REGULERINGSPLAN FITJARSTØLANE NORD, FITJAR KOMMUNE. Plan ID PLANOMTALE ROS-ANALYSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSPLAN FITJARSTØLANE NORD, FITJAR KOMMUNE. Plan ID 201203 PLANOMTALE ROS-ANALYSE"

Transkript

1 REGULERINGSPLAN FITJARSTØLANE NORD, FITJAR KOMMUNE Plan ID PLANOMTALE ROS-ANALYSE

2 2 INNHALD Planomtale ROS-analyse Vedlegg: 1. Støyrapport frå SWECO AS 2. Notat fra biolog Per Fadnes 3. Kopi av varselbrev og annonsetekst 4. Kopi av innkomne merknader

3 3 PLANOMTALE 1.0 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET. Planarbeidet er starta opp på initiativ av Fitjar kommune hausten Føremålet med planarbeidet er å leggja til rette for bygging av nye bustader, i samsvar med gjeldande kommuneplan for Fitjar kommune.

4 4 2.0 PLANOMRÅDET. 2.1 Lokalisering. Området ligg nord for eksisterande bustadfelt Fitjarstølane, like aust for Fitjar sentrum. Sjå også kart på framsida. 2.2 Areal. Planområdet utgjer i alt ca. 20,5 da. 2.3 Eigedomstilhøve. Innan planområdet er det fylgjande eigedommar: Gnr. Bnr. Grunneigar Adresse 65 3 Tore Sigurd Fitjar Fitjargarden, 5419 FITJAR Hans Martin Fitjar Fitjar Bu og Behandkingssenter, Gamle Havnavegen 4, 5419 FITJAR Fitjar kommune (festar) Postboks 83, 5418 FITJAR Jostein Skram, 5419 FITJAR Fitjar kommune (festar) Postboks 83, 5418 FITJAR Jostein Skram, 5419 FITJAR Fitjar kommune (festar) Postboks 83, 5418 FITJAR

5 5 2.4 Landskapsvurdering. Området skrånar svakt nedover frå aust mot vest. Den austre og vestre delen av området er tilvakse med blandingsskog. Sentralt i feltet er det stort sett buskar og kratt, og delvis myrlendt. Heile planområdet er solrikt, med utsikt mot nord og vest. 2.5 Naturmangfald. Vi viser her til vedlagt notat frå biolog Per Fadnes. 2.7 Friluftsinteresser. Det går stiar gjennom området, som vert nytta av lokale grunneigarar og naboar. 2.8 Eksisterande bygningar. Innan området er det ingen bygningar.

6 6 3.0 PLANSTATUS. 3.1 Kommuneplan. I gjeldande kommuneplan er området vist som bustadområde. 3.2 Gjeldande reguleringsplanar. Vestre delen av planområdet er inkludert i gjeldande reguleringsplan for Fitjarstølane II. Ny reguleringsplan inneber nokre justeringar i høve til gjeldande plan. Resten av området er uregulert. 3.3 Planprosess for ny reguleringsplan. Oppstartmøte med Fitjar kommune vart halde Oppstart av planarbeid vart kunngjort , sjå vedlagt kopi av melding. 3.4 Merknader til oppstartmelding. Innan merknadsfristen har vi motteke i alt 7 merknader, sjå vedlagde kopier: 1. Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvernavdelinga. Fylkesmannen har ikkje andre krav enn dei som går fram av Fylkesmannen si nettside om reguleringsplanar. Krava er ivareteke så langt det let seg gjere, i reguleringsplan, føresegner, planomtale og ROS-analyse. 2. Hordaland Fylkeskommune, Kultur- og idrettsavdelinga. Dei ber om at det i planarbeidet vert lagt vekt på barn og unge sine interesser, arkitektur/estetikk, universell utforming og kulturminne. Krava er ivareteke i plandokumenta. 3. Hordaland Fylkeskommune, Regional- og idrettsavdelinga. Kulturavdelinga har ikkje kjennskap til automatisk freda kulturminne eller andre verneverdige kulturminne i det aktuelle planområdet. 4. Statens Vegvesen. Vegvesenet krev av trafikkstøy frå fylkesvegen vert utgreidd. Sjå vedlagt rapport frå SWECO. 5. SKL Nett AS. SKL har ikkje tekniske anlegg i området som må tas hensyn til. 6. Kjell Nesbø, eigar av 65/224. Har fylgjande merknader:

