Utført av: VED DATO. Arkitektfirma Jon Vikøren AS TKB/KV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utført av: VED DATO. Arkitektfirma Jon Vikøren AS TKB/KV 06.02.2015"

Transkript

1 Vedlegg 1 til Planomtalen Detaljregulering for Blix hotell m.m., Vik kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse rev - PROSJEKT NR. OG NAVN Detaljregulering for Blix hotell m.m., Vik kommune. Nasjonal arealplan-id: TILTAKSHAVER Vik kommune G.NR. B.NR. ADRESSE EIGEDOM 1 110, 258, Vik sentrum, Vik kommune 259 m.fl. Utført av: VED DATO Arkitektfirma Jon Vikøren AS TKB/KV Risiko kan definerast som sannsyn kombinert med konsekvensar. Det kan vera vanskeleg å forutsjå både sannsynet og konsekvensar for ei hending. Ros-analysen bygger derfor på ei vurdering av forholda i planområdet, der ein nyttar tidlegare registreringar og synfaring i planområdet som grunnlag. Denne ROS-analysen er basert på Arkitektfirma Jon Vikøren AS sine tidlegare erfaringar med ROSanalyser, rettleiar T-1490 Reguleringsplan, utarbeiding av reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven og Sogn og fjordane fylkeskommune sin Rettleiar for utarbeiding av reguleringsplanar. Akseptkriteria: TILHØVE I RAUDT FELT TILHØVE I GULT FELT TILHØVE I GRØNT FELT Medfører uakseptabel risiko. Her skal risikoreduserande tiltak gjennomførast, alternativt skal det utførast meir detaljerte ROS-analysar for evt. å avkrefta risikonivået ALRAP-sone, dvs. tiltak skal gjennomførast for å redusera risikoen så mykje som råd. Det vil ofte vera naturleg å leggja ein kost-/ nytteanalyse til grunn for vurdering av endå fleire risikoreduserande tiltak. I utgangspunktet akseptabel risiko, men fleire risikoreduserande tiltak av vesentleg karakter skal gjennomførast når det er mogleg ut frå økonomiske og praktiske vurderingar. ALARP = As Low As Reasonable Practicable tlf fax e.postadr. SIDE 1 AV 6

2 Risikomatrise Konsekvens Farleg Kritisk Katastrofalt Sannsyn Svært -kontinuerleg gul gul raud raud raud Mykje gul gul gul raud raud - periodevis, lengre varigheit Sannsynleg grøn gul gul gul raud - fleire enkelt tilfelle Mindre grøn grøn gul gul gul - kjenner tilfelle grøn grøn grøn gul gul Kommunen er ansvarleg for å fastsette kva som er akseptabel risiko, og matrisa kan tilpassast dette. Forslag til matrise som definerer dei ulike gradar av sannsyn og konsekvens (henta frå rettleiar T-1490). Sannsyn Svært Mykje Sannsynleg Mindre Skjer vekentleg/ forhold som kontinuerleg er til stade i området. Periodevis, lengre varigheit. Skjer månadleg/forhold som skjer i lengre periodar, fleire månader. Fleire enkelttilfelle. Skjer årleg/kjenner til tilfelle med kortare varigheit. Kjenner tilfelle. Kjenner 1 tilfelle i løpet avein10års periode. Ingen tilfelle. Kjenner ingen tilfelle, men kan ha høyrt om tilsvarande i andre område. Konsekvens Farleg Kritisk Katastrofalt Ingen person eller miljøskader/enkelte tilfelle av misnøye. Mindre alvorleg. Få/små person- eller miljøskader. Belastande forhold til enkeltpersonar. Kritisk. Kan føre til alvorlege personskade/belastande forhold for ei gruppe personar. Farleg. Person- eller miljøskade og kritiske situasjonar. Svært alvorleg. Personskade som medfører død eller varige men. Mange skadd, langvarige miljøskader. SIDE 2 AV 6

