REGULERINGSPLAN FITJARSTØLANE NORD, FITJAR KOMMUNE. Plan ID PLANOMTALE ROS-ANALYSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSPLAN FITJARSTØLANE NORD, FITJAR KOMMUNE. Plan ID 201203 PLANOMTALE ROS-ANALYSE"

Transkript

1 REGULERINGSPLAN FITJARSTØLANE NORD, FITJAR KOMMUNE Plan ID PLANOMTALE ROS-ANALYSE

2 2 INNHALD Planomtale ROS-analyse Vedlegg: 1. Støyrapport frå SWECO AS 2. Notat fra biolog Per Fadnes 3. Kopi av varselbrev og annonsetekst 4. Kopi av innkomne merknader

3 3 PLANOMTALE 1.0 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET. Planarbeidet er starta opp på initiativ av Fitjar kommune hausten Føremålet med planarbeidet er å leggja til rette for bygging av nye bustader, i samsvar med gjeldande kommuneplan for Fitjar kommune.

4 4 2.0 PLANOMRÅDET. 2.1 Lokalisering. Området ligg nord for eksisterande bustadfelt Fitjarstølane, like aust for Fitjar sentrum. Sjå også kart på framsida. 2.2 Areal. Planområdet utgjer i alt ca. 20,5 da. 2.3 Eigedomstilhøve. Innan planområdet er det fylgjande eigedommar: Gnr. Bnr. Grunneigar Adresse 65 3 Tore Sigurd Fitjar Fitjargarden, 5419 FITJAR Hans Martin Fitjar Fitjar Bu og Behandkingssenter, Gamle Havnavegen 4, 5419 FITJAR Fitjar kommune (festar) Postboks 83, 5418 FITJAR Jostein Skram, 5419 FITJAR Fitjar kommune (festar) Postboks 83, 5418 FITJAR Jostein Skram, 5419 FITJAR Fitjar kommune (festar) Postboks 83, 5418 FITJAR

5 5 2.4 Landskapsvurdering. Området skrånar svakt nedover frå aust mot vest. Den austre og vestre delen av området er tilvakse med blandingsskog. Sentralt i feltet er det stort sett buskar og kratt, og delvis myrlendt. Heile planområdet er solrikt, med utsikt mot nord og vest. 2.5 Naturmangfald. Vi viser her til vedlagt notat frå biolog Per Fadnes. 2.7 Friluftsinteresser. Det går stiar gjennom området, som vert nytta av lokale grunneigarar og naboar. 2.8 Eksisterande bygningar. Innan området er det ingen bygningar.

6 6 3.0 PLANSTATUS. 3.1 Kommuneplan. I gjeldande kommuneplan er området vist som bustadområde. 3.2 Gjeldande reguleringsplanar. Vestre delen av planområdet er inkludert i gjeldande reguleringsplan for Fitjarstølane II. Ny reguleringsplan inneber nokre justeringar i høve til gjeldande plan. Resten av området er uregulert. 3.3 Planprosess for ny reguleringsplan. Oppstartmøte med Fitjar kommune vart halde Oppstart av planarbeid vart kunngjort , sjå vedlagt kopi av melding. 3.4 Merknader til oppstartmelding. Innan merknadsfristen har vi motteke i alt 7 merknader, sjå vedlagde kopier: 1. Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvernavdelinga. Fylkesmannen har ikkje andre krav enn dei som går fram av Fylkesmannen si nettside om reguleringsplanar. Krava er ivareteke så langt det let seg gjere, i reguleringsplan, føresegner, planomtale og ROS-analyse. 2. Hordaland Fylkeskommune, Kultur- og idrettsavdelinga. Dei ber om at det i planarbeidet vert lagt vekt på barn og unge sine interesser, arkitektur/estetikk, universell utforming og kulturminne. Krava er ivareteke i plandokumenta. 3. Hordaland Fylkeskommune, Regional- og idrettsavdelinga. Kulturavdelinga har ikkje kjennskap til automatisk freda kulturminne eller andre verneverdige kulturminne i det aktuelle planområdet. 4. Statens Vegvesen. Vegvesenet krev av trafikkstøy frå fylkesvegen vert utgreidd. Sjå vedlagt rapport frå SWECO. 5. SKL Nett AS. SKL har ikkje tekniske anlegg i området som må tas hensyn til. 6. Kjell Nesbø, eigar av 65/224. Har fylgjande merknader:

7 7 1. Saknar opplysingar om tal og type bustader. Sjå kap. 4 nedanfor. 2. Godtek ikkje gjennomgangstrafikk i Øksabrekko. Dette er ikkje aktuelt.vegen skal skiltast med gjennomkjøring forbode. 3. Trafikktruggleik og tilgjenge må utgreiast. Sjå kap. 4 nedanfor. 4. Støy frå vindmøller og skytebane må utgreiast: Ang. vindmøller, sjå støyrapport lagt frå utbyggjaren av vindmøllene. For skytebanen, sjå støykart i reguleringsplanen for skytebanen. 5. Energiløysingar må omtalast. Sjå kap. 4 nedanfor. 6. Henteplass for avfallsdunkar må omtalast. Er vist i plankartet. 7. Økonomiske konsekvenser for kommunen må utgreiast. Sjå kap. 4 nedanfor. 8. Universell utforming må omtalast. Sjå kap. 4 nedanfor, og reguleringsføreesegnene. 7. Hildegunn og Herman Inge Aadland, eigarar av 65/370. Har fylgjande merknader: 1. Støy frå vindmøllene. 2. Støy frå skytebanen. 3. Trafikkstøy. Kommentar : Sjå ovanfor. 4. Utsyn, miljø og verdi av eksisterande bustader. Spesielt utsyn mot Selbjørn og Bekkjarvik. Nye bustader vil bli tilpassa eksisterande bumiljø. Føresegnene omtalar høgda for dei ulike områda og bustadtypane.