7 7 1. Saknar opplysingar om tal og type bustader. Sjå kap. 4 nedanfor. 2. Godtek ikkje gjennomgangstrafikk i Øksabrekko. Dette er ikkje aktuelt.vegen skal skiltast med gjennomkjøring forbode. 3. Trafikktruggleik og tilgjenge må utgreiast. Sjå kap. 4 nedanfor. 4. Støy frå vindmøller og skytebane må utgreiast: Ang. vindmøller, sjå støyrapport lagt frå utbyggjaren av vindmøllene. For skytebanen, sjå støykart i reguleringsplanen for skytebanen. 5. Energiløysingar må omtalast. Sjå kap. 4 nedanfor. 6. Henteplass for avfallsdunkar må omtalast. Er vist i plankartet. 7. Økonomiske konsekvenser for kommunen må utgreiast. Sjå kap. 4 nedanfor. 8. Universell utforming må omtalast. Sjå kap. 4 nedanfor, og reguleringsføreesegnene. 7. Hildegunn og Herman Inge Aadland, eigarar av 65/370. Har fylgjande merknader: 1. Støy frå vindmøllene. 2. Støy frå skytebanen. 3. Trafikkstøy. Kommentar : Sjå ovanfor. 4. Utsyn, miljø og verdi av eksisterande bustader. Spesielt utsyn mot Selbjørn og Bekkjarvik. Nye bustader vil bli tilpassa eksisterande bumiljø. Føresegnene omtalar høgda for dei ulike områda og bustadtypane.

8 8 4.0 PLANFORSLAGET. 4.1 Forslagsstillar. Fitjar kommune, Postboks 83, 5418 FITJAR. 4.2 Plangrenser. Plangrensene for bustadområdet fylgjer avgrensing i kommuneplanen mot vest, nord og aust. Mot sør fylgjer plangrensa eksisterande bustadtomter. 4.3 Planstatus. Reguleringsplanen er utforma som detaljert reguleringsplan, i samsvar med 12-3 i Plan- og bygningslova. 4.4 Arealbruk. Pbl Arealføremål i reguleringsplan:

9 9

10 10 A Arealtabell B Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Areal (m²) BF 155,2 BF1 3962,1 BF2 2599,4 BF3 625,3 BK1 4077,8 BK2 1570,5 BK3 3603,0 f_lekeplass 943,9 Renovasjonsanlegg 21,2 Renovasjonsanlegg 20,5 Renovasjonsanlegg 20,9 Sum areal denne kategori: 17599, Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Areal (m²) Annen veggrunn - grøntareal 7,8 o_gang/sykkelveg 208,7 o_veg 18,5 o_veg 80,5 o_veg 78,3 o_veg 422,0 o_veg 1447,2 Sum areal denne kategori: 2263, Nr. 3 - Grønnstruktur Areal (m²) o_naturområde 587,9 Sum areal denne kategori: 587,9 Totalt alle kategorier: 20450,7