3 Uønska forhold/hending Aktuelt? Sannsyn Konsekvens Samla risiko Merknad NATUR OG MILJØFORHOLD: Er området utsett for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko eller auka påkjenning for: Ras snø, jord, leire, stein eller fjellskred og Fylkesatlas Farleg Kartet snø- og steinskred aktsomhetsområde viser at planområdet ligg utanfor det som vert vurdert som potensielle område utsett for stein- og snøskred. Ingen Ekstremver vind, regn, Mindre Store snømengder Springflo sjø/vatn, Stormflo DSB: håndtering av havnivåstigning i kommunal planlegging Flaum elvar, bekkar, vassdrag eller innsjøar Sannsynleg Sannsynleg Historisk flaumnivå Overvasshandtering Kvikkleire eller anna ustabilitet? Radon Sannsynleg registreringar på skredhendelser. Ingen særskilde funn på Planområdet ligg på ca kote 3-8 m.o.h ved Sognefjorden. Mildt klima lite snø. Ikkje særleg store snøgmender i området. Planområdet ligg på ca kote 3-8 m.o.h ved Sognefjorden. Mildt klima lite snø. Området ligg på ca kote 3-8 m.o.h. Ved landkart med normalnull 1954, er høgaste astronoiske tidevann 104 cm. DSB : havstiging år 2100: 67cm (usikkerheit cm) 100års stormflo: 248 cm (usikkerheit cm). Deler av planområdet har flaum og er vist i NVE sitt flaumsonekrat (2005) for Vik som kjellarfri sone. Deler av planområdet har flaume og er vist i NVE sin flaumsonekart (2005) for Vik som kjellarfri sone. aktuelt. Det er ingen bekkar i planområdet. Gjeldande byggeforskrifter set krav til radonsperre eller tiltak mot radoninntrenging for bygg med varig opphald Radon. Skog- og lyngbrann Plante og dyreliv Mindre Tettbygd strøk Vik sentrum. Ingen funn/treff for aktuelt område i Naturbase til miljødirektoratet. Langs austsida av RV13 står 5 store eldellauvtre som er karakteristiske og verdfulle for sentrumsmiljøet. SIDE 3 AV 6

4 Verneområde Vassdragsområde Kulturminne/-miljø, Fylkesatlas To eksisterande SEFRAK-registrerte bygg i området. Planen tek omsyn til desse bygga. Etter arkeologisk undersøking 2012 vart området frigjeve for byggeformål. Anna VERKSEMDSRISIKO : Er det i området: Anlegg/verksemder som kan utgjere risiko? Lager med farlege stoff (væsker, gassar eksplosiv mv)? Medfører planen/tiltaket: Anlegg/verksemder som kan utgjere risiko? Lagring av farlege stoff? Auka risiko eller andre påkjenningar for sårbare bygg, infrastruktur, aktivitetar? FORUREINING: Er det i området: Fare for akutt forureining? Permanent forureining? Støy og støv(industri; trafikk m.v.)? data Forureina grunn? Høgspentlinjer? Svært Anlegg for avfallsbehandling? Medfører planen/tiltaket: Fare for akutt forureining? Permanent forureining? ÅDT på riksveg 13 for 2012 er satt til 3300, med 6% tunge køretøy (Statens vegvesen). Fartsgrense 40km/t. Byggegrense for mogeleg nybygg er satt minimun 20m frå senterlinje veg for bygg med varig opphald. Tilbakemelding frå Sognekraft viser at det går høgspentledning gjennom deler av planområdet. Sjå vedlagt kart. SIDE 4 AV 6

5 Støy og støv(industri; trafikk m.v.)? Høgspentlinjer? Anlegg for avfallsbehandling? BEREDSKAP Er det i området: God tilkomst for utrykkingskøyretøy? Tilstrekkeleg sløkkekapasitet? Medfører planen/tiltaket: Behov for nye/auka beredskapstiltak? (brann, helse, m.v.) Tilbakemelding frå Vik kommune om at det er nok sløkkevatn i området. INFRASTRUKTUR: Er det i området utsett for, eller kan planen/tiltaket medføre auka risiko for: Trafikkulukker: Manglande kapasitet i kraftforsyninga? Manglande kapasitet i tele-/dataforsyninga? Manglande kapasitet i VA-systemet? Tilbakemelding frå Sognekraft om god kapasitet i kraftforsyninga innanfor planområdet. Tilbakemelding frå Vik kommune om at VA anlegget i området har kapasitet. ANDRE FORHOLD: Fare for sabotasje/terror: Fare for annan kriminalitet: Vatn for med usikker is? Terrengformasjonar som utgjer spesiell (stup,skrentar, m.v.)? Gruver, opne sjakter, steintippar m.v.? SIDE 5 AV 6

6 Samla vurdering: Sjekklista for ROS-analysen viser at for nesten alle områda innafor planområdet er samla risiko akseptabel (grøn i sjekklista). Der samla risiko er vurdert til å vera høgare (gul i sjekklista), er det teke høgde for tiltak som reduserer/eliminerer risikoen. Dette gjeld tre forhold: flaum, radon og høgspentline som ligg i området. Flaum: Deler av planområdet ligg innanfor kjellarfri sone i NVE sitt flaumsonekart av I planen vert det lagt inn ei føresegn som seier at bygningar i dei aktuelle områda skal utførast utan kjellar. Unntak kan gjerast når kjellar vert utført slik at vatn ikkje kan trengje inn eller gjera skade på bygning og installasjonar. Radon: Gjeldane byggeforskrift set krav til radonsperre eller tiltak mot radoninntrenging for bygg med varig opphald. Forskrifta gjeld alle nybygg. Høgspentlinje: Kart frå Sognekraft, sjå under, viser at det går både høgspent (raud) og lågspent (grøn) kablar innafor planområdet. Ved grunnarbeid/gravearbeid må ein få påvist kvar kablane ligg i forkant av gravearbeidet. SIDE 6 AV 6