8 8 4.0 PLANFORSLAGET. 4.1 Forslagsstillar. Fitjar kommune, Postboks 83, 5418 FITJAR. 4.2 Plangrenser. Plangrensene for bustadområdet fylgjer avgrensing i kommuneplanen mot vest, nord og aust. Mot sør fylgjer plangrensa eksisterande bustadtomter. 4.3 Planstatus. Reguleringsplanen er utforma som detaljert reguleringsplan, i samsvar med 12-3 i Plan- og bygningslova. 4.4 Arealbruk. Pbl Arealføremål i reguleringsplan:

9 9

10 10 A Arealtabell B Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Areal (m²) BF 155,2 BF1 3962,1 BF2 2599,4 BF3 625,3 BK1 4077,8 BK2 1570,5 BK3 3603,0 f_lekeplass 943,9 Renovasjonsanlegg 21,2 Renovasjonsanlegg 20,5 Renovasjonsanlegg 20,9 Sum areal denne kategori: 17599, Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Areal (m²) Annen veggrunn - grøntareal 7,8 o_gang/sykkelveg 208,7 o_veg 18,5 o_veg 80,5 o_veg 78,3 o_veg 422,0 o_veg 1447,2 Sum areal denne kategori: 2263, Nr. 3 - Grønnstruktur Areal (m²) o_naturområde 587,9 Sum areal denne kategori: 587,9 Totalt alle kategorier: 20450,7

11 Bustadområde frittliggjande eindebustader. I området som grensar opp til eksisterande bustadfelt, er det planagt i alt 9 nye einebustader, med om lag samme utbyggingsmønster som eksisterande bustader i Fitjarstølane. 4.7 Bustadområde Konsentrerte bustader. Mot aust, nord og vest, er det regulert inn 3 område for konsentrerte bustader. I desse område er det krav om opparbeiding av nærleikeplassar og felles parkeringsplasser / carportar. Totalt vil det vera plass til ca. 20 bustader, avhengig av storleik. 4.8 Parkering. Det vil bli opparbeidd parkeringsplassar på bakkenivå, i samsvar med føresegnene i kommuneplanen. Sjå reguleringsføresegnene. 4.9 Leikeområde. Sentralt i feltet er vist ein felles leikeplass på 944 m2. I tillegg vert det opparbeidd nærleikeplassar på BK 1-3. I eksisterande bustadfelt er det regulert leikeplass sør for 65/373. Totalt stettar ein såleis krava i føresegnene i kommuneplanen Barn og unge sine interesser. Krav til nye leikeplassar er ivareteke, sjå pkt. 4.8 ovanfor. Elles er det leikeområde i private hagar. I tillegg er det regulert friluftsområde. Det er store unytta areal som kan nyttast til leik og fritidsaktivitetar rett nordom planområdet. Bustadene vil verta godt eigna for barnefamiliar. Det er gang/sykkelavstand til barnehage, barneskule, ungdomsskule og vidaregåande skule. Den nye Rimbareid Ungdomsskule har tilstrekkeleg kapasitet. Det er i tillegg gangavstand til forretningar, service- og kulturtilbod Grøntstruktur. For leikeområda og regulert naturområde, sjå pkt ovanfor. Desse områda er ei vidareføring av grøntstrukturen mot sør, og fører vidare til store urørde naturområde mot nord og aust Landbruk. Gang/sykkelvegen mot søraust skal vera kjørbar med traktor, slik at den kan nyttast ved skogsdrift på naboområda mot aust Trafikkløysing / vegsystem.

12 12 Heile område vil få vegutløysing fra eksisterande veg mot vest. Veg i aust (Øksabrekko) skal ikkje nyttast til meir biltrafikk. Vegen blir stengt med bom. Det er ikkje regulert fortau i feltet, då det ikkje er krav om dette i handbok 017 frå Statens Vegvesen. Det er ein føresetnad at vegane blir overteke av Fitjar kommune Miljø, ureining, radon. Avløpsvatn vil bli sett inn på offentleg avløpssystem. Auka biltrafikk vil medføra auka luftforureining i området. Nybygg vil bli bygt med radonsperre iflg. Teknisk forskrift (TEK 10) Universell utforming. Alle bustader og uteopphaldsareal skal opparbeidast i samsvar med krav til universell utforming, så langt råd er. Min. 30 % av bustadene skal byggjast i samsvar med krav til tilgjengeleg bueining iflg. TEK Kulturminne. Det er ikkje registrert varig freda kulturminne innan området. Sjå merknad frå Fylkeskommunen Støy. SWECO har rekna ut støy frå fylkesvegen, sjå vedlagt rapport. Rapporten viser at eit lite område i sørvestre del av BK1 ligg innanfor gul sone (> 55 db) iflg.handbok T Støysonen er lagt inn på plankartet, og omtalt i føresegnene. Husbygging i dette området må ta omsyn til dette Tekniske anlegg. Bustadene i feltet vil bli tilknytt eksisterande vassforsyning- og avløpsnett i området. Eksisterande leidningsnett har kapasitet til denne utbygginga. Overvatn blir sett ut i eksisterande bekk. For dei nedste areala i BK1 må det vurderast pumpestasjon for spillvatn. Det er ein føresetnad at nye hovudanlegg for vatn og avløp blir overtekne av Fitjar kommune. Området vert tilknytt Fitjar Kraftlag sitt forsyningsnett for straum og breiband, etter nærare avtale. Plass for oppstilling av bossdunkar er vist i reguleringsplanen.

13 13 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) METODE FOR RISIKOVURDERING I norsk standard NS 5814 vert risiko definert slik: Uttrykker den fare som uønskede hendelser/tilstander representerer for mennesker, miljø eller materielle verdier. Risikoen uttrykkes som sannsynligheten for, og konsekvenser av, dei uønskede hendelsene. Kriterium for sannsyn og konsekvens Det er nytta dei same kriteria for inndeling av uønskte hendingar i sannsyn og konsekvens som i den overordna ROSanalysen for Stord og Fitjar kommune frå oktober Som utgangspunkt er nytta ei inndeling som er henta frå andre tilsvarande prosjekt, og deretter gjort ein del lokale tilpassingar. Fylgjande inndelingar for sannsyn skal nyttast: Begrep Lite sannsynleg Mindre sannsynleg Sannsynleg Mykje sannsynleg Svært sannsynleg Intervall Mindre enn ei henting pr år Ei hending pr år. Ei hending pr år. Ei hending pr år. Ei hending pr. år eller oftare. Konsekvensane for liv og helse, miljø, økonomi og materielle verdiar, drift, produksjon og tenesteyting, samfunnsviktige funksjonar og truverde/omdømme, er vurdert etter fylgjande begrep:! Ubetydeleg! Ein viss fare! Alvorleg/farleg! Kritisk! Katastrofal Fylgjande inndelingar for konsekvens skal nyttast: KONSEKVENS MENNESKE VEKT KATASTROFALT 5 Meir enn 5 døde, eller 25 alvorleg skada (KBP nivå 3) KRITISK 4 Inntil 5 døde, eller fare for inntil 25 alvorleg skadde personar. (KBP nivå 2) ALVORLEG 3 Inntil 10 alvorlege personskadar, eller mange mindre personskadar, men med sjukefråver. Vesentlege helseplager og ubehag. (KBP nivå 2) EIN VISS FARE 2 Mindre skader som treng medisinsk handsaming, evt. Kortare sjukefråver. YTRE MILJØ (LUFT, JORD, VATN) Varig større skade på ytre miljø Alvorleg skade av mindre omfang på ytre miljø, eller mindre alvorleg skade av stort omfang på ytre miljø Store skadar på ytre miljø, men som vil utbetrast på sikt. Mindre skader på ytre miljø, men som naturen sjølv utbetrar på kort tid. MATERIELLE VERDIAR Skadar for meir enn kr Skadar mellom kr Skadar mellom kr Skader mellom kr