11 Bustadområde frittliggjande eindebustader. I området som grensar opp til eksisterande bustadfelt, er det planagt i alt 9 nye einebustader, med om lag samme utbyggingsmønster som eksisterande bustader i Fitjarstølane. 4.7 Bustadområde Konsentrerte bustader. Mot aust, nord og vest, er det regulert inn 3 område for konsentrerte bustader. I desse område er det krav om opparbeiding av nærleikeplassar og felles parkeringsplasser / carportar. Totalt vil det vera plass til ca. 20 bustader, avhengig av storleik. 4.8 Parkering. Det vil bli opparbeidd parkeringsplassar på bakkenivå, i samsvar med føresegnene i kommuneplanen. Sjå reguleringsføresegnene. 4.9 Leikeområde. Sentralt i feltet er vist ein felles leikeplass på 944 m2. I tillegg vert det opparbeidd nærleikeplassar på BK 1-3. I eksisterande bustadfelt er det regulert leikeplass sør for 65/373. Totalt stettar ein såleis krava i føresegnene i kommuneplanen Barn og unge sine interesser. Krav til nye leikeplassar er ivareteke, sjå pkt. 4.8 ovanfor. Elles er det leikeområde i private hagar. I tillegg er det regulert friluftsområde. Det er store unytta areal som kan nyttast til leik og fritidsaktivitetar rett nordom planområdet. Bustadene vil verta godt eigna for barnefamiliar. Det er gang/sykkelavstand til barnehage, barneskule, ungdomsskule og vidaregåande skule. Den nye Rimbareid Ungdomsskule har tilstrekkeleg kapasitet. Det er i tillegg gangavstand til forretningar, service- og kulturtilbod Grøntstruktur. For leikeområda og regulert naturområde, sjå pkt ovanfor. Desse områda er ei vidareføring av grøntstrukturen mot sør, og fører vidare til store urørde naturområde mot nord og aust Landbruk. Gang/sykkelvegen mot søraust skal vera kjørbar med traktor, slik at den kan nyttast ved skogsdrift på naboområda mot aust Trafikkløysing / vegsystem.

12 12 Heile område vil få vegutløysing fra eksisterande veg mot vest. Veg i aust (Øksabrekko) skal ikkje nyttast til meir biltrafikk. Vegen blir stengt med bom. Det er ikkje regulert fortau i feltet, då det ikkje er krav om dette i handbok 017 frå Statens Vegvesen. Det er ein føresetnad at vegane blir overteke av Fitjar kommune Miljø, ureining, radon. Avløpsvatn vil bli sett inn på offentleg avløpssystem. Auka biltrafikk vil medføra auka luftforureining i området. Nybygg vil bli bygt med radonsperre iflg. Teknisk forskrift (TEK 10) Universell utforming. Alle bustader og uteopphaldsareal skal opparbeidast i samsvar med krav til universell utforming, så langt råd er. Min. 30 % av bustadene skal byggjast i samsvar med krav til tilgjengeleg bueining iflg. TEK Kulturminne. Det er ikkje registrert varig freda kulturminne innan området. Sjå merknad frå Fylkeskommunen Støy. SWECO har rekna ut støy frå fylkesvegen, sjå vedlagt rapport. Rapporten viser at eit lite område i sørvestre del av BK1 ligg innanfor gul sone (> 55 db) iflg.handbok T Støysonen er lagt inn på plankartet, og omtalt i føresegnene. Husbygging i dette området må ta omsyn til dette Tekniske anlegg. Bustadene i feltet vil bli tilknytt eksisterande vassforsyning- og avløpsnett i området. Eksisterande leidningsnett har kapasitet til denne utbygginga. Overvatn blir sett ut i eksisterande bekk. For dei nedste areala i BK1 må det vurderast pumpestasjon for spillvatn. Det er ein føresetnad at nye hovudanlegg for vatn og avløp blir overtekne av Fitjar kommune. Området vert tilknytt Fitjar Kraftlag sitt forsyningsnett for straum og breiband, etter nærare avtale. Plass for oppstilling av bossdunkar er vist i reguleringsplanen.