ROS-analyse. Detaljreguleringsplan «Docen-Kvartalet» Flora kommune

ROS-analyse. Detaljreguleringsplan «Docen-Kvartalet» Flora kommune ROS-analyse Detaljreguleringsplan «Docen-Kvartalet» Flora kommune 03.09.2014 Flora kommune ROS-analyse Detajlreguleringsplan «Docen-Kvartalet», Flora kommune Dato 03.09.2014 Utarbeidd av Janicke Svendal

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 64, bnr. 6/20 m. fl. Aga steinbrot, Aga, ROS-analyse pbl 4-3

Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 64, bnr. 6/20 m. fl. Aga steinbrot, Aga, ROS-analyse pbl 4-3 Side 1 av 8 Ullensvang herad Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 64, bnr. 6/20 m. fl. Aga steinbrot, Aga, ROS-analyse pbl 4-3 PlanID: 12312012001 Arkivsaknr: 12/87 Dato: 08. mai 2013 Side 2 av 8 Vurdering

Detaljer

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Flora kommune Planomtale med ros-analyse, føresegner og plankart PLANFORSLAG TIL OFFENTLEG HØYRING Flora kommune Detaljreguleringsplan for gbnr. 81/1, 80/2

Detaljer

Planomtale Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes

Planomtale Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Planomtale Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Planid: 201213 Stord kommune Innhald Innhald... - 1-1. Samandrag... - 4-2. Bakgrunn... - 4-2.1 Hensikt med planen...- 4-2.2 Forslagstillar,

Detaljer

Plan-id: 201216. Stord kommune

Plan-id: 201216. Stord kommune Planomtale med Ros- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 22/23 m.fl., Haga Mat», Stord kommune Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr./bnr. 22/23 m.fl., Haga Mat», Plan-id: 201216

Detaljer

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling FEDJE KOMMUNE Formannskap Møteinnkalling Møtedato: Møtestad: Møtetid: Sendt til: Kl. 21.01.2014 Sosiale rommet i fleirbrukshallen 16:00 Formannskapet, 1. varamedlem, partia v/leiar, kontrollutvalet, biblioteket

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Rendalen kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Oppdragsgiver: Renåtangen hyttefelt SA Rapportnavn: ROS-analyse - Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Dato: 26.2.2015

Detaljer

Oskar Brugrand as. Planomtale og føresegner. Reguleringsplan for Brugrand. Ljøsne, Lærdal

Oskar Brugrand as. Planomtale og føresegner. Reguleringsplan for Brugrand. Ljøsne, Lærdal Oskar Brugrand as Planomtale og føresegner Reguleringsplan for Brugrand Ljøsne, Lærdal Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand 6888 Borgund August 2014 Prosjektfakta Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgjevar:

Detaljer

ROS-analyse Huglo. Kartlegging av beredskap og ulukkesrisiko

ROS-analyse Huglo. Kartlegging av beredskap og ulukkesrisiko ROS-analyse Huglo Kartlegging av beredskap og ulukkesrisiko 2009 Innleiing Målsetjinga med denne analysen er å laga ein overordna oversikt som avdekkjer risiko og sårbarheit i høve arealendringane i ny

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 42 Eidsvoll plass/ Gjøvik barnehage Metode og forutsetninger Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres

Detaljer

VURDERING AV SAMFUNNSIKKERHET, RISIKO OG SÅRBARHET

VURDERING AV SAMFUNNSIKKERHET, RISIKO OG SÅRBARHET HALLINGPLAN VURDERING AV SAMFUNNSIKKERHET, RISIKO OG SÅRBARHET Nedanfor fylgjer oversikt over kategorisering og akseptgrad ved ulike kombinasjonar som nyttast ved risikoanalysen. Sannsynleghet: kategori.