14 14 (KBP iva 1) UBETYDELEG 1 Ingen eller små personskader. (KBP nivå 1) Ingen eller ubetydeleg skade på ytre miljø. Skader for inntil kr Akseptkriteri Ved gjennomføring av ROS-analyse for nye utbyggingsområde skal det leggjast til grunn følgjande akseptkriteri: Hendingar i raudt felt medfører uakseptabel risiko. Her må risikoreduserande tiltak gjennomførast. Elles må det gjennomførast meir detaljert ROS-analyse for eventuelt å avkrefta risikonivået. For tiltak i raude felt skal det utarbeidast ROS-analyse før tiltak kan godkjennast. Tilhøve raude felt Tilhøve gule felt For hendingar som ligg i gul sone må det gjennomførast tiltak for å redusera risikoen så mykje som råd er. Det kan vera naturleg også å leggja ein kost-nytteanalyse til grunn for vurdering av endå fleire risikoreduserande tiltak. I gul sone skal kommunen krevja ROS-analyse. Tilhøve grøne felt I utgangspunktet er hendingar i grøn sone akseptabel risiko, men fleire risikoreduserande tiltak av vesentleg karakter skal gjennomførast når det er mogeleg ut frå økonomiske og praktiske vurderingar. Om det skal gjennomførast ROS-analysar i grøne områder må vurderast i den einskilde regulerings- og/eller byggesak. Dette betyr at som hovudregel er tilhøve/hendingar plassert i raude felt noko som medfører uakseptabel risiko, og at det må gjennomførast risikoreduserande tiltak av førebyggjande og/eller skadebøtande karakter, slik at risikobiletet kjem ned på akseptabelt nivå. Nr. Tema Sannsynleg Konsekvens Risiko Merknad / tiltak Naturfarar 1 Masseras/skred/skrentar/stup 2 Snø/isras 3 Flaum/springflo 4 Elveflom 5 Tidevassflaum 6 Radongass 2 3 Tiltak iflg. byggeforskrifter 7 Vindutsette område 2 3 Tiltak iflg. byggeforskrifter 8 Nedbørutsette område 3 2 Etablering av tette flater medfører Menneske- og verksemdbaseerte farar 9 Sårbar flora 10 Sårbar fauna/fisk/vilt auka nedbørsavrenning

15 15 11 Verneområde 12 Vassdragsområde 13 Fornminne 14 Kulturminne/miljø Ingen registreringar 15 Område for idrett/leik 16 Park/rekreasjonsområde 17 Friluftsområde 3 2 Friluftsområde blir uendra. Infrastruktur 18 Veg, bru, knutepunkt 19 Hamn, kaianlegg 20 Sjukehus/-heim, kyrkje 21 Brann/sløkkevatn, politi 3 2 Utbygging krev sløkkevatn 22 Forsyning, kraft, vatn 3 2 Utbygging gjev auka kraftforbruk. 23 Tilfluktsrom Ingen krav Forurensingskjelder 24 Industri 25 Bustad/fritid 26 Landbruk 27 Akutt forureining 28 Støv og støy industri 29 Støv og støy trafikk 3 2 Utbygging medfører auka trafikk 31 Støy andre kjelder 2 2 Skytebane, vindmøller 32 Forureining i sjø 33 Forureina grunn 34 El. forsyning Andre farlege / spesielle område / forhold 35 Industriområde 36 Høgspentline 37 Risikofylt industri 38 Avfallsbehandling 2 2 Iflg. Avtale med SIM 39 Oljekatastrofeområde 40 Spesielle fohold ved utbygging Transport 41 Ulykker med farleg gods

16 16 42 Vær/føre avgrensar tilgjenge til området 43 Ulykker i avkjørsler 2 2 Avkjørsler må ha frisikt 44 Ulykker med gåande/syklande 2 2 Eksisterande gangvegar/fortau blir uendra. 45 Andre ulykkespunkt 2 2 Kan førekomma Risikomatrise: Konsekvens: 1. Ufarleg 2. Ein viss fare 3. Alvorleg 4. Kritisk 5. Katastrofalt Sannsyn: 5. Særs sannsunleg 4. Mykje sannsynleg 3. Sannsynleg 8,17,21,22,29 2. Mindre 31,38,43,44,45 6,7 sannsynleg 1. Lite sannsynleg Akseptkriterier: Hendingar i raudt felt: Hendingar i gult felt: Hendingar i grønt felt: Tiltak er naudsynt. Tiltak må vurderast nærare. Minimumstiltak bør gjennomførast. Stord, J. TUFTELAND AS

REGULERINGSPLAN FOR NAUSTOMRÅDE ØREVIK, GNR. 33 BNR. 47 M.FL., BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR NAUSTOMRÅDE ØREVIK, GNR. 33 BNR. 47 M.FL., BØMLO KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR NAUSTOMRÅDE ØREVIK, GNR. 33 BNR. 47 M.FL., BØMLO KOMMUNE Plan ID: 201511 PLANOMTALE ROS-ANALYSE Postboks 131 Sæ 20 Tlf. 53 40 24 60 E-post jtas@jtas.no 5401 STORD Leirvik www.jtas.no