13 13 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) METODE FOR RISIKOVURDERING I norsk standard NS 5814 vert risiko definert slik: Uttrykker den fare som uønskede hendelser/tilstander representerer for mennesker, miljø eller materielle verdier. Risikoen uttrykkes som sannsynligheten for, og konsekvenser av, dei uønskede hendelsene. Kriterium for sannsyn og konsekvens Det er nytta dei same kriteria for inndeling av uønskte hendingar i sannsyn og konsekvens som i den overordna ROSanalysen for Stord og Fitjar kommune frå oktober Som utgangspunkt er nytta ei inndeling som er henta frå andre tilsvarande prosjekt, og deretter gjort ein del lokale tilpassingar. Fylgjande inndelingar for sannsyn skal nyttast: Begrep Lite sannsynleg Mindre sannsynleg Sannsynleg Mykje sannsynleg Svært sannsynleg Intervall Mindre enn ei henting pr år Ei hending pr år. Ei hending pr år. Ei hending pr år. Ei hending pr. år eller oftare. Konsekvensane for liv og helse, miljø, økonomi og materielle verdiar, drift, produksjon og tenesteyting, samfunnsviktige funksjonar og truverde/omdømme, er vurdert etter fylgjande begrep:! Ubetydeleg! Ein viss fare! Alvorleg/farleg! Kritisk! Katastrofal Fylgjande inndelingar for konsekvens skal nyttast: KONSEKVENS MENNESKE VEKT KATASTROFALT 5 Meir enn 5 døde, eller 25 alvorleg skada (KBP nivå 3) KRITISK 4 Inntil 5 døde, eller fare for inntil 25 alvorleg skadde personar. (KBP nivå 2) ALVORLEG 3 Inntil 10 alvorlege personskadar, eller mange mindre personskadar, men med sjukefråver. Vesentlege helseplager og ubehag. (KBP nivå 2) EIN VISS FARE 2 Mindre skader som treng medisinsk handsaming, evt. Kortare sjukefråver. YTRE MILJØ (LUFT, JORD, VATN) Varig større skade på ytre miljø Alvorleg skade av mindre omfang på ytre miljø, eller mindre alvorleg skade av stort omfang på ytre miljø Store skadar på ytre miljø, men som vil utbetrast på sikt. Mindre skader på ytre miljø, men som naturen sjølv utbetrar på kort tid. MATERIELLE VERDIAR Skadar for meir enn kr Skadar mellom kr Skadar mellom kr Skader mellom kr

14 14 (KBP iva 1) UBETYDELEG 1 Ingen eller små personskader. (KBP nivå 1) Ingen eller ubetydeleg skade på ytre miljø. Skader for inntil kr Akseptkriteri Ved gjennomføring av ROS-analyse for nye utbyggingsområde skal det leggjast til grunn følgjande akseptkriteri: Hendingar i raudt felt medfører uakseptabel risiko. Her må risikoreduserande tiltak gjennomførast. Elles må det gjennomførast meir detaljert ROS-analyse for eventuelt å avkrefta risikonivået. For tiltak i raude felt skal det utarbeidast ROS-analyse før tiltak kan godkjennast. Tilhøve raude felt Tilhøve gule felt For hendingar som ligg i gul sone må det gjennomførast tiltak for å redusera risikoen så mykje som råd er. Det kan vera naturleg også å leggja ein kost-nytteanalyse til grunn for vurdering av endå fleire risikoreduserande tiltak. I gul sone skal kommunen krevja ROS-analyse. Tilhøve grøne felt I utgangspunktet er hendingar i grøn sone akseptabel risiko, men fleire risikoreduserande tiltak av vesentleg karakter skal gjennomførast når det er mogeleg ut frå økonomiske og praktiske vurderingar. Om det skal gjennomførast ROS-analysar i grøne områder må vurderast i den einskilde regulerings- og/eller byggesak. Dette betyr at som hovudregel er tilhøve/hendingar plassert i raude felt noko som medfører uakseptabel risiko, og at det må gjennomførast risikoreduserande tiltak av førebyggjande og/eller skadebøtande karakter, slik at risikobiletet kjem ned på akseptabelt nivå. Nr. Tema Sannsynleg Konsekvens Risiko Merknad / tiltak Naturfarar 1 Masseras/skred/skrentar/stup 2 Snø/isras 3 Flaum/springflo 4 Elveflom 5 Tidevassflaum 6 Radongass 2 3 Tiltak iflg. byggeforskrifter 7 Vindutsette område 2 3 Tiltak iflg. byggeforskrifter 8 Nedbørutsette område 3 2 Etablering av tette flater medfører Menneske- og verksemdbaseerte farar 9 Sårbar flora 10 Sårbar fauna/fisk/vilt auka nedbørsavrenning

