. Skal krav... 4 2.2.1. 4 2.2.2. 4 2.2.3. 4 2.2.4. 4 2.2.5. 5 2.2.6. 5 2.2.7.

Detaljer

Renovasjonsetaten, pb 4533 Nydalen, 0404 Oslo. Kundeservice: 23 48 36 50. Du kan følge utviklingen i prosjektet på www.renovasjonsetaten.

Renovasjonsetaten, pb 4533 Nydalen, 0404 Oslo. Kundeservice: 23 48 36 50. Du kan følge utviklingen i prosjektet på www.renovasjonsetaten. Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Innføringen skjer gradvis, og alle husholdninger

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR RENOVASJONSTEKNISK PLAN. 1. Innledning Løsninger for avfallshåndtering skal tas hensyn til så tidlig som mulig i planarbeider*.

RETNINGSLINJER FOR RENOVASJONSTEKNISK PLAN. 1. Innledning Løsninger for avfallshåndtering skal tas hensyn til så tidlig som mulig i planarbeider*. Lyngdal kommune Tekniske tjenester Farsund kommune Administrasjonen RETNINGSLINJER FOR RENOVASJONSTEKNISK PLAN Det henvises til kapittel 3 i Renovasjonsforskriften for Farsund kommune og Lyngdal kommune.

Detaljer

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen.

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. nå SORTERER VI og Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. Visste du at......vi sparer to kilo råolje ved å gjenvinne en kilo

Detaljer

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

Informasjon om innsamling av avfall 2012/2013. Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune

Informasjon om innsamling av avfall 2012/2013. Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune 1 Innhold Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune... 1 Hentedager for rest- og papiravfall og plastemballasje... 3 Avfallsmottak på Tustna (Bjørndalen)

Detaljer

ROAF- posten. Velkommen til ROAF! Fra 2015 blir Aurskog- Høland og Rømskog en del av Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) Aurskog- Høland & Rømskog

ROAF- posten. Velkommen til ROAF! Fra 2015 blir Aurskog- Høland og Rømskog en del av Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) Aurskog- Høland & Rømskog ROAF- posten Aurskog- Høland & Rømskog Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2014 / 15 Velkommen til ROAF! Matavfallet ditt blir til miljøvennlig drivstoff. Side 4 Hva er nytt hva fortsetter

Detaljer

Kildesortering på hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik

Kildesortering på hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik Informasjon til hytteeiere 2012 Kildesortering på hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til hytteeiere i regionen Renovasjonsselskapet for Drammens regionen

Detaljer

Lindum AS Lerpeveien 155 3036 DRAMMEN. Brevet er sendt per e-post til: post@lindum.no

Lindum AS Lerpeveien 155 3036 DRAMMEN. Brevet er sendt per e-post til: post@lindum.no Vår dato: 01.04.2016 Vår referanse: 2015/8050 Arkivnr.: 471 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Lindum AS Lerpeveien 155 3036 DRAMMEN Innvalgstelefon: 32266819 Brevet er sendt per e-post til:

Detaljer

Kan sentralsortering som et supplement til kildesortering bidra til å nå målet om 70 % materialgjevinning?

Kan sentralsortering som et supplement til kildesortering bidra til å nå målet om 70 % materialgjevinning? Kan sentralsortering som et supplement til kildesortering bidra til å nå målet om 70 % materialgjevinning? Camilla Louise Bjerkli 1 Formål Nettverk for gjennomføring av Nasjonal Handlingsplan for bygg-

Detaljer

Håndbok i kildesortering

Håndbok i kildesortering Håndbok i kildesortering Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Håndbok i kildesortering 1 Din innsats er viktig! Avfall er en ressurs som kan brukes til å lage nye produkter, for eksempel avispapir,

Detaljer

RENOVASJON AVFALLSHÅNDTERING I SARPSBORG. Kildesortering. Hvor leverer du hva?