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE. Plan ID: 201212 PLANOMTALE ROS-ANALYSE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE. Plan ID: 201212 PLANOMTALE ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE Plan ID: 201212 PLANOMTALE ROS-ANALYSE 2 INNHALD Planomtale ROS-analyse Vedlegg: 1. Kopi av varselbrev og annonsetekst 2. Kopi av innkomne merknader

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR ALVSVÅG, GNR. 110 BNR. 44 m.fl., BØMLO KOMMUNE. Plan ID: 201305 PLANOMTALE ROS-ANALYSE

REGULERINGSPLAN FOR ALVSVÅG, GNR. 110 BNR. 44 m.fl., BØMLO KOMMUNE. Plan ID: 201305 PLANOMTALE ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR ALVSVÅG, GNR. 110 BNR. 44 m.fl., BØMLO KOMMUNE Plan ID: 201305 PLANOMTALE ROS-ANALYSE 2 INNHALD Planomtale ROS-analyse Vedlegg: 1. Kopi av varselbrev og annonsetekst 2. Kopi av innkomne

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBUSTADER HOLMESJØEN II 42/6 HOLME, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBUSTADER HOLMESJØEN II 42/6 HOLME, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBUSTADER HOLMESJØEN II 42/6 HOLME, BØMLO KOMMUNE Plan ID: 201613 PLANOMTALE ROS-ANALYSE Postboks 131 Sæ 20 Tlf. 53 40 24 60 E-post jtas@jtas.no 5401 STORD Leirvik www.jtas.no

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SKINESET, ROLFSNES, GNR. 76 BNR. 1, BØMLO KOMMUNE. Plan ID: PLANOMTALE ROS-ANALYSE

REGULERINGSPLAN FOR SKINESET, ROLFSNES, GNR. 76 BNR. 1, BØMLO KOMMUNE. Plan ID: PLANOMTALE ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR SKINESET, ROLFSNES, GNR. 76 BNR. 1, BØMLO KOMMUNE Plan ID: 201501 PLANOMTALE ROS-ANALYSE 2 INNHALD Planomtale ROS-analyse Vedlegg: 1. Kopi av varselbrev og annonsetekst 2. Kopi av innkomne

Detaljer

DETALJREGULERING HIDLESNESET AUST, GNR. 4 BNR. 7 OG 8, BØMLO KOMMUNE. PlanID PLANOMTALE ROS-ANALYSE

DETALJREGULERING HIDLESNESET AUST, GNR. 4 BNR. 7 OG 8, BØMLO KOMMUNE. PlanID PLANOMTALE ROS-ANALYSE DETALJREGULERING HIDLESNESET AUST, GNR. 4 BNR. 7 OG 8, BØMLO KOMMUNE PlanID PLANOMTALE ROS-ANALYSE 2 INNHALD Planomtale ROS-analyse Vedlegg: 1. Kopi av varselbrev og annonsetekst 2. Kopi av innkomne merknader

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BUSTADOMRÅDE GNR. 109 BNR. 633 m.fl., RAUNEVARDEN AUST, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR BUSTADOMRÅDE GNR. 109 BNR. 633 m.fl., RAUNEVARDEN AUST, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR BUSTADOMRÅDE GNR. 109 BNR. 633 m.fl., RAUNEVARDEN AUST, BØMLO KOMMUNE Plan ID: 201609 PLANOMTALE ROS-ANALYSE Postboks 131 Sæ 20 Tlf. 53 40 24 60 E-post jtas@jtas.no 5401 STORD Leirvik

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HYTTEFELT ÅRSAND, DEL AV GNR. 44, BNR. 1, JONDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR HYTTEFELT ÅRSAND, DEL AV GNR. 44, BNR. 1, JONDAL KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR HYTTEFELT ÅRSAND, DEL AV GNR. 44, BNR. 1, JONDAL KOMMUNE PlanID: 12272016001 PLANOMTALE ROS-ANALYSE Postboks 131 Sæ 20 Tlf. 53 40 24 60 E-post jtas@jtas.no 5401 STORD Leirvik www.jtas.no

Detaljer

REGULERINGSPLAN BRATTAVEGEN, GNR. 153 BNR. 9 M.FL., KVINNHERAD KOMMUNE PLANUTGREIING ROS-ANALYSE

REGULERINGSPLAN BRATTAVEGEN, GNR. 153 BNR. 9 M.FL., KVINNHERAD KOMMUNE PLANUTGREIING ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BRATTAVEGEN, GNR. 153 BNR. 9 M.FL., KVINNHERAD KOMMUNE PLANUTGREIING ROS-ANALYSE 2 PLANUTGREIING 1.0 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET. Planarbeidet er starta opp på initiativ av grunneigar Jon

Detaljer

ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx

ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx Dato: 08.07.2014 Det er etter plan og bygningslova 4-3 krav til utarbeiding av risiko og sårbarheitsanalyse ved planlegging for

Detaljer

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS 18. februar 2011 1 Innhald: 1. INNLEIING... 3 2. VAL AV METODE... 3 3. OVERORDNA ROS-ANALYSE FOR KOMMUNEN... 4 4. SANNSYNLEGHEIT... 5 2 1. Innleiing Risiko- og sårbarheitsanalysen

Detaljer

DETALJREGULERING SÆBØVIK HAMN GNR. 192 BNR.166, KVINNHERAD KOMMUNE

DETALJREGULERING SÆBØVIK HAMN GNR. 192 BNR.166, KVINNHERAD KOMMUNE DETALJREGULERING SÆBØVIK HAMN GNR. 192 BNR.166, KVINNHERAD KOMMUNE PlanID 20150006 PLANOMTALE ROS-ANALYSE Postboks 131 Sæ 20 Tlf. 53 40 24 60 E-post jtas@jtas.no 5401 STORD Leirvik www.jtas.no 2 INNHOLD

Detaljer

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE Utarbeida 17.06.11 av Willy Wøllo, Solem Arkitektur AS I kommuneplanens arealdel 2007-2019 for Skaun kommune, delplan Venn,

Detaljer

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL»