15 15 11 Verneområde 12 Vassdragsområde 13 Fornminne 14 Kulturminne/miljø Ingen registreringar 15 Område for idrett/leik 16 Park/rekreasjonsområde 17 Friluftsområde 3 2 Friluftsområde blir uendra. Infrastruktur 18 Veg, bru, knutepunkt 19 Hamn, kaianlegg 20 Sjukehus/-heim, kyrkje 21 Brann/sløkkevatn, politi 3 2 Utbygging krev sløkkevatn 22 Forsyning, kraft, vatn 3 2 Utbygging gjev auka kraftforbruk. 23 Tilfluktsrom Ingen krav Forurensingskjelder 24 Industri 25 Bustad/fritid 26 Landbruk 27 Akutt forureining 28 Støv og støy industri 29 Støv og støy trafikk 3 2 Utbygging medfører auka trafikk 31 Støy andre kjelder 2 2 Skytebane, vindmøller 32 Forureining i sjø 33 Forureina grunn 34 El. forsyning Andre farlege / spesielle område / forhold 35 Industriområde 36 Høgspentline 37 Risikofylt industri 38 Avfallsbehandling 2 2 Iflg. Avtale med SIM 39 Oljekatastrofeområde 40 Spesielle fohold ved utbygging Transport 41 Ulykker med farleg gods

16 16 42 Vær/føre avgrensar tilgjenge til området 43 Ulykker i avkjørsler 2 2 Avkjørsler må ha frisikt 44 Ulykker med gåande/syklande 2 2 Eksisterande gangvegar/fortau blir uendra. 45 Andre ulykkespunkt 2 2 Kan førekomma Risikomatrise: Konsekvens: 1. Ufarleg 2. Ein viss fare 3. Alvorleg 4. Kritisk 5. Katastrofalt Sannsyn: 5. Særs sannsunleg 4. Mykje sannsynleg 3. Sannsynleg 8,17,21,22,29 2. Mindre 31,38,43,44,45 6,7 sannsynleg 1. Lite sannsynleg Akseptkriterier: Hendingar i raudt felt: Hendingar i gult felt: Hendingar i grønt felt: Tiltak er naudsynt. Tiltak må vurderast nærare. Minimumstiltak bør gjennomførast. Stord, J. TUFTELAND AS

Plan-id: 201216. Stord kommune

Plan-id: 201216. Stord kommune Planomtale med Ros- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 22/23 m.fl., Haga Mat», Stord kommune Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr./bnr. 22/23 m.fl., Haga Mat», Plan-id: 201216

Detaljer

Planomtale Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes

Planomtale Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Planomtale Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Planid: 201213 Stord kommune Innhald Innhald... - 1-1. Samandrag... - 4-2. Bakgrunn... - 4-2.1 Hensikt med planen...- 4-2.2 Forslagstillar,

Detaljer

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Flora kommune Planomtale med ros-analyse, føresegner og plankart PLANFORSLAG TIL OFFENTLEG HØYRING Flora kommune Detaljreguleringsplan for gbnr. 81/1, 80/2

Detaljer

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Vedteken av Kommunestyret den 18. juni 2015, sak 59/15 Innhald 1 Innleiing... 5 2 SAMANDRAG... 5 3 BAKGRUNN

Detaljer

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saka gjeld: PRIVAT OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RENE 1. DELEGERT VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement vedteke

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Kjørnes IV Sogndal kommune Rev. dato Vedteken i kommunestyret Sogndal kommune v/ plan og næring Dato 30.3.2012 Innhald 1 BAKGRUNN OG FØREMÅL... 3 2 PLANPROSESS... 3 3 PLANSTATUS...

Detaljer

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og GODKJENT AV KOMMUNESTYRET 17.06.2015 INNHOLD 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og føremål... 4 1.2 Planavgrensing... 4 2 Meland i framtida... 5 2.1 Våre verdiar og målsetjingar... 6 3 Arealvurderingar... 7

Detaljer

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2. Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.2 Føremål... 6 2.3 Vurdering av krav til planprogram og konsekvensutgreiing

Detaljer

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling FEDJE KOMMUNE Formannskap Møteinnkalling Møtedato: Møtestad: Møtetid: Sendt til: Kl. 21.01.2014 Sosiale rommet i fleirbrukshallen 16:00 Formannskapet, 1. varamedlem, partia v/leiar, kontrollutvalet, biblioteket