Detaljer

BRYGGA LOSJI. BIODDGATEN 2-4 ROS-ANALYSE

BRYGGA LOSJI. BIODDGATEN 2-4 ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Brygga Losji Rapporttype Vedlegg til detaljregulering 2012-12-13 BRYGGA LOSJI. BIODDGATE 2-4 ROS-AALYSE ROS-AALYSE 2 (17) BRYGGA LOSJI. BIODDGATE 2-4 ROS-AALYSE Oppdragsnr.: 8120298 Oppdragsnavn:

Detaljer

BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsgiver DKM Drammen Rapporttype ROS-analyse 2011-03-22 BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2 (17) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsnr.: 1100745 Oppdragsnavn:

Detaljer

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ANDEBU KOMMUNE Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ROS-analyse ROS-analyse Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres ved utarbeidelse

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR VANGEN - HEGGVIKJI

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR VANGEN - HEGGVIKJI RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR VANGEN - HEGGVIKJI HAUSTEN 2011 1 Innhold Innleiing... 3 Analyse... 4 Skred/steinsprang:... 6 Trafikk kommunal veg val av løysing for gang- og sykkelveg...

Detaljer

Sjøkanten Senter Skoleveien i Harstad kommune. ROS-analyse Planid. PID 525. Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN.

Sjøkanten Senter Skoleveien i Harstad kommune. ROS-analyse Planid. PID 525. Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN. Planid. PID 525 ROS-ANALYSE Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN for SJØKANTEN SENTER - SKOLEVEIEN M.M. oktober 2013 2 Oppdragsgivere: Verkstedveien Eiendom AS, v/ Kåre Dale, Coop Nord BA,

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: ROS-analyse for Støodden Risiko og sårbarhet Rapport: Oppdragsgiver: STØODDEN UTVIKLING AS Dato: 1.7.2013 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE

FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Statens vegvesen Region Nord Rapporttype Vedlegg til planforslag 0-0-6 FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE (6) FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

GJERVOLL, TROMØY DETALJREGULERING ROS-ANALYSE

GJERVOLL, TROMØY DETALJREGULERING ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Grunneier Ragnhild Gjervold Rapporttype Vedlegg til detaljregulering Dato 2013-12-03 GJERVOLL, TROMØY DETALJREGULERIG ROS-AALYSE ROS-AALYSE 2 (13) GJERVOLL, TROMØY DETALJREGULERIG ROS-AALYSE

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Molde og Romsdal Havn IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering av Storkaiområdet i Molde 2014-06-16 J02 2014-06-16 Endelig versjon ToAHe KHMe KHMe A01 2014-06-09 For fagkontroll ToAHe

Detaljer

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka. Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka. Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom ROS-ANALYSE Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom Rapportnavn: Risiko- og sårbarhetsanalyse, Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse SVEVIA Norge AS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Laksfors masseuttak 2015-06-07 J02 2015-06-07 For bruk ToAHe KHMe SOFRA A01 2015-06-07 For fagkontroll ToAHe KHMe Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

APRIL 2015. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Grimstad kommune

APRIL 2015. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Grimstad kommune APRIL 2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for Vesterbukt, Grimstad kommune ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no APRIL 2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

ROS-ANALYSE I AREMARK KOMMUNE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK. Areal+, p. 12015, pmo

ROS-ANALYSE I AREMARK KOMMUNE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK. Areal+, p. 12015, pmo TORGETMOSEN - STRØMSMOSEN torvuttak i Aremark kommune. ROS-analyse ROS-ANALYSE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK I AREMARK KOMMUNE Areal+, p. 12015, pmo 2 Oppdragsgiver: DEGERNES TORVSTRØFABRIKK AS,

Detaljer

ROS-ANALYSE LAKSEVÅG, GNR. 124, BNR. 402 M. FL. LODDEFJORD. VESTRE VADMYRA 2D LYNGFARET BARNEHAGER

ROS-ANALYSE LAKSEVÅG, GNR. 124, BNR. 402 M. FL. LODDEFJORD. VESTRE VADMYRA 2D LYNGFARET BARNEHAGER Oppdragsgiver Bergen kommune, Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap, Etat for utbygging Rapporttype ROS-analyse 2013-09-04 ROS-ANALYSE LAKSEVÅG, GNR. 124, BNR. 402 M. FL. LODDEFJORD. VESTRE VADMYRA

Detaljer

531194 Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp

531194 Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp Oppdragsgiver: Oppdrag: Statens vegvesen 531194 Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp Del: Dato: 2013-04-26 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Kjersti Møllerup Subba Christian Frønsdal ROS-ANALYSE INNHOLD

Detaljer

til detaljreguleringsplan for Amfi Florø

til detaljreguleringsplan for Amfi Florø Risiko- og sårbarhetsanalyse Amfi Florø 09.03.2015 Vedlegg til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til detaljreguleringsplan for Amfi Florø Side 1 av 13 Risiko- og sårbarhetsanalyse Amfi

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl

Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Side 1 Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl VAKSDAL KOMMUNE Plannr.: 1251 2012 004 Saksnr.: 12/993 Sist oppdatert: 13.12.2013

Detaljer