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL» Utviklingsavdelinga Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/1043 L12 UTV / AZT 24.06.2014 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NAUSTOMRÅDE LETTVIK, GNR. 4 BNR. 49 m.fl., HIDLE, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR NAUSTOMRÅDE LETTVIK, GNR. 4 BNR. 49 m.fl., HIDLE, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR NAUSTOMRÅDE LETTVIK, GNR. 4 BNR. 49 m.fl., HIDLE, BØMLO KOMMUNE Plan ID: 201516 PLANOMTALE ROS-ANALYSE Postboks 131 Sæ 20 Tlf. 53 40 24 60 E-post jtas@jtas.no 5401 STORD Leirvik www.jtas.no

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SMÅBÅTHAMN HORNELANDSVÅGEN, DEL AV GNR. 46 BNR. 4, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR SMÅBÅTHAMN HORNELANDSVÅGEN, DEL AV GNR. 46 BNR. 4, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR SMÅBÅTHAMN HORNELANDSVÅGEN, DEL AV GNR. 46 BNR. 4, STORD KOMMUNE PlanID: 201603 PLANOMTALE ROS-ANALYSE Postboks 131 Sæ 20 Tlf. 53 40 24 60 E-post jtas@jtas.no 5401 STORD Leirvik www.jtas.no

Detaljer

Metode for ROS-analyse

Metode for ROS-analyse Metode for ROS-analyse Ved skildring av sannsynlegheit er det nytta følgjande kategoriar og kriterium: Sannsyns kategori Frekvens TEK10 tryggleiksklassar ved skred (S)og flaum (F) 1. Lite sannsynleg Sjeldnare

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DELER AV GNR. 205 BNR. 1 OG 2, ÅDNAVIKNESET, HALSNØY, KVINNHERAD KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR DELER AV GNR. 205 BNR. 1 OG 2, ÅDNAVIKNESET, HALSNØY, KVINNHERAD KOMMUNE 1 REGULERINGSPLAN FOR DELER AV GNR. 205 BNR. 1 OG 2, ÅDNAVIKNESET, HALSNØY, KVINNHERAD KOMMUNE PLANUTGREIING 1.0 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET. Planarbeidet er starta opp på initiativ av utbyggjar Halsnøy

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR HYTTE- OG BUSTADFELT HAUGALAND GOLFBANE, DELER AV GNR. 41 BNR. 52 M.FL., SVEIO KOMMUNE Arkivsak: Sakstittel: GBR-41/52 REGULERINGSPLAN FOR HYTTE- OG BUSTADFELT

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE Detaljreguleringsplan for Fv.38 Vrådal sentrum Straumsnes, gang- og sykkelveg Kvitseid kommune RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE Skien, 17.06.2015 BAKGRUNN Ved utarbeiding av planar for utbygging er det eit

Detaljer

Utført av: VED DATO. Arkitektfirma Jon Vikøren AS TKB/KV 06.02.2015

Utført av: VED DATO. Arkitektfirma Jon Vikøren AS TKB/KV 06.02.2015 Vedlegg 1 til Planomtalen Detaljregulering for Blix hotell m.m., Vik kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse rev - PROSJEKT NR. OG NAVN 12.05 Detaljregulering for Blix hotell m.m., Vik kommune. Nasjonal

Detaljer

ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE.

ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE. ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE. Utarbeida 29.04.14 av Willy Wøllo, Solem Arkitektur AS Det er ønske om etablering av 6 bustadtomter

Detaljer

DETALJREGULERING DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. 6 M.FL., AUSTEVOLL KOMMUNE. PlanID: PLANOMTALE ROS-ANALYSE

DETALJREGULERING DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. 6 M.FL., AUSTEVOLL KOMMUNE. PlanID: PLANOMTALE ROS-ANALYSE DETALJREGULERING DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. 6 M.FL., AUSTEVOLL KOMMUNE. PlanID: PLANOMTALE ROS-ANALYSE Postboks 131 5401 STORD Sæ 20 Leirvik Tlf. 53 40 24 60 www.jtas.no E-post jtas@jtas.no 2 INNHALD Planomtale

Detaljer

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE 1 Endring av 3.1.1-3.2.3-3.2.4 Endring merket med RØDT. Blå utgår B REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE PLANID: 201212 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5 BYGNINGAR OG ANLEGG

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE PLANID: REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 Området er regulert

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

REGULERINGSPLAN NORDREVÅGEN, HALSNØY, GNR. 195 BNR. 10 m.fl., KVINNHERAD KOMMUNE PLANOMTALE ROS-ANALYSE

REGULERINGSPLAN NORDREVÅGEN, HALSNØY, GNR. 195 BNR. 10 m.fl., KVINNHERAD KOMMUNE PLANOMTALE ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN NORDREVÅGEN, HALSNØY, GNR. 195 BNR. 10 m.fl., KVINNHERAD KOMMUNE PLANOMTALE ROS-ANALYSE 2 PLANOMTALE 1.0 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET. Planarbeidet er starta opp på initiativ av grunneigarane

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 31, bnr. 4 m. fl. Trafikkplan Vik, Jondal. ROS-analyse pbl 4-3

Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 31, bnr. 4 m. fl. Trafikkplan Vik, Jondal. ROS-analyse pbl 4-3 Side 1 av 7 Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 31, bnr. 4 m. fl. Trafikkplan Vik, Jondal ROS-analyse pbl 4-3 PlanID: 12272011002 Arkivsaknr: 10/649 Dato: 30. august 2013 Side 2 av 7 Vurdering av risiko

Detaljer

REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE LANDA, GNR. 199 BNR. 6, KVINNHERAD KOMMUNE PLANUTGREIING ROS-ANALYSE REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE LANDA, GNR. 199 BNR. 6, KVINNHERAD KOMMUNE PLANUTGREIING ROS-ANALYSE REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE LANDA, GNR. 199 BNR. 6, KVINNHERAD KOMMUNE PLANUTGREIING ROS-ANALYSE REGULERINGSFØRESEGNER 2 PLANUTGREIING 1.0 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET. Planarbeidet starta opp første gang

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTHAMN HÅLANDSJØEN, BOKN KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTHAMN HÅLANDSJØEN, BOKN KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTHAMN HÅLANDSJØEN, BOKN KOMMUNE Plan ID: PLANOMTALE ROS-ANALYSE Postboks 131 Sæ 20 Tlf. 53 40 24 60 E-post jtas@jtas.no 5401 STORD Leirvik www.jtas.no 2 INNHALD Planomtale ROS-analyse

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 37/3, AUSTERÅSEN STORD KOMMUNE Nasjonal Arealplanid PLANUTGREIING ROS-ANALYSE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 37/3, AUSTERÅSEN STORD KOMMUNE Nasjonal Arealplanid PLANUTGREIING ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 37/3, AUSTERÅSEN STORD KOMMUNE Nasjonal Arealplanid. 201108 PLANUTGREIING ROS-ANALYSE 2 INNHALD Planutgreiing ROS-analyse Vedlegg: 1. Kopi av varselbrev og annonsetekst 2.