Detaljer

ROS-analyse. Detaljreguleringsplan «Docen-Kvartalet» Flora kommune

ROS-analyse. Detaljreguleringsplan «Docen-Kvartalet» Flora kommune ROS-analyse Detaljreguleringsplan «Docen-Kvartalet» Flora kommune 03.09.2014 Flora kommune ROS-analyse Detajlreguleringsplan «Docen-Kvartalet», Flora kommune Dato 03.09.2014 Utarbeidd av Janicke Svendal

Detaljer

Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna

Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna FJELL KOMMUNE Arbeidsprogram for Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna 14.02.2014 Saksnr. 2013/2900 Plan ID: 20140001 DEL I... 3 PLANEN SITT FØREMÅL, INNHALD

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM AURLAND KOMMUNE, FRAMLEGG VINTER 2013 Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 1 av 31 INNHALD INNLEIING... 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 4 PLANSTATUS...

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE OMRÅDEREGULERINGSPLAN S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE Føreord Dette dokumentet skildrar framlegg til områderegulering av Straume sentrum. Planen er

Detaljer

Oskar Brugrand as. Planomtale og føresegner. Reguleringsplan for Brugrand. Ljøsne, Lærdal

Oskar Brugrand as. Planomtale og føresegner. Reguleringsplan for Brugrand. Ljøsne, Lærdal Oskar Brugrand as Planomtale og føresegner Reguleringsplan for Brugrand Ljøsne, Lærdal Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand 6888 Borgund August 2014 Prosjektfakta Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgjevar:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.09.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 100/11 Komité for plan og utvikling 08.11.2011 113/11 Kommunestyret

Detaljer

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (013-05) SANDE KOMMUNE 1.1 Dei juridiske plandokumenta Kommuneplanen sin arealdel består av oversiktskart i målestokk 1:5.000, kommunedelplan Larsnes i målestokk

Detaljer

INNHALD. Kommunedelplan Bildøyna/ Sotra kystby 2013-2024

INNHALD. Kommunedelplan Bildøyna/ Sotra kystby 2013-2024 INNHALD 1 Samandrag... 3 2 Nøkkelopplysningar... 4 3 Innleiing... 5 3.1 Bakgrunn og føremål... 5 3.2 Samanhengen mellom kommunedelplan og områderegulering... 9 3.3 Lokalisering og avgrensing av planområdet...

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2007/3846-6675/2010 Sakshandsamar: Aud Raknem Dato: 07.04.2010 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2007/3846-6675/2010 Sakshandsamar: Aud Raknem Dato: 07.04.2010 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2007/3846-6675/2010 Sakshandsamar: Aud Raknem Dato: 07.04.2010 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 20/10 Formannskapet 12.04.2010 Framlegg til reguleringsplan for

Detaljer

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra:

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: Innhaldsliste 1: Kvalitetssikring... 3 2: Om rettleiaren... 3 3: Kommunen si rådgjeving m.m.... 3 3.1: Oppstartmøte...

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktoratet for mineralforvaltning E-post: mail@dirmin.no med Bergmesteren for Svalbard Telefon Sentralbord: (+47)

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/798-19840/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 72/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 Berit Marie Galaaen PLAN Soneinndeling SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Vedlegg B REFERAT FRÅ OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

Vedlegg B REFERAT FRÅ OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER 14 REFERAT FRÅ OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Vedlegg B Føremålet med møtet er at kommunen vert informert om planlagt innhald i planen og avgrensing av planområdet, Kommunen avklarar plansituasjonen for området,

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 64, bnr. 6/20 m. fl. Aga steinbrot, Aga, ROS-analyse pbl 4-3

Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 64, bnr. 6/20 m. fl. Aga steinbrot, Aga, ROS-analyse pbl 4-3 Side 1 av 8 Ullensvang herad Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 64, bnr. 6/20 m. fl. Aga steinbrot, Aga, ROS-analyse pbl 4-3 PlanID: 12312012001 Arkivsaknr: 12/87 Dato: 08. mai 2013 Side 2 av 8 Vurdering

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl

Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Side 1 Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl VAKSDAL KOMMUNE Plannr.: 1251 2012 004 Saksnr.: 12/993 Sist oppdatert: 13.12.2013

Detaljer

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl.

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. Side 1 Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. VOSS KOMMUNE

Detaljer