RENOVASJON AVFALLSHÅNDTERING I SARPSBORG. Kildesortering. Hvor leverer du hva? RENOVASJON AVFALLSHÅNDTERING I SARPSBORG Kildesortering Hvor leverer du hva? Renovasjonsordningen i Sarpsborg kommune Sarpsborg kommune har som hovedmål å arbeide for å redusere avfallsmengden. Avfall

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Arbeidsgruppen for materialgjenvinning

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Arbeidsgruppen for materialgjenvinning Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Arbeidsgruppen for materialgjenvinning Økt sortering av rene fraksjoner av byggavfall Innspill til NHP-nettverket 28. april 2014 Utgivelsesdato 28. april

Detaljer

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 1 MEF avfallsdagene 7 8 mars Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 Avfallsstatistikk Historikk Nyeste statistikk Enkeltstatistikker Metoder

Detaljer

Straume gjenvinningsstasjon INFORMASJONSGUIDE LONAVEGEN 20

Straume gjenvinningsstasjon INFORMASJONSGUIDE LONAVEGEN 20 Hard eller mjuk plast? Glas eller porselen? Impregnert trevirke? Klorparafin eller PCB? Farleg avfall? Kuldemøblar eller kvitevarer? Kvifor...og kva blir det til? INFORMASJONSGUIDE Straume gjenvinningsstasjon

Detaljer

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall.

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall. Forslag til ny renovasjonsforskrift for Skien kommune Kap. 1. Generelle bestemmelser 1. Formål Forskriften har som formål å sikre en hensiktsmessig, miljømessig og hygienisk forsvarlig oppbevaring, innsamling

Detaljer

Sorteringsanlegg for blandet husholdningsavfall. 100609 Jacob Rognhaug Områdersjef/TiTech AS

Sorteringsanlegg for blandet husholdningsavfall. 100609 Jacob Rognhaug Områdersjef/TiTech AS Sorteringsanlegg for blandet husholdningsavfall 100609 Jacob Rognhaug Områdersjef/TiTech AS Agenda TiTech AS Automatisk sortering av blandet husholdningsavfall 1 TiTech er 100% fokusert på: Sensorbasert

Detaljer

Svein Erik Strand Rødvik Fagansvarlig plast husholdning. Avfall Norge 14.06.07. Optisk Sortering fremtiden?

Svein Erik Strand Rødvik Fagansvarlig plast husholdning. Avfall Norge 14.06.07. Optisk Sortering fremtiden? Svein Erik Strand Rødvik Fagansvarlig plast husholdning Avfall Norge 14.06.07 Optisk Sortering fremtiden? Marked og fraksjoner Fraksjonene Markedene Husholdning Næringsliv 1. Drikkekartong Melk, juice

Detaljer

Total mengde restavfall regnet som sluttbehandlet 38745 28,7 % Jern til materialgjenv. (etter forbren.) 1438 39,3 %

Total mengde restavfall regnet som sluttbehandlet 38745 28,7 % Jern til materialgjenv. (etter forbren.) 1438 39,3 % Rapporttittel AVFALLSTATISTIKK FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I BIR År 2005 Prosjektledere Atle Hitland og Gisle Njaastad Prosjektgruppe Terje Olsen, Jan Steene, Lars Hille, Arne Iversen, Svend B. Hollevik, Jan

Detaljer

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat C: Løsninger for kildesortering og innsamling

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat C: Løsninger for kildesortering og innsamling Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat C: Løsninger for kildesortering og innsamling MAI 2013 Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering og konklusjon... 3 2. Bakgrunn og formål... 5 3. Sortering og innsamling...

Detaljer

Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater

Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater Beboerne i Pilestredet Park har i løpet av det første driftsåret med kildesortering sortert ut og samlet inn plastemballasje tilsvarende

Detaljer

Eirik Oland Grønt Punkt Norge 25.04.2015 Oslo - Emballasjeskolen. En guide til design for gjenvinning

Eirik Oland Grønt Punkt Norge 25.04.2015 Oslo - Emballasjeskolen. En guide til design for gjenvinning Eirik Oland Grønt Punkt Norge 25.04.2015 Oslo - Emballasjeskolen En guide til design for gjenvinning EXPRA Expra står for Extended Producer Responsibility Alliance, og representerer produsentansvarsorganisasjoner

Detaljer