Detaljer

REGULERINGSPLAN HADLAREVIK, DEL AV GNR. 198 OG 199, HALSNØY, KVINNHERAD KOMMUNE PLANUTGREIING ROS-ANALYSE REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSPLAN HADLAREVIK, DEL AV GNR. 198 OG 199, HALSNØY, KVINNHERAD KOMMUNE PLANUTGREIING ROS-ANALYSE REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN HADLAREVIK, DEL AV GNR. 198 OG 199, HALSNØY, KVINNHERAD KOMMUNE PLANUTGREIING ROS-ANALYSE REGULERINGSFØRESEGNER 2 Innhald: 1. Planutgreiing. 2. ROS-analyse. 3. Reguleringsføresegner Vedlegg:

Detaljer

Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015

Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015 Sogndal kommune Tenesteeining Plan Postboks 153 6851 SOGNDAL Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015 SØKNADAR FOR BRÅTANE BUSTADFELT Bråtane Sogn as er endeleg i full gang

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

OMRÅDEREGULERING GNR/BNR 56/1, 56/3 M.FL., ALMÅS UTMARK, STORD KOMMUNE

OMRÅDEREGULERING GNR/BNR 56/1, 56/3 M.FL., ALMÅS UTMARK, STORD KOMMUNE OMRÅDEREGULERING GNR/BNR 56/1, 56/3 M.FL., ALMÅS UTMARK, STORD KOMMUNE Planid 201102 PLANOMTALE ROS-ANALYSE Revidert 18.01.2013 Stord kommune RBO 2 INNHALD Planutgreiing ROS - analyse Vedlegg: 1. Kopi

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med planomtale med føresegner og plankart

Detaljer

REGULERINGSPLAN TOFTEVÅGEN SØR, GNR. 198 BNR. 2, KVINNHERAD KOMMUNE PLANUTGREIING ROS-ANALYSE REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSPLAN TOFTEVÅGEN SØR, GNR. 198 BNR. 2, KVINNHERAD KOMMUNE PLANUTGREIING ROS-ANALYSE REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN TOFTEVÅGEN SØR, GNR. 198 BNR. 2, KVINNHERAD KOMMUNE PLANUTGREIING ROS-ANALYSE REGULERINGSFØRESEGNER 2 PLANUTGREIING 1.0 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET. Planarbeidet er starta opp på initiativ

Detaljer

Reguleringsplan for Bergebakkane

Reguleringsplan for Bergebakkane Reguleringsplan for Bergebakkane ROS-analyse Dokument nr.: 66-1 A 18.06.2012 Revidert rasfarevurdering KH SKL SKL 0 11.06.2012 Utgjeven for bruk KH SKL SKL Rev. Dato Revisjon Av Kontr. Godkj. Tittel :

Detaljer

Saksutgreiing til folkevalde organ

Saksutgreiing til folkevalde organ Side 2 av 8 Saksutgreiing til folkevalde organ Dato: Arkivref: 24.04.2015 2006/2632-9159/2015 / 504 Saksbehandlar: Linda Djuvik 53423156 linda.djuvik@bomlo.kommune.no Sak nr i møte Utval Møtedato 84/15

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Leite & Howden Arkitekt- og ingeniørkontor AS Dato Sakshandsamar Vår ref. Deres ref. 26.02.2015 Ingunn Stette 14/1485-15/10445 Reguleringsplan for Storbakken gnr. 23 bnr.

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SMÅBÅTHAMN HORNELANDSVÅGEN, DEL AV GNR. 46, BNR.4, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR SMÅBÅTHAMN HORNELANDSVÅGEN, DEL AV GNR. 46, BNR.4, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR SMÅBÅTHAMN HORNELANDSVÅGEN, DEL AV GNR. 46, BNR.4, STORD KOMMUNE Plan ID: 210603 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense.

Detaljer

Godkjenning av detaljplan for del av gnr. 198 og bustadfelt Hadlarvik - Landavågen - Halsnøy - Geir Inge Sjo mfl.

Godkjenning av detaljplan for del av gnr. 198 og bustadfelt Hadlarvik - Landavågen - Halsnøy - Geir Inge Sjo mfl. J. Tufteland AS Postboks 131 Fellestenester Politisk sekretariat Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www.

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN Fjell kommune Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) 26 Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist

Detaljer

E16 Skromleparsellen Sundve skule - Skromle bru

E16 Skromleparsellen Sundve skule - Skromle bru E16 Skromleparsellen Sundve skule - Skromle bru Reguleringsplan Vedlegg til planomtale: ROS-analyse Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen Risiko og sårbarheitsanalyse E16 Skromleparsellen reguleringsplan,

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 27/ 606 m.fl, Svehaugen». Stord kommune. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 27/606 m.

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 27/ 606 m.fl, Svehaugen». Stord kommune. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 27/606 m. Stord kommune Detaljregulering for Gnr/ bnr 27/606 m.fl, Svehaugen Plan-id: 201503 FØRESEGENER Utarbeida av Side 1 av 5 sider 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Utarbeidet av forslagsstiller Klæbu kommune Dato: 20.02.2015 Bakgrunn Analysen er knyttet til forslag til kommunedelplan for Vassfjellet,

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201310 Arkivsaksnr: 2013/532-10 Sakshandsamar: Ann Sissel Heilevang Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 43/2014 24.02.2014

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) og Konsekvensutgreiing av 11.06.2015

Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) og Konsekvensutgreiing av 11.06.2015 Vedlegg 3: Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) og Konsekvensutgreiing av 11.06.2015 1. KRAV OM KONSEKVENSUTGREIING OG RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE ( ROS-ANALYSE) Plan- og bygningslova set krav

Detaljer

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl ROS analyse 17.09.2011 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 1 2 Analyse... 2 3 Vurdering... 3 3.1 Grunnlag for vurdering... 3 3.2

Detaljer

ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN DEL AV GNR 44. BNR 68. BJÅNESØY

ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN DEL AV GNR 44. BNR 68. BJÅNESØY ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN DEL AV GNR 44. BNR 68. BJÅNESØY MAI 2014 INNHALDSFORTEGNELSE: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Bakgrunn. Metode. Forklaringstabell, sansynligheit. Forklaringstabell, klaringstabell,

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF 19.3.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR KILBOTN GNR.47, BNR. 44, 99, 123, 295 OG 328 I HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR KILBOTN GNR.47, BNR. 44, 99, 123, 295 OG 328 I HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR KILBOTN GNR.47, BNR. 44, 99, 123, 295 OG 328 I HARSTAD KOMMUNE Planid: 664 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad mars 2015 1. Innledning Denne ROS-analysen

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE Planid: 514 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad mai 2016 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger på DSB

Detaljer

Reguleringsføresegner for Hillesvåg bustadområde Gbnr 196 / 21 og 30 m.fl.

Reguleringsføresegner for Hillesvåg bustadområde Gbnr 196 / 21 og 30 m.fl. Reguleringsføresegner for Hillesvåg bustadområde Gbnr 196 / 21 og 30 m.fl. Lovheimel: Plan- og bygningslova 12-7 Kommunens saksnummer: Plan-ID: 1263-201409 Revideringar: Dato: Administrasjonen Administrasjonen,

Detaljer

Tursti mellom Nymoen og Vadøyane, Luster kommune

Tursti mellom Nymoen og Vadøyane, Luster kommune PROSJEKT: Reguleringsplan for Tursti mellom Nymoen og Vadøyane, Luster kommune AUGUST 2013 ROS-ANALYSE SJEKKLISTE - UØNSKA HENDINGAR, KONSEKVENSAR OG TILTAK Mogelege hendingar, risikovurdering og mogelege

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005

ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005 ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005 Det er etter plan og bygningslova 4-3 krav til utarbeiding av risiko og sårbarheitsanalyse ved planlegging for

Detaljer

Gjeldande plan: I gjeldande plan for Gjelevika planid: er området regulert til bustad, leik, offentleg og felles veg.

Gjeldande plan: I gjeldande plan for Gjelevika planid: er området regulert til bustad, leik, offentleg og felles veg. Os kommune Avdeling for plan v/ Arne Richard Stadaas 30.03.2017 SØKNAD OM MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR GJELEVIKA På vegne av byggmeister Kjell Aarvik vert det søkt om mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Vågshøgda AS(SUS) Dato Sakshandsamar Vår ref. Deres ref. 03.07.2014 Ingunn Stette 14/961-14/47974 Reguleringsplan for Britplassen - del av gnr.17 bnr.1 - søknad om oppstart

Detaljer

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i:

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i: 1 9.08.2016 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Energivegen 4, Jessheim. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av et næringsbygg

Detaljer

Retningslinjer for fortetting

Retningslinjer for fortetting Retningslinjer for fortetting Retningslinjer som skal brukast ved behandling av søknader om fortetting, vesentleg ombygging og nybygg i etablerte bustadområde 05.01.2015 Føremål Føremålet med retningslinjene

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR SKILLEVEGEN 17, MØBELRINGEN GNR. 52 BNR. 393 I HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR SKILLEVEGEN 17, MØBELRINGEN GNR. 52 BNR. 393 I HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR SKILLEVEGEN 17, MØBELRINGEN GNR. 52 BNR. 393 I HARSTAD KOMMUNE Planid: 669 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad Januar 2016 1. Innledning Denne

Detaljer

DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) LIER KOMMUNE DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS). 4.12.2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE

REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE 1 FØREMÅL 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert

Detaljer

Akseptkriterium og metode for ROS-analysar

Akseptkriterium og metode for ROS-analysar Akseptkriterium og metode for ROS-analysar Til bruk ved arealplanlegging i Kvinnherad Kvinnherad kommune Verksemd for samfunnsutvikling Versjon: Desember 2010 Vedteke av kommunestyret xx.xx.2010 Bakgrunn

Detaljer

1 GENERELT 2 FELLES FØRESEGNER

1 GENERELT 2 FELLES FØRESEGNER FØRESEGNER Reguleringsplan for klyngetun gnr.57, bnr. 5 - Fjell gard Reguleringsplan utarbeidd av : Dato for siste revisjon av planen 26.05.08 Dato for vedtak i kommunestyret... 1.1 AVGRENSING Planen viser

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 143/16 Plan- og miljøutvalet PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 143/16 Plan- og miljøutvalet PS SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 143/16 Plan- og miljøutvalet PS 23.11.2016 Saksbehandlar ArkivsakID Line Thuen Waage 15/2222 Ny 1.gangs behandling av Fonnebustvegen Gnr 108, Bnr 161 m.fl. Vedlegg : Føresegner

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet Detaljregulering Angedalsvegen 47 og 49 - offentleg ettersyn

Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet Detaljregulering Angedalsvegen 47 og 49 - offentleg ettersyn Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/647 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 12.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet 21.01.2016 Detaljregulering Angedalsvegen 47

Detaljer

Sakspapir. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Ole Martin Dahle K2 - L12, Gnr/bnr - 149/96 17/149

Sakspapir. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Ole Martin Dahle K2 - L12, Gnr/bnr - 149/96 17/149 Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Ole Martin Dahle K2 - L12, Gnr/bnr - 149/96 17/149 Saksnr Utval Type Dato 088/17 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMTutvalet) PS 03.10.2017 071/17 Kommunestyret

Detaljer

SAMNANGER KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BUSTADOMRÅDE GJERDE LØNNEBAKKEN

SAMNANGER KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BUSTADOMRÅDE GJERDE LØNNEBAKKEN SAMNANGER KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BUSTADOMRÅDE GJERDE LØNNEBAKKEN FØRESEGNER Revidert 18.10.04 Revidert 21.06.00 Bergen, november 1999 Storetvegtvegen 96, 5072 Bergen Telefon: 55 36 36

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av frittliggende og konsentrert

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY Aurland kommune, desember 2014 1 Innhold Innleiing... 2 Analyse... 3 Radon:... 5 Naturmangfaldlova (NML) - vurdering... 5 Innleiing 20.01.2014 gjorde

Detaljer

ROS-analyse Huglo. Kartlegging av beredskap og ulukkesrisiko. Oktober 2009

ROS-analyse Huglo. Kartlegging av beredskap og ulukkesrisiko. Oktober 2009 ROS-analyse Huglo Kartlegging av beredskap og ulukkesrisiko Oktober 2009 Rev. desember 2009 Innleiing Målsetjinga med denne analysen er å laga ein overordna oversikt som avdekkjer risiko og sårbarheit

Detaljer

Herøy kommune MINDRE ENDRING PBL FOR DELER AV VIKE/TOFTEDAL. Enkel omtale av planendring detaljplan etter PBL 12-3, og 12-4.

Herøy kommune MINDRE ENDRING PBL FOR DELER AV VIKE/TOFTEDAL. Enkel omtale av planendring detaljplan etter PBL 12-3, og 12-4. Herøy kommune MINDRE ENDRING PBL 12-14 - FOR DELER AV VIKE/TOFTEDAL Enkel omtale av planendring detaljplan etter PBL 12-3, 12-12 og 12-4. Utviklingsavdelinga - September 2012 INNHALD: 1. Dagens situasjon

Detaljer

Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B

Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B ROS ( risiko og sårbarheit) Sjekkliste for endringar og nye tiltak Del A Dato: 16.1.2014 O.W. A1 Vik Sentrum.

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSFØRESEGNER FOR BUSTADFELT Leitegarden PÅ DEL AV GNR 51 BNR 1 PÅ LEITE I SKODJE KOMMUNE 1 GENERELT Dato for føresegner: 29.03.2017 1.1 Føresegnene gjeld for området innanfor reguleringsgrensa

Detaljer

Reguleringsføresegner. for. Hordasmibakken. Lovheimel: Plan- og bygningslova Kommunens saksnummer: 2013/1408 og 2014/1885. Plan-ID:

Reguleringsføresegner. for. Hordasmibakken. Lovheimel: Plan- og bygningslova Kommunens saksnummer: 2013/1408 og 2014/1885. Plan-ID: Reguleringsføresegner for Hordasmibakken gbnr 137/46, 59 og del av 705, m.fl. Lovheimel: Plan- og bygningslova 12-7 Kommunens saksnummer: 2013/1408 og 2014/1885 Plan-ID: 1263-201212 Revideringar: Dato:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 31, bnr. 4 m. fl. Trafikkplan Vik, Jondal. Reguleringsføresegner pbl 12-7

Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 31, bnr. 4 m. fl. Trafikkplan Vik, Jondal. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Side 1 av 5 Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 31, bnr. 4 m. fl. Trafikkplan Vik, Jondal Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslov av 27. juni 2008 12. Hovudutval

Detaljer

ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005

ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005 ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005 Det er etter plan og bygningslova 4-3 krav til utarbeiding av risiko og sårbarheitsanalyse ved planlegging for

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 Sak: Detaljert reguleringsplan for deler av Blakli, gnr 86, bnr. 1, 3, 4 og 6. SAMMENDRAG MED ANBEFALINGER Oppsummerende tabell Virkning Ubetydelig Mindre alvorlig

Detaljer

Arkitektfirma Jon Vikøren AS KAV

Arkitektfirma Jon Vikøren AS KAV DETALJREGULERING ØENMARKI BUSTADER I VIK Vedlegg 1 til planomtalen Risiko- og sårbarhetsanalyse siste rev 25.04.2017 PROSJEKT NR. OG NAVN TILTAKSHAVER 16.05 Bustader Øenjordet Vik kommune Nasjonal arealplan-id:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE DETALJPLAN REGULERINGSENDRING ELSTANGEN BARNEHAGE. PLAN NR. 201403 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 14.8.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3.

Detaljer

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER Beskrivelse Sist revidert: 08-10-13 METODE Analysen er gjennomført i hht rundskriv

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE - Reguleringsplan for Torstad Boligområde, planid: 509-903-14 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB samt reguleringsplanveilederen fra Miljøverndepartementet.

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune Føresegner til Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 7 sider 1 GENERELT 1.1 Areal Areala innafor planområdet er regulert til følgjande

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Svartabrotet naustområde del av gnr. 14 bnr.38 PlanID: Bømlo KOMMUNE

REGULERINGSPLAN. Svartabrotet naustområde del av gnr. 14 bnr.38 PlanID: Bømlo KOMMUNE REGULERINGSPLAN Svartabrotet naustområde del av gnr. 14 bnr.38 PlanID: 201414 Bømlo KOMMUNE FØRESEGNER Juni 2015 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert 27.03.2015.

Detaljer

FØRESEGNER FOR LEIKNES SKULE MED OMKRINGLIGGJANDE AREAL (Plan-id )

FØRESEGNER FOR LEIKNES SKULE MED OMKRINGLIGGJANDE AREAL (Plan-id ) FØRESEGNER FOR LEIKNES SKULE MED OMKRINGLIGGJANDE AREAL (Plan-id 1263-201008) Reviderte føresegner den 30.06.2010, jf vedtak i kommunestyret den 28.10.2010, sak 94/10. 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Kommunedelplan for Råholt, Eidsvoll kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Råholt er i dag et område som er i under hyppig utvikling. Det er stor villighet til å satse på prosjekter

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Del av gnr. 5/11 på Nordbymoen, Jessheim. Ullensaker kommune

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Del av gnr. 5/11 på Nordbymoen, Jessheim. Ullensaker kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Del av gnr. 5/11 på Nordbymoen, Jessheim. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging

Detaljer

ROS-ANALYSE BRUTTOLISTE

ROS-ANALYSE BRUTTOLISTE Detaljreguleringsplan for Storevegen 26 og 28, og Fridtjof Nansens veg 1 Årdal kommune ROS-ANALYSE BRUTTOLISTE Arkitektkontoret 4B NATUR- OG MILJØFORHOLD Ras/skred/grunnforhold Er området utsatt for, eller

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Ramstadåsen. Nannestad kommune

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Ramstadåsen. Nannestad kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Ramstadåsen. Nannestad kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å detaljregulere for frittliggende småhusbebyggelse innenfor

Detaljer